KUCHNIA HISZPAŃSKA

Komentarze

Transkrypt

KUCHNIA HISZPAŃSKA
ANDALUZJA
Andaluzja, to hiszpańska kraina słońca, flamenco,
corridy, siesty i fiesty, w której odczuwa się
tysiąclecia historii, gdzie kultura hiszpańska miesza
się z arabską, gdzie niektóre obyczaje przywieźli ze
sobą Persowie, gdzie na ruinach rzymskiej świątyni
Herkulesa
stawiali
Maurowie
swoje
świątynie
Allahowi, a te z kolei służyły za budulec dla
chrześcijańskich kościołów.
Stolicą Andaluzji jest Sewilla, inne większe miasta to:
Kordoba, Málaga, Grenada, Kadyks i Jerez de la
Frontera. Środkową i południowo-zachodnią część
Andaluzji zajmuje płaska i falista Nizina Andaluzyjska,
a
na południowym wschodzie łańcuch Gór
Betyckich, z pasmem Sierra Nevada.
Andaluzję powinno się zwiedzić w całości, wszystkie
większe miasta, oraz wiele maleńkich wiosek
i miasteczek, które najlepiej oddają ten cudowny
klimat południa. Nie jest to rozległy obszar, więc
wystarczy dobry plan i chęci a pozna się wszystko co
najpiękniejsze.
Gdy raz zobaczy się Andaluzję, chęć powrotu będzie
nieodparta. Ponieważ Andaluzja to najbardziej
południowa część Hiszpanii i leży bardzo blisko
Afryki, klimat tam panujący zbliżony jest do krajów
afrykańskich.
Andaluzja obejmuje prowincje: Jaén, Almería, Grenada,
Huelva, Kadyks, Kordoba, Málaga, Sewilla.
Ale oprócz tych wspaniałych miast nie można ominąć
zgrupowanych wokół przepięknej Rondy położonej
na dwóch masywach skalnych, białych miasteczek,
takich jak Cartajima, Zahara de la Sierra, Arkos de la
Fontera i wiele innych. Wszystkie są bielone
i wszystkie maja niesamowity klimat.
Spośród
11
hiszpańskich
miejscowości
rangi
światowej pod względem ilości i klasy
zabytków, trzy oglądać można właśnie w Andaluzji:
- Grenada z Alhambrą, ogrodami Generalife i byłą
dzielnicą arabską (kazbą) oraz Casa del Garbón jedynym oryginalnym arabskim karawanserajem z XIV
w.
-Kordoba - była stolica kalifatu muzułmańskiego,
-z wieloma zabytkami, m.in. Mezquitą, juderią, 240metrowym rzymskim mostem przez Gwadalkiwir
-z czasów Oktawiana Augusta i Alkazarem - dawną
fortecą arabską.
-Sevilla - czwarte co do wielkości miasto hiszpańskie,
najbogatsze w zabytki i inne atrakcje, np. katedrę
-z grobowcem Kolumba, najpiękniejszą
-w Hiszpanii arenę do korridy, pałace, nabrzeża
Gwadalkiwiru, Isla Magica - Magiczną Wyspę.
Andaluzja to także olbrzymia baza turystyczna
z przepięknymi plażami i miastami nastawionymi na
turystów.
-Costa del Sol - wybrzeże słońca - znajdują się tu
zabytki kultury Maurów. Na Costa del Sol znajduje
się ponad 30 pól golfowych, uważanych za najlepsze
w Europie. Niebywałą atrakcją turystyczną jest
również znajdujący się w pobliżu Gibraltar,
z którego zaledwie krok dzieli od Maroka.
W Andaluzji narodziło się flamenco, stąd wywodzi
się tradycja ludowych zabaw i festynów, korrida.
- Costa de la Luz - wybrzeże światła
Andaluzja jest ojczyzną tańca flamenco, na każdym
kroku można spotkać się z tym tańcem, czy to
w barach, gdzie odbywają się potańcówki czy na
słonecznych placach miast, gdzie ludzie nie wstydzą
się tańczyć i cieszyć się życiem. Stąd wywodzi się także
tradycja ludowych zabaw i festynów, corrida.
Andaluzja może również pochwalić się architekturą,
której przykładem może być Alhambra, czyli warowny
zespół pałacowy zbudowany na terenie obecnej
Grenady w XIII w. przez Nasrydów i rozbudowany
w XIV w., arcydzieło architektury arabskiej w
Hiszpanii,
którą
cechuje
niezwykłe
bogactwo
dekoracji
wnętrz,
m.in.
arkadowe
galerie
kolumnowe,
stalaktytowe
sklepienia,
ściany
wykładane płytkami azulejos
i barwnymi stiukami z ornamentem oraz malowidła
ścienne.
Korrida - rytualna walka z bykiem, widowisko
popularne w Hiszpanii, według niektórych zwyczaj
sprowadzony na Półwysep Iberyjski przez Arabów,
jednak w żadnym z państw muzułmańskich nie
istnieje. Spór o korridę trwa od dziesięcioleci. Jej
przeciwnicy twierdzą, że sprowadza się ona do
torturowania zwierzęcia, które wykrwawia się ku
uciesze tłumu.
Natomiast zwolennicy, do których należy sam król
Hiszpanii Juan Carlos, podkreślają, że corrida to
wyjątkowa
sztuka
łącząca
w
spójną
całość
choreografię, kostium i muzykę. Matador jest przy
tym niczym rzeźbiarz, który urabia nie glinę, lecz
zwierzę. Fani na ringu dostrzegają nie tyle ból
i cierpienie, ile piękno. Obecnie walka składa się z
kilku uświęconych tradycją etapów:
1. Wpuszczenie byka na arenę.
2. Drażnienie byka przez torreadorow za pomocą
czerwonej płachty.
3. Osłabianie mięśni szyi byka, aby ten trzymał głowę
nisko przez pikadora. Robi to wbijając lancę
4. w grzbiet byka.
5. Gdy byk jest już zmęczony na arenę wkracza
mattador. Kiedy upewni się że zwierze jest już
bardzo zmęczone wbija mu szpadę w kark,
doprowadzając byka do śmierci.
6. Nieżywy byk zostaje przykryty płachtą i zdjęty
7. z areny za pomocą osłów.
W kuchni hiszpańskiej popularne są małe przekąski,
które obecne są w jadłospisach od XIX wieku - tapas
(nazywane czasami pinchos) stanowiły pierwotnie
dodatek do sherry. Serwowane są w restauracjach
jako dodatki do napojów.
Hiszpania słynie z mięs na zimno ale i także
z gorących dań złożonych z owoców morza, mięs
lub warzyw. Cechą charakterystyczną jest tradycja
spożywania tapas w barach (zwykle na stojąco przy
barze) lub restauracjach - to właśnie tutaj
przychodzą mieszkańcy, aby przy wspólnym posiłku
spotkać się z przyjaciółmi. Tapa jest małym daniem,
odpowiednim dla jednej osoby.
Specyficzna
jest
kuchnia
andaluzyjska,
która
zdominowana jest wyraźnie przez arabską tradycje.
To właśnie Arabowie wprowadzili do niej wiele
nowych przypraw i warzyw oraz winogrona, oliwki
czy cytryny. Andaluzja słynie z mięsa przyrządzanego
na rożnie. W wielu potrawach używa się papryki
i pomidorów. Sałatki praktycznie obowiązkowo muszą
być przyprawione octem z rodzimej sherry. Popularne
są owoce morza, w tym przede wszystkim smażone
kalmary i sardyny. Najlepsza wieprzowina jest
podstawą do produkcji wysokiej jakości szynek
i kiełbas. Z kolei w Sierra Nevada w jadłospisie
dominuje groch i gulasz. Wybór tapas jest
przeogromny.
W Andaluzji pija się wzmocnione wina, z których
najbardziej znanym jest Jerez. Dla przykładu
mocniejszym, wytrawnym sherry jest amontillado,
które ma 18,5%.
P
O
W
R
Ó
T
D
O
M
E
N
U
J
Ę
Z
Y
K
O
W
E
G
O
Andalusia, a Spanish land of sun, flamenco,
bullfighting, and fiestas siesta, which is felt
millennia of history, where the Spanish culture
mixed with Arabic, where some traditions brought
with them the Persians, where the ruins of the
Roman temple of Hercules Moors put up their
temples to Allah, and these in turn serve as building
blocks for Christian churches.
The capital of Andalusia is Seville and other major
towns include: Cordoba, Malaga, Granada, Cadiz and
Jerez de la Frontera. Central and south-western
part of Andalusia is flat and corrugated Andalusian
Plain,
and
the
south-east
chain
Betyckich
Mountains, Sierra Nevada with the band.
Andalusia should visit in their entirety, all the
major cities and many small villages and towns that
best reflect the wonderful climate of the south.
There is a vast area, so just a good plan and a desire
to know everything that is beautiful.
Once you see the Andalusia, will be irresistible desire
to return. Because Andalucia is the most southern
part of Spain and lies very close to Africa, where the
prevailing climate is similar to African countries.
Andalusia covers the provinces of Jaén, Almería,
Granada, Huelva, Cadiz, Cordoba, Malaga, Seville.
But besides these great cities can not be bypassed
grouped around the beautiful Ronda situated on
two rocky massifs, the white towns, such as
Cartajima, Zahara de la Sierra de la Fontera Arkos
and many others. All are whitewashed, and all have
an amazing atmosphere.
Of the 11 Spanish world class city in terms of
quantity and quality monuments, three can be seen
in Andalucia:
- Granada with the Alhambra, Generalife gardens
and the former Arab quarter (kazbą) and the Casa
del Garbón - the only original Arabic caravanserais
in the fourteenth century.
- Cordoba - was the capital of the Muslim Caliphate,
with its many sights, including the Mezquita,
Juderia, 240-meter bridge over the Guadalquivir
Roman from the time of Augustus and the Alcazar the former Arab fortress.
- Sevilla - the fourth largest city in Spain, the
richest in monuments and other attractions, from
the tomb of Columbus np.katedrę, the most beautiful
in
Spain,
bullfighting
arena,
palaces,
quays
Gwadalkiwiru, Isla Magica - Magic Island.
Andalusia is also a huge tourist base with beautiful
beaches and tourist-orientated towns.
- Costa del Sol - sunshine coast - there are Moorish
monuments. On the Costa del Sol is more than 30
golf courses that are considered the best in Europe.
Incredible tourist attraction is also located close
to Gibraltar, from which only a step away from
Morocco. In Andalusia, flamenco was born, hence
the folk tradition comes fun and festivities,
corrida.
- Costa de la Luz - the coast of light
Andalusia is the home of flamenco dance, every step
you meet with the dance, whether in bars, where
dances are held, or on sunny city squares, where
people are not ashamed to dance and enjoy life.
Hence comes the tradition of folk games and
festivities, corrida.
Andalusia can also boast of architecture, which can
be an example of the Alhambra, the fortified palace
complex built in what is now Granada in the
thirteenth century by Nasrydów and enlarged in
the fourteenth century, a masterpiece of Arabian
architecture in Spain, which features a wealth of
decoration, m. in. arcaded galleries column,
stalactite vaults, walls lined with colorful tiles
azulejos and stucco with an ornament, and wall
paintings.
Corrida - bull fighting ritual, spectacle popular in
Spain, according to some custom brought to the
Iberian Peninsula by the Arabs, but in any Muslim
country does not exist. The dispute over the korridę
lasts for decades. Its opponents argue that it
amounts to torture an animal that bleeds to the
delight of the crowd.
However proponents, which include the king of
Spain Juan Carlos, emphasize that corrida is a unique
art combining into a coherent whole choreography,
costume and music. Matador is like a sculptor at the
same time that Brandt did not clay, but an animal.
Fans of the ring do not see so much pain and
suffering, how much beauty. Currently, the struggle
consists of several stages honored:
1. Admitting bull arena.
2. Teasing the bull by the bullfighters via a red
cloth.
3. Weakening of the muscles of the neck of the bull,
that this was holding his head low by picador.
This is done thrusting lance in the bull's back.
4. When the bull is tired of entering the arena
mattador. When satisfied that the animal is
already very tired sticks his sword in the neck,
causing the bull to death.
5. Dead bull is covered with a cloth and removed
from the arena by means of donkeys.
The popular Spanish cuisine are small snacks that are
present in the diets of the nineteenth century Tapas (Pinchos sometimes called) were originally
added to sherry. Are served in restaurants as
additives to drinks.
Spain is famous for its meats and cold but also hot
dishes made ​with seafood, meats or vegetables. A
characteristic feature is the tradition of eating
tapas in bars (usually standing at the bar) and
restaurants - this is where people come to meet at a
common meal with friends. Tapa is a small dish,
suitable for one person.
Andalusian cuisine is specific, which is clearly
dominated by Arab traditions. It was the Arabs
introduced to many new spices and vegetables and
grapes, olives and lemon. Andalucia is famous for its
meat cooked on a spit. In many dishes use paprika and
tomatoes. Salads must be practically mandatory
seasoned sherry vinegar from home. Popular are
seafood, including fried calamari primarily and
sardyny. The best pork is the basis for the
production of high quality hams and sausages. In
turn, in the Sierra Nevada in the menu is dominated
by peas and stew. Tapas selection is huge.
In Andalusia drunk fortified wines, the most famous
is Jerez. For example, more powerful, dry amontillado
sherry is, which is 18.5%.
P
O
W
R
Ó
T
D
O
M
E
N
U
J
Ę
Z
Y
K
O
W
E
G
O
Andalucía, una tierra española del sol, el flamenco,
las corridas de toros y fiestas de la siesta, que se
siente milenios de historia, donde la cultura
española mezclada con el árabe, donde algunas
tradiciones trajeron con ellos los persas, donde las
ruinas del templo romano de Moros Hércules puso
sus templos a Dios, y estos a su vez sirven como
bloques de construcción para las iglesias cristianas.
La capital de Andalucía es Sevilla y otras ciudades
importantes son: Córdoba, Málaga, Granada, Cádiz y
Jerez de la Frontera. Parte central y suroeste de
Andalucía es normal andaluz plano y ondulado, y el
sureste de la cadena de montañas Betyckich, Sierra
Nevada con la banda.
Andalucía debe visitar en su totalidad, todas las
grandes ciudades y muchos pequeños pueblos y
ciudades que mejor reflejan el maravilloso clima del
sur. Hay una amplia zona, así que un buen plan y un
deseo de saber todo lo que es hermoso.
Una vez que vea la Junta de Andalucía, será el deseo
irresistible de volver. Debido a que Andalucía es la
parte más meridional de España y se encuentra muy
cerca de África, donde el clima predominante es
similar a los países africanos.
Andalucía abarca las provincias de Jaén, Almería,
Granada, Huelva, Cádiz, Córdoba, Málaga, Sevilla.
Pero además de estas grandes ciudades no pueden ser
anuladas agrupados en torno a la Ronda hermosa
situada en dos macizos rocosos, los pueblos blancos,
como Cartajima, Zahara de la Sierra de Arkos la
Fontera y muchos otros. Todas son blancas, y tienen
un ambiente increíble.
De las 11 ciudades españolas de clase mundial en
términos de cantidad y calidad
monumentos, tres se puede ver en Andalucía:
- Granada con la Alhambra, Generalife y el barrio
antiguo árabe (kazbą) y la Casa del Garbon - el único
caravasares original en árabe en el siglo XIV.
- Cordoba - fue la capital del califato musulmán, con
sus numerosos monumentos, incluyendo el Mezquita,
Judería, de 240 metros de puente sobre el
Guadalquivir romana de la época de Augusto y el
Alcázar - la fortaleza árabe.
- Sevilla - la cuarta ciudad más grande de España, la
más rica en monumentos y otros lugares de interés,
de la tumba de Colón np.katedrę, las más bellas de
España,
plaza
de
toros,
palacios,
muelles
Gwadalkiwiru, Isla Mágica - Isla Mágica.
Andalucía es también una base turística enorme con
hermosas playas y ciudades orientadas al turismo.
- Costa del Sol - Costa del Sol - hay monumentos
mudéjares. En la Costa del Sol es más de 30 campos de
golf que se consideran las mejores de Europa.
Atractivo turístico increíble y se encuentra cerca de
Gibraltar, de las cuales sólo un paso de Marruecos.
En Andalucía, el flamenco nació, por lo tanto, la
tradición popular viene la diversión y fiestas,
corridas de toros.
- Costa de la Luz - la costa de la luz
Andalucía es la cuna del baile flamenco, cada paso
que se reúna con la danza, ya sea en bares, donde se
llevan a cabo bailes, o en plazas de la ciudad soleada,
donde la gente no les da vergüenza bailar y
disfrutar de la vida. De ahí viene la tradición de los
juegos populares y fiestas, corridas de toros.
Andalucía también puede presumir de la arquitectura,
que puede ser un ejemplo de la Alhambra, el palacio
fortificado construido en lo que hoy es Granada en
el siglo XIII por Nasrydów y ampliada en el siglo XIV,
una obra maestra de la arquitectura árabe en España,
que cuenta con una riqueza de la decoración, m. in
galerías con arcadas de columnas, bóvedas de
estalactitas,
paredes
revestidas
con
azulejos
coloridos azulejos y estuco con un adorno, y
pinturas murales.
Corrida - ritual de toros, espectáculo popular en
España, según una costumbre a la Península Ibérica
por los árabes, pero en cualquier país musulmán no
existe. La disputa sobre el korridę dura décadas. Sus
opositores argumentan que equivale a la tortura de
un animal que sangra para el deleite de la multitud.
Sin embargo, los proponentes, que incluyen el rey de
España Juan Carlos, hacen hincapié en que la corrida
es un arte único que combina en un todo coherente
toda la coreografía de vestuario y la música.
Matador es como un escultor, al mismo tiempo que
Brandt no de arcilla, pero un animal. Los
aficionados del anillo no se ve tanto dolor y
sufrimiento, cuánta belleza. En la actualidad, la
lucha consiste en varias etapas honor:
1. Admitiendo plaza de toros.
2. Las burlas al toro por los toreros a través de una
tela roja.
3. Debilitamiento de los músculos del cuello del
toro, que era la celebración de su cabeza baja por
el picador. Esto se hace metiendo la lanza en el
lomo del toro.
4. Cuando el toro está cansado de entrar en el
mattador arena. Cuando considere que el animal
está ya muy cansado palos su espada en el cuello,
haciendo que el toro hasta la muerte.
5. Toro muerto es cubierto con un paño y se retira
de la arena por medio de burros.
La cocina popular española son pequeños aperitivos
que están presentes en la dieta del siglo XIX - Tapas
(Pinchos llama a veces) se agregó originalmente al
jerez. Se sirven en restaurantes como aditivos para
bebidas.
España es famosa por sus carnes y platos fríos, pero
también caliente hecha con mariscos, carnes o
verduras. Un rasgo característico es la tradición de
comer tapas en los bares (generalmente de pie en el
bar) y restaurantes - aquí es donde la gente viene a
reunirse en una cena con amigos. Tapa es un plato
pequeño, adecuado para una persona.
Cocina andaluza es específico, que está claramente
dominado por las tradiciones árabes. Fueron los
árabes introdujeron a la gran cantidad de especias y
vegetales nuevos y uvas, aceitunas y limón. Andalucía
es famosa por su carne cocinada en un asador. En
muchos platos uso pimentón y el tomate. Las
ensaladas deben ser vinagre de jerez experimentado
prácticamente obligatorio de la casa. Populares son
los mariscos, como calamares fritos en primer lugar
y sardyny. La mejor carne de cerdo es la base para la
producción de jamones de alta calidad y embutidos.
A su vez, en la Sierra Nevada en el menú es dominado
por los guisantes y el caldo. Selección de tapas es
enorme.
En Andalucía los vinos fortificados ebrio, el más
famoso es el de Jerez. Por ejemplo, más potente, de
jerez seco amontillado es, que es de 18,5%.
P
O
W
R
Ó
T
D
O
M
E
N
U
J
Ę
Z
Y
K
O
W
E
G
O