Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej

Transkrypt

Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej
SPIS TREŒCI
Województwo nowogródzkie . . . . . . . . . . . . . . . 11
Za³o¿enia przestrzenne, wartoœci kulturowe
nagrobków, autorzy, stan zachowania . . . . . . . . 19
Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
KATALOG
BARANOWICZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
– Cmentarz katolicki
– Cmentarz ¿ydowski
BARTOSZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
– Cmentarz katolicki
BEREZÓWKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
– Cmentarz wojenny z I wojny œwiatowej
– Cmentarz wojenny z 1920 r.
BIA£OHRUDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
– Cmentarz przykoœcielny
BIA£UNDZIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
– Cmentarz katolicki
BIELICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
–
–
–
–
Cmentarz katolicki
Cmentarz tatarski
Cmentarz ¿ydowski
Mogi³a ¿ydowska
BIENIAKONIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
– Cmentarz przykoœcielny
– Cmentarz katolicki
CHOTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
– Cmentarz przykoœcielny
– Cmentarz katolicki
CIESNOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
– Cmentarz katolicki
CIESZEWLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
– Cmentarz katolicki
CZOMBRÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
– Cmentarz dworski
ÆWIRKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
– Cmentarz katolicki
DAREWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
– Cmentarz katolicki
DERECZYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
– Cmentarz katolicki
– Cmentarz ¿ydowski
DEREWNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
– Cmentarz przykoœcielny
– Cmentarz katolicki
DUDY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
– Cmentarz przykoœcielny
DWORZEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
– Cmentarz katolicki
DWORZYSZCZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
– Stary cmentarz katolicki
BIERNUCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
DYRWAÑCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
BIE¯EMCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
DZIAWGI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
B£OSZNIA MA£A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
DZIEMBRÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
– Stary cmentarz
– Cmentarz katolicki
– Cmentarz katolicki
BOGDANY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
– Pomnik AK
BOHDANÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
– Cmentarz dworski
– Cmentarz katolicki
BRZOZÓWKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
– Cmentarz katolicko–prawos³awny
– Cmentarz katolicki
– Cmentarz katolicki
– Cmentarz przykoœcielny
– Cmentarz katolicki
DZIESIÊTNIKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
– Cmentarz wojenny z I wojny œwiatowej
– Cmentarz katolicko–prawos³awny
DZIEWI¥TKOWICZE NOWE . . . . . . . . . . . . . . 70
– Cmentarz dworski
6
SPIS TREŒCI
FELIKSOWO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
KLECISZCZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
GIERANONY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
KLECK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
– Mogi³a ¿o³nierzy z 1920 r.
– Cmentarz przykoœcielny
– Cmentarz katolicki
GIERWIELAÑCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
– Cmentarz katolicki
HERMANISZKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
– Cmentarz przykoœcielny
– Cmentarz katolicki
HORODECZNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
– Cmentarz katolicki
HORODYSZCZE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
– Cmentarz katolicki
– Cmentarz tatarski
HORODZIEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
– Cmentarz katolicki
HRUSZÓWKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
– Kaplica grobowa
HUMIENOWSZCZYZNA. . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
– Cmentarz katolicki
ISZCZO£NA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
– Cmentarz przykoœcielny
– Cmentarz katolicki
ISZKO£D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
– Cmentarz przykoœcielny
– Cmentarz katolicki
IWIENIEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
–
–
–
–
Cmentarz przykoœcielny
Cmentarz katolicki
Cmentarz ¿ydowski
Mogi³a ¿ydowska
IWJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
– Cmentarz przykoœcielny
– Cmentarz katolicki
JANUSZKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
– Cmentarz katolicki
JATO£TOWICZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
– Cmentarz katolicki
JELNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
– Cmentarz katolicki
JURACISZKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
– Stary cmentarz katolicko–prawos³awny
– Pomnik z I wojny œwiatowej
JUSZKIEWICZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
– Cmentarz katolicki
KACZANOWICZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
– Cmentarz katolicki
KAMIEÑ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
– Cmentarz przykoœcielny
– Cmentarz katolicki
KAMIONKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
– Cmentarz przykoœcielny
– Cmentarz katolicki
– Cmentarz katolicki
KO£DYCZEWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
– Cmentarz katolicki
– Pomnik ofiar II wojny œwiatowej
KORELICZE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
– Cmentarz wojenny z I wojny œwiatowej
KROSZYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
– Cmentarz katolicki
KRUPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
– Cmentarz katolicki
KRZYWOSZYN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
– Mogi³a powstañców 1863 r.
KUL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
– Cmentarz katolicki
LACHOWICZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
– Cmentarz katolicki
LACK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
– Cmentarz przykoœcielny
– Cmentarz katolicki
LIDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
– Stary cmentarz katolicki
LIDA S£OBÓDKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
– Cmentarz katolicki
LIPNISZKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
– Cmentarz przykoœcielny
– Cmentarz katolicki
£AZDUNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
– Cmentarz katolicki
£OPUSZNO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
– Cmentarz katolicki
£OWCZYCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
– Cmentarz tatarski
£UKONICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
– Cmentarz katolicki
MA£A £OTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
– Cmentarz katolicki
MIESZYCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
– Cmentarz katolicki
MILKIEWICZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
– Cmentarz katolicki
MI£OWIDY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
– Pomnik powstañców 1863 r.
MINOJTY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
– Cmentarz przykoœcielny
MIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
–
–
–
–
Cmentarz
Cmentarz
Cmentarz
Cmentarz
przykoœcielny
katolicki
¿ydowski
tatarski
SPIS TREŒCI
MO£CZAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
– Cmentarz katolicki
– Cmentarz ¿ydowski
MO¯EJKÓW WIELKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
– Cmentarz katolicko–prawos³awny
NACZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
– Cmentarz przykoœcielny
– Cmentarz katolicki
NALIBOKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
– Cmentarz przykoœcielny
– Cmentarz katolicki
7
PILCZUKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
– Pomnik bohaterów 1919 r.
PILNICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
– Cmentarz katolicki
PLEBAÑCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
– Cmentarz katolicki
PLESZEWICZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
– Cmentarz katolicki
P£ASKOWICZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
– Cmentarz katolicki
NIECIECZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
PO£ONECZKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
NIEDWIEDZICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
PO£ONKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
NIEKRASZUÑCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
POTOPOWICZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
NIEŒWIE¯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
RADUÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
– Cmentarz przykoœcielny
– Cmentarz katolicki
– Cmentarz katolicki
– Cmentarz tatarski
– Cmentarz katolicki
NOWA MYSZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
– Cmentarz przykoœcielny
– Cmentarz katolicki
NOWOGRÓDEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
–
–
–
–
–
Cmentarz przykoœcielny
Cmentarz katolicki
Cmentarz katolicko–prawos³awny
Cmentarz ¿ydowski
Cmentarz tatarski
NOWY DWÓR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
– Cmentarz katolicki
OBRYÑ MA£Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
– Cmentarz dworski
OGRODNIKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
– Cmentarz przykoœcielny
– Cmentarz przykoœcielny
– Cmentarz katolicki
– Cmentarz katolicko–prawos³awny
– Kamienie
– Cmentarz przykoœcielny
– Cmentarz katolicki
– Cmentarz ¿ydowski
RADZIWI££OWICZE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
– Cmentarz katolicki
RÊDZINOWSZCZYZNA . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
– Cmentarz katolicki
ROHOTNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
– Cmentarz katolicko–prawos³awny
RUDA JAWORSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
– Cmentarz katolicki
RÓ¯ANKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
– Cmentarz przykoœcielny
RUBIE¯EWICZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
– Cmentarz przykoœcielny
– Cmentarz katolicki
OL¯EW MA£Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
RUDA JAWORSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
ORDA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
SAPUCIEWICZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
OR£OWICZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
SERWECZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
OSOWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
SIEJ£OWICZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
– Cmentarz powstañców 1863 r.
– Cmentarz tatarski
– Cmentarz katolicki
– Cmentarz przykoœcielny
– Cmentarz katolicki
OTMYT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
– Cmentarz dworski
PACYNIANY lub PACJANY . . . . . . . . . . . . . . . 178
– Grobowiec
PASZKOWCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
– Cmentarz katolicki
PIERSZAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
– Cmentarz katolicki
– Cmentarz katolicki
– Cmentarz katolicki
– Kaplica grobowa
– Cmentarz katolicki
SIELAWICZE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
– Cmentarz katolicki
SIENNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
– Mogi³a
SKROBOWO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
– Cmentarz wojenny z I wojny œwiatowej
SKRUNDZIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
– Cmentarz katolicki
S£OBÓDKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
– Cmentarz katolicki
8
SPIS TREŒCI
S£ONIM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
– Cmentarz katolicko–prawos³awny „ró¿añski”
– Cmentarz katolicki „na S³obódce”
– Cmentarz katolicko–prawos³awny
„na Albertynie”
– Cmentarz tatarski
– Cmentarz ¿ydowski
SNÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
– Cmentarz katolicki
SO£TANOWSZCZYZNA . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
– Cmentarz prawos³awny
STARY DWÓR lub STARODWORCE . . . . . . 218
– Mogi³a
STARZYNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
– Cmentarz katolicki
STARZYNKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
– Cmentarz katolicki
STO£OWICZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
– Cmentarz katolicki
STO£PCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
– Cmentarz katolicki
TROKIELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
– Cmentarz przykoœcielny
– Cmentarz katolicki
TUHANOWICZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
– Cmentarz dworski
TURKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
– Cmentarz tatarski
TURZEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
– Cmentarz ¿ydowski
WASILEWSZCZYZNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
– Cmentarz katolicki
WASILISZKI NOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
– Cmentarz przykoœcielny
– Cmentarz katolicki
WASILISZKI STARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
– Cmentarz przykoœcielny
– Cmentarz katolicki
WAWIÓRKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
– Cmentarz przykoœcielny
– Stary cmentarz katolicki
– Cmentarz katolicki
STRZA£OWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
WERESKÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
SUBOTNIKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
WIÊCKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
– Cmentarz katolicki
– Cmentarz przykoœcielny
– Cmentarz katolicki
SURKONTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
– Cmentarz partyzancki
SURWILISZKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
– Cmentarz przykoœcielny
SWOJATYCZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
– Cmentarz przykoœcielny
– Cmentarz katolicki
SYNKOWICZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
– Cmentarz przykoœcielny
SZAWRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
– Cmentarz katolicki
SZCZUCZYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
– Cmentarz katolicki
ŒCIERKOWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
– Cmentarz katolicki
TALKOWSZCZYZNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
– Grobowiec
TALMINOWICZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
– Cmentarz katolicki
TALMONTY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
– Cmentarz katolicki
TOPILISZKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
– Cmentarz katolicki
TRABY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
– Cmentarz przykoœcielny
– Cmentarz katolicki
– Cmentarz dworski
– Cmentarz katolicki
WIKSZNIANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
– Cmentarz katolicki
WISZNIEW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
– Cmentarz przykoœcielny
– Cmentarz katolicki
WOLNO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
– Cmentarz przykoœcielny
WO£MA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
– Cmentarz przykoœcielny
– Cmentarz katolicki
WO£O¯YN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
– Stary cmentarz katolicko–prawos³awny
– Cmentarz katolicko–prawos³awny
– Cmentarz ¿ydowski
WORONÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
– Cmentarz katolicki
WOROÑCZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
– Cmentarz przykoœcielny
– Cmentarz katolicki
WSIELUB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
– Stary cmentarz katolicki
– Cmentarz katolicki
ZAB£OÆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
– Cmentarz przykoœcielny
– Cmentarz katolicki
ZABRZE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
– Cmentarz katolicko–prawos³awny
ZADWIEJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
– Cmentarz prawos³awny
SPIS TREŒCI
ZDZIÊCIO£ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
– Cmentarz katolicki
ZUBKOWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
– Cmentarz katolicki
¯O£UDEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
–
–
–
–
Cmentarz przykoœcielny
Cmentarz katolicki
Cmentarz ¿ydowski
Mogi³a ¿ydowska
¯YDOWICZE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
– Cmentarz katolicki
9
¯YRMUNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
– Cmentarz przykoœcielny
– Cmentarz katolicki
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
ILUSTRACJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Spis fotografii i planów cmentarzy . . . . . . . . . 477
Indeks osób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491

Podobne dokumenty