Program Forum - Sweden Abroad

Transkrypt

Program Forum - Sweden Abroad
STAFFAN HERRSTRÖM,
AMBASADOR SZWECJI W POLSCE
_
Kilka lat temu ktoś z krewnych, podobnie jak moi najbliżsi miłośnik muzyki, pokazał mi serwis Spotify. Przyznam, że wtedy pozostawałem w tyle, jeśli chodzi o nowe technologie. Nigdy nie słyszałem o Spotify i nie
potrafiłem sobie nawet wyobrazić, że coś takiego istnieje. Tyle różnego rodzaju muzyki, tak łatwo dostępnej
dzięki subskrypcji.
Szwedzkie innowacje można zilustrować na wiele różnych sposobów. To jednak jeden z moich ulubionych
przykładów. Innym jest system Solvatten – specjalny kontener oczyszczający wodę, oferujący tak bardzo
potrzebne rozwiązanie. Sam się o tym przekonałem, kiedy mieszkałem w Afryce.
Istnieje wiele międzynarodowych rankingów, metod pozwalających zmierzyć innowacyjność, w których
Szwecja zajmuje bardzo wysokie miejsca. Czasami nawet miejsce pierwsze.
Nadal jednak mamy wiele do zrobienia. By inspirować dalszy rozwój, szwedzki rząd utworzył Radę ds. Innowacji, której przewodzi sam premier.
Cieszę się jednak, że już teraz możemy powiedzieć, iż radzimy sobie stosunkowo dobrze.
Jestem przekonany, że otwartość i różnorodność są ważnymi elementami, które przyczyniły się do tej sytuacji. Otwartość w kontaktach pomiędzy uniwersytetami a sektorem prywatnym. Klimat sprzyjający nowym
ideom. Otwarty dialog społeczny i w miejscach pracy. Tradycja transparentności i wolny dostęp do oficjalnych dokumentów. Długa historia otwartości na wolny handel, współpraca międzynarodowa i globalizacja.
Przyjazny stosunek do imigrantów, przynoszących ze sobą nowy punkt widzenia na już istniejącą sytuację.
Różnorodność ubogaca. Kobiety i mężczyźni. Ludzie młodzi, ci w średnim wieku i starsi. Bośniacy, Polacy,
Syryjczycy i Szwedzi – a każdy z nich to przecież też Szwed…
Szwedzko-polskie strategiczne partnerstwo jest silnie umotywowane, gdy spojrzymy na nie już z perspektywy polityki zagranicznej. Ale powinno się je jednak również postrzegać z perspektywy biznesowej. Jesteśmy
sąsiadami, którzy mają tak wiele wspólnego. Nie chodzi tylko o Morze Bałtyckie, ale także o świadomość
ekonomicznego potencjału regionu. Rozwijająca się innowacyjność i innowacyjne partnerstwa są kluczem
do wyzwolenia tego potencjału.
Zapraszam na Szwedzko-Polskie Forum Innowacji!
STAFFAN HERRSTRÖM,
AMBASSADOR OF SWEDEN IN POLAND
_
A couple of years ago I was introduced to Spotify by some relatives, music-lovers like my own family. To be
honest I was lagging behind in the new digital world. I had never heard of Spotify and could not even imagine
that something similar existed. So much music of all sorts being so easily available through subscription.
Swedish innovativeness can be illustrated in many ways. This is however one of my favorite examples. Another is Solvatten, the water purification container providing a service that I during my years in Africa easily
could see is so urgently needed.
There are several international indexes, methods to measure innovativeness, where Sweden is ranked very
high. Sometimes even as number one.
We still need to do more and better. Our new Government has established an Innovation Council, chaired by
the Prime Minister himself, to be the driver of a further improvement.
But I am happy to see that we already seem to be doing comparatively well. I strongly believe that openness
and diversity are important factors behind this development. Open channels between universities and the
private sector. A welcoming climate for new ideas. An open dialogue in society and workplaces. A tradition of
transparency and public access to official documents. A long history of openness for free trade, international
cooperation and globalization. A welcoming attitude to immigrants adding new perspectives to the ones
already present.
Diversity enriches. Women and men. Youth, middle-aged and elderly. Bosnians, Poles, Syrians and Swedes
– all of them being Swedes at the same time…
The Swedish strategic partnership with Poland is strongly motivated already from a foreign policy point of
view. But it should be seen also in this business oriented context. We are neighbors that have so much in
common. Not only the Baltic Sea but also a joint awareness of the economic potential of this region. Developing innovativeness and innovative partnerships are key to unlock that potential.
Welcome to the Polish-Swedish Innovation Forum!
PROGRAM RAMOWY
Część I (część programu zamknięta dla publiczności i mediów)
09:45 – 11:15
Rozmowy przy okrągłym stole przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej,
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Innowacji Szwecji, polskich instytucji wspierających innowacyjność oraz firm
Część II
(część programu otwarta dla mediów)
11:15 – 11:40
Ceremonia podpisania deklaracji o współpracy w dziedzinie innowacyjności pomiędzy Polską a Szwecją, chwila
dla fotografów i czas na kilka pytań, a także oświadczenia Wicepremiera, Ministra Gospodarki Rzeczypospolitej
Polskiej, Janusza Piechocińskiego oraz Ministra Przedsiębiorczości i Innowacji Szwecji, Mikaela Damberga
Część III
(część programu otwarta dla publiczności i mediów)
12:30 – 13:00
Powitalna kawa i rejestracja gości
13:00 – 13:15
13:15 – 13:30
13:30 – 15:00
Przemówienia powitalne
•
Staffan Herrström, Ambasador Szwecji w Polsce
•
Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej
•
Mikael Damberg, Minister Przedsiębiorczości i Innowacji Szwecji
Wprowadzenie
•
Jakob Hellman, dyrektor ds. strategii innowacji, VINNOVA
•
Prof. Krzysztof Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Dyskusja panelowa:
„W jaki sposób stwarza się warunki dla innowacyjnego społeczeństwa i innowacyjnej gospodarki
w Szwecji i w Polsce?”
Paneliści:
•
Virpal Singh, inżynier w dziedzinie biomedycyny, przedsiębiorca prowadzący własną działalność́ i ekspert w dziedzinie innowacji
•
Jakob Hellman, dyrektor ds. strategii innowacji, VINNOVA
•
dr Bianka Siwińska, prezes fundacji edukacyjnej Perspektywy
•
Katarzyna Królak-Wyszyńska, Chief Opportunity Explorer, Innovatika
•
dr hab. prof. SGH Joanna Cygler, Instytut Innowacyjna Gospodarka
•
Lena Holmberg, Biuro Innowacji Politechniki Chalmers, Göteborg
Moderator:
•
Krzysztof Ratnicyn, Ośrodek Dialogu i Analiz THINKTANK
15:00 – 15:20
Przerwa kawowa
15:20 – 15:30
Wprowadzenie
•
15:30 – 17:00
Józef Neterowicz, Radca Ambasady Szwecji w Polsce
Dyskusja panelowa:
„Innowacyjne miasta przyszłości: inteligentne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju”
Paneliści:
•
Józef Neterowicz, Radca Ambasady Szwecji w Polsce
•
Marcin Wróblewski, główny specjalista w Biurze Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy
•
Joanna Wis, szefowa polskiego oddziału CDP, organizacji zajmującej się niskoemisyjnością; pracowała
przy tworzeniu koncepcji ekomiasteczka Siewierz
•
dr Magdalena Rogulska, specjalista ds. energii odnawialnej, Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej
Energetyki
•
Samar Nath, dyrektor ds. operacyjnych w firmie PPAM Solkraft, Linköping
•
Ulf Magnusson, wiceprezes odpowiedzialny za rynek Europy, Volvo Buses
Moderator:
•
dr Małgorzata Bonikowska, Ośrodek Dialogu i Analiz THINKTANK
AGENDA
Part I (closed for the public and media)
09:45 – 11:15
Roundtable discussion with participation of representatives of the Ministry of Economy of Poland,Ministry for
Enterprise and Innovation of Sweden, Polish institutions supporting innovations and companies
Part II
(open for media)
11:15 – 11:40
Signing ceremony of the declaration of Polish-Swedish cooperation in the field of innovation, photo opportunity,
media inquiries and statements of Janusz Piechocinski, Deputy Prime Minister and Minister of Economy of Poland, and Mikael Damberg, Minister for Enterprise and Innovation of Sweden
Part III
(open for the public and media)
12:30 – 13:00
Welcome coffee and guests registration
13:00 – 13:15
13:15 – 13:30
13:30 – 15:00
Welcome speeches
•
Staffan Herrström, Ambassador of Sweden in Poland
•
Janusz Piechocinski, Deputy Prime Minister and Minister of Economy of Poland
•
Mikael Damberg, Minister for Enterprise and Innovation of Sweden
Key note speeches
•
Jakob Hellman, director for innovation policy at VINNOVA •
Prof. Krzysztof Kurzydlowski, director of the National Centre for Research and Development
Panel discussion:
„How to create conditions for innovative society and economy in Sweden and Poland”?
Panelists:
•
Virpal Singh, biomedical engineer, entrepreneur and expert in the field of innovation
•
Jakob Hellman, director for innovation policy at VINNOVA
•
Bianka Siwinska, Ph.D., president of Perspektywy foundation
•
Katarzyna Krolak-Wyszynska, Chief Opportunity Explorer, Innovatika
•
Prof. Joanna Cygler, Institute of Innovative Economy
•
Lena Holmberg, Innovation Office at Chalmers Technical University, Göteborg
Moderator:
•
Krzysztof Ratnicyn, Centre for Dialogue and Analysis THINKTANK
15:00 – 15:20
Coffee break
15:20 – 15:30
Introduction
•
15:30 – 17:00
Jozef Neterowicz, Counsellor at the Embassy of Sweden in Poland
Panel discussion:
„Innovative cities of the future: intelligent solutions for sustainable growth”
Panelists:
•
Jozef Neterowicz, Counsellor at the Embassy of Sweden in Poland
•
Marcin Wroblewski, chief specialist at the Infrastructure Department, Warsaw Municipal Office
•
Joanna Wis, head of Polish CDP office, organization working in the field of low carbon emissions; involved
in creation of the concept of eco-city Siewierz
•
Magdalena Rogulska, Ph.D., specialist for renewable energy, Swedish-Polish Sustainable Energy Platform
•
Samar Nath, COO, PPAM Solkraft, Linköping
•
Ulf Magnusson, SVP Business Region Europe, Volvo Buses
Moderator:
•
Malgorzata Bonikowska, Ph.D., Centre for Dialogue and Analysis THINKTANK
ORGANIZATORZY ORGANIZERS
AMBASADA SZWECJI – Ambasada Szwecji w War-
EMBASSY OF SWEDEN – The task of the Embassy is
szawie zajmuje się umacnianiem i rozwijaniem politycz-
to strengthen the political, economic and cultural ties be-
nych, gospodarczych i kulturalnych kontaktów pomię-
tween Poland and Sweden. This includes to actively pro-
dzy Polską a Szwecją. Do głównych zadań ambasady
mote the Swedish viewpoint and position on important
należy aktywne promowanie szwedzkiego punktu wi-
issues in close dialogue with Poland, to support Swedish
dzenia i stanowiska w istotnych kwestiach, wspieranie
export, to provide quick and effective help to Swedish
szwedzkiego eksportu, udzielanie szybkiej i skutecznej
citizens in Poland, as well as increase the knowledge
pomocy szwedzkim obywatelom w Polsce oraz posze-
about Sweden and strengthen country’s image. The Am-
rzanie wiedzy o Szwecji i umacnianie jej wizerunku. Am-
bassador of Sweden in Poland is Staffan Herrström.
basadorem Szwecji w Polsce jest Staffan Herrström.
BUSINESS SWEDEN – szwedzka organizacja promo-
BUSINESS SWEDEN – Swedish trade and invest-
cji handlu i inwestycji, działająca w blisko 60 krajach
ment promotion organization, with offices in around 60
na świecie. Celem działalności Business Sweden jest
countries. Business Sweden facilitates and promotes
wspieranie szwedzkich przedsiębiorstw w ekspansji
the growth of Swedish companies abroad and invest-
na rynki zagraniczne oraz stwarzanie możliwości in-
ment opportunities for foreign companies in Sweden.
westycyjnych dla firm zagranicznych w Szwecji. Orga-
It is owned by the Swedish government and industry,
nizacją zarządza szwedzki rząd oraz przedsiębiorcy,
represented by the Ministry for Foreign Affairs and the
reprezentowani odpowiednio przez Ministerstwo Spraw
Swedish Foreign Trade Association. Polish office is lo-
Zagranicznych oraz Konfederację Szwedzkich Praco-
cated in Warsaw and is headed by the Swedish Trade
dawców. Polski oddział Business Sweden mieści się
Commissioner in Poland, Daniel Larsson.
w Warszawie, a jego szefem jest Radca Handlowy Ambasady Szwecji Daniel Larsson.
MINISTERSTWO GOSPODARKI jest profesjonalną
MINISTRY OF ECONOMY is a professional institution
instytucją, która realizuje w porozumieniu z partne-
which implements the Polish government’s economic
rami społecznymi politykę gospodarczą rządu oraz
policy in consultation with social partners, as well as
aktywnie uczestniczy w pracach Unii Europejskiej
actively participates in works of the European Union
i organizacji międzynarodowych. Misją Ministerstwa
and international organizations. Ministry’s mission
Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Euro-
is to create the best conditions for doing business in
pie warunków prowadzenia działalności gospodar-
Europe. Strategic priorities of the Ministry include:
czej. Priorytety strategiczne Ministerstwa Gospodar-
supporting entrepreneurship, innovation and competi-
ki to: wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjności
tiveness; better regulations; partnership for economic
i konkurencyjności, lepsze regulacje prawne, partner-
development; strengthening of the brand of Poland on
stwo dla rozwoju gospodarczego, umocnienie polskiej
the international market; Poland’s economic security,
marki na rynku międzynarodowym, bezpieczeństwo go-
efficient administration.
spodarcze kraju, sprawna administracja.
PARTNERZY PARTNERS
FUNDACJA INSTYTUT INNOWACYJNA GOSPO-
INSTITUTE OF INNOVATIVE ECONOMY is a non-
DARKA jest organizacją pozarządową, która działa
governmental organization operating in development,
w obszarze rozwoju, wdrażania i promocji nowocze-
implementation and promotion of modern, innovative
snych technologii oraz innowacji. Instytut wspiera inno-
solutions both in technology and in social development
wacje tworząc platformę wymiany doświadczeń pomię-
sector. IIG supports innovation by creating a platform
dzy decydentami, instytucjami naukowymi, biznesem
enabling experience sharing between policy makers,
i start-upami. W ramach swojej działalności Instytut pro-
scientific institutions, business and start-ups. It identifies
wadzi działania badawcze, edukacyjne i szkoleniowe,
barriers which are hindering the process of implementa-
których efektem są raporty, opracowania, rekomenda-
tion of modern solutions and it maps out the methods
cje i roadmaps innowacyjności w Polsce. Ważnym ele-
which aim to eliminate those barriers. The Institute real-
mentem działalności jest wypracowanie odpowiednich
izes research and educational activities which results
form dialogu i współpracy pomiędzy różnymi grupami
in reports, recommendations and Polish innovation’s
interesariuszy w celu rozwoju polskiej innowacyjności.
roadmaps. One of the main aspects of Institute’s activity is to create appropriate forms of dialogue and cooperation between various groups of stakeholders in order
to promote the development of Polish innovativeness.
Misją OŚRODKA DIALOGU I ANALIZ THINKTANK
The mission of THINKTANK – THE CENTRE FOR
jest inspirowanie polskich decydentów do szerszego,
DIALOGUE AND ANALYSIS – is to inspire and sup-
wielowymiarowego spojrzenia na rzeczywistość oraz bu-
port Polish decision makers in looking at reality from
dowanie mostów między sferami, które zazwyczaj się
a multi-level perspective as well as to bridge a gap
nie przenikają: publicznym i prywatnym, teorią i prakty-
between spheres, which usually do not coincide with
ką, wiedzą i intuicją. Celem Ośrodka jest wzmacnianie
each other, e.g. public and private, theory and practice,
debaty publicznej w Polsce, tworzenie dla niej nowych
research and intuition. Strengthening the public debate
form oraz dostarczanie liderom syntetycznej wiedzy po-
in Poland, creating new forms of expression and deliv-
zwalającej podejmować lepsze decyzje.
ering synthetic knowledge to leaders in order to help
them make better decisions, are only a few of the many
objectives of the Centre.
THINKTANK działa od 2009 roku jako przedsiębiorstwo
THINKTANK has been operating since 2009 as a so-
społeczne. Wydaje publikacje, tworzy multimedia, pro-
cial entrepreneurship. The Centre manages a network of
wadzi badania, organizuje wydarzenia, zarządza własną
ideas, delivers publications and multimedia, carries out
bazą wiedzy. Wszystkie przedsięwzięcia realizuje w for-
and organizes research. All of its activities are conduct-
mule programów strategicznych i projektów partner-
ed within strategic programs and partnership projects.
skich. Wydaje także kwartalnik THINKTANK poświęcony
It also publishes a quarterly, “THINKTANK Magazine”,
efektywnemu zarządzaniu, przywództwu i politykom pu-
dedicated to effective management, leadership and pub-
blicznym. Prowadzi THINKTANK Society, społeczność
lic policies. It runs THINKTANK SOCIETY – a society of
liderów, menedżerów i ekspertów skupionych wokół
leaders, managers and experts gathered around THINK-
THINKTANK i zainteresowanych swoim rozwojem.
TANK and interested in their own self-development.
PARTNERZY PARTNERS
VINNOVA, CZYLI SZWEDZKA AGENCJA SYSTE-
VINNOVA IS SWEDEN’S INNOVATION AGENCY. Its
MÓW INNOWACYJNYCH zajmuje się promowaniem
mission is to promote sustainable growth by improving
zrównoważonego wzrostu poprzez poprawianie wa-
the conditions for innovation, as well as funding needs-
runków dla innowacyjności i finansowanie niezbędnych
driven research. The agency promotes collaborations
w tym celu badań. Agencja wspiera współpracę między
between companies, universities, research institutes
przedsiębiorstwami, uniwersytetami, instytutami badaw-
and the public sector. VINNOVA is a Swedish govern-
czymi i sektorem publicznym. VINNOVA to agencja rządo-
ment agency working under the Ministry of Enterprise
wa działająca pod auspicjami szwedzkiego Ministerstwa
and Innovation. It is also the Swedish government’s ex-
Gospodarki i Innowacji. Jest także organizacją ekspercką
pert agency within the field of innovation policy.
szwedzkiego rządu z zakresu strategii innowacji.
PATRONAT MEDIALNY MEDIA PATRONAGE
„RZECZPOSPOLITA” to jeden z liderów prasy co-
“RZECZPOSPOLITA” is one of the leading daily news-
dziennej w Polsce. Od wielu lat znajduje się w czołów-
papers in Poland. For many years at the forefront of
ce najczęściej cytowanych mediów w Polsce. W roku
the most frequently quoted media in Poland. In 2014
2014 uzyskała tytuł najbardziej opiniotwórczego me-
obtained the title of the most influential medium of the
dium dekady. Dziennik skierowany jest do profesjona-
decade. It is directed to professionals: managers, free-
listów: menedżerów, przedstawicieli wolnych zawodów,
lancers, entrepreneurs and specialists. “Rzeczpospol-
przedsiębiorców i specjalistów. „Rzeczpospolita” w uni-
ita” uniquely combines general news with specialized
kalny sposób łączy treści ogólnoinformacyjne ze spe-
content. The reader will find diverse subjects: from poli-
cjalistycznymi. Na łamach dziennika czytelnik znajdzie
tics to social issues, outstanding journalism, culture and
różnorodną tematykę: od polityki, tematyki społecznej,
sport, economic information, economical and legal ad-
wyjątkowej publicystyki, kultury i sportu po informacje
vice of leading experts. Daily issues are supplemented
gospodarcze, ekonomiczne i porady prawne znako-
by the 24-hour service rp.pl.
mitych ekspertów. Uzupełnieniem codziennych wydań
jest żyjący 24 godziny na dobę serwis rp.pl.
MODERATORZY MODERATORS
Małgorzata Bonikowska
PARTNER, WSPÓŁWYDAWCA „MAGAZYNU THINKTANK”
PARTNER, CO-EDITOR OF „THINKTANK MAGAZINE”
Doktor nauk humanistycznych, specjalizuje się w problematyce stosunków międzynarodowych (ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej) oraz komunikacji w instytucjach
publicznych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego
(italianistyka), paryskiej Sorbony (historia i nauki polityczne)
i PWST (historia kultury), ukończyła dwa programy studiów
doktorskich – w Polsce (PAN) i za granicą. W latach 1995–
1998 pracowała jako redaktor w TVP, od 1998 roku kierowała
Centrum Informacji Europejskiej w Urzędzie Komitetu Informacji Europejskiej. Przygotowała i realizowała rządowy Program Informowania Społeczeństwa o integracji Polski z UE,
tworzyła sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej.
W latach 2001–2008 była ekspertem Komisji Europejskiej i szefem Programu Informacji i Komunikacji KE w Polsce, a potem
w Bułgarii. Od 1997 roku prowadzi działalność dydaktyczną
i naukową, jest wykładowcą akademickim
i doradcą rządowym. Autorka ponad 80 publikacji i kilku książek, wypromowała ponad 100 licencjatów, magistrów i dyplomantów.
Małgorzata Bonikowska has a PhD in the humanities and she
specializes in the issues of foreign relations (with particular
emphasis on the European Union) and communication in public institutions. Graduate of the University of Warsaw (Italian
studies), the Paris-Sorbonne University (history and political
studies) and PWST (State Collage of Theatre, culture history),
she also finished two PhD programs – in Poland (Polish Academy of Science) and abroad. Between the years 1995-1998,
she worked as an editor in TVP, a Polish public broadcasting
corporation. From 1998, she was in charge of the Centre of the
European Information in the Office of the Committee of European Integration. She prepared and executed the government
program regarding informing the society about the Polish integration with the EU and created a network of Regional Centres
of European Information. In the years 2001-2008, she was an
expert for the European Commission and Chair of the EC’s
Information and Communication Program in Poland and later
in Bulgaria. Since 1997, she has been active in didactic and research activities, and is an academic lecturer and government
advisor. Author of over 80 publications and several books, she
promoted over 100 bachelor’s and master’s degrees graduates as well as graduate students.
Krzysztof Ratnicyn
ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO „MAGAZYNU THINKTANK“
DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF OF „THINKTANK MAGAZINE”
Studiował prawo i wiedzę o teatrze. Doświadczenie dziennikarskie zdobywał w prasie codziennej (Polskapresse). Był
dziennikarzem i publicystą pism marketingowych „Brief” i „Marketing & More”, a także „Harvard Business Review Polska”
i redaktorem prowadzącym „Ego Inspiracje”. W grupie reklamowej Young & Rubicam Brands odpowiadał m.in. za kampanie Polski na rynkach Unii Europejskiej, kampanię Chorwackiej Izby Gospodarczej, a także komunikację MSZ w mediach
społecznościowych podczas polskiej prezydencji w Unii.
Krzysztof Ratnicyn studied law and theater studies. He gained
his experience in journalism in daily newspapers (Polskapresse). He was a journalist and publicist of marketing magazines “Brief” and “Marketing & More”, as well as “Harvard
Business Review Poland”. He was the leading editor of the
“Ego Inspirations”. In the advertising group Young & Rubicam
Brands he was responsible for Polish campaigns at the European Union markets, the campaign for the Croatian Chamber
of Commerce, as well as the Ministry of Foreign Affairs communication in social media during the Polish Presidency of the EU.
PANELIŚCI SPEAKERS
Jakob Hellman
DYREKTOR DS. STRATEGII INNOWACJI W SZWEDZKIEJ RZĄDOWEJ
AGENCJI SYSTEMÓW INNOWACYJNYCH VINNOVA
DIRECTOR OF INNOVATION POLICY AT VINNOVA, SWEDEN’S INNOVATION AGENCY
Jakob Hellman pełni funkcję dyrektora ds. strategii innowacji
w Szwedzkiej Rządowej Agencji Systemów Innowacyjnych
VINNOVA. W ciągu ostatnich ośmiu lat zajmował się badaniami i innowacyjnością jako konsultant w sektorze publicznym.
Wcześniej pracował także dla Technopolis, Ernst&Young, jak
również w Kancelarii Szwedzkiego Rządu. Hellman ukończył
politologię na Uniwersytecie w Uppsali i na LUISS Guido Carli
w Rzymie.
Jakob Hellman is the director of innovation Policy at VINNOVA,
Sweden’s Innovation Agency. For the past eight years he has
worked with the research and innovation sector, as an evaluation consultant and in the public sector. Among the former employers are Technopolis, Ernst & Young and the Government
Offices of Sweden. Jakob holds a Master of Political Science
from Uppsala University and LUISS Guido Carli.
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski
dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
director of the National Centre for Research
and Development
Profesor na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, w latach 2005-2007 pełnił funkcję Podsekretarza
Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. W latach 2005-2007
pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji
i Nauki. Od 2011 roku, jako dyrektor Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju, kieruje agencją rządową wspierającą sektor B+R w Polsce o budżecie 5,5 mld zł rocznie. Odpowiada
za opracowywanie i implementację programów wspierania
innowacyjności i komercjalizacji wyników badań naukowych.
W 2014 roku NCBR uruchomiło rodzinę programów BRIdge
– pierwszy w Polsce system finansowania nowych technologii
za pomocą wsparcia publiczno-prywatnego przy wykorzystaniu funduszy private equity z największymi podmiotami tego
typu na świecie. Dzięki działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, wydatki na B+R w 2012 w Polsce osiągnęły
rekordowy wynik 14,4 mld zł i były o prawie 23% wyższe niż
rok wcześniej.
Professor at the Department of Materials Science and Engineering of the Warsaw University of Technology. Between
2005-2007 at the position of Undersecretary of State at the
Ministry of Education and Science. Since 2011, Krzysztof
Kurzydlowski has been a director of the National Centre for
Research and Development (NCBR) - a government agency
with an annual budget of PLN 5.5bn which supports the R&D
sector in Poland. He is responsible for the development and
implementation of programmes that promote innovation and
research commercialisation. In 2014, the NCBR has launched
BRIdge - a family of programmes that constitute Poland’s first
ever system of financing new technologies by the public-private partnership while using private equity funds together with
the world’s largest entities of this type. Thanks to the activities of the NCBR, Poland’s R&D expenditure in 2012 achieved
a record result of PLN14.4 billion - almost 23% more than in
the previous year.
PANELIŚCI SPEAKERS
Virpal Singh
Inżynier w dziedzinie biomedycyny, przedsiębiorca
Biomedical engineer, entrepreneur
Inżynier w dziedzinie biomedycyny, przedsiębiorca i ekspert
z dziedziny innowacji i technologii wykładniczych. Pracował
poprzednio jako kierownik projektu i strateg na rzecz wzrostu
w pierwszym szpitalu kardiologicznym w Etiopii – Addis Cardiac Hospitral. Virpal Singh posiada szeroką wiedzę na temat
wyzwań stojących przed rynkami rozwijającymi się. W chwili
obecnej zajmuje się równolegle prowadzeniem własnego startupu oraz firmy konsultingowej obsługującej szereg nordyckich
spółek blue chips.
Medical Engineer, entrepreneur and expert in innovation and
exponential technologies. Having previously served as Technical Project Manager and Growth Strategist at Ethiopia’s
first Cardiac Hospital – Addis Cardiac Hospital, Virpal is well
aware of the potentials, and challenges, in developing markets. He is currently running a startup parallel to the consultancy enterprise he is running, serving numerous Nordic blue
chip companies.
Dr Bianka Siwińska
Dyrektor zarządzająca fundacji edukacyjnej
„Perspektywy”
Executive director of Perspektywy
education foundation
Dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej Perspektywy,
red. naczelna „Perspektywy”, twórczyni akcji „Dziewczyny
na politechniki!” i „Dziewczyny do ścisłych!”, koordynatorka
programu „Study in Poland”. Autorka książek: „Uniwersytet
ponad granicami” (2014), „Education goes global. Strategie
internacjonalizacji szkolnictwa wyższego” (2007) oraz raportów: „Kobiety na politechnikach” (2013, 2014, 2015), „Studenci
zagraniczni w Polsce” (2013, 2014), „Polish market of international education” (2014). Korespondentka zagraniczna „University World News”, bloggerka Innpoland.pl. Kierowniczka
naukowa projektu badawczego: „Potencjał kobiet dla branży
technologicznej” (www.potencjalkobiet.pl). Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Humboldta w Berlinie i Columbia University w Nowym Jorku. Badania z zakresu
innowacyjności prowadziła w Instytucie NIFU STEP w Oslo.
W 2013 roku obroniła doktorat w Instytucie Nauk Politycznych
UW z zakresu polityki publicznej w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego.
Executive director of Perspektywy Education Foundation, editor-in-chief of “Perspektywy” magazine, author and coordinator of national campaigns “Girls as Engineers!” and “Girls to
STEM!”, head of “Study in Poland” program. Author of books:
“University over borders”, “Education goes global.Strategies of
Internationalization of Higher Education” (2007) and reports:
“Women at technical universities” (2013, 2014, 2015), “International students in Poland” (2013, 2014), “Polish market of
international education” (2014). Blogger of “Innpoland.pl”, foreign correspondent “University World News”. Scientific leader
of the project: „Women’s potential for the technological industry. Choice of educational path, expectations, aspirations and
market reality”. PhD in political science, University of Warsaw
(October 2013). Also studied or did research in: NIFU-STEP
Institute, Oslo, Norway (2009); Freie Universität Berlin; Humboldt University (as scholar of Friedrich Ebert Foundation),
summer course at Columbia University NYC (2008).
PANELIŚCI SPEAKERS
Katarzyna Królak-Wyszyńska
Chief Opportunity Explorer, Partner, Innovatika
Chief Opportunity Explorer, Partner, Innovatika
Chief Opportunity Explorer i Partner w firmie Innovatika. Katarzyna doradza w obszarze strategii i innowacji od prawie 20-tu
lat. Pomaga organizacjom w odkrywaniu szans i przekuwaniu
ich na skuteczne strategie. Prowadzi projekty skoncentrowane
na definiowaniu problemów i potrzeb użytkowników oraz projektowaniu produktów i usług, które adresują ważne i niezaspokojone potrzeby. Jest wielką zwolenniczką projektowania
zorientowanego na użytkownika (human-centered design),
ponieważ wielokrotnie była świadkiem rezultatów tego procesu, które zapewniają użytkownikom wyjątkowe doświadczenia
z produktem lub usługą, a biznesom – dają wzrost przychodów. Głęboko wierzy, że łączenie ludzi z różnymi kompetencjami i z różnych dziedzin (biznesu, technologii i dizajnu) przynosi najlepsze efekty.
Chief Opportunity Explorer and Partner at Innovatika. Katarzyna has been working in strategy and innovation consulting
for almost 20 years. She helps organizations in exploring their
opportunity areas and building strategies upon them. She runs
projects focusing on defining customers pains and gains and
designing products and services that address important and
unsatisfied needs. She strongly believes human-centered
design and lean startup are powerful processes that result in
exceptional experience for users and revenue growth for businesses. She is keen on bringing together people from different
fields like business, technology and design.
Dr hab. prof. SGH Joanna Cygler
Instytut Innowacyjna Gospodarka
Institute of Innovative Economy
Profesor nadzwyczajny w Instytucie Zarządzania Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w szeroko rozumianej współpracy (pojedynczej i sieciowej) przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru międzynarodowego. Stypendystka m.in. J. Fulbrighta (Carlson School
of Management, University of Minnesota) oraz Fundacji na
Rzecz Nauki Polskiej. Współpracuje merytorycznie z centralnymi urzędami państwowymi (Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Biuro Spraw Międzynarodowych, Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Informacji i Inwestycji
Zagranicznych, 2002-2003 Dyrektor Departamentu Badań),
instytucjami międzynarodowymi (ONZ, Światowe Forum Ekonomiczne w Genewie), międzynarodowymi firmami doradczymi oraz licznymi przedsiębiorstwami polskimi i zagranicznymi.
Associate Professor (Institute of Management, Faculty of Management and Finance) – Warsaw School of Economics (SGH).
Specialist of international business cooperation. Authoress of
numerous scientific publications on strategic alliances, business coopetition and network relations published in various
countries. Worked for the Chancellery of the President of Poland (special advisor), international organizations (e.g. OECD,
WEF, UN). She also worked for the Agency for Foreign Investment in Poland, (Director, Research Department, responsible
for international investment cooperation) and the Ministry of
Economy (research projects). Coordinated many research
projects financed by Polish and American (Fulbright research
scholarship, University of Minnesota) scientific organizations.
PANELIŚCI SPEAKERS
Lena Holmberg
Biuro innowacji Politechniki Chalmers w GöteborgU
Innovation office at Chalmers Technical University in
Göteborg
Zatrudniona w Biurze Innowacji Politechniki Chalmers w Göteborgu. Doktor z dziedziny badań edukacyjnych specjalizująca
się w zagadnieniach obejmujących interakcję człowiek-komputer. Poprzednio zatrudniona na Uniwersytecie w Göteborgu,
Uniwersytecie Informatycznym w Göteborgu oraz w sektorze
publicznym (Szwedzka Rządowa Agencja Systemów Innowacyjnych VINNOVA i organizacja Innovationsbron), jak również
w kilku przedsiębiorstwach i przemysłowych instytutach badawczych, takich jak instytut Viktoria. Jako doradca z dziedziny innowacji, skupia się przede wszystkim na teleinformatyce
i jej wpływie na postawy/komunikację, rozwój strategii, rozwój
zrównoważony oraz zagadnienia związane z równością płci
i potencjałem intelektualnym. Lena Holmberg jest odpowiedzialna za szkolenia doktorantów i doradców z dziedziny innowacji.
Employed at the Innovation Office at Chalmers Technical University in Göteborg. PhD in Educational Research with a specialization in human-computer interaction. Previously worked
at University of Gothenburg and the IT University, the public
sector (VINNOVA and Innovationsbron), several companies
and at industry research institutes such as Viktoria. As innovation advisor specifically geared toward ICT, influencing attitudes/communication, strategy development, sustainability,
gender and intellectual assets. Responsible for courses for
PhD students and Innovation Advisors.
Józef Neterowicz
Radca Ambasady Szwecji w Polsce
Counsellor at the Embassy of Sweden in Poland
Absolwent wydziału budowy maszyn AGH w Krakowie. Od
1975 mieszka i pracuje w Szwecji w przemyśle energetycznym
i ochrony środowiska. Od 1992 roku pracuje w Polsce jako:
• Konsultant Banku Światowego
• Prezes Cetetherm – firmy koncernu Tetra Pak
• Prezes Birka Energy / Fortum – trzeciego największego producenta energii w Skandynawii
• Prezes Radscan Intervex – lidera w technologiach ochrony
powietrza
• Członek Samorządowej Grupy Ekspertów przy Parlamentarnym Zespole d.s. Energetyki
• Ekspert ds. Energii Odnawialnej w Związku Powiatów Polskich
• Radca Handlowy Ambasady Królestwa Szwecji
Józef Neterowicz is the graduate of department of mechanical
engineering of AGH in Krakow. From 1975 lives and works in
Sweden in the energy and the environment. Since 1992 he
has worked in Poland as:
• World Bank Consultant
• President Cetetherm / group company, Tetra Pak
• President of Birka Energy / Fortum - the third largest producer of energy in Scandinavia
• President Radscan Intervex / technology leader in the protection of air
• Member of the Self-government Group of Experts with Parliamentary Group for Energy
• Expert on renewable energy of Association of Polish Counties
• Counsellor of the Embassy of Sweden
PANELIŚCI SPEAKERS
Joanna Wis
Dyrektor organizacji CDP w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej
Director of CDP Central and Eastern Europe
Dyrektor międzynarodowej organizacji pozarządowej CDP
w regionie Europy Środkowo Wschodniej, fundacji zajmującej się analizą wpływu firm i miast na środowisko naturalne.
Długoletni pracownik organizacji pozarządowych, a także
menedżer spółek giełdowych. W swojej karierze zawodowej
zajmowała się problematyką ekologii, wykluczenia społecznego, a także zarządzała projektami z zakresu zrównoważonego
rozwoju (sustainable cities).
Director CDP Central and Eastern Europe, non-for-profit organization working under the mandate from over 800 international investors, gathering, analyzing and rating the environmental performance of listed companies and cities. During her
career Joanna worked for non-governmental organizations
and stock listed companies specializing in the area of sustainable development. For nearly 7 years she was managing development of the first sustainable, low carbon city in Poland Siewierz Jeziorna. Joanna was awarded with the title “Leading
Women in Sustainability 2013”.
Dr Magdalena Rogulska
Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki
Swedish-Polish Sustainable Energy Platform
Główny specjalista ds. energii odnawialnej, Zakład Biogospodarki, Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT). Absolwentka
Wydziału Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim, dr inżynierii
rolniczej, IBMER, Warszawa. Specjalizuje się w zagadnieniach
zrównoważonego wykorzystania biomasy (w tym odpadów) na
cele transportowe oraz lokalnego planowania energetycznego.
Koordynator projektów R&D finansowanych ze środków Komisji Europejskiej (DG Research, DG TREN, EACI). Europejski
ekspert oceniający projekty m.in. w ramach HORIZON 2020.
Prowadzi polski sekretariat Szwedzko-Polskiej Platformy Zrównoważonej Energetyki.
Senior researcher at PIMOT, Bioeconomy Department. M. Sc.
of Physics, University of Warsaw, doctor of agricultural engineering, IBMER, Warsaw. Expert in bioenergy & biofuels, with
more than 30 years of professional experience. Participated in
several EU funded projects (FP6, FP7, IEE, Interreg). Evaluator of 6FP, 7FP and Horizon 2020 projects for DG Transport
and DG Research. Responsible for Polish secretariat of Swedish-Polish Sustainable Energy Platform.
PANELIŚCI SPEAKERS
Samar Nath
Dyrektor ds. Operacyjnych, PPAM Solkraft, Linköping
COO, PPAM Solkraft, Linköping
Samar Nath posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie
w dziedzinie energii odnawialnej i gospodarki odpadami.
Obecnie pracuje w przedsiębiorstwie PPAM Solkraft w Linköping, specjalizującym się w produkcji i rozwijaniu technologii
z zakresu energii słonecznej w Szwecji i poza jej granicami.
Działalność firmy obejmuje konwencjonalną energię słoneczną, jak i rozwiązania innowacyjne w tej dziedzinie. Samar Nath
pracował wcześniej jako menedżer w kilku przedsiębiorstwach
szwedzkiego regionu Östergötland – jednego z najbardziej zasobooszczędnych regionów świata.
COO, PPAM Solkraft, Master of Business and Administration. Samar Nath has more than 10 years’ experience working
with waste management and renewable energy and currently
works for the solar power developer PPAM Solkraft based in
Linköping, Sweden whose main focus is driving the development of solar power in Sweden and internationally with conventional solar power solutions as well as through innovation.
Mr. Nath has also worked as cluster manager for environmental tech companies in Östergötland, Sweden’s one of the most
resource efficient regions in the world.
Marcin Wróblewski
Główny specjalista w Biurze Infrastruktury Urzędu
m.st. Warszawy
Chief specialist in the Infrastructure Department
Warsaw Municipal Office
Marcin Wróblewski urodził się w 1977 r. Ukończył Wydział
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja w prawie UE), jak również Szkołę Prawa Angielskiego
i Europejskiego oraz Szkołę Prawa Amerykańskiego. Ukończył
studia podyplomowe z zakresu energetyki (na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW) oraz ochrony środowiska (na Wydziale Biologii UW). Marcin Wróblewski jest Głównym Specjalistą
w Biurze Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy i członkiem Sekretariatu miejskiego Zespołu ds. Ochrony Klimatu. Cieszy się
bogatym doświadczeniem w zakresie współpracy międzynarodowej (m.in. z organizacjami C40 Large Cities Climate Leadership Group, EUROCITIES i Energy Cities) oraz krajowej na
rzecz efektywności energetycznej, energii odnawialnej i walki
ze zmianami klimatu. Obejmuje ono m.in. pierwsze projekty
mobilności elektrycznej w Warszawie czy proces tworzenia
„Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla
Warszawy w perspektywie do 2020 roku”. Marcin Wróblewski
jest również jednym z szerpów pracujących przy udziale Warszawy w Grupie Wysokiego Szczebla Komisji Europejskiej,
działającej na rzecz kreowania i realizacji Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego Inteligentnych Miast i Wspólnot.
Marcin Wróblewski was born in 1977. He graduated from the
Warsaw University, the Faculty of Law and Administration
(with specialization in the Community law), as well as from
the European and English Law Centre and the American Law
Center. Mr. Wróblewski completed postgraduate studies in
Energy Sector (at Management and Production Engineering Faculty of the Warsaw University of Life Sciences) and in
Environmental Protection (at Biology Faculty of the Warsaw
University). Marcin Wróblewski is a Chief Specialist in Infrastructure Department of the Warsaw City Hall and a member
of Secretariat of Mayor’s Climate Protection Team. He has
vast experience in international (C40 Large Cities Climate
Leadership Group, EUROCITIES, Energy Cities) and national
cooperation connected with energy efficiency, renewable energy and tackling climate change – including first e-mobility
projects in Warsaw and creation of Warsaw Sustainable Energy Action Plan. Mr. Wróblewski has also been one of the
sherpas working on Warsaw input for the European Commission’s High Level Group, contributing to the development and
implementation of the European Innovation Partnership on
Smart Cities and Communities.
PANELIŚCI SPEAKERS
Ulf Magnusson
Wiceprezes odpowiedzialny za rynek Europy, Volvo Buses
SVP Business region Europe, Volvo Buses
Ulf Magnusson pełni funkcję wiceprezesa odpowiedzialnego
za rynek Europy w firmie Volvo Buses. Posiada tytuł magistra
inżyniera w dziedzinie mechaniki i budowy maszyn. Z Volvo
związany od 1986 roku, najpierw w Volvo Construction Equipment (Volvo Maszyny Budowlane) w dziale górnictwa i transportu ponadgabarytowego, a następnie w Volvo Trucks (Volvo
Samochody Ciężarowe), gdzie pełnił funkcję dyrektora zarządzającego łącznie w siedmiu różnych regionach i krajach.
Z działem Volvo zajmującym się autobusami związany od
2013 roku.
Ulf Magnusson is the SVP Business Region Europe at Volvo
Buses. M. Sc. in Mechanical Engineering. In Volvo since 1986,
firstly at Volvo Construction Equipment in mining division and
heavy haulage, then in Volvo Trucks, where he was the Managing Director in 7 different regions and countries. Employed
at Volvo Buses since 2013.
PROGRAM RAMOWY
WYDARZENIA
TOWARZYSZĄCE
Szwecja
Część
I (część
w Lunie
programu–zamknięta
Przegląd
dla publiczności
Filmów Szwedzkich
i mediów)
oraz warsztaty pisania scenariuszy dla kobiet
09:45 – 11:15
Rozmowy przy okrągłym stole przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki Rzeczypospolitej
Polskiej,
i Innowacji
PiątekMinisterstwa
i sobota,Przedsiębiorczości
12 i 13 czerwca
2015Szwecji, polskich instytucji wspierających innowacyjność oraz firm
Kino Luna, ul. Marszałkowska 28, Warszawa
Część II (część programu otwarta dla mediów)
Kino
filmy
z ojczyznypodpisania
Bergmanadeklaracji
na wesoło,
szwedzkie kino
w tęczowych
barwach, krótki
metraż,
dokument.
11:15kobiet,
– 11:40
Ceremonia
o współpracy
w dziedzinie
innowacyjności
pomiędzy
Polską
a Szwecją,
chwila dla fotografów i czas na kilka pytań, a także oświadczenia Wicepremiera, Ministra Gospodarki Rzeczypospolitej
Szwecja = Bergman? Hmm, jasna sprawa. Ale szwedzki film to przecież o wiele więcej!
Polskiej,Janusza Piechocińskiego oraz Ministra Przedsiębiorczości i Innowacji Szwecji, Mikaela Damberga
Filmy rodem ze Szwecji oraz szwedzki przemysł filmowy z Ingmarem Bergmanem, Janem Troellem czy Lassem Hallströmem
czele programu
długo cieszyły
się dla
zasłużoną
sławą.i mediów)
Teraz jednak pora, by stery przejęło nowe pokolenie twórców. A ci
Część III na(część
otwarta
publiczności
coraz częściej odnoszą międzynarodowe sukcesy. I właśnie to nowe kino szwedzkie pragniemy Wam pokazać podczas
12:30 – 13:00sięPowitalna
gości
zbliżającego
przeglądu.kawa
Choći rejestracja
i o Bergmanie
przy tej okazji nie zapomnimy…
13:00
– 13:15
Przemówienia
Podczas
przeglądu
będziemy powitalne
także gościć dwie twórczynie unikatowego projektu Doris ze Szwecji. Opowiedzą one
• tym,
Staffan
Herrström,
Ambasador
w Polsce
o
jak wzmocnić
pozycję
kobiet Szwecji
w przemyśle
filmowym i pokażą kilka krótkich metraży, które zrealizowano zgodnie
•
Janusz Piechociński,
Wicepremier,
Minister Gospodarki
Rzeczypospolitej
Polskiej
z postulatami
manifestu Doris.
Teraz na Szwedkach
wzorują się
Polki.
•
Mikael Damberg, Minister Przedsiębiorczości i Innowacji Szwecji
Wspólnie z Polską Doris zapraszamy też na warsztaty pisania scenariuszy dla kobiet.
13:15 – 13:30 Wprowadzenie
A
deser będzie
można
za bezcen
nabyćinnowacji,
przepyszne
kanelbullar – szwedzkie bułeczki cynamonowe.
• na Jakob
Hellman,
dyrektor
ds. strategii
VINNOVA
•
Prof. Krzysztof Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Wstęp na warsztaty, wykład i pokaz filmów POLSKA DORIS jest bezpłatny. Bilety na pozostałe seanse: 10 zł. Na warsztaty
obowiązuje
wcześniejsza
rejestracja: [email protected]
13:30
– 15:00 Dyskusja
panelowa:
„W jaki sposób stwarza się warunki dla innowacyjnego społeczeństwa i innowacyjnej gospodarki w Szwecji i w Polsce? ”
Paneliści:
•
Virpal Singh, inżynier w dziedzinie biomedycyny, przedsiębiorca prowadzący własną działalność́ i ekspert w dziedzinie innowacji
•
dr Bianka Siwińska, prezes fundacji edukacyjnej Perspektywy
•
Katarzyna Królak-Wyszyńska, Chief Opportunity Explorer, Innovatika
PROGRAM
PRZEGLĄDU
•
Jakob Hellman, dyrektor ds. strategii innowacji, VINNOVA
Piątek, 12 czerwca
•
dr hab. prof. SGH
Joanna Cygler,
Instytut Innowacyjna
Gospodarka
WARSZTATY
PISANIA
SCENARIUSZY
DLA
KOBIET
•
Lena Holmberg, Biuro Innowacji Politechniki Chalmers, Göteborg
POLSKIEJ DORIS – FOYER
15:00Moderator:
– 16:30 Warsztaty pisania scenariuszy dla kobiet (dla początkujących)
•
Krzysztof
Ratnicyn,
Ośrodek
Dialogu
i Analizi THINKTANK
Jak zacząć pisać,
jak pokonać
niemoc
twórczą
opory? Zejdź z utartego szlaku, rozgrzej mózg i ćwicz kreatywność.
Pożegnaj wewnętrzną krytyczkę!
15:00 – 15:20 Przerwa kawowa
Prowadzenie: Aleksandra Więcka
15:20 – 15:30 Wprowadzenie
19:30 – 21:00 Warsztaty pisania scenariuszy dla kobiet (dla zaawansowanych)
•
Józef Neterowicz, Radca Ambasady Szwecji w Polsce
Prowadzenie: Agnieszka Kruk
15:30 – 17:00 Dyskusja panelowa:
DOKUMENT
„Innowacyjne miasta przyszłości: inteligentne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju”.
Paneliści:
15:30 – 16:40 „Rozwód”
•
Józef Neterowicz, Radca Ambasady Szwecji w Polsce
17:00 – 18:50 „Więcej niż Bergman”
•
Marcin Wroblewski, główny specjalista w Biurze Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy
•
Joanna Wis, szefowa polskiego oddziału CDP, organizacji zajmującej się niskoemisyjnością;
KRÓTKI METRAŻ
pracowała przy tworzeniu koncepcji ekomiasteczka Siewierz
•
dr–Magdalena
Rogulska,
specjalista
ds. energii
Szwedzko-Polska
Platforma Zrównoważonej Energetyki
19:00
19:55 Tęczowa
Szwecja
(„Urodziny”,
„Listyodnawialnej,
z sąsiedztwa”,
„Ladyboy”, „Reel”)
•
Samar
Nath,
dyrektor
ds.
operacyjnych
w
firmie
PPAM
Solkraft,
Linköping
20:00 – 20:45 Okruchy Szwecji („Walc rzeźnika”, „Proste życie”, „Dziadek i ja oraz helikopter do nieba”)
•
Ulf Magnusson, wiceprezes odpowiedzialny za rynek Europy, Volvo Buses
Moderator:
•
dr Małgorzata Bonikowska, Ośrodek Dialogu i Analiz THINKTANK
PROGRAM RAMOWY
POLSKA DORIS, CZYLI KINO KOBIET
17:30 – 18:10 Wykład i warsztaty z twórczyniami projektu Doris - Anniką Hellström i Lis Svensson. Ogłoszenie konkursu
Część I (część programu zamknięta dla publiczności i mediów)
na scenariusz w ramach Polska Doris.
18:15 –– 19:30
filmówprzy
stworzonych
ramach
Doris – 8 krótkich
metraży – Gospodarki
napisy w j. angielskim.
09:45
11:15 Pokaz
Rozmowy
okrągłym w
stole
przy projektu
udziale przedstawicieli
Ministerstwa
Rzeczypospolitej
Polskiej, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Innowacji Szwecji, polskich instytucji wspierających innowacyjność oraz firm
FABUŁA
Część II (część programu otwarta dla mediów)
19:30 – 21:20 „Nie roń łez”
11:15 – 11:40 Ceremonia podpisania deklaracji o współpracy w dziedzinie innowacyjności pomiędzy Polską a Szwecją,
Sobota,
13 czerwca
chwila dla fotografów
i czas na kilka pytań, a także oświadczenia Wicepremiera, Ministra Gospodarki Rzeczypospolitej
Polskiej,Janusza Piechocińskiego oraz Ministra Przedsiębiorczości i Innowacji Szwecji, Mikaela Damberga
SZWECJA NA WESOŁO
Część III (część programu otwarta dla publiczności i mediów)
19:00 – 20:45 „Ego”
12:30 – 13:00 Powitalna kawa i rejestracja gości
21:00 – 22:40 „Historie sztokholmskie”
13:00 – 13:15 Przemówienia powitalne
•
Staffan Herrström, Ambasador Szwecji w Polsce
•
Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej
OPISY
FILMÓW
•
Mikael Damberg, Minister Przedsiębiorczości i Innowacji Szwecji
13:15
– 13:30 Wprowadzenie
„Rozwód”,
reż. Karin
Ekberg, 70 min.
• czerwca,
Jakob Hellman,
dyrektor
ds. strategii innowacji, VINNOVA
12
godz.
15:30
•
Prof. Krzysztof Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Czy można wyrzucić własną suknię ślubną? Co zrobić z kryształowymi kieliszkami, których nikt już nie chce? Rozwód
13:30 Ekberg
– 15:00toDyskusja
panelowa:
Karin
tragikomiczny
dokument ukazujący ostatnie momenty bardzo długiego małżeństwa. To opowieść o nie„W jaki
sposób stwarza
się warunki
dlakiedy
innowacyjnego
społeczeństwa
gospodarki w Szwecji i w Polsce? ”
śmiałym
poszukiwaniu
nowego
początku,
coś – nareszcie
i niestetyi innowacyjnej
– dobiega końca.
Paneliści:
•
Virpal Singh, inżynier w dziedzinie biomedycyny, przedsiębiorca prowadzący własną działalność́ i ekspert w dziedzinie innowacji
„Więcej
niż Bergman”,
reż. Jane
Magnusson,
Hynek Pallas, 107 min.
•
Jakob Hellman,
dyrektor ds. strategii
innowacji,
VINNOVA
12
godz.prezes
17:00
• czerwca,
dr Bianka Siwińska,
fundacji edukacyjnej Perspektywy
•
Katarzyna Królak-Wyszyńska, Chief Opportunity Explorer, Innovatika
Dom Ingmara Bergmana na wyspie Fårö cieszy się wśród filmowców sławą miejsca niemal mitycznego. Niektórzy na•
dr hab. prof. SGH Joanna Cygler, Instytut Innowacyjna Gospodarka
zywają go Mekką, inni żywią pewne obawy przed tym osobliwym podłużnym, ciasnym budynkiem położonym niedaleko
•
Lena Holmberg, Biuro Innowacji Politechniki Chalmers, Göteborg
plaży, na której rozgrywa się akcja filmu Persona. W filmie Więcej niż Bergman na temat swojego stosunku do demoniczModerator:
nego reżysera wypowiadają się słynni współcześni reżyserzy i aktorzy. Większość ujęć nakręcono w legendarnym domu
•
Krzysztof Ratnicyn, Ośrodek Dialogu i Analiz THINKTANK
Bergmana w miejscowości Hammars na Fårö.
15:00 – 15:20 Przerwa kawowa
Tęczowa
55 min.
15:20 – 15:30Szwecja,
Wprowadzenie
12
godz.
19:00
• czerwca,
Józef Neterowicz,
Radca
Ambasady Szwecji w Polsce
Krótkie
o tematyce
prezentowanej z różnych perspektyw. W ramach przeglądu można zobaczyć cztery filmy:
15:30 –filmy
17:00
DyskusjaLGBT
panelowa:
„Urodziny“,
reż. Jenifer
Malmqvist;
„Listy inteligentne
z sąsiedztwa“,rozwiązania
reż. Saschadla
Fühlscher;
„Ladyboy“,rozwoju”.
reż. David Sandberg, Claes
„Innowacyjne
miasta
przyszłości:
zrównoważonego
Lundin;
„Reel“, reż. Jens Choong.
Paneliści:
•
Józef Neterowicz, Radca Ambasady Szwecji w Polsce
•
Marcin Wroblewski, główny specjalista w Biurze Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy
Okruchy
Szwecji, 45 min.
•
Joanna Wis, szefowa polskiego oddziału CDP, organizacji zajmującej się niskoemisyjnością;
12
czerwca,
godz. 20:00
pracowała przy tworzeniu koncepcji ekomiasteczka Siewierz
Poruszające
krótkometrażowe
filmy w prosty,
ale naładowany
sposób pokazują
życie Energetyki
w Szwecji.
•
dr Magdalena
Rogulska, specjalista
ds. energii
odnawialnej,emocjami
Szwedzko-Polska
Platforma codzienne
Zrównoważonej
W
można
trzy filmy:
„Walc
rzeźnika“,
reż.
Anna Zackrisson; „Proste życie“ reż. Gunhild En• ramach
Samarprzeglądu
Nath, dyrektor
ds.zobaczyć
operacyjnych
w firmie
PPAM
Solkraft,
Linköping
ger;
i ja orazwiceprezes
helikopter do
nieba“, reż. Åsa
Blanck,
JohanVolvo
Palmgren.
• „Dziadek
Ulf Magnusson,
odpowiedzialny
za rynek
Europy,
Buses
Moderator:
•
dr Małgorzata Bonikowska, Ośrodek Dialogu i Analiz THINKTANK
PROGRAM RAMOWY
Polska Doris, czyli kino kobiet, 75 min. (napisy w j. angielskim)
Pokaz i wykład: 12 czerwca, godz. 17:30
Część I (część programu zamknięta dla publiczności i mediów)
Blok ośmiu krótkometrażowych filmów zrealizowanych zgodnie z pierwszym na świecie manifestem filmowym napisanym
przez
Dorisprzy
– bookrągłym
to o niegostole
chodzi
w Szwecji w 2003
roku. Zgodnie
z jego założeniami
autor09:45 kobiety.
– 11:15 Manifest
Rozmowy
przy– powstał
udziale przedstawicieli
Ministerstwa
Gospodarki
Rzeczypospolitej
kami
scenariuszy
i
muzyki
do
filmów
muszą
być
kobiety.
To
one
mają
pełnić
wszelkie
decyzyjne
role
w
zespole
twórczym.
Polskiej, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Innowacji Szwecji, polskich instytucji wspierających innowacyjność oraz firm
Kobiety muszą być także głównymi bohaterkami obrazów. Polska Doris to adaptacja szwedzkiego projektu, którego celem
Część
II (część
programu otwarta
jest
promocja
równouprawnienia
płcidla
w mediów)
przemyśle filmowym. Pokaz filmów połączony będzie z wykładem twórczyń projektu Doris: Anniką Hellström i Lis Svensson.
11:15 – 11:40 Ceremonia podpisania deklaracji o współpracy w dziedzinie innowacyjności pomiędzy Polską a Szwecją,
chwila dla fotografów i czas na kilka pytań, a także oświadczenia Wicepremiera, Ministra Gospodarki Rzeczypospolitej
Polskiej,Janusza
Piechocińskiego
Ministra Przedsiębiorczości
i Innowacji
„Nie roń łez”,
reż. Månsoraz
Mårlind,
Björn Stein, 109
min.Szwecji, Mikaela Damberga
12 czerwca, 19:30
Część III (część programu otwarta dla publiczności i mediów)
Na zachodnim wybrzeżu Szwecji, w Göteborgu, mieszka Pål, który marzy o tym, by zostać sławnym muzykiem. Największą
przeszkodą,
stojącą
na idrodze
do realizacji
12:30 – 13:00
Powitalna
kawa
rejestracja
gości tego planu jest jednak on sam. Razem z Pålem wyruszamy w pełną
przygód podróż. Przyjaźń, trudne życiowe wybory, miłość, zdrada, a w końcu spełnienie marzeń, humor i wzruszenia
13:00 – 13:15 Przemówienia powitalne
– wszystko to odnajdziemy w „Nie roń łez”. Scenariusz filmu oparto na muzyce i tekstach popularnego w Szwecji piosen•
Staffan Herrström, Ambasador Szwecji w Polsce
karza Håkana Hellströma.
•
Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej
•
Mikael Damberg, Minister Przedsiębiorczości i Innowacji Szwecji
•
Jakob Hellman, dyrektor ds. strategii innowacji, VINNOVA
„Ego”, reż. Lisa James Larsson, 105 min.
13:15 – 13:30 Wprowadzenie
13 czerwca, godz. 19:00
Dla
Sebastiana
Silverberga
życieNarodowego
to jedna wielka
impreza;
przygody
miłosne na jedną noc i zaspakajanie roz• 25-letniego
Prof. Krzysztof
Kurzydłowski,
dyrektor
Centrum
Badań
i Rozwoju
buchanego ego. Kiedy wszystko układa się doskonale, Sebastian nieoczekiwanie traci wzrok. Teraz musi się zastanowić,
13:30 – 15:00 Dyskusja panelowa:
co tak naprawdę jest dla niego najważniejsze. „Ego” to doskonała romantyczna komedia z morałem.
„W jaki sposób stwarza się warunki dla innowacyjnego społeczeństwa i innowacyjnej gospodarki w Szwecji i w Polsce? ”
Paneliści:
„Historie
sztokholmskie”,
reż. Karin
Fahlén,
97 min.
•
Virpal Singh,
inżynier w dziedzinie biomedycyny,
przedsiębiorca
prowadzący
własną działalność́ i ekspert w dziedzinie innowacji
13
godz.
21:00
• czerwca,
Jakob Hellman,
dyrektor
ds. strategii innowacji, VINNOVA
•
dr Bianka Siwińska, prezes fundacji edukacyjnej Perspektywy
Współczesny komediodramat opowiadający historię pięciorga osób, których losy splatają się w Sztokholmie. Pisarz Johan
•
Katarzyna Królak-Wyszyńska, Chief Opportunity Explorer, Innovatika
jest całkowicie pochłonięty swoją obsesją na punkcie światła i ciemności w mieście. Preppy Douglas zakochuje się w po•
dr hab. prof. SGH Joanna Cygler, Instytut Innowacyjna Gospodarka
rzuconej i chwilowo bezdomnej Annie. Pracująca w branży reklamowej Jessica nie otrzymuje zgody na adopcję dziecka,
•
Lena Holmberg, Biuro Innowacji Politechniki Chalmers, Göteborg
ponieważ nie ma przyjaciół, zaś pracoholika Thomasa od jego codziennych zajęć odrywa przypadkowy list miłosny. Ile
Moderator:
światła potrzebujemy, by zobaczyć siebie nawzajem?
•
Krzysztof Ratnicyn, Ośrodek Dialogu i Analiz THINKTANK
15:00 – 15:20 Przerwa kawowa
Serdecznie zapraszamy!
15:20 – 15:30 Wprowadzenie
•
Józef Neterowicz, Radca Ambasady Szwecji w Polsce
15:30 – 17:00 Dyskusja panelowa:
„Innowacyjne miasta przyszłości: inteligentne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju”.
Paneliści:
•
Józef Neterowicz, Radca Ambasady Szwecji w Polsce
•
Marcin Wroblewski, główny specjalista w Biurze Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy
•
Joanna Wis, szefowa polskiego oddziału CDP, organizacji zajmującej się niskoemisyjnością;
pracowała przy tworzeniu koncepcji ekomiasteczka Siewierz
•
dr Magdalena Rogulska, specjalista ds. energii odnawialnej, Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki
•
Samar Nath, dyrektor ds. operacyjnych w firmie PPAM Solkraft, Linköping
•
Ulf Magnusson, wiceprezes odpowiedzialny za rynek Europy, Volvo Buses
Moderator:
•
dr Małgorzata Bonikowska, Ośrodek Dialogu i Analiz THINKTANK
WARSZAWA 11 CZERWCA 2015