Mapa gminy DL - Baranów Sandomierski

Transkrypt

Mapa gminy DL - Baranów Sandomierski
MIASTO I GMINA
BARANÓW SANDOMIERSKI
SKALA 1:25 000
Siedleszczany
Baranów Sandomierski
Suchorzów
Dymitrów Ma³y
D¹browica
Dymitrów Du¿y
Skopanie
Œlêzaki
Wola Baranowska
Kaczaki
Marki
OZNACZENIA
I. Obszary œrodowiska przyrodniczego objête ochron¹ prawn¹
Lasy i zalesienia
Cmentarze ze stref¹ ochronn¹
Pomniki przyrody
Udokumentowane z³o¿a surowców mineralnych (z³o¿e siarki)
Knapy
Zasiêg terenu górniczego “Tarnobrzeg II”
Kompleksy gleb klas I - IV
Ujêcie wody pitnej ze stref¹ ochrony poœredniej
Zbiorniki krajobrazowo-rekreacyjne
Zespó³ pa³acowo-parkowy
Obiekty wpisane do rejestru zabytków
Strefy ochrony konserwatorskiej A, B, E, K
II. Obszary osadniczo-rolne
Tereny osadnictwa miejsko-wiejskiego o charakterze jednorodzinnym
i zagrodowym z us³ugami towarzysz¹cymi
Tereny dzia³alnoœci rzemieœlniczej i przemys³owej
III. Elementy liniowe
Droga krajowa
Drogi wojewódzkie
Drogi powiatowe
Linia kolejowa normalnotorowa
Linia kolejowa szerokotorowa “LHS”
Linie przesy³owe elektroenergetyczne WN
Magistrale przesy³u gazu
Zasiêg GZWP Nr 425 i strefy ochronnej GZWP
Zasiêg strefy Q1 - zagro¿enia powodziowego - tereny chronione wa³ami
Wody p³yn¹ce i stoj¹ce
Durdy

Podobne dokumenty