Budowa i funkcje układu pokarmowego człowieka 1 Na schemacie

Transkrypt

Budowa i funkcje układu pokarmowego człowieka 1 Na schemacie
Budowa i funkcje układu pokarmowego człowieka
1 Na schemacie przedstawiono budowę układu pokarmowego człowieka.
Nazwij narządy oznaczone jako A i B oraz podaj ich funkcję w procesie trawienia cukrów.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
2. Rysunki przedstawiają rozmieszczenie kubków smakowych na języku. Podpisz obok
rysunku jaki smak odbierają przedstawione kubki smakowe.
3. Jelito grube stanowi ostatni odcinek przewodu pokarmowego człowieka. W jelicie tym nie
zachodzą juŜ procesy trawienia. Wymień dwie funkcje, które pełni jelito grube w przewodzie
pokarmowym.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
4. Zaparcia naleŜą do przykrych dolegliwości. Przyczyny ich powstawania mogą być róŜne,
jednak najczęstszą jest nieodpowiednia dieta. Podaj nazwę składnika pokarmu, który mógłby
zmniejszyć dolegliwości. Swój wybór uzasadnij jednym argumentem.
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
5. Ślepotę zmierzchową powoduje niedobór witaminy:
a) B6
b) K
c) A
d) D
6. Tabela przedstawia rozkład składników pokarmowych przeprowadzanych przez enzymy
trawienne w wybranych odcinkach przewodu pokarmowego. Uzupełnij brakujące miejsca w
tabeli
Odcinek przewodu
pokarmowego
Jama ustna
Składnik pokarmowy
Ŝołądek
Białko
Enzym
Amylaza slinowa
Lipaza trzustkowa
7. W tabeli przedstawiono normy zapotrzebowania na białko, czyli jaka ilość białka powinna
być w spoŜywanej przez człowieka Ŝywności w róŜnym wieku (w gramach na 1 kg masy ciała w
ciągu doby)
Wiek w latach
3
5
15
17
25
Ilość białka (w g/1kg masy ciał/dobą)
1,3
1,2
1,0
0,9
0,8
Podane dane w tabeli przedstaw w postaci diagramu słupkowego
8. Wydzieliny i płyny ustrojowe człowieka mogą mieć róŜny odczyn.
Wpisz dla kaŜdej z poniŜszych wydzielin jej charakterystyczny odczyn (kwaśny, obojętny lub
zasadowy)
1.
sok trzustkowy .............................................. 2. sok Ŝołądkowy ....................................
9. Na rysunkach przedstawiono budowę jelita cienkiego. Wyjaśnij jaką rolę w jelicie
odgrywają kosmki jelitowe i mikrokosmki.
........................................................................................................................................................
10.Celem rolnictwa ekologicznego jest produkcja zdrowe Ŝywności. Wymień dwa warunki
jakie muszą być spełnione aby w gospodarstwie moŜna było produkować zdrową Ŝywność.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
11. Obok zdań dotyczących układu trawiennego wpisz P- prawda lub F- fałsz
12. Przeanalizuj schemat emulgacji tłuszczów i odpowiedz na pytania:
a) Gdzie jest wytwarzana substancja, która emulguje tłuszcze?
..................................................................................................................................................................
b) W którym miejscu przewodu pokarmowego zachodzi proces rozbijania tłuszczów?
..................................................................................................................................................................
13.Uporządkuj odcinki przewodu pokarmowego zgodnie z kierunkiem przechodzenia
pokarmu.
A. jelito grube
B. jama ustna
C. jelito cienkie
D. przełyk
E.. Ŝołądek
F. gardło
Prawidłowa kolejność: .................................
14. Przyporządkuj elementom układu pokarmowego ich funkcje.
A.Ślinianki
1. Zagęszczanie treści pokarmowej i formowanie kału.
B. Przełyk
2. Miejsce trawienia cukrowców, białek i tłuszczów.
C. Dwunastnica
3. Przesuwanie pokarmu z jamy ustnej do Ŝołądka.
D. Jelito grube
4. NawilŜanie i zlepianie pokarmu; za początkowanie
trawienia skrobi.
15. Zaznacz znakiem „x” funkcje wątroby.
właściwego
1. utrzymywanie
poziomu cukru we krwi
5. wydzielanie amylazy, która
rozkłada węglowodany
trypsyny,
2. wydzielanie
rozkłada białka
6. wydzielanie lipazy, która
rozkłada tłuszcze
która
7. wydzielanie Ŝółci, która
wpływa na trawienie tłuszczów
3. magazynowanie glikogenu
4.
rozkład alkoholu, uŜywek
środków farmakologicznych
i
8. magazynowanie Ŝelaza; w niej
zachodzi rozpad hemoglobiny
16. Sformułuj hipotezę i wniosek na podstawie analizy rysunków
Hipoteza .....................................................................................................................
Wniosek ......................................................................................................................
17. Na podstawie schematu oceń masę ciała dwóch osób
Imię
Wzrost [cm]
Maria
150
Masa ciała
[kg]
68
Jacek
180
65
Ocena masy ciała
18. Dobowe zapotrzebowanie energetyczne piętnastoletniego chłopca wynosi
3300 kcal. Oblicz, jaki procent dobowego zapotrzebowania na energię stanowi
obiad, którego wartość energetyczna wynosi 1000 kcal
19. Na opakowaniu batonika zamieszczono tabelę z wartościami odŜywczymi. Przeanalizuj tabelę i oblicz, ile gramów węglowodanów znajduje się w 50-gramowym batoniku.
Podaj wartość energetyczną tego batonika.
Wartości odŜywcze w 100 gramach produktu
tłuszcze
36 g
białko
13g
węglowodany
44 g
wartość energetyczna
552 kcal
W 50-gramowym batoniku znajduje się...... g węglowodanów.
Wartość energetyczna 50-gramowego batonika wynosi ...kcal.