projekt wykonawczy - Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu

Transkrypt

projekt wykonawczy - Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu
INSTALACJE
TELETECHNICZNE:
•
sygnalizacji pożaru
•
dźwiękowe systemy
ostrzegawcze
•
oddymiania i
wentylacji
•
wykrywania gazów
•
sygnalizacji
włamania i napadu
•
kontroli dostępu i
rejestracji czasu
pracy
•
telewizji dozorowej
•
sieci komputerowe
•
nagłośnienie
PROJEKT WYKONAWCZY
PW/SSS/03
MODERNIZACJA STRZELNICY GARNIZONOWEJ
W KOMPLEKSIE 1795 JW. 4430 W ŚREMIE
- ZADANIE 55060
NAZWA I ADRES OBIEKTU:
INSTALACJE
ELEKTRYCZNE:
•
wewnętrzne
•
zewnętrzne
•
pomiary
STRZELNICA GARNIZONOWA,
KOMPLEKS 1795, JW. 4430 ŚREM
INWESTOR:
WOJSKOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
UL. KOŚCIUSZKI 92/98, 60-967 POZNAŃ
BRANŻA:
SYSTEM STEROWNICZO – SYGNALIZACYJNY
AUTORZY:
Siedziba:
ul. Wilcza 35/41 lok. 29
00-678 Warszawa
tel.: +48 22 621-47-28
+48 22 629-99-90
fax: +48 22 622-47-26
Imię i nazwisko
mgr inż. Zbigniew Jarosz
mgr inż. Paweł Jarosz
Biuro handlowe:
ul. Przemyska 11A
02-361 Warszawa
tel.: +48 22 668-99-04
+48 22 668-99-10
mgr inż. Łukasz Gorczyński
Numer uprawnień
0719/97/U
Podpisy
I.
Zakres opracowania .................................................................................................................................... 3
II.
Podstawy opracowania ............................................................................................................................... 3
III.
Opis techniczny ............................................................................................................................................ 4
1.
2.
Charakterystyka ogólna obiektu............................................................................................................ 4
1.1.
Klasyfikacja i przeznaczenie strzelnicy garnizonowej 200m .................................................... 5
1.2.
Klasyfikacja i przeznaczenie strzelnicy pistoletowej 50m ......................................................... 5
System sterowniczo - sygnalizacyjny ................................................................................................... 5
2.1.
Schemat ideowy systemu sterowniczo-sygnalizacyjnego ........................................................ 6
2.2.
Wytyczne dla Stanowiska Dowodzenia ....................................................................................... 7
2.3.
Wytyczne w zakresie instalacji linii kablowych sterowniczych i energetycznych na
Stanowisku Dowodzenia ............................................................................................................................ 7
2.4.
Wytyczne w zakresie instalacji linii kablowych sterowniczych i energetycznych w
schronach i rubieżach ................................................................................................................................. 9
2.5.
Zalecenia w zakresie podłączenia słupków podłączeniowych (puszek przyłączeniowych)
na stanowiskach celów ............................................................................................................................. 10
2.6.
Zalecenia w zakresie wykonania i wymagania w zakresie odbioru instalacji kablowej
strzelnicy ..................................................................................................................................................... 11
3.
Elementy dodatkowe związane z wyposażeniem strzelnicy ........................................................... 12
3.1.
Oznaczenia linii wyjściowej strzelnicy 200m i 50m ................................................................. 12
3.2.
Oznaczenia linii otwarcia ognia strzelnicy 200m i 50m ........................................................... 12
3.3.
Oznaczenia kulochwytów głównych strzelnicy 200m i 50m ................................................... 12
3.4.
Maszt automatyczny na budynku SD ........................................................................................ 13
3.5.
Kamery podglądowe stref za przesłonami strzelnicy 200m ................................................... 13
3.6.
Tarcze i figury bojowe .................................................................................................................. 13
3.7.
Instalacja nagłaśniająca .............................................................................................................. 14
IV. Wykaz podstawowych materiałów........................................................................................................... 14
V.
Załączniki .................................................................................................................................................... 14
VI. Część rysunkowa ....................................................................................................................................... 14
|2
I.
Zakres opracowania
Niniejsze
opracowanie
stanowi
projekt
wykonawczy
Systemu
Sterowniczo
–
Sygnalizacyjnego nadzorującego cele ukazujące się wraz z urządzeniami sygnalizacji
ostrzegawczej, dedykowanego dla pól strzelnicy garnizonowej zlokalizowanej na terenie
kompleksu wojskowego nr 1795 w Jednostce Wojskowej 4430, w Śremie.
II.
Podstawy opracowania
a. Prawne:
Umowa zawarta pomiędzy Wojskowym Zarządem Infrastruktury z siedzibą w
Poznaniu, przy ul. Kościuszki 92/98 i INTEGRA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
przy ul. Miłej 17/1 oraz pomiędzy INTEGRA Sp. z o.o., a TRAFO Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Wilczej 35/41 lok. 29,
b. Techniczne:
Opracowanie sporządzono na podstawie:
o Minimalnych
Wojskowych
modernizację
strzelnicy
Wymagań
garnizonowej
Organizacyjno
Użytkowych
w
nr
kompleksie
1795
na
Śrem,
zatwierdzonych przez Dowódcę JW. 4430;
o Programu
Organizacyjno-Użytkowego
zatwierdzonego
przez
Szefa
Wojskowego Zarządu Infrastruktury;
o Ustaleń dokonanych z Użytkownikiem w czasie wizji lokalnych;
o Danych technicznych proponowanych urządzeń.
c. Normatywne:
o „Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 04.10.2001r w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe
oraz ich usytuowanie” (Dz U. Nr 132 z dnia 19.11.2001), wraz z poprawkami.
(Rozporządzenie MON).
o Program strzelań z broni strzeleckiej wydawnictwo MON
DD/7.02.
wydawnictwo MON W-wa 2005r.
o Album terenowych obiektów szkoleniowych część I (Sztab. Gen. WP),sygn.
szkol. 778/95 z 1995 r
o Instrukcja o gospodarce sprzętem i materiałami szkoleniowymi w wojsku.
Wydawnictwo Sztabu Generalnego Sygnatura Szkol. 781/98
|3
o Rozporządzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r w
sprawie
warunków
technicznych,
jakim
powinny
odpowiadać
obiekty
budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich
usytuowanie DZ.U. 103 poz 466 z 1996r.
o Rozporządzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 4 października 2001 r
zmieniające Rozporządzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 2 sierpnia
1996 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty
budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich
usytuowanie DZ.U. 103 poz 466 z 1996r.
o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.09.2004r w sprawie wykazu
uzbrojenia o technologiach podwójnego przeznaczenia.
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207
z późn. zmianami) – tekst ujednolicony ze zmianami wprowadzonymi ustawą z
dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektórych ustaw (zmiany weszły w życie 26 września 2005r.);
o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr
92 poz. 881);
o PN-92/E-01200. Symbole graficzne stosowane w schematach;
o PN-92/E-05009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;
o BN-84/8984-10. Zakładowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wewnętrzne.
Wymagania ogólne;
o BN-76/8984-17.
Telekomunikacyjne
sieci
kablowe
miejscowe.
Ogólne
wymagania i badania.
III.
Opis techniczny
1.
Charakterystyka ogólna obiektu.
Przedmiotowa strzelnica garnizonowa zlokalizowana jest w miejscowości Śrem, na
terenie poligonu wojskowego.
Użytkownikiem nieruchomości pozostaje Jednostka Wojskowa 4430 w Śremie, zaś jej
Zarządcą jest Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu.
Teren Strzelnicy ujęty jest w ewidencji nieruchomości jako kompleks 1795.
Na terenie kompleksu znajdują się:
o strzelnica karabinowa 200m typu „B”,
o strzelnica pistoletowa 50m,
o rzutnia granatów bojowych.
|4
1.1.
o
Klasyfikacja i przeznaczenie strzelnicy garnizonowej 200m
Strzelnica 200m typu B klasa I, o strefie zagrożenia równej strefie
niebezpiecznej, o stałej linii otwarcia ognia do strzelań na odległość 200 m z
postaw strzeleckich „leżąc”, klęcząc” lub „ stojąc” do celów stałych,
ukazywanych o 6 stanowiskach strzeleckich.
o
Strzelnica garnizonowa 200m umożliwiać będzie prowadzenie strzelań z broni
strzeleckiej do celów na odległościach: 75m, 100m, 150m, 200m z postaw
strzeleckich „leżąc” do celów stałych i ukazujących się.
o
Realizacje ćwiczeń przygotowawczych do strzelań szkolnych i bojowych z
broni strzeleckiej amunicją ślepą i bojową zgodnie z „Programem strzelań z
broni strzeleckiej” (DD/7.02 wraz z poprawkami).
o
Strzelnica garnizonowa 200m będzie umożliwiać szkolenie zarówno w
warunkach dziennych dzień jak i nocnych.
1.2.
o
Klasyfikacja i przeznaczenie strzelnicy pistoletowej 50m
Strzelnica przeznaczona jest do odbywania strzelań nr 1, 2, 3, i 4 z pistoletów
wojskowych oraz spełnia wymagania określone w Albumie terenowych
obiektów szkoleniowych część I (Sztab. Gen. WP), sygn. szkol. 778/95 z
1995r.
o
Strzelnica
pistoletowa
umożliwia
prowadzenie
strzelań
z
pistoletów
wojskowych do celów na odległościach 50m i 25m.
Wykaz strzelań przewidzianych do odbywania na strzelnicach, rodzaje broni i
amunicji używanych do strzelań oraz przewidywany tryb szkolenia zostały określone w
odrębnym
opracowaniu
–
„TECHNOLOGIA
MODERNIZACJI
STRZELNICY
GARNIZONOWEJ W JW 4430 w ŚREMIE (typu „B” 200m, klasa I)”.
2.
System sterowniczo - sygnalizacyjny
Projektowany system sterowniczo – sygnalizacyjny zapewniać będzie możliwość
ręcznego i automatycznego sterowania celami ukazującymi się na strzelnicy garnizonowej
200m, strzelnicy pistoletowej, urządzeniami sygnalizacji ostrzegawczej i innymi
urządzeniami pola tarczowego. Z uwagi na różnorodność rozwiązań technicznych
proponowanych
przez
producentów
systemów
sterowniczo-sygnalizacyjnych,
dedykowanych dla obiektów wojskowych typu strzelnice, w niniejszym opracowaniu
oparto się na wytycznych dla systemu przewodowego typu AGAT/MM firmy OPTIMUM.
|5
W skład systemu wchodzi:
-
Jednostka centralna
- 1 szt;
-
Monitor
- 2 szt;
-
Klawiatura
- 1 szt;
-
Manipulator ręczny (mysz z podkładką)
- 1 szt;
-
Rubieżowy Zestaw Rozgałęźny RZR-96
- 2 szt;
-
Biurko o wymiarach 1600 x 800 x 1200 mm
- 1 szt;
-
System nagłaśniający
- 1 kpl;
-
Telefon stacjonarny bezprzewodowy
- 1 szt.
W budynku Stanowiska Dowodzenia (SD), na biurku, umieszczone będą monitory, o
minimalnej przekątnej ekranu 17”, manipulator ręczny i klawiatura, a w szafce pod
biurkiem, jednostka centralna (komputer).
System sterowniczo – sygnalizacyjny posiadać będzie możliwości rejestracji, graficznego
zobrazowania i oceny wyników strzelań oraz sygnalizacji stanu celów.
System posiadać będzie oprogramowanie umożliwiające realizację strzelań, o warunkach
określonych w Programie strzelań z broni strzeleckiej oraz edytor do samodzielnego
programowania ćwiczeń przygotowawczych.
System posiadać będzie możliwość archiwizowania wyników strzelań.
2.1.
Schemat ideowy systemu sterowniczo-sygnalizacyjnego
|6
2.2.
Wytyczne dla Stanowiska Dowodzenia
1. Stanowisko Dowodzenia systemu może być instalowane tylko w budowlach
stacjonarnych, w pomieszczeniu ogrzewanym z uwagi na ograniczenia w zakresie
temperatur pracy urządzeń, tj. od +50C do +350C.
2. Urządzenia i cała sieć kablowa strzelnicy, narażone są na oddziaływania różnego
typu zakłócenia elektromagnetyczne, a m.in. zakłócenia związane z wyładowaniami
atmosferycznymi. W związku z powyższym, dla zabezpieczenia przed zakłóceniami
pochodzącymi z przedpola (strefy strzelań) w interfejsie IP-02 są zainstalowane
układy zabezpieczające.
3. W przypadku wyładowań atmosferycznych bezpośrednio w pobliżu SD mogą
występować duże zmiany natężenia pola elektromagnetycznego, takie, że napięcie
indukowane w sieci połączeń wewnątrz budynku może spowodować uszkodzenia w
obwodach sterownika oraz w obwodach wejściowych monitora ekranowego. Biorąc
pod uwagę wymienione zagrożenia, w rejonie SD należy wykonać:
-
instalację odgromową, która musi całkowicie zabezpieczyć SD przed skutkami
wyładowań atmosferycznych;
-
na wejściu linii energetycznych do budynku SD należy zamontować ochronniki
przepięciowe II i III stopnia.
2.3.
Wytyczne w zakresie instalacji linii kablowych sterowniczych i energetycznych
na Stanowisku Dowodzenia
1. Przed przystąpieniem do prac montażowych i instalacyjnych poszczególnych
elementów systemu sterowniczo-sygnalizacyjnego AGAT/MM należy odpowiednio
przygotować pomieszczenie Stanowiska Dowodzenia.
2. W pomieszczeniu SD zainstalowane są urządzenia wchodzące w skład systemu, tj.:
-
komputer typu desktop PC;
-
oprogramowanie (system operacyjny Windows i oprogramowanie komputerowe
pulpitu sterowniczego);
-
dwa monitory 17”;
-
klawiatura;
-
dwa interfejsy IP-02;
-
manipulator ręczny (mysz);
-
okablowanie;
|7
-
drukarka;
-
UPS.
3. System obsługiwany jest przez operatora systemu lub kierownika strzelnicy.
4. Wszystkie gniazdka elektryczne 230V w pomieszczeniu SD powinny posiadać bolec
ochronny.
5. Kable systemowe w pomieszczeniu SD mogą być prowadzone w kanałach
kablowych.
6. Miejsce
ustawienia
stanowiska
operatora
(biurka,
stołu)
winno
umożliwiać
operatorowi systemu ciągłą obserwację strefy dowodzenia i strefy strzelań.
7. Kable sterujące ziemne z przedpola powinny być doprowadzone do skrzynki
przyłączeniowej w SD zamontowanej na ścianie w odległości nie większej niż 5 m od
interfejsów IP-02. Skrzynka przyłączeniowa powinna być wyposażona w listwy
montażowe ze złączkami samozaciskowymi typu WAGO lub podobnymi w ilości
wystarczającej do zamocowania wszystkich przewodów.
8. Po wprowadzeniu kabli, otwór wejściowy należy zabezpieczyć przed przenikaniem
czynników atmosferycznych.
9. Przygotowanie SD do instalacji systemu AGAT/MM obejmuje nie tylko wykonanie,
przedstawionych w punktach poprzednich odpowiednich kanałów i otworów, lecz
również przygotowanie i ułożenie kabli sterujących.
10. Pomiędzy SD a schronami i pomiędzy schronem a słupkami przyłączeniowymi przy
stanowiskach celów należy ułożyć kabel sterowniczo - sygnalizacyjny o przekroju, co
najmniej 0,35mm2 i przyjmując na każdy cel (podnośnik) 4 żyły.
11. Zaleca się stosowanie kabli sterowniczych i sygnalizacyjnych (średnica żyły 0,8 mm2)
typu XzTKMXpw – (n +r) x 4 x 0,8 („n” to liczba celów, „r” to zalecana rezerwa celów /
podnośników, obsługiwanych przez kabel).
12. W schronach instaluje się szafy KP ze złączami WAGO do przyłączenia dla kabli
sterujących przychodzących z SD i wychodzących do stanowisk celów.
13. Przy stanowiskach celów wykonuje się słupki (puszki przyłączeniowe) do podłączenia
kabli sterujących i zasilających podnośniki.
14. Kable ułożone zostaną w ziemi, w rurach osłonowych PCV, na głębokości co najmniej
1,20 m. Trasa układania i sposób wykonania kanalizacji teletechnicznej ujęty
oddzielnym opracowaniem.
|8
2.4.
Wytyczne w zakresie instalacji linii kablowych sterowniczych i energetycznych
w schronach i rubieżach
-
zasilanie 230 / 400V
1. Do skrzynek rozdzielczych w schronach doprowadzić zasilanie 230V. Gniazda do
podłączenia zasilaczy 24V powinny być wyposażone w bolce ochronne. Skrzynki
rozdzielcze zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych.
2. Urządzenia, do których doprowadzone są napięcia niebezpieczne (230 lub 400V)
winny być oznakowane tabliczkami ostrzegawczymi, zaś ich konstrukcje metalowe
winny być uziemione.
3. Tablice
rozdzielcze
powinny
być
zabezpieczone
przed
dostępem
osób
nieuprawnionych.
4. Wyprowadzenia kabli energetycznych należy odpowiednio izolować i prowadzić z
dala od metalowych elementów konstrukcyjnych i ziemi.
-
zasilanie 24V
5. Jako kable zasilające 24V od schronów do słupków podłączeniowych (puszek
przyłączeniowych), na stanowiskach celów zaleca się kable miedziane typu YKY
2x6RE o przekroju 6,00 mm2.
6. Wymagany przekrój kabli zasilających w zależności od odległości stanowiska celu od
schronu:
Odległość (m)
< 10
Podnośnik figur lekkich
PPL –2A(mm2)
1
Podnośnik figur ciężkich
PPC-81 (mm2)
2
10-20
1
4
20-30
1,5
6
30-40
2
8
40-50
2,5
10
50-60
4
12
60-70
4
14
7. Wszystkie linie kabli zasilających powinny być typu ziemnego.
8. Trasy linii kablowych powinny być naniesione na plan strzelnicy z zaznaczeniem
głębokości prowadzenia kabli.
|9
9. Kable układane w ziemi, na głębokości co najmniej 1,20 m, w rurach osłonowych
PCV. Trasa układania i sposób wykonania kanalizacji teletechnicznej ujęty
oddzielnym opracowaniem.
10. Planując liczbę zasilaczy należy wziąć pod uwagę, że jeden zasilacz typu WZS 98
(80A) może obsługiwać jednocześnie 6 podnośników lekkich.
2.5.
Zalecenia w zakresie podłączenia słupków podłączeniowych (puszek
przyłączeniowych) na stanowiskach celów
Słupki przyłączeniowe stanowią ostatni element magistrali sterowania i instalowane
są bezpośrednio na stanowiskach celów. Z puszki przyłączeniowej wyprowadzone są dwa
kable: jeden typu OW 2 x 4 mm2 , zakończone końcówkami widełkowymi lub haczykowymi
Ø6 mm służącymi do podłączenia zasilania podnośnika i drugi
kabel sterowniczo –
sygnalizacyjny typu OW 4x0,75 mm2, również zakończony końcówkami widełkowymi lub
haczykowymi Ø 6 mm.
| 10
Rysunek 2.5.1 – Słupek przyłączeniowy
2.6.
Zalecenia w zakresie wykonania i wymagania w zakresie odbioru instalacji
kablowej strzelnicy
1. Przedstawione w niniejszym punkcie zalecenia dotyczące wykonania instalacji
kablowej stanowią zbiorcze podsumowanie wymagań podanych w punktach
poprzednich.
2. Wszystkie linie kablowe winny być prowadzone wzdłuż tras uprzednio wyznaczonych
i zaznaczonych na planie strzelnicy. Na planie winny być zaznaczone typy i długości
kabli.
3. Przy prowadzeniu w jednym wykopie kabli sygnałowych i energetycznych, odległość
między tymi kablami na całej trasie ich prowadzenia winna być nie mniejsza jak 1 m.
4. Zabrania się wykorzystywania żył wielożyłowego kabla sterowniczo–sygnalizacyjnego
do przesyłania napięć 230 lub 400V.
5. W poszczególnych liniach magistral sterowania nie mogą występować przerwy,
zwarcia między liniami i między liniami a ziemią.
6. Maksymalna rezystancja pary linii magistrali sterowania nie może być większa od
300Ώ. Pomiary należy dokonać przy skrzynce przyłączeniowej, zwierając przewody
magistrali w punkcie najbardziej odległym.
7. Minimalna rezystancja izolacji między przewodami magistrali oraz między każdym z
przewodów a ziemią (linia uziomu) nie może być mniejsza niż 0,2 MΏ. Pomiary
należy wykonać przy skrzynce przyłączeniowej megaomomierzem induktorowym
(miernikiem izolacji), przy niepodłączonych podnośnikach i zespołów sygnalizacji
ostrzegawczej. Pomiary powinny być wykonane przed podłączeniem sterownika.
8. Po wykonaniu instalacji kablowej na przedpolu należy sporządzić „Protokół stanu
technicznego instalacji kablowej przedpola”.
9. Protokół sporządza inżynier elektryk jednostki, zaś zatwierdza Dowódca. Do
protokółu (winien być załączony plan strzelnicy z zaznaczeniem przebiegu tras
kablowych, typów i długości kabli, miejsc łączenia kabli oraz miejsc, w których kabel
ułożono na zwiększonej głębokości (średnią głębokość ułożenia kabli należy podać w
protokóle).
| 11
3.
Elementy dodatkowe związane z wyposażeniem strzelnicy
3.1.
Oznaczenia linii wyjściowej strzelnicy 200m i 50m
Linię wyjściową (LW) należy oznaczyć trwale tabliczkami informacyjnymi koloru
białego o wymiarach 40x30cm i z napisem koloru czarnego „LW” oraz w przypadku
strzelnicy 200m, lampami sygnalizacyjnym koloru białego umieszczonymi na lewym i
prawym krańcu linii wyjściowej. Oświetlenie ostrzegawcze – lampy białe o
niezmiennym strumieniu świetlnym, umieszczone na masztach o wysokości 1 m
ustawionych zgodnie z §11 i 82 „Rozporządzenia MON”.
Na linii wyjściowej strzelnicy 200m, w osi strefy strzelań – na maszcie o wysokości
3m umieścić oświetlenie ostrzegawcze o niezmiennym strumieniu świetlnym lub
czerwoną lampę błyskową oraz wciągane chorągiewki ostrzegawcze (biała i
czerwona).
Maszty i oświetlenie ostrzegawcze wykonać wg wymagań określonych w z §11 i 82
„Rozporządzenia MON”. Maszt powinien być automatyczny sterowany przez system
sterowniczo – sygnalizacyjny.
3.2.
Oznaczenia linii otwarcia ognia strzelnicy 200m i 50m
Linie otwarcia ognia oznaczone będą trwale tabliczkami informacyjnymi koloru
czerwonego o wymiarach 40x30cm z napisem koloru czarnego: LOO – załącznik nr
8. Dodatkowo zasadnicza LOO strzelnicy 200m, powinna być oznaczona lampami
sygnalizacyjnym koloru czerwonego, wysokości 1 m, umieszczonymi na lewym i
prawym skraju LOO. Zgodnie z warunkami określonymi w § 11 pkt 1
„Rozporządzenia MON”.
3.3.
Oznaczenia kulochwytów głównych strzelnicy 200m i 50m
Dla strzelnicy 200m, na krańcach kulochwytu głównego, na masztach o wysokości 3
m, umieścić oświetlenie ostrzegawcze – lampy czerwone o niezmiennym strumieniu
świetlnym lub czerwone lampy błyskowe. Lampy powinny spełniać wymagania
określone w §11 i 82 „Rozporządzenia MON”. Na kulochwycie głównym w osi strefy
strzelań ustawić maszt o wysokości 3m do wciągania chorągiewek ostrzegawczych
(białej i czerwonej przemiennie). Maszt z chorągiewkami powinien spełniać
wymagania określone w §11„Rozporządzenia MON”.
Dla strzelnicy 50m, na kulochwycie głównym w osi strefy strzelań, ustawić maszt o
wysokości 3m do wciągania chorągiewek ostrzegawczych (białej i czerwonej
przemiennie).
| 12
Maszt
z
chorągiewkami
powinien
spełniać
wymagania
określone
w
§11„Rozporządzenia……”.
3.4.
Maszt automatyczny na budynku SD
Na SD umieścić oświetlenie ostrzegawcze – dwie lampy o niezmiennym strumieniu
świetlnym umieszczone na wspólnym maszcie. Maszt powinien mieć wysokość 1,2 m
ponad najwyższy punkt SD. Uproszczony rysunek konstrukcyjny masztu – załącznik
nr 10.
Sterowanie światłami odbywać się powinno automatycznie, poprzez system
sterowniczo – sygnalizacyjny.
3.5.
Kamery podglądowe stref za przesłonami strzelnicy 200m
Za każdą z przesłon na strzelnicy karabinowej 200m, ulokowane zostaną dwie kamery
systemu CCTV, służące do podglądu danej strefy na monitorach w budynku SD.
Kamery zewnętrzne dzień/noc z oświetlaczem IR o zasięgu min. 30m w obudowie
wandaloodpornej IP66 12V DC np. INTROX IN-964IRN zamontowane będą na
skrajach przesłon od strony kulochwytu głównego, z kątem obserwacji terenu w
kierunku do przodu nie mniejszym niż 900.
Sygnał z kamer prowadzić przewodem LAN-T11 4x2x0,5 układanym w kanalizacji
teletechnicznej.
Zasilanie kamer z dedykowanych, wielowyjściowych zasilaczy umiejscowionych w
schronach nr 1 i 2 np. PULSAR PSDC 16128, prowadzić kablami YKY 2x1,5,
układanymi w kanalizacji teletechnicznej.
W budynku SD sygnały z kamer sprowadzić do rejestratora 24 kanałowego np. K2TECH K2-XVR-24 z dwoma dyskami HDD 2TB każdy, wykorzystując w tym celu
konwertery sygnału video „po skrętce”.
W budynku SD przewidzieć monitor LCD 32” z wejściem VGA.
3.6.
Tarcze i figury bojowe
Kształty i typy tarcz powinny być zgodne z przedstawionymi w „Albumie tarcz i figur
bojowych” oraz w załączniku B „Programu strzelań z broni strzeleckiej”.
Przewiduje się stosowanie tarcz papierowych i figur bojowych zwarciowych typu WFK.
| 13
3.7.
Instalacja nagłaśniająca
Ułożyć przewody instalacji nagłaśniającej od SD do:
- masztu oświetleniowego na skraju strzelnicy karabinowej, zlokalizowanego na
wysokości linii LW, na którym to zamontować należy głośnik zewnętrzny, tubowy,
- masztu na skraju strzelnicy pistoletowej, zlokalizowanego na wysokości linii LW, na
którym to zamontować należy głośnik zewnętrzny, tubowy.
Na budynku SD zamontować dwa głośniki tubowe zewnętrzne skierowane w kierunku
strzelnic – jeden karabinowej, drugi – pistoletowej.
W stanowisku dowodzenia przewidzieć wzmacniacz systemu nagłaśniającego z
mikrofonem bezprzewodowym dla kierownika strzelania.
IV.
Wykaz podstawowych materiałów
Wykaz materiałów wg załącznika – przedmiar robót.
V.
Załączniki
Z-1 – schemat zasilania w połączeniu szeregowym odbiorników;
Z-2 – schemat uproszczony okablowania sterowniczego strzelnicy 200m;
Z-3 – schemat uproszczony okablowania sterowniczego strzelnicy 50m;
Z-4 – schemat uproszczony okablowania zasilającego 24V strzelnicy 200m;
Z-5 – schemat uproszczony okablowania zasilającego 24V strzelnicy 50m;
Z-6 – schemat uproszczony rozmieszczenia świateł sygnalizacyjnych;
Z-7 – rysunek uproszczony lamp sygnalizacyjnych LOO i LW;
Z-8 – rysunek uproszczony tabliczek informacyjnych LOO i LW;
Z-9 – maszt automatyczny;
Z-10 – rysunek uproszczony lokalizacji masztu sygnalizacyjnego na budynku SD;
Z-11 – rysunek uproszczony sposobu montażu tarcz stałych;
Z-12 – schemat uproszczony instalacji nagłośnieniowej;
Z-13 – schemat uproszczony rozmieszczenia kamer CCTV.
VI.
Część rysunkowa
01 – PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
02 – SCHEMAT PROWADZENIA OKABLOWANIA STEROWNICZEGO I ZASILAJĄCEGO SYSTEMU AGAT
03 – ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ I OKABLOWANIE W BUDYNKU SD
| 14
04 – ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ I OKABLOWANIE W SCHRONIE NR 1 SYSTEMU AGAT
05 – ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ I OKABLOWANIE W SCHRONIE NR 2 SYSTEMU AGAT
06 – ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ I OKABLOWANIE W SCHRONIE NR 3 SYSTEMU AGAT
07 – SCHEMAT PROWADZENIA OKABLOWANIA SYSTEMU NAGŁOSNIENIOWEGO I CCTV
08 – SCHEMAT MONTAŻU KAMER CCTV NA PRZESŁONACH
09 – SCHEMAT MONTAŻU GŁOSNIKÓW NA BUDYNKU SD ORAZ NA LINII WYJŚCIA
| 15
Załącznik nr 1
SCHEMAT ZASILANIA
a) w połączeniu szeregowym odbiorników:
+
ZD-68
_
+
IP – 02
IP – 02
IP – 02
_
+
+
+
PPL-2A
_
_
_
+
+
+
b) nie należy łączyć równolegle odbiorników:
+
ZD-68
_
+
PPL-2A
IP – 02
IP – 02
IP – 02
_
_
_
_
Załącznik nr 2
SCHEMAT OKABLOWANIA STEROWNICZEGO POLA TARCZOWEGO STRZELNICY B 200m
KULOCHWYT
200m
S 200
P9
P8
6 x XzTKMXpw 2x4x0,8
schron nr 2
XzTKMXpw 10x4x0,8
P7
150 m
P6
P5
6 x XzTKMXpw 2x4x0,8
P4
100 m
S 100
6 x XzTKMXpw 2x4x0,8
75 m
6 x XzTKMXpw 2x4x0,8
P3
50m
P2
P1
LOO
LW
1
2
3
4
5
6
SD
XzTKMXpw 25x4x0,8
Stanowisko Dowodzenia
schron nr 1
Załącznik nr 3
SCHEMAT INSTALCJI STERUJĄCEJ POLA TARCZOWEGO
STRZELNICY PISTOLETOWEJ 50m
KULOCHWYT
2x XzTKMxpw 4x2x0,8
S 50
50m
schron nr 3
2x XzTKMXpw 6x2x0,8
25 m
LPO
9 x XzTKMXpw 6x2x0,8
11 x XZTKMxpw 6x 2x 0,8
LOO
LW
1
2
3
4
5
6
SD
Załącznik nr 4
SCHEMAT OKABLOWANIA ZASILAJĄCEGO 24V
POLA TARCZOWEGO STRZELNICY B 200m
KULOCHWYT
200m
S 200
P9
6 x YKY 4 x4
P8
P7
150 m
P6
P5
6 x YKY 4 x6
P4
100 m
S 100
6 x YKY 4 x 4
75 m
6 x YKY 4 x4
P3
50 m
P-2
P-1
LOO
LW
SD
1
2
3
4
5
6
Załącznik nr5
SCHEMAT INSTALCJI ZASILAJĄCEGO 24 V
POLA TARCZOWEGO STRZELNICY PISTOLETOWEJ 50 m
KULOCHWYT
50m
S 50
2 x YKY 4X10
25 m
LPO
9 x YKY 4X10
LOO
LW
1
2
3
4
5
6
SD
Załącznik nr 6
SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ŚWIATEŁ SYGNALIZACYJNYCH
I FLAG OSTRZEGAWCZYCH NA STRZELNICY GARNIZONOWEJ B 200m i pistoletowej
S 200
Rzutnia granatem
Strzelnica B 200m
50 m
S 50
25 m
Strzelnica pistoletowa 50m
LOO
LW
SD
S 100
Załącznik nr 7
MASZTY Z LAMPAMI SYGNALIZACYJNYMI LW i LOO
Lampa ze światłem białym
LW
Lampa ze światłem czerwonym
LOO
Maszty o wysokości 1 ponad płaszczyznę
1m
0,5 m
Maszt z lampą na LW
Maszt z lampą na LOO
Załącznik nr 8
TABLICZKA INFORMACYJNA LOO i LW
[stawiana doraźnie na strzelnicy pistoletowej]
40 cm
LW
30 cm
70 cm
noga # 20 mm
Tabliczka LW
40 cm
LOO
30 cm
70 cm
noga # 20 mm
Tabliczka LOO
40 cm
LPO
30 cm
70 cm
noga # 20 mm
Tabliczka LPO
Wielkość liter – 20 cm
Załącznik nr 9
Maszt automatyczny
1. Przeznaczenie urządzenia
Maszt automatyczny jest urządzeniem sygnalizacji ostrzegawczej zainstalowanym na linii
wyjściowej strzelnicy. Przeznaczony jest do sygnalizacji rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia
strzeleckiego .
2. Dane techniczne urządzenia
•
zasilanie ..................................................................................................................... 24 VAC
•
sterowanie ................................................................................................................. 24 VDC
3. Ukompletowanie
•
Maszt automatyczny kompletny..................................................................................... 1 szt.
4. Budowa i działanie urządzenia
Maszt sterowany jest automatycznie poprzez system Agat/M podczas realizacji
ćwiczenia strzeleckiego. Istnieje możliwość ustawienia komendy "baczność lub "przerwij"
ręcznie z pulpitu sterowniczo - sygnalizacyjnego.
Komenda rozpoczynająca ćwiczenie strzeleckie "baczność" sygnalizowana jest
poprzez podniesienie do góry flagi czerwonej, lub podczas strzelań nocnych poprzez
zapalenie się lampy koloru czerwonego.
Komenda kończąca ćwiczenie strzeleckie "przerwij" sygnalizowana jest poprzez
podniesienie do góry flagi białej, lub podczas strzelań nocnych poprzez zapalenie się
lampy koloru białego.
Na Obudowie napędu masztu automatycznego znajdują się gniazdo zasilania i
rozkazów oraz gniazdo wykonawczo-kontrolne.
Gniazdo zasilania i rozkazów
Gniazdo elementów
wykonawczo kontrolnych
masztu
Fot. Napęd masztu
5. Warunki lokalizacji urządzenia
Maszt automatyczny jest zainstalowany na
linii wyjściowej strzelnicy.
6. Przygotowanie do pracy
Sprawdzenie stanu technicznego zgodnie z punktem 8 niniejszej instrukcji.
7. Praca urządzenia
Urządzenie sygnalizuje komendy rozpoczynające i kończące ćwiczenia strzeleckie.
8. Sprawdzanie stanu technicznego systemu
Sprawdzenie stanu technicznego realizuje się poprzez ręczne uruchomienie masztu z
testera.
I – dzień
I – chorągiewki
O – noc
O – swiatła
Przerwij
Baczność
Fot. Tester masztu
Załącznik nr 10
MASZT ZE SWIATŁAMI SYGNALIZACYJNYMI NA SD
Lampy typu OB4224
60 cm
1,2m
STANOWISKO DOWODZENIA
Załącznik nr 11
UCHWYT DO MOCOWANIA TARCZ CELÓW STAŁYCH
ekran z tarczą
Nogi ekranu tarczy # 80
1,4 m
Zamknięty profil # 100 wewn.
20 cm ponad płaszczyznę
strzelnicy
50 cm do umocowania w
ziemi
80 cm
Załącznik nr 12
SCHEMAT UPROSZCZONY INSTALACJI NAGŁOŚNIENIOWEJ
S 200
Rzutnia granatem
Strzelnica karabinowa
50 m
S 50
25 m
Strzelnica pistoletowa 50m
LOO
LW
SD
YKY 2x2,5
YKY 2x2,5
S 100
Załącznik nr 13
SCHEMAT UPROSZCZONY ROZMIESZCZENIA KAMER CCTV
KULOCHWYT
200m
S 200
LAN-T11 4x2x0,5
P9
P8
P7
150 m
LAN-T11 4x2x0,5
P6
P5
P4
100 m
S 100
75 m
LAN-T11 4x2x0,5
P3
50 m
P-2
P-1
LOO
LW
1
2
3
4
5
SD
9x LAN-T11 4x2x0,5
6

Podobne dokumenty