Pobierz dokument - Starogard Gdański

Transkrypt

Pobierz dokument - Starogard Gdański
Diagnoza Stanu Miasta
Starogard Gdański
Starogard Gdański, wrzesień 2007 roku
Spis treści
I. Obszar realizacji strategii rozwoju miasta Starogardu Gdańskiego –
diagnoza stanu …………………………………………………………………………...
5
I.1. PołoŜenie geograficzne, walory środowiska przyrodniczego, zewnętrzne
powiązania funkcjonalne, komunikacyjne i infrastrukturalne…..…………………..
5
I.2. Dziedzictwo kulturowe i turystyka………………………………………………
10
II. Ludność…………………………………………………………………………. 13
II.1. Struktura oraz przemiany demograficzne i społeczne………………………….
13
II.1.1. Stan Ludności…………………………………………………………….
13
II.1.2. Zmiana liczby mieszkańców w latach 2000 - 2006……………………...
14
II.2. Ruch naturalny ludności w latach 2000- 2006…………………………………..
17
II.3. Migracja w latach 2000- 2006…………………………………………………..
18
III. Drogi i nieruchomości…………………………………………………………
20
III.1. Stan istniejący…………………………………………………………………..
20
III.2. Transport zbiorowy…………………………………………………………….
24
III.3. Mieszkalnictwo……………………………………………………………….
30
III.4. Zasoby nieruchomości miejskiej……………………………………………….
35
IV. Gospodarka……………………………………………………………………. 39
IV.1. Działalność produkcyjna i usługowa…………………………………………...
42
IV.2. Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej………………………..
43
IV.3. Gospodarka Rolna……………………………………………………………..
44
V. Zaopatrzenie miasta w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe………... 45
V.1. Źródła ciepła, udział odbiorców w strukturze zuŜycia energii cieplnej………...
45
V.2. Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną……………………………………..
46
V.3. Zaopatrzenie miasta w gaz……………………………………………………...
46
VI. Gospodarka wodno- ściekowa………………………………………………... 48
VI.1. Zaopatrzenie w wodę – infrastruktura techniczna……………………………..
48
VI.2. Gospodarka ściekowa………………………………………………………….
49
VI.3. Zasoby wód i ich jakość……………………………………………………….
55
VII. Gospodarka odpadami……………………………………………………….
56
VII.1. Składowiska odpadów………………………………………………………...
56
VII.2. System odbioru odpadów……………………………………………………...
57
VII.3. Działania na przyszłość - Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
„Stary Las” Sp. z o.o. ………………………………………………………………..
57
VIII. Społeczność lokalna…………………………………………………………. 60
VIII.1. Jakość Ŝycia mieszkańców……………………………………….…………..
60
VIII.1.1. Edukacja…………………………………………………………….…
60
VIII.1.2. Kultura, sport, rekreacja……………………………………………….
86
VIII.1.3. Ochrona zdrowia……………………………………………….……..
99
VIII.1.4. Pomoc społeczna…………………………………………………...…
108
VIII.1.5. Bezpieczeństwo i porządek publiczny……………………..…………
112
VIII.2 Kościoły i parafie……………………………………………………...………
163
VIII.3. Cmentarze……………………………………………………………..……...
167
IX. Rynek Pracy…………………………………………………………………… 169
IX. 1. Zasoby siły roboczej i ich stan……………………………………………..….
169
IX. 2. Struktura zatrudnienia………………………………………………………....
169
IX. 3. Bezrobocie……………......................................................................................
172
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
4
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
I. Obszar realizacji strategii
Gdańskiego – diagnoza stanu.
rozwoju
miasta Starogardu
I. 1. PołoŜenie geograficzne, walory środowiska przyrodniczego,
zewnętrzne powiązania funkcjonalne, komunikacyjne i infrastrukturalne1
Starogard
Gdański
jest
ośrodkiem
obszaru
etniczno – kulturowego, zwanego Kociewiem
liczącego około 3000 km2. Starogard Gdański,
miasto powiatowe, o powierzchni 25,27 km2,
znajduje się w południowej części województwa
Pomorskiego, w odległości 50 km na południe od
Gdańska, przy drodze krajowej
nr 22 Berlin-
Kaliningrad. Przez miasto przebiega równieŜ linia
kolejowa, która łączy Gorzów Wielkopolski z
węzłem
Położenie miasta na tle województwa Pomorskiego
kolejowym
w
Tczewie.
PołoŜenie
miasta uatrakcyjnia malownicza dolina rzeki
Wierzycy, przepływającej przez środek miasta, wielokrotnie po drodze zmieniając krajobraz.
Miasto charakteryzuje:
•
duŜe zróŜnicowanie wysokości: od +70 m npm do +118 m npm
•
budowa geologiczna zróŜnicowana: piaski kwarcowe z wkładami węgla brunatnego, gliny
morenowe przewarstwione piaskami i Ŝwirami, torfy, piaski i namuły
•
warunki klimatyczne: najniŜsze średnie miesięczne temperatury notuje się w styczniu i lutym:
od -2o C do +5o C
•
najwyŜsze średnie miesięczne temperatury notuje się w lipcu + l7,5o C
•
średnia roczna opadów atmosferycznych wynosi 530 mm, w okresie wegetacyjnym wynosi:
179 mm.
1
Opracowane na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Starogardu Gdańskiego na lata 2006 – 2013,
Urząd Miejski w Starogardzie Gd. kwiecień 2006 r.
5
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Rzeźba terenu jest wynikiem najmłodszego zlodowacenia sprzed kilkunastu tysięcy lat,
charakteryzuje ją duŜe zróŜnicowanie i urozmaicenie. Miasto otaczają liczne dolinki, wzniesienia,
jeziora oraz lasy przechodzące w kierunku południowym w kompleks Borów Tucholskich. W okolicy
miasta znajduje się około 200 jezior.
Starogard Gdański liczy obecnie około 48.000 mieszkańców z czego ponad 60 % to osoby
w wieku produkcyjnym. W ostatnich latach maleje liczba mieszkańców pomimo dodatniego przyrostu
naturalnego.
Na terenie miasta rozwija się przemysł farmaceutyczny, spirytusowy, meblarski oraz przemysł
obuwniczo- skórzany. Starogardzianie charakteryzują się duŜą zaradnością, czego wyrazem jest duŜa
ilość małych i średnich przedsiębiorstw o charakterze handlowo- usługowym zlokalizowanych w
mieście. Niestety w wyniku przemian ustrojowych upadło kilka duŜych zakładów produkcyjnych
m.in. zakłady obuwnicze NEPTUN oraz STAMO –produkujące wyśmienite produkty zboŜowe.
Starogard Gdański pomimo umiejscowionych w nim kilku duŜych fabryk przekształca się z miasta
typowo przemysłowego w miasto o charakterze handlowo – usługowym.
6
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Struktura gruntów na terenie miasta
2
Obszar miasta wg ewidencji gruntów wynosi 2.527 ha, w tym uŜytki rolne stanowią 52,29 %
całkowitej powierzchni miasta. Grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują wspólnie 36,08 % i
w okresie ostatnich lat zwiększa się ich udział kosztem gruntów rolnych.
Rodzaje gruntów na terenie miasta Starogard Gdański
Powierzchnia
Rodzaje gruntów
( ha)
Struktura
%
2004
2005
2006
2004
2005
2006
1.332
1.331
1.322
52,71
52,65
52,29
1022
1.022
1.016
40,44
40,43
40,19
Sady
29
28
27
1,15
1,10
1,07
Łąki trwałe
95
95
95
3,76
3,76
3,76
Pastwiska trwałe
74
76
75
2,93
3,01
2,96
106
6
104
6
102
7
4,19
0,24
4,11
0,24
4,03
0,28
218
217
217
8,63
8,59
8,59
Lasy i grunty leśne
195
194
193
7,72
7,68
7,64
Grunty zadrzewione i zakrzewione
23
23
24
0,91
0,91
0,95
Grunty zabudowane i zurbanizowane
898
899
912
35,54
35,56
36,08
Tereny mieszkaniowe
Tereny przemysłowe
Inne tereny zabudowane
321
101
104
315
102
111
320
100
115
12,35
3,99
4,12
12,46
4,04
4,39
12,66
3,96
4,55
76
72
72
3,01
2,85
2,85
Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe
44
37
42
1,74
1,46
1,66
Tereny komunikacyjne
261
262
263
10,33
10,36
10,40
Drogi
207
8,19
209
8,19
8,23
8,26
Koleje i inne
54
2,14
54
2,14
2,14
2,14
NieuŜytki i tereny róŜne
62
64
60
2,45
2,53
2,37
Wody
17
17
17
0,67
0,67
0,67
Stojące
w tym Płynące
Rowy
1
1
1
0,04
0,04
0,04
16
-
16
-
16
-
0,63
-
0,63
-
0,63
-
2527
2528
2528
100
100
100
UŜytki rolne
Grunty orne
w tym
Grunty rolne - zabudowane
Rowy
UŜytki leśne oraz grunty zadrzewione
w
tym
w tym Zurbanizowane tereny niezabudowane
w tym
RAZEM:
Źródło: Urząd Miejski w Starogardzie Gdańskim, Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa– luty 2007
2
Na podstawie Raportu o Stanie Miasta Starogardu Gdańskiego za rok 2006
7
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Rodzaje gruntów na terenie miasta Starogard Gdański
Źródło: Urząd Miejski w Starogardzie Gdańskim, Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i
Rolnictwa, Luty 2007
Struktura własności gruntów na terenie miasta Starogard Gdański
Właściciel
1. Grunty Skarbu Państwa (z
wyłączeniem gruntów
przekazanych w uŜytkowanie
wieczyste)
1.2 Grunty Państwowego
Gospodarstwa Leśnego
1.3 Grunty w trwałym zarządzie
jednostek organizacyjnych z
wyłączeniem gruntów PGL
1.7 Pozostałe grunty skarbu
państwa
1.1 Grunty wchodzące w skład
zasobu Własności Skarbu
Państwa
2.1. Grunty Skarbu Państwa
przekazane w uŜytkowanie
wieczyste
Powierzchnia (ha)
Struktura %
2004
3 1 . XI I
2005
31.XII
2006
31.XII
2004
31. XII
2005
31.XII
2006
31.XII
419
414
409
16,58
16,37
16,19
178
177
177
7,04
7,00
7,00
34
35
36
1,35
1,38
1,43
158
155
149
0,59
6,13
5,89
49
47
47
1,94
1,86
1,86
150
150
149
5,94
5,94
5,86
8
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
3. Grunty Państwowych Osób
Prawnych
4. Grunty gmin i związków
między gminnych
(z wyłączeniem grunt.
przekazanych w uŜytkowanie
wieczyste)
4.1 Grunty tworzące zasoby
gruntów komunalnych
4.2 Grunty komunalne w
zarządzie lub posiadaniu
jednostek organizacyjnych gmin i
związków między gminnych
4.3 Pozostałe grunty gmin i
związków między gminnych
5. Grunty gmin i związków
między gminnych przekazane w
uŜytkowanie wieczyste
7. Grunty osób fizycznych
7.1 Grunty osób fizycznych
wchodzące w skład gospodarstw
rolnych
7.2 Grunty osób fizycznych nie
wchodzące w skład gospodarstw
rolnych
8. Grunty spółdzielni
9. Grunty kościołów i związków
wyznaniowych
10. Grunty pozostałych osób
prawnych
11. Powierzchnia wyrównawcza
RAZEM:
1
1
-
0,04
0,04
-
682
676
682
26,99
26,74
26,98
599
599
605
23,70
23,69
23,93
56
52
52
2,22
2,06
2,06
27
25
25
1,07
0,99
0,99
175
137
129
6,92
5,42
5,10
863
878
879
34,15
34,73
34,77
355
356
345
14,05
14,08
13,65
508
522
534
20,10
20,65
21,12
3
37
37
0,12
1,46
1,46
67
66
66
2,65
2,61
2,61
167
169
175
6,61
6,69
6,92
-
-
2
-
-
0,08
2527
2528
2528
100
100
100
Źródło: Urząd Miejski w Starogardzie Gdańskim, Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, luty 2007
Grunty z terenu miasta moŜna równieŜ sklasyfikować w ujęciu praw własności. Według tej
klasyfikacji grunty osób fizycznych stanowią 34,77 %.
9
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Struktura własności gruntów na terenie miasta Starogard Gdański
Źródło: Urząd Miejski w Starogardzie Gdańskim, Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, luty 2007
I. 2. Dziedzictwo kulturowe i turystyka
Według badań archeologicznych gród wykształcił się w tym miejscu z osady neolitycznej sprzed
ok. 4-5 tysięcy lat, jednak pierwsza wzmianka (Starigrod) pojawiła się w roku 1198, w dokumencie
księcia pomorskiego Grzymisława ofiarowującym gród rycerzom zakonnym św. Jana. W roku 1339
KrzyŜacy nadali Starogardowi herb, zaś chełmińskie prawo miejskie nadane zostało w roku 1348.
Starogard przeciwstawiał się uciskowi krzyŜackiemu m.in. wstępując w roku 1440 do Związku
Pruskiego, przyczyniając się do powrotu w 1466 roku Prus Królewskich do Polski.
Lata późniejsze, to rozwój gospodarczy miasta w ramach Rzeczypospolitej Szlacheckiej, który
zakłócały poŜary i zarazy, a takŜe wojny ze Szwedami (1625-1660). W czasie "potopu szwedzkiego"
zniszczeniu uległy między innymi kościół Św. Jana oraz dwie kaplice: Św. Jerzego i Św. Jakuba.
Wiek XIX zaznaczył się powaŜnym wzrostem potencjału gospodarczego miasta. W okresie tym
powstało wiele fabryk i warsztatów między innymi fabryka kotłów Horstmana (1820),
Wytwórnia Wódek i Likierów Winkelhausena (1846), kompleks młynów Wieherta (1872). W latach
1870-1871 zbudowano pierwszą linię kolejową na Kociewiu na trasie Piła-Starogard Gdański-Tczew.
W 1900 r. miasto otrzymało gazownię i wodociągi. W dniu 29 stycznia 1920 r. do Starogardu
wkroczyły polskie oddziały armii gen. J. Hallera. Od tego czasu miasto zostało stolicą powiatu
wchodzącego w skład województwa pomorskiego. W starogardzkim garnizonie stacjonował
10
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
początkowo 65 pułk piechoty, a następnie 2 Batalion Strzelców oraz od 1926 r. 2 Pułk SzwoleŜerów
Rokitniańskich. Na terenie miasta działały liczne organizacje takie jak: Bractwo Strzeleckie,
Towarzystwo Śpiewu "Lutnia", Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", Starogardzki Klub Sportowy
"Start".
Lata okupacji hitlerowskiej to jeden z najcięŜszych w dziejach miasta okresów. Dowodem są liczne
miejsca kaźni tak w Starogardzie (Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Kocborowie) jak i
okolicy (w Lesie Szpęgawskim zamordowano około 6 tys. osób). W dniu 6 marca 1945 r. do
Starogardu wkroczyły wojska Frontu Białoruskiego.
W latach następnych część rozproszonej po świecie ludności wracała do zniszczonego i ogołoconego
miasta, by od nowa dźwigać je z ruin. W kilka lat Starogard osiągnął 20 tysięcy mieszkańców. Zaczęły
przybywać nowe zakłady, wybudowano kilka nowych dzielnic mieszkaniowych i obiektów
uŜyteczności publicznej. W 1992 roku Starogard liczył juŜ 50 tysięcy mieszkańców.
Zabytki
Najciekawsze zabytki to: rynek z kamieniczkami z przełomu XVIII i XIX wieku, ratusz z XIX w.,
resztki murów obronnych z XIV w. Baszta NaroŜna, Baszta Gdańska, Baszta Tczewska, kościół Św.
Mateusza z XIV w., kościół Św. Katarzyny z początku XIX w., kościół Św. Wojciecha z początku
XX w.
Do Rejestru zabytków wpisane zostały takŜe: Zespół Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych,
załoŜenie przestrzenne Stada Ogierów, Zespół Pałacowy przy ul. Kanałowej, kamienica przy ul.
Hallera, dom mieszkalny przy ul. Piłsudskiego, dawna synagoga Ŝydowska oraz nieczynny cmentarz
Ŝydowski.
W rejestrze zabytków jest 15 wpisów (10 obiektów o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa
narodowego i 5 zespołów o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa narodowego). W ewidencji
zabytków województwa pomorskiego – miasto Starogard Gd. ma 590 obiektów. W granicach miasta
znajdują się 32 strefy ochrony archeologicznej i 2 strefy obserwacji archeologicznej.
11
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Turystyka
Starogard Gdański z racji na ciekawe zabytki i malownicze połoŜenie nad rzeką Wierzycą jest
niewątpliwie jedną z atrakcji Kociewia. Okolica miasta zaś obfituje w lasy i jeziora co stwarza
doskonałe warunki do wypoczynku i spotkań człowieka z naturą. Warunki przyrodnicze bardzo
sprzyjają uprawianiu turystyki pieszej i organizacji wypadów, rajdów, wycieczek na szlakach
turystycznych.
Miasto Starogard Gdański jest Stolicą Kociewia. Kociewie to region etniczno-kulturowy, stanowiący
część Pojezierza Wschodniopomorskiego połoŜonego w dorzeczu wpadających do Wisły: Wierzycy
i Czarnej Wody (Wdy).
Nazwa Kociewie (dawniej Koczewie), była w uŜyciu prawdopodobnie juŜ w końcu średniowiecza,
choć w XV-XVIII wieku nie występowała w źródłach pisanych. Po raz pierwszy w formie pisemnej
występuje w dokumentach etnograficznych dopiero w latach 1810-1820.
12
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
II. Ludność
II.1. Struktura oraz przemiany demograficzne i społeczne.
II.1.1. Stan Ludności.
Liczba mieszkańców miasta Starogardu Gdańskiego w latach 2000 – 2006.
Wyszczególnienie
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Ludność ogółem, w tym:
49.994
49.884
49.469
49.075
48.551
48.297
47.970
Kobiety
25.905
25.879
25.674
25.515
24.934
25.143
25.008
MęŜczyźni
24.089
24.005
23.795
23.560
23.617
23.154
22.962
Kobiet na 100 męŜczyzn
107,54
107,81
107,90
108,30
105,58
108,59
108,91
Gęstość zaludnienia ( os/km2 )
2,004
1,974
1,957
1,930
1,909
1,911
1,898
a) Ludność miasta wg stanu na dzień 31.12.2006 wynosiła 47.970 co stanowi w porównaniu do stanu z dnia 31 grudnia 2000 r. róŜnicę (– 2.024).
b) Ilość kobiet przewyŜsza ilość męŜczyzn i w 2006 roku stanowiła 52,1 % ogółu ludności miasta.
13
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
II.1.2. Zmiana liczby mieszkańców w latach 2000 - 2006.
Liczba mieszkańców miasta wg płci z podziałem na sferę przedprodukcyjną, produkcyjną i poprodukcyjną w latach 2000 – 2006.
Wyszczególnienie
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Kobiety
6171
5955
5682
5428
5156
4973
4816
MęŜczyźni
6673
6377
6031
5736
5489
5271
5062
Razem
12844
12332
11713
11164
10645
10244
9878
Udział w %
26
25
24
23
22
21
21
Kobiety (18-59 )
15420
15491
15496
15528
15140
15523
15416
MęŜczyźni (18-64 )
15608
15756
15814
15821
16080
14941
14893
Razem
31028
31247
31310
31349
31220
30464
30309
Udział w %
62
63
63
64
64
63
63
Kobiety (60 lat i więcej)
4314
4433
4496
4559
4638
4647
4776
MęŜczyźni (65 lat i więcej)
1808
1872
1950
2003
2048
2942
3007
Razem
6122
6305
6446
6562
6686
7589
7783
Udział w %
12
13
13
13
14
16
16
49994
49884
49469
49075
48551
48297
47970
Ludność w wieku
przedprodukcyjnym
0-17 lat
Ludność w wieku
produkcyjnym
Ludność w wieku
poprodukcyjnym
razem
14
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym na przełomie lat 2000 – 2006 miała tendencje malejące, zarówno w przypadku kobiet jak i męŜczyzn. W 2006
roku liczba ta wynosiła 9878.
Ludność w wieku produkcyjnym stanowiła najliczniejszą grupę mieszkańców. Liczba ta na przestrzeni lat 2000 – 2006 kształtuję się na stałym poziomie
około 63 % populacji miasta.
Liczba
ludności
w
wieku
poprodukcyjnym
ma
tendencję
wzrastającą.
Szczególna
dynamika
wzrostu
występuje
wśród
męŜczyzn.
W przypadku kobiet od 2000 do 2006 roku liczba ta wzrosła o 462 osoby, a w przypadku męŜczyzn o 1199 osoby. W sytuacji utrzymania się tej tendencji
naleŜy przeanalizować w przyszłości konieczność otwarcia w mieście ośrodka opieki paliatywnej.
15
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Mieszkańcy miasta z podziałem na płeć i grupy wiekowe.
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Wiek
Ogółem
M
K
Ogółem
M
K
Ogółem
M
K
Ogółem
M
K
Ogółem
M
K
Ogółem
M
K
Ogółem
M
K
0-2
1620
844
776
1533
790
743
1478
750
728
1435
729
706
1376
727
649
1445
773
672
1486
748
738
3-6
2298
1182
1116
2273
1168
1105
2151
1120
1031
2087
1090
997
2009
1032
977
1909
967
942
1880
968
912
7-14
6051
3124
2927
5818
3000
2818
5485
2800
2685
5174
2632
2542
4925
2517
2408
4682
2400
2282
4379
2268
2111
15-17
2875
1523
1352
2708
1419
1289
2599
1361
1238
2468
1285
1183
2335
1213
1122
2208
1131
1077
2133
1078
1055
18-19
1867
934
933
1986
1035
951
1924
1031
893
1827
954
873
1701
869
832
1632
858
774
1604
838
766
20-24
4365
2244
2121
4318
2203
2115
4398
2228
2170
4532
2292
2240
4521
2323
2198
4542
2335
2207
4413
2287
2126
25-29
3684
1888
1796
3860
1971
1889
3974
2050
1924
4054
2103
1951
4055
2100
1955
4077
2110
1967
4027
2067
1960
30-34
3198
1572
1626
3127
1556
1571
3136
1554
1582
3168
1596
1572
3287
1644
1643
3387
1715
1672
3558
1813
1745
35-39
3298
1643
1655
3244
1595
1649
3165
1561
1604
3057
1502
1555
2952
1449
1503
2944
1439
1505
2871
1409
1462
40-44
3869
1889
1980
3762
1844
1918
3571
1724
1847
3421
1656
1765
3210
1544
1666
3124
1519
1605
3028
1454
1572
45-49
4160
1910
2250
4059
1866
2193
3991
1876
2115
3873
1821
2052
3832
1855
1977
3627
1753
1874
3523
1713
1810
50-54
3498
1617
1881
3816
1786
2030
3927
1830
2097
3955
1839
2116
3924
2135
1789
3866
1742
2124
3762
1704
2058
55-59
2122
944
1178
2113
938
1175
2283
1019
1264
2515
1111
1404
2832
1255
1577
3265
1470
1795
3525
1608
1917
60-64
2226
967
1259
2253
962
1291
2219
941
1278
2187
947
1240
2076
906
1170
1961
839
1122
1950
830
1120
65-69
1867
838
1029
1889
838
1051
1900
848
1052
1957
859
1098
2043
842
1201
2017
828
1189
2036
822
1214
70-74
1395
515
880
1437
553
884
1490
578
912
1539
596
943
1552
636
916
1563
654
909
1625
674
951
75-80
1525
443
1082
1610
469
1141
1697
506
1191
1737
528
1209
1821
547
1274
1942
591
1351
2064
652
1412
80 i
więcej
76
12
64
78
12
66
81
18
63
89
20
69
100
23
77
106
30
76
108
29
79
Razem 49994 24089 25905 49884 24005 25879 49469 23795 25674 49075 23560 25515 48551 23617 24934 48297 23154 25143 47970 22962 25008
16
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
II.2. Ruch naturalny ludności w latach 2000- 2006.
Na stan i strukturę ludności wpływają procesy ruchu naturalnego, jak i migracji ludności ( krajowej i zagranicznej ).
Ruch naturalny ludności.
Wyszczególnienie
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Starogard Gd.
pomorskie
Urodzenia
509
505
433
461
460
544
514
24259
Zgony
407
387
406
374
381
423
369
18766
Przyrost naturalny3
+ 102
+ 118
+ 27
+ 87
+ 79
+ 121
+ 145
+ 5493
Napływ4
398
344
333
437
405
352
448
34107
Odpływ5
863
608
737
845
1002
907
920
31766
Saldo migracji
- 465
- 264
- 404
- 408
- 595
- 555
- 472
+ 2341
W latach 2000 – 2006 liczba urodzeń corocznie przekraczała liczbę zgonów, co spowodowało dodatni przyrost naturalny.
Saldo migracji było najniŜsze w roku 2001, a najwyŜsze zaś w roku 2004 ( - 595 ) i 2005 ( - 555 ).
Na przestrzeni lat 2000-2006 liczba ludności Starogardu Gdańskiego ma tendencje spadkowe. Powodem nie jest malejąca liczba urodzeń, czy teŜ wzrost
zgonów, lecz migracja mieszkańców poza granice miasta jak i wzrastająca liczba mieszkańców wyjeŜdŜających na pobyt stały i czasowy za granicę.
3 przyrost naturalny stanowi róŜnicę między liczbą urodzeń Ŝywych a liczbą zgonów w danym okresie.
4 zameldowania na pobyt stały .
5 wymeldowania z pobytu stałego (w granicach Polski).
17
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
II.3. Migracja w latach 2000- 2006.
Migracja wewnętrzna ludności na pobyt czasowy ponad 2 miesiące ( krajowa ).
Wyszczególnienie
Zameldowania na
pobyt czasowy z
innych gmin
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Ogółem
657
649
638
660
758
754
775
Kobiety
346
352
341
358
403
405
426
MęŜczyźni
311
342
297
302
355
349
349
Kobiety
131
135
188
106
120
102
119
MęŜczyźni
110
179
120
158
147
117
155
Kobiety
215
217
153
252
283
303
307
MęŜczyźni
201
118
177
144
208
232
194
Ogółem
1451
993
825
703
596
623
585
Kobiety
621
452
397
315
276
284
296
MęŜczyźni
830
541
428
388
320
339
289
Kobiety
395
286
246
186
196
205
208
MęŜczyźni
374
224
240
182
186
169
148
Kobiety
226
166
151
129
80
79
88
MęŜczyźni
456
317
188
206
134
170
141
Z gmin miejskich
Z gmin wiejskich
Czasowo nieobecni w
miejscu stałego
zameldowania
Do gmin miejskich
Do gmin wiejskich
Wzrasta systematycznie liczba mieszkańców meldujących się na pobyt czasowy w Starogardzie z innych gmin. PrzewaŜającą liczbę stanowią osoby meldujące się
z gmin wiejskich. Natomiast w przypadku osób czasowo nieobecnych w Starogardzie, większość melduje się do gmin miejskich.
18
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Migracja zagraniczna w latach 2000 – 2006.
Wyszczególnienie
2000 2001 2002 2003 2004
Wymeldowania
stałe
za granicę
Wymeldowania
czasowe
za granicę
2005
2006
Ogółem
57
55
62
55
27
45
107
Kobiety
20
15
10
20
10
20
50
MęŜczyźni
37
40
52
35
17
25
57
Ogółem
15
13
10
13
35
44
202
Kobiety
6
4
4
6
11
10
48
MęŜczyźni
9
9
6
7
24
34
154
72
68
72
68
62
89
309
Ogółem mieszkańców nieobecnych
(wymeldowania stałe
i czasowe)
Na przestrzeni lat 2000 – 2006 daje się zauwaŜyć postępujący wzrost wymeldowań na pobyt stały za granicę. Ogółem w wyŜej wymienionych latach
wymeldowało się za granicę na pobyt stały 408 mieszkańców. 65 % wymeldowań to męŜczyźni pozostawiający w mieście swoje rodziny.
W przypadku wymeldowanych na pobyt czasowy za granicę, grupę dominującą stanowią równieŜ męŜczyźni, lecz stanu wolnego.
W wyniku przeglądu dokumentacji meldunkowej zauwaŜa się, iŜ kraje, do których mieszkańcy miasta dokonują wymeldowania to głownie: Wielka
Brytania (ilość dominująca w 2006 roku – 67 osób), Niemcy (27 osób), Irlandia (10 osób), w następnej kolejności Włochy i Finlandia.
Z przekazów ustnych naleŜy domniemywać, Ŝe mieszkańcy miasta liczniej wyemigrowali za granicę (z zamiarem pobytu stałego czy czasowego) nie
dokonując czynności meldunkowej.
Domniemywać teŜ naleŜy, Ŝe emigracja ma związek z poszukiwaniem pracy poza granicami kraju.
Emigracji dokonują głownie mieszkańcy miasta w przedziale wiekowym od 25 do 45 roku Ŝycia.
19
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
III. Drogi i nieruchomości
III.1. Stan istniejący
W uchwalonej przez Sejm RP Ustawie z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw
określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową
państwa / tzw. ustawa kompetencyjna, która weszła w Ŝycie z dniem 1 stycznia 1999 r./ w art. 52
dokonano nowelizacji Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.
W znowelizowanej Ustawie ustalono cztery kategorie dróg publicznych tj:
•
drogi krajowe,
•
drogi wojewódzkie,
•
drogi powiatowe,
•
drogi gminne.
Wykazy kategorii dróg krajowych oraz wojewódzkich zostały ujęte w załącznikach nr 1 i 2 do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych
i wojewódzkich / Dz.U. Nr 160 poz.1071/. Do kategorii dróg powiatowych zaliczono wszystkie drogi
wojewódzkie miejskie i zamiejskie, które miały taki status do 31 grudnia 1998 r. Analogicznie
rozstrzygnięto sprawę kategorii dróg gminnych, a mianowicie zgodnie z ust 2 art. 103 wszystkie drogi
gminne i lokalne miejskie stały się z dniem 1 stycznia 1999 r. drogami gminnymi.
W wyniku reorganizacji drogownictwa od 1 stycznia 1999 r. stan ilościowy dróg publicznych w
mieście Starogard Gd. przedstawiał się następująco:
•
drogi krajowe – 5,7 km o powierzchni 55 700 m2
•
drogi wojewódzkie – 5,1 km o powierzchni 35 900 m2
•
drogi powiatowe – 32,6 km o powierzchni 194 000 m2
•
drogi gminne -
73,3 km o powierzchni 1 016 800 m2
20
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
W styczniu 2007 roku na podstawie uchwał Rady Powiatu Starogardzkiego oraz Rady Gminy
Miejskiej Starogard Gdański zmieniono kategorię 35 ulic na terenie miasta z kategorii powiatowej na
kategorię gminną.
W związku z powyŜszymi działaniami na chwilę obecną sieć dróg gminnych na terenie Starogardu
Gdańskiego wynosi 97,9 km, a struktura dróg publicznych w mieście przedstawia się następująco:
•
•
•
•
drogi krajowe –
5,7 km
drogi wojewódzkie – 5,1 km
drogi powiatowe – 8 km
drogi gminne 97,9 km
NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe 46,6 km w/w dróg w mieście nie posiada nawierzchni twardej, co
stanowi aŜ 39,93 % dróg publicznych w mieście.
21
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Istniejąca sieć drogowa Starogardu Gdańskiego czyni z tego miasta węzeł komunikacyjny, leŜący na
trasie drogi krajowej nr 22 oraz wojewódzkiej nr 222 Gdańsk-Skórcz. Z drogi wojewódzkiej nr 222
Starogard Gdański skomunikowany jest poprzez drogę wojewódzką nr 229 z drogą krajową nr 1,
a w przyszłości z Autostradą A-1.
Miasto połączone
jest linią kolejową z Tczewem, Gdańskiem, Chojnicami i Gorzowem
Wielkopolskim.
Pomiar generalny ruchu drogowego przeprowadzony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i
Autostrad w roku 2000 wykazał, Ŝe średnioroczne dobowe natęŜenie ruchu na odcinku drogi krajowej
na obszarze miasta Starogard Gd. wyniosło 11750 P/dobę. Prognoza ruchu na rok 2020 wykazuje,
Ŝe na wskazanym odcinku drogi nr 22 natęŜenie ruchu wzrośnie do 24550 P/dobę, a zatem przewiduje
się ponad 100% wzrost natęŜenia ruchu.
Istniejący układ drogowy w Starogardzie Gdańskim wymaga rozbudowy i modernizacji, poprzez
budowę
bezkolizyjnych
połączeń
drogowych
oraz
systemu
obwodnic
wewnętrznych
wyprowadzających ruch z centrum miasta. Ustalenia dotyczące projektowanej obwodnicy wynikają
z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański.
Oddana do uŜytku w roku 2006 „Mała Obwodnica” oraz realizowana obecnie przebudowa drogi
krajowej nr 22 jest częścią realizacji załoŜeń powyŜszego planu.
Starogard Gdański ma doskonałe warunki do współpracy z inwestorami krajowymi i zagranicznymi
odpowiadającymi załoŜeniom rozwoju województwa pomorskiego. Miasto jest korzystnie połoŜone,
rozbudowa sieci drogowej, w szczególności budowa obwodnicy zaktywizuje rejon w zakresie sektora
małych i średnich przedsiębiorstw. Istotnym czynnikiem ograniczającym jakość Ŝycia w regionie jest
zły stan infrastruktury transportowej, zbyt mała przepustowość sieci drogowej i niedostateczne
połączenia drogowe. Rozwój układów komunikacyjnych musi uwzględnić odciąŜenie terenów z
funkcją mieszkalną w kierunku terenów przemysłowych. Podstawowym zadaniem jest usprawnienie
dostępu do miasta. Aktywizacja gospodarcza Kociewia w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw
przyczyni się do wzrostu liczby miejsc pracy, co pociągnie za sobą wzrost liczby pojazdów
samochodowych. W zawiązku z tym konieczna jest realizacja programów rozwoju infrastruktury
transportowej, włączających region i cały kraj w przestrzeń europejską.
Istotnym elementem polityki ekonomicznej na poziomie lokalnym jest wspieranie małej i średniej
przedsiębiorczości, która w największym stopniu pobudza gospodarkę. Sprawna polityka w regionach,
wspierająca rodzime przedsiębiorstwa m.in. poprzez udostępnianie im odpowiedniej infrastruktury
moŜe wzmocnić ich pozycję w wymianie handlowej.
22
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Starogard Gdański dysponuje warunkami, pozwalającymi na pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych.
Wymaga to jednak stworzenia jednolitej i profesjonalnej oferty inwestycyjnej, co przejawiać się
powinno miedzy innymi w dbałości o modernizację i rozwój lokalnej infrastruktury drogowej.
Odpowiednie skomunikowanie miasta jak i całego powiatu jest jednym z kluczowych czynników
sprzyjających rozwojowi gospodarczemu.
Większość korzystnych zjawisk ekonomicznych koncentruje się w wielkich miastach. PołoŜona
w odległości ok. 50 km metropolia Trójmiasta jest i pozostanie główną siłą rozwoju regionu. Szanse
Starogardu Gdańskiego zaleŜą od jak najlepszego powiązania swoich celów z celami metropolii.
Jednym z nich jest sprawna infrastruktura umoŜliwiająca szybkie połączenie z Trójmiastem oraz
innymi ośrodkami miejskimi. Sprawny system transportowy polepszający dostępność do Trójmiasta
oraz innych miast powiatowych ma przyczynić się do osiągnięcia tych załoŜeń.
Nową infrastrukturę drogową wykorzystywać będą wszystkie podmioty gospodarcze działające
w Starogardzie Gd., jak równieŜ w jego okolicach. Będą to w szczególności podmioty działające
w sektorze transportu i usług. RównieŜ inwestorzy, którzy prowadzą bądź będą prowadzić współpracę
z Gminą Miejską Starogard Gd. będą korzystali z ułatwionego dostępu do miasta.
W Starogardzie Gdańskim znajduje się Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna stwarzająca duŜe
moŜliwości inwestycyjne. Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Starogard Gdański
i w jej otoczeniu będzie dodatkowym atutem dla inwestorów, którzy zaangaŜują środki finansowe
na tym terenie.
23
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
III.2. Transport zbiorowy
W Starogardzie Gdańskim przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za transport zbiorowy jest Miejski
Zakład Komunikacji ( MZK ). Obecną formę prawną Miejski Zakład Komunikacji uzyskał z dniem
1 stycznia 1992 roku zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXII/156/91 z dnia 19 grudnia 1991 roku
w sprawie przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego.
Zakład działa na podstawie Statutu zatwierdzonego decyzją Zarządu Miejskiego w Starogardzie
Gdańskim dnia 21 listopada 2000 roku.
Przedmiot działalności
Przedmiotem działania Zakładu jest odpłatne świadczenie usług komunalnych dla ludności w zakresie
zbiorowej komunikacji publicznej.
W szczególności przedmiotem działania zakładu jest :
•
•
•
•
•
•
•
wykonywanie usług przewozowych,
utrzymanie sprawności technicznej i uŜytkowej eksploatowanych pojazdów oraz obiektów
i urządzeń technicznych i infrastruktury komunikacyjnej,
wynajmowanie pojazdów,
naprawy i przeglądy techniczne pojazdów,
reklamy,
regeneracje,
inne związane z moŜliwościami technicznymi Zakładu.
Zakres świadczenia komunalnych usług komunikacyjnych obejmuje miasto Starogard Gdański.
Dla innych gmin na podstawie zawartych umów przez Prezydenta Miasta.
Status prawny
Zakład BudŜetowy - jednostka finansów publicznych.
Struktura własności
trwały zarząd na majątku gminy.
Ogólne określenie majątku będącego w dyspozycji zakładu:
- teren przy ulicy Kościuszki 18,
- budynki administracyjno – socjalne i warsztatowe,
- autobusy, pojazdy gospodarcze.
Obecnie MZK posiada 30 autobusów, które obsługują 9 linii miejskich. Do 2003 roku MZK
obsługiwał łącznie 49 km tras komunikacyjnych w mieście. W 2004 r. nastąpiła redukcja linii i
obecnie jest obsługiwane 41,32 km tras komunikacyjnych w mieście.
24
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Relacje autobusów miejskich w Starogardzie Gdańskim
Trasy linii komunikacji miejskiej w Starogardzie Gdańskim
Nr
linii
7
12
14
15
16
17
19
25
27
Przebieg trasy
PRZEDMIEŚCIE - Kościuszki - Lubichowska - al. Niepodległości - Zblewska - Stacja paliw –
DROG-TRANS - Wiejska - NOWA WIEŚ RZECZNA
DWORZEC PKP - Kolejowa - Traugutta - Mickiewicza - Hallera - Rynek - Chojnicka (z powrotem: Pomorska - al. Jana Pawła II - Kościuszki - Paderewskiego - Rynek - Podgórna - Kanałowa)
- Lubichowska - OSIEDLE PRZYLESIE (wybrane kursy: KOTEśE)
DWORZEC PKP - Kolejowa - Traugutta - Krasickiego - Zielona - Mickiewicza - Hallera - Rynek Chojnicka - Lubichowska - Pomorska - (z powrotem: al. Jana Pawła II - Kościuszki - Paderewskiego
- Rynek - Podgórna - Kanałowa) - al. Jana Pawła II - Kopernika - Pelplińska - Prusa HERMANOWO (wybrane kursy przez Z. ENERGIETYCZNY)
DWORZEC PKP - Kolejowa - Skarszewska - Sikorskiego - Hallera - Rynek - Chojnicka (z powrotem: Kościuszki - Paderewskiego - Rynek - Podgórna - Kanałowa) - SzwoleŜerów Zblewska - Wiejska - NOWA WIEŚ RZECZNA
DROGA NOWOWEJSKA - OSIEDLE NAD JAREM - Nowowiejska - Balewskiego - Szpital Balewskiego - Nowowiejska - Jagiełły - Sikorskiego - Hallera - Rynek - Chojnicka - Lubichowska Pomorska (z powrotem: al. Jana Pawła II - Kościuszki - Paderewskiego - Rynek - Kanałowa) - al.
Jana Pawła II - Kopernika - Reymonta - al. Armii Krajowej - BOHATERÓW MONTE CASSINO
STADNINA - Mickiewcza - Sikorskiego – Jagiełły - Piłsudskiego - Chojnicka - Kościuszki Jabłowska - Pomorska - Pelplińska - Kopernika - al. Jana Pawła II - BOHATERÓW MONTE
CASSINO – Z. ENERGIETYCZNY
SZKOŁA NR 1 - Zblewska - Juranda ze Spychowa - Nowowiejska - al. Niepodległości - Pomorska al. Jana Pawła II - Kościuszki - Paderewskiego - Rynek - Podgórna - Kanałowa (z powrotem: Rynek
- Chojnicka - Lubichowska) - Hallera - Gdańska - Derdowskiego - Skarszewska (wybrane kursy jako
19C: Cmentarz Łapiszewo) - Bpa Dominika – śABNO
DWORZEC PKP (wybrane kursy: STADNINA - Mickiewicza - Traugutta - Kolejowa) - Kolejowa
- Skarszewska - Sikorskiego - Hallera - Rynek - Chojnicka - (z powrotem: Kościuszki Paderewskiego - Rynek - Podgórna - Kanałowa) - SzwoleŜerów - Zblewska - Stacja paliw – DROG
TRANS - Wiejska - NOWA WIEŚ RZECZNA; (linia zastępuje linie 7, 15 i 17)
DWORZEC PKP - Kolejowa - Skarszewska - Sikorskiego - Hallera - Rynek - Chojnicka Kościuszki (z powrotem: Paderewskiego - Rynek - Podgórna - Kanałowa) - Jabłowska - Pomorska Pelplińska - Kopernika - al. Jana Pawła II - BOHATERÓW MONTE CASSINO (linia funkcjonuje
tylko w dni nauki szkolnej)
LINIE SEZONOWE - PŁACZEWO
LINIE SPECJALNE - CMENTARZE
Źródło : Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gd, wrzesień 2007.
25
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Częstotliwość kursowania na poszczególnych liniach, ilość kursów i pojazdów - dzień powszedni
20.30
23.00
Liczba pojazdów
18.30
Częstotliwość
16.30
Liczba pojazdów
12.30
Częstotliwość
8.00
Liczba pojazdów
6.30
Częstotliwość
-
Liczba pojazdów
20.30
-
Częstotliwość
18.30
-
Liczba pojazdów
KoteŜe
16.30
-
Częstotliwość
Dworzec PKP - Osiedle Przylesie /
12.30
-
Liczba pojazdów
Wieś
8.00
-
Częstotliwość
12
Przedmieście -Drog Trans / Nowa
6.30
-
Liczba pojazdów
7
Trasa linii
5.00
Częstotliwość
Linia
Ilość kursów
Częstotliwość i liczba pojazdów w poszczególnych przedziałach godzinowych
8
x
x
60
1
x
x
60
1
x
x
x
x
x
x
151
15
4
12
5
15
4
12
5
15
4
20
3
30
2
14
Dworzec PKP - Hermanowo
147
15
3
12
4
15
3
12
4
15
3
20
3
30
2
15
Dworzec PKP - Nowa Wieś
18
60
1
60
1
x
x
60
1
x
x
x
x
x
x
149
15
3
12
5
15
4
12
5
15
4
20
3
30
2
33
60
1
60
1
60
1
60
1
60
1
x
x
x
x
149
15
4
12
5
15
4
12
5
15
4
20
3
30
2
10
x
x
x
x
60
1
x
x
x
x
60
1
60
1
18
x
x
60
1
60
1
60
1
x
x
x
x
x
x
x
16
x
23
x
18
x
23
x
16
x
13
x
9
Droga Nowowiejska/Osiedle Nad
16
Jarem - (Szpital) - Bohaterów
Monte Cassino
17
19
(19C)
25
27
Stadnina - Bohaterów Monte
Cassino / z. Energietyczny
Szkoła nr 1 - (Cmentarz Łapiszewo
) - śabno
Stadnina / Dworzec PKP - Drog
Trans/ Nowa Wieś
Dworzec PKP - Bohaterów Monte
Cassino
683
Całkowita liczba pojazdów do obsługi
sieci:
Źródło : Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gd, wrzesień 2007.
26
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Częstotliwość kursowania na poszczególnych liniach, ilość kursów i pojazdów – sobota
20.30
23.00
Liczba pojazdów
18.30
Częstotliwość
15.30
Liczba pojazdów
12.30
Częstotliwość
8.00
Liczba pojazdów
6.30
Częstotliwość
-
Liczba pojazdów
20.30
-
Częstotliwość
18.30
-
Liczba pojazdów
15.30
-
Częstotliwość
Dworzec PKP - Hermanowo
12.30
-
Liczba pojazdów
KoteŜe
8.00
-
Częstotliwość
14
Dworzec PKP - Osiedle Przylesie /
6.30
-
Liczba pojazdów
12
Trasa linii
5.00
Częstotliwość
Linia
Ilość kursów
Częstotliwość i liczba pojazdów w poszczególnych przedziałach godzinowych
100
30
2
20
3
20
3
20
3
20
3
30
2
30
2
100
30
2
20
3
20
3
20
3
20
3
30
2
30
2
100
30
2
20
3
20
3
20
3
20
3
30
2
30
2
26
x
x
60
1
60
1
60
1
60
1
x
x
x
x
100
30
2
20
3
20
3
20
3
20
3
30
2
30
2
18
60
1
60
1
60
1
60
1
60
1
60
1
60
1
x
9
x
14
x
14
x
14
x
14
x
9
x
9
Droga Nowowiejska/Osiedle Nad
16
Jarem - (Szpital) - Bohaterów Monte
Cassino
17
19
(19C)
25
Stadnina - Bohaterów Monte
Cassino/ z. Energietyczny
Szkoła nr 1 - (Cmentarz Łapiszewo )
- śabno
Stadnina / Dworzec PKP - Drog
Trans/ Nowa Wieś
444
Całkowita liczba pojazdów do obsługi
sieci:
Źródło : Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gd, wrzesień 2007.
Częstotliwość kursowania na poszczególnych liniach, ilość kursów i pojazdów – niedziela
20.30
23.00
Liczba pojazdów
18.30
Częstotliwość
15.30
Liczba pojazdów
11.00
Częstotliwość
8.00
Liczba pojazdów
6.30
Częstotliwość
-
Liczba pojazdów
20.30
-
Częstotliwość
18.30
-
Liczba pojazdów
15.30
-
Częstotliwość
Dworzec PKP - Hermanowo
11.00
-
Liczba pojazdów
Przylesie / KoteŜe
8.00
-
Częstotliwość
14
Dworzec PKP - Osiedle
6.30
-
Liczba pojazdów
12
Trasa linii
5.00
Częstotliwość
Linia
Ilość kursów
Częstotliwość i liczba pojazdów w poszczególnych przedziałach godzinowych
84
60
1
60
1
30
3
20
3
20
3
30
2
30
2
85
60
1
60
1
30
3
20
3
20
3
30
2
30
2
88
60
1
30
2
30
3
20
3
20
3
30
2
30
2
Droga Nowowiejska/Osiedle
16
Nad Jarem - (Szpital) Bohaterów Monte Cassino
27
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
17
19
(19C)
25
Stadnina - Bohaterów Monte
Cassino / z.Energietyczny
Szkoła nr 1 - (Cmentarz
Łapiszewo ) - śabno
Stadnina / Dworzec PKP Drog Trans/ Nowa Wieś
20
x
x
x
x
60
1
60
1
x
x
x
x
x
x
92
30
2
30
2
30
3
20
3
20
3
30
2
30
2
17
60
1
60
1
60
1
60
1
60
1
60
1
60
1
x
6
x
7
x
14
x
14
x
13
x
9
x
9
386
Całkowita liczba pojazdów do
obsługi sieci:
Źródło : Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gd, wrzesień 2007.
SCHEMAT SIECI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ MZK STAROGARD GD
Źródło : Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gd, wrzesień 2007.
28
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Podstawowe dane dotyczące zakresu działań komunikacji miejski
długość tras komunikacyjnych
41,32 km
długość linii
82,64 km
ilość linii
średnia ilość wozów w ruchu
9
23 szt.
ilość taboru autobusowego na dzień 31-08-07
- pojazdy niskopodłogowe (przy 100% niskiej podłodze)
6 szt.
- pojazdy niskopodłogowe (przy częściowo niskiej podłodze)
13 szt.
- pozostałe pojazdy
11 szt.
ilość przewiezionych pasaŜerów za rok 2006
5.484.547
ilość wykonanych wozokilometrów ogółem za 2006
1.636.469
Źródło : Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gd, wrzesień 2007.
Z przedstawionych powyŜej danych wynika, Ŝe Starogard Gdański ma dobrze skomunikowaną
komunikację publiczną. Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim dysponuje
obecnie znacznym taborem nowoczesnych autobusów niskopodłogowych, jednak nadal sporą
część taboru stanowią autobusy stare ( 37 % ) nie przystosowane do obecnych standardów,
które naleŜy wymienić.
29
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
III.3. Mieszkalnictwo
W celu zobrazowania zjawiska mieszkalnictwa w Starogardzie Gdańskim dokonano jego porównania
do stanu występującego w Tczewie i Chojnicach. Wyboru tych miast dokonano ze względu na ich
podobieństwo do Starogardu Gd., tj.: ilość mieszkańców, bliskość połoŜenia, podobną strukturę
społeczną oraz gospodarczą.
J. m. 2000
2001
2002
2003
2004 2005
MIESZKANIA w Starogardzie Gd.
Mieszkania oddane do uŜytkowania
Ogółem
mieszkania
miesz.
79
55
141
254
100
84
izby
Izba
334
251
572
1 221
465
417
powierzchnia uŜytkowa
m2
6 888 6 081 12 244 29 259 9 491 10 376
Spółdzielcze
mieszkania
miesz.
24
0
0
1
0
0
izby
Izba
78
0
0
2
0
0
powierzchnia uŜytkowa
m2
1 172
0
0
10
0
0
Zakładowe
mieszkania
miesz.
0
0
0
0
0
0
izby
Izba
0
0
0
0
0
0
powierzchnia uŜytkowa
m2
0
0
0
0
0
0
Komunalne
mieszkania
miesz.
0
0
24
0
0
0
izby
Izba
0
0
70
0
0
0
powierzchnia uŜytkowa
m2
0
0
1 167
0
0
0
społeczne czynszowe
mieszkania
miesz.
0
0
0
0
32
0
izby
Izba
0
0
0
0
112
0
powierzchnia uŜytkowa
m2
0
0
0
0 1 785
0
przeznaczone na sprzedaŜ lub wynajem
mieszkania
miesz.
0
0
24
0
0
0
izby
Izba
0
0
73
0
0
0
powierzchnia uŜytkowa
m2
0
0
1 225
0
0
0
Indywidualne
mieszkania
miesz.
55
55
93
253
68
84
izby
Izba
256
251
429
1 219
353
417
powierzchnia uŜytkowa
m2
5 716 6 081
9 852 29 249 7 706 10 376
Źródło: Główny Urząd Statystyczny,. http://www.stat.gov.pl/bdr/bdrap.strona.indeks
2006
101
487
11 689
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
80
1 266
81
407
10 423
30
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
J. m.
2000
2001
2002
2003
2004
MIESZKANIA w Tczewie
Mieszkania oddane do uŜytkowania
ogółem
mieszkania
miesz.
149
184
35
230
382
izby
izba
625
645
217
1 045
1 302
powierzchnia uŜytkowa
m2
11 923 12 392 4 867 26 782 25 636
spółdzielcze
mieszkania
miesz.
0
52
0
0
0
izby
izba
0
148
0
0
0
powierzchnia uŜytkowa
m2
0
2 424
0
0
0
zakładowe
mieszkania
miesz.
0
0
0
0
0
izby
izba
0
0
0
0
0
powierzchnia uŜytkowa
m2
0
0
0
0
0
komunalne
mieszkania
miesz.
0
0
0
1
20
izby
izba
0
0
0
2
60
powierzchnia uŜytkowa
m2
0
0
0
33
944
społeczne czynszowe
mieszkania
miesz.
0
0
0
28
0
izby
izba
0
0
0
64
0
powierzchnia uŜytkowa
m2
0
0
0
1 337
0
przeznaczone na sprzedaŜ lub wynajem
mieszkania
miesz.
110
89
0
37
168
izby
izba
380
272
0
110
511
powierzchnia uŜytkowa
m2
6 179
4 955
0
2 795
8 407
indywidualne
mieszkania
miesz.
39
43
35
164
194
izby
izba
245
225
217
869
731
powierzchnia uŜytkowa
m2
5 744
5 013 4 867 22 617 16 285
Źródło: Główny Urząd Statystyczny,. http://www.stat.gov.pl/bdr/bdrap.strona.indeks
2005
2006
257
955
17 880
254
842
15 576
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
11
226
0
0
0
68
151
2 673
46
151
2 179
28
84
1 316
105
314
4 601
85
290
4 383
106
490
11 100
68
306
6 978
31
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
J. m.
2000
2001
2002
2003
2004
MIESZKANIA w Chojnicach
Mieszkania oddane do uŜytkowania
ogółem
mieszkania
miesz.
13
27
44
123
55
izby
izba
79
152
244
629
296
powierzchnia uŜytkowa
m2
2 172
3 954 6 925
16 257 6 832
spółdzielcze
mieszkania
miesz.
0
0
0
0
0
izby
izba
0
0
0
0
0
powierzchnia uŜytkowa
m2
0
0
0
0
0
zakładowe
mieszkania
miesz.
0
0
1
0
0
izby
izba
0
0
7
0
0
powierzchnia uŜytkowa
m2
0
0
273
0
0
komunalne
mieszkania
miesz.
0
0
0
0
0
izby
izba
0
0
0
0
0
powierzchnia uŜytkowa
m2
0
0
0
0
0
społeczne czynszowe
mieszkania
miesz.
0
0
0
0
0
izby
izba
0
0
0
0
0
powierzchnia uŜytkowa
m2
0
0
0
0
0
przeznaczone na sprzedaŜ lub wynajem
mieszkania
miesz.
0
0
0
12
0
izby
izba
0
0
0
43
0
powierzchnia uŜytkowa
m2
0
0
0
1 009
0
indywidualne
mieszkania
miesz.
13
27
43
111
55
izby
izba
79
152
237
586
296
powierzchnia uŜytkowa
m2
2 172
3 954 6 652
15 248 6 832
Źródło: Główny Urząd Statystyczny,. http://www.stat.gov.pl/bdr/bdrap.strona.indeks
2005
2006
51
278
7 347
53
268
7 288
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
20
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
278
7 347
45
248
6 888
32
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Na przestrzeni lat od 2000 do 2006 oddano najwięcej mieszkań w Tczewie, a najmniej w Chojnicach.
W Starogardzie Gdańskim w tym czasie oddano łączne do uŜytku 814 mieszkań, w Tczewie 1491, a w
Chojnicach tylko 366. Tczew pod względem oddanych mieszkań do uŜytku górował nad Starogardem
Gdańskim praktycznie w kaŜdym roku kalendarzowym. Wyjątek stanowiły lata 2002 i 2003. W 2002
roku w Starogardzie Gdańskim oddano łącznie 141 mieszkań, tj. o 106 mieszkań więcej niŜ w
Tczewie i o 97 więcej niŜ w Chojnicach. Kolejny rok wyglądał podobnie. W tym okresie w
Starogardzie oddano 254 mieszkania, w Tczewie 230, a w Chojnicach 123. Sytuacja diametralnie się
zmieniła w 2004 roku, kiedy to w Tczewie oddano 382 mieszkania, w Starogardzie Gd. 100, a w
Chojnicach tylko 55. W kolejnych latach badanego okresu Tczew utrzymywał znaczną przewagę
względem Starogardu Gd i Chojnic.. Reasumując w badanym przedziale czasu w Tczewie oddano o
677 mieszkań więcej niŜ w Starogardzie Gd. oraz o 1125 mieszkań więcej niŜ w Chojnicach. Tczew
spośród porównywanych miast jest niekwestionowanym liderem w budownictwie mieszkaniowym.
Władze Starogardu Gdańskiego powinny bardziej przyjrzeć się polityce mieszkaniowej Tczewa, aby
w przyszłości wykorzystać jej dobre praktyki na własnym terenie.
33
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Z przedstawionego powyŜej wykresu wynika, Ŝe prawie w kaŜdym rodzaju mieszkalnictwa Tczew
góruje nad Starogardem Gdańskim. Chojnice natomiast przedstawiają się w kaŜdym aspekcie
budownictwa mieszkaniowego znacznie gorzej od Tczewa i Starogardu Gd. Na przestrzeni lat od 2000
do 2006 w Tczewie oddano więcej mieszkań spółdzielczych, zakładowych, komunalnych,
przeznaczonych na sprzedaŜ i wynajem niŜ w Starogardzie Gd. Jedynie w mieszkalnictwie
indywidualnym Starogard Gd. ma niewielką przewagę nad Tczewem.
Na uwagę zasługuje znaczna przewaga Tczewa, w ilości oddanych mieszkań na sprzedaŜ i wynajem
( 594 ) nad Starogardem Gd. (44) oraz Chojnicami (12). Powodu takiego stanu rzeczy naleŜy
doszukiwać się w braku przygotowanych terenów w Starogardzie Gdańskim pod inwestycje
mieszkaniowe.
34
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
III.4. Zasoby nieruchomości miejskiej
Mienie komunalne – zestawienie ogólne zbiorcze na dzień 30 czerwca 2007 r.6
Forma władania
I. Własność Gminy miejskiej –
ogółem plus poza granicami miasta.
1. zasoby gminy - własność
2. Grunty oddane w użytkowanie
wieczyste osobom fizycznym
3. Grunty w użytkowaniu wieczystym
osób prawnych
4. zasoby mieszkaniowe a + b + c + d
a) gminy,
b) wspólnot mieszkaniowych:
- os. fizycznych,
- gminy
W ilu
obrębach
Ilość
działek
Pow.
gruntów
28
***
23
24
3283
238
1221
806.83 ha
79.47 ha
393,42 ha
58.31 ha
19
280
68.32 ha
330
29.02 ha
c) przymusowa administracja
d) nieuregulowany stan prawny
5. majątek gminy – nieruchomości
zabudowane
82.00 ha
Ilość budynków
Ilość
mieszkań
Pow. użytkowa
mieszkań
Wartość
księgowa
budynków
Ilość lokali
użytkowych
Pow.
użytkowa
Szacunkowa
wartość
59 900 350,86 zł
213
85
114
2895
573
2246
1237
1009
124674 m2
24257 m2
97298 m2
54224 m2
43074 m2
9
5
57
19
2151 m2
968 m2
82
w tym:
7 gospodarczych,
7 przedszkoli,
5 szkół podst.
4 gimnazja,
18 b. garażowych
6
Pow. użyt. bud.
64851,95 m2 w tym:
6292,8 m2 przedszkola,
37453,58 m2 szkoły
41 991 449,00 zł
8 536 345,00 zł
33 170 677,00 zł
19 304 917,00 zł
13 865 760,00 zł
65
31
28
3
25
7613 m2
4615 m2
2621 m2
319 m2
2302 m2
60 842,00 zł
223 585,00 zł
3
3
69 m2
308 m2
6. drogi publiczne gminne ( miejskie )
180 ulic
546 *
99.87 ha*
*** - tereny położone poza granicami miasta Starogardu Gd. – Żabno, Koteże, Stary Las, Linowiec, Kokoszkowy
*
6
- dokładna ilość działek i powierzchnia gruntów tworzących drogi gminne jest w trakcie weryfikacji
Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urząd Miejski Starogard Gdański 2007.09.17
35
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
ZASOBY MIESZKANIOWE
Zasoby mieszkaniowe wg form własności
j.m.
2005
2006
mieszkania
miesz.
15 794
15 875
izby
izba
57 187
57 596
powierzchnia uŜytkowa mieszkań
m2
1 007 247
1 017 267
ogółem
zasoby gmin (komunalne)
mieszkania
miesz.
1 553
1 553
izby
izba
4 147
4 147
powierzchnia uŜytkowa mieszkań
m2
77 619
77 619
mieszkania
miesz.
6 032
6 032
izby
izba
20 069
20 069
powierzchnia uŜytkowa mieszkań
m2
283 413
283 413
zasoby spółdzielni mieszkaniowych
zasoby zakładów pracy
mieszkania
miesz.
243
243
izby
izba
781
781
powierzchnia uŜytkowa mieszkań
m2
12 938
12 938
mieszkania
miesz.
7 890
7 951
izby
izba
31 947
32 276
powierzchnia uŜytkowa mieszkań
m2
629 215
637 969
zasoby osób fizycznych
zasoby Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS)
mieszkania
miesz.
32
32
izby
izba
112
112
powierzchnia uŜytkowa mieszkań
m2
1 785
1 785
zasoby pozostałych podmiotów
mieszkania
miesz.
44
64
izby
izba
131
211
powierzchnia uŜytkowa mieszkań
m2
2 277
3 543
39
-
Mieszkania w budynkach mieszkalnych sprzedanych osobom fizycznym
budynki wielorodzinne
mieszkania
miesz.
powierzchnia uŜytkowa mieszkań
m2
1 856
Mieszkania w budynkach mieszkalnych zwrócone dawnym indywidualnym właścicielom bądź
spadkobiercom
-
mieszkania
miesz.
0
-
powierzchnia uŜytkowa mieszkań
m2
0
-
Mieszkania wyposaŜone w instalacje techniczno-sanitarne
wodociąg
miesz.
15 724
15 805
ustęp spłukiwany
miesz.
15 166
15 247
łazienka
miesz.
14 302
14 386
36
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
centralne ogrzewanie
miesz.
13 137
13 227
gaz sieciowy
miesz.
12 669
12 723
Mieszkania wyposaŜone w instalacje - w % ogółu mieszkań
wodociąg
%
99,6
99,6
łazienka
%
90,6
90,6
centralne ogrzewanie
%
83,2
83,3
Zaległości w opłatach za mieszkanie w zasobach gminnych
ogółem
mieszkania
miesz.
1 005
-
wysokość zaległości
tys. zł
444,2
-
mieszkania
miesz.
620
-
wysokość zaległości
tys. zł
388,0
-
ponad 3 miesiące
Postępowania eksmisyjne i eksmisje z lokali mieszkalnych
toczące się w sądzie postępowania eksmisyjne
ogółem
jed.
10
-
z powodu zaległości w opłatach za mieszkanie
jed.
10
-
ogółem
jed.
31
-
z powodu zaległości w opłatach za mieszkanie
jed.
31
-
ogółem
jed.
13
-
z powodu zaległości w opłatach za mieszkanie
jed.
13
-
m2
63,8
64,1
20,9
21,2
orzeczone przez sąd eksmisje
wykonane eksmisje
Przeciętna powierzchnia uŜytkowa mieszkania
1 mieszkania
na 1 osobę
m2
Źródło: Główny Urząd Statystyczny,. http://www.stat.gov.pl/bdr/bdrap.strona.indeks
REMONTY I MODERNIZACJE KOMUNALNYCH ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH
Remonty kapitalne i roboty remontowe mieszkań
remonty kapitalne
j.m.
2005
2006
mieszkania w budynkach wyremontowanych
miesz.
0
-
mieszkania, których remont bezpośrednio dotyczył
miesz.
0
-
mieszkania
miesz.
8
-
mieszkania, których remont bezpośrednio dotyczył
miesz.
8
-
mieszkania
miesz.
19
-
mieszkania, których remont bezpośrednio dotyczył
miesz.
16
-
mieszkania
miesz.
188
-
mieszkania, których remont bezpośrednio dotyczył
miesz.
38
-
roboty remontowe - wymiana instalacji
roboty remontowe - remont dachu
roboty remontowe - wymiana stolarki budowlanej
37
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Instalacje nowo doprowadzone do mieszkań
mieszkania
ogółem
miesz.
0
-
wodociąg
miesz.
0
-
kanalizacja
miesz.
0
-
centralne ogrzewanie
miesz.
0
-
ciepła woda
miesz.
0
-
gaz sieciowy
miesz.
0
-
ogółem
miesz.
0
-
wodociąg
miesz.
0
-
kanalizacja
miesz.
0
-
centralne ogrzewanie
miesz.
0
-
ciepła woda
miesz.
0
-
gaz sieciowy
miesz.
0
-
miesz.
28
-
mieszkania, których remont bezpośrednio dotyczył
miesz.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny,. http://www.stat.gov.pl/bdr/bdrap.strona.indeks
28
-
j.m.
2005
2006
szt
16 924
15 032
zł
2 410 955
2 468 485
szt
5 384
5 580
zł
741 279
867 583
szt
9 322
8 030
zł
1 391 447
1 376 337
szt
98
62
zł
10 594
7 971
szt
1 755
146
zł
210 710
21 351
mieszkania, których remont bezpośrednio dotyczył
Ocieplenie budynków
mieszkania w budynkach wyremontowanych
DODATKI MIESZKANIOWE
Liczba i kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych
ogółem
ogółem (liczba)
kwota
w zasobie gminnym
ogółem (liczba)
kwota
w zasobie spółdzielczym
ogółem (liczba)
kwota
w zasobie wspólnot mieszkaniowych
ogółem (liczba)
kwota
w zasobie prywatnym
ogółem (liczba)
kwota
w zasobie towarzystwa budownictwa społecznego
ogółem (liczba)
szt
33
32
kwota
w zasobie innym
zł
4 459
9 312
ogółem (liczba)
szt
kwota
zł
Źródło: Główny Urząd Statystyczny,. http://www.stat.gov.pl/bdr/bdrap.strona.indeks
332
1 182
52 466
185 931
38
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
IV. Gospodarka
W celu zobrazowania stanu gospodarki Starogardu Gdańskiego dokonano jej porównania do
gospodarki miast Tczewa i Chojnic, ze względu na ich podobną strukturę społeczną oraz wielkość. W
analizie poddano badaniu podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w roku
2005
r.,
podmioty
gospodarki
narodowej
zarejestrowane
w
rejestrze
REGON
według
wybranych sekcji w 2005 r. oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według
wybranych sekcji w 2005 r.
Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze regon w roku 2005 r.
sektor
Z liczby ogółem
Spółki handlowe
ogółem
W tym z
udziałem
kapitału
zagranicznego
Spółki
cywilne
Osoby
fizyczne
prowadzące
działalność
gospodarczą
publiczne
prywatny
4764
94
4670
197
100 %
1, 97 %
98,03 %
4,14 %
0,9 %
5402
291
5111
327
80
344
32
79
4168
100 %
5,39 %
94,61 %
6,05 %
1,48 %
6,37 %
0,59 %
1,46 %
77,16 %
Razem
Starogard Gdański
43
245
5,14 %
spółdzielnie
Fundacje,
stowarzyszenia
i organizacje
społeczna
17
71
4062
0,36 %
1,49 %
85,26 %
Tczew
Chojnice
3456
214
3242
131
19
208
13
79
2736
100 %
6,19 %
93,81 %
3,79 %
0,55 %
6,02 %
0,38 %
2,29 %
79,17 %
Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku, Województwo Pomorskie: Podregiony, Powiaty, Gminy, Gdańsk 2006
Z podanych danych wynika, iŜ znamienitą większość podmiotów gospodarczych w Starogardzie
Gdańskim stanowią podmioty prywatne, tj. 98,03 %. Wskaźnik ten jest prawie o 4 % wyŜszy niŜ
w Tczewie i o prawie 5 % niŜ w Chojnicach, co świadczy pozytywnie o przedsiębiorczości
mieszkańców miasta. Z ogółu podmiotów gospodarczych aŜ 85,26 % stanowią podmioty prowadzone
przez osoby fizyczne MoŜe to wskazywać na nieduŜą wielkość przedsiębiorstw w mieście. W tym
zakresie Tczew i Chojnice wypadają gorzej gdzie odpowiednio 77,16 % i 79,17 % podmiotów
gospodarczych to podmioty prowadzone przez osoby fizyczne.
39
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON według
wybranych sekcji w 2005 r.
W tym
W tym
przetwórstwo
przemysłowe
budownictwo
472
468
515
1924
104
332
215
526
0,8 %
9,91 %
9,82 %
10,81 %
40,39 %
2,18 %
6,97 %
4,51 %
11,04 %
5402
35
737
727
605
1615
129
309
230
1040
100 %
0,65 %
13,64 %
13,46 %
11,2 %
29,9 %
2,39 %
5,72 %
4,26 %
19,25 %
3456
34
369
362
331
1128
80
231
116
572
100 %
0,98 %
10,68 %
10,47 %
9,58 %
32,64 %
2,31 %
6,68 %
3,36 %
16,55 %
Ogółem
razem
Przemysł
Rolnictwo,
łowiectwo,
i leśnictwo
4764
38
100 %
Handel i
naprawy
Hotele i
restauracje
Transport,
gospodarka
magazynowa
i
łączność
Pośrednictwo
finansowe
Obsługa
nierucho
mości i
firm
Starogard Gdański
Tczew
Chojnice
Źródło: Urząd Statystyczny w Gdański, Województwo Pomorskie: Podregiony, Powiaty, Gminy, Gdańsk 2006
Z zamieszczonych w powyŜszej tabeli danych wynika, iŜ w Starogardzie Gdańskim działalność
podmiotów gospodarczych skupia się w głównej mierze w sekcji handlu i napraw ( co stanowi aŜ
40,39 % ogółu ), następnie obsłudze nieruchomości ( 11,04 % ), budownictwie ( 10,81 % ) oraz
przemyśle ( 9,91 % ). W tym obszarze analizy Tczew wypada znacznie lepiej, gdyŜ działalność
gospodarcza podmiotów gospodarki narodowej jest bardziej zrównowaŜona. W Tczewie działalność
w sekcji handlu i napraw stanowi 29,9 % ogółu, a działalność w sekcji przemysłowej wynosi 13,64 %
czyli prawie o 4 % więcej niŜ w Starogardzie. Nawet mniejsze Chojnice mogą pochwalić się
większym zaangaŜowaniem podmiotów gospodarczych w sekcjach przemysłu, obsługi nieruchomości
oraz transportu, gospodarki magazynowej i łączności niŜ Starogard Gdański. Choć działalność
podmiotów gospodarki narodowej w Chojnicach skupia się w większości w zakresie handlu i napraw
(32,64 %), to jednak nie jest ona tak znacząca jak w przypadku Starogardu Gd. (40,39 %).
Na podstawie przedstawionego powyŜej porównania Starogardu Gdańskiego do Tczewa i Chojnic
moŜna stwierdzić, Ŝe Starogard Gd. wyróŜnia się szczególnie duŜym skupieniem działalności
gospodarczej podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, w sekcji
„handlu i napraw”, przy jednoczesnym zmarginalizowaniu innych sekcji w porównaniu do Tczewa i
Chojnic tj. szczególnie obsługa nieruchomości i firm oraz sekcjach przemysłowych. Wniosek ten
nabiera szczególnego znaczenia, gdy weźmie się pod wzgląd profil gospodarczy Starogardu
Gdańskiego przed przemianami ustrojowo- gospodarczymi, kiedy to Starogard Gd. był pręŜnie
rozwijającym się ośrodkiem przemysłowym w regionie, w którym działalność podmiotów
gospodarczych skupiała się w głównej mierze w sektorze przemysłowym.
40
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Tak skrajnej zmiany profilu gospodarczego miasta moŜna dopatrywać się w źle przeprowadzonych
procesach prywatyzacyjnych duŜych przedsiębiorstw przemysłowych w mieście w skutek czego
większość z nich upadła.
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według wybranych sekcji w 2005 r.
W tym
Ogółem
Handel
i
naprawy
Hotele i
restauracje
Transport,
gospodarka
magazynowa
i łączność
Pośrednictw
o finansowe
Obsługa
nieruchomości
i firm
Przetwórstwo
przemysłowe
Budownictwo
4062
395
468
1722
87
316
201
438
100 %
9,72 %
11,52 %
42,52 %
2,14 %
7,78 %
4,95 %
10,78 %
4168
576
517
1356
108
282
222
635
100 %
13,82 %
12,4 %
32,53 %
2,59 %
6,77 %
5,33 %
15,24 %
2736
294
331
977
64
209
111
366
100 %
10,75 %
12,10 %
35,71 %
2,34 %
7,64 %
4,06 %
13,38 %
Starogard Gdański
Tczew
Chojnice
Źródło: Urząd Statystyczny w Gdański, Województwo Pomorskie: Podregiony, Powiaty, Gminy, Gdańsk 2006
Z analizy danych dotyczących osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w wybranych
sekcjach wynika, Ŝe działalność gospodarcza wśród osób fizycznych w Starogardzie Gdańskim
w głównej mierze skupia się w sekcji handlu i napraw co stanowi 42,52 % ogółu osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą. W następnej kolejności działalność gospodarcza wśród osób
fizycznych skupia się w sekcji budownictwa ( 11,52 % ), obsługi nieruchomości i firm ( 10,78 % )
oraz w przetwórstwie przemysłowym ( 9, 72 % ). W Tczewie i Chojnicach znacznie mniej osób
fizycznych prowadzi działalność gospodarczą w sekcji handlu i napraw, bo tylko odpowiednio 32,53
% i 35,71 % ogółu. Jak juŜ wspomniano w poprzedniej analizie rynek działalności podmiotów
gospodarczych w Tczewie i Chojnicach jest bardziej zrównowaŜony. Znacznie więcej osób fizycznych
prowadzi tam działalność w sekcji przetwórstwa przemysłowego, budownictwa, obsługi
nieruchomości i firm oraz pośrednictwa finansowego.
41
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
IV.1. Działalność produkcyjna i usługowa
Struktura podmiotów wg prawnej formy działalności (ilość)
Forma prawna działalności
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
4
3
3
3
3
3
1
1
1
Spółki handlowe
134
140
157
165
176
183
189
240
208
Spółki cywilne
204
233
256
246
238
242
-
245
-
Spółdzielnie
18
18
17
17
17
17
17
17
17
Inne (fundacje, stowarzyszenia)
21
23
47
55
50
55
68
71
83
Ogółem podmioty gospodarki
narodowej
2.907
3.315
3.700
3.971
4.168
4.367
4.542
4.764
5.070
Zakłady osób fizycznych
2.445
2.806
3.111
3.339
3.258
3.723
3.868
4.062
4.237
Przedsiębiorstwa państwowe
źródło: Główny Urząd Statystyczny,. http://www.stat.gov.pl/bdr/bdrap.strona.indeks
W Starogardzie Gdańskim działa kilka duŜych zakładów przemysłowych. W ostatnich 5 latach
nastąpił wzrost liczby spółek cywilnych, fundacji, stowarzyszeń oraz zakładów osób fizyczny. Wzrost
obserwuje się w większości gałęziach handlu i usług. W mieście dominują zakłady osób fizycznych.
Firmy przez nie prowadzone są zazwyczaj słabe kapitałowo i zatrudniają przewaŜnie do 5 osób. Są
ukierunkowane na proste formy działalności. Według prawnej formy własności dominuje sektor
prywatny – zakłady osób fizycznych, spółki cywilne oraz spółki handlowe.
42
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
IV.2. Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej
Zmiany w miejskim rejestrze podmiotów
Liczba
przedsiębiorców
(osób fizycznych)
1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002 2003
2004
2005
2006
Nowo rejestrowani
507
514
540
430
425
788
322
364
395
380
377
Wykreślani
398
334
338
405
369
596
343
394
465
469
492
Zarejestrowanych
2.557 2.737 2939 2.964 3020 3.212 3.191 3.161 3.091 3.002
2.887
źródło: Urząd Miejski w Starogardzie Gdańskim – kwiecień 2006
Sytuacja małych firm charakteryzuje się duŜą liczbą rejestrowanych i likwidowanych działalności
gospodarczych, a takŜe stałym spadkiem liczby zarejestrowanych przedsiębiorstw notowanym od
2002 roku. W przeciągu ostatnich 7 lat zarejestrowano 3.051 podmiotów gospodarczych,
wykreślając jednocześnie 3.128.
43
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
IV.3. Gospodarka Rolna
l.p.
1.
2.
3.
uszczegółowienie
powierzchnia
Procent powierzchni
miasta
UŜytki rolne ogółem
1322 ha
52,29
w tym:
- grunty orne
- sady
- łąki trwałe
- pastwiska trwałe
- grunty rolne zabudowane
- grunty pod rowami
1016 ha
27 ha
95 ha
75 ha
102 ha
7 ha
40,2
1,07
3,76
2,97
4,04
0,28
UŜytki indywidualnych gosp. rol.
312 ha
12,35
w tym:
- grunty orne
- sady
- łąki trwałe
- pastwiska trwałe
- grunty rolne zabudowane
- grunty pod rowami
243 ha
5 ha
20 ha
27 ha
16 ha
1 ha
9,62
0,2
0,79
1,07
0,63
0,04
Przetwórstwo rolne
Zakłady przetwórstwa rolnego:
a. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
W Starogardzie Gdańskim
ul. Norwida 1
b. Zakład Przetwórstwa Mięsnego
ul. Prusa 45
w Starogardzie Gd.
c. Piekarnie:
- ul. Górna,
- ul. Grunwaldzka,
- ul. Gdańska,
- ul. Kochanki
Z przedstawionych danych wynika, Ŝe aŜ 52,29 % powierzchni miasta stanowią grunty rolne, w tym
12,35 % stanowią gospodarstwa indywidualne.
44
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
V. Zaopatrzenie miasta w ciepło, energie elektryczną
i paliwa gazowe
V.1. Źródła ciepła, udział odbiorców w strukturze zuŜycia energii cieplnej.
System ciepłowniczy miasta oparty jest w części południowej Starogardu Gd. na dwóch
wydzielonych sieciach ciepłowniczych z Kotłowni Rejonowej „Południe" przy ul. Pomorskiej 26
o mocy zainstalowanej 58,15 MW i EC „Polpharma" przy ul. Jabłowskiej i mocy zainstalowanej
120,4 MW. Oba źródła ciepła mają moce cieplne niewykorzystane: EC - ok. 70 MW w parze i wodzie
gorącej i kotłownia rejonowa ok. 21 MW. W części północnej istnieje 10 systemów sieciowych w
oparciu o źródła ciepła osiedlowe i 20 kotłowni osiedlowych i lokalnych rozproszonych na paliwa
stałe, olejowe, które mają być włączone do miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez budowę planowanej
magistrali ciepłowniczej „Północ". Właścicielem źródeł ciepła i sieci komunalnych jest Zakład
Energetyki Cieplnej „STAR-PEC" Spółka z o.o. (spółka gminy miejskiej).
Produkcja ciepła w mieście:
- wg rodzajów paliwa
według rodzajów paliwa
paliwa stałe
gaz ziemny
olej opałowy
pozostałe
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
80,30%
80,10%
79,90%
70,10%
66,70%
67,90%
67,10%
12,40%
16,90%
17,40%
27,10%
30,40%
30,20%
31,30%
4,60%
2,50%
2,20%
2,20%
2,20%
1,2%
0,80%
2,70%
0,50%
0,50%
0,60%
0,70%
0,70%
0,80%
Źródło: Zakład Energetyki Cieplnej Star-Pec w Starogardzie Gdańskim – maj 2007 r.
- wg produkcji ciepła dla potrzeb c.o., went. I c.w.u. w mieście wg wielkości produkcji.
według producentów
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Elektrociepłownia Starogard
Sp. z o.o.
32,7%
31,1%
38,0%
38,1%
37,4%
36,8%
36,7%
ZEC „Star-Pec” Sp. z o.o.
18,3%
20,4%
22,3%
23,8%
29,5%
źródła rozproszone, w tym:
- kotłownie powyŜej 0,5 MW
23,0%
19,0%
16,8%
16,0%
13,6%
- kotłownie poniŜej 0,5 MW
26,0%
29,5%
22,9%
22,1%
19,5%
Źródło: Zakład Energetyki Cieplnej Star-Pec w Starogardzie Gdańskim – maj 2007 r.
29,7%
30,8%
14,1%
19,3%
14,0%
18,5%
45
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
V.2. Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną.
GPZ „Starogard Gd." (Główny Punkt Zasilania) był do niedawna jedynym punktem zasilającym
miasto i okolice. Następowało tam duŜe skoncentrowanie mocy. Wybudowany GPZ „Skarszewy"
znacznie odciąŜył istniejący GPZ Starogard Gd. i zwiększył pewność zasilania terenu. Główny rozwój
sieci elektroenergetycznej jest skorelowany z rozwojem miasta. Eksploatacją zajmuje się POZG
Gdańsk Zakład Starogard Gd.
J. m.
2000
2001
2002
2003
Energia elektryczna w gospodarstwach domowych w miastach
odbiorcy energii elektrycznej na niskim
napięciu
szt
15 691 16 305 16 412
16 527
zuŜycie energii elektrycznej na niskim
napięciu
MW*h 28 349 30 739 29 588
30 171
ZuŜycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych
2004
2005
16 560
16 781
29 073
30 863
619,0
600,0
638,6
na 1 korzystającego / odbiorcę
kW*h
1 802,8 1 825,6
źródło: Główny Urząd Statystyczny,. http://www.stat.gov.pl/bdr/bdrap.strona.indeks
1 755,6
1 839,2
na 1 mieszkańca
kW*h
-
-
603,6
V.3. Zaopatrzenie miasta w gaz.
J. m.
2000
2001
2002
2003
2004
2005
km
Sieć gazowa
-
-
106,7
105,8
114,1
km
-
-
-
2,0
2,0
2,0
długość czynnej sieci
rozdzielczej
km
110,7
-
-
104,7
103,8
112,1
długość czynnej sieci
rozdzielczej
m
-
113 060
106 599
-
-
-
czynne połączenia do
budynków mieszkalnych
szt
3 253
3 391
3 152
3 192
3 246
3 334
odbiorcy gazu
gosp.dom.
13 241
11 494
11 532
13 202
-
13 580
odbiorcy gazu w tys.
gosp.dom.
-
-
-
-
13,3
-
odbiorcy gazu ogrzewający
mieszkania gazem
gosp.dom.
-
-
2 907
-
-
3 018
odbiorcy gazu ogrzewający
mieszkania gazem w tys.
gosp.dom.
-
-
-
-
2,9
-
odbiorcy gazu w miastach
gosp.dom.
-
-
11 532
13 202
-
13 580
długość czynnej sieci ogółem
długość czynnej sieci
przesyłowej
46
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
odbiorcy gazu w miastach w
tys.
gosp.dom.
-
-
-
13,3
-
tys.m3
6 809,00
7 169,00
6 666,00
hm3
-
-
-
-
-
5 848,70
6,30
5,70
-
zuŜycie gazu na ogrzewanie
mieszkań w tys. m3
tys.m3
-
-
3 208,0
-
-
3 532,5
zuŜycie gazu na ogrzewanie
mieszkań w hm3
hm3
-
-
-
-
2,2
-
ludność korzystająca z sieci
gazowej
osoba
-
-
-
41 673
38 750
38 640
Korzystający z instalacji w miastach w % ogółu ludności miast
%
85,8
80,2
80,1
Sieć rozdzielcza na 100 km2
421,8
km
414,3
410,8
443,6
ZuŜycie gazu w gospodarstwach domowych
136,0
m3
129,3
117,6
121,0
578,0
477,2
na 1 korzystającego / odbiorcę
m3
źródło: Główny Urząd Statystyczny,. http://www.stat.gov.pl/bdr/bdrap.strona.indeks
428,6
430,7
zuŜycie gazu w tys. m3
zuŜycie gazu w hm3
Gaz
sieć gazowa
na 1 mieszkańca
-
Z przedstawionych danych wynika, Ŝe zuŜycie gazu w okresie badanym początkowo zaczyna spadać z
poziomu 136 m3 na 1 mieszkańca w 2002 roku do poziomu 117,6 m3 w 2004 roku, by w 2005 roku
nastąpił jego wzrost do 121,0 m3 na jednego mieszkańca. Podejmując próbę wyciągnięcia wniosków
z analizowanych danych naleŜy pamiętać, Ŝe zuŜycie gazu zaleŜy w duŜej mierze od warunków
pogodowych w danym roku, konstrukcji budynków ogrzewanych tym paliwem oraz ilości
mieszkańców na badanym terenie. Zmniejszający się poziom zuŜycia gazu między rokiem 2002 a
2004 wynika między innymi ze zmniejszającej się liczby mieszkańców miasta. Nie bez znaczenia jest
równieŜ ogólna tendencja ocieplania budynków w budownictwie – co w bezpośredni sposób wpływa
na zmniejszenie się zuŜycia gazu wykorzystywanego jako paliwo do ogrzewania domostw. Wzrost
zuŜycia gazu w 2005 roku spowodowany był najprawdopodobniej warunkami pogodowymi – bardzo
długą i mroźną zimą.
Przewidywane kierunki rozwoju sieci gazowej na obszarze miasta to głównie tereny zabudowy
domków jednorodzinnych. W celu zapewnienia racjonalizacji kosztów związanych z ciepłownictwem
oraz proekologicznego jego charakteru przewiduje się konwersję kotłów z paliw stałych na gazowe.
Aby tego dokonać konieczne będzie doprowadzenie sieci średniego ciśnienia i rozwiązanie układu
rozdzielczego stacji i sieci.
47
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
VI.
Gospodarka wodno- ściekowa
VI.1. Zaopatrzenie w wodę – infrastruktura techniczna.
J. m.
URZĄDZENIA SIECIOWE - wodociągi
długość czynnej sieci rozdzielczej
długość czynnej sieci rozdzielczej stanowiącej własność gminy
długość czynnej sieci rozdzielczej stanowiącej własność gminy, eksploatowanej przez
jednostki gospodarki komunalnej
połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania
woda dostarczona gospodarstwom domowym
ludność korzystająca z sieci wodociągowej w miastach
ludność korzystająca z sieci wodociągowej
2005
2006
km
km
86,7
0
86,7
0
km
0
0
3 458
1 390,8
46 052
46 052
3 530
1 356,9
45 867
45 867
szt
dam3
osoba
osoba
Korzystający z instalacji w miastach w % ogółu ludności miast
%
95,5
95,5
Sieć rozdzielcza na 100 km2
ZuŜycie wody w gospodarstwach domowych - woda z wodociągów
na 1 mieszkańca
na 1 korzystającego / odbiorcę
źródło: Główny Urząd Statystyczny,. http://www.stat.gov.pl/bdr/bdrap.strona.indeks
km
343,1
343,0
m3
m3
28,8
30,2
28,3
29,6
Z przedstawionych danych zawartych w powyŜszej tabeli wynika, Ŝe 95,5 % mieszkańców Starogardu
Gdańskiego korzysta z instalacji wodociągowej. Wskazuje to, iŜ nadal 4,5 % mieszkańców miasta jest
pozbawionych bieŜącej wody. Wynik ten jest równieŜ niepokojący w porównaniu z danymi
z województwa, w którym 97,4 % mieszkańców miast jest podłączonych do miejskiej instalacji
wodociągowej. Władze miasta powinny dąŜyć do zapewnienia dostępu do instalacji wodociągowej
100 % mieszkańców Starogardu Gdańskiego.
48
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
VI.2. Gospodarka ściekowa.
Na terenie Starogardu Gdańskiego działają dwa systemy kanalizacyjne: grawitacyjny i tłoczny
połączony z dziesięcioma przepompowniami usytuowanymi na terenie miasta. Ścieki do oczyszczalni
ścieków doprowadzane są poprzez sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej. Systemem
odprowadzania ścieków poprzez sieć kanalizacji objęto 93% terenów miejskich.
Oczyszczalnia Ścieków Starogard Gdański:
•
uŜytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR WiK Sp. z o.o.
•
% ogólnej ilości cieków oczyszczanych z powiatu: 84,18%
•
przepustowość 16 000 [m³/dobę]
•
obciąŜenie [RLM] 70 000
•
rzeczywista ilość ścieków wpływająca śr. 10220 (w r. 2003 8789 [m³/dobę])
•
sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny
•
% redukcji ładunku: BZT5 97,8, CHZT 91,8, fosfor 90,4, azot og 80,9, zawiesina 96,9
•
odbiornik: rzeka Wierzyca
•
ilość wytworzonych osadów ściekowych 1230 tsm/rok
•
sposób zagospodarowania osadów: kompostowanie i przyrodnicze wykorzystanie
J. m.
URZĄDZENIA SIECIOWE - kanalizacja
długość czynnej sieci kanalizacyjnej
połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego
zamieszkania
ścieki odprowadzone
ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w miastach
dam3/r.
osoba
Korzystający z instalacji w miastach w % ogółu ludności miast
Sieć rozdzielcza na 100 km2 - kanalizacyjna
2005
2006
km
77,6
78,2
szt
1 627
1 712
2 157,0
41 894
2 112,3
41 761
%
86,9
87,0
km
307,1
309,3
źródło: Główny Urząd Statystyczny,. http://www.stat.gov.pl/bdr/bdrap.strona.indeks
Z danych zawartych w tabeli wynika, Ŝe w 2006 roku 87 % mieszkańców miasta korzystało z
miejskiej instalacji kanalizacyjnej. Co oznacza, Ŝe 13 % mieszkańców było jej pozbawione. Aby to
zobrazować wystarczy podać wynik województwa, w którym to 92,5 % mieszkańców miast
w badanym okresie było podłączonych do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Władze miasta powinny
dołoŜyć wszelkich starań, aby poprawić ten niekorzystny wynik i optymalnie osiągnąć poziom bliski
100 % korzystających mieszkańców z miejskiej sieci kanalizacyjnej, co w XXI wieku powinno być
normą.
49
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
J. m.
2002
2003
2004
2005
2006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 000
16 000
16 000
16 000
16 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
2 217,9
2 162,3
2 249,2
2 157,0
2 112,3
4 240
3 208
3 740
3 204
3 225
2 040
0
0
0
2 018
0
0
2 057
0
0
1 961
0
0
1 968
0
0
2 040
2 018
2 057
1 961
1 968
48 327
0
0
0
48 327
48 560
0
0
48 560
48 328
0
0
48 328
48 229
0
0
48 229
47 969
0
0
47 969
19 699
182 367
41 488
33 551
6 212
18 388
166 166
36 471
28 290
3 819
28 150
225 119
30 211
52 739
3 740
27 549
174 752
35 253
30 758
2 371
18 591
147 695
28 915
30 312
2 128
t
t
-
1 175
0
1 230
1 144
1 120
1 026
1 149
1 068
t
-
0
0
0
0
t
t
t
t
-
1 040
0
0
0
0
135
-
0
0
86
0
0
94
0
0
81
t
-
0
0
0
0
KOMUNALNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
Obiekty komunalne
oczyszczalnie mechaniczne
ob.
oczyszczalnie mechaniczno-chemiczne
ob.
oczyszczalnie biologiczne
ob.
oczyszczalnie z podwyŜszonym usuwaniem
ob.
biogenów
Wielkość (przepustowość) oczyszczalni wg projektu
oczyszczalnie mechaniczne
m3/dobę
oczyszczalnie mechaniczno-chemiczne
m3/dobę
oczyszczalnie biologiczne
m3/dobę
oczyszczalnie z podwyŜszonym usuwaniem
m3/dobę
biogenów
RównowaŜna liczba mieszkańców
ogółem
osoba
Ścieki oczyszczane
odprowadzane ogółem
dam3/rok
oczyszczane łącznie z wodami infiltracyjnymi
i ściekami dowoŜonymi
dam3/rok
oczyszczane razem
dam3/rok
oczyszczane mechanicznie
dam3/rok
oczyszczane chemicznie
dam3/rok
oczyszczane biologicznie
dam3/rok
oczyszczane z podwyŜszonym usuwaniem
biogenów
dam3/rok
Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie
ogółem
osoba
mechaniczne
osoba
chemiczne
osoba
biologiczne
osoba
z podwyŜszonym usuwaniem biogenów
osoba
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu
BZT5
ChZT
zawiesina
azot ogólny
fosfor ogólny
kg/rok
kg/rok
kg/rok
kg/rok
kg/rok
Osady wytworzone w ciągu roku
ogółem
stosowane w rolnictwie
stosowane do rekultywacji terenów, w tym
gruntów na cele rolne
stosowane do uprawy roślin przeznaczonych
do produkcji kompostu
przekształcone termicznie
składowane razem
magazynowane czasowo
Osady składowane i wykorzystane
osady składowane/ osady wykorzystane
50
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
J. m.
2002
2003
2004
2005
2006
PRZEMYSŁOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
Oczyszczalnie przemysłowe
oczyszczalnie
mechaniczne
ob.
0
1
0
0
0
chemiczne
ob.
0
0
0
0
0
biologiczne
ob.
1
1
1
1
0
z podwyŜszonym usuwaniem
biogenów
ob.
0
0
0
0
0
mechaniczne
m3/dobę
0
1 240
0
0
0
chemiczne
m3/dobę
0
0
0
0
0
biologiczne
m3/dobę
19 300
19 300
19 300
19 300
0
z podwyŜszonym usuwaniem
biogenów
0
0
0
0
0
m3/dobę
przepustowość projektowa oczyszczalni
Gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle
zakłady zuŜywające wodę ogółem
ob.
6
6
6
6
0
zakłady zuŜywające wodę
odprowadzające ścieki wymagające
oczyszczenia bezpośrednio do wód
powierzchniowych lub do ziemi
ob.
1
-
-
-
-
zakłady zuŜywające wodę
odprowadzające ścieki wymagające
oczyszczenia bezpośrednio do wód
lub do ziemi
ob.
-
1
1
1
0
4 101
3 488
3 236
3 090
0
zuŜycie wody na potrzeby
przemysłu
dam3
pobór wód podziemnych
dam3
1 113
934
919
950
0
pobór wód powierzchniowych
dam3
3 086
2 657
2 391
2 249
0
woda z odwadniania zakładów
górniczych i obiektów budowlanych
-
0
0
0
0
dam3
zakup wody razem
dam3
81
75
93
75
0
zakup wody z wodociągów
komunalnych na cele produkcyjne
78
75
93
75
0
dam3
Przemysłowe oczyszczanie ścieków
ścieki odprowadzone ogółem
dam3
3 983
3 613
3 295
3 021
0
ścieki odprowadzone do sieci
kanalizacyjnej
dam3
418
417
467
467
0
ścieki odprowadzane bezpośrednio
do wód powierzchniowych lub do
ziemi
dam3
3 565
-
-
-
-
ścieki odprowadzane bezpośrednio
do wód lub do ziemi
dam3
-
3 196
2 828
2 554
0
51
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
ścieki odprowadzane bezpośrednio
do wód powierzchniowych lub do
ziemi wody chłodnicze
dam3
656
-
-
-
-
ścieki odprowadzane bezpośrednio
do wód lub do ziemi – wody
chłodnicze (umownie czyste)
dam3
-
651
655
408
0
ścieki zawierające substancje
szczególnie szkodliwe dla
środowiska wodnego
dam3
-
-
-
0
0
ścieki wymagające oczyszczania ze
ścieków odprowadzonych
bezpośrednio do wód
powierzchniowych lub do ziemi
dam3
2 909
-
-
-
-
ścieki wymagające oczyszczania ze
ścieków odprowadzonych
bezpośrednio do wód lub do ziemi
dam3
-
2 545
2 173
2 146
0
ścieki oczyszczane razem
dam3
2 909
2 545
2 173
2 146
0
ścieki oczyszczane mechanicznie
dam3
0
0
0
0
0
ścieki oczyszczone chemicznie
dam3
0
0
0
0
0
ścieki oczyszczane biologicznie
dam3
2 909
2 545
2 173
2 146
0
ścieki oczyszczane z podwyŜszonym
usuwaniem biogenów
0
0
0
0
0
dam3
ścieki nie oczyszczane
dam3
0
0
0
0
0
ścieki ponownie wykorzystane
dam3
-
-
-
0
0
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach odprowadzonych do wód powierzchniowych lub do ziemi w kg/rok
BZT5
kg/rok
27 469
-
-
-
-
ChZT
kg/rok
202 383
-
-
-
-
zawiesina
kg/rok
16 303
-
-
-
-
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach odprowadzonych do wód lub do ziemi
BZT5
kg/rok
-
27 859
20 444
15 378
0
ChZT
kg/rok
-
207 439
160 650
136 666
0
zawiesina
kg/rok
-
46 667
17 546
20 357
0
chlorki i siarczany
kg/rok
-
1 382 255
670 395
758 316
0
fenole lotne
kg/rok
-
211
139
19
0
azot ogólny
kg/rok
-
-
-
0
0
fosfor ogólny
kg/rok
-
-
-
0
0
dam3
-
0
0
0
0
ogółem
t
-
417
310
271
0
stosowane w rolnictwie
t
-
-
0
0
0
Wody zasolone
ogółem
Osady z przemysłowych oczyszczalni ścieków
52
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
stosowane do rekultywacji terenów,
w tym gruntów na cele rolne
t
-
-
0
0
0
stosowane do uprawy roślin
przeznaczonych do produkcji
kompostu
t
-
-
0
0
0
przekształcone termicznie
t
-
-
0
0
0
składowane razem
t
-
-
87
85
0
magazynowane czasowo
t
-
-
0
0
0
t
osady wykorzystane
źródło: Główny Urząd Statystyczny,. http://www.stat.gov.pl/bdr/bdrap.strona.indeks
43
18
0
0
0
0
Osady składowane i wykorzystane
osady składowane
t
53
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
J. m.
2002
2003
2004
ZUśYCIE WODY I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
ZuŜycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności
ogółem
dam3/rok
6 071,5
5 459,9
5 164,7
przemysł
dam3/rok
4 101
3 488
3 236
rolnictwo i leśnictwo
dam3/rok
0
0
0
eksploatacja sieci wodociągowej
dam3/rok
1 970,5
1 971,9
1 928,7
gospodarstwa domowe
dam3/rok
1 450,3
1 405,8
Komunalne i przemysłowe oczyszczalnie ścieków
oczyszczalnie
ob.
ogółem
2
3
2
z podwyŜszonym usuwaniem
ob.
biogenów
2
1
1
przepustowość
ogółem
dam3/dobę
35 300
36 540
35 300
z podwyŜszonym usuwaniem
biogenów
dam3/dobę
35 300
16 000
16 000
ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków miejskich i wiejskich
ogółem
osoba
48 327
48 560
48 328
z podwyŜszonym usuwaniem
biogenów
osoba
48 560
48 328
Wielkość oczyszczalni komunalnych w RLM
ogółem
osoba
70 000
70 000
70 000
Ścieki wymagające oczyszczania odprowadzone do wód powierzchniowych lub do ziemi
ogółem
dam3
5 126,9
oczyszczane razem
dam3
4 949
oczyszczane mechanicznie
dam3
0
oczyszczane chemicznie
dam3
0
oczyszczane biologicznie
dam3
2 909
oczyszczane z podwyŜszonym
usuwaniem biogenów
dam3
2 040
nieoczyszczane razem
dam3
177,9
nieoczyszczane odprowadzane z
zakładów przemysłowych
dam3
0
nieoczyszczane odprowadzone
siecią kanalizacyjną
dam3
177,9
Ścieki wymagające oczyszczania odprowadzone do wód lub do ziemi
ogółem
dam3
4 707,3
4 422,2
oczyszczane razem
dam3
4 563
4 230
oczyszczane mechanicznie
dam3
0
0
oczyszczane chemicznie
dam3
0
0
oczyszczane biologicznie
dam3
2 545
2 173
oczyszczane z podwyŜszonym
usuwaniem biogenów
dam3
2 018
2 057
nieoczyszczane razem
dam3
144,3
192,2
nieoczyszczane odprowadzane z
zakładów przemysłowych
dam3
0
0
nieoczyszczane odprowadzone
siecią kanalizacyjną
dam3
144,3
192,2
źródło: Główny Urząd Statystyczny,. http://www.stat.gov.pl/bdr/bdrap.strona.indeks
2005
2006
4 956,6
3 090
0
1 866,6
1 390,8
5 372,2
3 582
0
1 790,2
1 356,9
2
3
1
1
35 300
36 540
16 000
16 000
48 229
47 969
48 229
47 969
70 000
70 000
-
-
-
-
-
-
-
-
4 303,0
4 107
0
0
2 146
4 743,3
4 599
0
0
2 631
1 961
196,0
1 968
144,3
0
0
196,0
144,3
54
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
VI.3. Zasoby wód i ich jakość.
Źródła zaopatrywania w wodę w mieście, procent mieszkańców korzystających z tych źródeł7:
Woda dla miasta dostarczana jest z dwóch ujęć wodnych „Południe" i „Wierzyca". Ujęcia te
dostarczają wodę z tzw. czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Ujęcie wody „Wierzyca" składa
się z ośmiu wierconych studni, które zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym mogą dostarczać wodę
w ilości do 360 m3/h. Stacja uzdatniania wody „Wierzyca” po modernizacji uzdatnia wodę w ilości
max.200 m3/h. Natomiast ujęcie wody „Południe” składa się z 21 wierconych studni, mogących
zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym dostarczać wodę w ilości do 450 m3/h. Na Stacji
uzdatniania „ Południe” w 2006 roku przeprowadzono pierwszy etap modernizacji.
Uzdatnianie wody w miejskim systemie wodociągowym polega na: napowietrzaniu, odpowietrzaniu,
odŜelazianiu i odmanganianiu wody. Dzięki tym wszystkim procesom woda przekazywana odbiorcom
odpowiada wszelkim normom, wyznaczonym przez instytucje określające poziom zanieczyszczeń
i związków zawartych w wodzie.
Woda z obu ujęć dostarczana jest mieszkańcom miasta oraz do części mieszkańców sąsiadującej
gminy wiejskiej. Długość sieci magistralnej wynosi 13,2 km, natomiast sieć rozdzielcza ma długość
83,7 km, a podłączenia do poszczególnych odbiorców przekraczają łącznie 50,4 km. Średnice
rurociągów,
którymi przesyłana jest woda do 98% mieszkań na terenie miasta, wahają się w
przedziale od 80 do 600 mm.
Uszczegółowienie:
o
ujęcia komunalne - wody podziemne
o
Miasto Starogard Gdański: 2 ujęcia (Wierzyca - 8 studni, Południe - 21 studni) - 98%
o
ujęcia przemysłowe - wody podziemne:
o
Miasto Starogard Gdański - ujęcia własne: Polpharma, Szpital Kocborowo, Zakłady
Obuwnicze "Neptun", Famos, Stado Ogierów
o
ujęcia przemysłowe- wody powierzchniowe
o
Miasto Starogard Gdański: Polpharma z Wierzycy, Polmos z Wierzycy
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie:
•
•
7
parametrów fizykochemicznych - 100%
parametrów bakteriologicznych - 100%
http://www.infoeko.pomorskie.pl, dane z 2004 roku.
55
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
VII.
Gospodarka odpadami
VII.1. Składowiska odpadów.
Gospodarką odpadami komunalnymi miasta zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
STARKOM, które jest kapitałową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka powstała
z przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego. Jej właścicielem jest Gmina Miejska Starogard
Gdański posiadająca 100% udziałów. PUK "STARKOM" jest zarządcą wysypiska miejskiego
odpadów komunalnych, które zlokalizowane jest poza terenem miasta Starogard Gd. w miejscowości
Linowiec. Ilość odpadów przyjmowanych na wysypisko w ostatnich latach systematycznie wzrasta.
Wśród dostarczanych odpadów dominują odpady gospodarczo - bytowe (pochodzące w szczególności
z gospodarstw domowych oraz obiektów socjalnych zakładów usługowo - przemysłowych); odpady
przemysłowe o charakterze zbliŜonym do odpadów komunalnych; gruz budowlany i ziemia z
wykopów; ŜuŜel, popiół z lokalnych kotłowni; odpady wielkogabarytowe - w postaci starych
przedmiotów uŜytku trwałego.
Wysypisko odpadów komunalnych w Linowcu zostało załoŜone w 1973 r. Mieści się na powierzchni
15,41 ha, dysponuje pojemnością 1 145,0 tyś m3 i obsługuje około 65 tyś. mieszkańców miasta
i gminy. W 2006 roku moŜliwości wysypiska zostały wykorzystane w 85 %.
J. m.
2002
2003
2004
ODPADY WYTWORZONE I NAGROMADZONE
Zakłady wytwarzające odpady
ogółem
ob.
4
4
5
Odpady wytworzone w ciągu roku
ogółem
tys.t/r
13,8
15,6
16,1
poddane odzyskowi
tys.t/r
12,6
14,9
14,4
unieszkodliwione razem
tys.t/r
0,6
0,7
1,7
unieszkodliwione termicznie
tys.t/r
0,3
0,4
0,4
unieszkodliwione kompostowane
tys.t/r
0
0
0
składowane na składowiskach własnych
i innych
tys.t/r
0,2
0,2
1,1
unieszkodliwione w inny sposób
tys.t/r
0,1
0,1
0,2
magazynowane czasowo
tys.t/r
0,6
0
0
Powierzchnia składowania odpadów
nie zrekultywowana
ha
0
0
0
Odpady dotychczas składowane (nagromadzone) na składowiskach własnych
ogółem
tys.t
0
0
0
źródło: Główny Urząd Statystyczny,. http://www.stat.gov.pl/bdr/bdrap.strona.indeks
2005
6
21,8
20,8
1,0
0,2
0
0,6
0,2
0
0
0
56
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
J. m.
2002
ODPADY KOMUNALNE
Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku
ogółem
t
z gospodarstw domowych
t
odpady zdeponowane na składowiskach w % zebranych
%
źródło: Główny Urząd Statystyczny,. http://www.stat.gov.pl/bdr/bdrap.strona.indeks
2003
2004
-
-
2005
12 835,0
10 091,0
100,0
VII.2. System odbioru odpadów.
o odbiór przez upowaŜnioną firmę, wywóz na składowisko komunalne
o zbiórka odpadów surowcowych: szkło, plastik
o zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych
zakładach
VII.3. Działania na przyszłość - Zakład Utylizacji Odpadów
Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.8
Ze wskazanych wyŜej danych wynika, Ŝe wysypisko odpadów w Linowcu wyczerpuje swoje
moŜliwości składowania śmieci i w niedługim czasie nastąpi jego przepełnienie. Miasto Starogard
Gdański wychodząc naprzeciw temu problemowi przystąpiło w październiku 2002 r. do spółki
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., której udziałowcami jest
obecnie 18 gmin.
Celem głównym powołania spółki jest budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary
Las umoŜliwiającego uporządkowanie gospodarki odpadami w 18 gminach - 13 gmin powiatu
starogardzkiego oraz gmina Czersk z powiatu chojnickiego i gminy Liniewo, Stara Kiszewa, Karsin,
Nowa Karczma z powiatu kościerskiego. Natomiast celem strategicznym jest ochrona środowiska
poprzez redukcję ilości składowanych odpadów do 30% strumienia wejściowego (czyli odzyskanie
70%), w tym zmniejszenie strumienia składowanych odpadów ulegających biodegradacji poniŜej 35%
ilości wytworzonych w 1995 r.
Zakład zostanie wybudowany na terenie działki nr 9, o powierzchni 25,19 ha, w odległości około 3,5
km na północ od drogi krajowej nr 22 Starogard Gdański – Chojnice, w odległości 4,5 km na zachód
8
Podrozdział w całości opracowany na podstawie prezentacji Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji
Odpadów Komunalnych „ Stary Las”, ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH „STARY LAS” Spółka z o.o.
57
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
od Starogardu Gdańskiego. Teren ten obecnie uŜytkowany jest rolniczo i pod względem
przyrodniczym nie wyróŜnia się niczym szczególnym. Działka nr 9 przeznaczona pod budowę jest
własnością Inwestora i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Starogard
Gdański przeznaczona jest pod budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów. Gmina Miejska
Starogard Gdański wykupiła sąsiadujące działki nr 11, 14/1 i 16 o powierzchni 48,81 ha, z
przeznaczeniem ich na dalszą rozbudowę ZUOK. Pozwoli to na składowanie odpadów i działalność
ZUOK przez okres ponad 70 lat.
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las będzie kompleksowym obiektem waloryzującym,
unieszkodliwiającym i deponującym wydzielone strumienie odpadów. Funkcjonowanie ZUOK będzie
się odbywało w oparciu o szereg wzajemnie powiązanych linii sortowniczych, demontaŜowych
i kompostujących, których celem będzie zminimalizowanie objętości odpadów balastowych
kierowanych na kwaterę składowania.
Do zakładu będą kierowane wyselekcjonowane strumienie odpadów surowcowych tj. (makulatura,
szkło, tworzywa sztuczne), odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, budowlanych,
zielonych, osadów ściekowych z komunalnych oczyszczalni oraz zmieszanych odpadów
komunalnych. Odpady niebezpieczne, które trafią do ZUOK, nie będą unieszkodliwiane, przerabiane
lub zagospodarowywane w zakładzie. Planuje się ich czasowe gromadzenie w zamkniętym,
zadaszonym pomieszczeniu, do czasu zebrania odpowiedniej ilości umoŜliwiającej ekonomiczny
transport i wysyłkę do specjalistycznych firm unieszkodliwiających tego typu odpady.
Szczegóły projektu:
•
Projekt obejmie zasięgiem swego działania obszar o powierzchni 2.331 km2, zasiedlony przez
ponad 164 tys. mieszkańców. docelowa liczba mieszkańców 176.511 (w 2022 r. z całego
terenu oddziaływania projektu),
•
czas pracy Zakładu 5 dni w tygodniu; średnio 250 dni w roku,
•
wydajność zakładu 60.000 ÷ 65.000 Mg odpadów,
•
wydajność sortowni odpadów zmieszanych i zebranych selektywnie 45.000 Mg/a ±25% na
nieprzewidziane duŜe zmiany strumienia odpadów,
•
wydajność kompostowni 12.000 Mg/a materiału wsadowego (4 moduły po 3.000 Mg/a
kaŜdy),
•
wydajność segmentu przygotowania frakcji energetycznej jako surowca do produkcji paliwa
alternatywnego 6.000 Mg/a,
•
minimalizacja ilości składowanych odpadów balastowych do max 30% strumienia
wejściowego,
58
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
•
docelowa redukcja odpadów ulegających biodegradacji do 35% w stosunku do ich masy
wytwarzanej w 1995 r.,
•
moŜliwość odbioru i przerobu odpadów komunalnych zmieszanych oraz dostarczonych
selektywnie w obydwu rozpatrywanych systemach zbiórki,
•
moŜliwość segregacji pozytywnej i negatywnej,
•
wyodrębnianie frakcji energetycznej,
•
odbiór odpadów wielkogabarytowych,
•
odbiór odpadów budowlanych,
•
odbiór odpadów zielonych,
•
odbiór osadów ściekowych z komunalnych oczyszczalni,
•
odbiór oraz czasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych (w tym odpadów
zawierających azbest).
59
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
VIII.
Społeczność lokalna
VIII.1. Jakość Ŝycia mieszkańców
VIII.1.1. Edukacja
1 Miejskie jednostki oświatowe
Obecnie Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym dla 7 miejskich przedszkoli
publicznych, 4 publicznych szkół podstawowych, 3 publicznych gimnazjów oraz Zespołu Szkół
Publicznych, w skład którego wchodzą: oddziały przedszkolne, szkoła podstawowa i gimnazjum.
Dodatkowo fukcjonuje Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli i Placówek Oświatowych, który jest jednostką
obsługi ekonomiczno-organizacyjnej Miejskich Przedszkoli Publicznych w Starogardzie Gdańskim,
utworzoną na podstawie art 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
Gminne jednostki oświatowe:
Lp.
1
2
3
4
5
6
Nazwa jednostki/Skrót nazwy
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 / PSP 1
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 / PSP 2
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 / PSP 3
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 / PSP 4
Publiczne Gimnazjum Nr 1 / PG 1
Publiczne Gimnazjum Nr 2 / PG 2
Adres siedziby
ul. Zblewska 18
ul. Sobieskiego 6A
ul. Wybickiego 17
Al. Jana Pawła II 4
Al. Jana Pawła II 10
ul. Traugutta 2
ul. 2 Pułku SzwoleŜerów
Rokitniańskich 4
7
Publiczne Gimnazjum Nr 3/ PG 3
8
Zespół Szkół Publicznych / ZSP, w tym:
Publiczne Gimnazjum Nr 4 /PG 4
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 / PSP 6
ul. Bp. Dominika 32
9
10
11
12
13
14
15
Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 / MPP 2
Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 3 / MPP 3
Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 / MPP 4
Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 5 / MPP 5
Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6 / MPP 6
Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 8 / MPP 8
Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 10 / MPP 10
Al. Jana Pawła II 7
Al. Wojska Polskiego 8 B
ul. Reymonta 7
Al. Jana Pawła II 8
Al. Jana Pawła II 5
Osiedle Konstytucji 3 Maja 15
Osiedle 60 - lecia ONP 8
16
Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli i Placówek Oświatowych
ul. Sikorskiego 26
60
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Do szkół przydzielone są obwody, które określone są uchwałami Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego
z 1999 r. z późn. zm.
Obejmują one, oprócz dzieci zamieszkałych w Starogardzie Gdańskim, równieŜ dzieci zamieszkałe
w niektórych sołectwach Gminy Wiejskiej Starogard Gdański, tj. Nową Wieś, Stary Las, Kolincz, Owidz,
Krąg, Janowo, KoteŜe, śabno, Linowiec.
ŚcieŜka edukacyjna:
a) Absolwent PSP 1 kontynuuje naukę w PG 3,
b) Absolwent PSP 2 kontynuuje naukę w PG 2
c) Absolwent PSP 3 kontynuuje naukę w PG 2,
d) Absolwent PSP 4 kontynuuje naukę w PG 1.
Podstawowe informacje statystyczne:
a) szkoły podstawowe – 3.632 uczniów w 150 oddziałach; średnia uczniów w oddziale wynosi 24,21,
b) gimnazja – 2.220 uczniów w 83 oddziałach; średnia uczniów w oddziale wynosi 26,75,
c) średni miesięczny koszt prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów wynosi w 2007 r. 415 zł w przeliczeniu na jednego ucznia (w obliczeniach nie brano pod
uwagę wydatków majątkowych szkół),
d) subwencja oświatowa pokrywa 74% w/w kosztów, tj. 307 zł,
e) przedszkola – 1.120 wychowanków w 46 oddziałach; średnia wychowanków w oddziale wynosi
25,45,
f) przedszkola – 53% wychowanków przedszkola stanowią dzieci realizujące obowiązek rocznego
przygotowania przedszkolnego,
g) przedszkola – 28% dzieci w wieku 3-5 lat zameldowanych w Starogardzie uczęszcza do MPP.
61
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Jakość Kształcenia
Ocena jakości kształcenia w gminnych jednostkach oświatowych na podstawie pomorskich certyfikatów
jakości edukacji przyznanych przez Kuratorium Oświaty.
Pomorskie certyfikaty jakości edukacji przyznane przez Kuratorium Oświaty
standard
opis
I
Przedszkole / szkoła uzyskuje wysokie efekty pracy wychowawczo – dydaktycznej
II
Przebieg kształcenia zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój.
III
Przedszkole / szkoła prowadzi obserwacje pedagogiczne słuŜące poznaniu i zabezpieczeniu potrzeb
rozwojowych dzieci.
IV
Praca wychowawcza przedszkola / szkoły umoŜliwia dzieciom harmonijny rozwój osobowościowy.
V
Opieka i profilaktyka wspomaga dzieci w jego rozwoju.
VI
Atmosfera przedszkola / szkoły prowadzi do dobrych relacji w środowisku przedszkolnym / szkolnym.
VII
Rodzice są partnerami w podejmowanych przez szkołę działaniach.
VIII
Przedszkole / szkoła aktywnie współpracuje ze środowiskiem
IX
Organizacja i zarządzanie przedszkolem /szkołą sprzyjają efektywnej pracy.
X
Kompetencje i rozwój zawodowy pracowników umoŜliwiają pełną realizację zadań edukacyjnych.
XI
Przedszkole / szkoła dysponuje właściwą bazą i wyposaŜeniem.
XII
Przedszkole / szkoła podejmuje róŜnorodne zadania na rzecz podwyŜszania jakości swojej pracy.
62
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Przyznane Certyfikaty jakości kształcenia poszczególnym jednostkom oświatowym podległym JST
Jakość kształcenia w Gminnych jednostkach oświatowych
L.p.
Nazwa jednostki/Skrót nazwy
Standard
1
2
3
4
5
6
X
1.
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 / PSP 1
X
2.
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 / PSP 2
X
3.
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 / PSP 3
X
4.
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 / PSP 4
5.
Publiczne Gimnazjum Nr 1 / PG 1
6.
Publiczne Gimnazjum Nr 2 / PG 2
7.
Publiczne Gimnazjum Nr 3/ PG 3
8.
Zespół Szkół Publicznych / ZSP
9.
Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 / MPP 2
X
10.
Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 3 / MPP 3
X
11.
Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 / MPP 4
12.
Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 5 / MPP 5
13.
Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6 / MPP 6
14.
Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 8 / MPP 8
15.
Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 10 / MPP 10
7
8
9
10 11 12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Zgodnie z przyjętym kryterium posiadanych certyfikatów jakości edukacji przez gminne jednostki
oświaty za najlepszą jednostkę oświatową uznać naleŜy Zespół Szkół Publicznych, który posiada cztery
certyfikaty gwarantujące wysoką jakość kształcenia.
Wśród przedszkoli najwięcej standardów jakości ( 3 ) spełnia MPP Nr 10, pozostałe przedszkola
posiadają po jednym certyfikacie. Wśród szkół podstawowych najlepszą szkołą zgodnie z przyjętym
kryterium oceny jest PSP nr 6, a najsłabiej wypadły PSP nr 2 i 4. Za najlepsze gimnazjum naleŜy uznać
PG nr 4, a za najsłabsze PG nr 2.
śadna z jednostek oświatowych nie uzyskała certyfikatu jakości edukacji w standardzie II i XII.
Szczególnie niepokojące jest zaniedbanie przez jednostki oświaty standardu II, który gwarantuje
młodemu człowiekowi wszechstronny rozwój. Zaniedbanie to utrudnia dziecku wszechstronne
63
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
poszerzanie zainteresowań, co moŜe spowodować w przyszłości niewłaściwy wybór drogi edukacji na
poziomie średnim i wyŜszym.
Ogólnie, pod względem przyjętym kryterium oceny, jakość kształcenia w gminnych jednostkach
oświatowych moŜna ocenić jako niezadowalający. Aby ten stan poprawić naleŜy dąŜyć do osiągnięcia
poziomu kształcenia gwarantującego spełnianie minimum 7 z 12 standardów przez jednostki oświatowe.
Poziom Kształcenia
Porównanie wyników edukacyjnych w latach szkolnych 2005/2006 i 2006/2007
Wyniki sprawdzianu klas VI szkół podstawowych
Szkoła/obszar
Rok szkolny
PSP 1
PSP 2
PSP 3
PSP 4
PSP 6
kraj
województwo
Starogard Gd.
2005/2006
24
22,8
23,6
25,5
27,2
25,3
24,6
24,62
2006/2007
28
24
27
27
27
27
26,2
26,6
Średnia:
26
23,4
25,3
26,25
27,1
26,15
25,4
25,61
Średnia punktów
•
Z porównania wyników sprawdzianu klas VI ze Starogardu Gdańskiego do średniej województwa
64
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
pomorskiego i kraju naleŜy stwierdzić, Ŝe poziom nauczania w szkołach podstawowych w Starogardzie
Gdańskim jest identyczny jak w województwie. Niestety województwo pomorskie ma nieco niŜszy
poziom nauczania od średniej krajowej, tj w 2005 roku średnia kraju uzyskanych punktów
z sprawdzianu szóstoklasistów wynosiła 25,3 pkt. przy 24,6 pkt. uzyskanych w woj. pomorskim, a w
2006 r. 27 pkt. przy 26,2 punktach w województwie pomorskim.
•
Z analizy
ilości
średniej
punktów
ze
sprawdzianu
szóstoklasistów
w
latach
2005-2007
w poszczególnych szkołach podstawowych Starogardu Gdańskiego wynika, Ŝe najwyŜszy poziom
nauczania reprezentuje PSP nr 6, a najniŜszy PSP nr 2.
•
Poziom
kształcenia
w
szkołach
podstawowych
w
Starogardzie
Gdańskim
moŜna
uznać
za zadowalający w porównaniu do regionu. Jednak w dobie duŜej konkurencji zasobów ludzkich na
rynku pracy, naleŜy zapewnić młodym starogardzianom wysoki poziom nauczania juŜ w szkole
podstawowej nie tylko w porównaniu do regionu lecz równieŜ kraju.
•
Obecnie za wzór moŜna uznać Szkołę Podstawową nr 6, która osiąga nie tylko najlepsze wyniki
w mieście lecz równieŜ wyniki ponadprzeciętne w porównaniu do województwa i kraju. Reszta szkół
podstawowych
w
Starogardzie
Gdańskim
powinna
czerpać
wiedzę
z
dobrych
praktyk
PSP nr 6, aby w przyszłości dorównać jej poziomem kształcenia. Szczególna praca w tej materii czeka
PSP
nr
2,
której
poziom
nauczania
znacznie
odbiega
od
reszty
szkół
podstawowych
w Starogardzie Gdańskim.
Wyniki egzaminu klas III gimnazjów – część matematyczno-przyrodnicza
Szkoła/obszar
Rok szkolny
2005/2006
PG 1
PG 2
PG 3
PG 4
SAG
kraj
województwo
Starogard Gd.
25
21,4
24
24,4
29
23,9
24,12
24,76
2006/2007
24,52 22,03 24,65
27,2
25,9
25,31
25,06
24,86
Średnia
24,76 21,72 24,33
25,8
27,45
24,6
24,59
24,812
Średnia punktów
65
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
•
Z porównania średniej wyników egzaminu z części matematyczno - przyrodniczej klas III gimnazjów
Starogardu
i
kraju
Gdańskiego
naleŜy
z
stwierdzić,
lat
2005
Ŝe
poziom
–
2007
do
nauczania
średniej
nauk
województwa
matematyczno
–
pomorskiego
przyrodniczych
w gimnazjach w Starogardzie Gdańskim jest nieco lepszy od średniej województwa i kraju.
W 2006 roku starogardzcy gimnazjaliści osiągnęli wynik lepszy od średniej województwa o 0,7 pkt. i aŜ
o 0,9 pkt. lepszy od średniej w kraju. Nieco gorzej poszło im w 2007 roku gdyŜ średnia osiągniętych
punktów
z
egzaminu
matematyczno
–
przyrodniczego
była
o
0,4
pkt.
gorsza
od średniej krajowej i o 0,16 pkt. gorsza od średniej w województwie.
•
Z analizy średniej ilości punktów z egzaminu matematyczno – przyrodniczego trzecioklasistów w latach
2005- 2007 w poszczególnych gimnazjach
Starogardu Gdańskiego wynika, Ŝe najwyŜszy poziom
nauczania reprezentuje SAG, w dalszej kolejności PG nr 4, a najniŜszy PG nr 2.
•
Poziom
kształcenia
w
gimnazjach
w
Starogardzie
Gdańskim
moŜna
uznać
za wysoki. W Starogardzie Gdańskim wśród gimnazjów szczególnie wyróŜnia się SAG, które w 2006
roku osiągnęło bardzo wysoką średnią punktów z egzaminu matematyczno – przyrodniczego.
Z gimnazjów publicznych dorównuje mu tylko PG nr 4, które równieŜ osiąga wyniki ponadprzeciętne
w porównaniu do województwa i kraju. Negatywnie natomiast wyróŜnia się PG nr 2, które reprezentuje
znacznie niŜszy poziom nauczania odbiegający znacznie od średniej w mieście, województwie jak
i w kraju.
•
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na Publiczne Gimnazjum nr 2. DąŜyć do wyrównania poziomu
nauczania do średniej miasta.
66
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Wyniki egzaminu klas III gimnazjów – część humanistyczna
Szkoła/obszar
Rok szkolny
PG 1
PG 2
PG 3
PG 4
SAG
kraj
województwo
Starogard Gd.
2005/2006
30,9
26,7
29,9
31,7
28,7
31,4
30
29,58
2006/2007
30,69
28,14 29,94
34,2
38
31,48
30,21
32,194
Średnia
30,795 27,42 29,92 32,95 33,35 31,44
30,105
30,887
Średnia punktów
•
Z porównania średniej wyników egzaminu z części humanistycznej klas III gimnazjów z Starogardu
Gdańskiego z lat 2005 – 2007 do średniej województwa pomorskiego i kraju naleŜy stwierdzić, Ŝe
poziom nauczania nauk humanistycznych w gimnazjach w Starogardzie Gdańskim jest nieco lepszy od
średniej województwa i gorszy od średniej w kraju o 0,5 pkt. W 2006 roku starogardzcy gimnazjaliści
osiągnęli wynik gorszy od średniej województwa o ok 0,4 pkt. i o 1,8 pkt. gorszy od średniej w kraju.
Nieco lepiej poszło im w 2007 roku gdyŜ średnia osiągniętych punktów z egzaminu humanistycznego
była o ok 2 pkt. lepsza od średniej w województwie i o 0,7 pkt. lepsza od średniej w kraju.
•
Z analizy średniej ilości punktów z egzaminu humanistycznego trzecioklasistów w latach 2005- 2007
w poszczególnych gimnazjach z Starogardu Gdańskiego wynika, Ŝe najwyŜszy poziom nauczania
reprezentuje SAG, w dalszej kolejności PG nr 4, a najniŜszy PG nr 2.
67
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
•
Poziom kształcenia z nauk humanistycznych w gimnazjach w Starogardzie Gdańskim moŜna uznać za
zadowalający. Jednak w dobie duŜej konkurencji zasobów ludzkich na rynku pracy, naleŜy zapewnić
młodym starogardzianom wysoki poziom nauczania w gimnazjum nie tylko w porównaniu do regionu
lecz równieŜ kraju.
•
W Starogardzie Gdańskim wśród gimnazjów szczególnie wyróŜnia się PG nr 4, które pomimo tego, Ŝe
w 2007 roku uzyskało drugi wynik w Starogardzie Gdańskim, reprezentuje stały bardzo wysoki poziom
kształcenia z zakresu nauk humanistycznych. Na szczególną uwagę zasługuje równieŜ SAG, które
pomimo osiągnięcia wyniku poniŜej przeciętnej z egzaminu z części humanistycznej w roku 2006,
potrafiło zweryfikować swoje błędy i juŜ w roku 2007 uzyskało najlepszą średnią z wyników egzaminu
humanistycznego wśród gimnazjów z Starogardu Gdańskiego znacznie przewyŜszającą średnią z
województwa i kraju. W sposób negatywny kolejny raz wyróŜnia się PG nr 2, które co roku notuje
wyniki znacznie poniŜej średniej miasta, województwa i kraju.
•
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na Publiczne Gimnazjum nr 2. DąŜyć do wyrównania poziomu
nauczania do średniej miasta.
Wyniki egzaminu klas III gimnazjów – ogółem
( część humanistyczna + część matematyczno – przyrodnicza )
Szkoła/obszar
Rok szkolny
PG 1
PG 2
PG 3
PG 4
SAG
kraj
województwo
Starogard Gd.
2005/2006
27,95
24,05
26,95
28,05
28,85
27,65
27,06
27,19
2006/2007
27,605
25,085
27,295
30,7
31,95
28,395
27,635
28,547
Średnia
27,7775 24,5675 27,1225 29,375
30,4
28,0225
27,3475
27,8685
Średnia punktów
68
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
•
Z porównania średniej wyników egzaminów klas III gimnazjów z Starogardu Gdańskiego z lat 2005 –
2007 do średniej województwa pomorskiego i kraju naleŜy stwierdzić, Ŝe poziom nauczania
w
gimnazjach
w
Starogardzie
Gdańskim
jest
nieco
lepszy
od
średniej
województwa
i porównywalny do średniej w kraju. W wyniku analizy wyników obserwuje się pozytywny wzrost
poziomu nauczania w gimnazjach w Starogardzie Gdańskim. W 2006 roku starogardzcy gimnazjaliści
osiągnęli wynik gorszy od średniej w kraju o ok 0,4 pkt. i o 0,13 pkt. lepszy od średniej
w województwie. Nieco lepiej poszło im w 2007 roku gdyŜ średnia osiągniętych punktów z egzaminów
była o 0,15 pkt. lepsza od średniej w kraju i o ok 0,9 pkt. lepsza od średniej w województwie.
•
Z analizy średniej ilości punktów z egzaminu humanistycznego i matematyczno – przyrodniczego
trzecioklasistów w latach 2005- 2007 w poszczególnych gimnazjach z Starogardu Gdańskiego wynika,
Ŝe najwyŜszy poziom nauczania reprezentuje SAG, w dalszej kolejności PG nr 4, a najniŜszy PG nr 2.
•
•
Poziom kształcenia w gimnazjach w Starogardzie Gdańskim moŜna uznać za dobry.
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na Publiczne Gimnazjum nr 2, które co roku osiąga wyniki z
egzaminów z części humanistycznej jak i matematyczno – przyrodniczej poniŜej przeciętnej miasta.
NaleŜy dąŜyć do wyrównania poziomu nauczania do średniej w mieście.
69
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Liczba uczniów w latach 2005 - 2007
Szkoła/obszar
Rok szkolny
PSP 1
PSP 2
PSP 3
PSP 4
PSP 6
Starogard Gd.
2005/2006
1035
351
651
1416
368
3821
2006/2007
996
327
613
1333
363
3632
Przyrost/ spadek
-39
-24
-38
-83
-5
-189
Liczba uczniów
•
W Starogardzie Gdańskim największa liczba uczniów uczących się w szkole podstawowej uczęszcza do
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4, a najmniej do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2.
•
W roku szkolnym 2006/2007 odnotowano spadek liczby uczniów uczęszczających do szkół
podstawowych o 189 osób w stosunku do roku poprzedniego.
Szkoła/obszar
Rok szkolny
PG 1
PG 2
PG 3
PG 4
Starogard Gd.
2005/2006
834
501
682
262
2279
2006/2007
850
469
650
251
2220
Przyrost/ spadek
16
-32
-32
-11
-59
Liczba uczniów
70
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
•
W Starogardzie Gdańskim najwięcej gimnazjalistów uczy się w Publicznym Gimnazjum nr 1, a najmniej
w Publicznym Gimnazjum nr 4.
•
W roku szkolnym 2006/2007 w stosunku do roku 2005/ 2006 nastąpił ogólny spadek osób
uczęszczających do gimnazjum w skali miasta. Jedynie PG nr 1 zanotowało wzrost liczby uczniów o 16
osób.
Liczba oddziałów w poszczególnych szkołach w latach 2005 – 2007
W szkołach podstawowych:
Szkoła/obszar
Rok szkolny
PSP 1
PSP 2
PSP 3
PSP 4
PSP 6
Starogard Gd.
2005/2006
38
16
27
57
17
155
2006/2007
37
15
25
55
18
150
Przyrost/ spadek
-1
-1
-2
-2
1
-5
Liczba oddziałów
71
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
•
•
Największą liczbę oddziałów wśród szkół podstawowych posiada PSP nr 4, a najmniejszą PSP nr 2.
W roku szkolnym 2006/ 2007 w stosunku do roku 2005/ 2006 nastąpił spadek liczby oddziałów
w wszystkich szkołach podstawowych z wyjątkiem PSP nr 6, w której przybył jeden oddział. Powodów
zmniejszenia się liczby oddziałów naleŜy doszukiwać się w zmniejszeniu się liczby uczniów
w poszczególnych szkołach.
W gimnazjach:
Szkoła/obszar
Rok szkolny
PG 1
PG 2
PG 3
PG 4
Starogard Gd.
2005/2006
31
19
25
9
84
2006/2007
31
18
25
9
83
Przyrost/ spadek
0
-1
0
0
-1
Liczba oddziałów
72
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
•
•
Największą liczbę oddziałów wśród gimnazjów posiada PG nr 1, a najmniejszą PG nr 2.
W roku szkolnym 2006/ 2007 w stosunku do roku 2005/ 2006 nastąpiło zmniejszenie liczby oddziałów
tylko w PG nr 2 o jeden oddział.
Liczba uczniów przypadająca na jeden oddział
W szkołąch podstawowych
Szkoła/obszar
Rok szkolny
PSP 1
PSP 2
PSP 3
PSP 4
PSP 6
Starogard Gd.
2005/2006
27,24
21,94
24,11
24,84
21,65
24,65
2006/2007
26,92
21,80
24,52
24,24
20,17
24,21
Przyrost/ spadek
-0,32
-0,14
0,41
-0,61
-1,48
-0,44
Liczba uczniów / liczbę oddziałów
73
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
•
Z przeprowadzonej analizy wynika, Ŝe najwięcej uczniów na jeden oddział przypada w Publicznej
Szkole Podstawowej nr 1, a najmniej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6.
•
Na uwagę zasługuje stosunkowo dobry wskaźnik liczby uczniów na jeden oddział w PSP 2, który
teoretycznie powinien wpływać na lepszy poziom i jakość kształcenia. Jednak z powyŜszych analiz
wynika, Ŝe PSP nr 2 reprezentuje najniŜszy poziom i jakość kształcenia w Starogardzie Gdańskim. MoŜe
to wskazywać na pozaszkolne przyczyny niskich wyników uzyskiwanych przez uczniów tej szkoły.
W gimnazjach
Szkoła/obszar
Rok szkolny
PG 1 PG 2 PG 3 PG 4
Starogard Gd.
2005/2006
26,90 26,37 27,28 29,11
27,13
2006/2007
27,42 26,06 26,00 27,89
26,75
Przyrost/ spadek
0,52 -0,31 -1,28 -1,22
-0,38
Liczba uczniów / liczbę oddziałów
74
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
•
Z przeprowadzonej analizy wynika, Ŝe najwięcej uczniów na jeden oddział przypada w Publicznym
Gimnazjum nr 4, a najmniej w Publicznym Gimnazjum nr 2 .
•
Na uwagę zasługuje stosunkowo dobry wskaźnik liczby uczniów na jeden oddział w PG nr 2, który
teoretycznie powinien wpływać na lepszy poziom i jakość kształcenia. Jednak z powyŜszych analiz
wynika, Ŝe PG nr 2 reprezentuje najniŜszy poziom i jakość kształcenia w Starogardzie Gdańskim. MoŜe
to wskazywać na pozaszkolne przyczyny niskich wyników uzyskiwanych przez uczniów. Jako argument
na poparcie tej teorii moŜe słuŜyć fakt kontynuowania nauki w PG nr 2 przez absolwentów PSP nr 2,
w której zaobserwowano juŜ ten problem.
Liczba uczniów przypadająca na jednego nauczyciela w poszczególbych szkołach w roku szkolnym
2006/2007
Szkoła/obszar
Rok szkolny
PSP 1
PSP 2
PSP 3
PSP 4
PG 1
PG 2
PG 3
ZSP
2006/2007
13,46
12,11
13,33
14,81
12,69 10,91 15,48 12,28
Starogard Gd.
13,13
Liczba uczniów/ liczby pracowników pedagogicznych
75
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
•
Z przeprowadzonej analizy wynika, Ŝe najwięcej uczniów na jednego nauczyciela przypada
w Publicznym Gimnazjum nr 3, a najmniej w Publicznym Gimnazjum nr 2 .
•
Na uwagę zasługuje stosunkowo dobry wskaźnik liczby uczniów przypadających na jednego nauczyciela
w PG nr 2, który teoretycznie powinien wpływać na lepszy poziom i jakość kształcenia. Jednak z
powyŜszych analiz wynika, Ŝe PG nr 2 reprezentuje najniŜszy poziom i jakość kształcenia
w Starogardzie Gdańskim. MoŜe to wskazywać na pozaszkolne przyczyny niskich wyników
uzyskiwanych przez uczniów.
Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni w roku szkolnym 2006/2007
76
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
l. prac.
niepedagogicznych*
l. prac.
pedagogicznych*
ogółem
*w osobach
•
MPP 2
MPP 3
MPP 4
MPP 5
MPP 6
MPP 8
MPP 10
RAZEM
12
12
12
9
9
9
10
73
12
24
17
29
13
25
11
20
11
20
13
22
11
21
88
161
W roku szkolnym 2006/2007 w przedszkolach w Starogardzie Gdańskim pracowało 161 osób, w tym 88
osób stanowiło kadrę pedagogiczną,
•
W roku szkolnym 2006/2007 najwięcej pracowników pedagogicznych było zatrudnionych w MPP nr 3.
l. prac. niepedagogicznych *
l. prac. pedagogicznych *
ogółem
* w osobach
•
PSP 1 PSP 2 PSP 3 PSP 4 PG 1 PG 2 PG 3 ZSP RAZEM
42
15
20
34
22
17
17
20
187
74
27
46
90
67
43
42
50
439
116
42
66
124
89
60
59
70
626
W roku szkolnym 2006/2007 w szkołach w Starogardzie Gdańskim pracowało 626 osób, w tym 439
osób stanowiło kadrę pedagogiczną,
•
W roku szkolnym 2006/2007 najwięcej pracowników pedagogicznych było zatrudnionych w PSP nr 4, a
najmniej w PSP nr 2.
77
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
2 Szkoły podstawowe i gimnazja, dla których organem prowadzącym nie jest JST
Gmina jest organem rejestrującym dla szkół prowadzonych przez organy inne niŜ jednostki samorządu
terytorialnego. Od 2005 r. na terenie miasta działa Katolicka Szkoła Podstawowa z sześcioletnim cyklem
kształcenia w trybie dziennym. Siedziba szkoły mieści się na ulicy Kościuszki. W obiekcie Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 1 działa szkoła społeczna – Starogardzkie Autonomiczne Gimnazjum – szkoła
niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez osobę fizyczną.
Szkoła
Liczba oddziałów
Liczba uczniów
Katolicka Szkoła Podstawowa
3
45
Starogardzkie Autonomiczne
Gimnazjum
3
23
Nazwa
Szkoły
Rodzaj
szkoły
Typ organu
Nazwa organu
prowadzącego prowadzącego
Katolicka
Szkoła
Podstawowa
szkoła
podstawowa
osoba prawna
Starogardzkie
Autonomiczne
Gimnazjum
gimnazjum
osoba fizyczna
Siedziba
szkoły
Uniwersum
ul. Kościuszki
KLK Sp. z o.o.
112/114
Maria Schulz
ul. Zblewska
18
M – na wysokość
środków przekazywana
M-ne
z budŜetu Gminy na 1
czesne dla
ucznia uczęszczającego
uczniów
do szkół
w zł
zarejestrowanych przez
Gminę
-
405
460
335
3 Nauczanie osób niepełnosprawnych
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim (ul. Grunwaldzka 28) jest jednostką
przeprowadzającą na wniosek rodziców dziecka badania uczniów, mające na celu stwierdzenie
nieprawidłowości w rozwoju dziecka i posiadanych niepełnosprawności.
Poradnia wydaje kilka typów orzeczeń:
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego,
orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
W przypadku uczęszczania do szkoły większej liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego organ prowadzący moŜe utworzyć tzw. oddziały integracyjne.
78
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) liczba
dzieci w oddziale integracyjnym w przedszkolu/szkole podstawowej/gimnazjum ogólnodostępnym powinna
wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w tym
przypadku z udziałem drugiego nauczyciela – nauczyciela wspomagającego.
W roku szkolnym 2006/2007 oddziały integracyjne zorganizowano w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr
2, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3, Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 4, Publicznym Gimnazjum Nr 1. Do oddziałów integracyjnych w miejskich jednostkach
oświatowych w roku szkolnym 2006/2007 uczęszczało 87 osób, z tego w MPP 11 wychowanków, w PSP –
71 uczniów, a w PG – 5.
Inną jednostką, w której dzieci niepełnosprawne ze Starogardu mogą realizować obowiązek przedszkolny,
szkolny, bądź nauki jest Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim (ul.
Chojnicka 70) prowadzony przez Powiat Starogardzki, który prowadzi zajęcia alternatywne na poziomie
przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, czy zasadniczej szkoły zawodowej.
4 Szkoły ponadgimnazjalne
Szkoła/Zespół
II Liceum
Ogólnokształcące
Typy szkół w Zespole
-
Organ prowadzący
Powiat starogardzki
Zespół
Szkół I Liceum Profilowane Powiat starogardzki
Ekonomicznych
III
Liceum
Ogólnokształcące
Technikum Nr 1
Zespół
Szkół I
Liceum Powiat starogardzki
Ogólnokształcących
Ogólnokształcące
Informacje dot. specjalności
Klasa typu A - przedmioty rozszerzone:
1) j.polski
2) j.obcy
3) 1 spośród: historia, WOS, geografia, biologia
Klasa typu B - przedmioty rozszerzone:
1) matematyka
2) j.obcy
3) spośród: fizyka, informatyka, geografia
Klasa typu C - przedmioty rozszerzone:
1) matematyka lub biologia
2) j.obcy
3) 1 spośród: fizyka, chemia, informatyka
profil ekonomiczno-administracyjny,
profil usługowo-gospodarczy,
profil - zarządzanie informacją
Technik ekonomista,
technik handlowiec,
technik organizacji usług gastronomicznych
Matematyczno – fizyczny
Matematyczno - informatyczna
Ekonomiczna
79
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Szkoła/Zespół
Typy szkół w Zespole
Organ prowadzący
Informacje dot. specjalności
Społeczno – prawna
Biologiczno – chemiczna
Humanistyczna
Psychologiczno-pedagogiczna
Zespół
Zawodowych
Szkół II
Profilowane
Liceum Powiat starogardzki
Technikum Nr 2
- technik technologii drewna (meblarstwo),
- technik mechanik (obróbka skrawaniem),
- technik organizacji usług gastronomicznych.
Zasadnicza
Szkoła
Zawodowa Nr 1
- mechanik pojazdów samochodowych
- elektryk
- stolarz
- ślusarz
- sprzedawca
- kucharz małej gastronomii
- klasy wielozawodowe, np. mechanik-monter
maszyn i urządzeń, elektromechanik pojazdów
samochodowych, elektromechanik, operator
obrabiarek skrawających, mechanik automatyki
przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, operator
urządzeń przemysłu szklarskiego, cukiernik,
krawiec, kamieniarz, cieśla, murarz, zdun,
dekarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych,
posadzkarz, malarz-tapeciarz, kominiarz, kowal,
monter-elektronik, fotograf, fryzjer, zegarmistrz,
złotnik-jubiler, kaletnik
Zespół
Szkół Liceum
Ponadgimnazjalnych Ogólnokształcące
w Owidzu
Starogardzkie
Autonomiczne
Liceum
Ogólnokształcące
kształtowanie środowiska
Powiat starogardzki
Klasa sportowa,
klasa geograficzno-historyczna,
klasa humanistyczno-językowa
Liceum Profilowane
klasa o profilu usługowo – gosp.,
klasa o profilu zarządzanie informacją
Technikum
Technikum
Ŝywienia
domowego,
technikum informatyczne
-
Maria Schulz
i
gospodarstwa
-
80
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
5 Inne placówki zapewniające realizację obowiązku szkolnego i nauki
Środowiskowy Hufiec Pracy 11-4 w Starogardzie Gdańskim
Warunkiem przyjęcia do Hufca jest ukończenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktycznowychowawczych 15 lat oraz podjęcie praktyk zawodowych w wybranych przez siebie zawodach.
Skierowanie na praktyki moŜna uzyskać w biurze hufca.
Oprócz umoŜliwienia kontynuowania nauki w gimnazjum oraz przygotowania zawodowego hufce prowadzą
działalność mającą na celu pobudzenie aktywności kulturalnej, społecznej, sportowej uczestników ŚHP,
rozwój ich zainteresowań oraz zapewnienie właściwego spędzenia czasu wolnego.
Hufce mają za zadanie kształtować właściwe postawy młodych ludzi i zapewnić im zdobycie kwalifikacji
zawodowych, równocześnie oddziaływać na środowisko uczestnika w sposób, który ułatwi mu akceptację.
ŚHP są jednostkami otwartymi, realizującymi zadania na rzecz lokalnej społeczności, kaŜda obejmuje swoim
działaniem
przynajmniej
trzy
powiaty.
Występują
w
dwóch
formach:
bez
zakwaterowania
i z zakwaterowaniem. Przeznaczone są przede wszystkim dla młodzieŜy zaniedbanej wychowawczo,
z brakami edukacyjnymi i nie pracującej, bez perspektyw na przyszłość.
Działaniami ŚHP objęta jest młodzieŜ, która nie ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum, bądź
nie kontynuuje nauki po ukończeniu tych szkół, a wyraŜająca chęć uzupełnienia wykształcenia bądź
zdobycia kwalifikacji zawodowych lub pragnąca uzupełnić ponadgimnazjalne wykształcenie ogólne i
zawodowe.
Praktyczna nauka zawodu / przyuczenie w zawodach:
• Kucharz
• Sprzedawca
• Piekarz
• Stolarz
• Ślusarz
• Malarz
• Mechanik Pojazdów Samochodowych
WARUNKI PRZYJĘCIA KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW
- ukończone 15 lat, nieukończone 18 lat,
- ukończona szkoła podstawowa,
- stan zdrowia pozwalający na podjęcie przygotowania zawodowego.
81
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Pierwszeństwo przyjęć przysługuje młodzieŜy pochodzącej z rodzin niepełnych, zagroŜonych bezrobociem,
wielodzietnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Cech Rzemiosł RóŜnych
Absolwenci gimnazjów mają moŜliwość nauki zawodu, bez konieczności uczęszczania do szkoły. W takim
przypadku zawierają umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego na okres dwóch lub trzech lat w zaleŜności od konkretnego zawodu.
W zakładzie pracy uczą się zawodu a niezbędną teorię zawodową mogą poznać na kursach organizowanych
przez ośrodki dokształcania zawodowego i inne placówki prowadzące teoretyczne dokształcanie zawodowe.
Koszty kształcenia pracownika młodocianego powinien pokrywać pracodawca. Po zakończeniu okresu
zatrudnienia przewidzianego w umowie o pracę naleŜy przystąpić do egzaminu z nauki zawodu przed
państwową komisją egzaminacyjną uprawnioną do nadawania tytułu robotnika wykwalifikowanego a
w przypadku zakładu rzemieślniczego egzamin odbywa się przed komisją izby rzemieślniczej nadającą tytuł
czeladnika.
Cech jest jednostką pośredniczącą między uczniem a pracodawcą. W cechu zrzeszonych jest około 200
zakładów rzemieślniczych. Najpopularniejsze reprezentowane zawody to: stolarz, mechanik pojazdowy,
fryzjer, ślusarz. Ogółem reprezentowanych jest 29 zawodów i specjalizacji.
6 Placówki edukacyjne wspomagające rozwój dzieci i młodzieŜy
Nazwa
Organ prowadzący
Charakter zajęć
Ognisko Pracy
Pozaszkolnej
Powiat starogardzki
edukacja dzieci i młodzieŜy z terenu powiatu starogardzkiego w
zakresie wykraczającym poza programy szkolne Ognisko prowadzi
działania w następujących dziedzinach: taniec, plastyka w tym rzeźba,
malarstwo i papieroplastyka, teatr, zajęcia muzyczne (wokalne i
instrumentalne), informatykę, szachy, spotkania w dyskusyjnym
klubie filmowym.
Międzyszkolny
Ośrodek Sportowy
Powiat starogardzki
edukacja dzieci i młodzieŜy z terenu powiatu starogardzkiego w
zakresie rozwoju fizycznego – prowadzenie zajęć sportowych
Państwowa Szkoła
Muzyczna I st. im.
Witolda
Lutosławskiego
Minister Kultury
Dziedzictwa
Narodowego
i Główne cele jakie realizuje szkoła, to umuzykalnianie i rozwijanie
uzdolnień dzieci i młodzieŜy, przygotowanie uczniów do dalszego
kształcenia muzycznego oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze.
Szkoła Muzyczna kształci uczniów w dwóch cyklach nauczania:
cykl 6-letni - dzieci w wieku 7-10 lat (fortepian, akordeon,
skrzypce, gitara, wiolonczela)
cykl 4-letni - dzieci w wieku 11-16 lat (trąbka, puzon,
klarnet, saksofon, flet, kontrabas )
82
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
7 Szkoły dla dorosłych (licea i szkoły policealne)
Nazwa Szkoły
Centrum Edukacyjne
„Wiedza”
Organ
prowadzący
Maciej Tomczuk
Typy szkół
Specjalności
Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych
Liceum Uzupełniające
Dorosłych
dla
Policealne Studium Zawodowe technik informatyk, technik
ekonomista, technik prac
biurowych, technik logistyki,
technik obuwnik, technik
ochrony środowiska, technik
technologii wyrobów
skórzanych, technik technologii
chemicznej, technik technologii
drewna, technik rachunkowości,
technik obsługi turystycznej,
administracja, technik
bezpieczeństwa i higieny pracy,
pracownik socjalny, technik
ochrony fizycznej osób i mienia
Zaoczne Liceum
Ponadgimnazjalne
Towarzystwo
Edukacyjne
Verbum
Zaoczne Liceum
Ponadgimnazjalne dla
Dorosłych
Zaoczne Liceum
Uzupełniające
Towarzystwo
Edukacyjne
Verbum
Zaoczne Liceum Uzupełniające
dla Dorosłych
Szkoła Informatyki i Internetu Towarzystwo
Edukacji
Bankowej SA
policealna
Studium Zdrowia i Urody
Towarzystwo
Edukacji
Bankowej SA
policealna
Szkoła Europejska
EuroCollege
Towarzystwo
Edukacji
Bankowej SA
policealna
Szkoła Turystyki
Towarzystwo
Edukacji
Bankowej SA
policealna
Szkoła Języków „Ars Lingua” Towarzystwo
Edukacji
Bankowej SA
policealna
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
Powiat
starogardzki
Zaoczne Liceum Uzupełniające
dla Dorosłych
Zespół Szkół Zawodowych
Powiat
Technikum Uzupełniające dla
83
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Nazwa Szkoły
Organ
prowadzący
starogardzki
Typy szkół
Specjalności
dorosłych
Zespół Szkół Ekonomicznych Powiat
starogardzki
Szkoła policealna
Technik ekonomista, technik
administracji, technik
informatyk, technik Ŝywienia i
gospodarstwa domowego
Wojewódzki Zespół Szkół
Policealnych
Samorząd
wojewódzki
Szkoła policealna dla
młodzieŜy, szkoła policealna
dla dorosłych
Terapeuta zajęciowy, technik
masaŜysta, opiekun w domu
pomocy społecznej
Inter-Studium
Fundacja
„Gwiazda
Północy”
Szkoła policealna
technik informatyk, technik
administracji, technik
rachunkowości, technik obsługi
turystycznej, technik
handlowiec, technik ekonomista,
technik bhp
Policealna Szkoła Informatyki Combidata Poland Szkoła policealna
„Combidata”
Sp. z o.o.
Technik informatyk:
administrowanie sieciowymi
systemami operacyjnymi,
grafika komputerowa,
aplikacje internetowe,
systemy zarządzania bazami
danych.
Policealna Szkoła Informatyki Combidata Poland Szkoła policealna
„Combidata”
Sp. z o.o.
Technik prac biurowych:
organizacja narad i konferencji,
zaopatrzenie w sprzęt i
urządzenia biurowe,
organizacja i funkcjonowanie
biura.
Policealne Studium
MenedŜerskie "Novum"
Centrum
Kształcenia
„Plejada”
uzupełniające liceum
Technik masaŜysta, technik
ogólnokształcące dla dorosłych, informatyk, technik
technikum, szkoły policealne
administracji,
8 Szkoły wyŜsze
Pomorska WyŜsza Szkoła Polityki Społecznej i Gospodarczej w Starogardzie Gdańskim - prowadzi studia,
które trwają trzy lata i kończą się egzaminem dyplomowym. ZałoŜona została 20 listopada 2000 r. decyzją
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Premierowy rok akademicki trwał na przełomie lat (2001
i 2002).
Uzyskanie przez absolwentów uczelni dyplomu licencjata uprawnia do kontynuowania nauki na
magisterskich studiach uzupełniających.
Aktualnie prowadzona jest rekrutacja na następujące kierunki i specjalności:
84
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
POLITOLOGIA
•
polityka samorządowa
•
socjologia problemów społecznych
EKONOMIA
•
finanse i rachunkowość
•
funkcjonowanie przedsiębiorstw
•
finanse Unii Europejskiej
•
informatyka ekonomiczna
Liczba studentów PWSPSiG
Lata akademickie
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
RAZEM
Liczba przyjętych
studentów I roku
367
295
366
433
212
1461
Liczna studentów
dziennych
78
83
71
92
61
324
Liczba studentów
zaocznych
289
212
295
341
151
1137
Liczba absolwentów na
danym roku
-
-
272
209
-
481
Liczba absolwentów
studiów dziennych
-
-
59
50
-
109
Liczba absolwentów
studiów zaocznych
-
-
213
159
-
372
85
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
VIII.1.2. Kultura, sport, rekreacja
1. Kultura
Kultura przyczynia się do rozwoju jednostki, społeczeństwa i gospodarki. Jest równieŜ wizytówką
kraju. Na poziomie miasta naleŜy do zasadniczych elementów określających jego atrakcyjność dla turystów
oraz inwestorów, a dla wszystkich mieszkańców stanowi waŜny element toŜsamości z miejscem
zamieszkania.
Prowadzenie działalności kulturalnej naleŜy do zadań własnych samorządów wszystkich szczebli.
Podejmowane w tej dziedzinie działania przyczyniają się równieŜ do tworzenia pozytywnego wizerunku
Starogardu Gdańskiego w kraju i za granicą. NajwaŜniejsze działania samorządu miejskiego w sferze kultury
to tworzenie optymalnych warunków organizacyjno-prawnych do poprawy jakości funkcjonowania
instytucji kultury oraz do usprawniania mecenatu nad pozostałymi dziedzinami aktywności twórczej,
artystycznej i kulturalnej w Starogardzie Gdańskim.
Starogard Gdański jako stolica Kociewia jest głównym ośrodkiem Ŝycia kulturalno- artystycznego
tego regionu. Na terenie miasta funkcjonują 3 samorządowe instytucje kultury:
Starogardzkie Centrum Kultury jako instytucja pełniąca rolę propagatora kultury w mieście skupia swoją
działalność na integrowaniu środowiska poprzez stworzenie moŜliwości uczestnictwa mieszkańców miasta
w róŜnych formach kulturotwórczych, integrowaniu grup o wspólnych zainteresowaniach, na prowadzeniu
działalności edukacyjnej, współpracy z innymi ośrodkami kultury, stowarzyszeniami, organizacjami oraz na
prowadzeniu działalności komercyjnej niezbędnej do utrzymania SCK.
Działalność kulturalna Starogardzkiego Centrum Kultury prowadzona jest poprzez działalność ośrodków
tematycznych: muzycznego, plastycznego, choreografii i tańca, edukacji i zespołów zainteresowań,
organizacji imprez oraz kina "Sokół".
Starogardzkie Centrum Kultury w 2007 r. było organizatorem wielu imprez o charakterze regionalnym,
wojewódzkim i ogólnopolskim, niektóre z nich organizowane są cyklicznie.
Do znaczących imprez naleŜy zaliczyć:
•
Międzynarodowy Festiwal Kultur „VERIZANE 2006-2010”
•
Starogardzka Wiosna Jazzowa,
•
Starogardzkie Wieczory Muzyczne,
86
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
•
wystawy plastyczne „Sacrum i Dekorum sarmackiego świata”,
•
Wieczory Teatrów Ulicznych,
•
Festiwale Kolędnicze,
•
Turnieje Tańca Towarzyskiego,
•
Dni Starogardu - impreza plenerowa,
•
Konkurs Wokalistów "INTEGRACJA",
•
Noc Bardów im. Ryszarda Rebelki.
SCK prowadzi takŜe działalność wydawniczą. Nakładem SCK ukazały się:
•
•
•
•
•
•
albumy fotograficzne „Starogard w fotografii”, „Dawny Starogard”,
publikacja "20-lecie Galerii A",
"Bajki Kociewskie" B. Janowicza,
reprint ksiąŜki J. Buchholza i A. Szklarskiego "Królewskie Miasto Starogard - stolica Kociewia",
„Odgłosy czasu” - album fotograficzny "Starogard 1945 - 1989".
Płyty CD:
„Z Gitarą do Nieba” promująca poezję Ryszarda Rebelki,
„Jedno Niebo” z poezją m.in. Karola Wojtyły,
„Kociewskie Reggae” Kapeli Kociewskiej i Zespołu Jordan.
Przy SCK funkcjonuje „Galeria A”, która w 2007 r. obchodziła 30-lecia działalności. Galeria była i jest
otwarta na róŜnorodne zjawiska we współczesnej kulturze, prezentuje twórczość amatorską, profesjonalną,
ludową, nawiązuje kontakty z twórcami indywidualnymi, galeriami, muzeami i ośrodkami plastycznymi
w całej Polsce. Prezentuje najciekawsze zjawiska w dawnej i współczesnej sztuce np. prace Alberta Dürera,
Magdaleny Abakanowicz, Romana Opałki, Tadeusza Kantora, Güntera Grassa, Władysława Hasiora, Józefa
Szajny, Tadeusza Brzozowskiego, Bolesława Chromnego i innych. Pracownicy Galerii, swoim uporem
i konsekwencją w działaniu dowiedli, Ŝe dzieła wielkich twórców mogą zawitać do mniejszych miast
i cieszyć wielu.
W 2006 r. 15-lecie działalności obchodziła Kapela Kociewska działająca przy SCK, której działalność sięga
do zanikających technik i form tradycyjnego tańca ludowego. W 2005 r. Kapela nawiązała współpracę
z Zespołem „Jordan”. Ideą przedsięwzięcia było połączenie róŜnych gatunków muzyki i stworzenie czegoś
wyjątkowego i niepowtarzalnego. Wynikiem współpracy jest wydana w grudniu 2005 r. płyta łącząca
87
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
muzykę regionalną z reggae, czyli tzn. „kociewskie reggae”. Premierowe wykonanie wspólnych piosenek
miało miejsce w Gdańsku w czerwcu 2005 r. podczas Jarmarku Kociewskiego w ramach imprezy „Smaki
Kociewia”. Grupy wystąpiły równieŜ w październiku 2005 r. podczas III Kongresu Kociewskiego.
Publiczność bardzo Ŝywiołowo reagowała na wykonywane piosenki i nagradzała je gromkimi brawami.
W 1994 r. roku w Starogardzkim Centrum Kultury powstał zespół City Noise. Zespół gra popularną muzykę
rock i pop. Wzorcem dla zespołu jest muzyka m.in. legendarnego zespołu The Beatles. Odbywali koncerty
m.in. w Jarocinie, Odessie, Kaliningradzie. Występowali w Telewizji Publicznej (m.in. w popularnym
programie „Kawa czy herbata”). Są laureatami „Wieczyrzanki” w 2004 roku w kategorii kultura.
Z SCK jest związany równieŜ Teatr “Kuźnia Bracka”, który w roku 2006 otworzył pierwszą w
Starogardzie stałą scenę prezentującą co tydzień spektakle i programy artystyczne. W minionym roku
zarówno członkowie Teatru jak i cała działalność Teatru została nagrodzona wieloma nagrodami, wymienić
naleŜy pierwsze nagrody dla Niny Ciecholewskiej oraz Marty Laaser w konkursie poezji ks. Janusza
Pasierba, nagrodę specjalną za kompozycje do wierszy prezentowanych na 51 Ogólnopolskim Konkursie
Recytatorskim dla Radosława Ciecholewskiego. Za swoją działalność Teatr “Kuźnia Bracka” otrzymał m.in.
nagrodę „Homopopularis” Dziennika Bałtyckiego za najciekawsze zjawisko artystyczne. Panowie Ireneusz i
Radosław Ciecholewscy w 2006 i 2007 r. otrzymali na działalność kulturalną stypendium Miasta Starogard
Gdański. Teatr przygotował i zrealizował wiele inicjatyw scenicznych, np. koncert plenerowy przy Baszcie
pt. „Mury”, w I i II Liceum Ogólnokształcącym oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych i w Publicznym
Gimnazjum Nr 3 - 9 koncertów dla ok. 1200 uczniów. “Kuźnia Bracka” wpisała się w krajobraz kulturalny
miasta i jest akceptowana przez bardzo liczną widownię - szacuje się, Ŝe w roku 2006 występy teatru
obejrzało ok. 3000 osób. W 2006 r. Teatr „Kuźnia Bracka” zdobył nagrodę Prezydenta Miasta w dziedzinie
kultury “Wierzyczanka 2006”.
W dniu 10 października 2006 r. powołano przy SCK Uniwersytet III Wieku, który jest pozytywnie
odbierany przez mieszkańców miasta i pozostaje w kręgu zainteresowań lokalnych mediów.
Muzeum Ziemi Kociewskiej powstało decyzją Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 września 1980 roku na
bazie Stacji Upowszechniania Wiedzy o Regionie. Muzeum funkcjonuje w kompleksie budynków
obejmującym zabytkowe baszty: NaroŜną i Gdańską oraz budynek główny, który oddano do uŜytku we
wrześniu 2001 r. a swoją architekturą ciekawie wkomponowany został w staromiejską zabudowę Rynku i
średniowiecznych elementów obronnych miasta.
Aktualnie zbiory Muzeum liczą ponad 1.600 pozycji pamiątek - zabytków i ponad 2.000 zbiorów o
charakterze uzupełniającym; biblioteka muzealna liczy około 1.500 egzemplarzy wydawniczych w tym
czasopisma regionalne, historyczne i etnograficzne. Na szczególną uwagę zasługują pamiątki po 2 Pułku
SzwoleŜerów Rokitniańskich (umundurowanie, broń, archiwalia i zdjęcia), Kurkowym Bractwie Strzeleckim
88
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
(kolekcja orderów, broń, archiwalia) oraz zbiór dokumentów dotyczących działalności na terenie Kociewia
Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski". Interesujące są zbiory etnograficzne obejmujące
charakterystyczne dla Kociewia rzemieślnicze wyroby tkackie, garncarskie, kowalskie. Godne uwagi są
równieŜ zbiory sztuki ludowej i kolekcja kociewskich strojów ludowych z XIX i XX wieku. Zbiory
eksponowane są na trzech wystawach stałych: dwie mają charakter historyczny, trzecia to wystawa
etnograficzna oraz na tematycznych wystawach czasowych.
DuŜa ilość wystaw i ich róŜnorodność tematyczna jest moŜliwa dzięki współpracy z wieloma muzeami
krajowymi i zagranicznymi, w tym z Muzeum Prus Wschodnich w Munster, z którym Muzeum podpisało
umowę o partnerstwie i współpracy.
Działalność wystawiennicza Muzeum obejmuje takŜe wystawy malarskie, fotograficzne, rzeźby. Stała
współpraca ze stowarzyszeniami i placówkami oświatowymi owocuje imprezami połączonymi z wystawami
amatorskiego rękodzieła i twórczości.
WaŜnym aspektem działalności wystawienniczej MZK jest budowanie świadomości regionalnej
mieszkańców Stargardu Gdańskiego.
Działalność edukacyjna i popularyzatorska obejmuje: lekcje muzealne, wykłady, prelekcje, konferencje oraz
spotkania.
Wyasygnowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego środki umoŜliwiły Muzeum Ziemi
Kociewskiej wznowienie wykopalisk archeologicznych na tzw. wzgórzu św. Jana oraz grodzisku
wczesnośredniowiecznym w Owidzu.
Wzgórze Św. Jana w Starogardzie Gdańskim jest w opinii historyków miejscem, gdzie w średniowieczu
funkcjonowała komandoria joannitów. Prace archeologiczne prowadzono (VIII 2006) za pomocą niewielkich
wykopów sondaŜowych, których rozmieszczenie sugerowała konfiguracja terenu i intuicja archeologa.
Efektem było odsłonięcie małego fragmentu konstrukcji kamiennej, co doprowadziło do lokalizowania
naroŜnika murowanej budowli o konstrukcji ceglano-kamiennej. Wielkość zastosowanych cegieł i sposób
budowy wydają się potwierdzać średniowieczną metrykę znaleziska.
W przypadku grodziska w Owidzu rezultatem badań (VIII/IX 2006) było zlokalizowanie m.in. bramy
wjazdowej, dwóch obiektów mieszkalnych – półziemianek i jednego naziemnego domu z piwniczką.
Najbardziej zaskakującym i najciekawszym znaleziskiem są fundamenty kamienne o trudnym na razie do
odczytania układzie. Na podstawie odkrytej części, oraz znalezionych w sąsiedztwie artefaktów uznano, Ŝe
fundamenty mogą być pozostałością po obronnej wieŜy. JeŜeli dalsze prace potwierdziłyby te
przypuszczenia, gród w Owidzu byłby jedynym znanym na Pomorzu Wschodnim stanowiskiem
wczesnośredniowiecznym z pozostałościami tego typu architektury. Równie interesująco przedstawiają się
zabytki ruchome – znaleziono znaczną ilość przedmiotów metalowych codziennego uŜytku: noŜe, gwoździe,
haczyki, igły. O handlu świadczą znaleziska odwaŜników oraz bardzo unikatowe, srebrne monety (denary),
wybite prawdopodobnie w połowie wieku XI w Saksonii. Znaleziono równieŜ nieliczne ozdoby: fragment
89
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
zausznicy i obrączkę z brązu oraz paciorek z bursztynu. Dość liczną kategorię zabytków stanowią militaria:
groty strzał, fragmenty ostróg oraz być moŜe fragment hełmu zwanego kapalinem. Wymienione wyŜej
zabytki oraz ogromna ilość ceramiki i kości zwierzęcych (kilkanaście tysięcy fragmentów naczyń), przeczą
tezie wysuwanej przez niektórych badaczy, Ŝe był to jedynie gród straŜniczy.
Kolejnym przedsięwzięciem badawczym realizowanym przez Muzeum Ziemi Kociewskiej w były
rekonesansowe badania geofizyczne realizowane w 2006 r. przez Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych
zrealizowano na potrzeby ewentualnej prospekcji archeologicznej na obszarze rynku w Starogardzie
Gdańskim. W ramach tych prac wykonane zostały badania elektrooporowe metodą tomografii
elektrooporowej (ERT), badania metodą profilowania georadarowego (GPR) oraz sondowania gruntu pod
powierzchnią rynku za pomocą sondy geologicznej (otwory małośrednicowe o średnicy 7 cm). Wykonane one
zostały na obszarze całej powierzchni rynku ze średnią gęstością profili ERT co ok. 10 m, profili
georadarowych co ok. 5 m.
Sondowania
wykonano
w
pięciu
lokalizacjach
występowania
wysokooporowych
anomalii
elektrooporowych, mogących wskazywać na istnienie pustek podziemnych: piwnic lub przejść
podziemnych. Wyniki przeprowadzonego rekonesansu geofizycznego wskazują, Ŝe pod powierzchnią rynku,
na róŜnych głębokościach, znajdują się liczne obiekty rejestrowane badaniami geofizycznymi. Natura tych
obiektów przy dotychczasowym rozpoznaniu nie mogła zostać określona. Przyczyną ograniczającą
moŜliwości interpretacyjne uzyskanych obrazów geofizycznych była stosunkowo rzadka siatka profili
geofizycznych wynikająca z rekonesansowego charakteru wykonanych badań.
Znacznym sukcesem zakończyły się badania mające na celu odnalezienie Aktu Erekcyjnego pomnika 2
Pułku SzwoleŜerów Rokitniańskich, stacjonującego w dwudziestoleciu międzywojennym w Starogardzie.
Sam pomnik znajdujący się na terenie tzw. Czerwonych Koszar został zniszczony przez Niemców na
początku okupacji. Staranna kwerenda naukowa, uwzględniająca wspomnienia byłych szwoleŜerów i
mieszkańców Starogardu oraz dokumenty i zdjęcia archiwalne, pozwoliła na ustalenie miejsca gdzie niegdyś
znajdował się pomnik. Niestety w tym miejscu znajdują się obecnie wzniesione juŜ po wojnie zabudowania,
co przynajmniej chwilowo uniemoŜliwia prowadzenie dalszych prac mających na celu odnalezienie Aktu
Erekcyjnego pomnika.
DuŜym zainteresowaniem cieszyły się dwie zorganizowane przez muzeum konferencje naukowe. Pierwsza z
nich została przeprowadzona w kwietniu 2006 r. we współpracy z kadrą naukową wydawnictwa
„Pomerania” z okazji 160 rocznicy tzw. powstania starogardzkiego 1846 r. Wygłoszone z tej okazji referaty
zapoznały słuchaczy zarówno z sylwetką Floriana Ceynowy jak i z genezą oraz przebiegiem samego
powstania.
Celem przeprowadzonej 15 września 2006 r. konferencji naukowej „Dziedzictwo kulturowe Kociewia w
świetle badań naukowych – stan i perspektywy” było zarówno podsumowanie dotychczasowego stanu
wiedzy na temat Kociewia w róŜnych gałęziach nauki. (z konieczności jedynie cząstkowe), jak równieŜ
90
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
wytyczenie kierunków badań na przyszłość. Zebrani na konferencji naukowcy z Polski i Niemiec wygłosili
15 referatów z zakresu archeologii, historii i etnografii regionu kociewskiego. Poruszono w nich równieŜ
problematykę badań nad upowszechnianiem kultury regionalnej oraz udziału dziedzictwa kulturowego w
tworzeniu polityki przestrzennej miast.
WaŜnym etapem badań naukowych jest popularyzacja ich wyników. Temu celowi ma słuŜyć wydany w
grudniu 2006 r. pierwszy numer Roczników Muzealnych „Rydwan”. Znalazły się w nim wszystkie referaty
wygłoszone na wspomnianej wyŜej konferencji „Dziedzictwo kulturowe Kociewia...” Treść referatów
ilustruje bogaty materiał archiwalny i fotograficzny. Wydawnictwo to jest obecnie dostępne w muzeum.
Miejska Biblioteka Publiczna w Starogardzie Gdańskim utworzona została 1 kwietnia 1946 roku.
Działalność rozpoczęła z 554 woluminami, które zdołano zgromadzić dzięki zbiórce ksiąŜek przy udziale
młodzieŜy szkolnej i harcerzy. KsiąŜki pochodziły z przedwojennych ocalałych zbiorów Towarzystwa
Czytelni Ludowych, bibliotek fabrycznych, szkolnych i prywatnych.
W trosce o stworzenie moŜliwie najlepszych warunków pracy dla czytelników korzystających ze zbiorów
bibiotecznych, w latach 1984-1985 przeprowadzono remont kapitalny czytelni, która otrzymała estetyczny
wystrój i ciekawie zaprojektowane wyposaŜenie z galerią i dwupoziomowym ciągiem regałów. Dobrze
zaopatrzony księgozbiór, wybór czasopism i spokój tworzą właściwe warunki pracy.
Obecnie do dyspozycji czytelników są: Biblioteka Główna oraz 3 filie. Ogółem w MBP znajduje się ok.
102.000 ksiąŜek, z czego czytelnia posiada ponad ok. 23.000 woluminów. Bogaty księgozbiór jest
systematycznie uzupełniany. Zawiera m.in.:
wydawnictwa encyklopedyczne,
słowniki o charakterze ogólnym jak i dotyczącym róŜnych dziedzin wiedzy,
monografie i kompendia z zakresu literatury, historii, geografii, nauk społecznych i innych dziedzin.
WypoŜyczalnia dla dorosłych wraz z Czytelnią Popularnonaukową zaspakajają wiele potrzeb i
zainteresowań czytelniczych przy pomocy ksiąŜki - jako głównego narzędzia pracy. Prowadząc róŜnego
rodzaju formy pracy z czytelnikiem - przyczyniają się do rozpropagowania ksiąŜki, a tym samym i
upowszechniania czytelnictwa w środowisku. Do waŜniejszych form pracy obu tych działów moŜna
zaliczyć:
wystawy tematyczne z komentarzem,
spotkania autorskie,
prelekcje,
pogadanki,
odczyty,
lekcje biblioteczne.
91
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
MBP w 2006 r. została włączona do projektu - Pomorska Sieć Informacji Regionalnej, współfinansowanego
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W wyniku realizacji projektu
powstaje baza informacji lokalnej i regionalnej, zawierająca aktualne informacje, jak równieŜ wiadomości o
dziejach, kulturze, osiągnięciach i moŜliwościach gospodarczych oraz walorach przyrodniczych i
turystycznych całego Pomorza.
BudŜet miejskich instytucji kultury na 2007 r. wynosi 2.161.407 zł. Łączna kwota środków przeznaczonych
na kulturę wynosi 2.299.263 zł. co stanowi 2,02% ogółu wydatków w budŜecie miejskim w 2007 r.
Działalność placówek kulturalnych uzupełniają imprezy masowe, głównie plenerowe, niejednokrotnie
współfinansowane z budŜetu miasta. Miasto wspiera aktywność rozmaitych podmiotów zajmujących się
działalnością kulturalną i artystyczną.
Aby budować partnerstwo oraz wypracować roczny model lokalnej współpracy pomiędzy administracją
publiczną i organizacjami pozarządowymi Rada Miejska kaŜdego roku podejmuje uchwałę - Programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi i organizacjami prowadzącymi działalność poŜytku
publicznego. W praktycznym działaniu Program jest podstawowym kryterium oceny wniosków podmiotów
ubiegających się o dotacje z budŜetu Gminy Miejskiej pod kątem ich zbieŜności z celami i zadaniami gminy.
Wśród wspieranych przez Miasto organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających w kulturze
znalazły się:
1) Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim,
2) Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Jazzowej w Starogardzie Gdańskim,
3) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział w Starogardzie Gdańskim ,
4) Stowarzyszenie „Kultura Kociewia” w Starogardzie Gdańskim,
5) Stowarzyszenie „Instytut Kociewski” w Starogardzie Gdańskim,
6) Kociewskie Stowarzyszenie Edukacji i Kultury „Ognisko” w Starogardzie Gdańskim.
Oferta artystyczna działających na terenie Stargardu Gdańskiego instytucji, organizacji i stowarzyszeń
kulturalnych zaspakaja róŜnorodne gusta odbiorców.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/294/2001 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 14 lutego 2001 r. w
sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością
artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz wysokości tych stypendiów zmienionej Uchwałą
Nr XXXI/337/2001 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 20 czerwca 2001 r. Gmina Miejska daje
moŜliwość ubiegania się o stypendium kulturalne. W 2007 r. pula na stypendia wynosiła 12.000 zł.
92
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
NajwyŜszą miejską nagrodą honorującą aktywność na rzecz Starogardu Gdańskiego jest nagroda Prezydenta
Miasta przyznawana w dziedzinie kultury, gospodarki i inicjatyw społecznych „Wierzyczanka”,
przyznawana nieprzerwanie od 8 lat. Dotychczas wyłonieni zdobywcy nagród spotkali się z ogólną aprobatą.
Świadczy to zarówno o aktywności zgłaszających do nagrody jak równieŜ o tym jak wiele osób i instytucji
działa na rzecz naszej lokalnej społeczności.
2. Sport
Kultura fizyczna to wiedza, wartości, zwyczaje oraz działania podejmowane dla zapewnienia rozwoju
psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności fizycznej człowieka, a takŜe dla
zachowania oraz przywracania jego zdrowia. Działania te realizowane są w szczególności poprzez: zajęcia
wychowania fizycznego, sport, rekreację oraz rehabilitację ruchową. Działalność ta prowadzona jest przez
wiele podmiotów począwszy od przedszkoli, szkół, uczelni poprzez placówki oświatowo-wychowawcze,
organizacje młodzieŜowe, aŜ do róŜnego rodzaju związków i stowarzyszeń..
Udział wydatków z budŜetu Miasta na kulturę fizyczną w wydatkach ogółem wynosi w 2007 r. około
3,6%.
W dniu 26 maja 2004 r. Rada Miejska Starogardu Gdańskiego podjęła Uchwałę Nr XX/199/2004 w sprawie
przyjęcia „Programu rozwoju kultury fizycznej w Starogardzie Gdańskim do roku 2010”, określającą główne
kierunki polityki Gminy Miejskiej w dziedzinie sportu dzieci i młodzieŜy, w tym osób niepełnosprawnych
oraz rekreacji.
Zgodnie z załoŜeniami programu, głównymi celami Gminy Miejskiej w zakresie kultury fizycznej są:
dbałość o zdrowie i prawidłowy rozwój psychofizyczny wszystkich mieszkańców,
zaspakajanie istniejących i pobudzanie nowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej,
tworzenie warunków prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych dla funkcjonowania kultury
fizycznej,
promowanie Gminy Miejskiej poprzez sport,
współpraca pomiędzy samorządami terytorialnymi, podmiotami gospodarczymi, organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi dla zdrowia i kultury fizycznej.
W celu kształcenia młodzieŜy o szczególnych uzdolnieniach sportowych oraz odpowiednich warunkach
zdrowotnych w Starogardzie Gdańskim funkcjonują klasy sportowe. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
93
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
prowadzi ciągi 2 klas sportowych o profilu koszykówka i pływanie. Kontynuacja tego programu realizowana
będzie od 1 września 2007 r. w pierwszej klasie Publicznego Gimnazjum Nr 2.
Działalność stowarzyszeń kultury fizycznej
W sferze kultury fizycznej działa wiele stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu sportu i rekreacji
dzieci i młodzieŜy. Zakres tej działalności jest bardzo szeroki i skierowany do róŜnych grup wiekowych.
Podstawową jednostką organizacyjną realizującą cele i zadania w zakresie kultury fizycznej są kluby
sportowe. Kluby sportowe łączą zadania z zakresu sportu wyczynowego jak i sportu masowego połączonego
z ogólną rekreacją.
Uczniowskie Kluby Sportowe są klubami sportowymi utworzonymi w formie stowarzyszeń kultury
fizycznej działającymi w szkołach i zrzeszającymi uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków sportu.
System uczniowskich klubów sportowych ma na celu wspomaganie realizacji szkolnego programu
wychowania fizycznego, zachęcanie i zaangaŜowanie młodych ludzi do róŜnych form aktywności fizycznej.
Na terenie miasta obecnie zarejestrowanych jest 5 UKS-ów.
Gmina Miejska współpracuje z 15 klubami sportowymi:
Klub Sportowy „Agro – Kociewie”,
Klub Sportowy „Beniaminek 03”,
Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka” przy PSP 1,
Uczniowski Klub Sportowy „Libero” przy PSP 4,
Uczniowski Klub Sportowy „Iron”,
Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” przy ZSP
Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” przy PG 2
Starogardzki Klub Sportowy,
Pomorskie Centrum Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki,
Klub Piłkarski „Wierzyca”,
Starogardzki Ośrodek Jeździecki,
Klub Jeździecki „Stado Ogierów”,
Stowarzyszenie Sportowe Sekcji Akrobatyki Sportowej „Poziomka”,
Kociewski Parafialny Klub Sportowy „Cor Cordium”,
Klub Karate Tradycyjnego,
W starogardzkich klubach uprawia się piłkę noŜną, siatkówkę, piłkę ręczną, koszykówkę, boks, kick-boxing,
pływanie, lekko atletykę, akrobatykę sportową, jeździectwo, sztuki walki, armwrestling, zapasy, tenis
stołowy, tenis ziemny, szachy.
94
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Liczba zawodników w klubach kształtuje się następująco:
Klub Sportowy
KS „Agro – Kociewie”
KS „”Beniaminek 03”
UKS „Ósemka”
UKS „Libero”
UKS „Iron”
UKS „Dziewiątka”
UKS „Dwójka”
Starogardzki Klub Sportowy
Pomorskie Centrum Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki
KP „Wierzyca”
Starogardzki Ośrodek Jeździecki
Klub Jeździecki „Stado Ogierów”
Stowarzyszenie Sportowe Sekcji Akrobatyki Sportowej „Poziomka”
Kociewski Parafialny Klub Sportowy „Cor Cordium”
Klub Karate Tradycyjnego
Razem
Liczba
zawodników
ogółem
204
162
256
95
18
13
30
150
60
204
42
15
35
120
30
1434
Liczba
zawodników mieszkańców
Starogardu
Gdańskiego
177
154
241
90
16
13
30
137
45
178
34
10
28
120
30
1303
Wyrazem rozwoju sportu rekreacyjnego, rozumianego jako systematyczne uprawianie określonej formy
aktywności według ustalonych zasad z elementami współzawodnictwa, są ligi amatorskie.
W Starogardzie Gdańskim działają:
•
Amatorska Liga Piłki NoŜnej,
•
Halowa Liga Piłki NoŜnej,
•
Amatorska Liga Koszykówki,
•
Amatorska Liga Piłki Siatkowej.
95
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Baza sportowo- rekreacyjna
Stan infrastruktury jest jednym z najwaŜniejszych czynników stwarzających moŜliwości rozwoju sportu i
rekreacji.
Baza sportowa w obiektach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Starogard
Gdański, kształtuje się następująco:
Miejsca aktywizacji sportowej
Objekt
hala sportowa o wymiarach 720 m2
PSP 1
pływalnia o wymiarach 25 m x 12,5 m
PSP 1
Korty tenisowe
PSP 1
sala gimnastyczna o wymiarach 198 m2
PSP 3
sala gimnastyczna o wymiarach 162 m2
PSP 4
sala gimnastyczna o wymiarach 288 m2
ZSP
sala gimnastyczna o wymiarach 180 m2
PG 1
sale gimnastyczne o wymiarach 400m2 i 135 m2
PG 2
sale gimnastyczne o wymiarach 205 m2 i 464 m2
PG 3
Współpraca szkół ze stowarzyszeniami kultury fizycznej realizowana jest poprzez nieodpłatne udostępnianie
bazy sportowej szkół:
•
•
do godz. 17.00 – na realizację zajęć kultury fizycznej dzieci i młodzieŜy danej szkoły,
w godz. 17.00-20.00 dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadań Gminy Miejskiej w
zakresie sportu dzieci i młodzieŜy.
Starogardzkie kluby sportowe prowadzą swoją działalność równieŜ w oparciu o obiekty Ośrodka Sportu i
Rekreacji, którymi są:
•
•
Hala sportowa o wymiarach 38 x 54 m,
Boisko główne z bieŜnią o wymiarach 102 x 66,
96
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
•
•
Boisko treningowe do piłki noŜnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 48 x 90 m,
Boiska wielofunkcyjne o wymiarach 35 x 63 m z olinowaniem do piłki ręcznej, koszykówki
o nawierzchni akrylowej z rampą,
•
•
Lodowiskiem sezonowe o wymiarach 16,5 x 30 m,
2 korty do gry w tenisa ziemnego o nawierzchni z mączki ceglanej o wymiarach 36 x 36.
Gmina
Miejska
wydzierŜawia
na
potrzeby
szkolenia
dzieci
i
młodzieŜy
zrzeszonych
w Starogardzkim Klubie Jeździeckim hipodrom przy ul. Skarszewskiej a takŜe boisko przy ul. Harcerskiej
dla dzieci i młodzieŜy z Klubu Piłkarskiego „Wierzyca”.
3. Rekreacja
Poza obiektami sportowo – rekreacyjnymi działalność rekreacyjna moŜe być realizowana równieŜ
w oparciu o naturalne obszary wypoczynkowe, szlaki turystyczne oraz ścieŜki rowerowe. Przez Starogard
Gdański przebiegają 2 szlaki turystyczne – Szlak Kociewski o łącznej długości 84 km. Szlak zaczyna się
oznaczony kolorem Ŝółtym, prowadzi przez malownicze zakątki Kociewia.
Szlak ten jest dobrze
oznakowany w terenie i doskonale nadaje się zarówno dla turystów pieszych jak i rowerzystów.
Trasa szlaku (odcinka starogardzkiego) wiedzie od zabudowań dawnego leśnictwa o nazwie Kochanka (km
28,4). Następnie odbija na północ, by okrąŜyć podmokłe tereny dawnego jeziora Kochanka. ZbliŜa się do
torów a potem idąc ulicą Kochanki, przez teren przedwojennej podmiejskiej osady o tej nazwie wchłoniętej
przez miasto (km 29,4). Ulica ta, w zasadzie droga, doprowadza do innych torów kolejowych, nieczynnej
linii do Skórcza, które szlak przekracza. Dalej idzie juŜ ulicą Zieloną, cały czas przez teren o charakterze
składowo - przemysłowym. Potem skręca w prawo w ulicę biskupa Krasickiego, która doprowadza do ulicy
Traugutta. Zabudowa się zagęszcza, staje coraz bardziej miejska; szlak skręca w prawo i wychodzi na ulicę
Kolejową. WzdłuŜ torów pod wiaduktem szosy gdańskiej szlak ulicą tą dociera w końcu do stacji kolejowej
w Starogardzie Gdańskim (km 32,5), gdzie kończy się ten odcinek szlaku.
Szlak Jezior Kociewskich – oznaczony kolorem czerwonym, o łącznej długości 36,2 km przebiega przez
północno-zachodnią część Pojezierza Starogardzkiego, na trasie tego odcinka znajduje się większość
najbardziej znanych jezior tu występujących.
W granicach Miasta łącznie pozostaje 12 km obu tych szlaków.
Przez Starogard Gdański przebiega równieŜ szlak tzw. Pierścień Kociewski – trasa samochodowa o
długości 211 km, która prowadzi przez najpiękniejsze rejony i miejscowości Kociewia.
Długość miejskich ścieŜek rowerowych wynosi około 6,2 km, jednakŜe wielkość ta systematycznie wzrasta,
przy okazji przebudowy i modernizacji dróg.
97
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Gmina Miejska organizuje i finansuje realizację zajęć dla dzieci i młodzieŜy w okresie wakacji. W 2007 r.
zadania z tego zakresu realizują:
•
•
Parafialny Zespół Caritas parafii św. Mateusza „Kolonie letnie dla dzieci i młodzieŜy szkolnej”
Parafialny Zespół Caritas parafii św. Wojciecha „Obóz rekolekcyjno - wypoczynkowy dla dzieci i
młodzieŜy z realizacją programu o charakterze terapeutycznym i zdrowotnym”
•
Parafialny Zespół Caritas parafii NSPJ „Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieŜy – mieszkańców
Starogardu Gdańskiego”
•
Kociewskie Stowarzyszenie Edukacji i Kultury „Ognisko” w Starogardzie Gdańskim „Letnia szkoła
Języka Angielskiego”
•
Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec w Starogardzie Gdańskim „Poznajmy Powiśle – Harcerska Akcja
Letnia”, „Z harcerzami wczoraj dziś i jutro – Program edukacyjny Klubu Skaut”
•
Ochotnicza StraŜ PoŜarna „Szkolenie członków młodzieŜowej druŜyny poŜarniczej z terenu Miasta
Starogardu Gdańskiego”.
98
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
VIII.1.3. Ochrona zdrowia
Na terenie miasta Starogard Gdański funkcjonuje 17 placówek, które zawarły umowy na 2007 r.
z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia9:
I. publiczne zakłady opieki zdrowotnej:
1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska ul. Hallera 21, dla
którego organem załoŜycielskim jest Gmina Miejska Starogard Gdański,
2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Leczenia UzaleŜnień
ul. Chopina 9, dla którego organem załoŜycielskim jest Gmina Miejska Starogard Gdański,
3) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Starogardzkie Centrum Rehabilitacji ul.
Hallera 21/1, dla którego organem załoŜycielskim jest Gmina Miejska Starogard Gdański,
4) Specjalistyczny Szpital św. Jana ul. Dr. Józefa Balewskiego 1,
II. niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej:
1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „POLMED” os. Kopernika 21,
2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDYK” ul. Juranda ze Spychowa 2,
3) MEDPHARMA Zakład Opieki Zdrowotnej S.A. Al. Jana Pawła II Nr 5,
4) Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana ul. Skarszewska 7,
5) Grupowa Praktyka Lekarska Gabriela Zygmańska-Pancerz, Tomasz Chabowski ul. Bohaterów
Monte Cassino 10,
6) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ewa Wiśniewska-Górska ul. Andersa 43,
7) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Katarzyna Machalica-Putrym ul. Pomorska 2A,
8) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Katarzyna Schultz Al. Jana Pawła II Nr 35A,
9) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ryszard Wiśniewski ul. Andersa 43,
10) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej TK MEDICA ul. Dr. Józefa Balewskiego 1,
11) Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SALUS” ul. Juranda ze Spychowa 2,
12) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „STARMED” ul. Juranda ze Spychowa 2B,
13) NZOZ Przychodnia Stomatologiczna „STOMADENT” S.C. R. Wiśniewski, E. Wiśniewska9
Informacja ze strony internetowej Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
99
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Górska ul. Andersa 43.
l.p.
Zakład opieki
zdrowotnej
filie
jednostki organizacyjne
Publiczne zakłady opieki zdrowotnej
1.
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Przychodnia
Lekarska, 83 - 200
Starogard Gdański,
ul. Hallera 21
2.
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej –
Przychodnia
Leczenia UzaleŜnień,
83 - 200 Starogard
Gdański
ul. Chopina 9
Przychodnia Opieki Zdrowotnej,
• Gabinety internistyczne
• Gabinety pediatryczne
• Gabinet zabiegowy
Przychodnia Specjalistyczna:
• Chirurgiczna
• Chirurgiczna dla dzieci
• Dermatologiczna
• Endokrynologiczna
• Ginekologiczna
• KARDIOLOGICZNA
• MEDYCYNA PRACY
• MEDYCYNA SPORTOWA
• NEUROLOGICZNA
• OKULISTYCZNA
• ONKOLOGICZNA
• UROLOGICZNA
Przychodnia Stomatologiczna
Przychodnia Medycyny Sportowej
Przychodnia Medycyny Pracy
Poradnia "K" i "D, 83 poradnia dla dzieci
– 200 Starogard
• poradnia neurologiczna dla dzieci
Gdański, ul.
• poradnia alergologiczna dla dzieci
Niepodległości 14
poradnia ginekologiczna
• dla kobiet
• dla dziewcząt
szkoła rodzenia
Poradnia przy al.
• poradnia ogólna
Wojska Polskiego
• poradnia pulmonologiczna
• poradnia ftyzjatryczna
• poradnia ftyzjatryczna dla dzieci
• gabinet zabiegowy i ambulatorium
Przychodnia
Łapiszewo, ul. Ks. Bpa • rehabilitacja dzieci i dorosłych
K. Dominika 8
• gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy
Szkoły
przedlekarskiej
• Poradnia terapii uzaleŜnienia i współuzaleŜnienia od
alkoholu
• Poradnia terapii uzaleŜnienia od substancji
psychoaktywnych
100
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
3.
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Starogardzkie
Centrum
Rehabilitacji, 83 200 Starogard
Gdański ul. Hallera
21/1
4.
Specjalistyczny
Szpital św. Jana, 83 200 Starogard
Gdański, ul. Dr.
Józefa Balewskiego
1
• Dział fizjoterapii
• Poradnia rehabilitacji narządu ruchu dla dorosłych
• Poradnia rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci
• Poradnia rehabilitacji neurologicznej dla dorosłych
• Poradnia rehabilitacji neurologicznej dla dzieci
• Poradnia rehabilitacyjna dla dorosłych
• Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
• Pracownia balneoterapii
• Pracownia fizykoterapii
• Pracownia kinezyterapii dla dorosłych
• Pracownia kinezyterapii dla dzieci
• Oddział rehabilitacyjny
• Poradnia nefrologiczna
• Stacja dializ
• Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
• Oddział chirurgiczny ogólny
• Oddział chorób wewnętrznych
• Oddział pediatryczny
• Oddział ginekologiczno-połoŜniczy
• Oddział neonatologiczny
• Oddział otolaryngologiczny
• Oddział okulistyczny
• Izba przyjęć
• Blok operacyjny
• Apteka zakładowa
• Zakład diagnostyki laboratoryjnej
• Zakład diagnostyki bakteriologicznej
• Zakład patologii
• Zakład endoskopii
• Oddział kardiologiczny
• Szpitalny oddział ratunkowy
• Poradnia neonatologiczna
• Poradnia konsultacyjna pediatryczna
• Poradnia konsultacyjna ginekologiczna
• Poradnia konsultacyjna chorób wewnętrznych
• Poradnia chirurgii ogólnej
• Poradnia okulistyczna
• Poradnia otolaryngologiczna
• Poradnia medycyny pracy
• Poradnia chorób sutka
• Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
• Poradnia urologiczna
• Poradnia alergologiczna dziecięca
• Poradnia konsultacyjna chirurgiczna
• Poradnia konsultacyjna okulistyczna
• Poradnia konsultacyjna otolaryngologiczna
• Poradnia onkologiczna
• Poradnia reumatologiczna
• Poradnia laktacyjna
• Ambulatorium chirurgiczne
• Szkoła rodzenia
• Poradnia konsultacyjna kardiologiczna
• Poradnia leczenia zeza
• Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
• Poradnia gastroenterologiczna
• Ambulatorium okulistyczne
• Poradnia leczenia jaskry
101
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
5.
Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie
Chorych
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w
Starogardzie
Gdańskim, 83 - 200
Starogard Gdański,
ul. Skarszewska 7
• Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
• Oddział neurologiczny
• Zespół wyjazdowy reanimacyjny R
• Zespół wyjazdowy wypadkowy w Starogardzie Gd.
• Oddział chemioterapii
• Poradnia neurologiczna
• Poradnia kardiologiczna
• Poradnia ginekologiczno-połoŜnicza
• Zespół wyjazdowy wypadkowy w Skórczu,
83-220 Skórcz, Parkowa 2
• Ambulatorium zakładowe
• Poradnia medycyny pracy
• Apteka zakładowa
• Izba przyjęć szpitala
• Oddziały psychiatryczne ogólne męskie i Ŝeńskie
• Oddział leczenia nerwic koedukacyjny
• Oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę
koedukacyjny
• Oddział psychiatryczny dla młodzieŜy koedukacyjny
• Oddział dla uzaleŜnionych z detoksykacją męski
• Oddział dla uzaleŜnionych terapeutyczny koedukacyjny
• Oddziały psychosomatyczne męski i Ŝeński
• Oddział sądowo - psychiatryczny męski
• Ośrodek terapii uzaleŜnienia od alkoholu
• Poradnia ginekologiczna
• Poradnia (gabinet) lekarza POZ
• Poradnia okulistyczna
• Poradnia stomatologiczna
• Poradnia zdrowia psychicznego
• Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
• Pracownia diagnostyki obrazowej
• Poradnia rehabilitacyjna
• Zakład opiekuńczo - leczniczy koedukacyjny
Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
1.
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
„POLMED”, 83 200 Starogard
Gdański, os.
Kopernika 21
• Poradnia Alergologiczna,
• Poradnia dermatologiczna,
• Poradnia gastroenterologiczna,
• Poradnia ginekologiczna,
• Poradnia ginekologiczno – endokrynologiczna,
• Poradnia hematologiczna,
• Poradnia internistyczna,
• Poradnia kardiologiczna dla dzieci,
• Poradnia logopedyczna,
• Poradnia medycyny pracy,
• Gabinet badania kierowców,
• Poradnia Nefrologiczna,
• Poradnia Nefrologiczna dla dzieci,
• Poradnia neurologiczna,
• Poradnia neurologiczna dla dzieci,
• Poradnia okulistyczna,
• Poradnia ortopedyczna,
• Poradnia otolaryngologiczna,
• Poradnia pediatryczna,
• Poradnia rehabilitacyjna,
• Poradnia stomatologiczna,
102
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
• Gabinet usg,
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
„POLMED” Starogard
Gd.
ul. Hallera 19 e
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
„POLMED” Starogard
Gd.
ul. Wybickiego 13
2.
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
„MEDYK”, 83 - 200
Starogard Gdański,
ul. Juranda ze
Spychowa 2
Fizykoterapia
• elektrolecznictwo: prądy diadynamiczne, galwanizacja,
jonoforeza
• ciepłolecznictwo (SOLLUX)
• laseroterapia
• ultradźwięki
• terapia polem magnetycznym (małej i wielkiej
częstotliwości)
• hydroterapia ( masaŜ wirowy)
• masaŜ suchy
Kinezyterapia
• ćwiczenia czynne w odciąŜeniu
• ćwiczenia czynne wolne
• ćwiczenia czynne z oporem
MasaŜe
• Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej rodzinnej
• Gabinet medycyny szkolnej
• Poradnia alergologiczna
• Poradnia alergologiczna dla dzieci
• Poradnia chirurgii ogólnej
• Poradnia chorób wewnętrznych
• Poradnia dermatologiczna
• Poradnia diabetologiczna
• Poradnia endokrynologiczna
• Poradnia gastroenterologiczna
• Poradnia ginekologiczno-połoŜnicza
• Poradnia kardiologiczna
• Poradnia (gabinet) lekarza POZ
• Poradnia medycyny pracy
• Poradnia nefrologiczna
• Poradnia neurologiczna
• Poradnia neurologiczna dla dzieci
• Poradnia okulistyczna
• Poradnia otolaryngologiczna
• Poradnia pediatryczna
• Poradnia proktologiczna
• Poradnia gruźlicy i chorób płuc
• Poradnia reumatologiczna
• Poradnia stomatologiczna
• Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
• Poradnia urologiczna
• Poradnia leczenia bólu,
• Poradnia reumatologiczna,
103
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
3.
MEDPHARMA
Zakład Opieki
Zdrowotnej S.A., 83
- 200 Starogard
Gdański, Al. Jana
Pawła II Nr 5
• Poradnia otolaryngologiczna,
• Poradnia ortopedyczna,
• Poradnia onkologiczna,
• Poradnia neurologiczna,
• Poradnia diabetologiczna,
• Poradnia dziecięca,• Poradnia urologiczna,
• Poradnia okulistyczna,
• Poradnia gastroenterologiczna,
• Poradnia chirurgiczna,
• Poradnia rehabilitacyjna,
• Poradnia kardiologiczna,
• Poradnia reumatologiczna,
• Poradnia profilaktyki chorób piersi,
• Poradnia ginekologiczno – połoŜnicza,
• Poradnia stomatologiczna,
• Medycyna pracy,
• Gabinet zabiegowy,
• Pracownia usg,
• Pracownia rtg,
• Badania kardiologiczne,
• Harmonogram.
Dział Rehabilitacji
Przychodni
MEDPHARMA ZOZ
S.A.
ul. Skarszewska 3
83-200 Starogard Gd.
4.
5.
6.
7.
Grupowa Praktyka
Lekarska Gabriela
Zygmańska-Pancerz,
Tomasz Chabowski,
83 -200 Starogard
Gdański, ul.
Bohaterów Monte
Cassino 10
Indywidualna
Specjalistyczna
Praktyka Lekarska
Ewa WiśniewskaGórska, 83 - 200
Starogard Gdański,
ul. Andersa 43
Indywidualna
Specjalistyczna
Praktyka Lekarska
Katarzyna
Machalica-Putrym,
83 - 200 Starogard
Gdański, ul.
Pomorska 2A
Indywidualna
Specjalistyczna
Praktyka Lekarska
Katarzyna Schultz,
83- 200 Starogard
Gdański, Al. Jana
• Gabinet Rehabilitacji Ruchowej i MasaŜu Leczniczego
• Gabinet Fizykoterapii
• Poradnia Rehabilitacyjna
Poradnia stomatologiczna
Poradnia stomatologiczna
Poradnia dermatologiczna
Poradnia stomatologiczna
104
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Pawła II Nr 35A
8.
Indywidualna
Specjalistyczna
Praktyka Lekarska
Ryszard Wiśniewski,
83 - 200 Starogard
Gdański, ul. Andersa
43,
9. Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
TK MEDICA, 83 200 Starogard
Gdański, ul. Dr.
Józefa Balewskiego
1
10. Specjalistyczny
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
„SALUS”, 83 - 200
Starogard Gdański,
ul. Juranda ze
Spychowa 2
11. Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
„STAR MED”, 83 200 Starogard
Gdański, ul. Juranda
ze Spychowa 2B
12. NZOZ Przychodnia
Stomatologiczna
„STOMADENT”
S.C. R. Wiśniewski,
E. WiśniewskaGórska, 83- 200
Starogard Gdański,
ul. Andersa 43
Gabinet stomatologiczny
• Pracownia rtg
• Pracownia rtg /por. chirurgiczna
• Pracownia tomografii komputerowej
• Pracownia usg
• Poradnia chorób wewnętrznych
• Poradnia diabetologiczna
• Poradnia endokrynologiczna
• Pracownie inne (EKG, USG)
• Poradnia okulistyczna
• Poradnia ginekologiczno- połoŜnicza
• Poradnia stomatologiczna
Przychodnia stomatologiczna
Z przedstawionych danych wynika, Ŝe słuŜba zdrowia w Starogardzie Gdańskim zapewnia
kompleksową obsługę mieszkańców miasta i okolic zarówno na poziomie pierwszego kontaktu z
pacjentem jak i opieki specjalistycznej. W mieście obserwuje się dysproporcję w jakości świadczenia
usług medycznych pomiędzy słuŜbą publiczną a prywatną, na korzyść prywatnej. W związku z tym
naleŜy dąŜyć do prywatyzacji jednostek publicznych w celu podwyŜszenia jakości usług medycznych
przez nich świadczonych jak i ich rentowności. Ze względu na ogólną tendencję starzenia się
społeczeństwa warto się zastanowić nad stworzeniem w przyszłości przychodni bądź poradni opieki
paliatywnej oraz geriatrycznej.
105
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Według ewidencji podmiotów gospodarczych prowadzonej w Urzędzie Miejskim na dzień
24.04.2007 r. swoją działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia zgłosiło:
1)
60 podmiotów, które wykonują prywatną praktykę lekarską,
2) 12 podmiotów, które prowadzą działalność paramedyczną,
3) 7 podmiotów prowadzących działalność pielęgniarek i połoŜnych,
4) 41 podmiotów prowadzących działalność psychologiczną i psychoterapeutyczną,
5) 31 podmiotów prowadzących działalność ambulansów wypadkowych,
6) 34 podmiotów, które prowadzą praktykę stomatologiczną,
7) 23 podmiotów prowadzących pozostałą działalność związaną z ochroną zdrowia ludzkiego, która
nie została gdzie indziej sklasyfikowana.
Na terenie Starogardu Gdańskiego funkcjonują 22 apteki.
Gmina Miejska Starogard Gdański realizuje działania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia
poprzez realizację miejskich programów profilaktycznych skierowanych do mieszkańców Starogardu
Gdańskiego.
Na profilaktykę i promocję zdrowia Miasto na rok 2007 zabezpieczyło środki w wysokości
54.100 zł.
W 2006 r. Gmina Miejska Starogard Gdański zrealizowała następujące miejskie profilaktyczne
programy w zakresie:
III. wykrycia
wrodzonego
zwichnięcia
stawu
biodrowego
u
niemowląt
urodzonych
1.12.2005 r. - 30.04.2006 r. zamieszkałych na pobyt stały w Starogardzie Gdańskim,
IV. wykrycia nieprawidłowości tarczycy u dziewcząt urodzonych w 1992 r. zamieszkałych na pobyt
stały w Starogardzie Gdańskim,
V. wczesnego rozpoznania jaskry u osób urodzonych w 1967 r.
W 2006 roku z miejskich programów profilaktycznych spośród zaproszonych osób skorzystało
19% osób urodzonych w 1967 r., około 40% dziewcząt urodzonych w 1992 r. oraz 47% niemowląt
urodzonych 1.12.2005 r. - 30.04.2006 r.
Ponadto Gmina Miejska wspólnie z Powiatem Starogardzkim realizowała powiatowy program
profilaktyki gruźlicy płuc i chorób nowotworowych układu oddechowego kobiet i męŜczyzn z grup
ryzyka. Na ten cel Gmina przeznaczyła kwotę w wysokości 15.000 zł.
106
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, po reformie słuŜby zdrowia wprowadzonej w 1999 roku,
kompetencje lekarzy szkolnych przekazane zostały lekarzowi rodzinnemu. Opiekę nad uczniami
zabezpiecza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starogardzie Gdańskim
w gabinetach medycyny szkolnej, które znajdują się na terenie publicznych szkół podstawowych oraz
publicznych gimnazjów.
107
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
VIII.1.4. Pomoc społeczna.
Zasady ogólne pomocy społecznej reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) oraz wynikające z niej akty wykonawcze i inne
akty prawne. Obowiązek wykonywania zadań pomocy społecznej spoczywa na organach administracji
rządowej i samorządowej, które aktywnie współpracują w tym zakresie z organizacjami społecznymi
i pozarządowymi, Kościołem katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz
osobami fizycznymi i prawnymi.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim z siedzibą przy Al. Jana Pawła II
Nr 6 jest samodzielną jednostką budŜetową Gminy Miejskiej Starogard Gdański będącą
koordynatorem pomocy społecznej w mieście i realizuje podstawowe zadania własne gminy i zlecone
z zakresu pomocy społecznej.
W strukturze MOPS funkcjonują 3 ośrodki wsparcia dziennego, którymi są:
•
Ośrodek Adaptacyjny przy Al. Jana Pawła II Nr 6 dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
i ruchowo po ukończeniu nauki szkolnej. Ośrodek prowadzi działalność ukierunkowaną na
moŜliwie maksymalną adaptację Ŝyciową przez:
•
−
ortoterapię i terapię zawodową,
−
zajęcia kulturalno-oświatowe indywidualne i grupowe,
−
specjalistyczną opiekę, w tym rehabilitację medyczną,
−
zajęcia sportowe i integrujące ze środowiskiem.
Środowiskowy Dom Samopomocy przy Al. Jana Pawła II Nr 5 dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie i ruchowo, które ukończyły naukę szkolną lub były zwolnione z obowiązku
edukacji. Dom Samopomocy świadczy usługi mające na celu przystosowanie do Ŝycia
w środowisku rodzinnym i zewnętrznym przez:
•
ortoterapię i terapię zawodową,
•
zajęcia kulturalno-oświatowe,
•
organizowanie turystyki,
•
specjalistyczną opiekę, w tym rehabilitację medyczną,
•
zajęcia sportowe i integrujące ze środowiskiem.
108
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
•
Dom Dziennego Pobytu przy ul. Pelplińskiej 3, który świadczy usługi dla osób starszych
i chorych psychicznie wymagających wsparcia z powodu:
− samotności,
− zmniejszonej sprawności psychoruchowej,
− złych nawyków mieszkaniowych,
− konfliktów rodzinnych.
Wśród zadań realizowanych przez MOPS naleŜy wymienić:
•
świadczenia rodzinne, które mają na celu wspieranie rodziny w realizowaniu jej funkcji
opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej w oparciu o kryterium dochodowe,
•
•
zaliczka alimentacyjna,
opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
•
•
przyznawanie dodatków mieszkaniowych,
zapewnienie pomocy w zakresie doŜywiania: dzieciom do 7 roku Ŝycia, uczniom do czasu
ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach
wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Podczas przerwy w nauce między świętami
i w okresie ferii zimowych rodzice otrzymywali talony Ŝywnościowe na przygotowanie posiłku,
•
w okresie jesienno-zimowym MOPS podejmuje działania dzięki którym bezdomni przetrwają
zimę,
•
•
•
•
•
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania,
przyznanie jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka,
realizacja prac społecznie uŜytecznych,
udzielanie pomocy celowej na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
udzielenie pomocy jednorazowej w formie zasiłku celowego na usuwanie skutków klęsk
Ŝywiołowych.
109
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Powodami udzielania pomocy są:
−
ubóstwo,
−
bezrobocie,
−
długotrwała lub cięŜka choroba,
−
niepełnosprawność,
−
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
−
potrzeba ochrony macierzyństwa,
−
alkoholizm.
Ubóstwo występuje w 1.673 rodzinach, w których jest 4.760 osób, co stanowi 3,41 % ogółu
mieszkańców
miasta.
Bezrobocie
jest
drugą
najczęściej
występującą
przesłanką
i dotyczy 3,08 % mieszkańców miasta.
Niepokojącym zjawiskiem jest zwiększająca się liczba długoletniego bezrobocia. Osoby
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku wykazują się niską inicjatywą w
poszukiwaniu zatrudnienia. Brak pracy powoduje nie tylko uboŜenie rodzin, ale takŜe zaburzenia w
ich funkcjonowaniu, a brak perspektyw powoduje, Ŝe spora liczba osób sięga po alkohol. W takim
przypadku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, aby zapobiegać marnotrawieniu środków, przekazuje
zasiłki do sklepów, gdzie rodziny mogą wybierać podstawowe art. spoŜywcze i higieniczne.
W 2006 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim objął pomocą
łącznie 3.562 osób z 2.200 rodzin, czyli w sumie 6.060 osób wliczając członków rodzin. Świadczenia
przyznane
w
ramach
zadań
zleconych
bez
względu
na
ich
rodzaj,
formę
i liczbę przyznano 225 osobom, w których jest 382 członków rodziny.
W ramach tych zadań w 2006 r. wypłacono:
−
217 osobom zasiłki stałe na ogólną kwotę 602.187,- zł. Dla tej grupy osób łącznie
wypłacono 1.951 świadczeń, a średnia kwota zasiłku wyniosła 308,65 zł miesięcznie.
−
8 osób objęto pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Łącznie u tej grupy osób wykonano 9.621
godzin usług, a koszt tych świadczeń wyniósł ogółem 150.849,-zł.
110
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Ogółem na realizację zadań zleconych gminie wydatkowano kwotę 753.036,-zł. W ramach realizacji
zadań własnych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim udzielił pomocy
3.487 osobom z 2.146 rodzin, a łącznie z członkami rodzin 6.006 osobom z tego:
−
1.320 osobom z l.265 rodzin udzielono pomocy w formie zasiłków okresowych na kwotę
1.720.317,- zł i liczbą świadczeń - 7.592, a średnia wysokość świadczenia wyniosła 226,60 zł,
−
2.957 osobom z 1.616 rodzin udzielono pomocy w formie zasiłków celowych na ogólną kwotę
702.363,- zł, (średnia świadczenia wyniosła 237,52,-zł) w tym 261 osobom przyznano pomoc
w formie specjalnych zasiłków celowych na ogólną kwotę 49.241,-zł. Tym świadczeniem
objęto osoby, których dochód minimalnie przekroczył obowiązujące kryterium dochodowe
prawa do świadczeń, przy uwzględnieniu szczególnych okoliczności, powodujących konieczność
udzielenia pomocy m.in. z tyt. ponoszenia wysokich kosztów na leczenie, wykupienia lekarstw,
na zakup opału itp. W grupie tej liczby osób oraz świadczeń - znajduje się 412 rodzin, którym
przyznano pomoc na doposaŜenie dzieci do szkoły na rok szkolny 2006/2007 w postaci
talonów. Wartość talonów była uzaleŜniona od grupy wiekowej uczniów i tak: łącznie
przyznano 813 talonów z tego: 47 szt. po 100,00 zł na dziecko na doposaŜenie do klasy „O", 456
szt. talonów po 180,00 zł kaŜdy dla uczniów szkół podstawowych, 233 talony po 200,00 zł
kaŜdy przyznano na doposaŜenie uczniów szkół gimnazjalnych oraz 77 talonów po
250,00 zł przyznano dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie na doposaŜenie
dzieci do szkół wydatkowano 152.630,00 zł.
− 28 osób otrzymało pomoc w formie schronienia. Ogólny koszt tego świadczenia wyniósł
42.096,-zł,
− 114 osób skorzystało z posiłków obiadowych i całodziennego wyŜywienia objętych poza programem
wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania",
− 9 osobom sprawiono pogrzeb o łącznej wartości 14.998,-zł,
− 37 osób objęto pomocą usługową w miejscu zamieszkania, usługi były sprawowane przez
20.501 godzin, a koszt tej pomocy wyniósł 320.354,-zł,
− za 15 osób MOPS poniósł odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej z tego: 11 w DPS
Starogard Gd. ul. Hallera 27,
po
2
osoby przebywają w DPS w Pelplinie i w Szpęgawsku.
Ogólny koszt w 2006r. wyniósł 168.182,-zł.
Przed Świętami BoŜego Narodzenia odbyło się spotkanie wigilijne dla 50 osób starszych, chorych
i niepełnosprawnych, które są samotne, a 62 osobom starszym, samotnym, nie uczestniczącym
w spotkaniu z powodu złego stanu zdrowia - pracownicy MOPS przekazali paczkę świąteczną.
Ponadto dla 65 osób uczęszczających do ośrodków wsparcia zostało zorganizowane spotkanie
opłatkowe, na którym wręczono kaŜdemu uczestnikowi paczkę świąteczną.
111
VIII.1.5. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Nad bezpieczeństwem i porządkiem publicznym mieszkańców Starogardu Gdańskiego czuwa
w głównej mierze Policja, StraŜ Miejska oraz w zakresie zwalczania i przeciwdziałania poŜarów
i klęsk Ŝywiołowych StraŜ PoŜarna. Analiza w podrozdziale została oparta na pięciu dokumentach
sporządzonych przez jednostki odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku
publicznego obywateli miasta, a mianowicie na podstawie: „Informacji o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie miasta Starogard Gdański za 2006 rok” - sporządzonej przez
Komendę Powiatową Policji w Starogardzie Gdańskim, „Sprawozdaniu z działalności StraŜy
Miejskiej w Starogardzie Gdańskim za rok 2006”, „Informacji o stanie bezpieczeństwa w zakresie
ochrony przeciwpoŜarowej miasta Starogard Gdański za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku
dla Rady Miasta” – sporządzonej przez Komendę Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej
w Starogardzie Gdańskim, „Informacji o stanie organizacyjnym i działalności Ochotniczej StraŜy
PoŜarnej na terenie miasta Starogardu Gdańskiego w roku 2006 i zamierzenia na rok 2007” oraz
„Sprawozdania z realizacji głównych przedsięwzięć z zakresu ochrony ludności i reagowania
kryzysowego realizowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich w 2006 roku dot. oceny
bezpieczeństwa, ładu i estetyki w mieście” – sporządzone przez Wydział Spraw Obywatelskich
w Urzędzie Miasta Starogardu Gdańskiego.
W celu usystematyzowania analizy została ona podzielona na trzy części, tj. na
część
odnoszącą się sensu stricte do zagadnień porządku i bezpieczeństwa publicznego o charakterze
społecznym, następnie na część dotyczącą bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpoŜarowej i na
część opisującą ogół działań realizowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich na rzecz
bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie miasta
Starogardu Gdańskiego.
W tej części analiza skupiać się będzie nad opisem stanu obecnego w zakresie zwalczania,
zapobiegania i wykrywania przestępstw jak i wykroczeń realizowanych przez Komendę Powiatową
Policji w Starogardzie Gdańskim oraz StraŜ Miejską. Opisany tu równieŜ zostanie stan obecny
bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście. Poddane zostaną analizie przyczyny występowania
przestępstw, wykroczeń oraz zostanie podjęta próba wyciągnięcia wniosków z zastanej sytuacji.
112
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców to zadanie, za które
jest odpowiedzialne kaŜde państwo w stosunku do swoich obywateli. Policja jest ustawowo powołana
do wypełniania tych funkcji.
Od naleŜytego funkcjonowania Policji i współdziałania między jej poszczególnymi ogniwami oraz od
wsparcia ze strony społeczeństwa zaleŜy skuteczne wykrywanie, zwalczanie za pomocą środków
penalnych i zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń.
Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gd. konsekwentnie realizuje program wzrostu
społecznego poczucia bezpieczeństwa oraz podniesienie poziomu zaufania społecznego realizowane
poprzez usprawnienie zarządzania i funkcjonowania, ograniczenie przestępczości oraz wzrost
poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Głównymi celami wspomnianego programu jest:
1. Poprawa skuteczności ścigania sprawców przestępstw pospolitych i ujawnianie przestępstw
narkotykowych.
2.
Program doskonalenia działania słuŜby kryminalnej w zakresie zwalczania przestępczości
gospodarczej i korupcji.
3. Doskonalenie funkcjonowania słuŜb prewencyjnych w zakresie zapobiegania i zwalczania
przestępczości pospolitej oraz zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
4. Program poprawy efektywności, przeciwdziałanie i zapobieganie przestępczości nieletnich
i zjawisk patologii społecznej.
5. Program promocji kreatywnych postaw i kształtowania pozytywnego wizerunku Policji
w otoczeniu.
W uproszczeniu głównymi celem Policji jest:
•
ograniczenie ilości zdarzeń najbardziej uciąŜliwych społecznie przestępstw kryminalnych,
a mianowicie: kradzieŜy, kradzieŜy z włamaniem, kradzieŜy samochodów, rozboi, wymuszeń
i kradzieŜy rozbójniczych, bójek i pobić,
•
osiągnięcie jak najwyŜszego wskaźnika wykrywalności w tychŜe kategoriach przestępstw,
•
osiągnięcie wzrostu skuteczności i efektywności w wykrywaniu przestępstw gospodarczych,
•
osiągnięcie poprawy ujawniania przestępstw popełnianych przez nieletnich,
•
spełnianie oczekiwań społecznych dot. standardu obsługi przez Policję, zawarty w tym jest m.in.:
czas reakcji na zgłoszenie o zdarzeniu oraz właściwa relacja między policjantem a obywatelem,
a zwłaszcza właściwa obsługa i wszechstronna pomoc osobom poszkodowanym.
113
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
PRZESTĘPSTWA O CHARAKTERZE KRYMINALNYM
Przestępstwa kryminalne są najbardziej dotkliwe dla społeczeństwa. Społeczeństwo
starogardzkie w tym względzie niczym się nie róŜni. Utrata dóbr materialnych oraz zagroŜenie Ŝycia
i zdrowia własnego lub osób najbliŜszych to dobra bezcenne i chronione przez kaŜdego z nas.
Do najbardziej pospolitych, a przez to najczęściej dokonywanych przestępstw kryminalnych
zaliczamy:
•
kradzieŜe,
•
kradzieŜe z włamaniem,
•
kradzieŜe samochodów,
•
rozboje oraz wymuszenia rozbójnicze,
•
bójki i pobicia.
Działania Policji ukierunkowane są na systematyczne ograniczanie występowania tego typu zdarzeń.
W roku 2006 przed Komendą Powiatową Policji w Starogardzie Gdańskim stało bardzo cięŜkie
wyzwanie, gdyŜ w roku poprzednim przestępczość pospolitą została ograniczona w znacznym stopniu
i tak:
•
kradzieŜe o 15 %,
•
kradzieŜe z włamaniem o 23,1 %,
•
kradzieŜe samochodów o 32,1 %,
•
rozboje o 13,6 %,
•
bójki i pobicia o 12,9 %.
W 2006 roku na terenie miasta Starogard Gdański odnotowano następującą ilość zdarzeń
w omawianych podstawowych pięciu kategoriach przestępstw, i tak:
•
kradzieŜe – 167 zdarzeń,
•
kradzieŜe z włamaniem – 153 zdarzenia,
•
kradzieŜe samochodów – 33 zdarzenia,
•
rozboje – 41 zdarzeń,
•
bójki i pobicia – 16 zdarzeń
Ograniczono ilość zdarzeń w kategorii kradzieŜ o 6 zdarzeń i kradzieŜy samochodów – mniej
o 4 zdarzenia. Ilość bójek i pobić utrzymała się na tym samym poziomie 16 zdarzeń, natomiast
nieznaczną tendencję zwyŜkową zanotowano w kategorii włamań oraz rozbojów.
114
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Dla zobrazowania danych dotyczących pięciu podstawowych kategorii, zostały one
przedstawione w formie tabelarycznej oraz wykresu w porównaniu do roku 2005.
Wybrane kategorie przestępstw
kryminalnych
KradzieŜ rzeczy
KradzieŜ samochodu
KradzieŜ z włamaniem
Rozbój, wymuszenie rozbójnicze,
kradzieŜ rozbójnicza
Bójki i pobicia
Ogółem
2005
Liczba postępowań
173
37
114
2006
Liczba postępowań
167
33
153
38
16
378
41
16
410
Dane przedstawiające ilość zdarzeń w pięciu podstawowych kategoriach przestępstw w latach 2005 –
2006 na podstawie wszczętych postępowań na terenie miasta Starogard Gdański.
450
ilość wszczętych postępowań
2005
2006
400
410
378
350
300
250
200
150
173 167
100
153
114
50
37 33
38 41
16 16
0
kradzieŜe
kradzieŜe
samochodów
bójki i pobicia
kategorie przestępstw
Ilość zdarzeń w pięciu podstawowych kategoriach przestępstw kryminalnych zaistniałych w 2006 roku
w porównaniu do roku 2005 na terenie miasta Starogard Gdański.
Z analizy danych wynika, Ŝe w 2006 roku nastąpił ogólny wzrost zdarzeń o charakterze
przestępczym w porównaniu z rokiem 2005 o 32 zdarzenia. Komenda Powiatowa Policji zanotowała
szczególny wzrost przestępstw w kategorii kradzieŜy z włamaniem, tj. od roku 2005 przestępczość
w tej kategorii wzrosła o 39 zdarzenia. Reszta kategorii przestępstw pospolitych pozostała na
podobnym stałym poziomie. Według informacji przedstawionych przez Policję, głównych przyczyn
115
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
zaistniałego stanu naleŜy doszukiwać się w udanym rozpracowaniu kilku grup przestępczych w 2005
roku. Policji udało się udowodnić kilkadziesiąt przestępstw w tym równieŜ przestępstw wcześniej nie
zgłoszonych przez poszkodowanych ze względu na nikłą wartość utraconego mienia. W wyniku
udanej akcji policji naleŜy oczekiwać w przyszłości znacznego obniŜenia poziomu przestępczości
w kategorii kradzieŜy z włamaniem, ze względu na wyeliminowanie z miasta grup przestępczych
specjalizujących się w tej kategorii przestępstw.
Poziom przestępczości w mieście z podziałem na rejony
Teren miasta Starogardu Gdańskiego został podzielony na 9 rejonów słuŜbowych, w których
Policja monitoruje poziom przestępczości. Omawiane poniŜej rejony są toŜsame z dzielnicami
obsługiwanymi przez policjantów prewencji, m. in. dzielnicowych.
Udział procentowy przestępstw pospolitych w poszczególnych rejonach miasta za rok 2006.
l.p.
Rejon
1.
VI
Udział
procentowy
18,76 %
2.
I
18,27 %
3.
II
11,89 %
4.
VIII
10,5 %
5.
IX
10,1 %
6.
V
9,82 %
7.
IV
8,1 %
8.
III
7,5 %
9.
VII
5,06 %
Obręb
Opiekun
Os. Konstytucji 3 Maja, ul. Jagiełły,
ul. Zblewską, ul. Piłsudskiego, Os. Piastów, Os.
Nad Jarem, ul. Borówkową, ul. Zachodnią;
Rynek oraz ulice przyległe, tj. m. in. ul.
Browarową, ul. Basztową, ul. Kilińskiego, ul.
Rycerską, ul. Sambora, ul. Tczewską,
ul. Sobieskiego, ul. Gen. Hallera, Plac
Koszarowy, ul. Kanałową oraz stadion im.
Kazimierza Deyny;
ul. Kościuszki, ul. Chojnicką, ul. Pelplińską, ul.
Jabłowską, ul. Owidzką, ul. Lubichowską
Al.
Wojska
Polskiego,
ul.
Gdańską,
ul. Księdza Skorupki, ul. Św. ElŜbiety,
ul.
Sikorskiego,
ul.
Grunwaldzką,
ul. Wybickiego
ul. Mickiewicza, ul. Zieloną, ul. Traugutta, ul.
Skłodowskiej
Os. 60-lecia ONP, teren targowiska miejskiego,
Al. Niepodległości
Os.
Kopernika,
Al.
Armii
Krajowej,
ul. Południową, ul. Gryfa Pomorskiego,
ul. Gen. Maczka, ul. Andersa i inne
ul. Pomorską, Os. Księdza Szumana, ul.
Orzeszkowej, ul. Parkową, ul. Kopernika, Al.
Jana Pawła II
ul. Skarszewską, ul. Dobrzańskiego-Hubala, ul.
Płk. Dąbka
mł. asp. Sławomir LOKŚ
mł.
asp.
SZWOCH,
Jarosław
mł. asp. Robert SOJKA
mł.
asp.
OLEJNICZAK
Maciej
sierŜ. Dariusz FIGURA
mł.
asp.
Zbigniew
PASZKOWSKI
mł.
asp.
Mariusz
STOSIK
mł.
asp.
NIEDRZWICKI
Piotr
sierŜ.
sztab.
ĆWIKLIŃSKI
Rafał
116
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Tak jak w poprzednich latach, najbardziej zagroŜonym pod względem ilości zdarzeń jest
rejon nr 6, na którym dominuje Os. Konstytucji 3 Maja, a następnie rejon nr 1 – Rynek i ulice
przyległe oraz rejon nr 2 z ulicą Kościuszki. W przypadku zdarzeń w rejonie nr 1, tj. Ryneku, Policja
zwraca uwagę, Ŝe do zdecydowanej większości zdarzeń doszło poza centrum objętym monitoringiem.
Najmniej zdarzeń zostało odnotowane w rejonie nr 7, tj. Łapiszewa oraz w rejonie 3 –
Al. Jana Pawła II.
W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa w mieście naleŜy zastanowić się nad
rozmieszczeniem większej ilości kamer w miejscach szczególnie zagroŜonych przestępczością oraz
zwiększenia tam liczby patroli Policji jak i StraŜy Miejskiej. Przy zapobieganiu przestępstwom nie
sposób nie wspomnieć o tzw. prewencji kryminalnej, polegającej m.in. na informowaniu
społeczeństwa o istniejących zagroŜeniach, sposobach zabezpieczenia się przed przestępstwami.
Władze miasta w współpracy z Policją powinny informować opinie publiczną o miejscach, w których
występuje najwyŜszy wskaźnik przestępczości i określenie tzw. czarne punkty, które przeciętny
obywatel miasta powinien omijać po zmroku i nie pozostawiać tam swojego mienia, np. samochodu.
117
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Wskaźnik wykrywalności przestępstw pospolitych
2005
2006
wskaźnik wykrywalności
[%]
wskaźnik wykrywalności
[%]
27,0
30,6
w tym kradzieŜ samochodu
20,3
25,8
kradzieŜ
z włamaniem
28,4
33,2
Rozbój, wymuszenie
i kradzieŜ
rozbójnicza
84,3
79,2
udział w bójce lub pobiciu
81,5
76,2
Wybrane kategorie przestępstw
kryminalnych
kradzieŜ rzeczy
Dane przedstawiające wykrywalność w pięciu podstawowych kategoriach przestępstw kryminalnych
w roku 2006 w odniesieniu do roku 2005.
2005
2006
liczba wszczętych postępowań
90
80
84,3
70
79,2
81,5
76,2
60
50
40
30
20
27
30,6
33,2
28,4
20,3
25,8
10
0
kradzieŜe
kradzieŜe z
włamaniem
kradzieŜe
rozboje,
bójki i pobicia
samochodów wymuszenia..
kategorie przestępstw
Wykrywalność w pięciu podstawowych kategoriach przestępstw kryminalnych osiągnięta w 2006 roku
w stosunku do roku 2005.
118
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Z przedstawionych danych wynika, Ŝe w trzech podstawowych kategoriach przestępstw
odnotowano wzrost wykrywalności i tak:
•
w kategorii kradzieŜ
=> wzrost wykrywalności o 3,6 %
•
w kategorii kradzieŜ z włamaniem
=> wzrost wykrywalności o 4,8 %
•
w kategorii kradzieŜ samochodu
=> wzrost wykrywalności o 5,5 %
Jedynie w kategorii bójka i pobicie odnotowano mniejszą wykrywalność z 81,5 % w roku
2005 do poziomu 76,2 % w 2006 roku. Pomimo tego, Ŝe wykrywalność w tej kategorii w stosunku do
poprzedniego roku jest mniejsza, naleŜy zauwaŜyć, iŜ jest na wysokim poziomie – 76,2 %.
Nieznacznie niŜszą wykrywalność osiągnięto teŜ w rozbojach. Wyniosła ona 79,2 %. NaleŜy dodać,
Ŝe pomimo tego jest ona na bardzo wysokim poziomie i znacznie przewyŜsza średnią wojewódzką,
która w tej kategorii wyniosła 52,1 %.
Jednak zawsze naleŜy dąŜyć do osiągnięcia wyŜszego
standardu, dlatego teŜ trzeba podjąć działania w celu podwyŜszenia poziomu wykrywalności
minimum do stanu z 2005 roku. Ze względu na specyfikę przestępstw, których wykrywalność się
obniŜyła moŜna domniemywać, Ŝe zwiększenie liczby patroli na terenie zmoŜonego występowania
zagroŜenia danym przestępstwem, ustawienie odpowiedniego monitoringu, w znacznym stopniu
zmniejszy czas reakcji Policji od wezwania do stawienia się na miejscu zajścia, zwiększy
wykrywalność przestępstw, jak i w znacznym stopniu wpłynie na ich eliminację.
Aby osiągnięte wyniki wykrywalności Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie
Gdańskim w 2006 roku w podstawowych kategoriach przestępstw kryminalnych moŜna było
porównać z wynikami innych komend powiatowych i średnią wojewódzką, przedstawiono te dane
w formie wykresu. Przedstawione dane zostały ograniczone oprócz Komendy Powiatowej Policji
w Starogardzie Gdańskim i średniej województwa pomorskiego, do powiatu tczewskiego. Jest to
podyktowane chęcią przejrzystego podania danych, gdyŜ dane podane w tabeli obejmujące 19
powiatów w kaŜdej kategorii przestępstw zamazałoby rzeczywisty obraz.
Dla uniknięcia zarzutu o wysublimowaniu danych korzystnych dla Starogardu Gd., wybrano
jednostkę sąsiadującą z terenem działania Komendy w Starogardzie Gdańskim. Ponadto Komenda
Powiatowa Policji w Tczewie działa w powiecie o podobnej liczbie mieszkańców, infrastrukturze
i zatrudnia porównywalną ilość policjantów, co jednostka w Starogardzie Gdańskim.
119
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Starogard Gd.
Tczew
średnia wojewódzka
35
wartość wskaźnika
30
25
33,2
30
30,6
28
25,8
20
15
17
16,7
12,9
10
9
5
0
kradzieŜ
kradzieŜ z
włamaniem
kradzieŜ
samochodu
kategorie
Dane przedstawiające wykrywalność w kategoriach: kradzieŜ, kradzieŜ z włamaniem i kradzieŜ
samochodu, osiągnięte w Komendzie Powiatowej Policji w Starogardzie Gd. w porównaniu do sąsiedniej
komendy powiatowej i średniej województwa pomorskiego.
Starogard Gd.
Tczew
średnia wojewódzka
80
wartość wskaźnika
70
79,2
76,2
78,7
76,5
69,7
60
50
52,1
40
30
20
10
0
rozbój, wymuszenie
bójka i pobiciekategorie
Dane przedstawiające wykrywalność w kategoriach: rozbój i wymuszenie rozbójnicze oraz bójka i pobicie,
osiągnięte w Komendzie Powiatowej Policji w Starogardzie Gd. w porównaniu do sąsiedniej komendy
powiatowej i średniej województwa pomorskiego.
Na zakończenie przedstawiania danych dotyczących przestępstw o charakterze kryminalnym
naleŜy nadmienić, iŜ w tej kategorii oprócz pięciu podstawowych omawianych przestępstw zalicza się
120
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
takŜe wiele innych, np. uszkodzenie mienia, fałszerstwa, oszustwa, uszkodzenia ciała, zabójstwa,
spowodowanie poŜaru itd.
We wszystkich przestępstwach kryminalnych Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gdańskim
osiągnęła w 2006 roku wskaźnik wykrywalności na poziomie 58,1 %, co daje 6-te miejsce w
województwie pomorskim na 19 Komend Powiatowych i Miejskich. Wykrywalność w stosunku do roku
2005 jest lepsza o 3,6 %. Co daje wynik dobry.
PRZESTĘPSTWA O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM I KORUPCYJNYM
Po transformacji społecznej w 1989 roku w Polsce zaczął funkcjonować system gospodarki
wolnorynkowej. Chęć zysku, bezrobocie oraz niedoskonałości systemu podatkowego i luki prawne
spowodowały pojawienie się nowych form przestępczości gospodarczej.
Wejście Polski do Unii Europejskiej ułatwiło dostępu do funduszy pomocowych
i strukturalnych. W ramach traktatu akcesyjnego do Polski trafiła pomoc finansowa, z której
korzystają podmioty gospodarcze, gminy, stowarzyszenia.
W związku z tym zadaniem słuŜb policyjnych zajmujących się tą problematyką winno być
rozpoznawanie źródeł finansowania, pozbawienie materialnych efektów tego rodzaju przestępczości,
zwalczanie przejawów korupcji i innych form działalności przestępczej.
W zakresie przestępstw gospodarczych, poziom efektywności podejmowanych działań w roku
2006 był na znacznie lepszym poziomie, w porównaniu do roku 2005. Wykrytych zostało 865
przestępstw o tym charakterze. Oprócz stwierdzonych przestępstw związanych z róŜnego rodzaju
działalnością podmiotów gospodarczych, sporą część tych przestępstw stanowiły czyny naruszające
Ustawę o Ochronie Praw Autorskich i Praw Pokrewnych w zakresie programów komputerowych,
filmów DVD oraz ochrony twórczości audiowizualnej, a takŜe wyłudzanie towarów na podstawie
sfałszowanej dokumentacji, wyłudzanie zwrotu podatków na podstawie fałszywych faktur itp.
121
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
ilość wszczętych postępowań
przygotowawczych o ch-rze
gospodarczym
2005
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2006
164
155
lata
Dane dotyczące ilości wszczętych postępowań przygotowawczych o charakterze gospodarczym w roku
2006 w porównaniu do roku 2005.
KORUPCJA to przyjmowanie lub Ŝądanie przez osobę pełniącą funkcję publiczną korzyści
majątkowej lub osobistej w zamian za spełnienie obowiązku urzędowego lub naruszenia prawa.
Obecny stan prawny jest bardziej rozbudowany, przewiduje takŜe inne sytuacje zaliczane do
przestępstw korupcyjnych.
W
zakresie
przestępstw
korupcyjnych
w
2006
roku
wszczęto
30
postępowań
przygotowawczych, tj. o 25 % więcej, niŜ w roku 2005. Wykrytych zostało łącznie w tych sprawach
69 czynów, które nosiły znamiona przestępstw korupcyjnych. W roku poprzednim ustalono tylko 5
takich czynów przestępczych.
W trakcie prowadzonych śledztw ustalono łącznie 15 osób, którym przedstawiono zarzuty, a jedna z
nich została tymczasowo aresztowana.
Postępowania przygotowawcze z tej kategorii są długotrwałe ze względu na zakres
przedmiotowy i podmiotowy oraz rodzaj podejmowanych czynności policyjnych i prokuratorskich.
Osiągnięte wyniki świadczą o rosnącym w tym zakresie rozpoznawaniu i właściwemu
ukierunkowaniu działań na tak bolącą społecznie problematykę.
122
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
2004
2005
2006
ilość wszczętych
postępowań
30
30
25
24
20
15
10
9
5
0
lata
Dane dotyczące ilości wszczętych postępowań o przestępstwa korupcyjne w roku 2006 w
stosunku do roku 2005 i 2004.
PRZESTĘPCZOŚĆ WŚRÓD OSÓB NIELETNICH
Obserwacja zjawiska przestępczości nieletnich polega między innymi na ustaleniu jego
etiologii. Czynnikami sprawczymi tej grupy osób są nieprawidłowości i błędy wychowawcze
w rodzinie, w szkole, negatywne oddziaływanie grup rówieśniczych oraz właściwości i warunki
osobiste nieletnich.
Charakterystyczne natomiast objawy tego zjawiska znajdują wyraz we wzroście zachowań
agresywnych, obniŜeniu się wieku sprawców agresji, rozszerzeniu się ich kręgu na środowiska rodzin
pozornie prawidłowych, przybieraniu zorganizowanych form przestępczych, obniŜeniu poczucia winy,
wzroście społecznej tolerancji na agresję.
Do głównych czynników motywacyjnych przestępczość nieletnich, moŜna zaliczyć:
•
chęć zdobycia pieniędzy lub innych korzyści materialnych,
•
chęć imponowania,
•
uleganie sugestii rówieśników lub osób dorosłych,
•
powielanie negatywnych wzorców zachowań,
•
przekonanie o bezkarności działania,
•
dąŜenie do akceptacji w środowisku rówieśniczym,
•
brak poczucia bezpieczeństwa i poparcia w rodzinie.
123
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Podstawowe uwarunkowania przestępczości nieletnich tkwią w rodzinie, szkole i grupie
rówieśniczej. Konkretyzując, katalog tych uwarunkowań jest szeroki, a wśród nich wymienić naleŜy
kryzys i rozluźnienie więzi rodzinnych, niewydolność wychowawczą, niezaspokojenie podstawowych
potrzeb dzieci, wadliwe wzorce wychowawcze, brak kontroli spędzania wolnego czasu,
niepowodzenia szkolne, alkoholizm, narkomania, przynaleŜność do sekt i zaburzenia osobowościowe.
Przytoczone przyczyny zjawiska przestępczości nieletnich, czynniki motywacyjne oraz
uwarunkowania sprzyjające popełnianiu przestępstw przez nieletnich dotyczą takŜe rejonu
starogardzkiego.
W tej problematyce na pierwszym miejscu policja stawia na zapobieganie przestępczości nieletnich.
Wspólnie z pracownikami oświaty, samorządu i innych instytucji, Komenda Powiatowa Policji
w Starogardzie Gdańskim stara się ograniczyć zjawiska przestępczości nieletnich.
Podejmowane wspólne działania w tym zakresie to między innymi:
•
racjonalne zagospodarowanie czasu wolnego młodzieŜy,
•
współdziałanie z ośrodkami socjalno – terapeutycznymi,
•
rozmowy profilaktyczne z nieletnimi, rodzicami i opiekunami,
•
kontrola miejsc gromadzenia się nieletnich,
•
upowszechnianie wzorców zachowań pozytywnych,
•
eliminowanie w lokalnych środkach masowego przekazu wszelkich przejawów okrucieństwa
i brutalności Ŝycia.
W 2006 roku zauwaŜono zwiększoną aktywność nieletnich w stosunku do roku 2005.
PrzełoŜyło się to na wyniki statystyczne z zakresu przestępczości nieletnich.
I tak:
•
przeprowadzono o 52 postępowania więcej przeciwko nieletnim sprawcom czynów
karalnych,
•
zarejestrowano więcej 109 nieletnich sprawców czynów karalnych,
•
udowodniono nieletnim sprawcom 63 czyny karalne więcej.
Te wyniki z jednej strony obrazują aktywność nieletnich, ale teŜ ukazują dobre rozpoznanie
policjantów z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii oraz dzielnicowych i funkcjonariuszy pionu
kryminalnego. Dzięki ich pracy między innymi udało się ustalić grupę nieletnich ograbiających groby
z elementów metalowych, w szczególności metali kolorowych oraz dokonujących szeregu włamań do
samochodów osobowych, z których kradli głównie radioodtwarzacze.
Przestępczości nieletnich
124
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
2004
2005
2006
350
323
300
272
250
260
239
200
213
150
100
163
161
122
109
50
0
ilość postępowań p-ko
nieletnim
liczba nieletnich
sprawców
ogólna ilość czynów
karalnych
Zestawienie danych obrazujące przestępczość nieletnich w latach 2004 – 2006.
12% czyny popełnione przez nieletnich
8,3% czyny popełnione przez nieletnich
88% czyny popełnione przez dorosłych
91,7 czyny popełnione przez dorosłych
2004
2005
11,7% czyny popełnione przez nieletnich
88,3% czyny popełnione przez dorosłych
2006
Udział czynów popełnionych przez nieletnich do ogółu wszystkich przestępstw w latach 2004 - 2006.
125
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Podsumowując naleŜy stwierdzić, Ŝe przy większej ilości przeprowadzonych postępowań
przeciwko nieletnim i większej ilości nieletnich, która weszła w konflikt z prawem, nastąpił wzrost
ogólnie udowodnionych czynów karalnych. Powodem tego jest to, Ŝe spora część zdemoralizowanych
nieletnich popełnia więcej niŜ jeden czyn w ciągu roku. Świadczy teŜ o tym, Ŝe policjanci, którzy np.
zatrzymają nieletniego, który popełnił czyn zabroniony, w toku przesłuchania udowadniają mu
dokonanie innych czynów.
NARKOMANIA
Najogólniejsze pojęcia narkomanii stanowi, Ŝe jest to trwałe lub okresowe przyjmowanie
w celach niemedycznych środków odurzających lub psychotropowych albo środków zastępczych,
w wyniku czego moŜe powstać lub juŜ powstała zaleŜność.
Do głównych motywów zaŜywania środków odurzających moŜemy zaliczyć:
•
chęć spróbowania i przeŜywania nieznanych doznań,
•
chęć zaimponowania innym,
•
ucieczkę od rzeczywistości,
•
problemy w szkole,
•
stany stresowe.
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej nastąpiło otwarcie granic na kraje zachodnie. Ułatwiło
to w znacznym stopniu przemyt nielegalnych środków odurzających, co w bezpośredni sposób
wpływa na wzrost zagroŜenia przestępczością narkotykową w państwie.
NaleŜy jednak nadmienić, Ŝe przestępczość narkotykowa jest charakterystyczną kategorią
przestępstw. Z reguły KPP10 w Starogardzie Gdańskim nie otrzymuje oficjalnych zawiadomień o tych
przestępstwach, a ich ujawnianie to cięŜka operacyjna i procesowa praca wielu funkcjonariuszy.
Dzięki wyspecjalizowanym w tej materii policjantom co roku systematycznie rośnie liczba
ujawnianych przestępstw narkotykowych.
W roku 2006 wszczęto 39 śledztw i dochodzeń dotyczących naruszenia Ustawy z 24.04.1997
roku o Przeciwdziałaniu Narkomanii, tj. o 1 więcej niŜ w roku 2005.
Pomimo tego, Ŝe w powiecie starogardzkim co roku odnotowuje się wzrost przypadków łamania
Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii, to i tak naleŜy on do najbezpieczniejszych powiatów
województwa pomorskiego w tej dziedzinie.
10
Komenda Powiatowa Policji
126
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Dla określenia wielkości tej patologii przyjmuje się wskaźnik zagroŜenia w przeliczeniu na 10
tys. ludności i na podstawie tego dane w województwie pomorskim kształtują się następująco:
Województwo,
powiaty
Gdańsk
Gdynia
Słupski
Kościerski
Gdański
Sopocki
Starogardzki
Tczewski
Wejherowski
Pucki
Kartuski
Bytowski
Chojnicki
Człuchowski
Kwidzyński
Lęborski
Malborski
Nowodworski
Sztumski
Ogółem
Wskaźnik zagroŜenia
na 10 tys. mieszkańców
24,0
27,9
69,8
15,6
24,6
26,7
15,4
117,7
11,6
34,4
16,6
19,1
11,0
17,3
7,3
17,8
13,1
4,8
29,8
29,3
Dane dotyczące wskaźnika zagroŜenia narkomanią w powiecie starogardzkim w porównaniu do
innych powiatów województwa pomorskiego.
W zakresie narkomanii zostały przedstawione dane z całego powiatu, gdyŜ tylko kilka
przypadków było poza Starogardem Gdańskim i w zasadzie przedstawione dane dotyczą terenu
miasta.
Powiat starogardzki jest jednym z bezpieczniejszych powiatów w tej dziedzinie. Największe
zagroŜenie występuje w powiatach: tczewskim, słupskim, puckim i sztumskim. Pomimo bardzo
zadawalającego wskaźnika zagroŜenia narkotykowego w powiecie starogardzkim, naleŜy prowadzić
akcje rozpoznawcze, szczególnie w miejscach tradycyjnie naraŜonymi na rozpowszechnianie
narkotyków takich jak szkoły średnie i dyskoteki. Zwłaszcza w tych miejscach policja powinna na
bieŜąco monitorować zjawisko rozpowszechniania się narkomanii.
W 2006 roku zebrano następujące dane dotyczące tego zagadnienia w powiecie
starogardzkim:
1. Najczęstsze narkotyki występujące w obrocie:
127
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
•
amfetamina,
•
haszysz,
•
tabletki ekstasy.
2. Ilość zabezpieczonych środków odurzających, surowców i prekursorów:
•
konopie indyjskie – 40 roślin,
•
marihuana – 32 gramy,
•
amfetamina – 890 gramów, (tj. 8 900 porcji handlowych),
•
haszysz – 2 234 gramów, (tj.11 170 porcji handlowych),
•
ekstasy – 155 tabletki.
Najwięcej osób zaŜywających narkotyki jest w wieku od 17 do 25 lat.
BEZPIECZECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
Wzrost liczby pojazdów drogowych, z jakim mamy do czynienia w Polsce w ciągu ostatnich
kilkunastu lat, a w szczególności po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, niesie za sobą negatywne
zjawiska, jakimi są wypadki drogowe.
Społeczeństwo ponosi ogromne koszty tych zdarzeń, które równieŜ odciskają się piętnem na psychice
ofiar i sprawców wypadków, zmieniając niekiedy diametralnie sposób Ŝycia całych rodzin.
Wskaźnik osób zabitych na 100 wypadków drogowych w Rzeczpospolitej Polskiej jest
jednym z najwyŜszych w Europie.
Oprócz osób uczestniczących w wypadkach drogowych, znajdujących się wewnątrz pojazdu, które
poniosły śmierć w wyniku tych zdarzeń, znaczną część ofiar stanowią piesi, którzy np. przebiegają
przez jezdnię, przemieszczają się drogami znajdując się w stanie nietrzeźwości oraz nietrzeźwi
rowerzyści, którzy jadąc pod wpływem alkoholu, bez wymaganego oświetlenia, są „tykającą bombą”
w zakresie wypadkowości.
Konieczne jest poszukiwanie wszelkich rozwiązań organizacyjnych, technicznych i prawnych,
które doprowadzą do zmniejszenia liczby wypadków drogowych oraz ich skutków. Zadanie to jest
tym bardziej istotne, Ŝe za kaŜdym wypadkiem kryje się ludzka tragedia.
Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gd. ciągle doskonali formy pełnienia słuŜby
wprowadzając patrole jednoosobowe pracujące w niedalekiej odległości od siebie, tak aby w razie
potrzeby udzielić sobie pomocy, a przez to wyraźniej akcentujemy swoją obecność na starogardzkich
drogach.
128
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
KPP w Starogardzie Gdańskim cyklicznie organizuje zintegrowane działania np. pod kryptonimem:
„pieszy”, „pasy bezpieczeństwa”, „foteliki”, „pomiar prędkości”, „trzeźwość” itd.
Systematycznie korzysta z urządzeń automatycznie rejestrujących przekroczenia prędkości.
Pojawił się teŜ pierwszy „maszt” w Starogardzie Gd. przy ul. Gdańskiej, dzięki któremu równieŜ
istnieje moŜliwość automatycznej rejestracji w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości przez
kierowców.
Policja w Starogardzie Gd. sygnalizuję duŜo większe zapotrzebowanie w mieście na
ustanowienie stałych – automatycznych punktów pomiaru prędkości pojazdów, szczególnie na
drogach na których dochodzi najczęściej do wypadków drogowych. W działalności ogólnoprewencyjnej wykorzystywany jest takŜe samochód policyjny – atrapa.
Wszystkie te działania są skierowane na zmniejszenie ilości wypadków drogowych, niestety
diametralne ich ograniczenie będzie moŜliwe tylko wtedy, gdy stopień świadomości kierowców
będzie większy niŜ dotychczas, a brawura, lekkomyślność i jazda pod wpływem alkoholu będzie
rzadkością. W tym zakresie Policja prowadzi działalność informacyjno – propagandową, kreując
pozytywną postawę kierowców, rowerzystów i pieszych, jednocześnie informując do jakich
tragicznych skutków moŜe doprowadzić bezmyślność uczestników ruchu drogowego.
W analizowanym okresie na terenie miasta Starogardu Gdańskiego zaistniało 46
wypadków drogowych, w wyniku których 1 osoba zginęła i 52 zostały ranne.
Stanowi to ok. 30 % ogółu wypadków zaistniałych na terenie powiatu starogardzkiego.
PoniŜej został przedstawiony rozkład wypadków drogowych w roku 2006 z podziałem na
poszczególne ulice, włącznie z przebiegiem dróg krajowych i wojewódzkich:
1. ul. Gdańska – zaistniały 2 wypadki, w których ranne zostały łącznie 4 osoby,
2. ul. Lubichowska – zaistniały 2 wypadki, w których ranne zostały 2 osoby,
3. Al. Jana Pawła II – miało miejsce 6 wypadków drogowych, w których 9 osób zostało rannych,
4. ul. Zblewska – miało miejsce 7 wypadków, w których 1 osoba zginęła, a 6 osób zostało
rannych,
5. ul. Kopernika – zaistniał 1 wypadek drogowy, w którym ranne zostały 2 osoby,
6. ul. Pelplińska – zaistniały 3 wypadki, w których 4 osoby zostały ranne,
7. ul. Hallera – zaistniały 2 wypadki, w których 2 osoby zostały ranne,
8. ul. Pomorska – zaistniały 2 wypadki, w których 2 osoby zostały ranne,
9. ul. Gryfa Pomorskiego – zaistniał 1 wypadek, w którym 1 osoba została ranna,
10. ul. Traugutta – zaistniał 1 wypadek, w którym 1 osoba została ranna,
129
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
11. ul. Skarszewska – zaistniały 2 wypadki, w których 2 osoby zostały ranne,
12. ul. Sambora – zaistniały 2 wypadki, w których 2 osoby zostały ranne:
13. ul. Rynek – zaistniał 1 wypadek, w którym 1 osoba ranna,
14. ul. Rycerskiej – zaistniał 1 wypadek, w którym 1 osoba została ranna,
15. ul. Mickiewicza – zaistniały 2 wypadki, w których 2 osoby zostały ranne,
16. ul. Kościuszki – zaistniały 2 wypadki, w których 2 osoby zostały ranne,
17. ul. Piłsudskiego – zaistniały 2 wypadki, w których 2 osoby zostały ranne,
18. Al. Niepodległości – zaistniały 2 wypadki, w których 2 osoby zostały ranne,
19. ul. Bohaterów Monte Cassino – zaistniał 1 wypadek, w którym 1 osoba została ranna,
20. ul. Magazynowa – zaistniał 1 wypadek, w którym 1 osoba została ranna,
21. ul. Wybickiego – zaistniał 1 wypadek, w którym 1 osoba została ranna,
22. ul. Nowowiejska – zaistniał 1 wypadek, w którym 1 osoba została ranna,
23. ul. Tczewska – zaistniał 1 wypadek, w którym 1 osoba została ranna.
Ranking najniebezpieczniejszych ulic w Starogardzie Gdańskim ze względu ilość wypadków
l.p.
Ulice
Ilość
Ilość poszkodowanych
wypadków
1.
Zblewska
7
7 osób, w tym 1 ofiara
śmiertelna
2.
Al. Jana Pawła II
6
9
3.
Pelplińska
3
4
4.
Gdańska,
2
4, 2, 2, 2,
Skarszewska,
Lubichowska,
Sambora,
Hallera,
Mickiewicza,
Pomorska,
Kościuszki,
2, 2, 2, 2,
Piłsudskiego, Niepodległości
5.
Kopernika, Gryfa Pomorskiego, Traugutta, Rynek,
2,2
1
2, 1, 1,
Rycerska, Bohaterów Monte Cassino, Magazynowa,
1, 1, 1,
Wybickiego, Nowowiejska, Tczewska
1, 1, 1
1
Z zestawienia przedstawionego w powyŜszej tabeli wynika, Ŝe najniebezpieczniejszą ulicą pod
względem wypadków drogowych w Starogardzie Gdańskim jest ul. Zblewska, w dalszej kolejności
Al. Jana Pawła II i ul. Pelplińska. NaleŜy zwrócić uwagę na duŜą ofiarochłonność Al. Jana Pawła II.
Przyczyn takiego stanu rzeczy moŜna doszukiwać się w duŜym zagęszczeniu mieszkaniowym wzdłuŜ
alei. Wskazane zestawienie potwierdza konieczność rozszerzenia kontroli radarowej prędkości
pojazdów podnoszone przez Policję. Z analizy moŜna wysunąć wnioski, Ŝe punkty kontroli radarowej
130
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
powinny powstać szczególnie na ulicach wylotowych z miasta, przede wszystkim na ul. Zblewska
i Pelplińska oraz na Al. Jana Pawła II ze względu na szczególnie duŜą ilość wypadków.
Przez zdarzenia drogowe spowodowane przez kierowcę po spoŜyci alkoholu rozumie się
zarówno przestępstwa, jak i wykroczenia. Granica między wykroczeniem a przestępstwem wynosi 0,5
promila alkoholu. Ich rozkład w 2005 i 2006 roku przedstawiał się następująco:
2005
Przestępstwa kierowania
pojazdami mechanicznymi i
niemechanicznymi stanie
nietrzeźwości
Art. 178a § 1 i 2 kk
Wykroczenia kierowania
pojazdami pojazdami
mechanicznymi i
niemechanicznymi po uŜyciu
alkoholu
Art. 87 § 1 i 2 kw
RAZEM
2006
178a § 1
178a § 2
178a § 1
178a § 2
291
177
262
148
87 § 1
87 § 2
87 § 1
87 § 2
28
41
27
62
537
499
Zestawienie osób zatrzymanych na gorącym uczynku kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu na
przełomie lat 2005 i 2006.
W 2006 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim
zatrzymali 499 osób, które kierowały w stanie nietrzeźwości lub po uŜyciu alkoholu mechanicznymi
i niemechanicznymi pojazdami na drogach publicznych.
Eliminowanie z ruchu drogowego pijanych kierowców powoduje, Ŝe zmniejsza się ryzyko
powstania zdarzenia drogowego z ich udziałem.
Dane zgromadzone w Komendzie Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim wskazują, Ŝe
w 2006 roku pijani kierowcy stanowili około 10 % sprawców wszystkich zdarzeń.
Analizując dane dotyczące nietrzeźwych kierujących naleŜy stwierdzić, iŜ pomimo
aktywności policjantów w zakresie eliminowania pijących kierowców w 2006 roku zatrzymano ich
o 38 mniej niŜ w roku 2005. Ta niewielka róŜnica moŜe wynikać z zatrzymywania samochodów
naleŜących do pijanych kierowców na poczet przyszłych kar i orzekania ich przepadku.
131
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Do najczęstszych przyczyn wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących
pojazdami naleŜą między innymi*:
•
niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze,
•
nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu,
•
niewłaściwe wyprzedzanie,
•
niewłaściwa zmiana kierunku ruchu,
•
niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami,
•
zjazd na przeciwny pas ruchu.
* Około 10 % kierujących uczestniczących w wypadkach drogowych znajduje się w stanie po uŜyciu
alkoholu, bądź w stanie nietrzeźwości.
Do najczęstszych przyczyn wypadków drogowych spowodowanych przez pieszych uczestników ruchu
drogowego moŜemy zaliczyć*:
•
wejście na jezdnię przed jadący pojazd,
•
przebieganie przez jezdnię,
•
przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym,
•
wtargnięcie na jezdnię dzieci pozostawionych bez opieki.
* Około 30 % pieszych, uczestniczących w wypadkach drogowych znajduje się w stanie po uŜyciu
alkoholu, bądź w stanie nietrzeźwości.
Najczęstszymi przyczynami kolizji drogowych są między innymi:
•
nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu,
•
niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami,
•
niedostosowanie prędkości do warunków ruchu,
•
nieprawidłowe cofanie.
Mniejszą rangę od wypadków mają kolizje drogowe. Są one nieuniknione w kaŜdym mieście,
powiecie. Policja ma na nie niewielki wpływ, gdyŜ w duŜej mierze są one spowodowane
lekkomyślnością i brawurą kierowców.
Przeprowadzona analiza wskazuje, Ŝe znaczna ilość wypadków drogowych spowodowanych przez
pieszych wynikła z nadmiernego spoŜycia alkoholu. Niestety z posiadanych danych nie moŜna
132
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
dokonać głębokiej analizy problemu. Jednak moŜna pokusić się o wstępną próbę jego rozwiązania
bądź ograniczenia. Z konsultacji z opinią społeczną miasta wynika, Ŝe ilość osób pod wpływem
alkoholu w mieście wzrasta szczególnie w okresie urlopowym i w weekendy. DuŜe ich zagęszczenie
występuje szczególnie w obrębie dyskotek, pubów w godzinach wieczornych i nocnych. Wskazane
jest wprowadzenie w tych miejscach i w tym okresie ograniczeń prędkości pojazdów jak równieŜ
stworzenie bezpiecznych chodników z barierkami. Autor analizy ma tu na myśli szczególnie trasę od
tzw. Strzelnicy do miasta na drodze krajowej nr 22.
DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA
SłuŜby prewencyjne to ogniwa KPP w Starogardzie Gdańskim bezpośrednio pracujące
całodobowo w terenie powiatu starogardzkiego, stykające się z róŜnymi sytuacjami i róŜnymi
osobami.
Policjanci prewencji jako pierwsi docierają do wszystkich zgłoszeń o przestępstwach i wykroczeniach,
spotykają wiele osób; od uczciwych i porządnych obywateli, do przestępców róŜnych kategorii, często
sprawców najcięŜszych przestępstw, jak zabójstwa, rozboje, wymuszenia i inne. Mają teŜ kontakt ze
zdemoralizowanymi nieletnimi sprawcami przemocy w rodzinie, awanturnikami, narkomanami
i innymi osobami stwarzającymi zagroŜenie, często zaraŜonymi chorobami zakaźnymi, groźnymi dla
Ŝycia i zdrowia.
KPP w Starogardzie Gd. w zakresie działalności prewencyjnej przez cały czas monitoruje
zjawiska związane z przestępczością.
Nadrzędnym celem słuŜb Prewencji jest zapobieganie powstawaniu przestępstw. Tak jak
wcześniej zostało wspomniane KPP w Starogardzie Gd. udało się skutecznie ograniczyć przestępstwa
o charakterze kryminalnym i główną zasługą w tej dziedzinie mogą poszczycić się słuŜby
prewencyjne. Było to moŜliwe między innymi poprzez sporządzenie analizy czasowo-przestrzennej
zaistniałych przestępstw i kierowaniu w rejony najbardziej zagroŜone słuŜb patrolowych.
Analiza na potrzeby policyjne polega na wnikliwej ocenie poszczególnych czynników
mających wpływ na określanie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w podległym rejonie
słuŜbowym, a przede wszystkim liczby i rodzajów zaistniałych przestępstw i wykroczeń oraz miejsca
i czasu ich popełnienia.
Przez cały czas policja doskonali formy i sposoby pełnienia słuŜby patrolowej, aby poczucie
społecznego bezpieczeństwa wzrosło, a zdarzeń było jak najmniej. Podjęto proces wizualizacji.
133
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Wszystkimi moŜliwymi sposobami dąŜy się do zwiększenia ilości patroli. W związku z tym podjęto
decyzję o zmianie organizacji słuŜby.
Formy pełnienia słuŜby:
•
dwuosobowe patrole zmotoryzowane,
•
jednoosobowe patrole zmotoryzowane,
•
dwuosobowe patrole piesze,
•
jednoosobowe patrole piesze,
•
obchody dzielnicowych,
•
patrole jednoosobowe wraz z psem obronno – tropiącym
•
patrole z innymi słuŜbami współdziałającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku
publicznego, np.:
- StraŜ Miejska
- StraŜ Leśna
- StraŜ Rybacka
- StraŜ Ochrony Kolei
- StraŜ Łowiecka
W przypadku patroli jednoosobowych, słuŜby organizuje się w ten sposób, aby w miarę
potrzeb policjant potrzebujący pomocy otrzymywał natychmiastowe wsparcie innych patroli. Jest to
niezbędne, aby zapewnić większe bezpieczeństwo funkcjonariuszy.
Policjanci prewencji szkoleni są z zakresu wiedzy i umiejętności zawodowych na kursach
podstawowych i specjalistycznych organizowanych przez szkoły policyjne, a takŜe na innych kursach
doskonalących np. z zakresu uŜycia środków przymusu bezpośredniego (tj. pałki słuŜbowej, kajdanek,
miotaczy gazowych, broni itd.), udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zasad konwojowania
i innych.
Jednym z podstawowych mierników oceny słuŜby patrolowo – interwencyjnej, a takŜe ruchu
drogowego jest ilość zatrzymanych sprawców na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa. W 2005
roku dzięki wzmoŜonym patrolom i dyslokacji uwzględniającej miejsca zagroŜone zostało
zatrzymanych w tenŜe sposób znacznie więcej osób. Obrazuje to przedstawiony poniŜej wykres.
134
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
liczba sprawców
zatrzymanych na gorącym
uczynku
2005
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2006
810 791
631 605
179 186
ogółem
do
przestępstw
kryminalnych
nietrzeźwi
kierujący
kategoria
Ilość sprawców zatrzymanych na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa w roku 2006
w porównaniu z rokiem 2005.
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gd. w 2006 roku zatrzymali
więcej osób na gorącym uczynku w trakcie dokonywania przestępstw. Nieznaczny spadek nastąpił w
zakresie nietrzeźwych kierujących. Jak zostało juŜ wspomniane wcześniej najprawdopodobniej ma to
związek z zaostrzeniem środków podejmowanych w stosunku do pijanych kierowców, którym
zabezpiecza się pojazdy.
W 2006 roku w zakresie interwencji domowych, słuŜby prewencyjne interweniowały nieco
mniej niŜ w roku 2005.
ilość podjętych
interwencji
Ilość interwencji odnotowanych przedstawia wykres zamieszczony poniŜej.
3200
2800
2400
2000
1600
1200
800
400
0
2975
2739
2005
2006
lata
Zestawienie interwencji policyjnych w roku 2006 w porównaniu z rokiem 2005.
135
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Interwencje domowe są związane z róŜnymi sytuacjami występującymi w rodzinach. Do
najczęstszych powodów naleŜy awanturowanie się członków rodziny będących pod wpływem
alkoholu, zakłócanie ciszy nocnej sąsiadom, a takŜe przemoc psychiczna i fizyczna na osobach
bliskich.
Ilość podjętych interwencji jest minimalnie mniejsza, niŜ w roku 2005, pomimo to i tak jest
ogromna. Średnio wynosi 7,5 interwencji dziennie. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe czas obsługi jednej
interwencji jest róŜny i kształtuje się od kilkunastu minut do nawet kilku godzin, jeŜeli wiąŜe się to
np. z osadzeniem osoby w celu wytrzeźwienia, gdzie oprócz sporządzenia dokumentacji, trzeba
przewieźć do badań lekarskich itp.
Inne wskaźniki dotyczące słuŜby prewencji i ruchu drogowego
Ilość mandatów
Suma mandatów (zł.)
Średnia kwota mandatu (zł.)
Ilość wniosków sporządzonych
do Sądu Grodzkiego
Liczba osób poszukiwanych
2005 r.
15 485
1.375.835
88,84
2006 r.
17 878
1.698.935
95,00
2 238
1 968
661
745
Wyniki uzyskane przez funkcjonariuszy pionu prewencji oraz słuŜby kryminalnej w zakresie
postępowania mandatowego, spraw o wykroczenia oraz spraw poszukiwawczych (dane dot. wyników
uzyskanych przez policjantów całej Komendy Powiatowej Policji wraz z Posterunków Policji)
W 2006 roku o 15 % wzrosła ilość nałoŜonych mandatów karnych. Łączna kwota nałoŜonych
mandatów wyniosła 1 mln 698 tys. 935 zł. PowyŜsze dane świadczą o duŜym zaangaŜowaniu słuŜb
w czasie patrolowania.
Odnotowano równieŜ wzrost liczby osób poszukiwanych o 12,7 %.
136
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
POLICJA SĄDOWA
Dane przedstawiające wyniki osiągnięte przez Ogniwo Policji Sądowej Komendy Powiatowej Policji
w Starogardzie Gdańskim za rok 2006 w porównaniu z rokiem 2005.
Liczba osób konwojowanych i
doprowadzonych, w tym:
Nieletnich
Do innych województw
Na zarządzenia Sądu
Na zarządzenia Prokuratury
Dla jednostek Policji
Dla innych organów
Liczba przejechanych
kilometrów
2005 r.
2006 r.
2 341
2 365
24
55
1 510
334
399
19
35
67
1 524
357
467
22
92 511
98 471
Ogniwo Policji Sądowej tut. Komendy Powiatowej Policji kaŜdego roku ma większe
obciąŜenie w zakresie konwojowania osób zatrzymanych i skazanych. Konwoje wykonywane są na
polecenia Sądu i Prokuratury.
Ten obszar działalności angaŜuje duŜą ilość policjantów oraz wymaga przeznaczenia wielu
radiowozów oraz zasobów paliwa.
PODSUMOWANIE
Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gdańskim dąŜy do systematycznego poprawiania
poziomu realizacji zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w swoim
rejonie działania.
Rok 2006 naleŜy zaliczyć do zadowalających w zakresie ograniczania przestępczości, chociaŜ
patrząc tylko i wyłącznie na „suche liczby”, zarejestrowaliśmy więcej zdarzeń w kategorii kradzieŜy
z włamaniem oraz rozbojów. Nie jest to jednak bardzo duŜy wzrost w stosunku do roku 2005,
a przyczyny zostały wyjaśnione wcześniej i związane były z intensyfikacją procesu wykrywczego. Na
niezmienionym pułapie pozostały bójki i pobicia, które kształtowały się na poziomie 16 zdarzeń
w ciągu roku. W kategorii, która najbardziej dotyka społeczeństwo, w tym takŜe mieszkańców
Starogardu Gdańskiego, tj. w kradzieŜach zwykłych zanotowano niewielki spadek ilości tychŜe
zdarzeń w porównaniu z rokiem 2005. MoŜna wnioskować, Ŝe jest to efektem właściwego
zadaniowania przez przełoŜonych, ale przede wszystkim niezawodnie pełnionej słuŜby przez
funkcjonariuszy pionu prewencji.
137
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Pozytywne tendencje są widocznie w zakresie wykrywalności. Tutaj Komenda Powiatowa
Policji w Starogardzie Gdańskim zanotowała wzrost w prawie wszystkich kategoriach przestępstw.
Lepsze wyniki uzyskaliśmy w wykrywaniu sprawców kradzieŜy, kradzieŜy z włamaniem, a takŜe
kradzieŜy samochodów. Jedynie w kategoriach rozbój i wymuszenie rozbójnicze oraz bójka i pobicie
nastąpił spadek wykrywalności. NaleŜy przy tym zauwaŜyć, iŜ pomimo tego wskaźnik wykrywalności
w rozbojach, kształtuje się na wysokim poziomie 79,2 %.
W zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej naleŜy stwierdzić, Ŝe Starogard Gdański
jest jednym z bezpieczniejszych miast województwa pomorskiego. Z danych zebranych przez
starogardzką Policję wynika, iŜ na 10 tysięcy mieszkańców, zagroŜonych narkomanią jest około 15
osób, natomiast w ościennym Tczewie takich osób jest aŜ 117.
WaŜnym aspektem bezpieczeństwa w mieście jest bezpieczeństwo ruchu drogowym. Ubiegły
rok był pod tym względem wyjątkowy, ze względu na rozpoczęcie budowy autostrady w najbliŜszym
sąsiedztwie miasta oraz rozpoczęcie w mieście licznych prac remontowych na drogach.
Pomimo tak wielkiego ruchu kołowego, nie odnotowaliśmy zwiększonej ofiarochłonności na
starogardzkich drogach, gdzie jedna osoba poniosła śmierć, a 52 zostały ranne. W związku ze
zwiększonym ruchem doszło do większej liczby kolizji drogowych, ale są to zdarzenia mniejszej wagi
i nie mające skutków zdrowotnych uczestników ruchu drogowego.
Na koniec naleŜy przypomnieć o nowo powstałej siedzibie nowej Komendy Policji przy
ul. Bohaterów Getta, która jest obiektem wieloletnich oczekiwań. Praca w nowych warunkach z całą
pewnością przyczyni się do podniesienia jej komfortu oraz wpłynie na efektywność podejmowanych
działań.
138
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Działalność StraŜy Miejskiej w Starogardzie Gdańskim
StraŜ Miejska w Starogardzie Gdańskim w roku 2006 realizowała zadania wynikające
z Ustawy o straŜach gminnych, Uchwał Rady Miasta i poleceń Prezydenta Miasta.
Zadania te realizowane były przez 14 StraŜników Miejskich. W 2007 roku planuje się
uzupełnienie kadry StraŜy Miejskiej o jeden etat.
W roku 2006 StraŜ Miejska wykonała 971 patroli dwuosobowych pieszych, zmotoryzowanych
i rowerowych oraz 53 wspólnych patroli z policją na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański
czego efektem są niŜej podane wyniki:
Wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego
l.p.
Ilość wniosków
Podstawa prawna
1.
21
Art. 90, 92, 97 KW
Wykroczenia drogowe
2.
10
Art. 77 KW
Pies bez naleŜytego nadzoru
3.
8
4.
8
Art. 141 KW
UŜywanie słów nieprzyzwoitych
5.
3
Art. 92 & 1 KW
Piesi
6.
3
Art. 144 KW
Niszczenie zieleni
7.
2
Art. 51 KW
Zakłócenie spokoju publicznego
8.
1
Suma:
56
Ust. o Wychowaniu w
Trzeźwości
Ust. o Zachowaniu
Czystości w Gminach
Opis czynu karalnego
SpoŜywanie alkoholu w miejscu zabronionym
b/d
W 2006 roku StraŜ Miejska w Starogardzie Gdańskim złoŜyła łącznie 56 wniosków o ukaranie do
Sądu Grodzkiego. Przy czym najwięcej za wykroczenia z Art. 90,92, 97 KW dotyczące wykroczeń
drogowych, najmniej za naruszenie Ustawy o Zachowaniu Czystości w Gminie.
139
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
NałoŜone mandaty
l.p.
Ilość
Podstawa prawna
Opis czynu karalnego
mandatów
Wysokość
mandatów w zł
1.
263
Art. 90, 92, 97 KW
Wykroczenia drogowe
2.
110
Art. 91, 145 KW
Zaśmiecanie terenu
3.
102
Ust. o Wychowaniu w
SpoŜywanie alkoholu w miejscach
Trzeźwości
niedozwolonych
4.
80
Art. 144 KW
Niszczenie zieleńca
4.460,00
5.
46
Art. 141 KW
UŜywanie słów nieprzyzwoitych
5.700,00
6.
36
Art. 92, 97 KW
Piesi
3.250,00
7.
16
Art. 77 KW
Pies bez naleŜytego nadzoru
3.200,00
8.
14
Ustawa o zdrowiu
9.
12
Art. 63a KW
10.
11
Ustawa o miarach
Legalizacja wag i odwaŜników
550,00
11.
7
Art. 117 KW
Nieporządek przy posesji
550,00
12.
7
b/d
500,00
13.
4
Art. 112, 137 KW
Inne wykroczenia w handlu
350,00
14.
2
Art. 99 KW
Zajęcie pasa drogowego
150,00
15.
2
Art. 51 KW
Zakłócenie spokoju publicznego
150,00
16.
1
Art. 64 KW
Brak nr porządkowego posesji
100,00
Suma:
713
Ustawa o utrzymaniu
czystości w gminach
Palenie tytoniu w miejscach
niedozwolonych
Umieszczanie ogłoszeń w miejscach
niedozwolonych
26.900,00
5.600,00
10.200,00
700,00
1.250,00
63610,00
Do w/w doliczono kwoty mandatów nałoŜonych przez funkcjonariuszy StraŜy Miejskiej podczas
wspólnych słuŜb z Policją
W 2006 roku StraŜ Miejska nałoŜyła 713 mandaty karne na łączną kwotę 63.610,00 zł. Największa
ilość mandatów została nałoŜona za wykroczenia drogowe z Art. 90, 92 i 97 KW, w ilości 263.
Następnie za zaśmiecanie terenu w ilości 110 mandatów i za spoŜywanie alkoholu w miejscach
niedozwolonych w ilości 102 mandatów.
140
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Z wskazanego powyŜej wykresu wynika, Ŝe najwięcej mieszkańcy Starogardu Gdańskiego popełniają
wykroczeń drogowych, co stanowi aŜ 37 % wykroczeń ogółem. Na drugim miejscu są wykroczenia
związane z zaśmiecaniem terenu ( 15 % ), a na trzecim wykroczenia związane z spoŜywaniem
alkoholu w miejscach niedozwolonych ( 14 % ).
Upomnienia
l.p.
Ilość
Z tytułu
1.
1121
Starkom*
2.
694
Wykroczenia drogowe – kierowcy pojazdów
3.
347
Zarząd Dróg Powiatowych*
4.
316
Zarząd Budynkami Mieszkalnymi*
5.
307
Właściciele prywatnych posesji*
6.
242
MZK, PKS – przystanki*
7.
235
O naleŜytym zachowaniu się w miejscu publicznym
8.
221
Zakłady pracy, szkoły*
9.
174
O zakazie spoŜywania alkoholu w miejscach zabronionych
10.
134
Psy bez naleŜytego nadzoru
11.
115
WTI UM, Wydział Geodezji UM*
12.
106
Administracja Osiedli Mieszkaniowych*
141
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
13.
86
Zakład energetyczny*
14.
77
Rejon Dróg Wojewódzkich*
15.
73
Piesi naruszające przepisy drogowe
16.
43
Starwik*
17.
42
Elbro – sygnalizacja*
18.
41
handlujący
19.
30
Rejon Dróg Krajowych*
20.
29
O zakazie palenia tytoniu w miejscach zabronionych
21.
14
OSIR – place gier i zabaw*
łącznie:
4447
*upomnienia administracyjno- porządkowe oraz sprawy przekazane
W 2006 roku StraŜ Miejska upomniała 4447 osób, z czego najwięcej na zlecenie Starwiku, tj. 1121.
W wyniku wspólnej słuŜby z Policją ( 53 patrole ) StraŜ Miejska dokonała :
zatrzymania sprawcy wprowadzającego w obieg fałszywe pieniądze,
wydała 4 wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego,
w wyniku postępowania mandatowego ukarała 31 osób na kwotę 2.240,00 zł,
StraŜ Miejska zabezpieczyła 186 uroczystości i imprez, w tym:
religijno – patriotyczne – 61
kulturalno – muzyczne – 43
sportowo – rekreacyjne – 69
142
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Inne działania StraŜy Miejskiej
l.p.
1.
Ilość
interwencji
218
2.
40
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
łącznie:
37
37
31
18
14
11
11
9
7
6
3
1
443
Rodzaj działania
Pojazdy unieruchomione poprzez zastosowanie urządzeń do blokady kół
Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub podobnego zdarzenia albo miejsca zagroŜenia takim
zdarzeniem
Udzielono pomocy osobom wzywającym Pogotowie Ratunkowe bądź odwieziono je do miejsca zamieszkania
Zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych, awarii
Rozmowy z rodzicami nieletnich
Współpraca ze StraŜą PoŜarną
Odłowy zwierząt / psy, koty, sarny /
Inne akcje np. ptasia grypa
Pogryzienie przez psa
Sprawy przekazane Policji / sprawca pobicia, kierowcy bez dokumentów, zniszczenie mienia /
Martwe ptaki
Udzielenie pomocy rannym zwierzętom
Wypadki drogowe, kolizje
Chronione obiekty komunalne uŜyteczności publicznej ( ilość obiektów)
Poza wymienionymi powyŜej działaniami StraŜ Miejska w Starogardzie Gdańskim:
zabezpieczyła dwie tury wyborów samorządowych,
zabezpieczyła Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy,
zabezpieczyła Galerię w SCK,
udzielała licznych asyst podczas wizji i kontroli z pracownikami MOPS,
współpracowała z wydziałami Urzędu Miejskiego, jak np. konwoje i asysta dla Wydziału
Finansowego, wizje i kontrole z Wydziałem Geodezji i Wydziałem Techniczno –
Inwestycyjnym, asysty z Wydziałem Spraw Obywatelskich, rozwoŜenie korespondencji dla
radnych miasta.
Kontrolowała nielegalne wysypiska śmieci,
Kontrolowała Bazar Miejski,
Kontrolowała parkingi samochodowe.
NaleŜy nadmienić, Ŝe w trakcie patroli zmotoryzowanych, rowerowych i pieszych StraŜ Miejska
szczególną uwagę zwracała na:
tereny szkół, przedszkoli,
placów gier i zabaw,
terenów zieleni
na wałęsające się zwierzęta
143
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
na tereny przy placówkach sprzedających alkohol,
na gromadzące się osoby podejrzane o zakłócanie spokoju i porządku publicznego,
tereny przykościelne,
teren przy bankomatach.
Wnioski:
w roku 2006 nałoŜono 713 mandatów karnych kredytowych bądź gotówkowych co jest
porównywalne z rokiem 2005 ( 720 mandatów ) jednakŜe naleŜy tutaj dodać, iŜ zostało to
wykonane w uszczuplonym składzie StraŜy Miejskiej o 1 funkcjonariusza,
Średnia wysokość nałoŜonych grzywien wyniosła 89,21 zł i do 2005 ( 90, 52 zł ) utrzymała się
na podobnym poziomie,
NajwyŜsza ilość mandatów została nałoŜona za wykroczenia drogowe ( 263 ). Największą
ilość mandatów funkcjonariusze nałoŜyli w obrębie starego miasta. Tutaj naleŜy dodać, Ŝe
szczególną uwagę zwracano na postój pojazdów na zieleńcach oraz wyznaczonych miejscach
postojowych dla inwalidów,
StraŜ Miejska nałoŜyła 11 mandatów z tytułu naruszenia Ustawy Prawo o miarach za brak
aktualnej legalizacji wagi i odwaŜników. W roku 2006 wspólnie z placówką Urzędu Miar
i Wag w Tczewie przeprowadzono 2 kontrole obejmujące większą część miasta ze
szczególnym uwzględnieniem targowiska miejskiego,
Wzrosła liczba mandatów karnych za uŜywanie słów wulgarnych z 20 w roku 2005 do 46
w roku 2006. NaleŜy tutaj dodać, Ŝe jest to wykrocznie nagminne jednakŜe z uwagi na brak
świadczenia osób postronnych cięŜkie do ujawnienia przez umundurowanych funkcjonariuszy
StraŜy Miejskiej,
W roku 2006 StraŜ Miejska zwracała szczególną uwagę na spoŜywanie napojów
alkoholowych w miejscach publicznych nakładając 102 mandaty na kwotę 10.200,00 zł,
Funkcjonariusze StraŜy Miejskiej sporządzili 56 wniosków do Sądu Grodzkiego. Wystąpił
tutaj mały spadek w porównaniu do roku 2005 ( 64 ). Spowodowane to było obawą
mieszkańców przed karami wymierzanymi przez sąd. W Sądzie Grodzkim przeszkoleni
funkcjonariusze występują jako oskarŜyciele publiczni przedstawiając udokumentowane
wnioski.
144
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Bezpieczeństwo w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej
w Starogardzie Gdańskim
Państwowa StraŜ PoŜarna jako zawodowa, umundurowana i wyposaŜona w specjalistyczny
sprzęt formacja, przeznaczona do walki z poŜarami, klęskami Ŝywiołowymi i innymi miejscowymi
zagroŜeniami jest głównym podmiotem realizującym funkcje ochrony przeciwpoŜarowej w państwie.
Tworzy trzon, na którym zbudowano krajowy system ratowniczo-gaśniczy, stanowiący integralną
część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w szczególności przygotowanie,
rozpoznawanie i zwalczanie poŜarów, klęsk Ŝywiołowych lub innych miejscowych zagroŜeń.
Na
terenie
Powiatu
Starogardzkiego
zlokalizowane
są
następujące
jednostki
ochrony
przeciwpoŜarowej:
1) Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Starogardzie Gdańskim,
2) Zakładowa StraŜ PoŜarna Z.F. „POLPHARMA” S.A. w Starogardzie Gdańskim,
3) Ochotnicze StraŜe PoŜarne łączna ilość 62 w tym :
- terenowe typu „S” (samochodowe) 49 jednostek, w tym 19 jednostek włączonych do KSRG
- terenowe typu „M” (z motopompą)
11 jednostek,
- zakładowe typu „S” (samochodowe) 2 jednostki,
Wybrane zadania zrealizowane w 2006 roku
1) Prowadzono prace nad dalszą rozbudową i poprawą wyposaŜenia Centrum Powiadamiania
Ratunkowego w ramach których uruchomiono awaryjne łącze telefonu alarmowego 112,
2) Przeprowadzono
2 szkolenia szeregowców OSP, które ukończyło 63 osoby, w tym
2 członków OSP Starogard Gdański.
3) Przeprowadzono ćwiczenia aplikacyjne chemiczno-ekologiczne
Farmaceutycznych S.A.
na
terenie Zakładów
„ Polpharma ” oraz ćwiczenia praktyczne na terenie zakładu
Destylarnia „ Sobieski ” w Starogardzie Gd.
Ponadto w ramach ćwiczeń na obiektach przeprowadzono ćwiczenia :
•
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Starogardzie Gd.,
•
w Regionalnym Oddziale Psychiatrii Sądowej w Kocborowie,
145
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
•
przeprowadzono ćwiczenia chemiczno-ekologiczne na rzece Wierzycy.
W ćwiczeniach obok Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
PSP uczestniczyła
Jednostka Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Starogardzie Gdańskim.
4) Zorganizowano
i
przeprowadzono
Powiatowe
Zawody
w Ochotniczych StraŜy PoŜarnych na boisku szkolnym Publicznej
Sportowo-PoŜarnicze
Szkoły Podstawowej
nr 1 w Starogardzie Gdańskim.
5) Przeprowadzono kontrole w Zakładach stwarzających zagroŜenie wystąpienia powaŜnej
awarii przemysłowej tj. :
Zakładach Farmaceutycznych „ Polpharma ” S.A. w Starogardzie Gd. / zakład
o duŜym ryzyku wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej /.
Destylarni Sobieski S.A. w Starogardzie Gd. /
zakład o zwiększonym ryzyku
wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej /.
6) W zakresie monitoringu poŜarowego podłączone
do systemu sygnalizacji poŜarowej
w Centrum Powiadamiania Ratunkowego są następujące obiekty :
Dom handlowy „ Rolnik ” w Starogardzie Gd.,
Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Starogardzie Gdańskim,
Bank PKO BP w Starogardzie Gd.,
Obiekt handlowy „ Hypernowa ” w Starogardzie Gd.,
Hala Sportowa OSIR w Starogardzie Gd.,
Budynek centrali telefonicznej „ Netia ” w Starogardzie Gd.,
Szpital Św. Jana w Starogardzie Gd.
Bank Gospodarki śywnościowej w Starogardzie Gd.
Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim / bez budynku baszty /,
Obowiązek ten dotyczy jeszcze następujących obiektów :
Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Mateusza w Starogardzie Gd.,
7) W ramach realizacji zadania : Budowa budynku socjalno-garaŜowego i budynku
myjni samochodowej z sieciami zewnętrznymi, zagospodarowaniem i utwardzeniem
placów i terenu oraz przebudową budynku administracyjnego przy ul. Lubichowskiej
3 i przebudową kotłowni w głównym budynku straŜnicy Komendy Powiatowej Państwowej
StraŜy PoŜarnej w Starogardzie Gdańskim wykonano termorenowację dachu wraz
z wykonaniem instalacji odgromowej w budynku głównym straŜnicy ,
8) W ramach przyznanych środków inwestycyjnych :
zakupiono samochód operacyjny marki Renault Thalia na potrzeby prowadzenia działań
operacyjnych na terenie Powiatu.
zakupiono komputer do wytwarzania dokumentów niejawnych.
146
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
9) W ramach XXIII Biegu Szlakiem Martyrologii Ludności Pomorza Szpęgawsk – Starogard
Gd. zorganizowano i przeprowadzono XI bieg straŜacki,
10) Przeprowadzono akcję informacyjną społeczeństwa na tematy :
czujka w kaŜdym domu,
poradnik na wypadek powodzi.
ILOŚĆ ZDARZEŃ11 NA TERENIE MIASTA STAROGARDU GDAŃSKIEGO:
Ilość zdarzeń na terenie miasta Starogard Gdański:
a) w okresie od 01.01. do 31.12.2004r.:
-
ogółem – 537
b) w okresie od 01.01. do 31.12.2005r.:
-
ogółem – 840
c) w okresie od 01.01. do 31.12.2006r.:
-
11
ogółem – 706
Na zdarzenia składają się : 1. PoŜary 2. Miejscowe zagroŜenia 3. Alarmy fałszywe
147
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
-
spadek liczby zdarzeń w 2006 roku w porównaniu z 2005 r.:
-
liczbowo o 134
-
procentowo o 15,95%
Ilość powstałych poŜarów na terenie miasta Starogardu Gdańskiego :
1. Ilość poŜarów na terenie miasta Starogard Gdański:
a) w okresie od 01.01. do 31.12.2004r.:
-
ogółem – 179
b) w okresie od 01.01. do 31.12.2005r.:
-
ogółem – 225
c) w okresie od 01.01. do 31.12.2006r.:
-
ogółem – 181
-
spadek liczby poŜarów w 2006 roku w porównaniu z 2005 r.:
-
liczbowo o 44
-
procentowo o 19,56%
148
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Ilość prowadzonych działań w zakresie miejscowych zagroŜeń:
Ilość prowadzonych działań w zakresie miejscowych zagroŜeń na terenie miasta Starogard
Gdański:
a) w okresie od 01.01. do 31.12.2004r.:
-
ogółem – 339
b) w okresie od 01.01. do 31.12.2005r.:
-
ogółem – 412
c) w okresie od 01.01. do 31.12.2006r.:
-
ogółem – 477
wzrost liczby zdarzeń w 2006 roku w porównaniu z 2005 r.:
-
liczbowo o 65
-
procentowo o 15,78%
149
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
W 2006 roku przy zdarzeniach na terenie miasta Starogard Gdański udzielano przedlekarskiej
pomocy medycznej 122 osobom poszkodowanym. Ponadto odnotowano 1 przypadek obraŜeń
osób ze skutkiem śmiertelnym.
SZCZEGÓŁOWA ANALIZA GRUP OBIEKTÓW W KTÓRYCH POWSTAŁY POśARY
I MIEJSCOWE ZAGROśENIA W 2006 ROKU NA TERENIE MIASTA ORAZ PRZYCZYNY
ICH POWSTANIA
1. Na ogólną liczbę 181 powstałych poŜarów w 2006r. zanotowano je w :
•
w obiektach uŜyteczności publicznej – 9
•
w środkach transportu - 6
•
w budynkach mieszkalnych – 36
•
w obiektach magazynowych - 1
•
w obiektach produkcyjnych – 4
•
lasy - 2
•
uprawy / rolnictwo - 3
•
w pozostałych obiektach - 120 (w skład pozostałych obiektów wchodzą między innymi poŜary :
śmietników, traw, budynków gospodarczych itp.).
ŁĄCZNIE: 181
150
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
2. Na ogólną liczbę 477 miejscowych zagroŜeń w 2006 r. zanotowano je w :
•
w obiektach uŜyteczności publicznej – 56
•
w obiektach produkcyjnych – 11
•
w obiektach magazynowych - 4
•
w środkach transportu - 54
•
w budynkach mieszkalnych - 82
•
w pozostałych obiektach - 270
(w skład pozostałych obiektów wchodzą między innymi
miejscowe zagroŜenia związane z: powalonymi drzewami, wyciekami oleju itp.).
ŁĄCZNIE: 477
151
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
3. Ponadto zanotowano 48 alarmów fałszywych na terenie miasta.
Przypuszczalne przyczyny powstania poŜarów
l.p.
ilość
przyczyna
poŜarów
1.
116
nieustalone
2.
26
podpalenia (umyślne) w tym akty terroru
3.
9
nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe
4.
6
inne przyczyny
5.
5
nieostroŜność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym
6.
4
wady urządzeń i instalacji elektrycznych
7.
3
wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe
8.
3
nieostroŜność osób dorosłych w pozostałych przypadkach
9.
2
wyładowania atmosferyczne
10.
1
wady urządzeń ogrzewczych na paliwo gazowe
11.
1
wady urządzeń mechanicznych
12.
1
wady procesów technologicznych
13.
1
wady środków transportu
14.
1
samozapalenia chemiczne
15.
1
nieostroŜność osób nieletnich przy prowadzeniu prac poŜarowo niebezpiecznych
16.
1
nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo gazowe
ŁĄCZNIE: 181
152
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Na uwagę zasługuję stosunkowo duŜa liczba poŜarów wywołanych podpaleniem. Ograniczenie tego
typu poŜarów zaleŜy w duŜej mierze od prawidłowej współpracy StraŜy PoŜarnej z Policją. W celu
wyeliminowania tego typu zagroŜeń bezpieczeństwa publicznego naleŜy bezwzględnie ścigać
i surowo karać sprawców podpaleń.
Przypuszczalne przyczyny powstania miejscowych zagroŜeń
1.
2.
3.
4.
ilość
poŜarów
202
85
77
39
5.
20
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
14
10
7
6
5
4
3
2
1
1
1
l.p.
przyczyna
inne przyczyny12
nietypowe zachowanie się zwierząt
nieustalone
niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu
uszkodzenia sieci instalacji przesyłowych doprowadzających / odprowadzających media
komunalne i technologiczne
gwałtowne opady atmosferyczne
silne wiatry
wady urządzeń instalacji gazowych
nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych
wady środków transportu
nieumyślne działanie człowieka
wady urządzeń grzewczych (innych niŜ elektryczne)
wady urządzeń mechanicznych
wady procesów technologicznych
nieprawidłowe wykonywanie prac instalacyjnych, remontowych, montaŜowych, budowlanych
nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych
ŁĄCZNIE: 477
12
w skład innych przyczyn wchodzi: uwalnianie zwierząt, zabezpieczenia imprez masowych, palenie ogniska pod nadzorem zasłabnięcie
osób, itp.
153
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
ZAGROśENIA WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE MIASTA STAROGARDU GDAŃSKIEGO
ZagroŜenie poŜarowe miasta wynika z jego uprzemysłowienia i
występujących substancji
mieszkaniowych.
Wśród wielu zakładów przemysłowych zakłady:
•
Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” w Starogardzie Gdańskim,
•
Fabryka Wódek Gdańskich w Starogardzie Gdańskim,
•
Fabryka Mebli Okrętowych „FAMOS” w Starogardzie Gdańskim,
naleŜą do tych, które stwarzają największe zagroŜenie poŜarowe, ze względu na ich wielkość
i stosowane ilości materiałów poŜarowo - niebezpiecznych.
Ponadto zagroŜenie poŜarowe stwarzają małe przedsiębiorstwa, gdzie warunki budowlane,
technologia produkcji, oraz starzejące się, niewłaściwie konserwowane maszyny i instalacje sprzyjają
rozprzestrzenieniu się poŜarów.
Specyficzna zabudowa w mieście Starogard Gdański z jednej strony nowoczesna z ciągami
handlowo-usługowymi, z drugiej strony nasycona obszarami zabudowy zwartej, w skład której
wchodzą niejednokrotnie grupy budynków wyeksploatowanych technicznie czy teŜ posiadających
palne konstrukcje dachów, umoŜliwiających rozprzestrzenianie się poŜarów na całe sektory
budynków.
ZagroŜenie
miasta w zakresie nadzwyczajnych zagroŜeń środowiska oraz toksycznymi
środkami przemysłowymi i materiałami niebezpiecznymi wynika z występujących w nim zakładów
pracy, które przewoŜą, magazynują i stosują w procesach technologicznych toksyczne środki
przemysłowe i materiały niebezpiecznych. Szczególnie groźne moŜe być uwolnienie się
niebezpiecznych środków chemicznych w czasie transportu kolejowego bądź drogowego w wyniku
awarii cystern w rejonach gęsto zaludnionych.
Do Starogardu Gdańskiego od strony powiatu tczewskiego wchodzi gazociąg wysokiego
ciśnienia. Rozszczelnienie linii przesyłowej gazu ziemnego moŜe powodować zagroŜenie poŜarowe
i wybuchowe.
Do innych zagroŜeń miejscowych zaliczamy:
•
katastrofy techniczne do których moŜemy zaliczyć katastrofy drogowe i kolejowe, które mogą
powstać na trasach o duŜym natęŜeniu ruchu,
154
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
•
katastrofy lotnicze gdyŜ nad miastem Starogard Gdański przebiega korytarz lotniczy z lotniska
Gdańsk – Rębiechowo do skrzyŜowania powietrznego w Lisich Kątach k. Grudziądza,
•
katastrofy budowlane, które mogą dotyczyć tak budownictwa mieszkaniowego jak
i przemysłowego,
•
awarie i uszkodzenia głównych linii energetycznych, rurociągów gazowych i wodnych
pozbawiają ludność podstawowych mediów niezbędnych do normalnego Ŝycia, czynniki
meteorologiczne, do których zaliczamy wiatry o znacznej sile, które mogą doprowadzić
do uszkodzeń napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych, zrywania pokryć
dachowych i łamania drzew. Ponadto duŜe opady deszczu są przyczyną lokalnych podtopień.
155
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
ANALIZA
CZYNNOŚCI
KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH
NA
TERENIE
STAROGARDU GDAŃSKIEGO
1. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku przeprowadzono 188 czynności kontrolno –
rozpoznawczych na terenie powiatu.
Na terenie miasta Starogard Gdański w 2006 roku przeprowadzono 76 czynności kontrolno –
rozpoznawcze.
Procentowy udział przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych na terenie miasta
Starogard Gdański do ogólnej liczby czynności prowadzonych na terenie powiatu wyniósł w 2006 r 45,7 %
2. W wyniku prowadzonych na terenie miasta działań :
•
wystosowano 54 wystąpienia do innych organów o podjęcie stosownych działań,
•
wydano 16 decyzji administracyjnych w sprawie naruszenia przepisów przeciwpoŜarowych.
3. Ilość przeprowadzonych kontroli w poszczególnych grupach
obiektów.
•
obiekty uŜyteczności publicznej – 58 kontroli
•
obiekty zamieszkania zbiorowego – 4 kontrole
•
budynki mieszkalne wielorodzinne – 2 kontrole
•
obiekty produkcyjne i magazynowe – 11 kontroli
•
lasy – 1 nadleśnictwo
•
obiekty wypoczynku dzieci i młodzieŜy13 - 12
ŁĄCZNIE: 76
13
Kontrole w obiektach wypoczynku dzieci i młodzieŜy zawarte w grupach obiektów zamieszkania zbiorowego oraz uŜyteczności
publicznej.
156
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
5. Ponadto działalność prewencyjną Komendy realizowano poprzez:
•
udział w organizacji eliminacji miejskiego i powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
PoŜarniczej – sporządzenie pytań, udział w pracach komisji,
•
udział w naradach dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej lasów organizowanych przez
Nadleśnictwa,
•
pogadanki z młodzieŜą szkolną,
•
prowadzenie ćwiczeń w szkołach podstawowych i gimnazjach mających na celu ocenę
prawidłowości organizacyjnej przygotowania warunków ewakuacji,
•
prowadzenie zajęć podczas kursu dla szeregowców OSP.
6. Cele kontroli:
Nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpoŜarowych, przez właścicieli, zarządców lub
uŜytkowników budynków, obiektów lub terenów, a w szczególności:
-
przestrzegania
przeciwpoŜarowych
wymagań
budowlanych,
instalacyjnych
i technologicznych,
-
wyposaŜenia budynków, obiektów lub terenu w sprzęt poŜarniczy i ratowniczy oraz środki
gaśnicze,
157
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
-
zapewnienia osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na trenie bezpieczeństwa
i moŜliwości ewakuacji,
-
przygotowania budynku, obiektu lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej,
-
ustalania sposobów postępowania na wypadek powstania poŜaru, klęski Ŝywiołowej lub
innego miejscowego zagroŜenia.
STAN ORGANIZACYJNY I DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZEJ STRAś POśARNA NA
TERENIE MIASTA STAOGARDU GDAŃSKIEGO
Ochotnicza
StraŜ
PoŜarna
w
Starogardzie
Gdańskim,
jest
jednostką
społeczną
o demokratycznej strukturze wewnętrznej. Działa na podstawie Ustawy o ochronie przeciwpoŜarowej,
Ustawy o stowarzyszeniach oraz własnego statutu. Jednostka jest zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze Sądowym jak równieŜ, od 1995 roku jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo –
Gaśniczego.
Stan organizacyjny:
OSP14 w 2006 roku liczyła 116 członków, w tym 26 osób z MłodzieŜowej DruŜyny PoŜarniczej. Stan
osobowy JRG15 Starogardzkiej OSP, stanowią osoby dobrze przygotowane do wypełniania
powierzonych im obowiązków. Część z nich to funkcjonariusze Państwowej StraŜy PoŜarnej, którzy w
wolnym czasie od słuŜby zawodowej chcą wykorzystywać swoje umiejętności na rzecz
bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Pozostali członkowie składu osobowego OSP odbyli
podstawowe i częściowo specjalistyczne szkolenia z zakresu poŜarnictwa. Są to zazwyczaj ludzie
młodzi, którzy sukcesywnie doszkalają się na kursach organizowanych przez KP PSP16. Wszyscy
straŜacy biorący udział w działaniach przechodzą specjalistyczne badania lekarskie.
WyposaŜenie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej:
- średni samochód gaśniczy, STAR – MAN GBA 2,5 / 25,
- średni samochód gaśniczy, STAR GBM 2,5 / 8,
14
Ochotnicza StraŜ PoŜarna
Jednostka ratownictwa gaśniczego
16
Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej
15
158
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
- łódź,
- niezbędne wyposaŜenie ratowniczo – gaśnicze.
Zaznaczyć naleŜy, Ŝe samochód STAR-MAN jest nowym nabytkiem OSP, zakupionym w 2006 roku.
Pozostałe pojazdy OSP otrzymało od Państwowej StraŜy PoŜarnej, a łódź od Starostwa Powiatowego.
Od niedawna OSP mieści się w nowym obiekcie wybudowanym z funduszy miejskich.
W 2000 roku oddano do uŜytku część socjalno- świetlicową, a w 2003 roku pomieszczenia garaŜowowarsztatowe. Wymagają one jednak nadal doposaŜenia w sprzęt operacyjno – szkoleniowy.
Jednostka wyposaŜona jest w podstawowy sprzęt ratowniczo – gaśniczy, pozwala on
uczestniczyć OSP w akcjach na terenie miasta i powiatu. Istnieje jednak potrzeba zakupu
dodatkowego sprzętu specjalistycznego słuŜącego do prowadzenia akcji ratowniczych podczas
wypadków komunikacyjnych, a mianowicie zestawu sprzętu hydraulicznego oraz zestawu poduszek
wysokociśnieniowych.
Zakres działania:
Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Starogardzie Gdańskim na mocy porozumienia z Komendanta
Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej i Zarządu Miasta, jest jednostką włączoną w skład
Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego i stanowi obwód operacyjny PSP przeznaczony
głównie do akcji ratowniczo – gaśniczych na terenie miasta Starogardu Gdańskiego, w ramach
Zintegrowanego Systemu Ratowniczego, a takŜe w całym rejonie własnego działania. Jednostka
stanowi teŜ w załoŜeniu bazę do udzielania natychmiastowej pomocy ludności miasta, poszkodowanej
w poŜarach i innych nagłych zdarzeniach.
W 2006 roku jednostka uczestniczyła w 87 akcjach ratowniczo – gaśniczych w tym 29 razy
przy gaszeniu poŜarów, 58 razy przy likwidowaniu miejscowych zagroŜeń. Dla porównania w 2005
roku OSP brało udział w 111 zdarzeniach, a w 2004 w 116. Na łączną liczbę 1717 zdarzeń jakie miały
miejsce na terenie powiatu starogardzkiego w 2006 roku zdecydowana większość zdarzeń dotyczyła
miasta Starogardu Gdańskiego.
159
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Działania realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich
na rzecz bezpieczeństwa
Działania na rzecz
bezpieczeństwa
realizowane
przez Wydział
Spraw
Obywatelskich
obejmują następujące zagadnienia:
1. Przygotowanie się na konieczność doraźnej ewakuacji osób, które pozostały bez dachu nad
głową w wyniku nagłego zdarzenia- bez względu na jego rodzaj - np. poŜar, wybuch gazu itp.
Zadanie to realizowane jest poprzez:
-
zorganizowanie 2 miejsc doraźnej ewakuacji (Szkoła ul. Bp. Dominika,
Hotel OSiR ) obejmującej 150 miejsc. Ewakuacja doraźna uruchamiana jest
w oparciu o opracowany i uzgodniony z poszczególnymi uczestnikami procesu
ewakuacji „Plan Ewakuacji Doraźnej".
2. Edukację ludności (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieŜy) w zakresie zasad
unikania zagroŜeń, przeciwdziałania zagroŜeniom oraz zasad zachowania się w razie
zagroŜenia - która prowadzona jest poprzez:
-
opracowywanie, drukowanie
miasta
materiałów
popularyzujących
i nieodpłatne przekazywanie dla mieszkańców
edukacyjnych,
zagadnienia
szeroko
jak
foldery,
pojętej
naklejki,
ochrony
kalendarzyki,
ludności,
numery
telefoniczne do słuŜb ratowniczych, rodzaje sygnałów alarmowych. Materiały te są
wykładane w Urzędzie dla petentów.
-
coroczne drukowanie (z ewentualną aktualizacją) ksiąŜeczki do kolorowania pt.
„Zagadkowo - bezpieczeństwo dla najmłodszych", która w przystępny sposób
przekazuje dzieciom przedszkolnym zasady bezpieczeństwa. Materiał ten jest od
5 lat przekazywany nieodpłatnie dla dzieci z klas „zerowych" w naszym mieście.
-
organizowanie konkursu plastycznego o tematyce bezpieczeństwa, dla dzieci
i młodzieŜy ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli (konkurs ten jest
prowadzony od 8 lat i poza niewątpliwą rolą edukacyjną obfitował w sukcesy
starogardzkich uczniów na poziomie powiatu i województwa pomorskiego.
160
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
-
szkolenie
kadr pedagogicznych, pracowników
administracyjnych, obsługi
przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjalnych w Starogardzie Gdańskim
z zakresu praktycznych zasad udzielania pierwszej pomocy. Przeszkolono juŜ 100
pracowników przedszkoli i 30 % nauczycieli szkolnych.
3. Utrzymanie i rozbudowa systemu syren alarmowych, uruchamianych drogą radiową.
4. Opracowanie i aktualizowanie bazy danych w zakresie reagowania kryzysowego,
np. dane o sprzęcie technicznym posiadanym przez zakłady pracy na terenie miasta, który
moŜe być uŜyty w ramach świadczeń na wypadek sytuacji kryzysowej.
5. Opracowywanie
procedur
np. „ptasia grypa"
reagowania
i uzgadnianie zasad
w
sytuacjach
współdziałania z
nadzwyczajnych,
np.
jak
jednostkami ratowniczymi
i podmiotami kierującym działaniami ratowniczymi.
Główne przedsięwzięcia w zakresie bezpieczeństwa, zrealizowane przez Wydział spraw
Obywatelskich w roku 2006 :
-
Zaktualizowano bazy danych w zakresie reagowania kryzysowego, pod kątem
zapewnienia
funkcjonowania
miasta
w
warunkach
specjalnych
(infrastruktura
techniczna, zaplecze magazynowe, usługi, zaopatrzenie)
-
Wprowadzono w Ŝycie opracowaną procedurę postępowania w przypadku stwierdzenia
padnięcia ptaków, w związku z zagroŜeniem „ptasią grypą" (procedurę dostarczono do
wszystkich hodowców drobiu na terenie miasta, w tym hodowców gołębi oraz do koła
wędkarskiego i kół myśliwskich).
-
Aktualizowano i dostarczano do hodowców ptactwa domowego zmieniające się
przepisy prawne w zakresie zwalczania „ptasiej grypy" oraz natychmiast reagowano
w 5 przypadkach zgłoszenia faktu znalezienia martwego ptactwa, zgodnie z przyjętą
procedurą. W roku 2006 na terenie miasta nie stwierdzono ogniska „ptasiej grypy".
-
Reagowano - w kaŜdym przypadku zgłoszenia przez Państwową StraŜ PoŜarną zdarzenia
wymagającego interwencji w zakresie zabezpieczenia warunków socjalno-bytowych dla
osób poszkodowanych w wyniku poŜaru lub innych zdarzeń losowych, w oparciu o „Plan
161
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
ewakuacji doraźnej" (łącznie 5 zdarzeń).
-
Rozbudowano miejski scentralizowany system alarmowy syren, sterowanych drogą
radiową, poprzez zakupienie i zainstalowanie na kościele pw. Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata w Starogardzie Gd. nowoczesnej syreny alarmowej. System obejmuje
obecnie 11 syren alarmowych, które mogą być uruchomione zarówno poprzez centralę
miejską jak i centralę zainstalowaną w ZF „Polpharma".
-
Utrzymywano istniejący system alarmowy syren w stałej gotowości do działania,
poprzez bieŜące naprawy i roczną konserwację.
-
Przeprowadzono eliminacje miejskie VIII edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego
z zakresu ochrony ludności dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
pt. „Zapobiegam poŜarom i ostrzegam przed nimi".
-
Opracowano i wydrukowano V uzupełnione wydanie ksiąŜeczki do kolorowania;
„Zagadkowo- bezpieczeństwo dla najmłodszych" , które przekazano nieodpłatnie dla
dzieci z klas zerowych, w ramach realizacji tzw., edukacji dla bezpieczeństwa.
Wnioski:
NaleŜy stwierdzić, Ŝe Wydział Spraw Obywatelskich mieszczący się w Urzędzie Miasta Starogardu
Gdańskiego w sposób kompetentny i pełny wypełnia powierzone mu obowiązki z zakresu
bezpieczeństwa. Zarówno w zakresie zarządzania kryzysowego jak i informowania społeczeństwa
o sposobie działania w warunkach zagroŜenia.
162
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
VIII.2 Kościoły i parafie
W Starogardzie Gdańskim funkcjonuje sześć parafii rzymsko- katolickich, które swym zasięgiem
terytorialnym obejmują całe miasto oraz miejscowości przyległe. Właściwość miejscowa parafii
kształtuje się następująco:
1. Parafia Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Gmina Starogard Gd., Powiat starogardzki, Województwo pomorskie
Adres:
ul. Skośna 36, 83-200 Starogard Gdański
Telefon:
058/ 562 28 81
Ulice:
Braterska, Bukowa, Darowana, Dębowa, Grabowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa,
Korytybska, Kraziewicza, Lubichowska (od nr 121 i od nr 126 w górę), Milewskiego, Rebelki,
Rodzinna, Rolna, Skośna, Sosnowa, Schulza, Świerkowa, Wierzbowa
Miejscowości:
KoteŜe, Wieś I Osiedle Leśne, Rokocin - Osiedle Słoneczne, Nowe Osiedle Północne, Osiedle
Przylesie
2. Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
Gmina Starogard Gd., Powiat starogardzki, Województwo pomorskie
Adres:
ul. Boh. Getta 4, 83-200 Starogard Gd.
Telefon:
058/ 562 99 19
163
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Ulice:
Boh. Getta, Brejskiego, Broniewskiego, Dolna, Górna, Jagodowa, JeŜynowa, Juranda Ze Spychowa,
Kociewska (n-ry Parzyste), Korytybska, Malinowa, Młyńska, Nierzwickiego, Nowowiejska, Os.
Juranda Ze Spychowa, Os. Konstytucji 3 Maja, Os. Nad Jarem, Os. Nad Jeziorem, Os. Piastów, Os.
Polanka,
Os.
Witosa,
Osiedlowa,
Poziomkowa,
Przanowskiego,
Zachodnia,
Zblewska
Miejscowości:
KoteŜe, Nowa Wieś, Rokocin, Stary Las
3. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
Gmina Starogard Gd., Powiat starogardzki, Województwo pomorskie
Adres:
ul. bpa Dominika 8, 83-200 Starogard Gd.
Telefon:
058/ 562 22 07
Ulice:
Bpa K. Dominika, Derdowskiego, Dobrzańskiego, Kalinowskiego, Kleberga, Kryzana, Kutrzeby,
Kwiatowa, Łąkowa, Obrońców Poczty Gdańskiej, Płk. Dąbka, Poprzeczna, Skarszewska,
Starzyńskiego, Sucharskiego, Unruga, śytnia
Miejscowości:
Linowiec, Okole, śabno
Kaplice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gd.)
4. Parafia Świętego Mateusza
Gmina Starogard Gd., Powiat starogardzki, Województwo pomorskie
Adres:
ul. gen. J. Hallera 3, 83-200 Starogard Gd.
Telefon:
164
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
058/ 562 20 91,
Ulice:
Al. Wojska Polskiego, Bajana, Bilikiewicza, Browarowa, Chopina, Dmowskiego (nr 1-15), Św.
ElŜbiety, Gdańska, Gimnazjalna, Grunwaldzka, Hallera, Harcerska, Kilińskiego, Kolejowa, Kołłątaja,
Kopicza, Lena, Lubichowska (nr 1-12), Magazynowa, Dr. Maja, Mickiewicza (do Ul. Traugutta),
Murarska, Nowowiejska, OkręŜna (prawa Strona), Orlińskiego, Osiedle 60-lecia, Osiedlowa, Parkowa,
Piaskowa, Piłsudskiego, Podgórna, Polna, Północna, Rzeczna, Rynek (ulice Przyległe Do Fary),
Sikorskiego, Słowackiego, Ks. Skorupki, Spichrzowa, Sportowa, Szewska, Dr. Szwabego, Szpitalna,
Skarszewska (do Torów), Ściegiennego, 2 Pułku SzwoleŜerów, Tczewska (tylko Dom Przy Pałacu
Wicherta), Traugutta (numery Nieparzyste)
Kaplice Dom Sióstr ElŜbietanek (ul. Hallera 27, 83-200 Starogard Gd.)
5. Parafia Świętego Wojciecha
Gmina Starogard Gd., Powiat starogardzki, Województwo pomorskie
Adres:
ul. Pomorska 4a, 83-200 Starogard Gd.
Telefon:
058/ 562 28 81
Ulice:
Al. Jana Pawła Ii, Bajana (parzyste), Bądkowskiego, Boh. Monte Cassino, Boh. Westerplatte, Cesarza,
Dąbrowskiego, Dąbrowszczaków, Dzierzgonia, Drzymały, Fabłowska, Farmaceutów, Findera, Gen.
Maczka, Gen. Okulickiego, Gryfa Pomorskiego, Hermanowska, Jaszczurkowców, Kasprzaka,
Kleszczyńskiego, Kociewska (nieparzyste), Konopnickiej, Kopernika, Kraziewicza, Ks. Sychty,
Ks. Szumana, Lecha, Orzeszkowej, Os. Kopernika, Pelplińska, Południowa, śeromskiego.
Miejscowości: Janowo, Hermanowo
Kościoły filialne Miłosierdzia BoŜego (ul. OkręŜna, 83-200 Starogard Gd.)
165
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
6. Parafia Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej
Gmina Starogard Gd., Powiat starogardzki, Województwo pomorskie
Adres: ul. Tczewska 3, 83-200 Starogard Gd.
Telefon:
058/ 562 37 87
Ulice:
Brzozowa, Buchholca, Basztowa, Chojnicka (nr 3-23), Dmowskiego (nr 16-32), Droga Owidzka,
Iwaszkiewicza, Ks. Kellera, Bpa Krasickiego, Kociuszki, Korczaka, Krzywa, Kolejowa 15, Lipowa,
Mickiewicza (nr 11-25), Norwida, Owidzka, Pl. 16 Dywizji, Pl. Koszarowy, Paderewskiego, Przy
Młynie, Podgórna (nr 2-14), Rynek (nr 2-8, 11-17), Rycerska, Sambora, Skłodowskiej, Sobieskiego,
Stadnina, Tczewska, Traugutta
(nr
2-18,
Bloki
36
I 38), Wodna, Zajezdna,
Zielona
Miejscowości:
Kochanki, Kolincz, Owidz
Kościoły filialne Świętego Rafała Kalinowskiego (areszt śledczy, 83-200 Starogard Gd.,
ul. Kościuszki 30a)
166
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
VIII.3. Cmentarze
W Starogardzie Gdańskim znajduje się dziewięć cmentarzy: dwa katolickie, dwa ewangelickie, dwa
wojskowe, w tym jeden Cmentarz Ŝołnierzy radzieckich, cmentarz Ŝydowski, cmentarz przy szpitalu
psychiatrycznym w Kocborowie oraz cmentarz komunalny. Do chwili obecnej są uŜytkowane dwa
cmentarze katolickie i cmentarz komunalny.
Cmentarze w Starogardzie Gdańskim
adres
opis
Starogard Gdański,
Cmentarz wojskowy zajmuje powierzchnię około
ul. Tczewskiej
0,4 ha. ZałoŜony został prawdopodobnie około
1807 r. Na cmentarzu pochowano prochy
Ŝołnierzy (równieŜ polskich) kampanii francuskopruskiej z 1807 roku i zapewne napoleońskiej z
1812 r., wojen: austriacko-pruskiej z 1866 roku,
francusko-pruskiej z 1870-1871, I wojny
światowej, polsko-bolszewickiej z 1920 r. oraz II
wojny światowej. W oddzielnej kwaterze
spoczywa 844 Ŝołnierzy radzieckich poległych w
1945 roku i nie opodal groby 6 spadochroniarzy
Armii Czerwonej poległych koło Leśnej Huty 16
stycznia 1945 roku. Cmentarz ogrodzono w 1950
roku. W 1979 roku przeprowadzono tu kapitalny
remont.
Cmentarz o powierzchni ponad 2 ha. Znajduje się
Starogard Gdański, ul.
2.Pułku SzwoleŜerów
tu m.in. mogiła powstańca listopadowego
Rokitniańskich
Wawrzyńca Chróścielewskiego - "Roli" (Ŝył w
latach 1802-1874), powstańców styczniowych
(B. BoŜewola Górski, Edward Przanowski),
wielkopolskich ( J. Bociański, R. Trzosko, S.
Wietrzykowski), uczestników wojen 1920 r. i
1939 r. Na cmentarzu pochowani są takŜe księŜa,
nauczyciele, pierwszy burmistrz Starogardu Jan
Buhcholz, działacze polonijni i iepodległościowi,
ruchu oporu. Uwagę zwraca pomnik ku czci 84
Polaków pomordowanych przez hitlerowców.
TakŜe kilka symbolicznych grobów ofiar zbrodni
katyńskiej. Liczbę pochowanych szacuje się na
około 10 tys. Wśród tych osób są takŜe
mieszkańcy Starogardu. Cmentarz jest nadal
uŜytkowany.
l.p.
1.
nazwa
Cmentarz Wojskowy
2.
Cmentarz katolicki
"Stary"
3.
Cmentarz katolicki
"Nowy"
Starogard Gdański,
al. Niepodległości
4.
Cmentarz ewangelicki
"Stary"
Starogard Gdański, ul.
Owidzka
5.
Cmentarz ewangelicki
Starogard Gdański, ul.
Cmentarz powstał w 1947 roku. Jest cmentarzem
w duŜej mierze nasyconym, jednak jest nadal
uŜytkowany.
PołoŜony po południowej stronie ulicy
Owidzkiej. UŜytkowany od początków XIX
wieku do około 1905 roku. Usytuowany na
zboczu wzgórza ze starodrzewem. Niestety
zdewastowany i zaniedbany. Prawdopodobnie
wśród mogił znajduje się grób Hermana
Aleksandra Winkelhausena (1818 - 1892),
dobroczyńcy kościoła ewangelickiego, ongiś św.
Katarzyny.
PołoŜony po północnej stronie ulicy Owidzkiej.
167
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
"Nowy"
Owidzka
UŜytkowany od 1906 roku. W 1978 roku
przekształcony w park miejski. U wejścia z
zachodu na cmentarz Franciszek Wiechert
wybudował w 1907 roku wysokie mauzoleum
rodzinne, w którym w 1919 roku znalazły się
jego zwłoki. Grobowiec uległ zniszczeniu w
1945 roku. Jesienią 1939 roku pochowano
pomiędzy posesjami nr 10 i 12 sześciu
volksdeutschów z okolicy. Po dawnym
cmentarzu został starodrzew oraz pojedyncze
groby.
6.
Cmentarz Ŝydowski kirkut
Starogard Gdański, ul.
Bohaterów Getta
Cmentarz zajmuje powierzchnię 1 ha. Urządzony
został zapewne w okresie wprowadzenia w
Starogardzie rejestrów urodzin i zgonów w 1812
roku, tudzieŜ w ogóle rejestracji śydów.
Cmentarz był uŜytkowany do 1939 roku.
Znajdują się tu nagrobki - macewy o
nieczytelnych juŜ napisach w języku hebrajskim,
niemieckim i polskim. To doskonały przykład
dawnej sztuki kamieniarskiej, dla której
charakterystyczne jest jednakowe zwrócenie
nagrobków ku wschodowi. Na tym cmentarzu
jest grób z urną z prochami Arie Izaaka
Goldfarba (Ŝył w latach 1855-1925), spalonego w
krematorium
w
Berlinie
fabrykanta
starogardzkiego, dobroczyńcy miasta, zastępcy
burmistrza, honorowego obywatela Starogardu,
członka loŜy masońskiej. Hitlerowcy okradli
cmentarz z kamieni, którymi wybrukowali ulice.
Na cmentarzu było około 1000 grobów, domek
grabarza
i
kostnica.
Starodrzew.
7.
Cmentarz
przy szpitalu
psychiatrycznym
w Kocborowie
Starogard Gdański,
ul. Skarszewska
Cmentarz połoŜony jest na zachodnio północnym zapleczu szpitala. Stanowi część
parku szpitalnego. Urządzony został w latach
1894-1898. W 1908 roku liczba pochowanych na
nim pacjentów wynosiła 980, a np. w 1985 r.około 9000 (na około 13700 zmarłych). Na
cmentarzu
przewaŜają
groby
pacjentów
wymordowanych przez hitlerowców podczas II
wojny światowej. Uwagę zwraca głaz
pamiątkowy z 1979 roku ku czci ponad 500
dzieci - ofiar lat okupacji niemieckiej.
8.
Cmentarz Ŝołnierzy
radzieckich
Starogard Gdański,
ul. Skarszewska
Cmentarz połoŜony jest w północnej części
zaplecza szpitala. Polegli Ŝołnierze, a jest ich w
sumie 900, pochowani są w 22 wspólnych
mogiłach. Zginęli oni w walkach o Gdańsk, w
walkach wyzwoleńczych w okolicy Starogardu.
9.
Cmentarz Komunalny
Starogard Gdański,
ul. Skarszewska 26
Cmentarz powstał w 1979 r. Jest on najmłodszy i
największy pod względem powierzchni w
mieście ( 7,7087 h ). Na dzień 10 sierpnia 2007
były tam pochowane 5276 osoby. Obecnie
większość pochówków odbywa się na tym
cmentarzu.
168
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
IX. Rynek Pracy
IX. 1. Zasoby siły roboczej i ich stan
Z całkowitej liczby mieszkańców miasta Starogardu Gdańskiego, liczącej 47.970 osób na koniec
grudnia 2006 roku – 30.309 osób (tj. 63 %) było w wieku produkcyjnym. Wśród ogółu tej grupy osób
było 14.893 męŜczyzn i 15.416 kobiet.
IX. 2. Struktura zatrudnienia
Pracujący wg sekcji w Starogardzie Gd. w gospodarce narodowej17
l.p.
1.
2.
3.
4.
sekcja
Przetwórstwo przemysłowe
Handel i naprawy
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
Edukacja
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia
5.
społeczne i zdrowotne
6. Transport, gospodarka magazynowa i łączność
7. Budownictwo
8. Obsługa nieruchomości i firm
9. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
10. Pośrednictwo finansowe
11. Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała
12. Hotele i restauracje
13. Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo
- ogółem
Źródło: GUS; sprawozdanie Z-06.
pracujących
2005 2006
3707 3858
1322 1731
1721 1726
1139 1170
843
967
581
578
411
469
433
417
392
336
292
309
262
267
41
59
36
57
11180 11944
17
Według faktycznego miejsca pracy; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz pracujących w gospodarstwach
indywidualnych w rolnictwie.
169
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Kształtowanie się zatrudnienia wg sekcji w Starogardzie Gd. w gospodarce narodowej
w latach 2005 -2006
Pracujący wg sekcji w Starogardzie Gd. w gospodarce narodowej w 2006 r.
170
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Z przedstawionych danych wynika, Ŝe spośród
30464 mieszkańców Starogardu Gd. w wieku
produkcyjnym w roku 2005, aŜ 11180 osób pracowało w przedsiębiorstwach, które zatrudniały więcej
niŜ 9 osób. Wśród nich największą grupę stanowiły osoby pracujące w przetwórstwie przemysłowym
( 3707 os. ), następnie osoby pracujące w ochronie zdrowia i pomocy społecznej ( 1721 os.), handlu
i naprawie ( 1322 os. ) oraz edukacji ( 1139 os. ). W 2006 roku ilość osób pracujących
w przedsiębiorstwach, które zatrudniały więcej niŜ 9 osób,
wzrosła o 764 osoby pomimo
zmniejszenia się ilości mieszkańców w wieku produkcyjnym do poziomu 30309. W 2006 roku
najwięcej osób pracowało w przetwórstwie przemysłowym ( 3858 os. ) – wzrost o 151 osób, handlu i
naprawach ( 1731 os. ) – największy odnotowany wzrost zatrudnienia, tj. o 409 osób, ochronie
zdrowia i pomocy społecznej ( 1726 os.) – wzrost o 5 os. oraz w edukacji ( 1170 os. ) – wzrost o 31
osób. NaleŜy teŜ zaznaczyć, znaczny wzrost zatrudnienia w badanym okresie w administracji
publicznej i obronie narodowej; obowiązkowym ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym z poziomu
843 osób do 967, tj. o 124 osoby.
Ze względu na brak danych dotyczących struktury zatrudnienia osób w przedsiębiorstwach
zatrudniających mniej niŜ 10 osób w Starogardzie Gdańskim nie sposób określić dokładną ilość osób
zatrudnionych w mieście oraz
strukturę zatrudnienia. MoŜna jedynie dokonać szacunkowych
wniosków w skali całego miasta, a mianowicie na przestrzeni 2005 i 2006 roku w sektorze
przedsiębiorstw zatrudniających więcej niŜ 9 pracowników, nastąpił znaczny wzrost zatrudnienia
w handlu i naprawach. Natomiast poziom zatrudnienia w przemyśle kształtował się na podobnym
poziomie. Ze względu na specyfikę przedsiębiorstw zatrudniających poniŜej 10 pracowników, moŜna
przypuszczać, Ŝe znamienita ich większość, funkcjonuje w branŜy handlu i usług. Na podstawie tych
wniosków moŜna wysunąć tezę, Ŝe na przestrzeni lat Starogard Gd. z miasta o strukturze zatrudnienia
stricte przemysłowej zmienia się stopniowo w miasto o strukturze zatrudnienia typowo handlowousługowej. Jest to niekorzystna tendencja, ze względu na wielkość miasta (moŜliwe szybkie nasycenie
rynku)
oraz
moŜliwości
płacowe
wobec
pracowników
przedsiębiorstw
o charakterze handlowym. Jeśli ta tendencja będzie się pogłębiać nastąpi stopniowy spadek dochodów
mieszkańców, przez co obniŜy się ich siła nabywcza, co w konsekwencji spowoduje upadanie
przedsiębiorstw o charakterze handlowym, w skutego czego będzie się pogłębiać bezrobocie. NaleŜy
dąŜyć do utrzymania równowagi między sekcją o charakterze handlowo- usługowej a resztą sekcji.
Aby tego dokonać miasto powinno aktywnie pozyskiwać inwestorów zewnętrznych, szczególnie tych
z branŜy przemysłowej ze względu na ich moŜliwości płacowe wobec pracowników oraz moŜliwości
zatrudnienia.
171
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
IX. 3. Bezrobocie
Na ogólną liczbę 11196 bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Starogardzie Gdańskim na dzień 31.12. 2006 r., 4069 osoby, tj. 36,34 %, stanowili mieszkańcy
Starogardu Gd., a 7127, tj. 63,66 %, mieszkańcy reszty powiatu starogardzkiego.
źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim- maj 2007
172
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Od roku 2000 do 2004 stale rosła liczba zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
bezrobotnych mieszkańców Starogardu Gdańskiego. W 2005 roku nastąpiła lekka tendencja zniŜkowa
osób rejestrujących się w Urzędzie. Dopiero w 2006 roku zanotowano znaczny spadek mieszkańców
Starogardu Gd. rejestrujących się jako osoby bezrobotne o 915 osób.
Wskaźnik bezrobocia
W celu zobrazowania wielkości zjawiska bezrobocia w Starogardzie Gdańskim dokonano porównania
jego wskaźnika18 ze stanem występującym w Tczewie i Chojnicach. Wybór tych miasta jest słuszny,
ze względu na podobną wielkość, strukturę społeczną oraz gospodarczą.
Wskaźnik bezrobocia ogółem w Starogardzie Gd, Tczewie i Chojnicach
18
Wskaźnik bezrobocia został opracowany na potrzeby analizy w celu zobrazowania poziomu bezrobocia
w mieście Starogardzie Gd. ze względu na brak danych na temat stopy bezrobocia w mieście. Wskaźnik został wyprowadzony z wzoru: ilość
osób bezrobotnych w danym roku/ ilość osób w wieku produkcyjnym w danym roku.
173
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
174
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Opracowane na podstawie danych z GUS oraz PUP w Starogardzie Gd.
2005
Miasto
Starogard
Gd.
Tczew
Chojnice
2006
wiek
wyszczególnienie wiek produkcyjny bezrobotnych wskaźnik produkcyjny
bezrobotnych
wskaźnik
ogółem
30464
4984
16,36%
30309
4069
13,43%
męŜczyzn
14941
2319
15,52%
14893
1591
10,68%
kobiet
15523
2665
17,17%
15416
2478
16,07%
ogółem
39156
4055
10,36%
39322
3765
9,57%
męŜczyzn
19627
1609
8,20%
19746
1497
7,58%
kobiet
19529
2446
12,52%
19576
2268
11,59%
ogółem
25669
3648
14,21%
25761
3166
12,29%
męŜczyzn
12804
1567
12,24%
12842
1297
10,10%
kobiet
12865
2081
16,18%
12919
1869
14,47%
Opracowane na podstawie danych z GUS.
Z przedstawionych danych wynika, Ŝe miasto Starogard Gd. ma najwyŜszy wskaźnik bezrobocia w
porównaniu do Tczewa i Chojnic. Ogólnie wskaźnik bezrobocia w latach 2005 i 2006 w Starogardzie
Gd. oscylował na duŜo wyŜszym poziomie w porównaniu do Tczewa i Chojnic. W 2005 roku wyniósł
on 16,36 %, a w 2006 roku 13,43 %. W porównywalnym okresie w Tczewie wskaźnik wyniósł
odpowiednio 10,36 % w 2005 roku i 9,57 % w 2006 r. Natomiast w Chojnicach kształtował się
odpowiednio na poziomie w 2005 roku 14,21 % i 12,29 % w 2006 roku. Bardzo negatywnie wypada
wskaźnik bezrobocia wśród męŜczyzn w Starogardzie Gdańskim w 2005 roku, w którym aŜ 15,52 %
męŜczyzn w wieku produkcyjnym pozostawało bez pracy. W porównywalnym okresie w Tczewie bez
175
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
pracy było tylko 8,2 % męŜczyzn, a w Chojnicach 12,24 %. W kolejnym roku w Starogardzie Gd.
zanotowano znaczny spadek bezrobocia wśród męŜczyzn do poziomu 10,68 %., W tym samym czasie
w Tczewie bez pracy było 7,58 %, a w Chojnicach 10,10 %. Podobnie przedstawia się sytuacja wśród
kobiet w 2005 roku w Starogardzie Gd. bez pracy było aŜ 17,17 % kobiet, dla porównania w Tczewie
w tym samym okresie bezrobotnych było 12,52 % kobiet, a w Chojnicach 16,18 % . 2006 rok
przyniósł lekki spadek bezrobocia wśród kobiet w Starogardzie Gd. i wyniósł 16,07 %, w Tczewie
kształtował się on na poziomie 11,59 %, a w Chojnicach wyniósł on 14,47 %. ZauwaŜyć naleŜy, Ŝe
stosunkowo znaczny spadek bezrobocia wśród męŜczyzn w Starogardzie Gd. w 2006 roku nie idzie w
parze z obniŜeniem wskaźnika bezrobocia wśród kobiet. Przyczyn takiego stanu rzeczy naleŜy
doszukiwać się w większej mobilności męŜczyzn w porównaniu do kobiet, przez co mogą oni
pracować z dala od miejsca zamieszkania. Rozpoczęcie szeregu inwestycji budowlanych w pobliskim
regionie np. m.in. budowa autostrady A1 w SwaroŜynie, teŜ nie pozostaje bez znaczenia. Stosunkowo
zły wynik wskaźnika bezrobocia w Starogardzie Gd. w porównaniu z Tczewem najprawdopodobniej
wynika z małej ilości inwestycji przemysłowych w Starogardzie Gd. Tczew pod tym względem
wypadł duŜo lepiej. Wykorzystał moŜliwości wynikające z istniejącej Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Powstały tam takie zakłady produkcyjne jak Flextronics, EATON, GEMPLUS itd.
Władze miasta aktywnie pozyskują nowych inwestorów i są nastawione na jak najlepszy wynik
gospodarczy miasta, co przekłada się na niski wskaźnik bezrobocia w Tczewie. Starogard Gdański
niestety nie wykorzystał nadarzającej się szansy i od lat w mieście nie pojawiają się nowe inwestycje
mogące zapewnić pracę szerokiej rzeszy mieszkańców.
176
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Zmiany struktury bezrobotnych w zaleŜności od poziomu wykształcenia
177
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
2000
ilość
2001
%
ilość
2002
%
ilość
2003
%
ilość
2004
%
ilość
2005
%
ilość
2006
%
ilość
%
Podstawowe 1.496 36,75 1.640 35,54 1.715 36,17 1.811 35,47 1.814 35,31 1705 34,21 1362 33,47
Zasadnicze
zawodowe
Policealne i
średnie
zawodowe
Średnie
ogólne
WyŜsze
1.589 38,89 1.722 37,32 1.765 37,22 1.938 37,95 1.827
36
1717 34,45 1262 31,02
743
17,87
937
20,31
890
18,77
948
18,57
973
19
952
19,1
805 19,78
194
4,85
227
4,92
236
4,98
279
5,46
348
6,75
433
8,69
462 11,35
64
1,74
88
1,9
136
2,87
130
2,55
175
3,4
177
3,55
178
4,38
Ogółem
4.086 100 4.611 100 4.742 100 5.106 100 5.137 100
źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim – maj 2007 r.
4984
100
4069
100
Struktura osób poszukujących pracy zmienia się w zaleŜności od posiadanego przez nie wykształcenia.
Od 2003 roku notuje się znaczny spadek liczby osób poszukujących pracy z wykształceniem
zawodowym. Między 2005 a 2006 rokiem nastąpił teŜ gwałtowny spadek liczby osób poszukujących
pracy z wykształceniem podstawowym. Między rokiem 2005 a 2006 zmniejszyła się o 147 osoby
liczba poszukujących pracy z wykształceniem policealnym i
średnim zawodowym.
Od 2000
zwiększa się natomiast liczba osób poszukujących pracę z wykształceniem średnim ogólnym oraz
wyŜszym przy czym większa dynamika wzrostowa występuje wśród osób z wykształceniem średnim
ogólnym. Pomimo znacznego spadku bezrobocia grupy osób z wykształceniem podstawowym,
zawodowym, średnim zawodowym i policealnym, stanowi ona nadal większość wśród bezrobotnych
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Najmniejszą grupę stanowią natomiast osoby
z wykształceniem wyŜszym.
Przyczyn gwałtownego zmniejszenia się bezrobocia wśród osób z wykształceniem podstawowym
i zawodowym moŜna doszukiwać się we wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej i otwarciu rynków
pracy przez niektóre kraje zachodnioeuropejskie. Nie bez znaczenia jest teŜ zwiększająca się z roku na
rok ilość inwestycji budowlanych w kraju, a co za tym idzie duŜe zapotrzebowanie na pracowników
budowlanych.
178
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Struktura bezrobocia w zaleŜności od wykształcenia
1800
1600
1717
1705
1400
1200
1362
1262
1000
952
800
805
600
400
433 462
200
177 178
0
Podstawowe Zasadnicze Policealne i
zawodowe średnie
zawodowe
2005
Średnie
ogólne
WyŜsze
2006
źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim – maj 2007 r.
Zmiany długości okresu pozostawania bez pracy
179
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Okres
pozostawania
bez pracy
do 1
miesiąca
1 do 3
3 do 6
6 do 12
12 do 24
powyŜej 24
Ogółem
2000
ilość
272
674
676
827
797
840
2001
2002
% ilość % ilość
6,67 356 7,72 309
16,5 586 12,7 643
16,5 646 14 586
20,2 855 18,5 896
19,5 1.041 22,6 899
20,6 1.130 24,5 1.409
2003
2004
2005
% ilość % ilość % ilość %
6,52 214 4,19 248 4,93 303 6,08
13,6 574 11,2 583 11,4 705 14,1
12,4 547 10,7 471 9,2 544 10,9
18,9 971 19 864 16,8 715 14,4
19 1.147 22,5 958 18,7 765 15,4
29,7 1.653 32,4 2013 39,2 1952 39,2
2006
ilość
252
481
481
616
689
1550
%
6,2
11,8
11,8
15,1
16,9
38,1
4.086 100 4.614 100 4.742 100 5.106 100 5137 100 4984 100 4069 100
źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim – maj 2007
W latach 2004 - 2006 nastąpił znaczny spadek liczby osób poszukujących pracy przez okres powyŜej
24 miesięcy. NaleŜy równieŜ nadmienić istotne obniŜenie się bezrobocia wśród osób poszukujących
pracy od 12 do 24 miesięcy w okresie od 2003 do 2006 roku. Jest to szczególnie waŜne gdyŜ świadczy
to o wzroście zaradności społeczności lokalnej oraz pojawieniu się na rynku pracy ofert adekwatnych
do posiadanych kwalifikacji zawodowych przez osoby długookresowo bezrobotne.
Zmiany liczby bezrobotnych wg wieku
180
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
2000
wiek
od 15
do 17
lat
od 18
do 24
lat
od 25
do 34
lat
od 35
do 44
lat
od 45
do 54
lat
od 55
do 59
lat
60 lat i
więcej
2001
2002
2003
2004
2005
2006
ilość
%
ilość
%
ilość
%
ilość
%
ilość
%
ilość
%
ilość
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1280,00
31,34
1400,00
30,30
1351,00
28,49
1346,00
26,36
1322,00
25,75
1287,00
25,82
992,00
24,38
985,00
24,11
1118,00
24,30
1234,00
26,02
1385,00
27,12
1382,00
26,90
1290,00
25,88
993,00
24,40
985,00
24,11
1108,00
24,00
1115,00
23,51
1173,00
22,97
1114,00
21,70
1074,00
21,55
797,00
19,59
778,00
19,01
904,00
19,60
955,00
20,14
1078,00
21,11
1134,00
22,10
1101,00
22,10
1013,00
24,89
50,00
1,23
67,00
1,50
67,00
1,41
102,00
2,00
162,00
3,15
209,00
4,19
242,00
5,95
8,00
0,20
17,00
0,40
20,00
0,42
22,00
0,43
23,00
0,40
23,00
0,46
32,00
0,79
Ogółem 4086,00 100,00 4614,00 100,00 4742,00 100,00 5106,00 100,00 5137,00 100,00 4984,00 100,00 4069,00 100,00
źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim – maj 2007
Największą grupę bezrobotnych stanowią ludzie młodzi w wieku produkcyjnym od 18 do 34 lat - na
koniec 2004 r. stanowili oni 48,78% ogółu osób poszukujących pracy. Od roku 2005 i 2006 notuje
się zauwaŜalny spadek tej liczby, gdyŜ w 2004 roku bezrobotni w wieku od 18 do 34 lat stanowili
liczbę 2704 zaś w 2006 roku było ich 1985 osób. Z wskazanych powyŜej danych wynika
stosunkowo duŜy poziom bezrobocia wśród osób w wieku od 45 do 59 roku Ŝycia. Jest to
szczególnie niebezpieczne, ze względu na małą mobilność i chęć przekwalifikowania się osób w tej
grupie wiekowej.
181
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Ranking ilości bezrobotnych według zawodów i specjalności na dzień 31.12.2006 r.
Zarejestrowani bezrobotni na dzień 31.12.2006 r.
w ciągu 12
miesięcy od dnia
ukończenia
l.p. ogółem kobiet
nazwa zawodu
nauki
ogółem kobiet
1.
594
557
29
27
Sprzedawca
2.
592
364
99
52
bez zawodu
3.
214
189
1
1
obuwnik przemysłowy
4.
126
123
1
1
sprzątaczka
5.
113
55
4
3
robotnik gospodarczy
6.
100
3
0
0
robotnik budowlany
7.
77
70
1
1
pracownik biurowy [ zawód szkolny: technik pracy biurowej ]
8.
72
1
2
0
ślusarz
9.
71
54
12
8
asystent ekonomiczny [ zawód szkolny: technik ekonomista ]
10.
69
48
6
2
kucharz
11.
59
57
1
1
szwaczka
12.
57
31
0
0
robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym
13.
48
45
0
0
operator urządzeń pakujących
14.
43
0
1
0
murarz
15.
40
14
0
0
magazynier
16.
38
3
0
0
malarz budowlany
17.
35
31
0
0
pakowacz
18.
34
17
0
0
operator urządzeń do produkcji wyrobów farmaceutycznych
19.
33
0
0
0
kierowca samochodu cięŜarowego
20.
32
0
0
0
pozostali mechanicy pojazdów samochodowych
Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gd.
Wśród zarejestrowanych bezrobotnych najwięcej było sprzedawców, osób bez zawodu, obuwników
przemysłowych, sprzątaczek oraz robotników budowlanych. Z danych zawartych w tabeli wynika, Ŝe
najtrudniej znaleźć pracę osobom bez zawodu oraz osobom z niskimi kwalifikacjami zawodowymi.
Niepokojąca jest duŜa ilość bezrobotnych wśród osób bez zawodu, które ukończyły szkołę w ciągu 12
miesięcy. Na podstawie tego moŜna wysunąć wnioski, Ŝe pracodawcy nie chcą przyuczać młodych
pracowników do zawodu i wolą zatrudniać osoby z doświadczeniem bądź wyuczonym zawodem. Aby
zapobiec tej sytuacji naleŜy kształcić młode osoby zawodu juŜ na poziomie zawodowym i średnim.
182
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Stosunek ofert pracy w danym zawodzie do ilości bezrobotnych
l.p.
Nazwa zawodu
Liczba ofert
Bezrobotnych NadwyŜka / deficyt
w zawodzie
ofert pracy
1. Szwaczka
325
59
266
2. Sprzedawca
288
594
-306
237
77
160
4. Stolarz
229
19
210
5. Murarz
3. Pracownik biurowy [Zawód szkolny:
Technik prac biurowych]
211
43
168
6.
Kierowca samochodu cięŜarowego
198
33
165
7.
Ślusarz
193
72
121
8. Robotnik gospodarczy
190
113
77
9. Spawacz ręczny gazowy
175
3
172
10. Robotnik budowlany
163
100
63
154
19
135
153
21
132
[zawód szkolny: Technik ochrony
fizycznej osób i mienia]
14. Magazynier
137
15
122
119
40
79
15. Cieśla
94
8
86
16. Zbrojarz
91
5
86
17. Tapicer
89
83
5
17
84
66
11. Pracownik administracyjny [zawód
szkolny: Technik administracji]
12. Pozostali operatorzy maszyn gdzie
indziej niesklasyfikowani
13. Pracownik ochrony mienia i osób
18. Stolarz meblowy
Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gd, GUS.
Z porównania danych o ilości ofert pracy do ilości bezrobotnych z kwalifikacjami adekwatnymi do
wykonywania zawodu zawartego w ofercie wynika, Ŝe w znamienitej większości przypadków jest
duŜo więcej ofert pracy niŜ bezrobotnych.
Pomimo duŜego popytu na pracowników w powiecie starogardzkim, nadal utrzymuje się wysoki
poziom bezrobocia. Wynika to prawdopodobnie ze złych warunków pracy oferowanych przez
pracodawców. Często osoba bezrobotna woli pozostać na zasiłku dla bezrobotnych niŜ pracować za
niskie wynagrodzenie, zwykle na część etatu bądź umowę – zlecenie.
Aby poprawić sytuację na rynku pracy naleŜy, dostosować system kształcenia do oczekiwań rynku
pracy oraz pozyskiwać duŜe inwestycje przemysłowe.
183
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Analiza zawodów deficytowych i nadwyŜkowych19
Wiele czynników rynku pracy ma wpływ na generowanie pracowników w zawodach, na które jest
większe lub mniejsze zapotrzebowanie ze strony pracodawców tzw. zawodów „nadwyŜkowych” oraz
„zawodów deficytowych”. Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim próbuje przeciwdziałać
zjawisku występowania zawodów nadwyŜkowych oraz niedoborów, które obrazują zawody
deficytowe, dostosowując system szkolenia bezrobotnych, a takŜe poprzez kierowanie bezrobotnych
na miejsca staŜowe lub przygotowanie zawodowe w celu zdobycia przez nich odpowiednich
kwalifikacji u samych pracodawców. Bardzo waŜnym działaniem jest równieŜ przekazywanie
informacji przez Powiatowy Urząd Pracy na temat zawodów deficytowych i nadwyŜkowych
instytucjom edukacyjnym funkcjonującym na terenie powiatu starogardzkiego. Wprowadzenie
monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŜkowych ma na celu wskazanie struktury bezrobotnych
wg posiadanych przez nich zawodów oraz zapotrzebowania kadrowego zgłaszanego przez
pracodawców. Powstanie takiej bazy informacyjnej moŜe być wykorzystane przez szkoły
ponadgimnazjalne do dostosowywania kierunków kształcenia młodzieŜy pod potrzeby pracodawców,
aby absolwenci tych szkół mogli zdobyć odpowiednie kwalifikacje i umiejętności. Dane o zawodach
deficytowych i nadwyŜkowych stanowić mogą teŜ cenne źródło informacji dla pracodawców o ilości
osób na rynku pracy o interesujących ich kwalifikacjach zawodowych. Wprowadzenie monitoringu
zawodów deficytowych i nadwyŜkowych wiąŜe się równieŜ z prognozowaniem zawodów, na które
w przyszłości będzie większe lub mniejsze zapotrzebowanie, co ustabilizuje rynek pracy i ograniczy
bezrobocie do takiego stanu, w którym bezrobotny będzie miał moŜliwość podjęcia pracy w swoim
zawodzie lub po prostu wybrać lepszą dla siebie ofertę pracy, a pracodawcy będą mieli szanse
zatrudnienia osób o kwalifikacjach odpowiadających profilowi prowadzonej przez nich działalności.
Zawody deficytowe i nadwyŜkowe określane są za pomocą wskaźnika intensywności nadwyŜki
(deficytu) zawodów mierzonej stosunkiem średniej miesięcznej liczby zgłoszonych ofert pracy
w danym zawodzie w badanym okresie. Przyjmuje sie, Ŝe:
• zawody o wskaźniku > 1,1 to zawody deficytowe,
• zawody o wskaźniku mieszczącym sie w przedziale < 0,9; 1,1 > to zawody zrównowaŜone
(wykazujące równowagę na rynku pracy),
• zawody o wskaźniku < 0,9 to zawody nadwyŜkowe.
19
Opracowane w całości przez Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim.
184
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Zawody nadwyŜkowe
Liczba zawodów nadwyŜkowych, czyli takich, na które występuje na rynku pracy mniejsze
zapotrzebowanie niŜ liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie w roku 2006 roku w powiecie
starogardzkimi wynosiła 517 (w roku poprzednim 483).
Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gd.
Im mniejszy wskaźnik intensywności nadwyŜki tym bardziej nadwyŜkowy jest zawód. Wartość
wskaźnika intensywności nadwyŜki „0,0000” wskazuje na to, Ŝe w danej grupie w badanym okresie
nie zgłoszono ofert pracy, natomiast rejestrowali sie bezrobotni (wyłączając zawody, w których nie
zgłoszono ofert pracy i nie zarejestrowano bezrobotnych). W roku 2006 roku, aŜ 390 zawodów miało
wskaźnik intensywności nadwyŜki wynoszący „0,0000”, dlatego w tabeli poniŜej wybrano tylko 30
zawodów, które miały najwyŜszą wartość średniomiesięczną nadwyŜki podaŜy siły roboczej w roku
2006 ( określonej wzorem
).
185
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
nazwa zawodu
Organizator agrobiznesu [ zawód szkolny:
Technik agrobiznesu ]
Opiekunka domowa
Pozostali rolnicy produkcji roślinnej
Politolog
Kucharz małej gastronomii
Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej [zawód
szkolny: Rolnik]
Technik obuwnik
Organizator usług gastronomicznych [zawód
szkolny: Technik organizacji usług
gastronomicznych]
średnia miesięczna
nadwyŜka podaŜy
siły roboczej w Ipółroczu 2006 roku
4,75
4,25
3,5833
3,25
3,0833
2,3333
2,0833
1,8333
1,6667
17.
18.
Pozostali obuwnicy
Pozostali monterzy aparatury, maszyn i sprzętu
elektrycznego
Technik analityk
Kaletnik
Operator urządzeń do produkcji wyrobów
farmaceutycznych
Technik technologii wyrobów skórzanych
Ogrodnik – uprawa roślin ozdobnych
Pozostali masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb
i pokrewni
Pomoc domowa
Sortowacz
19.
Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali
0,9167
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
20. Mechanik – operator pojazdów i maszyn
rolniczych
21. Pomocniczy robotnik polowy
22. Robotnik na rampie
23. Technik hodowca koni
24. Pozostali elektromonterzy
25. MontaŜysta reprodukcyjny
26.
InŜynier inŜynierii środowiska - oczyszczanie
miasta i gospodarka odpadami
27. Nauczyciel języka polskiego
28. Rolnik pracujący na własne potrzeby
29. Organizator usług hotelarskich [ zawód szkolny:
technik hotelarstwa ]
30. Sanitariusz szpitalny
1,6667
1,5
1,4167
1,3333
1,1667
1,1667
1,0833
1,0833
1,0833
0,9167
0,9167
0,9167
0,8333
0,8333
0,8333
0,75
0,75
0,75
0,6667
0,6667
186
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Zawody deficytowe
Ranking zawodów deficytowych to cenna wskazówka przede wszystkim dla instytucji edukacyjnych,
które powinny przeanalizować i ewentualnie zweryfikować kierunki kształcenia młodzieŜy.
Aby zminimalizować ryzyko generowania absolwentów, którzy następnie zasilą szeregi osób
bezrobotnych, w wyniku niedostosowania edukacji zawodowej do potrzeb lokalnego rynku pracy, to
właśnie w tych kierunkach w pierwszej kolejności powinna odbywać sie edukacja w placówkach
oświatowych. W 2006 roku, aŜ 223 zawody były zawodami deficytowymi, z czego 112 miało
wskaźnik MAX, a 111 miało wskaźnik intensywności deficytu zawodów wynoszący powyŜej 1.1.
Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gd.
187
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Ze względu na duŜą liczbę zawodów deficytowych wybrano zaledwie 30 zawodów, gdzie wskaźnik
intensywności deficytu zawodów prezentował najwyŜszą wartość.
l.p.
nazwa zawodu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kontroler biletów
Lektor
Hutnik - dmuchacz szkła
Spawacz ręczny gazowy
Monter kadłubów okrętowych
Ogrodnik – uprawa warzyw polowych
Monter izolacji budowlanych
8.
Monter wyrobów tekstylnych, z tektury i pokrewnych materiałów
9.
Pozostali spawacze i pokrewni
10. Operator koparek i zwałowarek
11.
Pozostali pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej
niesklasyfikowani
12. Tynkarz
13. Zbrojarz
14.
Pozostali pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej
niesklasyfikowani
15. Nauczyciel języka obcego
16. Monter maszyn i urządzeń przemysłowych
17. Glazurnik
18. Monter konstrukcji stalowych
19. Cieśla
Wskaźnik
intensywności deficytu
zawodów
29
19
18,25
17,5
14,6
10
10
10
9,4286
8,6667
7
6,5714
6,5
6,4
6,2857
6
5,6
5,4
5,2222
20. Nauczyciel języka obcego w szkole podstawowej
5
21. Sekretarka medyczna
5
22.
Pozostali robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni
gdzie indziej niesklasyfikowani
23. Pozostali monterzy izolacji
24. Elektromonter maszyn elektrycznych
25. Wulkanizator
26.
Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw
sztucznych
27.
28.
29.
30.
Rozlepiacz afiszy
Monter rusztowań
Pozostali stolarze i pokrewni
Monter konstrukcji budowlanych
5
5
5
5
5
5
4,875
4,7143
4,5
188
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Zawody zrównowaŜone
Na rynku pracy w powiecie starogardzkim wystąpiły 32 zawody zrównowaŜone, tj. takie, których
wskaźnik intensywności nadwyŜki (deficytu) kształtował sie w granicach 0,9 – 1,1. Zawody o
zrównowaŜonym popycie i podaŜy pracy wystąpiły we wszystkich wielkich grupach zawodów.
l.p.
nazwa zawodu
Wskaźnik intensywności
nadwyŜki (deficytu)
zawodów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pilarz
Pozostali technicy gdzie indziej niesklasyfikowani
Dekarz
Dyrektor generalny
Kierownik działu osobowego i działów pokrewnych
Kierownik działu zaopatrzenia i dystrybucji
Pozostali lekarze
Nauczyciel muzyki
1,1
1,0909
1,0769
1
1
1
1
1
9.
Archiwista
1
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Bibliotekoznawca
Kontroler jakości wyrobów - artykuły przemysłowe
Dietetyk
Technik farmaceutyczny
Ekspedient pocztowy
Pozostali kelnerzy i pokrewni
Opiekunka dziecięca domowa
Pozostali sprzedawcy i demonstratorzy
Pozostali robotnicy budowy dróg i pokrewni
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19.
Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
1
20.
Krojczy
1
21.
Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek
1
22.
23.
Operator spajarek okleiny i łuszczki
Operator urządzeń oczyszczania ścieków
1
1
24.
Pozostali monterzy wyrobów z metalu, gumy i tworzyw
sztucznych
1
25.
26.
27.
28.
Ustawiacz
Operator sprzętu do robót ziemnych
Salowa
Pomocniczy robotnik przy hodowli zwierząt
1
1
1
1
29.
Pozostali robotnicy pomocniczy transportu i tragarze
1
30.
31.
32.
Księgowy [samodzielny]
Pielęgniarka
Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych
0,9706
0,9565
0,9412
189
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
Szansa uzyskania oferty pracy w zawodzie
Uwzględniając średniomiesięczną liczbę ofert pracy w danym zawodzie (grupie zawodów) będącą
w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim w roku 2006 oraz
średniomiesięczny poziom rejestrowanego bezrobocia w danym zawodzie (grupie zawodów) w roku
2006, moŜliwe jest obliczenie wskaźnika szansy uzyskania oferty pracy w danym zawodzie (grupie
zawodów). Zgodnie z tymŜe wskaźnikiem największa szanse uzyskania oferty pracy i być moŜe
zatrudnienia mają: lekarze, dentyści i pomoce dentystyczne, programiści, pracownicy słuŜb
mundurowych, psycholodzy, straŜacy, operatorzy maszyn, inŜynierowie róŜnych specjalności,
monterzy i robotnicy budowlani. Grupy zawodów o największej szansie uzyskania oferty pracy
przedstawia poniŜsza tabela.
l.p.
nazwa zawodu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Animatorzy kultury
Prezenterzy, inspicjenci i pokrewni
Psycholodzy i pokrewni
StraŜacy
Funkcjonariusze SłuŜby Więziennej
Operatorzy maszyn górniczych i pokrewni
Lekarze
8.
Specjaliści ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i
połoŜnych) gdzie indziej niesklasyfikowani
9.
Operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa mięsa i ryb
MAX20
MAX
MAX
MAX
2,3333
2,0666
1,1666
1
0,9667
10. Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani
0,9166
11. Lekarze dentyści
0,8332
12. Czyściciele butów i inni świadczący usługi na ulicach
0,8332
13.
14.
15.
16.
17.
0,7876
0,7586
0,7436
0,6666
0,6664
Spawacze i pokrewni
Monterzy konstrukcji linowych
Kierownicy pociągów, konduktorzy i rewizorzy
Lekarze weterynarii
Operatorzy sprzętu komputerowego i pokrewni
18. Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe
19. Pracownicy bibliotek i informacji naukowej
20
Wskaźnik szansy
uzyskania oferty
0,5574
0,5
Wskaźnik o wartości MAX wskazuje, Ŝe w danym zawodzie w okresie objętym badaniem, zostały zgłoszone oferty pracy, natomiast nie
zarejestrowali sie bezrobotni.
190
Diagnoza stanu miasta Starogard Gdański
20. Kierownicy działów informatyki
Monterzy sieci komunalnych* (zawód szkolny: Monter sieci
21.
komunalnych - obejmuje grupę elementarna 7137)
22. Asystenci i technicy dentystyczni
23. InŜynierowie mechanicy
24. Tynkarze i pokrewni
Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni gdzie
25.
indziej niesklasyfikowani
26. Monterzy izolacji
27. Prawnicy gdzie indziej niesklasyfikowani
28. Operatorzy wprowadzania danych
Monterzy systemów rurociągowych* (zawód szkolny: Monter
29.
systemów rurociągowych - obejmuje grupę elementarna 7138)
30. Operatorzy robotów i manipulatorów przemysłowych
0,4444
0,4333
0,4166
0,4166
0,4065
0,3974
0,3788
0,3636
0,3518
0,3333
0,3333
191

Podobne dokumenty

pobierz pdf - Starogard Gdański

pobierz pdf - Starogard Gdański spotkać piękne okazy przyrodnicze lub siedlisko chronionych ptaków. Gmina Wiejska Starogard Gdański, od miejscowości Krąg do granicy miasta nasypem nieczynnej linii kolejowej Skarszewy – Starogard ...

Bardziej szczegółowo

pobierz najnowszy numer Starogardzkiego

pobierz najnowszy numer Starogardzkiego - Mimo, że mamy duże problemy z bezrobociem, infrastrukturą, aktywnością gospodarczą, problemy społeczne. Wierzę, że nasza szansa na zmianę tych niekorzystnych trendów jest bardzo, bardzo duża. Sza...

Bardziej szczegółowo