Kryteria wyboru małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają

Transkrypt

Kryteria wyboru małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają
Regulamin
Karta oceny operacji według lokalnych
kryteriów
Rady
Zał. nr 5
Działanie: Małe projekty
Wniosek nr: …………………………………………………………………………………
Zgłoszony przez: ……………………………………………………………………………
Lp.
Nazwa kryterium
1.
Liczba mieszkańców miejscowości na
terenie której będzie realizowana operacja
2.
Wnioskowana kwota pomocy znajduje się
w przedziale
3.
Czy operacja ma charakter partnerski i jest
realizowany we współpracy z innymi
podmiotami
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Efektywność finansowa liczona jako
stosunek całkowitego kosztu operacji do
liczby mieszkańców miejscowości na terenie
której będzie realizowana operacja wynosi
Czy projekt jest adresowany do dzieci lub
młodzieży
Czy operacja jest skierowana do
mieszkańców więcej niż tylko jednej
miejscowości
Czy operacja zakłada wykorzystanie
lokalnych zasobów historycznych lub
przyrodniczych lub kulturalnych
Czy operacja będzie miała innowacyjny lub
nowatorski charakter w skali obszaru
SOLGD
Operacja jest realizowana przez następujący
podmiot
Możliwe warianty odpowiedzi
Punkty
Nazwa operacji: ……………………………………………………………………………..
powyżej 500 mieszkańców
od 250 do 500 mieszkańców
poniżej 250 mieszkańców
poniżej 10 000 zł
od 10 000 do 20 000 zł
powyżej 20 000 zł
3
2
1
5
3
1
Tak
5
Nie
0
poniżej 75% średniej
5
od 75% do 125% średniej
3
powyżej 125% średniej
Tak
Nie
1
3
0
Tak
2
Nie
0
Tak
3
Nie
0
Tak
3
Nie
organizacja pozarządowa
osoba fizyczna
jst
0
5
3
1
10.
Czy wypełniono wszystkie wymagane pola
w formularzu wniosku
Tak
Nie
2
0
11.
Czy do wniosku dołączono wszystkie
wymagane załączniki
Tak
Nie
2
0
Przyznana
liczba
punktów
Suma otrzymanych punktów:
Podpis członka
Rady:
1
Dla każdej operacji złożonej w danym naborze oblicza się efektywność finansową projektu: należy podzielić
całkowity koszt projektu przez liczbę mieszkańców miejscowości na terenie której będzie realizowany projekt.
Następnie należy obliczyć średnią arytmetyczną z otrzymanych wartości. Obliczona średnia arytmetyczna będzie
punktem odniesienia dla efektywności finansowej poszczególnych operacji
Data:

Podobne dokumenty