oświadczenie - zmiana nazwiska

Transkrypt

oświadczenie - zmiana nazwiska
....................................................................................
(imię i nazwisko)
Łódź, dnia .................................
....................................................................................
(jednostka zatrudniająca )
Oświadczenie o zmianie nazwiska
Ja niŜej podpisany/a oświadczam, Ŝe w dniu ............................................. r.
zmianie
uległo moje nazwisko
z ........................................................................................
(poprzednio uŜywane nazwisko)
na .......................................................................................
(aktualne nazwisko)
...................................................
(podpis pracownika)

Podobne dokumenty