Plaża miejska Wielochowo

Transkrypt

Plaża miejska Wielochowo
Projekt pt. „Zagospodarowanie Plaży Miejskiej w Wielochowie”, dostał dofinansowanie w kwocie 70% z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 –
2013, Osi Priorytetowej 2 – „Turystyka”, Działanie 2.1- „Wzrost potencjału turystycznego”.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 955566,24 zł, w tym dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej w kwocie
1133007,23 zł oraz środki własne Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński 822559,01 zł.
Projekt „Zagospodarowanie Plaży Miejskiej w Wielochowie” jest projektem inwestycyjnym związanym z budową
infrastruktury turystycznej i około turystycznej na terenie Gminy Wiejskiej Lidzbark Warmiński. Niniejszy projekt polega
na zagospodarowaniu plaży miejskiej przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński, która jest właścicielem tego terenu.
Gmina Miejska Lidzbark Warmiński w swoim projekcie zamierza zrealizować następujące działania:
modernizacja parkingu z przeznaczeniem dla turystów z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych,
modernizacja ciągów pieszo-rowerowych, budowa alejek spacerowych umożliwiających swobodne
przemieszczanie się,
modernizacja plaży, brzeg jeziora i ziemia na plaży wymagają zdjęcia wierzchniej warstwy i wysypania linii
brzegowej piaskiem na przestrzeni o szerokości 3 m, po uprzednim wyłożeniu włókniną, a plaża pokryta zostanie
nową darnią trawy.
w celu promocji i atrakcyjności miejsca Gmina Miejska w 2007 r. z własnych środków już wybudowała nowy
pomost,
budowa boiska do piłki plażowej,
budowa budynku parterowego nie podpiwniczonego dla potrzeb WC z rozdziałem na męski, damski oraz dla osób
niepełnosprawnych wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości,
budowa placu przy pawilonie ratownika z przeznaczeniem na konsumpcję oraz placu pod kontener na śmieci,
budowa pawilonu ratownika,
postawienie słupów oświetleniowych,
postawienie ślizgawek wodnych,
wyposażenie obiektu w infrastrukturę towarzyszącą m.in. (ławki, kosze na śmieci),
zapewnienie miejsc do parkowania rowerów.

Podobne dokumenty