Regulamin szkoleń stacjonarnych 1. Szkolenia stacjonarne

Transkrypt

Regulamin szkoleń stacjonarnych 1. Szkolenia stacjonarne
Regulamin szkoleń stacjonarnych
1. Szkolenia stacjonarne Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, zwanego
dalej CENSA, adresowane są do nauczycieli oraz kadry zarządzającej szkół
artystycznych i placówek artystycznych.
2. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą koszty dojazdu,
zakwaterowania i wyżywienia.
3. Szkolenia stacjonarne, jeśli nie wskazano tego inaczej, odbywają się w siedzibie
CENSA.
4. Zgłoszenia uczestnictwa dokonuje się wyłącznie w formie elektronicznej
w internetowym systemie rejestracji CENSA.
5. Zapisy na szkolenia, które odbędą się od września do stycznia danego roku szkolnego
rozpoczynają się w pierwszy poniedziałek czerwca. Zapisy na szkolenia w terminach
od lutego do września danego roku szkolnego rozpoczną się w pierwszy poniedziałek
grudnia.
6. Dokonując zgłoszenia Uczestnik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem
faktycznym danych zawartych w Indywidualnym Koncie Uczestnika oraz wyraża
zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
7. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności:
a) do podania prawdziwych danych,
b) do ochrony oraz nieudostępniania osobom trzecim swojego dostępu do
Indywidualnego Konta Użytkownika.
8. Uczestnik nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z udziału w Szkoleniu
na osoby trzecie.
9. CENSA potwierdza drogą mailową informację o przyjęciu zgłoszenia, co nie jest
tożsame z zakwalifikowaniem kandydata na szkolenie.
10. O zakwalifikowaniu na szkolenie decydują szczegółowe warunki zawarte w opisie
szkolenia, dostępne na stronie www.censa.pl oraz kolejność zgłoszeń. CENSA
potwierdza zakwalifikowanie kandydata drogą mailową.
11. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymują w formie elektronicznej szczegółowy program
na 7 dni przed szkoleniem.
12. W przypadku dużej liczby zgłoszeń CENSA może planować kolejne edycje szkoleń.
W takich przypadkach zgłoszone osoby zostaną powiadomione o terminie kolejnej
edycji.
13. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów uprawnionych do uczestnictwa
w szkoleniu, CENSA zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na dwa
tygodnie przed planowaną datą szkolenia, o czym uczestnicy informowani są drogą
mailową.
14. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu należy powiadomić o tym CENSA
w formie elektronicznej, w internetowym systemie rejestracji, najpóźniej na 7 dni
przed terminem szkolenia, w przypadku losowym niezwłocznie.
15. CENSA zastrzega sobie możliwość niezakwalifikowania na kolejne szkolenia i kursy
osoby, która nie powiadomiła CENSA o rezygnacji w sposób wskazany w punkcie 14
niniejszego regulaminu.
16. Uczestnicy powinni pobrać materiały szkoleniowe i podpisać się na liście obecności
przed rozpoczęciem zajęć.
17. Po zakończeniu zajęć uprawnieni uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest uczestnictwo w 75% zajęć.
18. Na kursach kwalifikacyjnych oraz kursie dla kandydatów na ekspertów MEN
obowiązują odrębne wymagania, warunkujące uzyskanie świadectwa ukończenia
kursu.
19. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor CENSA.

Podobne dokumenty