Promocja w Internecie akcji ,,Dni Otwarte Funduszy Europejskich"

Transkrypt

Promocja w Internecie akcji ,,Dni Otwarte Funduszy Europejskich"
2016-01-07
Promocja w Internecie akcji ,,Dni Otwarte
Funduszy Europejskich"
Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi promocji w Internecie akcji „Dni Otwarte
Funduszy Europejskich” w 2016 r. Zadania Wykonawcy zostały określone w Opisie przedmiotu
zamówienia. Oferty należy składać do 14 stycznia 2016 r. do końca dnia w wersji elektronicznej na
adres: [email protected]
Zadania Wykonawcy zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia.
●
Oferta Wykonawcy powinna zawierać:
1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.
2. Opis dotychczasowego doświadczenia Wykonawcy (Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu
ostatnich trzech lat stworzył przynajmniej 3 strony internetowe i przeprowadził min. dwie
kampanie promocyjne w Internecie o wartości min. 30 000 zł brutto).
●
●
●
●
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Umowa z Wykonawcą
na realizację zadania zostanie zawarta na wzorze umów stosowanych w ministerstwie. W celu
zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania oferty.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jak również nie
jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Ministerstwa do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
Zamawiający zastrzega sobie również prawo do negocjacji warunków po wyborze oferty oraz
rezygnacji z realizacji zadania bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert lub do rezygnacji z
części zadania bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena za realizację zadania stanowi informację
publiczną w rozumieniu przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku
zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy,
jego oferta zostanie odrzucona.
Harmonogram realizacji zamówienia
1. zaprojektowanie i zrealizowanie działań promocyjnych Dni Otwartych w Internecie - od 4 do 15
maja 2016 r.,
2. zaprojektowanie i stworzenie strony internetowej o Dniach Otwartych - do 21 marca 2016 r.,
3. obsługa, w tym m.in. utrzymanie i hosting Strony - w terminie 6 miesięcy od dnia uruchomienia
strony.
Wszelkie pytania dotyczące rozeznania prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres:
[email protected]
Wybór wykonawcy:
NuOrder Sp. z o.o. 00-872 Warszawa, ul. Chłodna 48/12

Podobne dokumenty