wesele kurpiowskie światowy zjazd kurpiów międzynarodowy

Transkrypt

wesele kurpiowskie światowy zjazd kurpiów międzynarodowy
WESELE KURPIOWSKIE
WIATOWY ZJAZD KURPIÓW
MI DZYNARODOWY
FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY
KADZID O 19–21 CZERWCA 2009
19 czerwca 2009 (pi tek)
Godz. 12.00 – wiatowy Zjazd Kurpiów
– Msza wi ta w Ko ciele Parafialnym p.w. wi tego Ducha w Kadzidle w intencji
Kurpiów celebrowana przez Ksi dza Dziekana Pra ata Mariana Niemyjskiego.
Godz. 12.45
– Z enie kwiatów na grobie Ks. Mieczys awa Mieszki (Cmentarz Parafialny w
Kadzidle).
Godz. 13.00
- Sala widowiskowa Centrum Kultury Kurpiowskiej.
Godz. 13.15
– Cz
panelowa w Centrum Kultury Kurpiowskiej (sala widowiskowa).
Wyst pienia:
- prof. zw. dr hab. Henryk Samsonowicz „ Sk d si wzi li Kurpie?”;
- prof. zw. dr hab. Jerzy Rubach „Dialekt kurpiowski a j zyki s owia skie”;
- prof.zw.dr hab. Barbara Fali ska „ Gwara kurpiowska na tle innych gwar”;
- prof.zw.dr hab. Halina Kara „ Wspó czesne badania gwary kurpiowskiej”.
Wiersze w gwarze kurpiowskiej czytaj Marianna Sta kiewicz i Tadeusz Grec.
Pie ni kurpiowskie piewaj Chór Cantilena pod dyrekcj Henryka Gadomskiego
oraz Apolonia Nowak.
Godz. 16.15
– Cz
objazdowa: wizyta w Rezerwacie „Podgórze”.
Godz. 18.00
– Podsumowanie spotkania. Uroczyste otwarcie przez Szanownych Prelegentów
„Mi dzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego”;
- Ulica Ko ciuszki w Kadzidle - koncert inauguracyjny Mi dzynarodowego
Festiwalu Folklorystycznego.
Godz. 21.00
- Koncert Kapeli Folkowej „Karczmarze”.
20 czerwca 2009 (sobota) - Zagroda Kurpiowska w Kadzidle
Godz. 13.00
- Mi dzynarodowy Festiwal Folklorystyczny
*Zespó
*Zespó
*Zespó
*Zespó
*Zespó
*Zespó
*Zespó
*Zespó
Regionalny „Mietniowiacy” z Wieliczki;
Regionalny „Holny” z Zakopanego;
Ludowy Pie ni i Ta ca „Wilenka” z Litwy;
„KUD Branimir 888” z Chorwacji;
Pie ni i Ta ca „Polonez” z W gier;
„Helidonaki” z Grecji;
Ta ca Ludowego „Przepiórka” z Bia orusi;
Ludowy Pie ni i Ta ca z Ukrainy.
Scena przy ZSP, ul. S oneczna
*Koncert Zespo u Folkowo-Rockowego „COORP”;
*Koncert Kapeli „Redlin”;
*zabawa weselna.
21 czerwca 2009 (niedziela) - Zagroda Kurpiowska w Kadzidle
Godz. 11.00
- Wybiór do lubu - widowisko w wykonaniu Zespo u Folklorystycznego
„Kurpianka-Cepelia” z Kadzid a z udzia em autentycznej Pary M odej
- Odczytanie Komunikatu Rady Artystycznej MFF i wr czenie nagród.
Godz. 12.00
- lub i msza wi ta w Ko ciele Parafialnym w Kadzidle celebrowana przez
Ksi dza Dziekana Pra ata Mariana Niemyjskiego.
Godz. 13.00
– Powitanie go ci przez Wójta Gminy Kadzid o Dariusza ukaszewskiego;
- Powrót od lubu, oczepiny ,obta cówka, yczenia cd. widowiska weselnego.
Godz. 15.00
- Koncert laureatów MFF.
Scena przy ZSP ul. S oneczna
- Koncert Zespo u „Zabili mi
wia”
- Koncert kapeli góralskiej „Siklawa”
- Koncert gwiazdy wieczoru T-LOVE
Ponadto:
- Wielki Jarmark Folklorystyczny
- Przejazdy furmankami
- Barwne orszaki lubne
- Kiermasz sztuki ludowej
- Zabawy ludowe i inne atrakcje
- Jubileusz 60-lecia dzia alno ci Cepelii - wystawa CKK
- Weso e miasteczko, quady, cianki wspinaczkowe.
Stawki placowego na
Mi dzynarodowym Festiwalu
Folklorystycznym
– Wesele Kurpiowskie 2009
19–21 czerwca 2009 r.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nazwa
Stoisko gastronomiczne z
pod czeniem pr dowym
(stoisko do 3 m d ugo ci)
Stoisko gastronomiczne bez pr du
(stoisko do 3 m d ugo ci)
Lody
(stoisko do 3 m d ugo ci)
Wata cukrowa, popcorn
(stoisko do 3 m d ugo ci)
Zabawki
(stoisko do 3 m d ugo ci)
Inne
(stoisko do 3 m d ugo ci)
Wjazd samochodu z towarem
Cena brutto
450 z
300 z
250 z
250 z
250 z
250 z
100 z netto
Powy sze op aty prosimy wp aca na konto: 1989 1600 0200 0000 7120 0000 10
BS w Kadzidle
z dopiskiem: Placowe za stoisko: ……………………….. na Weselu Kurpiowskim 2009.
(nazwa stoiska z tabelki powy ej)
Lp.
1.
Nazwa
Rzemie lnicy, twórcy i arty ci
spoza Gminy Kadzid o (p atne w
dniu imprezy)
Cena brutto
50 z