Tytuł projektu: Unowocześnienie dystrybucji paliw w firmie

Komentarze

Transkrypt

Tytuł projektu: Unowocześnienie dystrybucji paliw w firmie
Tytuł projektu:
Unowocześnienie dystrybucji paliw w firmie Dobkowski
Paliwa poprzez zakup autocysterny i odmierzaczy.
Nazwa beneficjenta:
"Dobkowski Paliwa" Tomasz Dobkowski
Temat priorytetu:
Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Oś priorytetowa:
1. Wzrost innowacyjności i wspieranie
przedsiębiorczości w regionie
Działanie:
1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
Poddziałanie:
1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa
Całkowita wartość
projektu:
1 326 115,02 zł
Wartość dofinansowania:
w tym budżet państwa:
543 489,76 zł
81 523,46 zł
Data podpisania umowy:
2009-05-14
Miejsce realizacji:
Województwo
Powiat
Gmina
Wartość
Dofinansowanie
Podlaskie
Powiat
augustowski
Augustów
1 326
115,02 zł
543 489,76 zł
Głównym celem projektu było wzmocnienie konkurencyjności firmy oraz ochrona środowiska poprzez modernizację stacji paliw.
W ramach projektu firma zakupiła i zainstalowała najbardziej nowoczesne odmierzacze na rynku, posiadające wiele elementów
podnoszących efektywność funkcjonowania firmy, bardziej ekologicznych i funkcjonalnych. Wdrożono także nowoczesne
systemy zarządzania sprzedażą paliw. Rozszerzył się zakres usług stacji o dystrybucję oleju opałowego.
System sprzedaży paliw poprawił się, podniosła się przepustowość i wydajność stacji. Zredukowane zostały koszty. Nie bez
znaczenia było również wprowadzenie nowej usług, dystrybucji oleju opałowego, która sprawiła, że firma kompleksowo
zaopatruje we wszystkie rodzaje paliw. W ramach projektu zakupiony został również zestaw składający się z ciągnika
siodłowego i cysterny do dystrybucji paliw.
Dzięki dotacji z RPOWP firma zwiększyła swoja konkurencyjność na rynku. Realizacja projektu i gruntowna modernizacja
wyposażenia firmy w środki dystrybucji paliw spowodowała, że firma jest w stanie w pełni wykorzystać swoje możliwości i
potencjał. Projekt zakładał stworzenie nowych miejsc pracy. Dodatkowym rezultatem projektu jest jego pozytywny wpływa na
środowisko naturalne, ponieważ zastosowana technologia wyeliminowała oddziaływanie emisyjne odmierzaczy paliw. W
konsekwencji firma może szybciej się rozwijać, stała się nowoczesnym, prężnie działającym przedsiębiorstwom.

Podobne dokumenty