Projekt budowlany zał. 10

Transkrypt

Projekt budowlany zał. 10
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
MAGA Agnieszka Mazur
89-500 Tuchola, ul. Wiejska 4, tel. 608 419 126, 662 007 584, e-mail: [email protected]
Egzemplarz nr 1
PROJEKT BUDOWLANY
Budowa hangaru na kajaki, pomostu widokowego,
remont istniejącego pomostu, budowa pomostu pływającego
oraz slipu do wodowania łodzi
przy jeziorze Żalno w miejscowości Żalno
INWESTOR: GMINA KĘSOWO
ADRES INWESTORA: 89-506 KĘSOWO, ul. GŁÓWNA 11
ADRES INWESTYCJI: 89-506 KĘSOWO, MIEJSCOWOŚĆ ŻALNO
DZIAŁKA NR 270
Zespół projektowy:
Branża
Projektant
Architektoniczna
Projektant
Konstrukcja
Projektant
Elektryczna
Sprawdzający
Imię i Nazwisko
inż.
Andrzej
Dylewski
mgr inż.
Zbigniew
Klinicki
tech.
Jerzy
Polaszek
inż.
Eugeniusz
Schulz
Specjalność
Nr uprawnień
Data
Architektoniczna
776/75/Bg
29.07.2011
Konstrukcyjno – budowlana
UAN - KZ- 7210-237/87
29.07.2011
Instalacyjno-inżynieryjna
UAN - KZ- 7210-224/87
29.07.2011
Architekt., konstrukcyjna,
instalacyjna
UAN-KZ-7210-128/87, 1544/58
Tuchola 29.07.2011r.
29.07.2011
Podpis
OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
1. Podstawa opracowania:
Podstawa prawna:
- Decyzja RGI.6733.6.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
z dnia 28 marca 2011 roku,
- Ustawa z dnia 7-go lipca 1994 r. - „Prawo budowlane” (tekst jednolity: Dz.U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 118 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120,
poz. 1133) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr
75, poz. 690) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie.
Podstawa merytoryczna:
- Mapa do celów projektowych,
Uzgodnienia z Inwestorem,
Wizja lokalna.
2. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa hangaru na kajaki, pomostu widokowego,
remont istniejącego pomostu, budowa pomostu pływającego oraz slipu do wodowania
łodzi, montaż elementów małej architektury oraz oświetlenia terenu w postaci lamp
solarnych przy jeziorze Żalno w miejscowości Żalno, gm. Kęsowo na działce nr 270
obręb Żalno.
3. Istniejący stan zagospodarowania działki.
W skład terenu objętego opracowaniem wchodzi działka o w/w numerze
ewidencyjnym gruntów zlokalizowana w miejscowości Żalno.
Działka nie jest zabudowana, występuje na niej jeden pomost – o konstrukcji stalowej.
Teren jest płaski. Rzędne terenu wynoszą od 116,79 do 117,10 m n.p.m.
Obszar objęty opracowaniem porośnięty jest głównie trawą, natomiast niewielka część
stanowi nawierzchnię z piasku. Na działce nr 270 występuje trzcina pospolita. Teren
nie jest ogrodzony.
Działka nie jest uzbrojona w wodę, kanalizację oraz prąd.
4. Projektowane zagospodarowanie działki.
Lokalizacja inwestycji.
Projektowaną inwestycję usytuowano wg warunków i szczegółowych zasad
zagospodarowania terenu zawartych w decyzji RGI.6733.6.2011 o ustaleniu
inwestycji celu publicznego z dnia 28 marca 2011 roku.
Komunikacja.
Wjazd na opracowany obszar od strony drogi gminnej - działki nr 509.
Projektowane zagospodarowanie działki umożliwi poruszanie się po terenie
turystom oraz miejscowym mieszkańcom.
Hangar na kajaki
Projektuje się montaż budynku z elementów drewnianych. Hangar pełnić będzie
funkcje obsługi plaży.
Pomost pływający
W dokumentacji ujęto remont istniejącego pomostu o konstrukcji stalowej.
Pomost wyposażony zostanie w jednostronną balustradę bezpieczeństwa oraz
zamontowany zostanie pomost pływający z trapem.
Pomost widokowy
Zaprojektowano pomost widokowy, na którym znajdować się będą dwie altanki.
Wszystko zostanie wykonane z drewnianych elementów.
Elementy małej architektury.
W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności planowanego przedsięwzięcia
przewiduje się montaż ławeczek o konstrukcji stalowo - drewnianej.
Założono, że przy każdej ławce umiejscowiony będzie pojemnik na odpady
stałe – śmietnik.
Gromadzenie odpadów stałych
Miejscem gromadzenia odpadów stałych będą pojemniki na odpady stałe
zamontowane przy ławkach.
Odpady będą regularnie wywożone przez koncesjonowaną firmę.
Zieleń.
Przewiduje się nasadzenie nowej zieleni w postaci żywopłotu od strony granicy
z działką nr 228. W projekcie uwzględniono usunięcie trzciny pospolitej w celu
realizacji inwestycji.
Ogrodzenie.
Nie przewiduje się ogrodzenia na terenie objętym opracowaniem. Teren
w założeniu ma być ogólnodostępny dla społeczeństwa.
Oświetlenie działki.
Zaprojektowano oświetlenie działki w postaci dwóch lamp solarnych.
Ochrona przeciw pożarowa.
W projektowanym zagospodarowaniu terenu zapewniono swobodny dostęp dla
samochodu straży pożarnej od strony drogi gminnej - działka nr 509.
Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej.
Nie dotyczy.
5. Projektowane powierzchnie.
Powierzchnia plaży o nawierzchni z piasku
Powierzchnia trzciny do usunięcia
Powierzchnia projektowanego hangaru na kajaki
Powierzchnia projektowanego pomostu widokowego
Powierzchnia istniejącego pomostu
Powierzchnia projektowanego pomostu pływającego
- 410,00 m2
- 718,26 m2
32,50 m2
- 109,59 m2
48,40 m2
32,76 m2
6. Informacja dotycząca wpisu do rejestru zabytków.
Działka, na której projektuje się inwestycję nie jest wpisana do rejestru zabytków i
nie podlega ochronie na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.
7. Informacja dotycząca wpływu eksploatacji górniczej.
Działka objęta opracowaniem nie znajduje się w granicach terenu górniczego,
w związku z czym nie występują dane określające wpływ eksploatacji górniczej na
dany obszar.
8. Dane dotyczące wpływu na środowisko (charakterystyka ekologiczna).
Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko w tym
powietrze, glebę, drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne oraz nie wytwarza
pola elektromagnetycznego, nie emituje pyłów, gazów i innych substancji mogących
zagrażać otoczeniu.
117.46
116.79
117.61
117.78
i
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
i
118.67
1
5, 6 56,
117.57
4
5,0
3
117.59
118.51
117.97
119.29
118.77
1,5
118.70
8
505/2
LEGENDA:
118.67
1
2
3
4
5
6
7
8
s
04, 5
7
i
56, 1
116.79
i
i
117.68
117.58
52, 81
54, 7
119.13
6
116.83
PsIV
04, 5
2
1
270 7,00
8,00
wiata
5,2
15,00
s
3,25
120.42
118.26
3,0
15,0
9
118.88
506/2
t
s
117.31
- 410,00 m2
- 45,00 m2
- 718,26m2
- 32,50m 2
2
- 109,59 m
- 48,40m2
- 32,76m 2
120.61
509
Nr rys.
Nazwa obiektu
Adres
t
120.10
120.33
Stwierdzam zgodnośc mapy z mapą do celów projektowych przyjętą do zasobu powiatowego
w Tucholi w dniu 02.03.2011 roku i zaewidencjonowano pod nr 1772-3/11
Projektant mgr inż. Zbigniew Klinicki
Nr upr. bud. UAN-KZ-7210-237/87
Tuchola, 29.07.2011
Mapa sytuacyjno-wysokościowa
do celów projektowych
119.93
k
t
w
e
120,63
118,51
120.26
228
120,60
118,03
k
t
g
120.48
g
skala 1: 500
KERG 1772-3/2011
eN
g
USŁUGI GEODEZYJNE
Jurand Pawlak
89-500 Tuchola, ul. Bractwa Kurkowego 4
NIP 561-102-24-01
tel. (052)33-48-570, 0694605425
Projekt zagospodarowania działki
Projektant/Specjalność
inż. A. Dylewski
architektoniczna
Nr upr. bud.
776/75/Bg
Skala
1:500
Data
29.07.2011
mgr inż. Z. Klinicki
UAN-KZ-7210-237/87 29.07.2011
konstrukcyjno-budowlana
UAN-KZ-7210-128/87 29.07.2011
tech. J. Polaszek
1544/58
instalacyjno - inżynieryjna
Sprawdzający
inż. E. Schulz
architektoniczna, konstr.
120.58
1 osnowa układ państwowy, poziom odniesienia Kronsztadt
2 wykonano na podstawie map : 334.344.151
i pomiaru uzupełniającego wykonanego w lutym 2011
GEODETA UPRAWNIONY
Jurand Pawlak
zaśw. MAiGP nr 1910
k
120,50
-
Agnieszka Mazur
118.80
118.80
119,89
-
zbiornik
89-506 Kęsowo, Żalno
Działka nr 270
Przedmiot
w
89 - 500 Tuchola, ul. Wiejska 4
118.80
k
j. p
olbr
uk.
120,62
118,32
Jednostka projektowa
120.00
k
506/1
120,58
117,99
MAGA
w
120,03
118,45
Budowa hangaru na kajaki, pomostu widokowego,
pomostu pływającego, slipu do wodowania łodzi
przy jeziorze Żalno w Żalnie
1
w32
w
Obręb: ŻALNO
Projektowane utwardzenie kostką betonową
(oddzielne opracowanie)
Projektowany punkt świetlny - solar
w40
120.39
województwo : kujawsko-pomorskie
Gmina : Kęsowo
Projektowana plaża o nawierzchni z piasku
117.10
119.30
6002850.00
3550950.00
Trzcina pospolita do wycinki
Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia o nawierzchni z piasku
Powierzchnia projektowanego slipu
Powierzchnia trzciny do usunięcia
Powierzchnia projektowanego hangaru na kajaki
Powierzchnia projektowanego pomostu widokowego
Powierzchnia istniejącego pomostu
Powierzchnia projektowanego pomostu pływającego
8
5
Projektowana ławka z oparciem i koszem na śmieci
Projektowana zieleń izolacyjna - żywopłot
39,34
116.89
Projektowany slip do wodowania
118.72
116.82
24,08
Jezioro Żalno
Projektowany hangar na kajaki
k
0,42
12,00
Projektowany pomost widokowy z altanami
s
119.19
pomost
Projektowany pomost pływający
9
505/1
Wp
Istniejący pomost o konstrukcji stalowej
UAN-KZ-7210-128/87 29.07.2011
1544/58
Podpis
OPIS TECHNICZNY
Projekt budowlany przewiduje budowę hangaru na kajaki, budowę pomostu
widokowego, remont istniejącego pomostu i montażu pomostu pływającego, budowę
slipu do wodowania łodzi oraz montaż elementów małej architektury w postaci ławek i
koszy na śmieci, a także montaż lamp parkowych solarnych.
1. Hangar na kajaki
Hangar na kajaki pełnić będzie funkcję „obsługi plaży”, m.in. będzie magazyn na
kajaki, wiosła, kapoki oraz pomieszczenie dla ratownika. Zaprojektowano również część
dla przebywających osób na plaży: trzy przebieralnie. Hangar będzie obiektem
sezonowym, nie ogrzewanym.
Hangar posadowiony będzie na platformie drewnianej. Platforma o konstrukcji z pali
drewnianych o średnicy 20 cm i belek o przekroju 12 x 16 cm. Hangar o konstrukcji
drewnianej, pokrycie dachu dachówka.
Konstrukcję hangaru przedstawiono na rysunkach.
Powierzchnia zabudowy hangaru na kajaki
- 32,50 m2
Powierzchnia użytkowa hangaru na kajaki
- 30,23 m2
Kubatura hangaru na kajaki
- 97,50 m3
2. Pomost widokowy
Projektuje się pomost widokowy o konstrukcji drewnianej posadowiony na palach
drewnianych o średnicy 20 cm. Pokład pomostu wykonany z desek ryflowanych. Pomost
wyposażony zostanie w altany drewniane z dachem czterospadowym pokrytym
dachówką. W altanach przewiduje się montaż ławek oraz stołów o konstrukcji stalowo
drewnianej.
Konstrukcję pomostu przedstawiono na rysunkach.
Powierzchnia zabudowy pomostu widokowego
- 109,59 m2
3. Regulacja nawierzchni plaży oraz usunięcie trzciny pospolitej.
Zamierza się mechanicznie usunąć warstwę humusu na części terenu przy jeziorze oraz
nawieźć 20 cm warstwy piasku w celu utworzenia plaży.
Powierzchnia projektowanej plaży
- 410,00 m2
W celu uporządkowania nabrzeża i powiększenia kąpieliska
należy usunąć trzcinę
pospolitą, poprzez wycięcie oraz usunięcie kłączy razem z gruntem – odmulenie.
Powierzchnia trzciny do usunięcia
- 718,26 m2
4. Pomost pływający
Opracowanie obejmuje remont istniejącego pomostu i montaż pomostu
pływającego:
Parametry istniejącego pomostu:
długość pomostu:
szerokość pomostu:
powierzchnia pomostu
L= 24,08 m
2,01 m
48,40 m2
Istniejący pomost pływający jest pomostem o konstrukcji stalowej. Pomost
wyposażony jest w jeden stopień umożliwiający bezpośrednie wejście z nabrzeża na
pokład oraz drewniany pokład – deski ryflowane. Remont pomostu polegać będzie
na wyposażeniu go w balustradę bezpieczeństwa. Do istniejącego pomostu
projektuje się montaż pomostu pływającego. W/w pomosty będą połączone za
pomocą trapa.
Parametry pomostu pływającego:
długość pomostu:
szerokość pomostu:
powierzchnia pomostu
L= 12,00 m
2,40 m
28,80 m2
5. Elementy małej architektury
Przedstawione elementy małej architektury są przykładowe.
Dobór elementów należy uzgodnić z Inwestorem
z zachowaniem parametrów technicznych.
Ławka parkowa z oparciem wykonana z drewna sosnowego. Powierzchnia drewna
zabezpieczona
impregnatem koloryzującym oraz dwukrotną warstwą lakieru
wodoodpornego . Stelaż metalowy , żeliwny , malowany na kolor czarny - umożliwia
przymocowanie ławki do podłoża . Wymiary gabarytowe : 180x42x35/68 cm.
Pojemnik na śmieci – o wysokości 0,7 m, średnicy zewnętrznej 0,44 cm,
podstawa stalowa w połączeniu z listwami sosnowymi 6 x 2,8 cm – 16 szt,
kosz montowany do słupka stalowego.
Wkład stalowy ocynkowany malowany proszkowo w kolorze czarnym.
Kolorystykę hangaru na kajaki, pomostu widokowego oraz elementów małej
architektury (ławek, stołów, śmietników) należy uzgodnić z Inwestorem przed
przystąpieniem do robót budowlanych.
6. Oświetlenie terenu plaży.
Lampy parkowe solarne do oświetlania terenu plaży – 2 szt.
- słup - ocynk, wysokość 3,5m, słup wzmocniony (strefa wiatrowa II)
- źródło światła - LED 1x 12W, barwa światła do wyboru zimna lub ciepła biała
- oprawa - kula szklana
- panel solarny - monokrystaliczny
- typ akumulatora - żelowy
- czas pracy - 10-12h
- autonomia (praca ciągła w skrajnie niekorzystnych warunkach) - 3dni
- układ zasilania 12V
- sposób włączania - czujnik zmierzchowy
- warunki klimatyczne dla całej lampy –25 do +50 st.C
7. Slip do wodowania łodzi.
Zaprojektowano slip do wodowania łodzi w postaci utwardzenia powierzchni gruntu
poprzez płyty betonowe typu JOMB.
Powierzchnia projektowanego slipu
- 45,00 m2
2400
41,2
32,1
2,4 6,7
+ 116,83
+ 117,41
+ 116,95
116,58
+ 116,34
+ 116,71
580 420 490
970
3000
540
+ 116,09
+ 115,85
+ 115,55
A
196
działka nr 270
jezioro Żalno
działka nr 505/1
A
+ 115,28
33
89 - 500 Tuchola, ul. Wiejska 4
MAGA Agnieszka Mazur
Budowa hangaru na kajaki, pomostu widokowego,
pomostu pływającego, slipu do wodowania łodzi
przy jeziorze Żalno w Żalnie
Jednostka projektowa
2408
Nr rys.
Inwestor
Gmina Kęsowo
89-506 Kęsowo, ul. Główna 11
Data
29.07.2011
Tytuł
rysunku
Rzut pomostu - inwentaryzacja
Skala 1:100
Projektant
Zbigniew Klinicki
Specjalność
Nr upr.bud.
konstrukcyjno - budowlana
UAN-KZ-7210-237/87
jezioro Żalno
201
240
402
2408,6
325
700
działka nr 270
3933,6
działka nr 505/1
1200
łańcuch stalowy o gr. 5 mm
drabinka stalowa
słupek stalowy o 50 mm
pomost pływający
+ 117,41
+ 117,26
+ 116,95
+ 116,83
+ 116.58
+ 116,71
+ 116,34
+ 116,09
+ 115,85
betonowy pływak
+ 115,55
+ 115,28
89 - 500 Tuchola, ul. Wiejska 4
MAGA Agnieszka Mazur
Jednostka projektowa
Budowa hangaru na kajaki, pomostu widokowego,
pomostu pływającego, slipu do wodowania łodzi
przy jeziorze Żalno w Żalnie
Inwestor
Tytuł
rysunku
Projektant
Specjalność
Nr upr.bud.
Sprawdzający
Specjalność
Nr upr.bud.
Gmina Kęsowo
89-506 Kęsowo, ul. Główna 11
Rzut pomostu - projekt
Zbigniew Klinicki
konstrukcyjno - budowlana
UAN-KZ-7210-237/87
Eugeniusz Schulz
konstrukcyjna
1544/58
Nr rys.
Data
29.07.2011
Skala 1:150
kątownik 6 x 6
155,6
98,3
57,3
300
pręt o 1,5
deska 12,5 x 4,5
mocowanie deski
kątownik 6 x 6
pręt o 2
kątownik 5 x 5
słup o 10
deska 14 x 3,8
kątownik 4 x 4
kątownik 5 x 5
190
201
PRZEKRÓJ A-A
Jednostka projektowa
MAGA Agnieszka Mazur
Budowa hangaru na kajaki, pomostu widokowego,
pomostu pływającego, slipu do wodowania łodzi
przy jeziorze Żalno w Żalnie
89 - 500 Tuchola, ul. Wiejska 4
ELEMENT KONSTRUKCJI
Inwestor
Gmina Kęsowo
89-506 Kęsowo, ul. Główna 11
Tytuł
rysunku
Przekroje pomostu- inwentaryzacja
Projektant
Specjalność
Nr upr.bud.
Zbigniew Klinicki
konstrukcyjno - budowlana
UAN-KZ-7210-237/87
Nr rys.
Data
29.07.2011
Skala 1:50
słupek stalowy o 50 mm
kątownik 6 x 6
156
98,3
57,7
300
pręt o1,5
deska 12,5 x 4,5
mocowanie deski
kątownik 6 x 6
pręt o 2
kątownik 5 x 5
słup o 10
deska 12 x 5
kątownik 4 x 4
kątownik 5 x 5
190
201
PRZEKRÓJ A-A
89 - 500 Tuchola, ul. Wiejska 4
Jednostka projektowa
Budowa hangaru na kajaki, pomostu widokowego
pomostu pływającego, slipu do wodowania łodzi
przy jeziorze Żalno w Żalnie
MAGA Agnieszka Mazur
ELEMENT KONSTRUKCJI
Nr rys.
Inwestor
Gmina Kęsowo
89-506 Kęsowo, ul. Główna 11
Data
29.07.2011
Tytuł
rysunku
Przekroje pomostu - projekt
Skala 1:50
Projektant
Zbigniew Klinicki
Specjalność
Nr upr.bud.
Sprawdzający
Specjalność
Nr upr.bud.
konstrukcyjno - budowlana
UAN-KZ-7210-237/87
Eugeniusz Schulz
konstrukcyjna
1544/58
1440
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
belka 12 x 16 xcm
160
jezioro Żalno
belka 12 x 16 xcm
pal o 5 cm
160
deska 12 x 4,2 cm
pal o 20 cm
działka nr 505/1
deska 12 x 4,2 cm
160
160
160
nasyp z piasku
działka nr 270
160
1760
pal o 20 cm
160
160
belka 12 x 16 xcm
89 - 500 Tuchola, ul. Wiejska 4
Jednostka projektowa
MAGA Agnieszka Mazur
Budowa hangaru na kajaki, pomostu widokowego,
pomostu pływającego, slipu do wodowania łodzi
przy jeziorze Żalno w Żalnie
Nr rys.
Inwestor
Gmina Kęsowo
89-506 Kęsowo, ul. Główna 11
Data
29.07.2011
Tytuł
rysunku
Rzut pomostu-rozmieszczenie belek
Skala 1:100
Projektant
Zbigniew Klinicki
Specjalność
konstrukcyjno - budowlana
UAN-KZ-7210-237/87
Nr upr.bud.
Sprawdzający
Specjalność
Nr upr.bud.
Eugeniusz Schulz
konstrukcyjna
1544/58
1500
700
800
słupy 12 x 12 cm
balustrada z krawędziaków 10 x 10 cm
heblowanych, impregnowanych
540
ALTANA
3,20 m x 3,20 m - osiowo
deski 12 x 5 cm
jezioro Żalno
działka nr 505/1
balustrada z krawędziaków 10 x 10 cm
heblowanych, impregnowanych
MAGA
89 - 500 Tuchola, ul. Wiejska 4
Agnieszka Mazur
Budowa hangaru na kajaki, pomostu widokowego,
pomostu pływającego, slipu do wodowania łodzi
przy jeziorze Żalno w Żalnie
Jednostka projektowa
ALTANA
3,20 m x 3,20 m - osiowo
nasyp z piasku
działka nr 270
220
745
540
1825
220
Nr rys.
Inwestor
Gmina Kęsowo
89-506 Kęsowo, ul. Główna 11
Data
29.07.2011
Tytuł
rysunku
Rzut pomostu
Skala 1:100
Projektant
Zbigniew Klinicki
Specjalność
Nr upr.bud.
Sprawdzający
Specjalność
Nr upr.bud.
konstrukcyjno - budowlana
UAN-KZ-7210-237/87
Eugeniusz Schulz
konstrukcyjna
1544/58
deska 12 x 4,2 cm
działka nr 270
pal o 20 cm
+ 117,41
+ 116,95
+ 116,83
+ 116,31
+ 116,11
+ 115,71
+ 115,31
+ 116,11
działka nr 505/1
deski ryflowane 12 x 5 cm
+ 116,31
+ 115,91
+ 115,31
+ 115,01
jezioro Żalno
+ 114,40
deska 12 x 4,2 cm
deski ryflowane 12 x 5 cm
pal o 20 cm
+ 117,41
+ 116,83
+ 116,83
+ 114,40
+ 114,40
+ 114,40
+ 114,40
+ 114,40
+ 114,40
+ 114,40
+ 114,40
+ 114,40
Widok z jeziora
Budowa hangaru na kajaki, pomostu widokowego,
pomostu pływającego, slipu do wodowania łodzi
przy jeziorze Żalno w Żalnie
MAGA Agnieszka Mazur
+ 114,40
89 - 500 Tuchola, ul. Wiejska 4
+ 114,40
Jednostka projektowa
+ 114,40
Nr rys.
Inwestor
Gmina Kęsowo
89-506 Kęsowo, ul. Główna 11
Data
29.07.2011
Tytuł
rysunku
Widok pomostu
Skala 1:100
Projektant
Zbigniew Klinicki
Specjalność
Nr upr.bud.
Sprawdzający
Specjalność
Nr upr.bud.
konstrukcyjno - budowlana
UAN-KZ-7210-237/87
Eugeniusz Schulz
konstrukcyjna
1544/58
728
294
134
568
434
434
deski 12 x 5 cm
434
568
134
nasyp z piasku
działka nr 505/1
745
działka nr 270
jezioro Żalno
89 - 500 Tuchola, ul. Wiejska 4
Budowa hangaru na kajaki, pomostu widokowego,
pomostu pływającego, slipu do wodowania łodzi
przy jeziorze Żalno w Żalnie
Jednostka projektowa
294
728
MAGA Agnieszka Mazur
434
Nr rys.
Inwestor
Gmina Kęsowo
89-506 Kęsowo, ul. Główna 11
Data
29.07.2011
Tytuł
rysunku
Rzut dachu
Skala 1:100
Projektant
Zbigniew Klinicki
Specjalność
konstrukcyjno - budowlana
UAN-KZ-7210-237/87
Nr upr.bud.
Sprawdzający
Specjalność
Nr upr.bud.
Eugeniusz Schulz
konstrukcyjna
1544/58
635
195
150
150
140
160
deska 12 x 5 cm
160
160
deska 12 x 5 cm
pal o 20 cm
pal o 20 cm
160
160
160
960
belka 12 x 16 xcm
Budowa hangaru na kajaki, pomostu widokowego,
pomostu pływającego, slipu do wodowania łodzi
przy jeziorze Żalno w Żalnie
89 - 500 Tuchola, ul. Wiejska 4
Jednostka projektowa
stalowe belki schodów
z profili zamkniętych 40x60 mm
fundament 25cm-szerokość, 80cm-wysokość
beton B25
MAGA Agnieszka Mazur
Inwestor
Tytuł
rysunku
Gmina Kęsowo
89-506 Kęsowo, ul. Główna 11
Rozmieszczenie belek
Projektant
Andrzej Dylewski
Specjalność
architektoniczna
776/75/Bg
Zbigniew Klinicki
Nr upr.bud.
Projektant
Specjalność
Nr upr.bud.
Sprawdzający
Specjalność
Nr upr.bud.
konstrukcyjno - budowlana
UAN-KZ-7210-237/87
Eugeniusz Schulz
architektoniczna, konstrukcyjna
UAN-KZ-7210-128/87 1544/58
Nr rys.
Data
29.07.2011
Skala 1:50
B
95
3
90
205
5
4
90
150
5
140
7.5 90
90
205
90
205
165
200
7.5
5
140
280
2
Zestawienie powierzchni:
500
2
650
80
205
6
Powierzchnia
9,46
3,92
1,26
1,33
1,26
13,00
30,23 m2
338
1
Posadzka
Lp Pomieszczenie
PCV
1 Pom. ratownika
PCV
2 Pom. ratownika
beton
3 Przebieralnia
beton
4 Przebieralnia
beton
5 Przebieralnia
Magazyn
beton
6
Powierzchnia użytkowa razem:
A
100
205
6 x 15
30
165
63
63
100
205
A
Budowa hangaru na kajaki, pomostu widokowego,
pomostu pływającego, slipu do wodowania łodzi
przy jeziorze Żalno w Żalnie
150
Jednostka projektowa
300
650
MAGA
200
Agnieszka Mazur
89 - 500 Tuchola, ul. Wiejska 4
Inwestor
Tytuł
rysunku
Rzut przyziemia
Projektant
Andrzej Dylewski
Specjalność
architektoniczna
776/75/Bg
Zbigniew Klinicki
Nr upr.bud.
Projektant
Specjalność
Nr upr.bud.
Sprawdzający
B
Gmina Kęsowo
89-506 Kęsowo, ul. Główna 11
Specjalność
Nr upr.bud.
konstrukcyjno - budowlana
UAN-KZ-7210-237/87
Eugeniusz Schulz
architektoniczna, konstrukcyjna
UAN-KZ-7210-128/87 1544/58
Nr rys.
Data
29.07.2011
Skala 1:50
dachówka
płyta OSB - 18 mm
kratownica:
a) krokwie dachowe - 40 x 100 mm
b) jętki - 40 x 50 mm
paroizolacja
płyta laminowana - 12 mm
deska elewacyjna - 25 x 135 mm
listwy dystansowe - 15 x 50 mm
folia izolacyjna (wiatroizolacja)
krawędziaki - 50 x 40 mm
płyta laminowana - 12 mm
deski 14 x 5 cm
+ 117,73
+- 0,00
+ 117,00
+ 116,79
+ 115,40
+ 115,44
belka 12 x 16 cm
pal o 20 cm
+ 115,49
Budowa hangaru na kajaki i zagospodarowanie plaży
przy jeziorze Żalno
deska 12 x 4,2 cm
89 - 500 Tuchola, ul. Wiejska 4
+ 115,35
Jednostka projektowa
+ 115,29
MAGA Agnieszka Mazur
116,83
Nr rys.
Inwestor
Gmina Kęsowo
89-506 Kęsowo, ul. Główna 11
Data
29.07.2011
Tytuł
rysunku
Przekrój A-A
Skala 1:50
Projektant
Specjalność
Nr upr.bud.
Sprawdzający
Specjalność
Nr upr.bud.
Zbigniew Klinicki
konstrukcyjno - budowlana
UAN-KZ-7210-237/87
Eugeniusz Schulz
konstrukcyjna
1544/58
dachówka
płyta OSB - 18 mm
kratownica:
a) krokwie dachowe - 60 x 140 mm
b)skratowania - 60 x 100 mm
paroizolacja
płyta laminowana - 12 mm
+ 121,54
PCV
płyta OSB
deski 12x4,2 cm
deski 14 x 5 cm
deska elewacyjna - 25 x 135 mm
listwy dystansowe - 15 x 50 mm
folia izolacyjna (wiatroizolacja)
krawędziaki - 80 x 80 mm
płyta laminowana - 12 mm
deski 14 x 5 cm
+ 117,73
fundament
80
+ 116,88
25
+ 115,35
+ 115,35
+ 115,35
+ 115,35
+ 115,35
+ 115,35
+ 115,35
belka 12 x 16 cm
deska 12 x 4,2 cm
MAGA
Jednostka projektowa
Budowa hangaru na kajaki, pomostu widokowego,
pomostu pływającego, slipu do wodowania łodzi
przy jeziorze Żalno w Żalnie
Agnieszka Mazur
89 - 500 Tuchola, ul. Wiejska 4
pal o 20 cm
Nr rys.
Inwestor
Gmina Kęsowo
89-506 Kęsowo, ul. Główna 11
Data
29.07.2011
Tytuł
rysunku
Przekrój B - B
Skala 1:50
Projektant
Andrzej Dylewski
Specjalność
architektoniczna
776/75/Bg
Zbigniew Klinicki
Nr upr.bud.
Projektant
Specjalność
Nr upr.bud.
Sprawdzający
Specjalność
Nr upr.bud.
konstrukcyjno - budowlana
UAN-KZ-7210-237/87
Eugeniusz Schulz
architektoniczna, konstrukcyjna
UAN-KZ-7210-128/87 1544/58
0
24
650
40
B
24
0
A
40
A
250
250
40
B
MAGA
Jednostka projektowa
Budowa hangaru na kajaki, pomostu widokowego,
pomostu pływającego, slipu do wodowania łodzi
przy jeziorze Żalno w Żalnie
Agnieszka Mazur
89 - 500 Tuchola, ul. Wiejska 4
40
Nr rys.
Inwestor
Gmina Kęsowo
89-506 Kęsowo, ul. Główna 11
Data
29.07.2011
Tytuł
rysunku
Rzut dachu
Skala 1:50
Projektant
Andrzej Dylewski
Specjalność
architektoniczna
776/75/Bg
Zbigniew Klinicki
Nr upr.bud.
Projektant
Specjalność
Nr upr.bud.
Sprawdzający
Specjalność
Nr upr.bud.
konstrukcyjno - budowlana
UAN-KZ-7210-237/87
Eugeniusz Schulz
architektoniczna, konstrukcyjna
UAN-KZ-7210-128/87 1544/58
Elewacja tylna
Elewacja frontowa
Elewacja boczna lewa
Elewacja boczna prawa
Budowa hangaru na kajaki, pomostu widokowego,
pomostu pływającego, slipu do wodowania łodzi
przy jeziorze Żalno w Żalnie
89 - 500 Tuchola, ul. Wiejska 4
Jednostka projektowa
MAGA Agnieszka Mazur
Inwestor
Tytuł
rysunku
Gmina Kęsowo
89-506 Kęsowo, ul. Główna 11
Elewacje
Projektant
Andrzej Dylewski
Specjalność
architektoniczna
776/75/Bg
Zbigniew Klinicki
Nr upr.bud.
Projektant
Specjalność
Nr upr.bud.
Sprawdzający
Specjalność
Nr upr.bud.
konstrukcyjno - budowlana
UAN-KZ-7210-237/87
Eugeniusz Schulz
architektoniczna, konstrukcyjna
UAN-KZ-7210-128/87 1544/58
Nr rys.
Data
29.07.2011
Skala 1:100
linia brzegowa
+ 117,16
+ 116,83
+ 116,33
1015
485
1500
JEZIORO ŻALNO
89 - 500 Tuchola, ul. Wiejska 4
Jednostka projektowa
Budowa hangaru na kajaki, pomostu widokowego,
pomostu pływającego, slipu do wodowania łodzi
przy jeziorze Żalno w Żalnie
MAGA Agnieszka Mazur
działka nr 270
działka nr 509
płyta drogowa JOMB 75 x 100 x 15 cm
geowłóknina
warstwa piasku o gr. 5 cm
podłoże rodzime
Nr rys.
Inwestor
Gmina Kęsowo
89-506 Kęsowo, ul. Główna 11
Data
29.07.2011
Tytuł
rysunku
Slip do wodowania łodzi
Skala 1:75
Projektant
Zbigniew Klinicki
Specjalność
Nr upr.bud.
Sprawdzający
Specjalność
Nr upr.bud.
konstrukcyjno - budowlana
UAN-KZ-7210-237/87
Eugeniusz Schulz
konstrukcyjna
1544/58

Podobne dokumenty