Piekary Śląskie, 01-03-2016 Zwracamy się z

Transkrypt

Piekary Śląskie, 01-03-2016 Zwracamy się z
Piekary Śląskie, 01-03-2016
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/3.2/2016
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę maszyny do cięcia
strumieniem wody WATERJET oraz wypalarki plazmowej CNC. Zapytanie dotyczy nowych
środków trwałych. Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia znajduje się
w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
Zakup dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 3.2. „Innowacje w MŚP”.
Zamawiający:
VERICON SP. Z O.O
UL. ROŹDZIENSKIEGO 2
41-946 PIEKRAY ŚLĄSKIE
NIP:2220891255
Złożona oferta powinna zawierać:
1. Nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP,
podpisana czytelnie przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
2. datę sporządzenia,
3. termin ważności oferty,
4. informację na temat danych technicznych
5. informacje na temat maksymalnego terminu realizacji dostawy,
6. cenę całkowitą netto i brutto za dostawy objęte zapytaniem.
7. Warunki płatności
Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta i/lub być opatrzona pieczątką
firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.(nie dotyczy
ofert składanych drogą elektroniczną)
Oferta powinna być ważna minimum do: 31.03.2016 r.
Oferta powinna być dostarczona w wersji papierowej na adres firmy wskazany na pierwszej
stronie, pocztą lub kurierem lub w sposób elektroniczny na adres: [email protected]
Zapytanie ofertowe zamieszczono również na stronie internetowej www.vericon.pl i w
siedzibie firmy w miejscu publicznie dostępnym.
Termin składania ofert upływa w dniu: 14.03.2016 r. o godz. 16.00.
Zakup współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Oferty dostarczone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. W trakcie wyboru
ofert nie będą udzielane informacje, które mogłyby mieć wpływ na treść składanych ofert
Oferty muszą spełnić wszystkie podane wymogi techniczne.
Zamawiający oczekuje terminu dostawy nie później niż do 31.03.2016 r.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w
oparciu o ustalone kryteria. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwie
oferty, o miejscu na liście rankingowej zadecyduje termin złożenia oferty (wcześniej złożona
oferta – wyższe miejsce).
Zamawiający dopuszcza możliwość podjęcia negocjacji warunków zlecenia przed podpisaniem
umowy z wybranym wykonawcą.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych i wariantowych.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie udzielane w ramach niniejszego zapytania,
nie może być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z VERICON
SP. Z O.O. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Opis kryteriów dokonywania ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami oceny:
 Cena brutto: 50%
 Okres gwarancji: 10%
 Serwis posprzedażowy oraz pomoc techniczna: długoś czasu, w jakim zostają
naprawione usterki : 10%,
 Czas realizacji zamówienia: 30%
Zakup współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
W każdym z kryteriów można uzyskać maksymalnie 1 punkt. Punktacja
przyznawana będzie następująco:
o Cena brutto punktacja przyznawana była w następujący sposób:
P = c min/ Cr x 10
P – ilość punktów przyznana ofercie
C min- cena oferty najtańszej
Cr – cena oferty rozpatrywanej
o Okres gwarancji punktacja przyznawana była w następujący sposób:
P = g max/ Cr x 1
P – ilość punktów przyznana ofercie
g max – maksymalny okres gwarancji
g r – okres gwarancji oferty rozpatrywanej
o Serwis posprzedażowy oraz pomoc techniczna: Długość czasu, w jakim
zostają naprawione usterki
P = d min/ Cr x 1
P – ilość punktów przyznana ofercie
d mim – minimalny czas naprawienia usterki
d r – czas naprawienia usterki oferty rozpatrywanej
o Czas realizacji zamówienia
P = t min/ Cr x 1
P – ilość punktów przyznana ofercie
t min – minimalny okres realizacji zamówienia
t r – okres realizacji zamówienia oferty rozpatrywanej
Dodatkowe informacje:
 Dodatkowych informacji udziela p. Artur Jasionek pod numerem telefonu
695635603 oraz adresem email: [email protected]
 Szczegółowe informacje w przedmiocie zakupu udzielane są na pisemną prośbę
oferenta po pisemnym uzgodnieniu warunków zachowania w poufności
otrzymanych informacji.
 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego
lub jego zakończenia bez wyboru oferty.
………………………..
Podpis
Zakup współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/3.2/2016 z dn. 01.03.2016 – specyfikacja
techniczna przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest:
A.WYPALARKA PLAZMOWA CNC- WYMAGANIA TECHNICZNE:
1. powierzchnia robocza min.2500x6000mm,
2. wypalania otworów w profilach do 200 mm,
3. możliwość cięcia od 1-25 mm
4. zasilanie źródła plazmowego 400 V~50Hz
5. jednostka centralna z monitorem ekranowym, klawiaturą alfanumeryczną, myszką, w skład
której będzie wchodził: licencjonowany system operacyjny oraz licencjonowany program do
sterowania urządzeniem.
6. hałas emitowany przez urządzenia poniżej 70dB (A),
Zamówienie obejmuje instalację maszyny u Zamawiającego wraz z instruktażem w jej obsłudze
(bezpłatnie).
B. MASZYNA DO CIĘCIA STRUMIENIEM WODY, WYMAGANIA TECHNICZNE
1. powierzchnia robocza stołu: min. 2100x6100mm
2. zakres roboczy głowicy tnącej min:



ośX:2000mm,
ośY:6000mm,
ośZ:160mm,
3. Dokładność nie gorsza niż: ±0.09 mm
4. Powtarzalność nie gorsza niż: ±0.025 mm
5.sterowanie CNC
Zamówienie obejmuje instalację maszyny u Zamawiającego wraz z instruktażem w jej obsłudze
(bezpłatnie).
Zakup współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.