Program konwersatorium - Artur Zimny on-line

Transkrypt

Program konwersatorium - Artur Zimny on-line
Seminarium – program konwersatorium
Wprowadzenie
• tematyka seminarium
• od tematu do dyplomu…
• istota pracy dyplomowej
• seminarium dyplomowe i rola promotora
• temat i tytuł pracy
Układ pracy dyplomowej
• cel pracy i hipoteza
• elementy pracy
• zasady konstruowania prac
Zbieranie materiałów źródłowych
• dobór literatury i sporządzanie notatek
• gromadzenie materiałów empirycznych
Opracowanie materiałów empirycznych
• przetwarzanie materiałów
• systematyzowanie wyników
• metody opracowania materiałów
• wykorzystanie Excela w metodach statystycznych
o funkcje statystyczne
o moduł „Analiza danych”
o kodowanie danych i budowa tabel przestawnych
o test niezależności chi-kwadrat
Wymagania pisarstwa naukowego
• przypisy, skróty
• wykaz literatury i aktów prawnych
• tabele, rysunki, załączniki
• uwagi edytorskie i językowe
• wyrażenia i zwroty pomocne w redagowaniu pracy
• zagadnienie plagiatu
Egzamin dyplomowy
• warunki dopuszczenia do obrony
• ocena pracy dyplomowej
• przebieg obrony i ocena
• warunki wydania dyplomu
www.artur-zimny.pl

Podobne dokumenty