naszświat - Stranieri in Italia

Komentarze

Transkrypt

naszświat - Stranieri in Italia
Nowa
płyta Dody
Alicja
robi
karierę
w USA
strona 20
strona 19
TUTTO
su i tuoi diritti
166.105.612
www.stranieriinitalia.it
Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00
Costo della chiamata € 1,57 al minuto iva inclusa
Ofiarowany
przez
naszświat
DWUTYGODNIK INFORMACYJNY DLA POLAKÓW WE
Tariffa Roc: Poste
Italiane S.P.A. Sped. in
Abb. Post. D.L. 353/2003
(cpnv. in L.27/02/2004
n. 46) art. 1 comma 1
DCB-ROMA
© AP/LAPRESSE
Per sapere
WŁOSZECH
ROK IV NR 16 (54) 01-15 WRZESIEŃ 2007 ! ANNO IV N° 16 (54) 01-15 SETTEMBRE 2007 ! CENA 1.00 EURO
R e d a k c j a : v i a V i r g i l i o M a r o s o , 5 0 0 0142 R o m a - It a l i a ! t e l . 0 6 8 7410 618 f a x 0 6 8 7410 52 8 ! e - m a i l : n a s z s w i a t @ e t n o m e d i a .o r g
Z Jackiem
Cyganem
© Dziennik Bałtycki
O sprawach
ważnych
i błahych
Zniesiono
karty
pobytowe
dla obywateli UE
Co dalej?
strona 3
Codice fiscale,
czyli włoski numer
identyfikacji
podatkowej
strona 18
.... a także o fascynacji kulturą
śródziemnomorską, radości tworzenia i poszukiwaniu harmonii
Poradnie rodzinne
i kobiety
strona 13
POLSKA
Polacy
chcą
wyborów
© AP/LAPRESSE strona 9
strona 18
KRONIKA
SPORT
Kto
zabił
Anię Stanosz?
strona 6
64.
Tour
de Pologne
W pogoni za wolnością
Od dwudziestu lat mieszkają we Włoszech.
Uciekali z Polski w pogoni za wolnością.
Mieli pojechać dalej, ale zatrzymali się
tutaj, tak niedaleko od ojczyzny. Z Teresą
Wilk rozmawia Anna Malczewska
© AP/LAPRESSE strona 21
SPOKOJNIE
ŻYĆ
WE WŁOSZECH
strona 15
Jeśli chcesz
dowiedzieć się
wszystkiego o swoich
prawach, zadzwoń:
166.105.612
Od poniedziałku do piątku w godzinach
10.00 do 19.00 Koszt połączenia:
Koszt połączenia: 1,57 € wraz z IVA
2
naszświat
AKTUALNOŚCI
Nr 16
01-15 wrzesień 2007
▪ Adopcje
Krótsze
wakacje
Wzrost adopcji
międzynarodowych
Coraz częściej małżeństwa włoskie, które nie mogą mieć dzieci starają się o adopcję
dziecka z zagranicy
Rzym – W pierwszych mie-
siącach br. przyjechało do
Włoch 1676 dzieci, o 200 więcej w porównaniu z rokiem
ubiegłym.
Z raportu przygotowanego
przez Komisję ds. adopcji międzynarodowych wynika, że od
listopada 2000 roku do 10 lipca br. zostało adoptowanych
we Włoszech 18.280 niepełnoletnich, którzy zostali przyjęci
przez 15.077 rodzin włoskich.
Najwięcej dzieci adoptowanych pochodzi z Ukrainy
(17,3%) i Rosji (16,9%), natomiast z Kolumbii i Brazylii
(9.1%). Dzieci polskie stanowią (7,3%) całości adopcji
międzynarodowych. Co ciekawe w porównaniu z ubiegłymi latami, rośnie liczba dzieci
adoptowanych z Azji i Afryki
(5%). Są to przede wszystkim
sieroty, gdzie ich rodzice biologiczni stracili (43,6%) lub
zrezygnowali (10,2%) z praw
rodzicielskich. 41,2% z adoptowanych dzieci zostało porzuconych przez rodziców biologicznych.
“Decyzja o adopcji międzynarodowej to wybór niezwykle ważny i należy poświęcić
jej jak najwięcej uwagi: zrobię
wszystko, co w mojej mocy,
by ją wspierać. Wiadomo jest,
że za pozytywnymi wynikami
stoją ogromne trudności zarówno biurokratyczne jak i ekonomiczne” – powiedziała 25
lipca br., podczas prezentacji
raportu minister ds. Rodziny,
N
Rosy Bindi. “Myślimy również o wprowadzeniu do przyszłorocznego budżetu kilku
ulg dla rodziców adopcyjnych,
którzy pracują oraz pomocy
ekonomicznej przeznaczonej
rodzinom znajdującym się w
trudnej sytuacji ekonomicznej
“ – dodała Rosy Bindi
Elvio Pasca
ajprawdopodobniej
już od 2008 roku
wakacje letnie będą
trwać krócej. W zamian za to,
przedłużone zostaną ferie zimowe naszych pociech.
A oto proponowane zmiany:
- wakacje letnie kończyć się
będą o tydzień wcześniej niż
dotychczas;
- przerwa na święta wielkanocne trwać będzie około
15 dni;
- pozostanie jeszcze 7 dni
wolnych, którymi rozdysponują poszczególne regiony.
Niezmieniona zostanie ilość
dni nauki obowiązkowej (200
dni) oraz data rozpoczęcia egzaminów państwowych.
Uwaga kierowcy!!!
O
d sierpnia br. zostały wprowadzone nowe normy dotyczące bezpieczeństwa na drodze.
Jedną z nowości są kary za prowadzenie pojazdów w stanie
nietrzeźwym.
W związku z przerażającymi
danymi Światowej Organizacji
Zdrowia oraz Società italiana
di alcologia na temat prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków wynika, że 30% wszystkich wypadków drogowych we
Włoszech spowodowane były
z winy spożycia przez kierowców ww.używek.
Coraz więcej imigrantów
decyduje się na studia
Rzym – Wzrost liczby imigrantów osiadłych w Rzymie sprzyja wzrostowi podań o
przyjęcie na studia wyższe – według danych Obserwatorium rzymskiego na temat
migracji przeprowadzonego przez Caritas
– wynika, że w roku akademickim 20052006 zapisanych na uniwersytety rzymskie było 201.026 osób, z czego 6.536 to
cudzoziemcy.
To wzrost o 9,6% w porównaniu z rokiem 2004-2005, kiedy to zapisanych na
studia imigrantów było 5.961.
Najwięcej studentów pochodzi z Albanii
(24% całości). Na drugim miejscu uplaso-
wali się Rumunii i Polacy (5%), a na trzecim Peruwiańczycy (3,5%).
“Liczba studentów cudzoziemców – według prognoz Obserwatorium – będzie z
roku na rok wzrastać, biorąc pod uwagę,
że liczba imigrantów, którzy osiedlają się
w Wiecznym Mieście wciąż rośnie. W
chwili obecnej w stolicy Włoch mieszka i
pracuje ponad 250 tysięcy cudzoziemców.
Według przewidywań ekspertów ta liczba
może się zwiększyć w przeciągu najbliższych 15 lat o minimalnie 70 i maksymalnie 150%”.
■
Oto przykłady kar:
- prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym (od 0,5 do 0,8
promila, czyli mniej więcej jeden kieliszek wina lub dwie
puszki piwa) grozi mandat w
wysokości od 500 do 2.000
euro.
- wszystkim kierowcom, którzy prowadzą w stanie nietrzeźwym w przedziale od 0,8 do 1,5
promila grozi mandat w wysokości od 800 do 3.200 euro,
kara więzienia do 3 miesięcy
oraz czasowe zatrzymanie prawa jazdy na okres od 6 do 12
miesięcy.
- za prowadzenie pojazdu,
gdzie stężenie alkoholu przekroczy 1,5 promila grozi kara pieniężna w wysokości do
6.000 euro, kara więzienia do 6
miesięcy oraz czasowe zatrzymanie prawa jazdy na okres od
1 roku do 2 lat.
Natomiast osoby, które siadają za kierownicą po spożyciu środków odurzających oraz
psychotropowych mogą zostać
ukarane grzywną w wysokości
od 1.000 do 4.000 euro oraz
karą więzienia do trzech miesięcy.
A.M.
naszświat
Nr 16
01-15 wrzesień 2007
AKTUALNOŚCI
3
▪ Gorący temat
Zniesiono karty pobytowe
dla obywateli UE. Co dalej?
Włoskie Ministerstwo Spraw Zagraniczych
wydało okólnik dotyczący nowej normatywy
związanej z legalizacją pobytu we Włoszech
dla obywateli UE.
Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych wydało okólnik precyzujący niektóre informacje zawarte w nowej normatywie dotyczącej legalizacji pobytu we Włoszech przez
obywateli UE. Okólnik został
przesłany do urzędów gmin i
miast, które teraz wydają zezwolenia na pobyt.
Najważniejsze
punkty
okólnika:
Zgodnie z nowym rozporządzeniem, które weszło w życie
11 kwietnia br., obywatele Unii
mogą przebywać we Włoszech
przez okres przekraczający 3
miesiące, po rejestrowaniu się
w gminnym urzędzie stanu
cywilnego (anagrafe). Muszą
jednak wykazać, że mają pracę
lub dochody, pozwalające im
na utrzymanie się.
Ten, kto zamierza pozostać
przez ponad 3 miesiące we
Włoszech ze względu na prace, może zrejestrować się u
“anagrafe” po okazaniu dokumentów „zaświadczających o
wykonywanej pracy etatowej
lavoro subordinato) lub prowadzeniu własnej działalności
gospodarczej (lavoro autonomo). Bez podania szczegółów
dotyczących ww. dokumentacji, MSZ precyzuje, że “może
dokonać weryfikacji związanej z utrzymaniem prawa do
pobytu we Włoszech ze względu na pracę”.
Obywatele UE, którzy nie
mają pracy mogą legalnie
przebywać na terenie Włoch
przez ponad 3 miesiące pod
warunkiem, że wykażą się dochodami pozwalającymi na
utrzymanie się. W tym celu będzie można przedstawić
tzw. samozaświadczenie (autocertificazione). Niezbędne
jednak będzie złożenie samozaświadczenia na specjalnych
formularzach wydanych przez
ministerstwo wraz z okólnikiem. Wymagane będzie podanie szczegółowych informacji odnośnie dochodów i stanu majątkowego, gdyż na tej
podstawie będą mogły zostać
przeprowadzone ewentualne
kontrole.
Możliwość sprawdzenia
wiarygodności samozaświadczenia jest niezbędna – czytamy – gdyż w razie utraty pracy
lub dochodów z innych źródeł
cudzoziemiec może zostać wydalony z Włoch. W obliczu konieczności prowadzenia ww.
kontroli włoski MSZ pragnie
nawiązać stałą współpracę z
urzędami gmin, instytucjami
publicznymi i policją.
Jak mogą zrejestrować u
„anagrafe” obywatele UE,
którzy już posiadają pozwolenie na pobyt (permesso di
soggiorno)?
Jeżeli pozwolenie na pobyt
utraciło już swoją ważność
konieczne będzie wykazanie, podobnie jak w przypadku wszystkich obywateli UE,
którzy zamierzają pozostać w
Italii przez dłużej niż 3 miesiące, że posiada się środki finansowe niezbędne do życia.
Jeżeli posiadamy ważne pozwolenie na pobyt lub kartę
pobytową, urząd dokona tylko
„weryfikacji stałego miejsca
zamieszkania”. W obu przypadkach urząd gminy zatrzyma stare pozwolenie na pobyt i
przekaże je komendzie policji.
Obywatelowi UE, który legalnie i nieprzerwanie przebywa we Włoszech od co najmniej 5 lat przysługuje prawo
stałego pobytu “permesso per-
manente”. Aby „obliczyć” wymagane 5 lat punktem wyjścia
będzie data wydania pierwszego pozwolenia na pobyt lub
karty pobytowej”.
Oprócz osób, które pracują,
uczą się lub posiadają środki
finansowe pozwalające im na
utrzymanie się we Włoszech
prawo pobytu przysługuje
również najbliższym, członkom ich rodzin. W tym miejscy MSZ precyzuje, że najbliższymi członkami rodziny są:
małżonek potomstwo lub potomstwa małżonka (w wieku
poniżej 21 lat lub pozostające
na utrzymaniu) oraz przodkowie w linii prostej pozostający
na utrzymaniu własnym lub
małżonka, bez wzgłedu na stopień pokrewieństwa.
W kolejnym numerze naszego pisma zamieścimy listę wymaganych dokumentów potrzebnych do wpisania się do
rejestru osób zameldowanych
- „iscrizione anagrafica”.
Stałeś się
ofiarą
O NAS
rasizmu?
U.N.A.R., Ufcio nazionale Antidiscriminazioni Razziali, czyli Krajowy Urząd do Spraw Walki z Dyskryminacją Rasową,
gwarantuje ochronę i pomoc tym, którzy stali się oarami dyskryminacji lub nierównego traktowania ze względu na
pochodzenie etniczne będź przynależność do innej rasy. Zadaniem nowego urzędu jest udzielenie pomocy wszystkim,
których prawo do równości złamane zostało przez jakąkolwiek formę dyskryminacji rasowej.
BEZPŁATNA INFOLINIA DO SPRAW
WALKI Z DYSKRYMINACJĄ RASOWĄ: 800.90.10.10
Kontakt z Urzędem możliwy jest poprzez bezpłatną infolinię 800.90.10.10, czynna od poniedziałku do piątku w godz. od
10.00 do 20.00. Obsługiwana jest ona w wielu językach, w tym po włosku, angielsku, francusku, hiszpańsku, arabsku,
rosyjsku, rumuńsku oraz chińsku. Zadaniem operatorów pracujących w contact center U.N.A.R. jest udzielanie informacji,
porad oraz wsparcie osobom, które stały się oarami dyskryminacji rasowej. Dzwoniąc pod wskazany powyżej numer można
sygnalizować o wydarzeniach, w których miał miejsce fakt dyskryminacji, którego skutkiem było nierówne traktowanie.
Operatorzy contact center pomagają w egzekwowaniu praw.
DZIAŁANIA URZĘDU
W przypadku zgłoszenia o zaistnieniu zachowań dyskryminujących, U.N.A.R. gwarantuje zgłaszającym ochronę oraz
pomoc w procedurach sądowych i administracyjnych. Urząd uprawniony jest do prowadzenia czynności, mających na celu
potwierdzenie istnienia zdarzeń dyskryminujących. Prowadzi również działania pojednawczo-mediacyjne, które pozwalają
uniknąć drogi sądowej pod warunkiem jednak, że przyczynią się one do usunięcia dyskryminującego zdarzenia.
Do innych działań U.N.A.R. należą:
ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI – U.N.A.R prowadzi kampanie edukacyjne w szkołach oraz kampanie informacyjne
w zakładach pracy, których celem jest uwrażliwienie opinii publicznej na kwestię dyskryminacji i nierównego traktowania.
Kampanie te mają za zadanie zapobieganie formowania się zachowań o podłożu dyskryminacyjnym oraz promowanie
zasady równości.
PROMOCJA – U.N.A.R. promuje projekty i działania, mające na celu wyeliminowanie sytuacji i zachowań, wykorzystujących
nierówność i dyskryminację etniczną lub rasową. Urząd popiera prowadzenie studiów, badań, kursów, wymianę doświadczeń
i wszystkie inne działania, które mają za zadanie wyeliminowanie przeszkód do równego dostępu do usług publicznych i
prywatnych oraz do pełnego i świadomego korzystania z praw cywilnych i socjalnych.
MONITORINGI I KONTROLA – co roku U.N.A.R. przedstawia w parlamencie relację na temat realizacji i stosowania zasady
równości traktowania oraz rzeczywistej ochrony tego prawa, a także raport premierowi rządu, którego celem jest zapoznacie
organów politycznych i opinii publicznej w kwestii przeprowadzonych działań napotkanych podczas wykonywania czynności
antydeskryminacyjnych.
zadzwoń pod BEZPŁATNY NUMER
4
naszświat
AKTUALNOŚCI
Nr 16
01-15 wrzesień 2007
Rak piersi
Według danych Międzynarodowej Organizacji Zdrowia (OMS) wynika, że na raka
piersi w Unii Europejskiej, co roku zapada 275000 kobiet, a 88000 z nich i
1000 mężczyzn umiera. W październiku ubiegłego roku Parlament Europejski
przyjął rezolucję w sprawie działań na rzecz walki z chorobą, stanowiącą jedną z
głównych przyczyn umieralności wśród kobiet w wieku od 35 do 59 lat
Parlament Europejski zwrócił
się do wszystkich państw członkowskich o wprowadzenie na szeroką skalę przesiewowych badań
mammograficznych, zgodnych z
wytycznymi Unii Europejskiej i
oferowanych bezpłatnie co dwa
lata wszystkim kobietom pomiędzy 50. a 69. rokiem życia.
Według OMS przesiewowe badania mammograficzne mogą obniżyć umieralność na raka piersi
w tej grupie wiekowej nawet o
35%.
Rezolucja wzywa ponadto państwa członkowie do utworzenia do
2016 r. sieci interdyscyplinarnych
ośrodków leczenia raka piersi.
35% kobiet chorych na raka
piersi ma poniżej 55 lat, a 12%
przypadków raka piersi dotyka
kobiety poniżej 45 roku życia.
Jedna piąta pacjentów chorych
na raka nie powraca do życia zawodowego, pomimo tego, że zo-
stali uznani zdolnymi do podjęcia
zatrudnienia. Bardzo często zdarza się, że kobiety, które decydują
się na powrót do pracy, otrzymują
niższe wynagrodzenia. Aby temu
zapobiec, PE wzywa do opracowania karty chroniącej prawa pacjentek i pacjentów chorych na raka piersi oraz przewlekle chorych
w miejscu pracy.
Włochy
Według danych Włoskiej
Organizacji ds. Walki z Rakiem
każdego roku we Włoszech zachorowuje na raka piersi około 32.000 kobiet. Ze względu na
położenie geograficzne, kobiety
mieszkające na północy Półwyspu
Apenińskiego zachorowują o wiele częściej od pań, żyjących na
południu. Powodem tych różnic
może być styl życia, złe odżywianie, stres.
Z powodu raka piersi 11.000
osób umiera każdego roku.
Jak ważne są przesiewowe
badania mammograficzne?
Poddawanie się przesiewowym
badaniom mammograficznym jest
bardzo ważne, ponieważ dzięki
wczesnej diagnozie możliwość
wyleczenia raka piersi dochodzi
do 90%.
Anna Malczewska
800422412 SOS TUMORI
Pod bezpłatnym numerem
stowarzyszenia Lega contro
i
tumori
odpowiadają
lekarze oraz psycholodzy
wyspecjalizowani
w
dziedzinie
chorób
nowotworowych. Udzielają
oni podstawowych informacji
na temat zapobiegania,
diagnozy raka oraz metod
leczenia i badań.
FarciOrange “Dolciando & Dolciando”
350 g. 2,83 euro za kg
€
Inteligentne
1,25
0,
99
Cola
“Puertosol”
Płyn do czyszczenia
“Dexal”
1.500 ml
0,23 euro za l.
5 l. 0,80 za l.
€
0,
35
€
3,99
Zakupy
Jogurty różne
smaki
Family 10 szt.
1.500 g.
1,33 euro za 1 kg
€
1,99
WYBRANE PRZYKŁADY NASZEGO ASORTYMENTU
Sos “all’arrabiata”
“Delizie
del Sole”
112 g
400 g
L1268/2007 – zdjęcia mają charakter ilustracyjny
Tuńczyk w
sosie własnym
“Athena”
Balsam
do ciała
nawilżającoodżywczy
“Fior di
Magnolia”
400 ml
€
0,
75
€
0,
99
€
Płyn do
ciemnych ubrań
“Dexal”
1,
1,5 l
€
59
2,
79
EUROPSIN NAJWIĘKSZA SIEĆ SKLEPÓW DISCOUNT WE WŁOSZECH PONAD 650 PUNKTÓW SPRZEDAŻY
ABY ZNALEŹĆ PUNKT SPRZEDAŻY NAJBLIŻEJ TWOJEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA ODWIEDŹ STRONĘ WWW.EUROSPIN.IT
Promocja obejmuje produkty zakupione w ilości odpowiadającej potrzebom rodziny. Ceny oraz charakterystyki artykułów mogą ulec zmianie z powodu błędów w druku lub /i niedpotarzeń
PROMOCJA WAŻNA OD 27 SIERPNIA DO 8 WRZEŚNIA
Nr 16
01-15 wrzesień 2007
naszświat
ŻYĊ W EUROPIE
5
Roaming
w Unii Europejskiej
Polska
najatrakcyjniejszym
krajem Europy
30 czerwca br. weszło w życie prawo ustalające nowe, obniżone stawki
roamingowe w Unii Europejskiej. Dzięki porozumieniu zawartemu w
Parlamencie Europejskim operatorzy telefonii komórkowej będą musieli
obniżyć koszty, jakie ponosimy dzwoniąc lub odbierając telefony za
granicą. Z nowego prawa skorzysta blisko 140 milionów użytkowników.
Wiele firm z wyprzedzeniem zaproponowało własne, niższe taryfy
Według najnowszego rankingu Federacji
Europejskich Pracodawców The Federation of
European Employers (FedEE) Polska okazała się
najbardziej atrakcyjnym miejscem dla inwestycji
spośród 31 krajów europejskich. Poza Polską
w gronie 5 najbardziej atrakcyjnych krajów
znalazły się: Dania, Słowenia, Szwajcaria oraz
Wielka Brytania
R
ozporządzenie o roamingu pozwala użytkownikom na oszczędności wprowadzając
tak zwaną eurotaryfę - czyli górny pułap
cen detalicznych za połączenia. Zamierzeniem ustawodawców nie było ustalenie cen na poziomie przewidzianym w eurotaryfie.
Konkurencja na rynku powinna spowodować, że
operatorzy zaproponują abonentom opłaty niższe lub
znacznie niższe od maksymalnego pułapu. Wciąż
jednak będą mogli czerpać zyski z obsługi połączeń
zagranicznych.
Wszyscy klienci, którzy do tej pory nie aktywowali
innego planu roamingowego zostaną przełączeni na
eurotaryfę do dnia 30 września br.
Jeżeli natomiast mamy już inny plan taryfowy
obejmujący roaming i nie chcemy z niego rezygnować, bo daje nam na przykład lepsze stawki w kraju,
do którego jeździmy najczęściej, nie musimy niczego
zgłaszać. Ewentualne zmiany zostaną dokonane tylko na nasze życzenie.
W rankingu tym nasz kraj otrzymał ocenę +6 wyprzedzając wszystkich konkurentów w regionie: Słowację,
Czechy oraz Węgry.
Polska ma najbardziej konkurencyjnych pracowników
w Europie, jeśli wziąć pod uwagę całkowite koszty pracy
w porównaniu do jakości pracy.
Za najmocniejsze strony Polski uznano dostęp do młodej siły roboczej, obecność kobiet na rynku pracy oraz
dostępność pracowników czasowych. Pozytywnie odebrano też znaczenie porozumień zbiorowych, pozycję
związków zawodowych oraz wysokość średniej płacy za
godzinę.
Ranking FedEE objął 27 członków Unii Europejskiej
oraz Islandię, Norwegię, Szwajcarię i Turcję. W badaniu wzięto pod uwagę 15 czynników badających m. in.
dostęp do siły roboczej, kapitał ludzki, relacje na rynku
pracy oraz jego elastyczność, a także inflację i koszty
pracy.
Mieszkanie bez FASTWEB
to jak
bigos bez kapusty.
Dzie
˛ki FASTWEB możesz rozmawiać z rodzina˛ i przyjaciółmi zarówno we Włoszech,
jak i za granica˛ bez wydawania fortuny i wygodnie z twojego domu. Nareszcie, możesz dzwonić i serfować w sieci bez
potrzeby chodzenia do phone center i dodatkowej karty telefonicznej. Dzwoń z 40% zniżka˛ na wszystkie numery sieci
stacjonarnej w Europie i Ameryce Północnej za jedyne 3 euro miesie
˛cznie lub na wszystkie numery świata za jedyne
5 euro miesie
˛cznie i upustem 40%. Ponadto z FASTWEB masz do dyspozycji 300 minut na serfowanie po sieci
i rozmowy stacjonarne poi Włoszech. Bezpłatna skrzynka pocztowa i nie musisz płacić abonamentu Telecom Italia.
Nigdy wie
˛cej bez telefonu stacjonarnego. Od dzisiaj rozmawiasz z FASTWEB.
Odkryj wszystkie promocje na www.fastweb.it lub zadzwoń na 192 192.
Została przewidziana opłata za aktywacje
˛. Wie
˛cej informacji na temat kosztów na stronie www.fastweb.it lub pod numerem 192 192.
6
naszświat
KRONIKA
Kto zabił
Anię Stanosz?
Badania DNA oraz identyfikacja zwłok przez ojca i brata
potwierdziły, że znaleziona w lesie na granicy włoskosłoweńskiej martwa kobieta to Ania Stanosz. Wrażliwa,
spokojna dziewczyna – mówią o niej mieszkańcy Chyrowej
(gmina Dukla), w której mieszkała wraz z rodziną. Jak
trafiła do Włoch i kto ją zabił?
21 maja br. Ania pojechała do Krosna z zamiarem ubiegania się o pracę w
jednej z krośnieńskich firm.
Miesiąc później znalezioną
ją martwą w lesie przy granicy ze Słowenią na terenie prowincji Trieste. Ciało
znajdowało się w stanie zaawansowanego rozkładu.
Na podstawie znalezionych
przedmiotów, m.in. podania o pracę ustalono, że są
to zwłoki 25-letniej Anny
Stanosz. Przypuszczenia
te potwierdziły badania
DNA oraz identyfikacja
zwłok przez ojca i brata.
Zagadkową sprawę bada
policja w Trieście.
Jak podały „Super
Nowości” wśród znalezionych przy zwłokach dziewczyny rzeczy znajdowały
się m.in.: paszport, dowód
osobisty podanie o pracę
w języku polskim, a także
wycofane z obiegu monety
słoweńskie i włoskie karty telefoniczne. Skąd wzięły
się te karty – dziwi się brat
zmordowanej – siostra nie
miała komórki!
Solidarność ludzka
Rodzina Stanoszów ledwie wiąże koniec z końcem.
Rodzice Ani są na rentach
chorobowych, łącznie dostają 1300 złotych na miesiąc. Znaczną część dochodów przeznaczają na lekarstwa dla pana Władysława,
cierpiącego na miażdżycę
nóg. Gdyby nie pomoc ludzi dobrej woli nie stać by
ich było na sprowadzenie
zwłok córki do kraju. Koszt
redaguje rubrykę „Kronika”.
Poruszony tragiczną śmiercią młodej Polki i trudną
sytuacja jej rodziny zaapelował do mieszkańców
Triestu o udzielenie wsparcia Stanoszom. Włosi szybko na ten apel odpowiedzieli.
My też okażmy serce!
Bardzo jestem wdzięczna wszystkim, którzy nas
wspierają w tej tragedii.
Czarna otchłań
Dla nas ważny jest każdy
telefon, każde ciepłe
rozpaczy
słowo, świadomość, że
Choć od momentu
ktoś inny też zapłakał
znalezienia ciała Ani
nad tragiczną śmiercią
minęły już dwa mienaszej córki. Tacy czusiące nadal nie ma wyjemy się zagubieni! Nie
ników autopsji. Te tyJak Ania trafiła za gra- godnie oczekiwania na
wiemy na jakim etapie
jest śledztwo, dlaczenicę i kto ją zamordowyniki sekcji zwłok to
go nie zrobiono jeszdla rodziny Stanoszów
wał?
cze autopsji, ani nie
Ania była spokojną, do- cała wieczność, gdyż
zbadano tabletki, która
brą dziewczyną. Nie wyje- chcieliby jak najszybznaleziono przy ciele
chałaby za granicę w ta- ciej sprowadzić ukoAni. Nie wiemy, kiedy
jemnicy przed nami – mó- chaną córkę do Polski.
będziemy mogli sproGdyby
moje
dziecko,
wi Krystyna Stanosz, mama
wadzić ciało do kraju.
Ani. Córka studiowała tu- spoczęło tu, na naTak bym chciała, żeby
rystykę, jej marzeniem by- szym cmentarzu, moludzie się dowiedzieli
ło znalezienie pracy w za- że łatwiej byłoby mi
jaka to była zdolna i
radzić
sobie
z
rozpawodzie, ale w Polsce! Ania
wrażliwa dziewczyna.
nie zaufałaby obcemu, nie czą. Chciałabym zaPięknie malowała i ryMiejsce, w którym znaleziono ciało Anny
wsiadałaby z nim do samo- palić świeczkę na jej
Stanosz Foto © Il Piccolo
sowała. Mamy w dochodu. Tylko ktoś, kogo do- grobie, modlić się przy
mu wiele jej rysunków
brze znała mógł ją omamić i niej - mówi zrozpaczona Krystyna Stanosz. takiego transportu to 15 tys. i kilka obrazów. Ania napiwywieźć z kraju.
sała też książkę o miłości.
W momencie znalezienia Dlaczego tak ociągają się z złotych.
Do tej pory Stanoszom Marzę, żeby ktoś ją kiedyś
młoda kobieta była kom- tą sekcją zwłok? Kiedy odpletnie ubrana. Na tej pod- dadzą nam naszą Anię? Po udało się zebrać ok. 11 wydał, żeby jej życie nie
stawie prowadzący śledz- tym, co ją spotkało, powin- tys. złotych. Zbiórkę pie- przeszło bez echa – zwietwo przypuszczają, że przed na przynajmniej spoczywać niędzy zorganizował Sołtys rzyła mi się pani Krystyna.
My Polacy zamieszkali we
śmiercią nie została zgwał- w spokoju w rodzinnej miej- Chyrowej z władzami gmiWłoszech,
też nie bądźmy
ny
Dukla.
Pomogło
takscowości.
cona.
że Towarzystwo Rodzin obojętni. Oprócz wsparcia
Wielodzietnych z Krosna. finansowego (nadal brakuje
Drodzy Państwo,
Do akcji włączyli się też ok. 4. tys. złotych na transSerdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Triestu
Włosi, przede wszystkim port zwłok) Stanoszom poi innych miast włoskich, dziennikarzom zainteresowanym
mieszkańcy Triestu i oko- trzebne są słowa pociechy.
i nagłaśniającym tą sprawę oraz wszystkim innym dobrym
lic i to w dużej mierze za Jak mówi, pani Krystyna,
ludziom, którym nieobcy był los zamordowanej Ani.
sprawą Piera Rauber, dzien- nawet kilka słów współczuZ tego miejsca chcemy podziękować, bo gdyby nie Wy,
nikarza „Il Piccolo”. Piero cia dodaje im sił.
rodzina Ani nie mogłaby pochować jej na polskiej ziemi.
DanutaWojtaszczyk
Rauber na łamach dziennika
Dziękujemy za każdą, nawet najmniejszą wpłatę, bo zbliżyła nas do zebrania odpowiedniej kwoty i osiągnięcia
zamierzonego celu.
Podobno okazane komuś dobro i pomoc wraca do nas
podwojone. Mamy nadzieję, że tak właśnie się stanie.
Dodatkowo życzymy zdrowia dla Was i Waszych
rodzin,oraz życia w szczęściu.
Rodzina Stanosz
oraz
Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych w Krośnie
W imieniu zespołu redakcyjnego „Naszego Świata”
serdecznie dziękuję redakcji dziennika „Il Piccolo” z
Triestu za udostępnienie zdjęć i za zainteresowanie sprawą tragicznej śmierci naszej rodaczki. Szczególne podziękowania za współpracę składamy panu Piero Rauber
Redaktor naczelna
Danuta Wojtaszczyk
Wszyscy, którzy zechcą wesprzeć rodzinę Ani w sprowadzeniu ciała do kraju mogą kierować wpłaty na konto
jej rodziców Krystyny i Władysława Stanosz
Bank Spółdzielc zy w Dukli
Nr konta IBAN PL90864210962010960153060001; SWIFT: BPKOPLPW
Nr 16
01-15 wrzesień 2007
KT OKOL WIEK
WIDZ IA Ł
KRYSTYNA GUMULA
52 lata
Rysopis (aktualny na 2004
rok)
wzrost 168 cm
oczy niebieskie
waga ok. 60 kg
Trwała ondulacja, włosy do
ramion, farbowane na czarno; okulary
Znaki szczególne:Wyraźna 1-centymetrowa blizna po wewnętrznej stronie
lewego nadgarstka.
Ostatni kontakt rodziną w lipcu 2004
roku. Mieszkała wówczas w Cotignola
k. Bolonii, a wcześniej w Godo.
Wszelkie informacje o zaginionej
prosimy kierować
do Działu Opieki Konsularnej
Konsulatu w Mediolanie: tel. 02
48018978, fax 02 48020345,
e-mail: [email protected]
lub do Fundacji ITAKA
MARTYNA KOŹBIEL
15 lat
Wzrost: 168 cm
Oczy: niebieskie
Adres w Polsce:
Ełk (warmińsko-mazurskie).
Ustalono, że
planowała wyjazd do Włoch,
dzwoniła stąd
do rodziny w styczniu 2007.
Zaginęła 15.06.2006 r
TADEUSZ PIASECKI
54 lata
Wzrost: 170
cm
Adres w
Polsce: Żary
(woj. lubuskie)
Zaginął w
1993 r.
Wyjechał do
pracy w 1992,
po raz ostatni
kontaktował się z rodziną w grudniu.
MAŁGORZATA STERNAK
39 lat
Wzrost: 170 cm
Oczy: niebieskie
Znak szczególny:
blizna na prawej
ręce
Adres w Polsce:
Lublin
Zaginęła
19.05.2007
r.yjechała do pracy do Rzymu, od
tamtej pory rodzina nie ma z nią kontaktu.
Wiadomości o zaginionych prosimy
przekazywać do
Fundacji ITAKA
tel: 0048/226547070
e-mail: [email protected]
Wiecej informacji na
www.zaginieni.pl
Szukasz kredytu, który mówi w twoim języku?
Zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 900 300
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.30
Bezpłatna rozmowa również z telefonu komórkowego
POŻYCZKI
KREDYTY
Adresy naszych agencji:
ROMA via san Sebastianello, 16/B
MILANO via Vittor Pisani, 19
FIRENZE via degli Artisti, 41/A
PORTOGRUARO via Camucina, 43-45
BRESCIA via Vittorio Emanuele II, 18
PADOVA via Fistomba, 8
GENOVA piazza Barabino, 5-11
PORDENONE via Brusafiera, 14
UDINE piazza del Pozzo, 5
MANTOVA via Don Leoni, 15/C
VERONA via XX Settembre, 45/B
ALESSANDRIA via Verona, 4
VICENZA Contrà San Silvestro, 6
TORINO via Nizza, 43
NAPOLI via Marchese Campodisola, 12
BOLOGNA viale Pietramallara, 35
Nasi przedstawiciele regionalni są obecni na
terenie całych Włoch!
CESSIONE DEL QUINTO
Nasze oferty możesz znaleźć także
w autoryzowanych punktach
Więcej informacji
www.isifinancial.it
Chcesz zostać naszym doradcą nansowym?
Zadzwoń na bezpłatną infolinię
800.900.300
8
naszświat
POLSKA
Nr 16
01-15 wrzesień 2007
▪ Prognozy
Gospodarka na zakręcie?
Ekonomiści
zapowiadają kolejny dobry
rok dla polskiej gospodarki.
Zauważają jednak pewne niekorzystne
tendencje – wyższa inflacja, wzrastający
deficyt w handlu zagranicznym, które
spowodują, że ta rozpędzona
lokomotywa zacznie zwalniać. Czy
mamy powody do obaw?
C
hociaż politycy przekonują, że Polska
wkrótce będzie krajem mlekiem i miodem płynącym, a za sprawą Euro 2012
jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki nasz kraj zamieni się w prawdziwe Eldorado
ekonomiści na poprawę naszych finansów prywatnych
i publicznych zapatrują się
sceptycznie.
Zaniechanie reform gospodarczych i brak planów długoterminowego rozwoju powoduje, że już rozwijamy się
wolniej niż większość krajów,
które razem z nami weszły do
Unii Europejskiej. I nic nie
wskazuje na to, żeby to się
miało zmienić.
Niedaleka przyszłość
Póki jednak co, Polakom podobnie jak w ubiegłym roku
będzie się wiodło nie najgo-
rzej. Ekonomiści przewidują,
że nadal polepszać się będzie
sytuacja dochodowa gospodarstw domowych. A to oznacza mniejsze obawy, lepsze
nastroje konsumentów. Dzięki
temu szybciej, niż można się
spodziewać, spadnie stopa
bezrobocia.
Nadal też będą do nas płynęły też pieniądze z zagranicy.
Z badania przeprowadzonego
przez Ernst & Young wynika,
że Polska jest bardzo atrakcyjnym miejscem do lokowania
inwestycji.
Co prawda w globalnej konkurencji nasz kraj (jak i cała Europa Środkowo-wschodnia) przegrywa z Chinami
czy Indiami, ale na lokalnym
podwórku na razie wygrywa
z nowymi państwami członkowskimi UE - Rumunią i
Bułgarią, a spośród krajów sta-
Seksafera:
Łyżwiński za kratkami
Łódzki sąd 26 sierpnia br. aresztował
na trzy miesiące posła Stanisława
Łyżwińskiego ( Samoobrona).
Zatrzymany w związku
z tzw. seksaferą poseł jest
podejrzany m.in. o gwałt
i wykorzystanie seksualne
czterech kobiet.
W niedzielę po południu poseł został przewieziony ze szpitala MSWiA
do oddziału szpitalnego
Zakładu Karnego przy ul.
Kraszewskiego w Łodzi
© MSZ
rego kontynentu częściej braną
pod uwagę lokalizacją inwestycji są tylko Niemcy. Warto
podkreślić dwie rzeczy: po
pierwsze, inwestycje w Polsce
wśród badanych przez E&Y
krajów stworzyły najwięcej
miejsc pracy, po drugie, w
konkurencji globalnej Polska
jest drugim po Chinach krajem
w kategorii “lokowanie inwestycji w produkcję przemysłową”. Dużym zastrzykiem dla
naszych finansów będą też nadal fundusze unijne.
Dalsza przyszłość - nie zapowiada się już tak różowo.
Brak projektów długotermi-
nowych i reform powoduje,
że pod niektórymi względami nadal jesteśmy zaściankiem
Europy. Przykładem może być
tu chociażby stan polskich
dróg i zastraszająca kondycja
sieci kolejowej.
Żelazną obręczą, która zniewala rozwój naszej gospodarki
są też przestarzałe, nieprzystające do dzisiejszych realiów
i niejednokrotnie absurdalne przepisy prawne. Wielu z
nas doświadczyło chociażby
na własnej skórze problemów
związanych z prawami własności do zakupionej ziemi czy
nieruchomości. Ileż, bowiem
razy okazuje się, że wyrzucili-
śmy pieniądze w błoto, bo po
dokonaniu zakupu nieruchomości ni stąd ni zowąd pojawia się jej prawowity właściciel.
Długoterminowe projekty
rozwoju i inwestycji i natychmiastowe reformy to już w tej
chwili kwestie nie cierpiące
zwłoki.
Strach pomyśleć, co nas czeka jeśli będą one wprowadzane
z szybkością równą prędkości
budowy polskich autostrad. W
ubiegłym roku udało nam się
wybudować 5 (słownie: pięć)
kilometrów!
Danuta Wojtaszczyk
Odszkodowania dla ofiar
Osoby, które straciły zdrowie np. wskutek błędów lekarskich, będą mogły się ubiegać
o odszkodowanie o wiele dłużej niż dotychczas. To samo
dotyczy ofiar przestępstw oraz
wypadków samochodowych.
Zdarza się bowiem, że pełne skutki kolizji drogowej czy
błędu lekarskiego wychodzą
na jaw po wielu latach, kiedy
nie ma już szans na ubieganie się o odszkodowanie od
sprawcy –poinformował serwis interia.pl.
Dotychczas pokrzywdzeni
mieli na to dziesięć lat od wypadku. Okres ten często okazywał się zbyt krótki, zwłaszcza gdy ofiarami błędów lekar-
skich czy zakażeń szpitalnych
były dzieci.
Sytuację zmieniły nowe
przepisy, które weszły w życie
w sierpniu br. Jeśli poszkodo-
wane jest dziecko, to jego prawo do odszkodowania nie może się przedawnić przed upływem dwóch lat od osiągnięcia
pełnoletniości.
www.stranieriinitalia.it
portal imigracji
Codziennie aktualno ci, sonda e i informacje u yteczne dla wszystkich
cudzoziemców we Włoszech
Stranieri in Italia
naszświat
Nr 16
01-15 wrzesień 2007
POLSKA
Blisko połowa Polaków (44%) uważa
przeprowadzenie przedterminowych wyborów
za najlepsze rozwiązanie - wynika z sondażu
CBOS przeprowadzonego w sierpniu.
© AP/LAPRESSE
Polacy chcą
wcześniejszych
wyborów
Z
aledwie 11% ankietowanych uważa, że najlepszym
wyjściem z sytuacji byłoby
utworzenie przez PiS rządu mniejszościowego lub dalsze pozostawanie w dotychczasowej koalicji z
Samoobroną i LPR.
Zdaniem 57% badanych przyspieszone wybory do parlamentu powinny się odbyć jeszcze w tym roku: 30% opowiada się za ich przeprowadzeniem w najbliższym możliwym terminie, czyli we wrześniu,
a 27% wolałoby głosować nieco
później, czyli w październikulistopadzie – donosi PAP.
Za późniejszymi wyborami
opowiedziało się 18% respondentów: 14% uważa, że
powinno się je przeprowadzić na
wiosnę przyszłego roku, a 4% sądzi, że lepszy byłby termin jeszcze
bardziej odległy. 26% nie ma zdania
w tej sprawie.
Przedterminowych wyborów domagają się zwolennicy partii opozycyjnych - LiD (84%) i PO (81%).
Ja kwynika z sondażu za wyborami w tym roku opowiada się także
56% wyborców LiS, a także tzw.
milcząca większość, czyli potencjalni wyborcy, którzy zwykle nie
uczestniczą w wyborach (51%).
Zwolennicy PiS również najczęściej opowiadają się za tym, by głosowanie odbyło się jeszcze w tym
roku.
Spora grupa wyborców tej partii wolałaby pójść do urn dopiero
wiosną przyszłego roku (30%) lub
jeszcze później (dalsze 10%).
Tylko 31% badanych wyraża
przekonanie, że wybory pozwolą
na utworzenie stabilnego rządu opartego na trwałej większości parlamentarnej.
29% obawia się, że także w przyszłym parlamencie mogą się pojawić poważne trudności z utworzeniem trwałej koalicji rządowej.
AUTOIMPORT
9
Tragiczny bilans
białego szkwału
na Mazurach
N
a jeziorze Śniardwy w miejscowości Głodowo odnaleziono zwłoki
mężczyzny, piątej ofiary gwałtownych
burz, które przeszły nad mazurskimi jeziorami 21 sierpnia.
Gwałtowne burze, które przeszły nad
mazurskimi jeziorami spowodowały wywrócenie ok. 40 jachtów i łodzi.
Nadal trwają poszukiwania sześciu
osób, uznawanych za zaginione wskutek
nawałnicy. Akcja m.in. z udziałem kilkudziesięciu nurków, ekip na łodziach,
psów do wyszukiwania zwłok w wodzie
i dostępnego sprzętu prowadzona jest na
jeziorach: Śniardwy, Mikołajskie, Tałty i
Łabap.
Automercato
Salario
Od 1957 specjaliści od aut po okazyjnych cenach
Wybierz wśród
Wybierz twój samochód u nas:
Najniższe ceny w Rzymie
Okazje już od 1.000 euro
Pojazdy wyselekcjonowane i z gwarancją
Faktury
Kredytowanie dostosowane do potrzeb klienta
również bez zaliczki
Samochody dostawcze
600
marek samochodów
Procedury w siedzibie
Ceny i przebieg wyeksponowane
Stock samochodów na eksport
tylko dla przedsiębiorców
Dla czytelników gazety przerejestrowanie samochodów wliczone w cenę!
Komis otwarty w sobotę przez cały dzień i w niedzielę rano.
Via Salaria, 729 (Roma Urbe) tel. 06.810.82.04
Zapraszamy na stronę www.autoimport.it
na której znajdziecie aktualne oferty.
naszświat
10 BIZNES
Nr 16
01-15 wrzesień 2007
▪ Nieruchomości
Jest szansa, że ceny
mieszkań spadną
Minister budownictwa chce, by Sejm w trybie uchwalił ustawę
ułatwiającą budowę nowych domów. Jednym z punktów projektów
jest odrolnienie w miastach wszystkich terenów, a także gruntów
klasy na wsi.
J
ak doniosła „Rzeczpospolita” te propozycje od
lat są oczekiwane przez branżę
nieruchomości.
„Nie ma już szans na to,
aby Sejm zajął się przygotowanymi wcześniej w resorcie
projektami ułatwiającymi inwestycje budowlane. Może zatem zechce w trybie pilnym
przegłosować te usprawnienia,
które dla rynku są bardzo ważne, a nie budzą żadnych kontrowersji” - powiedział “Rz”
naszświat
REGISTRAZIONE
TRIBUNALE DI ROMA
n. 203/2004 del 07-05-2004
Via V. Maroso, 50 - 00142 Roma
[email protected]
Tel. 06.8741.0618
Fax 06.8741.0528
DIRETTORE RESPONSABILE
Sergio Talamo
DIRETTORE EDITORIALE
Federica F. Gaida
wysoki urzędnik w resorcie.
Dzięki nowym przepisom
pojawiłyby się na rynku tereny pod budowę. Zdaniem
ekspertów z branży nieruchomości pojawienie się nowych
działek spowoduje spadek cen
ziemi. Będzie miało to natychmiastowe przełożenie na ceny
nowych mieszkań, których budowa stałaby się tańsza.
Spadek cen na rynku pierwotnym spowoduje też obniżkę cen mieszkań z drugiej
ręki. Warunkiem jest jednak,
aby deweloperzy zrezygnowali choć z części swych
ogromnych marż, które sięgają nawet 30 proc. – zuważa
„Rzeczpospolita”.
Jeśli sejm zajmie się projektem ustawy jeszcze we wrześniu jest szansa, że nowe przepisy wejdą w życie na początku 2008 r.
Poparcie dla projektu zapowiedziała PO i Samoobrona.
D.W.
Tłuste lata tyskiej fabryki dzięki
nowemu maluchowi
Już na podstawie wstępnych prognoz można śmiało powiedzieć, że Tyska fabryka Fiata
dzięki nowej „pięćsetce” zarobi fortunę. Eksperci rynku motoryzacyjnego, że produkcja
aut wzrośnie z 309 tys. (w 2006 r.) do 500 tys. (w 2009 r).
CAPOREDATTORE
(REDAKTOR NACZELNY)
Danuta Wojtaszczyk
VICECAPOREDATTORE
Anna Malczewska
COLLABORATORI
Milena Trezzani, Irena Wachowska,
Elvio Pasca, Mascia Salvatore,
Andrea de Rossi, Stefano Camilloni,
Andrea Gagliardi
SEGRETARIO DI REDAZIONE
Stephen Ogongo
IMPAGINAZIONE
Anna Malczewska
Danuta Wojtaszczyk
EDITORE
Stranieri in Italia srl
Via Virgilio Maroso, 50 – 00142 Roma
Tel. 06.8741.0333 fax 06.8741.0528
E-mail: [email protected]
PUBBLICITA’
ISI Etnocommunication srl
Via Virgilio Maroso, 50 – 00142 Roma
Tel. 06.8741.0999 fax 06.8741.0528
e-mail: [email protected]
DISTRIBUZIONE LOCALE
E ABBONAMENTI
Anca Gliz (rozmowa w j. włoskim)
Stranieri in Italia srl
Tel. 06.8741.0507 fax 06.8741.0528
e-mail: [email protected]
DISTRIBUTORE NAZIONALE
MESSAGGERIE INTERNAZIONALI
Via Manzoni, 8 - 20089 Rozzano
Numero verde 800827112
CSQ
Centro Stampa Quotidiani S.p.A.
Via dell’Industria, 52
25030 - Erbusco (BS)
Redakcja nie odpowiada za treść
publikowanych ogłoszeń
Numer oddano do druku
28.0.2007
© AP/LAPRESSE
Od lewej: John Elkann, wiceprezes i Luca Cordero di Montezemolo prezes
Fiata / foto © AP/LAPRESSE
Na konferencji w Turnie,
podczas premiery nowego
Fiata Cinquecento Sergio
Marchionne prezes Fiat
Group Automobiles powiedział, że model ten będzie
produkowany wyłącznie
w Polsce. Dodał również,
że tyska fabryka cieszy się
opinią najlepszej w koncernie – dowiadujemy się
z magazynu biznesowego
„Forbes”.
Odkąd Fiat zafundował
kilku swoim modelem całkiem nowy wygląd wszedł
na ścieżkę wieloletniego
wzrostu. Świetnie sprzedają się nowe modele Pandy,
Grande Punto i Bravo, a
Cinquecento ma szanse zostać najmodniejszym minicarem w Europie.
Kultowa „500-setka z
Odlicz dzieci od podatku
Sejm zajął
się zmianami w
PIT zwiększającymi ulgę rodzinną. Kwota
z m n i e j s z a ją ca podatek na
każde dziecko
ma wzrosnąć
do 572,54 zł.
Taką kwotę rodzice mieliby prawo
odliczyć już w rozliczeniu za 2007 rok
– donosi portal interia.pl.
Połączone komisje Finansów
Publicznych oraz Rodziny i Praw
Kobiet przedstawiły sprawozdanie z
prac nad projektami zakładającymi
wprowadzenie wyższej ulgi dla rodziców.
Jeżeli proponowane zmiany zostaną
uchwalone, to rodzice w rozliczeniu
za 2007 rok pomniejszą podatek o
572,54 zł na każde dziecko. Obecnie
jest to 120 zł.
lat 60-tych zmotoryzowała
Włochy. Od najmłodszego
dziecka Fiat oczekuje, że
pomoże mu ono w osiągnięciu w 2010 r. 70 mld
euro przychodów i 5 mld
czystego zysku.
Miejmy nadzieję, że szał
nowe Cinquecento będzie
trwał przez ładnych kilka
sezonów, a Tychy zarobią
na nim wystarczającą dużo pieniędzy, żeby nie obawiać się ewentualnego kryzysu.
Z koncernem Fiata
wszakże nigdy nic nie wiadomo, z takim samym talentem radzi sobie z problemami jak i w nie popada,
podobnie jak Lapo Elkann,
brat wiceprezezesa Fiata
Johna Elkanna.
D.W.
PRENUMERATA
Roczna prenumerata (23 numerów) kosztuje 50,00 euro.
Wpłaty dokonuje się na poczcie:
conto corrente postale nr 50655786
intestato a Stranieri in Italia srl
causale: abbonamento „Nasz Swiat”
Na kwicie wpłaty należy wpisać Wasze dane
(imię i nazwisko, adres, numer telefonu).
Dodatkowe informacje:
e-mail: [email protected]
Tel. 06/87410592 fax 06/87410528
NOWE
.
NIZ SZE CENY DO POLSKI!
Opłata* (€)
0,01
100,00
5,00
100,01
200,00
10,00
* Poza prowizją należną za przekaz, zastosowany zostanie kurs wymiany, ustalony przez Western Union. Ceny obowiązują we wszystkich
placówkach Western Union we Włoszech.
© 2007 WESTERN UNION HOLDINGS, INC. All rights reserved.
Wartość (€)
Od
Do
naszświat
12 POLACY WE WŁOSZECH
Nr 16
01-15 wrzesień 2007
▪ 5. edycja Corso Polonia
Miesiąc pod znakiem kultury polskiej
Październik w Wiecznym Mieście będzie upływał pod znakiem spotkań z polską sztuką, muzyką, teatrem,
filmem i literaturą. Po raz 5. Instytut Polski w Rzymie zorganizował festiwal kultury polskiej Corso Polonia.
Strat już 27 września! W programie wiele spotkań z wybitnymi polskimi artystami, przegląd filmów Wojciecha
Hasa oraz kreskówek, wystawy, koncerty, przedstawienia teatralne i prezentacje książek.
Janusz Zaorski
fotografia autorstwa Moniki Bułaj
Uroczysta inauguracja
festiwalu
Czwartek, 27 września 2007 r.,
godz. 19.00.
Instytut Polski w Rzymie via
Vittoria Colonna 1.
Koncert pianisty jazzowego Artura Dudkiewicza i inauguracja wystawy fotografii
Moniki Bułaj pt. „Aure”.
Sztuki plastyczne
Piątek, 28 września o godz.
18.00
Galleria Angelica
Inauguracja wystawy projektów
scenografii do „Pinokia” autorstwa Stasysa Eidrigeviciusa.
Teatr
Niedziela, 30 września, godz.
21.00
W Teatro dell’orologio wystąpi wybitny polski aktor Jan
Peszek z monodramem pt.
„Scenariusz dla nieistniejącego
aktora instrumentalnego”.
Poniedziałek, 15 października
2007 r.
Teatro Sala 1 (San Giovanni)
Spektakl „Cebula” - scenariusz
oparty na wierszach Wisławy
Szymborskiej
Film
Poniedziałek, 1 października
godzina 19.00
W siedzibie Instytutu Polskiego
odbędzie się spotkanie z reżyserem Januszem Zaorskim.oraz
projekcja „Matki królow”.
Wieczór ten poświecony będzie również postaci Boleslawa
Michałka - krytyka filmowego
i ambasadora RP we Włoszech
w latach 1990 -1995 w 10.
rocznicę śmierci.
2-7 października
Cinema Trevi
Przegląd filmów w reżyserii
Wojciecha Hasa twórcy m.in.
Mateusz Kołakowski
„Rękopisu znalezionego w
Saragossie” oraz „Sanatorium
pod klepsydrą”.
Wtorek, 2 października 2007
Pokaz prac dyplomowych
m.in. takich znanych twórców
polskiego kina jak: Roman
Polański i Andrzej Wajda.
O godzinie 19.30 odbędzie
się inauguracja przeglądu. O
godzinie 21.00 rozpocznie
się projekcją filmu „Pętla” z
Gustawem Holubkiem w roli
głównej.
Seanse filmowe w ramach przeglądu będą rozpoczynały się o godzinie 17.00, 19.00 i 21.00. Ze względu na długość niektórych filmów
możliwe zmiany w programie.
Literatura
Poniedziałek, 8 października
2007, godz. 19.30.
Instytut Polski
Autor “Weissera Dawidka”,
Paweł Huelle, zaprezentuje
włoskie wydanie
swoją książkę pt. „Mercedes
Benz”, która niedawno ukazała
się po włosku.
Czwartek, 18 października
2007, (miejsce do ustalenia).
Promocja książki Marka
Krajewskiego pt. „Morte a
Breslavia”.
Muzyka
Piątek, 12 października 2007
Casa del jazz, godz. 21.00.
Koncert jazzowy Mateusza
Kołakowskiego. Ten dwudziestoletni pianista uznawany jest
za jednego z najwybitniejszych
polskich wirtuozów ostatnich lat. Jako 12-latek został
okrzyknięty cudownym dzieckiem i dawał cykliczne występy w Stanach Zjednoczonych.
Sobota, 13 października 2007
r. Biblioteca angelica, godz,
18.00.
Koncert pianistyczny - Marian
zespół Chromosomos
Sobula wykona utwory Karola
Szymanowskiego.
Środa, 17 października 2007
(miejsce do ustalenia)
Wieczór poezji i piosenki autorskiej Jacka Cygana i Edyty
Górniak
Piątek, 19 października 2007
Instytut Polski w Rzymie
Koncert Silesian String Quartet.
Sobota, 20 października 2007
Jazz Club Be Bop, via G.
Giulietti 14, godz. 22.30.
Koncert jazzowy zespołu
Chromosomos.
*Program i godziny
imprez mogą ulec zmianie.
Na niektóre imprezy
wymagane są bilety
Info: Instytut Polski w
Rzymie tel. 06/36000723
oraz
www.istitutopolacco.it
▪ Corso Polonia dei Bambini
Dwa dni spotkań z ulubionymi
artystami najmłodszych Polaków
Po sukcesie zeszłorocznej edycji Corso Polonia dei Bambini poświęconej niesamowitym
przygodom Koziołka Matołka (znanego włoski dzieciom jak Capretto Scemetto) również
w tym roku Instytut Polski w Rzymie przygotował ciekawy program imprez z myślą o
najmłodszych Polakach i ich włoskich przyjaciołach.
Józef Wilkoń
29 i 30 września w Casina
di Raffaello w Villa Borghese
w Rzymie specjalnie dla naszych milusińskich otwarta
będzie wystawa
ilustracji i rzeźb
dobrze znanego
polskim i włoskim
dzieciom
ilustratora Józefa
Wilkonia.
Nasze pociechy
będą miały okazję
w tym dniu poprosić osobiście Józefa
Wilkonia o autograf, a także przyjrzeć się jak wyczarowuje fantastyczne zwierzęta
z gigantycznych pni. Spotkanie
z artystą odbędzie się w sobo-
tę 29 września o godz. 12.00
oraz w niedzielę 30.09. o godz.
15.00.
Józefowi Wilkoniowi towarzyszyć będzie Joszko Broda
kochany przez Polaków w
każdym wieku Góral, który
gra na drumli, czterometrowej
trąbicie, rogach, różnego typu
fujarach i okarynach, skrzypcach, gajdach i wielu innych
instrumentach ludowych oraz
śpiewa.
W sobotę i w niedzielę (29 i
30 września, start godz. 10.30
i 17.30) w Casina di Raffaello
nasi milusińscy będą mogli
wziąć udział w laboratorium,
programie zajęcia plastyczne pod kierunkiem artystów
(m.in. wyklejanie masek smoka). Obowiązkowe wcześniejsze zapisy na warsztaty ze
względu na ograniczoną ilość
miejsc. Info: Instytut Polski.
Ponadto teatrzyk San Carlino
zaprezentuje Bajkę o Smoku
Wawelskim. Warto dodać, że
spektakl ten wejdzie na stałe
do programu teatrzyku, dzięki czemu, Drago di Cracovia
znany będzie wielu włoskim
dzieciom.
Teatro San Carlino
Sobota, 29 września, godz.
16.30
Niedziela, 30 września godz.
12.00 i 16.30
Dla młodych miłośników kina Instytut Polski przygotował
przegląd filmów animowanych. Projekcje odbędą się w
Cinema dei Piccoli w Rzymie.
D.W.
* Wstęp na wszystkie
imprezy w ramach
Corso Polonia dei
Bambini gratis!
Nr 16
01-15 wrzesień 2007
naszświat
POLACY WE WŁOSZECH
13
O sprawach
ważnych i błahych
fascynacji kulturą śródziemnomorską,
radości tworzenia i poszukiwaniu harmonii
Jacek Cygan / foto © Dziennik Bałtycki
N
asz Świat: Dużo Pan
podróżuje, czy ma
Pan jakiś ulubiony zakątek świata, do którego
Pan jeździ?
Jacek Cygan: Do moich
ulubionych miejsc należą kraje
śródziemnomorskie. Zupełnie
natomiast nie ciągnie mnie
do egzotycznych krajów, tak
obecnie modnych. Kiedy słyszę jak moi znajomi opowiadają: „Wiesz, w Tajlandii można
kupić kilogramy homarów i
krewetek za grosze. Tylko, że
po dwóch dniach to nie da się
już ich właściwe jeść popijając
coca-colą, bo nie ma tam wina”. Wówczas uśmiecham się
do siebie i myślę: „To ja już
wolę zjeść jedną krewetkę, ale
z dobrym winem we Włoszech
czy we Francji!”.
NŚ: Czy to znaczy, że podróżuje Pan tylko ze względów
kulinarnych?
J.C.: W krajach śródziemnomorskich odkrywam absolutną harmonię. Zachwyca mnie
atmosfera miasteczek powsta-
łych wieki temu i smak prostego jedzenia, jak chleb z oliwą
i winem. Tęsknie do tej harmonii, dlatego często wracam
do Włoch i Francji. Możliwe
też, że jest ziarno prawdy w
tym, co powiedział mi pewien
czarodziej, który stwierdził, że
w XVII wieku byłem członkiem wędrownej trupy teatralnej w Prowansji. Kto wie, może podświadomie podążam do
miejsc, ze względu na ten zew
przeszłości?
NŚ.: Pod wpływem podróży
i zauroczenia kulturą śródziemnomorską powstał tomik
wierszy pt. „Ambulanza”.
Skąd ten tytuł?
J.C.: Byłem kiedyś w
Wenecji w chłodne, kwietniowe popołudnie. Zapuszczając
się w odległe zaułki od placu św. Marka, nagle zobaczyłem, że do nadbrzeża podpływa na sygnale łódź z napisem
„Ambulanza”, jakby do izby
przyjęć. Za chwilę podpłynęła nowa ambulanza i wtedy zorientowałem się, że sto-
utor piosenek, poeta, scenarzysta, auA
tor musicalowy, juror i organizator
festiwali muzycznych. Trudno uwierzyć, że
z wykształcenia jest cybernetykiem z WATu. Napisanych przez niego przebojów nie
sposób wyliczyć. Do tych największych zaliczyć można: „Jaka
róża taki cierń”, „Wypijmy za
błędy”, „To nie ja byłam Ewą”,”
Czas nas uczy pogody”, „Dumka
na dwa serca”. Płyty z jego piosenkami otrzymywały tytuły
Złotych i Platynowych. O jego
teksty upominali się najpopularniejsi wokaliści i kompozytorzy
polskiej estrady, m.in. Krystyna
Prońko, Zdzisława Sośnicka,
Edyta Geppert, Edyta Górniak,
Stanisław Sojka, Seweryn
Krajewski, Ryszard Rynkowski,
Krzesimir Dębski i Włodzimierz Korcz.
Pierwsze piosenki zaczął pisać już na studiach. W 1974 założył wraz z Jerzym Filarem
grupę Nasza Basia Kochana, z którą zdobył
w 1976 r. I nagrodę na Festiwalu Piosenki
ję przed szpitalem Ospedale
Civile Santi Giovani e Paolo.
Po drugiej stronie zatoki rozciągały się bladoróżowe mury
cmentarza San Michele, który jakby patrzył na ten szpital
i rozmawiał z nim o życiu i
śmierci, o wzajemnej umowie,
piosenek, wierszy i krótkich
form literackich. Generalnie
jednak piszę teksty piosenek
i uważam, że to jest niezwykle atrakcyjna forma w sensie i pisania, i w sensie ludzkim. Piszę teksty dla określonych osób starając się zbudo-
O jego teksty
upominali się najpopularniejsi
wokaliści polskiej estrady.
W październiku w ramach 5. edycji Corso
Polonia organizowanego przez Instytut Polski
w Rzymie Jacek Cygan wraz z Edytą Górniak
wystąpi w Rzymie!
Nie przegapcie tego
niepowtarzalnego spotkania!
którą trzeba wypełnić. Tom
wierszy „Ambulanza” zawiera
moje refleksje z takich i podobnych sytuacji, refleksje kogoś, kto przyjechał do Włoch z
innego świata i widzi Italię po
swojemu.
NŚ.: Gdyby ktoś Pana zapytał, jaki zawód Pan uprawia, co by Pan odpowiedział?
Jest Pan człowiekiem wszechstronnym...
J.C.: Moim podstawowym
zajęciem jest pisanie tekstów
Studenckiej w Krakowie. W 1978 r. otrzymał
nagrodę Programu III Polskiego Radia za
napisaną wspólnie z Elżbietą Adamiak piosenkę pt. Rozmowa. Od tamtej pory współpracuje z czołówką polskich kompozytorów
i wokalistów muzyki rozrywkowej. W latach 80., silnie zaangażował się w rozwój polskiej
muzyki dziecięcej. Autor i gospodarz programu telewizyjnego dla
dzieci “Dyskoteka pana Jacka”
(10 lat na antenie).
Jacek Cygan jest też autorem
piosenki o Koziołku-Matołku,
której premiera odbyła się
w ubiegłym rok w Wiecznym
Mieście w obecności Ryszarda
Kapuścińskiego, podczas prezentacji włoskiego wydania
„Przygód Koziołka Matołka”, w
ramach Corso Polonia zorganizowanego
przez Instytut Polski w Rzymie.
Jego tom wierszy „Ambulanza” otrzymał
w 2007 roku Nagrodę Literacką im. ks. Jana
Twardowskiego.
wać postać, gdyż ludzie muszą
wiedzieć, kim jest ten człowiek, który do nich śpiewa.
Przykładem jest tutaj Ryszard
Rynkowski. Kiedy odszedł od
grupy Vox przez ponad rok
próbował śpiewać indywidualnie, ale bez większych sukcesów. Po jakimś czasie zwrócił
się do mnie. Pomyślałem, że
artysta powinien mieć swoją
wyrazistą osobowość sceniczną. Po kilku miesiącach pracy
napisałem piosenkę „Wypijmy
za błędy”. Ryszard Rynkowski
przestał być facetem w białym
garniturze tańczącym na scenie. Stał się człowiekiem z ulicy, który nagle wszedł na scenę z dwudniowym zarostem, w
kapeluszu i zaśpiewał: „Czego
może chcieć od życia taki gość
jaka ja” . To był strzał w dziesiątkę, ludzie mu uwierzyli i
zaczęli się z nim utożsamiać.
NŚ: Fenomen Pana piosenek polega też na tym, że niektóre ich wersy weszły do potocznego języka jako „złote
myśli”.
J.C.: Przyznam, że jest to
dla mnie ogromna satysfakcja. Widziałem kiedyś w jednej z gazet artykuł o tenisistce
Gabrieli Sabatini, która kończyła karierę i zamiast tytułu było piękne zdjęcie i napis: „Czas nas uczy pogody”
z mojej piosenki, którą śpiewała jako pierwsza Grażyna
Łobaszewska. Kiedy ludzie
mówią słowami moich piosenek, to znak, że moja praca nie
trafia w próżnię.
NŚ: Jaki moment pańskiego życia artystycznego wspomina Pan najmocniej?
J.C.: W roku 1994 Polska
po raz pierwszy wzięła udział
w festiwalu Eurowizji w
Dublinie. Reprezentowała nas
Edyta Górniak, która śpiewała moja piosenkę, którą napisałem do muzyki Stanisława
Syrewicza. Po swoim występie, weszła do tzw. green room-u, gdzie siedziały ekipy
występujących krajów. I wtedy wszyscy wstali i przez pięć
minut bili jej brawo. Nikt nie
miał wątpliwości, kto był najlepszy…
NŚ: Podobno Pana tom
wierszy „Ambulanza” ukazał
się niedawno po włosku…
J.C.: Tak, na język włoski
przetłumaczyła wiersze Sylwia
Bruni, rodowita Rzymianka!
W kwietniu tego roku, w
Warszawie i Krakowie odbyła
się uroczysta premiera tej wersji polsko–włoskiej. Czytałem
wówczas swoje wiersze w towarzystwie włoskiego poety
Renato Gabriele, z którym się
bardzo zaprzyjaźniłem i byłbym szczęśliwy, gdybyśmy
mogli razem zaprezentować
się w Rzymie.
Dziękujemy za rozmowę
Jacek Cygan przyczynił się do
rozwoju polskiej muzyki dziecięcej. Był autorem i gospodarzem
słynnej “Dyskoteki Pana Jacka”.
Autor hymnu szkoły polskiej w
Rzymie.
Foto © Dziennik Bałtycki
949,00
EURO
32”
699,00
EURO
TV LCD 32”
Panasonic
po
Wbudowany tuner
cyfrowy, format obrazu
16:9, HD READY,
rozdzielczość ekranu
1366 x 768 pixel VREAL, panel WXGA,
kontrast 1200:1, 2
gniazda HDMI
h
nac
e
c
nych
o
ż
i
obn
ch
ena
c
h
nyc
niżo
b
o
po
h
nac
e
c
ch
żony
i
n
b
po o
139,00
EURO
399,00
EURO
349,00
99,00
EURO
EURO
Nokia E61
5
Aparat cyfrowy Kodak
5 megapixels, zoom optyczny 10x;
pamięć w zestawie 32 MB, wyświetlacz
1.8», zapis video i audio, wymiary
98x78x72 mm
Megapixel
239,00
UMTS, EDGE, Wi-Fi Quad
Band:850/900/1800/1900
Mhz, odtwrzacz MP3 P,
łącza: IrDA, Bluetooth, WiFi; MMS Video Recorder
& Playback , kamera 2.0
Mpixel, Wyświetlacz 16
milionów kolorów
EURO
169,00
h
nac
e
c
ch
żony
i
n
b
po o
EURO
Klimatyzator
Mediasonic 9000 btu/h
Pompa ciepła, system osuszania,
tryb nocny, cyfrowy wyświetlacz
ch
ena
c
h
c
żony
i
n
b
po o
89,00
EURO
119,00
EURO
Sinto CD Panasonic
Wbudownu tuner cyfrowy, 16:9, HD READY,
rozdzielczość 1366 x 768 pixel, technologia VREAL, panel WXGA,
kontrast 1200:1, 2 gniazda HDMI
Płacisz w 24
miesiące
www.centrogiotto.it
Roma
APPIO - Via Appia 416/a
AURELIA - Via Aurelia, 822
BULLICANTE - Via Acqua Bullicante 278/280
GRANAI - Via Rigamonti 100
GULLIVER - Via della Lucchina, 96
LAURENTINA - Via Laurentina 928
MARCONI - Viale G. Marconi 74/76
NUOVO SALARIO - Via dei Prati Fiscali 235/237
OSTIA - Via delle Ebridi C.Comm. Gli Aquiloni
PIO XI - P.zza Pio XI 12
ROMANINA - Via B. Alimena 21
SAXA RUBRA - Via Carlo Emery 135
TERMINI - Via Giolitti C. Comm Forum
TOGLIATTI - Via P. Togliatti 1477/79
LAZIO
800248842
ARICCIA - Via Nettunense km 7100
FIANO ROMANO - Via Milano C.Comm. Feronia
FORMIA - Via Vitruvio
FROSINONE - Via Le Lame 10 A C. Comm Le Sorgenti
GUIDONIA - Via Tiburtina Km 18,300 C. Comm. Setteville
LATINA - C.Comm. Agora - Viale Kennedy
NETTUNO - Via Scipione Borghese C.Comm. Le Vele
VITERBO - Via I Garbini C.Comm Ipershop Garbini
VITERBO 2 - Strada Tangenziale Ovest
UMBRIA
PERUGIA - Via J. GAGARIN snc Corciano
Promocja ważna od 30 września 2007 do wyczerpania
artykułów. Nie odpowiadamy za błędy w druku.
C e n y z I VA . Z d j ę c i a i o p i s y m a j ą c h a r a k t e r i n f o r m a c y j n y. S e e x c e p t e a z ă e r o r i l e t i p o g r a f i c e .
4+4 miesiące
do twojego
wyboru
na raty
niewidoczne
We współpracy z
Pożyczkę otrzymasz po uprzedniej
zgodzie. Minimalna wysokość 300,00
euro. Nie może być łączona z innymi
trwającymi promocjami. Więcej
informacji w punktach sprzedaży.
Nr 16
01-15 wrzesień 2007
naszświat
POLACY WE WŁOSZECH
15
Historie przez życie pisane
W pogoni za wolnością
Od dwudziestu lat mieszkają we Włoszech. Uciekali z Polski w pogoni za wolnością. Mieli pojechać dalej, ale
zatrzymali się tutaj, tak niedaleko od ojczyzny. Z Teresą Wilk rozmawia Anna Malczewska
Ponad 2000 km. Teresa z mężem Januszem i dziećmi przebyli
małym, pomarańczowym Fiatem 126 P
Kiedy przyjechaliście do
Włoch i jaki był powód waszej
decyzji?
Przyjechaliśmy tutaj dokładnie 17 sierpnia 1987 r.
Powód był oczywisty, nie
chcieliśmy żyć w państwie
rządzonym przez komunistów.
Wyjechaliśmy w poszukiwaniu wolności. To nie chodziło
o problemy ekonomiczne, ponieważ w kraju oboje z mężem pracowaliśmy i mieliśmy
mieszkanie.
W jaki sposób udało wam się
wyjechać z Polski?
Wykupiliśmy wakacje w
Ostii pod namiotem. I tylko
dlatego zostały wydane nam
paszporty. Co ciekawe, każde
z nas miało osobne paszporty,
nawet dzieci.
Jak dotarliście do Italii?
Przyjechaliśmy małym, pomarańczowym fiatem 126.
Ponieważ nie dostaliśmy pozwolenia na tranzyt przez
Austrię, droga tutaj była bardzo długa. Do Włoch wjechaliśmy przez Jugosławię. Podróż
z małymi dziećmi była bardzo
wyczerpująca, Grzegorz miał
5 lat, a Łukasz 2,5 roku.
Dojechaliśmy w nocy do
Trieste, gdzie zdecydowaliśmy
się przespać. Kiedy przy na-
szym samochodzie zatrzymał
się policjant na motorze pomyślałam, że to już koniec,
zważywszy na to, że kiedyś w
Polsce być zatrzymanym przez
Pierwsza Gwiazdka we Włoszech.
Ośrodek w Ponte Storto, 1987
Milicję oznaczało poważne
kłopoty. A on podjechał, aby
nam pomóc i na migi wytłumaczył nam jak dojechać do
Rzymu, a poźniej do Ostii.
Wasze pierwsze kroki na nowej ziemi…
My od razu wiedzieliśmy,
Teresa i Janusz Wilk.
W tle ośrodek protezione civile
w Ponte Storto
gdzie jedziemy. Naszą metą była Latina, gdzie znajdował się obóz przejściowy dla
uchodźców. Przed samym wyjazdem dowiedzieliśmy się z
gazet polskich, że w Latinie już
nikogo nie przyjmują, ponieważ brakuje wolnych miejsc.
Pomimo tego, nasza decyzja
się nie zmieniła. Chcieliśmy
zaryzykować.
W Latinie skierowano nas do
małej parafii nieopodal miasta,
gdzie był włoski ksiądz, który
przyjmował rodziny z dziećmi. Miejscowa ludność zaczęła przynosić dla nas jedzenie.
W oczekiwaniu na decyzję
rządu włoskiego co z nami
zrobić, na tej parafii spędziliśmy dwa dni, a pod obozem w Latinie czekało prawie 5000 tys. Polaków. Rząd
zdecydował się wreszcie na
rozmieszczenie nas w różnych
ośrodkach na całym Półwyspie
Apenińskim. My przyjechaliśmy do ośrodka protezione civile w Monterotondo, a dokładniej Ponte Storto.
Jak wyglądało wasze życie
w obozie?
Zamieszkaliśmy z dziećmi
w jednym pokoju z łazienką.
W ośrodku była także stołówka, w której jedliśmy. Nie dostawaliśmy od Włochów żadnych pieniędzy, ale na szczęście mogliśmy pracować.
Wszystkie dzieci w wieku
szkolnym zaczęły uczęszczać
do włoskiej szkoły, a maluchy
do przedszkola. Poza tym zagwarantowaną mieliśmy opiekę lekarską. W obozie mieszkaliśmy przez 2,5 roku. 13
grudnia 1989 r. byliśmy jedną
z kilku rodzin, która zamknęła obóz. Z tej okazji została
odprawiona przez O. Hejmo
ostatnia msza św. Ojciec
Hejmo wraz z ks. Piekarskim
od samego początku przyjężdżali do nas co niedzielę.
Czy chcieliście osiedlić się w
Italii, czy przyjechaliście tutaj
w celu dalszej emigracji?
Nie mieliśmy konkretnego
celu. Naszym głównym celem była ucieczka z Polski.
Mogliśmy
wyemigrować
do Kanady lub Australii. Do
Stanów Zjednoczonych można
było wyjechać na tzw. łączenie
rodzin. My zdecydowaliśmy
się na Kanadę.
Pomimo tej decyzji zdecydowaliście się jednak zostać we
Włoszech…
Tak. Czekaliśmy na decyzję
rządzu kanadyjskiego prawie
2,5 roku. Nasze dzieci chodziły tu do szkoły. Udało nam się
dość szybko zaaklimatyzować
w nowej rzeczywistości. Poza
tym bardzo nam się w tym
kraju podobało, a co najważniejsze Włochy są w Europie,
czyli blisko Polski.
Na miesiąc przed naszym
wyjazdem do Kanady weszła
w życie ustawa, że uchodźcy
mogą zostać również w Italii.
Dzięki temu zdecydowaliśmy
się tu osiedlić.
Jak w tamtych czasach byli odbierani Polacy przez
Włochów?
Bardzo dobrze. Osoby pry-
łabyś się ponownie na tak ryzkowną podróż?
Jeżeli ktoś powiedziałby mi
dzisiaj o wyjeździe, to na pewno nie zdecydowałabym się
na to. Wtedy byliśmy ludźmi młodymi i nieświadomymi.
Jechaliśmy w ciemno, mając w
kieszeni 100.000 lirów.
Mamy tutaj teraz nasz kawałek Polski. Oczywiście postawiliśmy dom dzięki mojemu
mężowi Januszowi, który umie
sam budować. Poza tym wiele
Teresa i Janusz, 2005
watne przychodziły do obozu i przynosiły np. ubrania
dla dzieci, albo organizowały
różnego rodzaju imrezy (np.
Befana).
Czy po opuszczeniu obozu
w Ponte Storto państwo włoskie pomagało wam w jakiś
sposób?
Nie. Przestali się nami w
ogóle interesować. Każdy
musiał sobie radzić sam.
Zostaliśmy rzuceni na głęboką
wodę. My przenieśliśmy się do
Sant’Angelo. Po jakimś czasie
nasz znajomy pokazał nam ziemię, która była do sprzedania.
Bardzo nam się tu spodobało i
zdecydowaliśmy się na kupno
tego terenu. Poza tym, będąc
na obczyźnie bardzo chcieliśmy mieć coś własnego, miejsce gdzie moglibyśmy czuć się
jak u siebie. Ta decyzja kosztowała nas mnóstwo wyrzeczeń,
ale było warto.
Dzięki umiejętnością Janusza
zaczęliśmy powoli budowę naszego domu.
Jaka była reakcja waszych
znajomych Polaków?
Niestety wadą Polaków jest
zazdrość. W ten sposób wiele
z przyjaźni się skończyło. Do
dnia dzisiejszego utrzymujmy kontakt tylko z kilkoma
Polakami z tamtych czasów.
Czy jeżeli mogłabyś się cofnąć w czasie, czy zdecydowa-
osób podarowało nam różnego rodzaju materiały, jak np.
drzwi i okna. Gdybyśmy za
wszystkie prace mieli płacić,
nigdy by nam się to nie udało.
Dziękuję
Od momentu wprowadzenia w
Polsce stanu wojennego liczba
Polaków, którzy wyemigrowali
z Polski stale rosła. Momentem
przełomowym był rok 1987, kiedy na Półwyspie Apenińskim
znajdowało się ponad 10.000
Polaków - dane statystyczne instytucji kościelnych.
Powodem emigracji była
ucieczka przed dyktaturą, chęć
życia w wolnym państwie oraz
problemy ekonomiczne.
Ze względu na taką ilość osób,
obozy w Capua i Latinie nie były
w stanie wszystkich pomieścić.
W związku z tym emigrantów
umieszczano w różnego rodzaju
ośrodkach, hotelach i na polach
namiotowych.
Polacy, którzy przyjechali
tutaj w tych latach, to przede
wszystkim osoby młode oraz rodziny. Większość z nich nie zamierzała osiąść na stałe w Italii.
Ich punktem docelowym były:
Stany Zjednoczone, Kanada i
Australia.
opr. na podst.
Marco Martinelli „Immigrazione
dei Polacchi a Roma. Adattamento
e riorganizzazione sociale”
Wystarczy 20 centów, aby poczuć się w domu.
Aktywuj Call Your Country: rozmawiasz z Polską za 20 centów za minutę.
Ponadto z Noi Wind za jedyne 6 euro miesięcznie rozmawiasz
gratis z wszystkimi numerami sieci WIND przez 200 minut w miesiącu.
Darmowa aktywacja dla nowych klientów, do 10 czerwca 2007.
Aby wybrać Call Your Country: koszt połączenia 15 centów.
Naliczanie co 60 sekund.
Nr 16
01-15 wrzesień 2007
naszświat
POLACY WE WŁOSZECH
Zagłada Pompei według Polańskiego
Roman Polański, reżyser polski od wielu lat mieszkający
poza Polską, już niedługo rozpocznie zdjęcia do najnowszego
filmu o zagładzie starożytnego miasta Pompeje
Roman Polański foto © AP/LAPRESSE
F
ilm powstanie na podstawie scenariusza brytyjskiego pisarza
Roberta Harrisa, który w 2003 roku napisał powieść pt. “Pompeje”. Zdjęcia
rozpoczną się najprawdopodobniej już w
marcu 2008 roku.
Głównym bohaterem filmu ma być młody inżynier odpowiedzialny za działanie
liczącego ok. 100 km długości akweduktu dostarczającego wodę do Pompejów
i kilku innych miast w rejonie Zatoki
Neapolitańskiej. Bohater zostanie wciągnięty w intrygi polityczne. W filmie pojawi się też wątek miłosny. Akcja thrillera obejmie ostatnie dni przed erupcją
Wezuwiusza oraz samą tragedię - zniszczenie antycznego miasta.
Do tej pory reżyser nie wie gdzie będą kręcone sceny do filmu. W lipcu br.
Polański odwiedził Pompeje w celu przeprowadzenia rozeznania. Wiadomo już,
że niektóre ze scen muszą być kręcone w specjalnie przygotowanym studio
i przy użyciu komputera, ponieważ np.
Wezuwiusz był o wiele wyższy od stanu
dzisiejszego i posiadał tylko jeden krater,
a nie dwa jak obecnie.
Do dnia dzisiejszego nie jest jeszcze wiadomo, kto zagra u Romana Polańskiego.
Za kilka tygodni rozpoczną się pierwsze
castingi.
Polski reżyser po raz pierwszy nie zagra
sam w „Pompejach”, pomimo że bardzo
to lubi.
Budżet na produkcję opowiadania o
jednej z największych tragedii Cesarstwa
Rzymskiego wyniesie 130 mln dolarów.
Warto przypomnieć, że Pompeje były w starożytności miastem rzymskim,
położonym u południowego podnóża
Wezuwiusza. 24 sierpnia 79 r. n.e. zostały zniszczone przez wybuch tego wulkanu; miasto zasypała kilkumetrowa warstwa pyłów wulkanicznych. Badania archeologiczne prowadzone na tym terenie
od połowy XVIII wieku odsłoniły ruiny
Pompejów - rynki, ulice, świątynie, teatry,
amfiteatry, termy oraz domy mieszkalne.
Anna Malczewska
Pompeje: widok z lotu ptaka
Jeżeli tegoroczne wakacje spędziliście podróżując po Półwyspie Apenińskim w
wielu zakątkach Włoch zapewne natrafiliście na świadectwa polskiej kultury i ślady obecności sławnych Polaków. Liczymy, że z Waszą pomocą uda nam się wzbogacić katalog śladów polskich. Czekamy na listy i zdjęcia dokumentujące polskie
miejsca w Italii. W miarę możliwości postaramy się opublikować wszystkie artykuły. Dla autora najciekawszej publikacji przygotowaliśmy atrakcyjną nagrodę.
Redakcja
1. Praca konkursowa powinna zawierać: tekst stanowiący opis miejsca będącego świadectwem obecności
naszej kultury we Włoszech
(maksymalnie jedna strona
maszynopisu) i zdjęcie zabytku.
2. Prace można przesyłać pocztą lub e-mailem do
końca października 2007 r.
na adres redakcji „Naszego
Świata” z dopiskiem „No tropach przodków”.
Miss Polonia
of Italy
Casting kandydatek
do konkursu Miss Polonia of Italy
odbędzie się w Rzymie 28 października br.
w godz. 16.00-18.00 w sali konferencyjnej
„Euroservice – biglietteria PL” na via Lorenzo
Magnifico, 152 ( w pobliżu stacji
Tiburtina).
Adresy placówek
polskich we Włoszech
Ambasada RP
przy Kwirynale
Via Pietro Paolo Rubens
20, 00197 Roma
Tel.: 06 362 04 200 Fax:
06 321 78 95
ambasciatapolonia.it
Ambasada RP przy
Stolicy Apostolskiej
Via dei Delfini 16
00186 Roma
Tel.: 066990958,
066994168
Fax.: 066990978
Wydział Konsularny
Ambasady RP
w Rzymie
Via San Valentino,12
00197 Roma
Tel.: 06 362 04 300
consolatopolacco.it
Konsulat Generalny RP
Mediolan
Corso Vercelli 56
20145 Milano
Tel.: 0248018978,
0248019084, 0248019312
Fax.: 0248020345
milanokg.it
Na tropach przodków
Igor Mitoraj Dea Roma
17
3. Autora pracy konkursowej prosimy o podanie imienia i nazwiska, wieku, adresu
zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego.
4. W konkursie mogą wziąć
udział zarówno dzieci jak i
dorośli.
5. Redakcja nie zwraca nadesłanych prac.
Uczestniczką konkursu Miss
Polonia of Italy może być każda
dziewczyna, która spełni łącznie
następujące warunki:
• posiada obywatelstwo polskie
lub narodowość polską,
• jest bezdzietną panną,
• w chwili przystąpienia do konkursu w danym roku ma skończone 18 rok życia – (datę przystąpienia do konkursu określa dzień
złożenia ankiety uczestniczki konkursu,
• ma nie więcej niż 24 lata,
• ma min.. 170 cm wzrostu,
6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w listopadzie br.
Redakcja „Naszego
Świata”
Via Virgilio Maroso, 50
00142 Roma
[email protected]
org
• jest osobą nieskazitelnego charakteru i nieposzlakowanej opinii,
• złoży u Organizatora
Regionalnego
Formularz
Zgłoszeniowy Uczestniczki wraz
z oświadczeniem, o którym mowa
w § 2 pkt. 2 i 15 Regulaminu,
Informacji odnośnie udziału w
konkursie udziela dyrektor biura
Miss Polonia of Italy Dorota Mróz
tel kom. +39 347 44 13 703
Pełen regulamin konkursu oraz
formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej
www. polkaroma.info.
Wydział Promocji
Handlu i Inwestycji
Ambasady RP
w Rzymie
Via Olona 2/4
00198 Roma
Tel.: 068541128
Fax.: 068553391
infopolonia.it
Wydział EkonomicznoHandlowy Konsulatu
Generalnego RP
w Mediolanie
via Capecelatro 53/4
20148 Mediolan
Tel.: 02487131 64
Fax: 02405303
Instytut Polski
Palazzo Blumenstihl
Via V. Colonna, 1
000193 Roma
Tel: 0636000723
Fax: 0636000721
istitutopolacco.it
Stacja Naukowa PAN
Vicolo Doria, 2
00187 Roma
Tel. 066792170
Fax 064817569
accademiapolacca.it
Zespół Szkół im. G.
Herlinga-Grudzińskiego
przy Ambasadzie RP
w Rzymie
Via Pietro della Valle, 1
00193 Roma
Tel./Fax 066864619
szkolapolskawrzymie.net
18 VADEMECUM CUDZOZIEMCÓW WE WŁOSZECH
naszświat
Nr 16
01-15 wrzesień 2007
CODICE FISCALE
CZYLI WŁOSKI NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ
Codice fiscale służy do
identyfikacji podmiotów w
celach podatkowych. W odróżnieniu do Polski jest on
jednak wymagany również w
innych sytuacjach:
- jest niezbędny dla zarejestrowania się w Publicznej
Służbie Zdrowia;
- posiadanie „Codice
Fiscale” jest warunkiem zatrudnienia jako pracownika
najemnego;
- jest również warunkiem
rozpoczęcia samodzielnej
działalności gospodarczej
(lavoro autonomo);
- zawarcia jakiejkolwiek
umowy (wynajem, sprzedaż,
itp.).
- jest także niezbędny przy
otwieraniu konta bankowego.
Dlatego też każdy obywatel Unii Europejskiej, który
zamierza pracować w Italii
musi go posiadać
Włoski numer identyfikacji
podatkowej wydawany jest w
biurach Urzędu Skarbowego
(Agenzia delle Entrate)
Ministerstwa Gospodarki
i Finansów w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej. Adresy biur znajdują
się na stranie internetowej
www.agenziaentrate.it.
W niektórych przypadkach
codice fiscale może być także
wydawane przez poszczególne Urzędy Miast (np. w przypadku noworodków, do 60
dni od daty urodzenia) oraz
przez konsulaty (dla osób zamieszkałych zagranicą) jeżeli
posiadają odpowiednie połą-
czenia z Anagrafe Tributaria.
Numer ten złożony jest z
16 znaków, zarówno alfabetycznych jak i numerycznych, oznaczających nazwisko i imię, rok, miesiąc oraz
dzień urodzenia, płeć oraz
miejsce urodzenia. W mo-
UWAGA!!!
Jedynie biura
Urzędu Skarbowego
(Agenzia delle
Entrate) Ministerstwa
Gospodarki i
Finansów oraz w niektórych przypadkach
Urząd Miasta mają
prawo do wydania
ww. dokumentu
mencie otrzymania, codice
fiscale ważne jest przez całe
życie.
Jakie dokumenty należy
przedstawić, starając się o
przyznanie codice fiscale?
Obywatele
Unii
Europejskiej nie potrzbu-
ją specjalnych dokumentów,
wystarczy dokument potwierdzający tożsamość osoby starającej się o numer (dowód osobisty, paszport). W
Urzędzie Skarbowym należy
wypełnić odpowiedni formularz. Procedura jest darmowa
i automatyczna - numer zostaje wydany od razu.
W razie zmiany nazwiska
lub imienia można poprosić
o wprowadzenie zmian w
codice fiscale. W tym przypadku można zgłosić się do
jakiejkolwiek Agenzia delle
Entrate z ważnym, uaktualnionym dokumentem. Dla
dokonania tego typu zmian
nie ma przewidzianych limitów czasu.
W przypadku zagubienia
lub zniszczenia codice fiscale
oprócz zgłoszenia zaistniałej sytuacji do odpowiednich
władz, można wystąpić o wydanie duplikatu dokumentu.
Stranieri in Italia
Andrea De Rossi
Poradnie rodzinne i kobiety
Włoskie publiczne poradnie rodzinne (consultorio
familiare) administrowane
są przez Aziende Sanitarie
Locali (ASL) są bezpłatne i
skierowane przede wszystkim
do kobiet. O pomoc do poradni rodzinnych mogą zgłaszać
się: osoby samotne, pary, ludzie młodzi oraz rodziny.
Poradnie rodzinne, bezpłatnie udzielają pomocy wszystkim kobietom w ciąży, także
tym, które nie posiadają pozwolenia na pobyt stały we
Włoszech, a także ich dzieciom.
Do poradni rodzinnej można zgłosić się anonimowo.
Aby skorzystać z pomocy
oraz opieki lekarzy nie wymagane jest żadne skierowa-
nie od lekarza rodzinnego.
Lekarze pracujący w tego typu poradniach to przede wszystkim: ginekolodzy,
położni, pediatrzy, psycholodzy. Ponadto, poradnie oferują również osobą najbardziej potrzebującym opiekę
socjalną.
W ostatnich latach, coraz
więcej cudzoziemców przebywających we Włoszech, a
w szczególności kobiet, korzysta z pomocy poradni rodzinnych. Personel poradni jest zawsze do dyspozycji
wszystkich pacjentów.
Bardzo często do zgłaszają się do nich kobiety w ciąży w celu dokonania zabiegu
aborcyjnego. W tych przypadkach pierwszą, podstawo-
Biuro rachunkowe i doradztwa prawnego
„dott. Tadeusz Krzysztofiak – avv. Paola Remigi”
▪Pomoc prawna
▪Sprawy cywilne
▪Upadłość firm
▪Wypadki
▪Rozliczenia podatkowe
▪Prowadzenie księgowości
otwieranie działalności
gospodarczej (partita Iva)
▪Roczne rozliczenia
Podatkowe
▪Praktyki INPS, INAIL
▪Zaświadczenia o
zarobkach
▪Doradztwo prawne w
sprawach pracy
Via Nicolò III, 2 00165 Rzym (niedaleko Watykanu)
tel. / fax. 06.6380949 - 06.39388737 ; kom. 3337764064 – 3939877484
Dott. Tadeusz Krzysztofiak jest wpisany
do Albo dei Dottori Commercialisti w Rzymie;
nr w rejestrze 8120
Avv. Paola Remigi jest wpisana
do Albo degli Avvocati w Rzymie, nr w rejestrze A/25474
wą pomocą poradni
rodzinnych jest rozmowa i zrozumienie,
a następnie rozwiązanie problemów, które spowodowały, że
kobieta zdecydowała
się na usunięcie niechcianej ciąży. Jeżeli
jednak pacjentka będzie nadal przekonana o swojej decyzji,
poradnia wyda jej
zaświadczenie o ciąży i chęci dokonania
aborcji.
Z w/w zaświadczeniem
pacjentka, w celu przeprowadzenia zabiegu usunięcia
ciąży, może zgłosić się do
jednego z autoryzowanych
szpitali.
W celu zmniejszenia problemu ciąż niechcianych, w
poradniach rodzinnych można znaleźć wszelkiego rodzaju przewodniki i ulotki w różnych językach, na temat metod antykoncepcyjnych.
Innymi prośbami, po które
zgłaszają się do poradni rodzinnych cudzoziemki są badania: na AIDS, cytologiczne, na wykrycie raka szyjki
macicy. W poradniach można
znaleźć różnego rodzaju przewodniki i materiały informacyjne (w różnych językach)
na w/w tematy.
Poradnie rodzinne organizują także różnego typu kursy,
od szkoły rodzenia do nauki
karmienia piersią lub nauki
masażu dziecka. Co najważniejsze w poradniach kobieta może być otoczona fachową opieką lekarską przez cały
okres ciąży, aż do narodzin
dziecka.
Również dzieci mogą korzystać z opieki lekarzy pediatrów przyjmujących w poradniach rodzinnych, gdzie
dla cudzoziemek przebywających w Italii bez pozwolenia
na pobyt, staje się lekarzem
(medico di base), który otoczy opieką lekarską ich dzieci. Jest to bardzo ważne, ponieważ bez legitymacji ubezpieczeniowej cudzoziemki
nielegalnie przebywające na
terenie Włoch, nie miałyby
prawa do opieki lekarskiej.
W poradniach ponadto
dzieci zostaną zaszczepione
przeciw: gruźlicy, żółtaczce B, tężcowi, dyfterytowi.
Ponadto bezpłatnie można zaszczepić dodatkowo dziecko
przeciw: anti-ipertosse i różyczce.
Co ważne, wszystkie dzieci
uczęszczające do przedszkoli,
po okazaniu odpowiedniego
zaświadczenia, zwolnione są
z opłat za szczepionki dodatkowe.
Wszystkie osoby nie władające dobrze językiem włoskim mogą poprosić w poradniach rodzinnych o pomoc
polskiego mediatora interkulturalnego.
naszświat
Nr 16
01-15 wrzesień 2007
ROZMAITOŚCI
19
Alicja Bachleda-Curuś robi karierę w USA
Alicja, którą
Polscy widzowie pamiętają
przede wszystkim jako Zosię z „Pana
Tadeusza” w reżyserii Andrzeja Wajdy
robi karierę za oceanem. U boku Kevina
Kline’a zagrała jedną z głównych
ról w dramacie Trade.
O
piniotwórczy dziennik “New York
Times” zamieścił
bardzo pochlebny artykuł o
amerykańskim debiucie polskiej aktorki.
Alicja wcieliła się w rolę
Weroniki – Polki porwanej
przez gang handlarzy ludźmi. Początkowo rolę tę miała zagrać Milla Jovovich,
ale niemiecki reżyser Marco
Kreuzpaintner, który pracował wcześniej z Alicją przy
filmie “Letnia burza” nalegał
na powierzenie jej tej roli.
W rubryce “New York
Timesa” poświęconej wybijającym się młodym akto-
rom, autorka pisze, że dzięki
Alicji Bachledzie-Curuś historia ofiary nabrała szczególnej dramatycznej temperatury. - Weronika staje się
coraz bardziej zdesperowana
i heroiczna. Aktorka wyraża
przemianę bohaterki bardzo
subtelnymi środkami, osiągając rewelacyjną siłę wyrazu
- ocenia recenzentka Karen
Durbin.
Alicja
Bachleda-Curuś
po raz pierwszy wystąpiła
publicznie mając sześć lat.
Laureatka wielu polskich festiwali piosenki dziecięcej.
Jako aktorka odniosła sukces w Niemczech, otrzymu-
Od lewej: Cesar Ramos, Paulina Gayton, Marco Kreuzpaintner i Alicja Bachleda-Curus
foto © AP/LAPRESSE
jąc główne role w młodzieżowych filmach Z miłością nie
wygrasz, Letnia burza i Krew
Templariuszy. Kolejnymi filmami, w jakich można ją zobaczyć są: szwajcarska pro-
Kosmiczna impreza,
czyli Viva Comet
Przyznawane od kilkunastu lat w Niemczech i na Węgrzech nagrody
muzyczne VIVA Comet w tym roku wręczone zostaną także w Polsce.
Impreza odbędzie się 4 października br., we wrocławskiej Hali Orbita.
Doda ©Dziennik Bałtycki
Kosmiczną imprezę poprowadzą prezenterzy
VIVA Polska - Kasia Kępka i Daro, a uświetnią ją swoimi występami gwiazdy polskiej
sceny muzycznej, wśród których między in-
nymi pojawią się: Doda, Kalwi & Remi, Kasia
Cerekwicka, Natalia Kukulska oraz Gosia
Andrzejewicz.
Gwiazdą wieczoru będzie US5, jeden z najpopularniejszych obecnie na świecie boysbandów.
Celem projektu VIVA Comet 2007 jest podsumowanie roku na polskiej scenie muzycznej, odzwierciedlające gusta młodych ludzi w
Polsce.
Nagrody przyznane zostaną wyłącznie polskim artystom, a o ich wyborze zdecydują widzowie stacji.
Wśród laureatów VIVA Comet z poprzednich
lat znaleźli się między innymi: Tokio Hotel,
US5, R.E.M., Craig David, Enrique Iglesias,
Madonna, Britney Spears, U2, Depeche Mode,
Sarah Connor, czy Rammstein.
Historia VIVA Comet sięga 1995 r. kiedy to zostały zorganizowane po raz pierwszy
przez VIVA Germany. Kolejnym krokiem było wprowadzenie VIVA Comet na Węgrzech,
przez tamtejszy oddział stacji.
Nagrody polskiej edycji Viva Comet 2007
zostaną przyznane w następujących kategoriach:
Wielki Wóz czyli Artysta Roku, Wielka
Niedźwiedzica czyli Artystka Roku,
Konstelacja czyli Zespół Roku, Planet VIVA
czyli Charts Award, Supernova czyli Debiut
Roku, Teleskop czyli Teledysk Roku, Stylowy
Skafander czyli Image Roku, oraz Czarna
Dziura czyli Kicha Roku.
dukcja „Na Wschód” oraz
niemiecka „Sterling und der
Fall Wachutka”.
Aktorka od 19 roku życia łączy swoje życie i pracę pomiędzy Polskę, Niemcy i Stany
Zjednoczone. Ukończyła w
Ameryce aktorską szkołę Lee
Strasberga. Obecnie mieszka
i studiuje psychologię w Los
Angeles.
D.W.
Gwiazdy
„Szansy na sukces”
Dziś są gwiazdami, ale łączy ich jedno, swoje pierwsze
kroki stawiali na scenie programu Szansa na sukces.
Niedawno odbyło się nagranie specjalnego wydania programu poświęconego laureatom “Szansy na
sukces”, którzy pierwsze kroki stawiali w
Szansie, a dziś są
gwiazdami na
polskim rynku
muzycznym
. ponformowasł
serwis interia.
pl.
Program przygotowany został z okazji zbliżającego się
15-lecia “Szansy
na sukces”.
Gwiazdami
tej
specjalnej
edycji
będą:
Katarzyna
Cerekwicka,
Justyna Steczkowska
Anna Świątczak,
Katarzyna
Stankiewicz, Anna
Wyszkoni, Anna
Lubieniecka, Szymno Wydra, Gina Tarasiuk, Andrzej
Lampert, Małgorzata Markiewicz, Tomek Makowiecki,
Michał Gasz i Weronika Korthals.
Program jak zwykle poprowadził Wojciech Mann.
Emisja 9 września.
20
naszświat
ROZMAITOŚCI
Nowa płyta Dody
“Diamond Bitch” - pierwszy
solowy krążek Dody, wokalistki
znanej z zespołu Virgin, wypełniło 12 piosenek, którym brzmienie
nadał Mark Tysper. Wszystkie napisała sama Doda, rozliczając się
w nich z ostatnimi wydarzeniami
w jej życiu.
Telewizyjna premiera teledysku do pierwszego singla z płyty,
“Katharsis”, miała miejsce w lip-
cu na antenie stacji Viva
Polska.
Niedługo później obraz
trafił do sieci. Teledysk
nakręcono w Warszawie.
Zdjęcia trwały 20 godzin.
Za reżyserię odpowiada Anna Maliszewska.
Przygotowano dwie wersje klipu – łagodniejszą i
bardziej “pikantną”. Do
rozpowszechniania trafiła pierwsza z nich. Druga
została zamieszczona na
płycie “Diamond Bitch”
Doda stwierdziła w
wywiadzie dla “Głosu
Szczecińskiego”, że jej
nowa płyta jest na światowym
poziomie.
- Wykorzystaliśmy dużo rzeczy, które do tej pory w Polsce
nie były używane. Będzie to można usłyszeć “na pierwszy rzut
ucha”. Jest na niej dużo przebojów, bo ja lubię łatwe, ale ambitne linie melodyczne, określone
rock’n’rollowym brzmieniem. „
muzyka.onet.pl
Nr 16
01-15 wrzesień 2007
Stacja Warszawa
„Stacja Warszawa” to cykl cotygodniowych felietonów
Agaty Passent, które wygłaszała na antenie Radia
PiN. Powstawały one w latach 2005-2006.
Agata Passenta
Foto © agatapassententer.blog.onet.p
Felietony skupiają się na codziennym życiu Warszawiaków i
utrzymane są w charaterystycznym
dla Agaty Passent humorystycznym
i ironicznym stylu. Autorka stara
się spojrzeć na miasto z dystansem, być niejako turystką we własnym mieście. “Nie jestem historykiem - mówi Agata Passent - więc
gdy zaproponowano mi felietony o
Warszawie, wiedziałam, że nie mogę udawać varsavianistki.
O Warszawie, czyli o czym? zadawałam sobie pytanie na przestrzeni tych dwóch lat. Jak opisać
miasto, które tyle razy odradzało
się na nowo, miasto, które nie ma
jeszcze wyraźnej tożsamości, miasto przejezdne, miasto bez centrum?
Skupiłam się na sprawach pozornie zwykłych, na tym, jak codziennie przeciętny mieszkaniec
stolicy walczy o przetrwanie w tej
miejskiej dżungli”. Współczesne
radio nie toleruje długich wypowiedzi - króluje muzyka, felietony Agaty Passent mają zatem lakoniczną formę. “Dyrektor Radia
PiN, pan Emil Marat, beształ mnie
za każdym razem, gdy przekroczyłam limit trzech minut na antenie”.
- wspomina Autorka.
czytelnia.onet.pl
Pozwól
Pozwól zatańczyć
zatańczyć Twojej
Twojej komórce!
komórce!
LISTA TOP dzwonków Polska
kod
01. Doda Diamond Bitch
245
06. Gosia Wielbicielka
02. Kasia Nosowska Unisexblues
246
07. Justyna Steczkowska Dziewczyna szamana 024
03. Budka Suflera Bal Wszystkich Swietych
020
08. Marek Jackowski Oprócz blekitnego nieba
025
04. Dwa Plus Jeden Chodz, pomaluj mój swiat
021
09. T. Perfect Autobiografia
026
10. Yugopolis Miasto Budzi Sie
124
05. E. Górniak, M. Szczesniak Dumka na dwa serca 022
kod
023
Np. wyślij SMS-A na numer 482707 podając kod „020” i otrzymasz w prezencie dzwonek Bal Wszystkich Świętych Budki Suflera!
Tysiące dzwonków, dzięki którym Twoi znajomi będą tańczyć z zazdrości
Wybierz co tydzień dzwonki lub tapety, dzięki którym Twoja komórka stanie się naprawdę wyjątkowa
Dla klientów Vodafone i Wind, usługa oferowana przez Netsize (Via Golametto, 4 - 00192 Roma) i ISI 2002 srl przy
współpracy z operatorami sieci komórkowych. Dla klientów Tim usługa udostępniona przez Netsize i ISI 2002 srl.
pobranie. Koszt ten uzależniony jest od ceny za nawigacje w systemie GSM/WAP lub GPRS/WAP przewidzianej dla
danego planu taryfowego.
TIM: Koszt wysłania każdego sms-a przez klienta TIM na numer 482707 wynosi 12,40 euro z Ivą.
VODAFONE: koszt wysłania sms-a z Włoch na numer 482707 równa się cenie sms-a ustalonej dla danego planu
taryfowego.
WIND: Koszt sms-a wysłanego przez klientów Wind na numer 482707 wynosi 12,40 euro wraz z Ivą.
Każdego tygodnia możesz wybrać 2 gadżety, spośród dzwonków polifonicznych, tapet i efektów dźwiękowych.
Aby zrezygnować z Mobi54 wyślij sms-a o treści “POL OFF” na numer 482707.
Mobi54 to usługa dla abonentów dla klientów TIM, Vodafone, WIND.
Call center NETSIZE dla klientów TIM, Vodafone i WIND: [email protected] i numer tel. 06 39741449
codziennie od 10.00 do 22.00. Info: www.mobi54.com
Dzwonki są melodiami skomponowanymi na podstawie znanych utworów wykonywanych przez wskazanych
artystów. Nazwy wykonawców podane są wyłącznie w celu informacyjnym. Fragmenty utworów (dzwonki) nie są
fragmentami piosenek w oryginalnym wykonaniu. SIAE 163/RT/07-859.
Jeżeli wybierzesz abonament usługi Mobi54, otrzymasz co tydzień płatnego sms-a z informacjami do ściągnięcia; co
tydzień będziesz mógł ściągnąć dwie wybrane rzeczy wybierając pomiędzy dzwonkami polifonicznymi i tapetami na
komórki.
Za ściągnięcie dodatkowych dzwonków i tapet (przekraczających ilość przewidzianą w abonamencie) pobierana
będzie opłata w wysokości 3 euro za każdy ściągnięty gadżet.
Do ceny za ściągnięcie tapety lub dzwonka polifonicznego jest doliczana opłata za połączenie telefoniczne i
Koszt: 3 euro tygodniowo + cena połączenia WAP
482707
Servizio in
ABBONAMENTO
54.com
mobi
Nr 16
01-15 wrzesień 2007
naszświat
SPORT
64. Tour de Pologne
9 września br. rozpocznie
się 64. Tour de Pologne,
jedna z największych
imprez sportowych w
Polsce.
Wyścig zaliczany do cyklu Pro Tour, czyli kolarskiej
Ligi Mistrzów, rozpocznie się
w Warszawie, a zakończy 15
września w Karpaczu. Łącznie
trasa wyniesie 1224,5 kilometra.
W imprezie pojedzie wielu
znanych kolarzy, gdyż wystartują w nim wszystkie najlepsze
grupy świata. Jedną z gwiazd
będzie na pewno Włoch Danilo
di Luca, który wygrał ostatnią
edycję Giro d’Italia.
Tour de Pologne to jedna z
najstarszych imprez kolarskich
na świecie. Od pierwszej edycji
(1928) do 1992 posiadał status
wyścigu amatorskiego (jedynie
w 1974 wyjątkowo rozgrywany
był w formule open z udziałem
zawodowców), zaś od 1993 po przejęciu organizacji przez
Czesława Langa - jest w pełni
zawodowy.
Od 2005 należy do elitarnego
cyklu ProTour.
Danilo di Luca © AP/LAPRESSE
21
Sukcesy polskich
pływaków
W zawodach Open de Paris, 4 sierpnia
br. wyścig na 400 m stylem dowolnym
wygrała Otylia Jędrzejczak, na 1500 m
tym samym stylem najlepszy był Mateusz
Sawrymowicz.
J
ędrzejczak
zwyciężyła ex
aequo z Włoszką
Federicą Pellegrini.
Obu
zawodniczkom zmierzono czas
4.05,20.
Na trzecim miejscu sklasyfikowana został Brytyjka Joanne
Jackson, która miała ponad
dwie sekundy straty. To
drugie zwycięstwo Polki w
tych zawodach, przed dwoma dniami triumfowała na
swoim koronnym dystansie 200 m stylem motylkowym.
Sawrymowicz, który
jest rekordzistą Europy na
1500 m stylem dowolnym,
w Paryżu był bezkonkurencyjny na tym dystansie,
chociaż prowadzenie objął
po 200 metrach. Potem do
mety płynął niezagrożony,
wyprzedzając o prawie trzy
sekundy Kanadyjczyka
Ryana Cochrane i o ponad
siedem Włocha Federico
Colbertaldo. Polak uzyskał
wynik 14.56,47.
Dobry występ Polaków
w trzecim dniu zawodów
uzupełnia drugie miejsce
Pawła Korzeniowskiego
na 200 m stylem motylkowym. Polak uzyskał wynik 1.55,98 i o 0,50 s był
gorszy od Ukraińca Denisa
Syliantiewa.
onet.pl
ODKRYJ PRAKTYCZNO$" I
U&YTECZNO$" IDT BONUS
ABY ROZMAWIA" Z CA#YM $WIATEM WYSTARCZ% JEDYNIE 3 KROKI!
z PIN
ICZNA
FGON
E
L
E
T
KARTA
OWA
AROD
N
Y
Z
MIĘD
Wykręć bezpłatny
numer lub numer
lokalny*
Wystukaj kod PIN,
który znajdziesz na
paragonie
Wykręć numer telefonu, pod który
chcesz zadzwonić, poprzedzając go
międzynarodowym numerem
kierunkowym
* BEZPŁATNE NUMERY 800 747 062 (włoski) 800 747 063 (angielski) NUMERY LOKALNE 02 30904403 (Mediolan) 06 43404424 (RZym)
5 € MNÓSTWO MINUT DO TWOJEJ DYSPOZYCJI
IDT Bonus
Kraje
Kartę można zakupić w ponad 35.000
lokalach oferujących usługi
LOTTOMATICA na terenie całych
Włoch: tabacchi, punktach lotto,
restauracjach i barach.
Albania
56
Argentyna 282
Brasylia 132
Chiny
400
Moldawia 63
Peru, Lima 200
Filipiny
41
Rumania 60
Ukraina
63
Usa
962
Venezuela 229
Minuty
Tele2
50
150
100
200
40
150
40
60
50
200
130
Edicard
Easycard
47
140
90
173
33
118
30
50
38
159
100
50
175
125
250
45
160
35
50
50
200
150
z telefonu stacjonarnego, wybieraj'c bezp!atny numer
IDT Bonus
Tele2
56
282
132
400
63
200
41
60
63
962
229
50
250
140
300
50
240
35
70
60
350
160
Edicard
Easycard
47
140
90
173
33
118
30
50
38
159
150
54
244
150
407
48
214
37
54
54
342
193
z telefonu stacjonarnego, wybieraj'c numer lokalny
www.idteurope.com/phonecards/bonus
Wyżej wymienione minuty przeznaczone na rozmowy dotyczą karty o wartości 5 euro. Koszt za połączenie 0,19 na wszystkie rozmowy naliczany jest po pierwszych dwóch minutach
rozmowy. Do rozmów z telefonów komórkowych doliczane zostaje 0,50 euro za każdą minutę rozmowy i 0,11 euro z budki telefonicznej. Minutowa taryfikacja. Ważność karty: 90 dni od
pierwszego użycia
Taryfy ważne od kwietnia 2007, mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Obs!uga klientów 800 747 064
Iva wliczona na podstawie art. 74 DPR 633/72
Spunto Comunicazione e Media
KUP NATYCHMIAST
IDT BONUS!
22
STRONA CZYTELNIKÓW
naszświat
Nr 16
01-15 wrzesień 2007
▪ Listy czytelników
W związku z artykułem
„Polak Polakowi zawsze pomoże...?
Droga Redakcjo!
Zawsze czytam “Nasz Świat” od deski do deski, jednak najlepiej lubię czytać stronę czytelników. Artykuł z nr 13 „Polak Polakowi zawsze pomoże...?” bardzo mnie zdenerwował.
Zgadzam się z czytelniczką, że są nieuczciwe pośredniczki, wierzę, w to, co opisała ta
Pani, ale nasuwa się tu pytanie, dlaczego
owa czytelniczka nie pomogła dziewczynie,
z którą jechała.
Jeśli faktycznie dziewczyna musiała wracać do Polski, dlaczego nie poczekała z nią
na autobus? Z artykułu wynika, że owa czytelniczka była w lepszej sytuacji, miała pieniądze, telefon, rodzinę we Włoszech. Łatwo
osadzać innych, ale czy ta czytelniczka postąpiła dobrze? – Niech sama odpowie sobie
na to pytanie.
Niestety my Polacy nie szanujemy się wzajemnie. Nie wiem z czego to wynika z zazdrości, z wychowania – po prostu nie wiem.
Ja staram się zawsze pomagać swoim rodaczkom – koleżankom w miarę możliwości.
Tak mnie wychowała moja mama. Często mój
pracodawca nazywał mnie Matka Barbara z
Aversy, a wzięło się to z tego, że pewnego razu przyjechała koleżanka Lodzia z Polski, bardzo źle
się czuła, bolała ją strasznie głowa.
Z początku myślałyśmy, że te bóle wzięły się z cięż-
kiej podróży, ze zmęczenia (20 godzin jazdy autobusem). Zamieszkała u swojej swatki, a w niedzielę
umówiłyśmy się z nią na spotkanie w Aversie (blisko Neapolu). Przygotowałyśmy z drugą koleżanką,
Mirką, ciastka, kawę na przyjęcie naszej koleżanki, ale do poczęstunku nie doszło, ponieważ Lodzia
poszła najpierw do kościoła podziękować Bogu za
szczęśliwą podróż. Lodzia często powtarzała – nie
dojdę do was, boli mnie głowa. Ja i moja koleżanka
Mirka udałyśmy się więc pod kościół.
Po skończonej mszy, gdy ją zobaczyłyśmy to „zgłupiałyśmy”, „podcięło nam nogi”, gdyż koleżanka Lodzia miała już lekki paraliż twarzy.
Wówczas szybko zaczęłyśmy działać: najpierw telefon do Polski, do Lodzi doktorki
– co robić? W czasie rozmowy zasugerowała nam, żeby pójść z nią na pogotowie.
Pani doktor powiedziała, że jeśli mamy taką
możliwość to jest najlepsze wyjście. I tak też
zrobiłyśmy, udałyśmy się wszystkie trzy do
szpitala.
Opowiem teraz w skrócie: po zbadaniu lekarz zdecydował zostawić Lodzię w szpitalu.
Zorganizowałyśmy środki czystości, piżamę,
itp. A potem była zbiórka pieniędzy na bilet
do Polski. Dziś wiemy, że był to udar mózgu
i dzięki szybkiej pomocy Lodzia żyje, paraliż się cofnął i jest pod kontrolą lekarzy w
Polsce.
Nie może pracować, ale ważne, że żyje.
Jestem z nią w stałym kontakcie, wysyłamy
do siebie sms-y, życzenia imieninowe, świąteczne, itp. Czy któraś z nas liczyła wtedy
poniesione koszty? NIE!Uważałyśmy, że tak
trzeba zrobić, była jedną z nas, z dala od dzieci, rodziny, od Ojczyzny.
Barbara
International Phone Card
Znajdziesz ja˛ wsze˛dzie,
użyjesz jej wsze˛dzie.
Charta pozwoli Ci dzwonić pod wszystkie numery w świecie ze wszystkich telefonów we Włoszech.
• bez dodatkowych kosztów
• z taryfa˛ minutowa˛
do nabycia
we wszystkich
kolekturach
• bez zaliczania impulsu przy odbieraniu
• karty doładowania o wartości od 5 do 10 euro, w tym IVA
powered by
offerte di Lavoro
NORD
►CRO AVIANO
La Divisione Healthcare di Articolo1, cerca
6 INFERMIERI PROFESSIONALI
I candidati sono in possesso di laurea in scienze infermieristiche o equipollenti e relativa iscrizione al Collegio Professionale (IPASVI). Disponibilità a
spostamenti all'interno del territorio assegnato, seria sensibilità alle relazioni
umane completano il proÞlo. Costituisce titolo preferenziale un’esperienza
maturata presso ospedali o case di cura. Si offre contratto di somministrazione di 6 mesi con possibilità di proroghe.
Gli interessati ambosessi (L.903/77) possono inviare il proprio curriculum vitae con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (d.lgs 196/2003) a:
ARTICOLO 1 S.p.A. – Agenzia per il Lavoro
Viale Matteotti, 25 – 31015 Conegliano
Fax 0438 418247 e-mail [email protected]
I candidati extracomunitari devono essere in possesso di titolo di Infermiere
riconosciuto come equipollente dal Ministero della Salute ed essere iscritti
al Collegio Professionale. Si richiede, inoltre, una capacità linguistica idonea
alla mansione. Si invitano i candidati a leggere sul sito www.articolo1.it l’informativa sulla privacy (Dlgs. 196/03).
►VERONA
Adecco Industrial ricerca:
CLASSIFICATORE ROTTAME (RIF. CR)
OPERATORE FORNO EAF (RIF. EAF)
OPERATORE FORNO LF-VOD (RIF. VOD)
COLATORE (RIF. CO)
OPERATORE MACCHINE COLATA CONTINUA (RIF. OM)
CARROPONTISTA (RIF. CA)
E’ richiesta precedente esperienza nel settore siderurgico e disponibilita’ al
lavoro su turni. Luogo di lavoro provincia di Verona. Inviare curriculum vitae
mezzo posta corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali,
citando il riferimento di interesse a Reclutamento Internazionale Dipartimento Candidate Attraction, Piazza Diaz 2, 20123 Milano (MI).
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere su www.adecco.it
l’informativa sulla privacy (art.13 D. Lgs. 196/03).
Facsimile di domanda è disponibile su http://www.adecco.it/pagine/FacSimilecCV.aspx.
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min.Prot. N. 1100-SG del 26.11.2004).
►BOLOGNA
2 INFERMIERI PROFESSIONALI ADDETTI ALLA SALA OPERATORIA.
I candidati con cui desideriamo entrare in contatto sono in possesso di laurea in scienze infermieristiche o equipollenti, relativa iscrizione al Collegio
Professionale (IPASVI) ed una certiÞcata pregressa esperienza di sala operatoria. Si offrono: sistemazione logistica, contratto di12 mesi ccnl aiop, con
eventuale successivo inserimento a tempo indeterminato.
Articolo1 S.p.A. - Agenzia per il Lavoro
DIVISIONE HEALTHCARE
Via Francesco Benaglia, 13 – 00153 Roma
Fax 06 97841197 – e-mail [email protected]
I candidati extracomunitari devono essere in possesso di titolo di Infermiere
riconosciuto come equipollente dal Ministero della Salute ed essere iscritti
al Collegio Professionale. Si richiede, inoltre, una capacità linguistica idonea
alla mansione.Si invitano i candidati a leggere sul sito www.articolo1.it l’informativa sulla privacy (Dlgs. 196/03).
►MILANO
ALLBECON
Per società settore servizi sede Milano zona centro ricerchiamo una
RECEPTIONIST/SEGRETARIA MADRELINGUA INGLESE, si richiede: diploma,
esperienza anche breve in segreteria, buona conoscenza del Pacchetto OfÞce.
Allbecon - Filiale di Milano Via Marcora, 11 Tel. 02/29017319
Si offre incarico iniziale di 3 mesi prorogabile
Per il Direttore Generale di un’azienda facente parte di un importante gruppo
assicurativo ricerchiamo UN’ASSISTENTE MADRELINGUA SPAGNOLA.
Sarà di supporto nella gestione dei contatti con le altre divisioni aziendali e
con l’esterno, lo afÞancherà nelle riunioni e nei meeting.
Si richiede esperienza in ruolo analogo maturata all’interno di aziende qualiÞcate, ottima conoscenza della lingua italiana, sia orale che scritta, e del
Pacchetto OfÞce, ottime capacità relazionali, ßessibilità e riservatezza.
Si offre contratto a tempo indeterminato,
sede di lavoro Milano zona sud.
Allbecon - Filiale di Milano Via Marcora, 11
Tel. 02/29017319
►MODENA
ALLBECON
RESPONSABILE DI SHOWROOM
Il/la candidato/a seguirà le vendita al pubblico, gestione cassa e contabilità,
ordini a fornitori e magazzino. Curerà la gestione dell’immagine dello show
room, il welcome cutomer care e sarà di supporto all’organizzazione e gestione eventi. Requisiti: madrelingua inglese, preferibile conoscenza seconda lingua (francese, tedesco) buona dimestichezza con il pacchetto ofÞce.
Allbecon Italia S.p.A. – Filiale di Modena Tel 059 243834
LINGUISTI/E
Per importante softwarehouse selezioniamo personale madrelingua inglese, francese, tedesco, russo con ottima conoscenza della lingua italiana.
E’ preferibile una laurea in lingue o matematica
Possibilità di contratto a progetto per un anno
Allbecon Italia S.p.A. – Filiale di Modena Tel 059 243834
MANUTENTORE ELETTRICO/ELETTRONICO SU IMPIANTI.
Precedente esperienza nella mansione; buona conoscenza della lingua italiana.
Allbecon - Filiale di Sassuolo,
Via XX Settembre 30 (di fronte Centro per l’Impiego). Tel 0536/404186.
ADDETTI ALLA SCELTA IN CERAMICA.
Anche senza precedente esperienza; buona conoscenza della lingua italiana; domiciliati in Sassuolo, Fiorano Modenese o Maranello; automuniti.
Allbecon - Filiale di Sassuolo,
Via XX Settembre 30 (di fronte Centro per l’Impiego). Tel 0536/404186.
►PORDENONE
La Divisione Healthcare di Articolo1, cerca
30 INFERMIERI PROFESSIONALI
I candidati sono in possesso di laurea in scienze infermieristiche o equipollenti e relativa iscrizione al Collegio Professionale (IPASVI). Disponibilità a
spostamenti all’interno del territorio assegnato, seria sensibilità alle relazioni
umane completano il proÞlo. Costituisce titolo preferenziale un’esperienza
maturata presso ospedali o case di cura. Si offre contratto di somministrazione di 6 mesi con possibilità di proroghe.
Gli interessati ambosessi (L.903/77) possono inviare il proprio curriculum vitae con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (d.lgs 196/2003) a:
ARTICOLO 1 S.p.A. – Agenzia per il Lavoro
Viale Matteotti, 25 – 31015 Conegliano
Fax 0438 418247 e-mail [email protected]
I candidati extracomunitari devono essere in possesso di titolo di Infermiere
riconosciuto come equipollente dal Ministero della Salute ed essere iscritti
al Collegio Professionale. Si richiede, inoltre, una capacità linguistica idonea
alla mansione. Si invitano i candidati a leggere sul sito www.articolo1.it l’informativa sulla privacy (Dlgs. 196/03).
Adecco Industrial
RICERCA ADDETTI ALLA FILATURA E ALLA TESSITURA (RIF. F/T)
per la gestione di impianti automatizzati con controlli qualità elettronici. E’
richiesta precedente esperienza maturata nel settore tessile e disponibilita’
su turni a ciclo continuo 4 X 1. Luogo di lavoro provincia di Pordenone.
Inviare curriculum vitae mezzo posta corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali, citando il rif. F/T a Reclutamento Internazionale
Dipartimento Candidate Attraction, Piazza Diaz 2, 20123 Milano (MI).
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere su www.adecco.it
l’informativa sulla privacy (art.13 D. Lgs. 196/03).
Facsimile di domanda è disponibile su http://www.adecco.it/pagine/FacSimilecCV.aspx.
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min.Prot. N. 1100-SG del 26.11.2004).
►RAVENNA
La Divisione Healthcare di Articolo1, cerca
2 INFERMIERI PROFESSIONALI ADDETTI ALLA SALA OPERATORIA.
I candidati con cui desideriamo entrare in contatto sono in possesso di laurea in scienze infermieristiche o equipollenti, relativa iscrizione al Collegio
Professionale (IPASVI) ed una certiÞcata pregressa esperienza di sala operatoria. Si offrono: sistemazione logistica, contratto di12 mesi ccnl aiop, con
eventuale successivo inserimento a tempo indeterminato.
2 OPERATORI SOCIO SANITARI
I candidati con cui desideriamo entrare in contatto sono in possesso dello
speciÞco titolo conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale. Hanno una minima esperienza nella mansione ed una
buona predisposizione al rapporto con pazienti.
Gli interessati ambosessi (L.903/77) possono inviare il proprio curriculum
vitae con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (d.lgs 196/2003),
ed il riferimento alla posizione che si vuole ricoprire a:
Articolo1 S.p.A. - Agenzia per il Lavoro
DIVISIONE HEALTHCARE
Via Francesco Benaglia, 13 – 00153 Roma
Fax 06 97841197 – e-mail [email protected]
I candidati extracomunitari devono essere in possesso di titolo di Infermiere
riconosciuto come equipollente dal Ministero della Salute ed essere iscritti
al Collegio Professionale. Si richiede, inoltre, una capacità linguistica idonea
alla mansione.Si invitano i candidati a leggere sul sito www.articolo1.it l’informativa sulla privacy (Dlgs. 196/03).
►TORINO
La Divisione Healthcare di Articolo1, cerca
2 INFERMIERI PROFESSIONALI ADDETTI AL REPARTO CARDIOLOGIA
I candidati con cui desideriamo entrare in contatto sono in possesso di laurea in scienze infermieristiche o equipollenti, relativa iscrizione al Collegio
Professionale (IPASVI) ed una certiÞcata pregressa esperienza in reparti di
cardiologia. Si offrono: sistemazione logistica, contratto di12 mesi ccnl aiop,
con eventuale successivo inserimento a tempo indeterminato.
Gli interessati ambosessi (L.903/77) possono inviare il proprio curriculum vitae con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (d.lgs 196/2003) a:
ARTICOLO 1 S.p.A. – Agenzia per il Lavoro
Viale Matteotti, 25 – 31015 Conegliano
Fax 0438 418247 e-mail [email protected]
I candidati extracomunitari devono essere in possesso di titolo di Infermiere
riconosciuto come equipollente dal Ministero della Salute ed essere iscritti
al Collegio Professionale. Si richiede, inoltre, una capacità linguistica idonea
alla mansione.Si invitano i candidati a leggere sul sito www.articolo1.it l’informativa sulla privacy (Dlgs. 196/03).
►UDINE
La Divisione Healthcare di Articolo1, cerca
45 INFERMIERI PROFESSIONALI
I candidati sono in possesso di laurea in scienze infermieristiche o equipollenti e relativa iscrizione al Collegio Professionale (IPASVI). Disponibilità a
spostamenti all’interno del territorio assegnato, seria sensibilità alle relazioni
umane completano il proÞlo. Costituisce titolo preferenziale un’esperienza
maturata presso ospedali o case di cura. Si offre contratto di somministrazione di 6 mesi con possibilità di proroghe.
Gli interessati ambosessi (L.903/77) possono inviare il proprio curriculum vitae con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (d.lgs 196/2003) a:
ARTICOLO 1 S.p.A. – Agenzia per il Lavoro
Viale Matteotti, 25 – 31015 Conegliano
Fax 0438 418247 e-mail [email protected]
I candidati extracomunitari devono essere in possesso di titolo di Infermiere
riconosciuto come equipollente dal Ministero della Salute ed essere iscritti
al Collegio Professionale. Si richiede, inoltre, una capacità linguistica idonea
alla mansione.Si invitano i candidati a leggere sul sito www.articolo1.it l’informativa sulla privacy (Dlgs. 196/03).
Adecco Industrial ricerca
OPERATORI SU MACCHINE ALESATRICI CNC (RIF. AL)
in possesso di diploma o qualiÞca di operatore meccanico e buona conoscenza dei sistemi cnc. E’ richiesta precedente esperienza in analoga mansione. Luogo di lavoro provincia di Udine. Inviare curriculum vitae mezzo
posta corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali, citando
il rif. AL a Reclutamento Internazionale Dipartimento Candidate Attraction,
Piazza Diaz 2, 20123 Milano (MI)
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere su www.adecco.it
l’informativa sulla privacy (art.13 D. Lgs. 196/03).
Facsimile di domanda è disponibile su http://www.adecco.it/pagine/FacSimilecCV.aspx.
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min.Prot. N. 1100-SG del 26.11.2004).
►TRENTO
Adecco Industrial ricerca
OPERATORI CNC SPECIALIZZATI (RIF OC)
con esperienza pregressa nella gestione di isole robotizzate, in particolare,
delle fasi di dentatura, brocciatura e stozzatura. Luogo di lavoro Provincia di
Trento. Inviare curriculum vitae mezzo posta corredato di autorizzazione al
trattamento dei dati personali, citando il rif. OC a Reclutamento Internazionale Dipartimento Candidate Attraction, Piazza Diaz 2, 20123 Milano (MI).
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere su www.adecco.it
l>informativa sulla privacy (art.13 D. Lgs. 196/03).
Facsimile di domanda è disponibile su http://www.adecco.it/pagine/FacSimilecCV.aspx.
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min.Prot. N. 1100-SG del 26.11.2004).
CENTRO
►FIRENZE
La Divisione Healthcare di Articolo1, cerca
2 TECNICI DI RADIOLOGIA
Si richiedono il Diploma di Tecnico sanitario di radiologia medica ed una
certiÞcata pregressa esperienza nella mansione. Si offrono: sistemazione
logistica, contratto di12 mesi ccnl aiop, con eventuale successivo inserimento a tempo indeterminato.
Articolo1 S.p.A. - Agenzia per il Lavoro
DIVISIONE HEALTHCARE
Via Francesco Benaglia, 13 – 00153 Roma
Fax 06 97841197 – e-mail [email protected]
I candidati extracomunitari devono essere in possesso di titolo di Infermiere
riconosciuto come equipollente dal Ministero della Salute ed essere iscritti
al Collegio Professionale. Si richiede, inoltre, una capacità linguistica idonea
alla mansione.Si invitano i candidati a leggere sul sito www.articolo1.it l’informativa sulla privacy (Dlgs. 196/03).
SUD
►NAPOLI
Adecco Medical & Science ricerca
TECNICI RADIOLOGIA (rif. RAD).
E’ richiesta equipollenza del titolo di studio, esperienza pregressa nel settore, anche all’estero. Ottima conoscenza della lingua italiana. Documentazione in regola per il soggiorno in Italia. Disponibilità immediata al trasferimento
su tutto il territorio nazionale. Inviare curriculum vitae corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali,
citando il rif. RAD a [email protected]
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere su
www.adecco.it l’informativa sulla privacy (art.13 D. Lgs. 196/03).
Facsimile di domanda è disponibile su:
http://www.adecco.it/pagine/FacSimilecCV.aspx.
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min.Prot. N. 1100-SG del 26.11.2004).
►PALERMO
La Divisione Healthcare di Articolo1, cerca
30 INFERMIERI PROFESSIONALI
I candidati con cui desideriamo entrare in contatto sono in possesso di laurea in scienze infermieristiche o equipollente e relativa iscrizione al Collegio
Professionale (IPASVI). Costituisce titolo preferenziale un’esperienza maturata presso ospedali o case di cura.
Si offre contratto di somministrazione di 6 mesi con possibilità di proroghe.
Gli interessati ambosessi (L.903/77) possono inviare il proprio curriculum vitae con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (d.lgs 196/2003) a:
ARTICOLO 1 S.p.A. – Agenzia per il Lavoro
Via Mariano Stabile, 8 - 90139 Palermo
Tel. 091 6110563 - Fax 091 6623201
e-mail: [email protected]
I candidati extracomunitari devono essere in possesso di titolo di Infermiere
riconosciuto come equipollente dal Ministero della Salute ed essere iscritti
al Collegio Professionale. Si richiede, inoltre, una capacità linguistica idonea
alla mansione.Si invitano i candidati a leggere sul sito www.articolo1.it l’informativa sulla privacy (Dlgs. 196/03).
I NAGRODA
5000 EURO!
LATO ISI
5001 NAGRÓD DLA CIEBIE!
Jeżeli posiadasz Fidelity Card ISI,
weź udział w wielkiej letniej promocji!
Skórzane piłki nożne i 2500
praktycznych plecaków na jedno ramię.
Czym więcej pieniędzy wyślesz, tym
łatwiej ci będzie wygrać.
Na co czekasz?
Zacznij grać!
Skórzana piłka nożna!
2500
2500
Plecak na jedno ramię!
promocja ważna od 1 czerwca do 31 października 2007 r. Regulamin na stronie internetowej www.isi.eu.com
Aut Min. Ric
Numero Verde
800.22.00.55

Podobne dokumenty