Twoja Gmina Nr 8/2013

Komentarze

Transkrypt

Twoja Gmina Nr 8/2013
KOBYLA
| KORNOWAC |
ŁAŃCE
| POGRZEBIEŃ|
RZUCHÓW
TWOJAGmina
A K T U A L N O Ś C I Z G M I N Y K O R N O W A C • E G Z E M P L A R Z B E Z P Ł AT N Y
NR 8/2013 • ISSN: 2084–3704
CO W NUMERZE
Kobyla. Historia
i współczesność
czytaj strona 2
Obchody Dnia
Edukacji Narodowej
czytaj strona 3
Estetyczne, gospodarcze, naukowe
znaczenie ptaków w przyrodzie
czytaj strona 7
2
TWOJA GMINA
NR 8/2013
Kobyla – historia i współczesność
P
ODSUMOWANIE PROJEKTU: „KOBYLA. HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ”,
WYDANIE DRUGIE POPRAWIONE I UZUPEŁNIONE. PROMOCJA MIEJSCOWOŚCI
KOBYLA POPRZEZ UPOWSZECHNIANIE
LITERATURY REGIONALNEJ.
Z upływem października
dobiegła końca realizacja
projektu pt. „Kobyla. Historia i współczesność”, wydanie
drugie poprawione i uzupełnione. Promocja miejscowości Kobyla poprzez
upowszechnianie literatury
regionalnej.
Założeniami
projektu było wydanie poprawionej i uzupełnionej publikacji o tym samym tytule
z roku 2002 pod redakcją
Alojzego Otręby. Inicjatorem
była Rada Sołecka wsi Kobyla, zaś wnioskodawcą Ochotnicza Straż Pożarna w Kobyli. Wniosek został złożony
do Stowarzyszenia LYSKOR
w 2011 roku. Pomoc została
przyznana przez Urząd Marszałkowski
Województwa
Śląskiego w lipcu 2012 roku
jednak prace nad nim rozpoczęto o wiele wcześniej.
Powołano skład redakcyjny
w osobach: Małgorzata Rożnowska, Róża Szramek i Jan
Zaczyk. Prace zostały wstrzymane, kiedy z końcem ubiegłego roku zmarła nagle M.
Rożnowska, jednak dwa miesiące później zastąpił ją godnie Wojciech Jezusek – historyk z Łańc związany mocno
z miejscowością Kobyla. W
pracach składu redakcyjnego
pomagali informatorzy, którzy również dostarczali materiały do książki. Składem
i opracowaniem gra�cznym
zajął się Krzysztof Jabłoński.
Efektem prac tych osób było
wydanie książki pt. „Kobyla.
Historia i współczesność”.
Została ona uzupełniona o
przyrodę i geogra�ę Kobyli. Część historyczna została
spisana na nowo i uzupełniona o nowe dzieje.
Na zakończenie projejtu
w GOK Kobyla odbyły się
trzy spotkania autorskie (7
– 9 października), podczas
których mieszkańcy i zaproszeni goście otrzymali nieodpłatnie egzemplarz. Spotkania otwierał prezes OSP
Wilhelm Walenko, przekazując następnie głos prowadzącemu Janowi Zaczykowi.
Autorzy opowiadali o publi-
kacji oraz odpowiadali na
pytania. Podczas wydarzenia
wyświetlano stare fotogra�e
z życia Kobyli, których historię opowiadały Krystyna
Zielonka i Regina Knura.
W spotkaniach tych uczestniczyli zarówno mieszkańcy
Kobyli, jak i nasi bliscy sąsiedzi oraz goście zaproszeni: etatowy członek Zarządu
Powiatu Raciborskiego Józef
Stukator, wójt gminy Kornowac Grzegorz Niestrój,
sekretarz Radosław Łuszcz,
przewodniczący Rady Gminy Kornowac Mirosław
Małek, wiceprzewodniczący
Rady Gminy Kornowac Eugeniusz Kura, radny Dariusz
Kuśmierz, sołtys Kobyli Jan
Bernacki, prezes Stowarzyszenia LYSKOR Helena Sera�n oraz wiceprezes Ryszard
Kubica, dyrektor Gimna-
zjum w Kornowacu Jolanta
Błaszczok, dyrektor ZSP Pogrzebień Joanna Krasek, dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Kornowacu Wiesława Bochynek, dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kornowacu Mirosława
Granieczny, przedstawiciele
GBP Lyski Beata Nowok, Justyna Grochal i Urszula Piela, proboszcz para�i Kobyla
ks. Edward Lisowski, przewodnicząca KGW Pstrążna
Agnieszka Rusok. Pomoc w
przygotowaniu poczęstunku
podczas spotkań zaoferowały panie z KGW Kobyla
w osobach: Krystyna Rumpel, Krystyna Masarczyk,
Urszula Krakowczyk, Maria
Święty. Obsługą �nansową
projektu zajął się skarbnik
OSP Piotr Szwan przy pomocy kierownika biura LY-
SKOR-u Małgorzaty Dorny.
Wartość projektu wyniosła
ponad 20 tys. zł, z czego
ponad 4 tys. zł odpracowali
nieodpłatnie realizatorzy. Na
s�nansowanie kosztów zadania otrzymano pożyczkę
z budżetu Gminy Kornowac,
która zostanie zwrócona po
rozliczeniu projektu w Urzędzie Marszałkowskim. Wydanie publikacji przyczyniło
się do promocji Kobyli oraz
kształtowania postawy dla
regionalnego
dziedzictwa
kulturowego, do rozwoju
zainteresowań mieszkańców
nt. własnego regionu oraz
do integracji środowiska lokalnego. Publikacje zostały
przekazane szkołom, urzędom gmin, bibliotekom,
stowarzyszeniom z gmin
Kornowac i Lyski. Naszym
zamierzeniem jest, by znala-
zła się także w każdym domu
w Kobyli.
Opracowanie dobrze wpisuje się w nurt popularnej
w ostatnich latach tematyki
regionalnej. Jest to pierwsza
publikacja ukazująca Kobylę
pod tak wieloma aspektami.
Odkrywanie poszczególnych
kart tej opowieści odsłania
obraz górnośląskiej wioski i
opowiada o jej przeszłości a
także prezentuje jej dzisiejsze oblicze. „Kobyla. Historia
i współczesność” zaprasza
Czytelnika do własnych poszukiwań i pogłębienia zawartych w nim treści, przede
wszystkim odkrywania swojej tożsamości, by nie zapomnieć, że Kobyla będąc częścią Śląska ma swoje unikalne
oblicze, którego przetrwanie
zależy od ludzi ją zamieszkujących.

RELACJA Z BIESIADY MIODOWEJ
19 października w Kobyli
w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się „Biesiada
Miodowa”. Było to, jak co
roku, spotkanie członków
Stowarzyszenia LYSKOR i
jego sympatyków z członkami Kół Pszczelarskich z
Czernicy, Brzezia i Raszczyc. W spotkaniu udział
wzięli także zaproszeni goście:
• Adam Zdziebło – senator
RP, Sekretarz Stanu Minister-
stwa Rozwoju Regionalnego
w randze wiceministra
• Małgorzata Handzlik – europoseł członek Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony
Konsumenta
• Ryszard Zawadzki – poseł
na Sejm RP
• Grzegorz Niestrój – wójt
gminy Kornowac
• Wiesława Bochynek – dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Kornowacu zs. w
Kobyli
Helena Serafin i Piotr Burda z laureatami konkursu o pszczołach i miodach
TWOJAGmina
WYDAWCA:
Urząd Gminy Kornowac
ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac
tel. 32 430 10 37 w.121
e-mail: [email protected]
REDAKTOR NACZELNY: Ewa Goło�t
DRUK: Drukarnia Polskapresse SP. Z O.O.
SKŁAD: Wydawnictwo Nowiny SP. Z O.O.
NAKŁAD: 1000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych materiałów i zmiany tytułów, a także nie zwraca materiałów niezamówionych.
• prezesi kół pszczelarskich:
z Czernicy Romuald Kowalski wraz z wiceprezesem Piotrem Burdą, z Brzezia Piotr
Tomala i z Raszczyc Erwin
Wrazidło.
Prezes Stowarzyszenia LYSKOR Helena Sera�n przywitała wszystkich gości oraz
wręczyła podziękowania za
współpracę na rzecz stowarzyszenia. Krótką charakterystykę działalności kół
pszczelarskich przedstawił
wiceprezes Piotr Burda. W
dalszej części swojej wypowiedzi powiedział parę
słów na temat apiterapii.
Romuald Kowalski opowiedział zebranym o 90-leciu
Kół w Czernicy i Brzeziu.
Podczas wydarzenia można
było zwiedzić przygotowaną
przez pszczelarzy wystawę
– profesjonalne ubrania, ule
przekrojowo od starych do
współczesnych, urządzenie
do apiterapii, książki pszczelarskie. Stowarzyszenie LYSKOR przygotowało ulotki o
różnych rodzajach miodów
z pasieki oraz propolisie (kit
pszczeli), pyłku kwiatowym,
mleczku pszczelim i wosku.
Przygotowano także „żywy
ul” obramowany szkłem,
gdzie zaznaczono barwnikiem matkę pszczelą, trutnie
i pszczoły robotnice. Zaproszono również do degustacji
miodów na wa�u takich jak
mniszkowy, akacjowo-lipowy, nawłociowy. Piotr Burda
i Helena Sera�n przeprowadzili konkurs dla dzieci o
pszczołach i miodach. Każdy
uczestnik konkursu otrzymał
w prezencie 3 rodzaje miodów do degustacji. Wszyscy
uczestnicy biesiady zostali
poczęstowani kawą i pączkami oraz zimną przekąską
i bograczem. Zaproszeni
goście również zabrali głos.
Do degustacji przygotowano kilka rodzajów miodu
Każdy uczestnik otrzymał folder dotyczący małych projektów
Każdy uczestnik otrzymał
folder dotyczący małych projektów, zrealizowanych za
pośrednictwem Stowarzyszenia LYSKOR. Uczestnicy odśpiewali również kilka piose-
nek biesiadnych. W imprezie
uczestniczyli także hodowcy
gołębi z gminy Kornowac.
Sądząc po twarzach uczestników, wszyscy świetnie się
bawili.

UWAGA
Przypomina się mieszkańcom o obowiązku wymiany dowodu osobistego
w razie upływu terminu ważności.
O wymianę w takim przypadku należy wystąpić nie później niż na 30 dni przed
upływem terminu ważności dokumentu.
TWOJA GMINA
NR 8/2013
29 września na boisku LKS
„Strzelec” Rzuchów odbył
się bieg przełajowy. Było to
ostatnie spotkanie w ramach
projektu pn. „Pędź po zdrowie, a gdzie? W Rzuchowie”, projekt �nansowany z
programu „Działaj lokalnie
VIII”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w
Polsce i Centrum Rozwoju
Inicjatyw Społecznych CRIS.
W biegu na starcie stanęły
przedszkolaki, uczniowie
szkoły podstawowej, gimnazjum oraz dorośli. Obok
przedstawiamy klasy�kację
w poszczególnych grupach.

I bieg przełajowy
Uczestnicy i organizatorzy biegu
3
Przedszkolaki:
1. miejsce Mikołaj Gołofit
2. miejsce Karol Gołofit
3. miejsce Klaudia Gosek
Szkoła Podstawowa:
1. miejsce Miłosz Musiolik
2. miejsce Filip Franiczek
3. miejsce Wiktoria Kwiatkowska
Gimnazjum:
1. miejsce Dawid Kwiatkowski
2. miejsce Marzena Kuźmińska
3. miejsce Piotr Granieczny
Kobiety:
1. miejsce Bożena Franiczek
2. miejsce Aleksandra Pytlik
3. miejsce Ilona Kuźmińska
Mężczyźni:
1. miejsce Krzysztof Skupień
2. miejsce Damian Gołofit
3. miejsce Marek Mandera
OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
14 października w Domu
Przyjęć Anielski Młyn w
Pogrzebieniu odbyła się
uroczystość z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. Organizatorem
obchodów
tego święta był Związek
Nauczycielstwa
Polskiego Oddział w Kornowacu.
Impreza odbyła się pod
patronatem Wójta Gminy
Kornowac.
W obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Gminie Kornowac spotkali się
nauczyciele i pracownicy
oświaty naszych placówek. W uroczystości udział
wzięło także wielu znamienitych gości i tu należy wymienić przede wszystkim
posła Henryka Siedlaczka,
przedstawiciela Kuratorium
Oświaty Halinę Sytnikow,
członka Prezydium Zarządu
Okręgu Śląskiego Związku
Nauczycielstwa Polskiego
Kazimierza Piekarza. Uroczystość swoją obecnością
zaszczycili także przewodniczący Rady Gminy Kornowac Mirosław Małek,
przewodniczący
komisji
oświaty, kultury, sportu i
zdrowia Rady Gminy Kornowac Jan Zaczyk.
Wręczenie nagród nauczycielom ZSP w Rzuchowie
Uhonorowanie dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Wręczenie nagród nauczycielom Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Kornowacu
Gości przywitała Prezes
Zarządu Oddziału w Kornowacu Związku Nauczycielstwa Polskiego – Teresa Szyra. Wójt Gminy Kornowac
Grzegorz Niestrój, w swoim
przemówieniu
podkreślił
duże zaangażowanie gminy Kornowac na przełomie
ostatnich lat w rozwój gminnej oświaty oraz przekazał
życzenia wszystkim pracownikom szkół i przedszkoli z
okazji ich święta.
Życzenia dla wszystkich
związanych z oświatą przekazali również zaproszeni
goście.
Wręczenie nagród nauczycielom ZSP w Kobyli
Punktem kulminacyjnym
uroczystości było wręczenie
nagród pracownikom placówek oświatowych przez ich
dyrektorów oraz wręczenie
nagród Wójta Gminy Kornowac dyrektorom szkół.
Prezes ZNP Oddział w
Kornowacu Teresa Szyra wręczyła pracownikom
oświaty, którzy obchodzili
jubileusz 25 lat pracy pamiątkowe zegarki.
Całą uroczystość okrasił
program wokalny uczniów
Gimnazjum im Jana Pawła II
w Kornowacu.

Wręczenie nagród nauczycielom ZSP w Pogrzebieniu
Rajd rowerowy „Rowerem po obszarze LYSKOR-u”
Uczestnicy rajdu pokonali trasę o długości 28 km
28 września odbył się kolejny rajd „Rowerem po
obszarze LYSKOR-u”, którego organizatorem było
Stowarzyszenie
LYSKOR.
Miłośnicy jazdy na rowerze
wyruszyli z Pogrzebienia,
przejeżdżając 28 km przez
miejscowości gmin Lyski i
Kornowac. Mimo złych zapowiedzi, pogoda dopisała,
a wśród uczestników rajdu
znalazły się także osoby z
Raciborza oraz Gliwic. Okolice przejechaliśmy w spokojnym tempie, poznając nie
tylko zabytki położone na
trasie rajdu – w tym liczne
kapliczki, kościół w Raszczycach, pałacyk na Winnej
Górze – lecz także przykłady
projektów zrealizowanych
dzięki środkom z Programu
Rozwoju Obszarów Wiej-
Relacja ze „Święta Pieczonego Ziemniaka”
15 października w Bogunicach od godz. 16.00 przygotowano miejsce pod ognisko, w którym miały się piec
ziemniaki. Stowarzyszenie
„LYSKOR” co roku organizuje pieczenie ziemniaka
włączając do jego organizacji
miejscową ludność. W tym
roku „Święto pieczonego
ziemniaka” zorganizowano
przy boisku przy współpra-
cy mieszkańców Bogunic. W
przygotowaniu wydarzenia
aktywnie uczestniczyli strażacy z miejscowej OSP, panie
z Koła Gospodyń Wiejskich,
pan radny, a wszystkim zarządzała gospodarz terenu
sołtys Małgorzata Jureczko,
aktywny członek Stowarzyszenia „LYSKOR”. O dawnym
zwyczaju pieczenia ziemniaków oraz historii ich spro-
wadzenia do Polski opowiedziała prezes Stowarzyszenia
„LYSKOR” Helena Sera�n.
Dla dzieci zgromadzonych
wokół ogniska przeprowadzono konkurs wiedzy o
ziemniaku, w którym każda
poprawna odpowiedź została
nagradzana lizakiem.
W spotkaniu uczestniczyło 75 osób z terenu działania
Stowarzyszenia. W trakcie
trwania imprezy panie z
KGW piekły placki ziemniaczane, które podano z ke�rem lub jogurtem. W trakcie pieczenia ziemniaków
w ognisku, uczestnicy spotkania śpiewali piosenki śląskie przy akompaniamencie
akordeonu. Wszyscy dobrze
się bawili do późnych godzin
wieczornych.

skich. Na mecie uczestnicy
otrzymali drobne upominki
w postaci breloków-latarek
oraz opasek odblaskowych.
Wszystkim
uczestnikom
rajdu dziękujemy za aktywne uczestnictwo i już
zapraszamy na rajd przyszłoroczny. Serdeczne podziękowania składamy także
Straży Miejskiej z Raciborza, Straży Gminnej z Lysek
oraz strażakom OSP z Żytnej, Bogunic i Zwonowic za
pomoc przy zabezpieczeniu
imprezy a także Kobietom
Aktywnym ze Zwonowic za
przygotowanie poczęstunku
na mecie. Rajd współ�nansowano ze środków Unii
Europejskiej w ramach Osi
4 Leader Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Rzuchowie zwraca się z
prośbą do wszystkich miłośników straży i nie tylko o
wsparcie finansowe na zakup średniego samochodu
pożarniczego. Wpłaty można dokonać na konto OSP
Rzuchów
Nr konta 39203000451110000002337200
Z dopiskiem: „darowizna na zakup samochodu”
Osoba do kontaktu: Jacek Kuźmiński tel. 508 500 991
4
TWOJA GMINA
NR 8/2013
OBCHODY DNIA ŁĄCZNOŚCIOWCA Poznajemy kraj
W PRZEDSZKOLU W ŁAŃCACH
Podczas spotkania dzieci zaprezentowały wiersz i piosenkę
18 października obchodzimy Dzień Łącznościowca,
czyli wszystkich pracowników branży telekomunikacyjnej i pocztowej. W
związku z tym świętem
przedszkole w Łańcach odwiedził pracownik Poczty
Polskiej. Podczas spotkania
nasz gość opowiedział nam
wiele intersujących rzeczy
o swojej pracy. Pani listonoszka wyjaśniła przedszkolakom zasady dostarczania
różnych przesyłek. Zaprezentowała listy, pocztówki i
ulotki. Dzieci z zainteresowaniem słuchały oraz odpo-
wiadały na pytania odnośnie
adresu zamieszkania. Przedszkolacy docenili ciężką pracę pani listonosz.
Spotkanie miało na celu
przybliżenie maluchom pracy poczty oraz wdrażanie do
poszanowania ciężkiej pracy
zawodowej. Pani listonoszka
sprawiła dzieciom słodką
niespodziankę, a one odwzajemniły się wierszem,
piosenką i jesiennym słonecznikiem wykonanym z
bibuły. Dzieci z pewnością
na długo zapamiętają to ciekawe spotkanie.

Nauka języka migowego
W związku z tym, że rok
2013 został ogłoszony Rokiem Osób Niepełnosprawnych, postanowiliśmy w
ramach cyklu „Spotkań z
ciekawymi ludźmi” zaprosić Wiesławę Brzeskot, która
przeprowadziła dla uczniów
klas IV – VI warsztaty posługiwania się językiem migowym. Warsztaty wzbudziły w
dzieciach wielkie zainteresowanie i ogromne emocje.
Pani Wiesia pokazała
dzieciom jak posługiwać się
alfabetem palcowym oraz
nauczyła kilku zwrotów w
języku migowym, tj. „dzień
dobry”, „nazywam się...”,
„mam 11 lat”, „lubię/nie lubię
szkoły”, „jestem uczennicą/
uczniem szkoły podstawowej”, „dziękuję”, itp.
Na zakończenie uczniowie
pięknie podziękowali pani
Wiesi, oczywiście w języku
migowym.
Zainteresowani nauką języka migowego mogą odwiedzić stronę internetową www.
migam.pl.
Mirosława Twardzik
Grzybobranie w Krzyżkowicach
W bieżącym roku szkolnym w Szkole Podstawowej
w Rzuchowie rozpoczęło
swoją działalność koło turystyczne „Żuczki”. Do koła
należą uczniowie klasy V i
VI. Główne cele koła to:
• Rozwijanie postaw patriotycznych u uczniów poprzez
poznawanie Polski, jej tradycji, kultury narodowej i
przyrody, ze szczególnym
uwzględnieniem najbliższej
okolicy;
• Przyswojenie przez uczniów
wiedzy o kraju i środowisku;
• Kształtowanie osobowości
uczniów, ich stosunku do
drugiego człowieka i samego
siebie;
• Rozwijanie zainteresowań
krajoznawczych i turystycznych;
Wiesławę Brzeskot
Święto pieczonego ziemniaka
Warsztaty posługiwania sie językiem migowym
Wiesława Brzeskot
LUDZIE
Kolorowe kartki dotrą wkrótce do adresatów
LISTY PISZĄ...
Po raz trzeci postanowiliśmy
przyłączyć się do akcji i napisać do Małych Marzycieli z
Marzycielskiej Poczty. Tym razem uczniowie wykonali wyłącznie kartki urodzinowe dla
tych dzieci, które obchodzą
swoje urodziny w październiku. Chętnych do wykonania
kolorowych kartek nie zabrakło, przyłączyli się również
drugoklasiści, którzy z wielkim zapałem zabrali się do
pracy. Kolorowe kartki pełne
balonów, tortów ze świeczkami oraz postaci z bajek dotrą
wkrótce do adresatów. Mamy
nadzieję, że wywołają chociaż
malutki uśmiech na ich twarzach. Dla naszych uczniów
była to kolejna okazja by bezinteresownie nieść pomoc innym – sprawdzian z wrażliwości i empatii.
Już wkrótce kolejna akcja!
Izabela Wszołek
Rajd rowerowy
• Wdrażanie do racjonalnego
i kulturalnego organizowania
i spędzania wolnego czasu.
Pierwszą zaplanowaną imprezą był rajd rowerowy. Trasa
rajdu przebiegała z Rzuchowa
do Krzyżkowic i z powrotem
do Rzuchowa. W Krzyżkowicach, po spacerze w lesie
i grzybobraniu, odbyło się
Święto Pieczonego Ziemniaka. Pośród śmiechu, rozmów
na różne tematy, przy cieple
ogniska wszyscy uczestnicy
delektowali się ziemniakami
pieczonymi w ognisku. W dobrych humorach wróciliśmy
do domu, planując już następną imprezę – pieszą wycieczkę do Grodziska „Śladami
naszych przodków”.
Mirosława Twardzik,
Jolanta Tatura
TWOJA GMINA
NR 8/2013
5
Przedszkolaki z Pogrzebienia z wizytą w piekarni
Zwiedzanie piekarni
C
elem wychowania przedszkolnego jest między innymi – „budowanie dziecięcej
wiedzy o świecie społecznym,
przyrodniczym i technicznym,
wspieranie ich ciekawości i aktywności…”
Degustacja słodkich wypieków
Dzieci z przedszkola w
Pogrzebieniu udały się na
wycieczkę do piekarni państwa Moniki i Andrzeja Kijonków w Pogrzebieniu.
Podczas wycieczki miały
możliwość zobaczyć jak wy-
gląda piekarnia od środka.
Słuchając informacji zwiedziły magazyn, sklep, obserwowały pracę urządzeń
służących do produkcji pieczywa. Mogliśmy zapoznać
się z tym jak wygląda przy-
Piec do wypieku pieczywa
gotowanie ciasta na chleb,
od momentu przygotowania zakwasu i jak wygląda
piec do wypieku pieczywa.
Widzieliśmy również jak
gotowy, upieczony już chleb
za pomocą specjalnej łopa-
ty wyjmowano z pieca.
Dziękujemy właścicielom
za możliwość zwiedzenia
piekarni, poznania pracy
piekarza i zapoznania z tajnikami wypieku pieczywa.
Na koniec dzieci podzię-
kowały i wręczyły własnoręcznie wykonaną laurkę,
oraz zostały obdarowane
słodkim upominkiem.
Było interesująco i pachnąco.

POLSKO–CZESKIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE
W ramach realizowanego
projektu „POLSKO–CZESKA PODRÓŻ W CZASIE”
26 września w Szkole
Podstawowej w Rzuchowie
gościliśmy uczniów wraz z
opiekunami z zaprzyjaźnionej szkoły z Novego Jicina,
aby wspólnie zająć się sztuką
witrażu. Uczniowie zostali
przydzieleni do stolików w
sposób mieszany, co ułatwiło
pokonywanie barier językowych i umożliwiło wzajemne
kontakty. Z przygotowanych
różnorodnych wzorów witrażowych każdy z uczniów wybrał coś dla siebie i z pełnym
zaangażowaniem
wszyscy
zabrali się do pracy, efektem
której będzie zorganizowana
wkrótce wystawa szkieł witrażowych. Wspólne kolejne
spotkanie było również okazją do stworzenia roboczej
wersji słowniczka polsko-czeskiego. Uczniowie otrzymali obrazki przedstawiające
różne osoby, przedmioty oraz
miejsca, mieli je podpisać w
dwóch językach; dodatkowo
zadaniem grup było wypisanie jak największej liczby
słów związanych m.in. z porami roku, częściami ciała,
nazwami barw, przyrodą. Zadanie to przyniosło uczniom
i opiekunom wiele emocji, radości i zadowolenia. Uczniowie obu szkół doskonale
sobie poradzili z wymianą
słówek. Doszli też do wniosku, że nasze języki mają ze
sobą wiele wspólnego. Po zakończonych pracach wszyscy
udali się na wspólny posiłek,
rozdano drobne upominki,
dyplomy i gadżety promujące realizowany projekt. Część
uczniów wymieniła się także
adresami. Na koniec podziękowano wszystkim za udział
w warsztatach i pożegnano
grupę z Czech.
Izabela Wszołek
Podczas pracy z witrażami
SREBRNA DRUŻYNA
Podczas pracy nad słownikiem polsko-czeskim uczniowie doszli do wniosku, że nasze języki mają wiele wspólnego
Zwiadowcy w małym palcu
Artur Szałkowski i Jakub Iksal – uczestnicy konkursu Zwiadowcy
Eliminacje szkolne II
Wojewódzkiego Konkursu
Wiedzy o Literaturze: Przygody Willa, bohatera „Zwiadowców” Johna Flanagana
pod patronatem Śląskiego
Kuratora Oświaty.
W bibliotece szkolnej Gimnazjum w Kornowacu, uczniowie klasy II b Artur Szałkowski i Jakub Iksal rozwiązywali
test dotyczący przygód Willa
– bohatera „Zwiadowców”.
Zadanie polegało na udzieleniu odpowiedzi na 25 pytań
i rozwiązaniu wykreślanki.
Wcześniej chłopcy przeczytali 11 grubych ksiąg przygód
naszego bohatera: „Ruiny
Gorlanu”, „Płonący most”,
„Ziemia skuta lodem”, „Bitwa
o Skandię”, „Czarnoksięznik z
Północy”, „Oblężenie Macindaw”, „Okup za Eraka”, „Królowie Clonmelu”, „Halt w
niebezpieczeństwie”, „Cesarz
Nihon-Ja” i „Zaginione historie”. 12 księga przygód pt.
„Królewski zwiadowca” już
jest w księgarniach od 9 października, ale nie wchodziła w
zakres tego konkursu. Prace
chłopców zostały wysłane do
organizatora konkursu – ZSO
w Mysłowicach. Wyniki konkursu zostaną umieszczone
na stronie www.kosciuszko.pl
w zakładce BIBLIOTEKA do
20.10.2013 r. Życzymy Wam
jak najlepszych wyników. 
Wiktoria, Krzysztof i Julia z dyplomami
W czwartek 19 września
drużyna uczniów klasy VI
Szkoły Podstawowej w Kobyli, w składzie Julia Dąbrowska, Wiktoria Gawron
oraz Krzysztof Cieślik, wzięła udział w Turnieju Wiedzy
o Ruchu Drogowym. Turniej jest organizowany przez
Miejską Bibliotekę w Raciborzu oraz Komendę Powiatową Policji. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu,
który składał się z trzydziestu
pytań dotyczących przepisów
ruchu drogowego, sytuacji
na drodze oraz udzielania
pierwszej pomocy. I choć
pytania były podchwytliwe i
uczestnicy musieli się nieźle
nagłowić by na nie odpowiedzieć, okazało się, że nie mają
sobie równych. Po podliczeniu wyników Julia Dąbrowska zajęła I miejsce, a Krzysztof Cieślik zajął miejsce IV.
W klasy�kacji drużynowej
uczniowie z Kobyli zajęli II
miejsce. GRATULUJEMY!

6
TWOJA GMINA
NR 8/2013
OTWARCIE WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ
„KOBYLSKIE WESELE”
Spośród 1500 starych fotografii pokazano 27
Wystawę najstarszych i najciekawszych zdjęć o tematyce
weselnej otwarto w poniedziałek 23 września w Gminnym
Ośrodku Kultury w Kobyli.
Członkowie Stowarzyszenia
Wspierania Rozwoju Wsi Kobyla realizując projekt p.n.:
„Kobylskie Wesele” zaprosili
mieszkańców na fotogra�czną
podróż w czasie. Wśród około
1500 starych zdjęć pochodzących z terenu Kobyli i okolic
wybrano 27 tworzących interesującą wystawę. Jej głównym
celem jest pokazanie tradycji i
obrzędów weselnych uwiecz-
nionych na fotogra�ach,
nierzadko przez długie lata
nieoglądanych przez nikogo.
Z zaproszenia na otwarcie wystawy skorzystało w tym dniu
ponad 30 osób zainteresowanych tradycją i historią tych
terenów. Pokazanie młodszemu pokoleniu i przypomnienie starszym uczestnikom wystawy wyjątkowych prac było
możliwe dzięki wielkiej pasji
Państwa Krystyny i Lucjana
Zielonków, którzy wiele godzin spędzili na gromadzeniu
i opracowywaniu przekazywanych zdjęć. Profesjonalnie
Na zdjęciach mieszkańcy odnajdowali często swoich przodków
przygotowana głównie przez
Janusza Szlapańskiego i Marka
Niewrzoła wystawa oddając
klimat tamtej epoki pozwala
uratować od zapomnienia weselne obrzędy z dawnych lat.
Nie zabrakło również w tym
dniu starszych mieszkańców
Kobyli, którzy na fotogra�ach
niejednokrotnie odnajdowali
swoich przodków, znajomych
i sąsiadów. Zdjęcia będzie
można oglądać w kolejnych
dniach jako ekspozycję stałą
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Kobyli oraz jako część publikacji przygotowywanej pod
koniec listopada tego roku.
Projekt: „Kobylskie Wesele”
przygotowany przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wsi Kobyla jest do�nansowany ze środków Programu
„Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalnej Organizacji Grantowej Centrum
Inicjatyw Społecznych CRIS
w Rybniku.
tekst: Mirosław Małek /
foto:Janusz Szlapański
Z zaproszenia na wystawę skorzystało ponad 30 osób
Warsztaty z „Carvingu”
G
MINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ZORGANIZOWAŁA
WARSZTATY DLA UCZNIÓW
KL. IV, V, VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZUCHOWIE NT.
CARVING CZYLI „ Z CZYM
TO SIĘ JE”? WARSZTATY PROWADZIŁA ANIELA KIRŚNIAK,
DLA KTÓREJ CARVING TO
PASJA I CIEKAWE HOBBY.
Carving to słowo pochodzące z języka angielskiego
określające cięcie, rzeźbienie, wycinanie. Carving
owocowy swoje korzenie
ma na dalekim wschodzie:
w Chinach, Tajlandii oraz
Japonii. Jest to sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach, mająca na początku
charakter
ekskluzywny
gdyż była obecna głównie
na dworze królewskim w
Tajlandii lub cesarskim w
Chinach.
Carving posiada wiele odmian. Najbardziej popularna i zarazem najstarsza od-
miana to carving tajski – to
głównie motywy kwiatowe.
W Polsce carving jest obecny od 2004 roku.
Do carvingu używa się
takich owoców jak: arbuz,
melon, mango, dynia czy
papaja. Dobrym materiałem są również wszelkie
warzywa np.: rzepa, buraki,
brukiew, rzodkiew, kabaczki, a także te trudniejsze takie jak: pomidor, papryczka
chili czy cebula.
Uczestnicy
warsztatów
tworzyli swoje dzieła z: rzepy, pora, marchwi i cukinii.
Warsztaty odbyły się w bardzo miłej i ciekawej atmosferze oraz dały dużo przyjemności „artystom” jak
i osobom podziwiającym
wykonane kompozycje, a
byli to pierwszoklasiści tejże szkoły.
Następne takie warsztaty
odbędą się w bibliotece w
Kobyli a uczestnikami będą
uczniowie Szkoły Podstawowej w Kobyli.
Mirosława Granieczny
Czytamy przedszkolakom
W przedszkolu w Łańcach
bibliotekarka pracująca w
Bibliotece w Kobyli rozpoczęła cykliczną akcję głośne-
Podczas akcji głośnego czytania bajek
go czytania bajek i wierszy
przedszkolakom.
Głośne
czytanie odbywać się będzie
w każdy pierwszy czwartek
miesiąca. Głośne czytanie
jest proste, bezpłatne i dzieci je uwielbiają. Czytanie
dzieciom dla przyjemności
może być najskuteczniejszą
metodą wychowania młodego czytelnika. Otwierając
książkę i zabierając malucha
w świat fantazji kształtujemy
sposób jego postrzegania
świata, głód wiedzy i wyobraźnię – nade wszystko
zaś, przyzwyczajamy go do
codziennego obcowania z
książeczką, dla siebie, dla relaksu, dla poznania otoczenia. Nawyk czytania i zapał
do książek trzeba kształtować od najmłodszych lat i
to właśnie chcemy osiągnąć
rozpoczynając tę akcję.
Mirosława Granieczny
Przedszkolaki z Łańc z bibliotekarką z Kobyli
Występ RES-PEKT na gali MMA III Festiwal Kołocza Swojskiego w Żorach
21 września w hali MOSiR
w Radlinie odbyła się gala
MMA – Adrenalina Fight
– Pierwsze Uderzenie. Jak
zawsze na takiej gali, nie zabrakło ciekawej oprawy artystycznej, jedną z nich był
występ formacji RES-PEKT
z Łańc, prowadzonej przez
Pawła Porwoła. Dziewczyny
zaprezentowały
wspaniałe
show, które od dwóch miesięcy było przygotowywane
specjalnie na potrzeby gali.
Dziękujemy za tak wspaniały
występ, a Pawłowi Porwołowi za przygotowanie ich do
pokazu. Jesteśmy dumni, że
to właśnie nasz zespół został
poproszony o występ na gali
MMA.
Daniela Widota
22 września trzy koła gospodyń wiejskich: Pogrzebień,
Kobyla i Rzuchów reprezentowały gminę Kornowac na
III Festiwalu Kołocza Swojskiego w Żorach. Oprócz
pysznego kołocza nasze panie
promowały Gminę występami wokalnymi. Wystąpiły
zespoły RZUCHOWIANKI
oraz KOBYLANKI, zaś KGW
Pogrzebień zdobyło nagrodę
za najpiękniej udekorowany
stół, na którym prezentowa-
ły swój kołocz. Impreza była
bardzo udana, nasze panie
godnie reprezentowały gminę, a przy okazji nawiązały
dużo nowych kontaktów do
współpracy. Następny festiwal już za rok!

TWOJA GMINA
NR 8/2013
7
Estetyczne, gospodarcze,
NAUKOWE ZNACZENIE PTAKÓW W PRZYRODZIE
Myszołów
Ptaki należą do najładniejszych tworów, jakie wydała
przyroda. Pod względem barw
niekiedy tylko motyle i kwiaty
je przewyższają, natomiast
przeróżne objawy ich życia,
jak: ruchy, obyczaje, towarzyskość, śpiew, budowa gniazda,
wysiadywanie jaj, wychowywanie piskląt zespalają się w
niezwykle piękną, interesującą całość niespotykaną u żadnych innych zwierząt. Smutne
byłyby np. pola bez śpiewu
skowronka, wiosenny las, czy
ogród bez gwiżdżącego kosa,
a chaty wiejskie bez jaskółek.
Nie ma człowieka, który by
nie odczuwał uroku pieśni
słowika, drozda śpiewaka i
tylko osobnik chory, wyzuty z
wszelkiego uczucia może tych
uroków nie dostrzegać.
Widok rzadko spotykanego
ptaka sprawia na każdym człowieku szczególne wrażenie.
Wytrawny obserwator potra�
godzinami tkwić w miejscu, by
dostrzec jak najwięcej zjawisk
życia i zachowania interesującego, pięknego ptaka, a takie
spotkanie z rzadkim ptakiem
w wolnej przyrodzie należy
do przeżyć pozostawiających
niezatarte wrażenia. Któż z
nas nie podziwiał sylwetki
krążącego w przestworzach
myszołowa? A tych na terenie naszej gminy nie brakuje.
Któż nie zachwycał się białymi
jak śnieg dzikimi łabędziami
pływającymi po ta�i jeziora?
Nie spotyka się też człowieka, który by na moment nie
przystanął na widok bociana
siedzącego na gnieździe, czy
sikorki znoszącej materiał na
gniazdo do skrzynki lęgowej.
Niemal każdy, kto znajdzie
się nad stawami wsłuchuje się
w okrzyki trzciniaka, który
Dudek
jakby urągał żabom, a w majowy, ciepły wieczór – któż nie
wyczuwał nastroju, gdy pieśń
słowika rozbrzmiewa po okolicy?
Podobnie zimą. Kiedy otoczenie nie jest zbyt ciekawe,
czyż nie rozwesela nas sylwetka szczygła na główce ostu,
sikorki lub dzięcioła przy
karmieniu? W środku dużych
miast, gdzie nie ma dzikich
ptaków, ich miejsce zastępują
gołębie. Wszyscy znamy stada
na wpół oswojonych gołębi
żyjących z łaski mieszkańców
na ulicach wielkich miast. Na
tle pędzących ulicami samochodów i tramwajów gołębie
wnoszą do obrazu nowoczesnego miasta nastrój szczególnie miły i naprowadzają człowieka na pogodne, życzliwe
myśli.
Widok sylwetki pięknego
ptaka, wywiera dodatni wpływ
na naszą psychikę i tego nie da
się przeliczyć na pieniądze.
Obserwując ptaki na tle pachnącego żywicą i kwieciem
lasu, człowiek przestaje myśleć o swoim losie, niepowodzeniach, przenosi się w świat
jakby przyjemniejszy, pełen
powabu, harmonii, równowagi i przyjaźni. Obcowanie
z dzikimi ptakami w wolnej
przyrodzie wzmaga koncentrację umysłu, koi nerwy, gasi
zmęczenie, potęguje siły m.in.
dlatego, że znajdujemy się w
lesie – fabryce tlenu. Stąd to
mieszkańcy wielkich miast na
wypoczynek w okresie letnim
najchętniej garną się do lasu.
Do tych względów z dziedziny estetyki dochodzą jeszcze korzyści materialne, jakich przysparzają nam ptaki.
Wiadomo bowiem, że wiele
gatunków, jak: bażanty, ku-
Pisklęta pustułki
ropatwy, dzikie kaczki i inne
tworzą tzw. zwierzynę łowną, dostarczają człowiekowi
smacznego mięsa. Jednak
daleko cenniejsza niż zyski z
mięsa, jest pomoc ptaków w
walce z plagą owadów i gryzoni. Z tego względu nawet,
gdyby ptaki były istotami
brzydkimi i wzbudzały w ludziach odrazę, powinniśmy je
chronić przez cały rok.
Nikt z nas nie zdaje sobie
sprawy, jak olbrzymie ilości
owadów zjadają ptaki w okresie karmienia piskląt. Zawodowi ornitolodzy obliczyli np.,
że jeden lęg szpaków w ciągu
5 dni zjadł: 796 chrabąszczy,
160 pędraków, 27 sprężyków
i 12 czerwi much. Mysikrólik
o ciężarze 10 g zjada wciągu
roku 214 kg owadów, a sikora bogatka ważąca 21 g zjada
dziennie tyle owadów, ile sama
waży. W okresie karmienia
piskląt ptaki od świtu aż do
wieczora zajęte są poszukiwaniem pożywienia. Przyloty ich
z karmą do gniazda są bardzo
częste: dzięcioł w 15 godzin
dnia przylatuje do gniazda
160 razy, szpak 190 razy, pliszka 320 razy, bogatka 350 razy,
muchołówka szara 400 razy,
kowalik 380 razy, a raniuszek
500 razy.
W porównaniu z innymi
ptakami, szczególne miejsce
należy wyznaczyć szpakom,
gdyż one potrzebują dużo
pokarmu i odznaczają się
zdolnością szybkiego trawienia. W lesie sosnowym na
wyspie Wolin stado szpaków
/ok. 1000 szt./ tłumnie obsiadło korony drzew, na których
nadmiernie rozmnożyły się
gąsienice i jakby na wyścigi
jeden przed drugim skakały
po gałęziach podejmując co
chwila dziobem gąsienicę.
Idąc tak szeroką ławą, szpaki
w ciągu pół godziny oczyściły
2 ha lasu. Czy zatem bez ptaków las mógłby istnieć?
Chemiczne środki nie dorównują działalności ptaków.
Są bowiem tak drogie, że ich
stosowanie dopiero wówczas
może się opłacić, kiedy plaga
przybiera większe rozmiary.
Użycie środków trujących
pociąga za sobą fatalne skutki, gdyż zabijają one również
wszystkie zwierzęta, nie wyłączając ptaków, i tym samym
przyczyniają się do jeszcze
większego zaburzenia równowagi biologicznej w lesie,
przygotowując teren do nowych klęsk.
Olbrzymią rolę w tępieniu
drobnych gryzoni spełnia
większość naszych ptaków
drapieżnych i sów. Obliczono, że w latach ob�tujących
w myszowate gryzonie, sowa
pójdźka zjada rocznie ok. 400,
sowa uszata – 1300, sowa płomykówka – 2500 szt. Pustułka
łowi ich około 1000, myszołów ok. 3000 szt. Tych kilka
przykładów świadczy o tym
znaczeniu ptaków drapieżnych w ochronie lasu, naszych
pól i ogrodów. Również szkody spowodowane przez drapieżniki polujące na ptaki nie
są ani w części tak wielkie, jak
to twierdzono na podstawie
starych uprzedzeń. Ten sam
jastrząb, który wyrządza szkodę zjadając kuropatwę, oddaje
usługi zjadając wronę, która
czyni wielkie spustoszenia wypijaniem jaj różnych ptaków.
Krogulec wprawdzie chwyta
wyłącznie drobne ptaki, lecz
80% jego pokarmu stanowią
wróble, bo te są najbardziej
dostępne, a dla rolnika i le-
Kreatywne spotkanie w gimnazjalnej bibliotece
Aleksandra Pytlik zaprezentowała ręcznie robioną biżuterię
W Bibliotece w Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Kornowacu odbyło się spotkanie z Aleksandrą Pytlik,
która na co dzień pracuje
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kornowacu, prowadząc m.in. warsztaty
biżuteryjne w świetlicach
GOK-u.
Pani Ola pokazała ręcznie
robioną biżuterię, a także
zachęcała do zainteresowania się unikalnym rękodziełem. Obecnie, materiały do
wyrobu różnego rodzaju
przedmiotów ozdobnych są
łatwo dostępne, i nic nie stoi
na przeszkodzie aby rozwijać
swoją kreatywność i czerpać
satysfakcję ze swojej pasji.
W ramach kontynuacji
tego spotkania, zaplanowane
są warsztaty z rękodzieła, aby
tym razem młodzież gimnazjalna mogła sama zmierzyć
się z wykonaniem własnej
ozdoby i aby każdy mógł
stwierdzić, że to nic trudnego – nie trzeba mieć jakiegoś
specjalnego talentu.

Jastrząb gołębiarz
śnika są co najmniej obojętne.
Znaczenie ptaków drapieżnych, podobnie zresztą jak
wszystkich innych zwierząt,
należy zatem rozpatrywać jedynie z punktu widzenia biocenotyki. Ważną rolę spełniają
w przyrodzie drapieżniki tworząc rodzaj policji sanitarnej
chroniącej zwierzynę przed
zwyrodnieniem i degeneracją.
Usuwając osobniki chore lub
osłabione, zapobiegają szerzeniu się epidemii i uniemożliwiają rozmnażanie się zwierzynie chorej. Przekonano się,
że jastrzębie i sokoły tresowane chwytają bardzo niechętnie
ptaki zdrowe i silne, natomiast
z pasją rzucają się na osobniki
osłabione.
Różnego rodzaju przesądy
i zabobony były powodem,
że człowiek przez całe wieki
odnosił się nieprzychylnie
do sów. Tymczasem dzisiaj
wiadomo, że sowy żywią się
prawie wyłącznie drobnymi
gryzoniami, zwłaszcza polnikami, myszami i szczurami,
co można stwierdzić na podstawie badań tzw. wypluwek.
Sowa uszata zjada w ciągu
jednego roku ok. 1000 myszy
i polników, a jeden polnik w
ciągu roku zjada 1 kg ziarna,
co oznacza, że jedna sowa
ratuje rocznie 1 t zboża. Na
skutek tego, że człowiek przez
całe wieki tępił większe ptaki
drapieżne i sowy, stały się one
rzadkością, dlatego nie możemy dopuścić, by z naszej winy
tak cenne i interesujące zwierzęta nieodwołalnie zniknęły
z powierzchni ziemi.
Ptaki są cennym przedmiotem wnikliwych badań
naukowych, bowiem wiele
jest jeszcze nierozwiązanych
zagadek dotyczących przelo-
tów i psychologii ptaków. Nie
wiadomo np. czym orientują
się ptaki w czasie corocznych
wędrówek, dlaczego ptaki
tego samego gatunku np. dzikie kaczki, jedne zostają i zimują z powodzeniem, a inne
odlatują na południe. Inne,
prowadzące podobny tryb
życia, np. bażant i kuropatwa
zostają na zimę, a przepiórka
odlatuje, kos zimuje, a drozd
śpiewak odlatuje na południe.
Stwierdzono też, że niektóre
gatunki potra�ą bez wypoczynku pokonać jednym lotem przestrzeń 6000 km nad
oceanem, kierując się przy
tym w sposób dla nas niezrozumiały. Doświadczenia przeprowadzone z ptakami, które
chwytano przy gniazdach i
wywożono za pomocą samolotów wykazały, że prawie
każdy dziki ptak natychmiast
znajduje drogę powrotną bez
żadnej poprzedniej nauki,
czy ćwiczeń. Jest to jedna z
najciekawszych zagadek w
świecie ptaków. Nie wiadomo
też, czy takie cechy jak np.:
głosy, ruchy, budowa gniazd
u ptaków należy zaliczyć do
nabytych tzn. tych, których
ptak musi się nauczyć, a które
z nich są wrodzone. Nie ulega wątpliwości, że znaczenie
ptaków dla nauki w miarę
postępu wiedzy będzie coraz
większe. Przyszłe pokolenia
będą mogły korzystać z tego
cennego obiektu badań tylko
pod warunkiem, że go nie wyniszczymy. Zatem za ochroną
ptaków przemawiają względy
naukowe tak samo zdecydowanie, jak wzgląd na estetykę
i gospodarkę człowieka.
Roman Pieła
Plastikowe nakrętki dla Roberta
Ogłaszamy IX konkus ekologiczny „Zbieramy plastikowe nakrętki”. Adresatami
konkursu są dzieci z naszych
przedszkoli i szkół. Konkurs
rozpoczyna się 1 października 2013 a kończy 31 maja
2014 r. W osobnych kategoriach bedą startowały przedszkola i szkoły. W każdej kategorii będą przyznawane 3
nagrody, za I miejsce 500 zł,
II miejsce 300 zł, III miejsce
200 zł. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca maja
2014 roku. Nagrodzone zostaną te przedszkola i szkoły,
które zbiorą największą licz-
bę plastikowych nakrętek
w przeliczeniu na każdego
przedszkolaka lub ucznia.
Tak jak w zeszłym roku mamy
szczytny cel, nakrętki zostaną
przekazane choremu Robetowi, który cierpi na Mózgowe
Porażenie Dziecięce. Zbierane nakrętki pomogą w zakupnie wózka inwalidzkiego,
który pomoże Robertowi w
codzienym funkcjonowaniu.
Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy do udziału
w konkursie i z góry dziękujemy w imieniu Roberta za
zebrane nakrętki.

8
TWOJA GMINA
NR 8/2013
ROK SZKOLNY ROZPOCZĘLI
Z NOWYMI PLANAMI
III MIEJSCE JUSTYNY GRIM
W POWIATOWYM TURNIEJU
WIEDZY O RUCHU DROGOWYM
EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW
Z KONKURSAMI
Justyna Grim z innymi uczestnikami konkursu w czasie zmagań
Jolanta Błaszczok w czasie przemówienia na rozpoczęcia roku
2 września gimnazjaliści w Kornowacu, podobnie jak 4,5 mln uczniów w
Polsce, powrócili po wakacjach w szkolne mury. Tego roku w placówce
naukę rozpoczęło 46 pierwszoklasistów oraz 97 uczniów klas drugich i
trzecich. Tradycyjnie inauguracja roku szkolnego 2013/ 2014 odbyła się
na sali gimnastycznej od odśpiewania hymnu państwowego i przemówienia Jolanty Błaszczok – dyrektorki szkoły. Następnie młodzież zobaczyła przygotowaną przez kolegów inscenizację fragmentów „Romea i
Julii” po śląsku.
19 września Justyna Grim, uczennica klasy trzeciej z naszego gimnazjum, zajęła III miejsce w Powiatowym Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym, jaki odbył się w Raciborzu Uczniowie w czasie zmagań konkursowych musieli wykazać się nie tylko wiedzą na temat znajomości
przepisów ruchu drogowego, ale również udzielania pierwszej pomocy.
Uczestniczkę do turnieju przygotowała Teresa Szyra.
LEKCJA HISTORII
W NIECO INNEJ FORMIE
BEZPIECZEŃSTWO
PRZEDE WSZYSTKIM!
Europejski Dzień Języków
Uczniowie w czasie żywej lekcji historii
Pogadanka z przedstawicielem Straży Miejskiej w Raciborzu
6 września przedstawiciele Straży Miejskiej w Raciborzu poprowadzili
dla uczniów gimnazjum pogadankę, w czasie której przypomnieli im o
podstawowych zasadach bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Stróże prawa przestrzegali przed przechodzeniem przez jezdnię w niedozwolonym miejscu, poruszaniu się motorowerem bez kasku czy karty
motorowerowej.
UCZNIOWIE MAJĄ
MOŻLIWOŚĆ
ZAGRANICZNYCH WYJAZDÓW
Żywe lekcje historii to już tradycja w gimnazjum w Kornowacu. Co roku
gościmy bowiem przedstawicieli Bractwa Rycerskiego w Gniewie, którzy w niecodzienny sposób uczą historii. Tym razem zajęcia dotyczyły
kultury, polityki i życia codziennego starożytnych Rzymian. Uczniowie w
czasie pokazu aktywnie brali w nim udział, przymierzając ówczesne stroje i przywdziewając zbroję. Chłopcy mogli również popróbować swych
sił w walkach gladiatorów.
POSPRZĄTALI ULICE
KORNOWACA
26 września tradycyjnie już obchodzony jest jako Dzień Języków. Tegoroczne uroczystości w gimnazjum obejmowały prezentację informacji
o różnych językach należących do rodziny indoeuropejskiej oraz do innych rodzin językowych na terenie Europy. Uczniowie dowiedzieli się
też o językach martwych i językach sztucznych (np. esperanto). Później
wzięli udział w konkursach: na przyporządkowanie języków do nagrań
głosowych i video, konkursie bibliotecznym na rozszyfrowanie podanych w oryginale tytułów znanych książek, gdzie należało podać tytuł
polski, język, z którego książka była tłumaczona i jej autora. Konkursy
dotyczyły także wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. Ciekawostką tegorocznych konkursów była pomysłowość organizatorów, gdyż uczniowie mogli zdobywać potrzebne do konkursu informacje z materiałów
rozwieszonych na korytarzu podczas przerw. W tzw. „podchodach” z
językiem angielskim – uczniowie podczas przerw szukali ukrytych karteczek z pytaniami i wrzucali rozwiązania do skrzynki w bibliotece. Gimnazjaliści z klas I a i II a zaprezentowali również dwie scenki – skecze w
języku angielskim („The Ticket Inspector” i „Splendido Hotel”), należące
do klasyki tego gatunku. Scenki przygotowywane były na kółku języka
angielskiego.
Podczas konkursów i scenek wszyscy świetnie się bawili. Nagrodami
były maskotki, repetytoria do nauki języka angielskiego oraz rozlosowane wśród uczestników „vouchery” zwalniające z odpowiedzi z języka angielskiego dla okaziciela karty raz w ciągu semestru. Te ostatnie cieszyły
się wielkim zainteresowaniem. Obchody Dnia Języków przygotowali
nauczyciele języków obcych: Iwona Knura, Dominika Gatnar, Katarzyna
Franica i Artur Skrzyszowski.
ŻYJ SMACZNIE I ZDROWO,
CZYLI GOTOWANIE W SZKOLE
Z końcem sierpnia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu, dzięki
staraniom nauczycielek Iwony Knury i Dominiki Gatnar, rozpoczęło oficjalnie realizację wcześniej pozytywnie zaopiniowanego projektu zagranicznego z Comeniusa. W ramach działań realizowanych przez najbliższe
dwa lata, szkoła będzie współpracowała z placówkami z innych krajów
partnerskich, m.in. z Hiszpanią, Węgrami, Litwą, Wielką Brytanią i Turcją,
a młodzież z tych szkół skorzysta z zagranicznej wymiany. Oznacza to, iż
nasi uczniowie będą mogli pojechać do swych zaprzyjaźnionych zagranicznych kolegów, gdzie przede wszystkim podszkolą swe umiejętności
językowe, ale także poznają współczesny system szkolnictwa w krajach
partnerskich. Oczywiście, jako że będą korzystać z gościnności innych,
sami również zaproszą zaprzyjaźnionych uczniów do siebie. Między innymi o wizytach partnerskich będą rozmawiały na najbliższym spotkaniu w listopadzie w Hiszpanii Jolanta Błaszczok i koordynator projektu
– Iwona Knura.
DARMOWA PRENUMERATA
E-WYDAŃ „MŁODEGO TECHNIKA”
Kornowackie gimnazjum znalazło się na 42 miejscu listy rankingowej 50.
szkół, w których najwięcej uczniów ma bezpłatną prenumeratę e-wydań
„Młodego Technika”. Szkoły aktywne w czytelnictwie tego pisma, czyli
dobre szkoły, których uczniowie przejawiają ponadprogramowe zainteresowania naukami ścisłymi i techniką, zostaną uhonorowane tytułami:
„DOBREJ SZKOŁY” lub „SUPER SZKOŁY”. Każdy uczeń, który ma ochotę zamówić sobie gratis e-wydanie „Młodego Technika”, może wejść
na www.ulubionykiosk.pl wpisując w odpowiednim polu kod rabatowy
przydzielony szkole (do pobrania w szkolnej bibliotece).
Sprzątanie świata
„Sprzątanie Świata” to akcja, która w Polsce ma miejsce już po raz 20. W
tym roku odbyła się pod hasłem „Odkrywamy Czystą Polskę”.
W poniedziałek 23 września uczniowie gimnazjum wraz z opiekunami
włączyli się w ogólnopolskie działania i posprzątali wyznaczone ulice
Kornowaca. Klasa Ia – okolice apteki, boisko, ulicę Raciborską w kierunku Raciborza; klasa Ib – drogę od szkoły w kierunku Lęgowa oraz Kobyli;
klasa IIa – drogę od krzyża w stronę Kolonii oraz obejście szkoły; IIb
– ulicę Starowiejską i Spokojną; IIIa – obejście szkoły; a kl. IIIb – drogę
do Urzędu Gminy i okolice przystanku. W tegorocznej akcji zebraliśmy
około 700 l śmieci. Wszyscy gimnazjaliści, którzy uczestniczyli w akcji,
otrzymali słodką niespodziankę ufundowaną przez władze Urzędu Gminy w Kornowacu.
Zajęcia kulinarne na świetlicy
Z początkiem roku szkolnego w szkole ruszyły warsztaty kulinarne realizowane w ramach projektu Winiary „Żyj smacznie i zdrowo”. Na zajęciach świetlicowych młodzież samodzielnie przygotowuje różnorodne
posiłki, gotuje i piecze. Uczniowie nie tylko uczą się sztuki kulinarnej,
ale poznają zasady dobrego i zdrowego odżywiania. Uczą się także, jak
obliczać kalorie, aby posiłek był pełnowartościowy. W tym właśnie celu
na warsztaty w najbliższym czasie zaproszony zostanie dietetyk.
Zajęcia kulinarne są odpowiedzią szkoły na potrzeby i zainteresowania
uczniów, wzbogacając ofertę edukacyjną dla gimnazjalistów.
GMINA KORNOWAC, UL. RACIBORSKA 48, 44–285 KORNOWAC • TEL. +48 324301037, FAX +48 324301333 • E-MAIL: [email protected] • NIP: 639–19–79–757 • REGON: 276258411

Podobne dokumenty

Sprawozdanie z wykona- nia budżetu za 2011 rok Mapa tras

Sprawozdanie z wykona- nia budżetu za 2011 rok Mapa tras Rolnych) modernizacji drogi transportu rolnego w Łańcach w wysokości 95.833,00 zł, • wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego na łączną sumę 466.684,00 zł, • dotacje celowe z budżetu państwa na reali...

Bardziej szczegółowo

Twoja Gmina Nr 7/2013 - Urząd Gminy Kornowac

Twoja Gmina Nr 7/2013 - Urząd Gminy Kornowac 12.244,00 zł; na wynagrodzenie dla asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 10.801,50 zł; • dotacja celowa z samorządu województwa na opracowanie projektów budowy chodników w Po...

Bardziej szczegółowo

twoja_gmina__8

twoja_gmina__8 podatku na rzecz naszego klubu. Wasz 1 % podatku umożliwi naszym podopiecznym udział w rozgrywkach sportowych i zakup sprzętu sportowego. Serdeczne podziękowania kierujemy także do sponsorów, partn...

Bardziej szczegółowo