Najbardziej znane paryskie cmentarze About the Author

Transkrypt

Najbardziej znane paryskie cmentarze About the Author
Najbardziej znane paryskie cmentarze
Cmentarz Montmartre, nazywany tak?e Cmentarzem Pó?nocnym, le?y w dzielnicy o takiej samej nazwie ? Montmartre. Cmentarz istnieje od 1789
roku. Powsta? w miejscu, gdzie wcze?niej by?y kamienio?omy gipsu. Jego pocz?tki nie s? powodem do dumy. W tym miejscu w 1792 roku
pogrzebano w zbiorowej mogile cia?a ?o?nierzy Gwardii Szwajcarskiej po buncie miejscowej ludno?ci, która zaatakowa?a Palace de Tuilerie,
ograbi?a wszystkie kosztowno?ci a rodzin? królewsk? zamkn??a w wi?zieniu. W?a?ciwie cmentarz otwarto w 1825 roku. Wtedy to postanowiono
otworzy? jeszcze dwa inne cmentarze: Pere-Lachaise oraz Montparnasse. Wtedy wszystkie trzy cmentarze le?a?y poza granicami miasta, dzi? s? ich
cz??ci?. Po?o?enie Cmentarza Pó?nocnego jest dzi? do?? nietypowe, bo przez ?rodek cmentarza przebiega most-wiadukt wybudowany w 1888 roku.
Z powodu budowy przeniesiono a? sto grobów. Na Montmartre spoczywa wiele znakomitych osobisto?ci: Edgar Degas ? malarz, Hector Berlioz ?
kompozytor, Emil Zola ? pisarz, Dalida ? piosenkarka. Tutaj pochowani zostali tak?e Polacy ? Juliusz S?owacki, którego szcz?tki przeniesiono na
Wawel a tak?e polscy ?o?nierze i przedstawiciele szlacheckich rodów. Nieco m?odszy jest Cmentarz Pere-Lachaise ? zosta? za?o?ony w 1804 roku
na polecenie Napoleona. Cesarz musia? pewne dzia?ania, aby nieco zach?ci? Pary?an do chowania tam bliskich ? pocz?tkowo Pere-Lachais, zwane
tak?e Cmentarze Wschodnim, nie cieszy?o si? popularno?ci?, bo le?a?o poza granicami miasta. Napoleon postanowi?, ?e przeniesie tutaj szcz?tki
dwóch bardzo poczytnych pisarzy ? Moliera i Jeana La Fontaine'a. ?Marketingowy zabieg? nie odniós? oczekiwanych skutków. Rezultat przynios?y
dopiero powie?ci Balzaca, który ?grzeba?? swoich bohaterów w?a?nie na Pere-Lachaise. Z czasem cmentarz zosta? wch?oni?ty przez metropoli? i
dzi? znajduj? si? przy nim a? dwie stacje metra. Mimo ?e na Pere-Lachaise odby?o si? ponad milion pogrzebów wroc?aw, to na nekropolii znajduje
si? zaledwie sto tysi?cy grobów. Dlaczego? Kiedy? biednych ludzi chowano w zbiorowych mogi?ach, które po jakim? czasie opró?niano. Na
Pere-Lachaise spoczywa wiele znakomitych osobowo?ci. Jednym z najcz??ciej odwiedzanych grobów jest pomnik Fryderyka Chopina ? polskiego
kompozytora, który wyemigrowa? do Francji. Wielu turystów przychodzi tak?e na grób Jim Morrisona ? wokalisty zespo?u The Doors. Spoczywa tutaj
wi?cej artystów: Edit Piaf, Oscar Wilde, Delacroix.
About the Author
Source: http://artykulis.pl