Opis działania wyważarki HUNTER GSP 9700

Transkrypt

Opis działania wyważarki HUNTER GSP 9700
HUNTER Engineering Company
HUNTER Engineering Company
Dla
ograniczenia
drgań
koła
spowodowanych błędem kształtu lub biciem tarczy
koła i biciem opony w wyważarce HUNTER GSP
9700
zastosowano
specjalną
funkcję.
Aby
prawidłowo ocenić zmiany siły promieniowej,
działającej na toczące się po drodze koło, a
wywołane
nierównomierną
sztywnością
promieniową opony, błędem kształtu i biciem tarczy
koła, stworzono warunki pomiaru zbliżone maksymalnie do rzeczywistych warunków współpracy
koła z drogą.
W wyważarce GSP 9700 firmy HUNTER zastosowano dodatkową rolkę o średnicy 244 mm oraz
(czyli test drogowy), służącą do oceny
funkcją
zmiany wartości siły promieniowej. Poniżej przedstawiony jest
sposób pomiaru zmiany siły promieniowej działającej na koło,
określania przyczyny tych zmian oraz ograniczenia ich
zakresu.
, rolka zostanie
1. Po włączeniu funkcji
dociśnięta do obracającego się koła z siłą 6350 N (dawniej 635
kG.) Rolka ta jest dla koła zamontowanego na wyważarce tym,
czym dla koła zamontowanego w samochodzie jest droga. Po
wykonaniu kilku obrotów koła, na ekranie wyważarki GSP 9700
ukazuje się wartość informująca o wielkości zmian siły
promieniowej dla kompletnego koła. Jeśli wartość według
oceny programu wyważarki jest za duża, trzeba określić czy
winę za to ponosi tarcza koła czy opona.
to
osądzić,
za
pomocą
czujników
2.
Aby
przystawianych do zewnętrznej i wewnętrznej krawędzi tarczy
koła są mierzone bicia (osiowe i promieniowe) dla obu stron
tarczy koła, a rolka tocząc się po oponie ocenia bicie
promieniowe koła.
Posiadając te dane, program ocenia w jakim stopniu za zmiany wartości siły promieniowej jest
Wyważarka
przeprowadza pomiar
bicia
obu
stron tarczy
koła i opony.
Po przeprowadzeniu testu drogowego i pomiarów
bicia koła kompletnego, oraz tarczy
koła, na ekranie
urządzenia
pojawiają się zmierzone
wartości i inne
informacje.
odpowiedzialna wadliwa tarcza koła, a w jakim stopniu opona. Na ekranie wyważarki ukazują się
następujące informacje : A – zmiana siły promieniowej powodowana przez kompletne koło; B – zmiana siły
promieniowej powstająca tylko wskutek nierównomiernej sztywności promieniowej opony; C –
maksymalne wartości bicia promieniowego i osiowego dla obu stron tarczy koła; D – propozycja, w jaki
sposób obrócić oponę względem tarczy koła, aby zminimalizować zmianę wartości siły promieniowej.
Zanim jednak obrócimy oponę względem tarczy koła, program poinformuje nas, jaka będzie
zmiana wartości siły promieniowej po przeprowadzeniu tej operacji, a więc dowiemy się, czy ma ona
HUNTER Engineering Company
sens. Jeśli zdecydujemy się ją wykonać, to program informuje jak znaczyć oponę i tarczę koła przed
wzajemnym przestawieniem, które to wykonujemy po zdjęciu koła z wyważarki za pomocą montażownicy.
Zmierzone wartości bicia i zmiany siły promieniowej dla
kompletnego koła mogą być również przedstawione w
postaci wykresów: wartości rzeczywistych i uśrednionych.
Aby ocenić, czy zmiana wartości siły promieniowej
kompletnego koła może wywołać drgania, w programie są
przyjęte wartości: sztywności i siły tarcia zawieszenia oraz
dopuszczalnej zmiany siły promieniowej spowodowanej
nierównomierną sztywnością samej opony. Przykładowo
przyjęto, że zmiana siły promieniowej wymuszonej przez
oponę nie może przekraczać 110N (według badań DaimlerChrysler). W przyszłości producenci samochodów i
ogumienia określą własne wartości podanych wielkości,
dlatego osoba obsługująca ma możliwość zmiany tych
wartości w programie.
Pomiar siły bocznej (LFM)
Zdarza się, że samochód z prawidłowo ustawioną
geometrię kół, jadący na wyważonych kołach ustawionych do
jazdy na wprost, nie zachowuje prostoliniowego toru jazdy,
ściąga” w bok.
Powodem jest siła boczna, działająca
na samochód, będąca wypadkową sił
bocznych powstających na styku opon
i drogi.
Siła boczna na styku opony i
drogi powstaje w skutek stożkowatości
opony. Może ona być następstwem
nieprawidłowego
zużycia
opony,
niejednorodności
w
budowie
wewnętrznej opony (wada opony) lub
uszkodzenia wewnętrznego opony.
Nowoczesne opony, zwłaszcza te o
niskim profilu, nie lubią szybkiego
najeżdżania na krawężnik lub pod zbyt
małym kątem.
Możliwość pomiaru siły bocznej pracującej opony oferuje firma HUNTER w
wyważarce GSP 9700. Dla wykonania pomiaru do opony jest dociskana siłą
promieniową Fp (o stałej wartości) rolka, zastępująca oponie drogę
podczas tego pomiaru. Promień rolki jest tak dobrany, że fakt zastąpienia
płaszczyzny drogi przez powierzchnię walca nie ma większego wpływu na
dokładność pomiarów. Podczas obrotu koła na wrzecionie wyważarki
mierzona jest odległość osi obrotu rolki od osi obrotu koła. Zmiany tej
odległości są miarą różnic sztywności promieniowej opony. Nowy model
wyważarki GSP 9700 został wzbogacony o pomiar siły bocznej Fb, która
może pojawić się na styku opony i rolki.
HUNTER Engineering Company
Po pomiarze sił bocznych dla wszystkich kół samochodu i ich ponumerowaniu, oprogramowanie
TM
StraightTrak wyważarki GSP 9700 wskazuje miejsce zamontowania poszczególnych kół pojazdu, aby
sumaryczna wartość siły bocznej, działające na samochód była jak najmniejsza. Wyważarka
sprzedawana na rynku krajowym ma polską wersję oprogramowania.
Co oferuje wyważarka GSP 9700
Na rynku krajowym wyważarka ta oferowana jest z polską wersję programu i metrycznym układem
miar. Do pracy wystarczy jej zasilanie 220 V i sprężone powietrze. Oprogramowanie sterujące znajduje się
na wymiennych modułach, tak więc gdy w przyszłości będzie nowsza wersja programu, to jego wymiana
sprowadza się do wymiany tej karty. Prócz omówionego testu drogowego, wyważarka umożliwia:
• Zautomatyzowane mocowanie koła
• Zautomatyzowany pomiar wymiarów tarczy koła, bicia promieniowego i osiowego
• Ocenę prawidłowości centrowania koła na wrzecionie maszyny
• Wyważanie statyczne i dynamiczne zarówno z uwzględnieniem tolerancji ciężarków, jak i bez
• Wykorzystanie ciężarków zakładanych na krawędź tarczy koła, klejonych, jednocześnie użycie obu
typów ciężarków oraz tzw. wkładów wyważających (mocowane we wnętrzu opony wkłady zastępują
klasyczne ciężarki; są stosowane szczególnie w oponach o stosunku szerokość/wysokość opony
wynoszącym ok. 80%, montowanych np. w samochodach terenowych)
• Osadzanie ciężarków klejonych za pomocą wysuwanego ramienia
• Możliwość wydruku protokołu z pomiarów oraz wszystkich informacji tak, jak są one widziane na ekranie
• Umożliwia na wstępie pomiar ciśnienia powietrza w oponie i uzupełnienie go do wartości prawidłowej
• Mierzy różnice sztywności promieniowej i bicie promieniowe opony
• Mierzy bicia promieniowe i boczne obu krawędzi tarczy koła
• Na podstawie dwóch ostatnich wymienionych wyżej pomiarów umożliwia takie wzajemne zmontowanie
opony na tarczy koła, aby różnice sztywności promieniowej opony, bicie opony i bicie tarczy koła w
możliwie dużym stopniu kompensowały się wzajemnie
• Mierzy siłą boczną występująca na styku opony i drogi
• Je eli siły boczne zostały zmierzone dla wszystkich kół samochodu, to nowa funkcja o nazwie
TM
StraightTrak umożliwia minimalizację wpływu sił bocznych, działających na wszystkie koła
ściągania” na bok.
samochodu, tak by samochód miał jak najmniejszą tendencją
Do obsługi wyważarki oraz potwierdzania poleceń są wykorzystywane zarówno pedał nożny, jak
i przyciski pod ekranem opisane na nim. Są one umieszczone tak, aby ich użycie nie przeszkadzało w
wykonywaniu innych czynności.
HUNTER Engineering Company
System pompowania kół. Powyżej widoczny
ekran przedstawiający manometr z zadaną i
aktualną wartością ciśnienia.
System ServoDrive™ eliminuje ręczne zakręcanie
nakrętki przyspieszając mocowanie uchwytu.
System uruchamiany jest podwójnym naciśnięciem
pedału.
Przyciśnięcie pedału powoduje zapisanie
wprowadzanych parametrów koła. Pedał
działa również jako hamulec ułatwiający
dokręcenie
nakrętki
uchwytu
szybkomocującego jak i jego ściąganie.
HUNTER Engineering Company
Wyważarka HUNTER GSP 9700
umożliwia
pomiar
bicia
promieniowego i osiowego felgi.
Dokonuje się tego przy pomocy
dwóch ramion – prawego i
lewego. Pomiar bicia może być
wykonany na złożonym kole
(wraz z oponą) lub na samej
feldze
zamontowanej
na
wrzecionie wyważarki. Ramiona
te służą także do pomiaru
szerokości i średnicy felgi. Lewe
ramię posiada specjalny klips do
mocowania klejonego ciężarka i
do
jego
prawidłowego
przyklejania.
HUNTER Engineering Company
Szybka lokalizacja ciężarków z pozycjonowaniem koła.
Servo Stop automatycznie pozycjonuje koło w miejscu
przewidzianym
dla
ciężarka
po
przyciśnięciu
przycisku lub popchnięciu koła.
Wyważarka HUNTER GSP9700 może być
opcjonalnie (opcja fabryczna) wyposażona w
pneumatyczny dźwignik koła. Ułatwia on
mocowanie ciężkich kół na wrzecionie
urządzenia.
HUNTER Engineering Company
Specyfikacja:
Zasilanie elektryczne: 230V (-10%+15%),
20A, 50/60Hz.
Zasilanie pneumatyczne: 8 bar +/- 2,7
bar.
Siła dociskowa rolki: 635 kg.
Rozmiar kół:
• szerokość felgi: od 1,5” (38 mm)
do 20” (508 mm).
• średnica felgi: od 10” (254 mm) do
24,5” (622 mm).
• ALU: od 7,5” (191 mm) do 41”
(1040 mm).
• maksymalna średnica koła: 40”
(1000 mm).
• maksymalna szerokość koła: 20”
(508 mm).
• maksymalna waga koła: 80 kg.
Dokładność wyważania: +/- 0,5 g.
Dokładność zmierzonych sił: 10N.
Dokładność pozycjonowania koła: +/0.35 stopnia
Prędkość obrotowa: zmienna.
Waga: 307 kg.

Podobne dokumenty