2. W wyniku ogłoszenia o zamóWieniu nie wskazano Wykonawcy

Transkrypt

2. W wyniku ogłoszenia o zamóWieniu nie wskazano Wykonawcy
'
i .'
;'
Załączniknr I
';r; :i'l115',1;.|;,';',',' 11'.l,r"]] "j-"'f;'ł}..j.;}Ęł':'Ę}!
''',
il s
_
oi'',,,.'
;r.i'' ''
'':i*)j
i*ł ł ;"l'ś.:lll'; i
*: i:i
:j i] :',' l: ;:'l;
ili*'i:
* lł; i ełg -
.
do regulaminu udzielania zunówięft publicznych,
'*łi'*:ądu
Dx
i
g ą{u
j
';;lriłt tłłrłłxł!
ł
*o
Dztedzicach
Protokół z unleważnienia wyboru Wykonawcy zamówienia, którego wańośó nie przekracza
wyrażonej W złotych równowańości 14 000 euro
1. Nazwa przedmiotu zamówienia:
opracowanie dokumentacji projektowej
odprowadzająCego Wody deszczowe
ut.
z
dla
zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa kanału
osiedli ,,Centrum"' ,,PÓłnoc i ,,Renardowice" od skrzyŻowania
Jasnejiul. Św. Barbary do rzekiWisły'
2. W wyniku ogłoszenia o zamóWieniu nie wskazano Wykonawcy, ponieważ cena ofeńy
p2'eryższa kwotę, którąZamawiający może pfrzeznaczyć na sfinansowanie zamóWienia'
3. ogłoszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu - BlP umieszczono
W
dniu 04.10.2010r. ogłoszenie zdjęte
W dniu
11.'l0-2010r.
'1
Oprac. K. Gaj
ktÓrych
nię przekracza wrerŻonęj w złotych równowartości
kwoĘ 14 000 euro w Urzędzie Miejskim w Częchowicach
wartośó
9.10.201 0r.

Podobne dokumenty