Przetarg nieograniczony na sprzedaż Tarpana

Transkrypt

Przetarg nieograniczony na sprzedaż Tarpana
Przetarg nieograniczony
KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARCZY GMINY ZIELONA GÓRA
z siedzibą w Zawadzie
ul. Szkolna 18 66-001 Zawada
ogłasza
przetarg nieograniczony
na sprzedaŜ samochodu cięŜarowego TARPAN HONKER 4011 rok produkcji 1990
•
•
•
Forma przetargu : przetarg pisemny (zbieranie ofert)
Cena wywoławcza: 1.500 zł brutto
Zainteresowani powinni złoŜyć pisemne oferty w zamkniętych kopertach z podaniem swoich danych i oferowanej ceny.
Oferty naleŜy składać w w siedzibie Zakładu, w sekretariacie. Termin składania ofert upływa 15 października 2010
roku o godzinie 09.55. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.10.2010 roku o godzinie 10.00 w siedzibie
Zakładu, w pokoju nr 7.
•
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 150 zł w kasie zakładu do dnia 15.10.2010
roku do godz. 09.45. Wadium złoŜone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone
bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na
poczet ceny.
•
Zastrzega się, Ŝe wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeŜeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od
zawarcia umowy
•
•
•
Okres związania ofert wynosi 10 dni.
Pojazd moŜna oglądać kaŜdego dnia roboczego na terenie siedziby Zakładu w godz. 07.00 – 14.00 .
Dodatkowe informacje moŜna uzyskać pod numerem telefonu 68-329-35-08.
Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty, jeŜeli uczestnicy przetargu zaoferowali taką samą cenę.

Podobne dokumenty