Druga praca konkursowa - Zespół Szkół nr 1 w Legionowie

Transkrypt

Druga praca konkursowa - Zespół Szkół nr 1 w Legionowie
Jak moŜna powstrzymać falę agresji w szkole i na ulicach?
Gdyby…..
07.05.2010 r. – w piątek, byłam z klasą na spektaklu profilaktycznym pt. „Piąte przykazanie”.
Mówił on o pewnym zabójstwie, przykładowej historii, i o tym, jaką krzywdę i szkodę moŜna
wyrządzić, zabijając kogoś. ChociaŜ ta historia jest straszna, niestety nie jest wyjątkowa.
Agresja nieraz przedstawia się wśród młodzieŜy w bardzo drastyczny sposób. Są środowiska,
w których siła, brutalność i przemoc są bardzo cenione. Niektórych ludzi, nie tylko zresztą
młodych, jednoczy nienawiść i pogarda wobec innych. Dobrym przykładem są grupy
pseudokibiców, którzy czczą ukochany klub, a w chory sposób nienawidzą rywali. Gotowi są
ich nawet zabić.
Grupa chłopaków, która zatłukła kijami bejsbolowymi szesnastolatka, tylko dlatego, Ŝe
kibicował wrogiej im druŜynie – tak, jak zostało ukazane w spektaklu – to właśnie tak zwani
„kibole”, a nie Ŝadni przyzwoici kibice. Dlaczego tak się zachowali?
Myślę, Ŝe problem przemocy wśród młodzieŜy ma wiele źródeł. Znalezienie ich nie jest takie
trudne. Przede wszystkim chodzi o wychowanie w domu i w szkole, ale takŜe o skuteczne
przepisy oraz działania policji i straŜy miejskiej. Najgorsze są: bezkarność i brak dobrych
wzorów postępowania oraz strach i obojętność większości ludzi.
Tak myślę, Ŝe moŜna by zapobiec temu…
- Gdyby rodzice spędzali więcej czasu z dziećmi, rozmawiali z nimi, a ich zdanie było
waŜniejsze od opinii kolegów;
- Gdyby rodzice wiedzieli, co robią ich dzieci w czasie wolnym;
- Gdyby rodzice i opiekunowie pilnowali, aby dzieci oglądały filmy i grały w gry
komputerowe przeznaczone wyłącznie dla ich wieku. PrzecieŜ są na nich wyraźne oznaczenia
dotyczące wieku, stopnia przemocy i drastyczności;
- Gdyby kary za chuligaństwo i dzikie wybryki tak zwanych kibiców były znacznie
surowsze;
- Gdyby ochrona straŜy i policji w dniach, w których naleŜy się spodziewać agresji ze
strony chuliganów była jeszcze bardziej wzmocniona, a osoby zatrzymane objęte ścisłą
ewidencją;
- Gdyby w szkołach prowadzone były obowiązkowe zajęcia z etyki, na których
kładziono by nacisk na kształtowanie postawy tolerancyjnej i altruistycznej;
- Gdyby w szkołach lekcje WF były na wyŜszym poziomie, wprowadzały uczciwe
zasady gry, współzawodnictwa, dyscypliny i etyki sportowej;
- Gdyby wśród młodzieŜy, a zwłaszcza wśród kibiców i w klubach sportowych,
prowadzono akcje społeczne, takie jak: honorowe krwiodawstwo, akcje charytatywne, pomoc
społeczna dla chorych i upośledzonych oraz inne formy pomocy wyrabiające postawy
społeczne;
- Gdyby wprowadzono wyraźny system karania postaw negatywnych i nagradzania
postaw pozytywnych;
- Gdyby pokazywano nam róŜne, ale nie siłowe, sposoby rozwiązywania konfliktów i
problemów;
Wtedy przemoc przynajmniej częściowo ustąpiła by ze szkół i ulic.
Dziwię się tylko trochę, dlaczego pytanie o sposoby zwalczania przemocy wśród młodych
zadaje się nam – dzieciom..?
Hanna Montowska
Szkoła Podstawowa nr 1
Klasa Vb

Podobne dokumenty