Ocena ryzyka zawodowego - Urząd Miasta Nowy Targ

Transkrypt

Ocena ryzyka zawodowego - Urząd Miasta Nowy Targ
Ocena ryzyka zawodowego archiwisty w Urzędzie Miasta
w Nowym Targu
ul. Krzywa 1
Lp
1.
2.
Zagrożenie lub
czynnik
niebezpieczny,
szkodliwy,
uciążliwy
Pożar
4.
Zapylenie,
5.
Czynniki
chemiczne,
toksyczne,
drazniące,
alergizujące
Upadek na tym
samym
poziomie.(Potk
nięcie,
poślizgnięcie ,
itp)
Upadek na
niższy poziom.
7.
8.
Źródło zagrożenia
Możliwe skutki zagrożenia
Zagrożenia fizyczne, chemiczne i psychofizyczne
Obciążenie
układu
mięśniowo-szki
eletowego
Obciążenie
narzadu wzroku
3.
6.
Identyfikacja zagrożeń
Upadek na
schodach.
Praca przy komputerze powyżej 5 godz w
trakcie zmiany. Nieergonomiczne stanowisko
pracy
Choroby kręgosłupa
(zwyrodnienia) bóle stawów
(najczęściej biodrowy i barkowy)
Praca na komputerze powyżej 5 godz w
trakcie zmiany
Zmęczenie wzroku, bóle gałek
ocznych i głowy, łzawienie.
Osłabienie wzroku
Zwarcie przewodów elektrycznych,
Poparzenie termiczne,
zaprószenie ognia, dokumenty papierowe
zaczedzenie, w skrajnych
przechowywane w archiwum.
przypadkach śmierć
Pył powstały z dokumentów papierowych,
Podrażnienie górnych dróg
gryzonie niszczące dokumenty
oddechowych, choroby układu
oddechowego.
Środki stosowane do konserwcji papieru, kurz Zatrucia, alergia skórna,
podrażnienie górnych dróg
oddechowych, astma
Śliskie, nierówne powierzchnie, bałagan na
stanowiskach pracy.
Nadwerężenia, naciągnięcia
mięśni i ścięgien (w skrajnych
przypadkach nawet do ich
zerwania), złamania, zwichnięcia,
stłuczenia całego ciała.
Układanie i zdejmowanie dokumentów
znajdujących się na wyższych półkach szaf z
wykorzystaniem krzesła.
Naciągnięcia mięśni, zwichnięcia
stawów (zwłaszcza narażony jest
staw skokowy i kolanowy), stłuczenia
ciała, złamania kończyn,
wstrząśnienie mózgu.
Naciągnięcia mięśni, zwichnięcia
stawów (zwłaszcza narażony jest
staw skokowy i kolanowy), stłuczenia
ciała, złamania kończyn,
wstrząśnienie mózgu.
Śliskie schody. Brak uwagi, pośpiech.
9.
Porażeniem
prądem
elektrycznym.
Urzadzenia zasilaneprądem elektrycznym.
Niesprawna instalacja elektryczna w
pomieszczeniu archiwum
Materiały, dokumenty, segregatory ustawione
w szafach (szczególnie na wyższych półkach).
Porażenie prądem elektrycznym
(poparzenia, utrata przytomności,
w skrajnych przypadkach śmierć).
Potłuczenia, guzy, siniaki,
złamania.
11 Uderzenie o
nieruchome
przedmioty.
12. Obciążenie
układu
mięśniowo-szki
eletowego.
13. Brak
oświetlenia
naturalnego
14. Przeciążenie
wzroku.
Sprzęty stanowiące wyposażenie archiwum
Stłuczenia, siniaki, guzy,
wstrząśnienia mózgu.
Praca w wymuszonej pozycji..
Nieergonomiczne stanowisko pracy.
Choroby kręgosłupa
(zwyrodnienia), bóle stawów
(najczęściej barkowy i biodrowy).
Część pomieszczeń z oświetleniem sztucznym
Depresje, b óle głowy,zakócenia
snu.
Praca w niedostatecznie oświetlonych
pomieszczeniach, wzmożony wysiłek oczu
15. Kontakt z
gorącymi
płynami,
powierzchniami
.
16. Kontakt z
ostrymi,
szorstkimi
krawędziami,
ostrzami.
17. Stres.
Pomieszczenie socjalne, w trakcie
Zmęczenie wzroku, bóle gałek
ocznych i głowy, łzawienia.
Osłabienie wzroku.
Oparzenia skóry szczególnie rąk
(dłoni).
18. Agresja ze
strony ludzi.
19. Mikroklmat
pomieszczeń
20. Mobbing
Kontakt z petentami.
10. Uderzenie,
przyciśnięcie
spadającym
przedmiotem.
21. Molestowanie
seksualne
przygotowywania gorących napojów (dotknięcie
gorących powierzchni, oblanie wrzątkiem).
Zszywki, spinacze, nożyczki, nożyki do cięcia
papieru.
Skaleczenia, zakłucia, zwłaszcza
rąk.
Złożone, terminowe zadania.
Nerwice, bezsenność,
nadpobudliwość.
Guzy, siniaki, stłuczenia.
W okresach przejsciowych niskie temperatury
i duza wilgotność.
Terrror psychiczny, fizyczny ze strony
przełożonych lub współpracowników majacy
na celu przymuszanie do zachowań lub
działań niezgodnych z własnymi
przekonaniami, wiedzą, umiejętnościami,
zakresem obowiązków
Zachowania współpracowników,
przełożonych, mające wyraźne cechy
seksualne (gesty, propozycje, prowokacje itp)
Zagrożenia biologiczne
Przeziębienia, choroby
reumatyczne.
Nerwice, stres, trwałe negatywne
skutki psychiczne, pigorszenie
stanu zdrowia, degradacja
psychiczna, społeczna
Stres, nerwice, lęki, niechęć do
pracy, wrogość w stosunku do
ludzi i współpracowników
Zagrożenie
Źródło
zagrożenia
Grupa
Droga zakażenia
Aspergillus famigatus kropelniak popielaty, grzyby
gr. 2 brak szczepień
T,A
Wirus grypy (typ A,B,C) orthomyxovirdae
Gr. 2 szczepienia
Prątek gruźlicy Mycoba cterium tuberculosis
Gr3. szczepiena
Zakażenie grzybicą condida albicans
Gr. 2, brak szczepien
Możliwe
skutki
zagrożenia
Zawilgocone
dokumenty, toksyny
Powietrzno-pyłowa
Aspergiloza
płuc, astma,
alergiczny
nieżyt nosa
Ludzie
powietrzno-kropelko
wa
Ludzie
Grypa,
zapalenie płuc
powietrzno-kropelko
wa
Ludzie
Bezpośrednia,
wilgotne srodowisko
Gruźlica płuc,
rzadziej innych
narzadów
Kandydoza
paznokci, skory,
alergie
KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY
Data:08.06. Numer Karty
2014r
03/2014
Sporządził zespół
Stanowisko pracy
ARCHIISTA
w Urzedzie Miasta Nowy Targ
Liczba
narażonych
...................
Andrzej Zając
Marian Pajerski
Krystyna Kolasa
Józef Rafacz
Dokumenty odniesienia:
Charakterystyka stanowiska pracy:
Stanowisko pracy archiwisty w UM Nowy Targ polega na archiwizowaniu – ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998
dokumentów głównie w komputerze oraz doraźnym skladowaniu dokumentów w
r. Nr 21, poz. 94, ze zm.),
pomieszczeniu do tego przeznaczonego wyposażone w regały , na których ustawa z dnia 29. 08.1997r o ochronie danych osobowych
przechowywane są dokumenty wymagające archiwizowania. Dokumenty są (Dz.U. 1997 Nr.133 poz. 883 ze zm.)
zawilgcone i zakurzone.
rozp. MPiPS z 26.9.1997 r. w sprawie ogólnych
Pracownik korzysta z:
przepisów bhp (t. jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze
komputera z monitorem ekranowym,
zm.),
drukarki ,
rozp. MPiPS z 14.3.2000 r. w sprawie bhp przy ręcznych
kserokopiarki,
pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, ze zm.),
Panuje tu temperatura w granicach 10–18ºC, a wilgotność względna waha się
- rozp. MPiPS z 1.12.1998 r. w sprawie bhp na stanowiskach
pomiędzy 50, a 60%.
wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz.
Oświetlenie jest mieszane – dzienne i sztuczne.
973),
Obowiązki pracownika to:
rozp. MG z 15.12.2005 r. w sprawie zasadniczych
archiwizowanie dokumentów w tym papierowych,
wymagań
dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. Nr 259, poz. 2172),
wyszukiwanie potrzebnych dokumentów,
PN-N-18002,
analizowanie dokumentów,
obsługa komputera i urządzeń peryferyjnych (drukarki)
PN-Z-08052:1980,
współpraca z innymi pracownikami i obsługa petentów,
regulamin pracy,
– utrzymywanie ładu i porządku na stanowisku pracy.
instrukcje zakładowe.
Lp Zagrożenie
1. Obciążenie
układu
mięśniowo-szkiel
etowego
Źródło zagrożenia
Wyniki pomiarów
Praca na komputerze
powyżej 5 godz w trakcie
zmiany. Nieergonomiczne
stanowiska pracy
Cięż-k
Oszacowaość Prawdopodo nie ryzyka
szkód bień-stwo
Mała
2. Obciążenie
Praca na komputerze
Mała
narządu wzroku powyżej 5 godz. w trakcie
zmiany
3 Pożar
Zwarcie przewodów
mała
elektrycznych zaprószenie
ognia, dokumenty papierowe
przechywane w archiwum.
4 Zapylenie
Pył powstały z dokumentów Średnie
papierowych , gryzonie
niszczące dokumenty
5 Czynniki
Środki stosowane do
Średnie
chemiczne,
konserwacji papieru, kurz
toksyczne,
drażniące,
alergizujące
6. Potknięcie,
Śliskie, nierówne
Mała
poślizgnięcie się i powierzchnie, bałagan na
upadek na tym
stanowiskach pracy.
samym poziomie.
7. Upadek na niższy Układanie i zdejmowanie
Średnia
poziom.
dokumentów znajdujących
się na wyższych półkach szaf
z wykorzystaniem krzesła.
Prawdopodobne
Prawdopodobne
Prawdopodobne
Działania profilaktyczne
MałeWłaściwe przygotowanie stanowiska pracy
dopuszczale (wysokość krzesła, ustawienie monitora,
wielkość i wysokość blatu biurka, kontrola
sprawności krzeseł, zastosowanie
podnóżków)
MałeWskazane używanie okularów ochronnych
dopuszczalne Badania okresowe wzroku. Przerwy w
pracy
Małe Przestrzeganie przepisów oraz sprawne
dopuszczalne urządzenia ppoż. (czulniki dymu)
Prawdopodobne
MałeŚrodki ochrony indywidualnej, klimatyzacja
dopuszczalne (wentylacja mechaniczna
prawdopodobne
Małe Przestrzeganie instrukcji, środki ochrony
dopuszczalne indywidualnej
Prawdopodobne
Oznakowanie wszystkich występujących progów i
Małe –
dopuszczalne różnic poziomów podłogi. Dbałość o ład i porządek
nawiewno-wywiewna) odkurzanie
zwłaszcza na przejściach. Kontrola i usuwanie
wszystkich ubytków w powierzchni podłogi.
Mało
prawdopodobne
Wyposażenie pokoju w schodki dwustopniowe z
Małe –
dopuszczalne gumową, antypoślizgową nakładką na
stopniu. Zakaz wchodzenia na krzesła w
celu zdjęcia jakiegoś przedmiotu z wyższej
półki.
8. Upadek na
schodach.
9. Porażeniem
prądem
elektrycznym.
10. Uderzenie,
przyciśnięcie
spadającym
przedmiotem.
11. Uderzenie o
nieruchome
przedmioty.
12 Obciążenie
układu
mięśniowo-szkiel
etowego.
13 Brak oświetlenia
naturalnego
14 Przeciążenie
wzroku.
15 Kontakt z
gorącymi
płynami,
powierzchniami.
16 Kontakt z
ostrymi,
szorstkimi
krawędziami,
ostrzami.
Śliskie schody. Brak uwagi,
pośpiech.
Średnia
Mało
prawdopodobne
Małe –
Zalecenie stosowania w pracy obuwia o
dopuszczalne nieśliskiej podeszwie. Oznakowanie
krawędzi schodów. Pokrycie powierzchni
schodów powłoką antypoślizgową.
Małe –
Regularne kontrole i przeglądy instalacji i
dopuszczalne urządzeń elektrycznych. Zakaz naprawiania
instalacji przez osoby nieupoważnione.
Urządzenia zasilane pradem
elektrycznym
Niesprawna instalacja
elektryczna w biurze.
Materiały, segregatory
ustawione w szafach
(szczególnie na wyższych
półkach).
Mała
Mało
prawdopodobne
Mała
Prawdopodobne
Sprzęty stanowiące
wyposażenie archiwum.
Mała
Prawdopodobne
Praca w wymuszonej pozycji.
Nieergonomiczne stanowisko
pracy.
Mała
Prawdopodobne
Małe –
Właściwe przygotowanie stanowiska pracy
dopuszczalne
Część pomieszczeń z
oświetleniem sztucznym
Prace w nioedostatecznie
oświetlonych
pomieszczeniach, wzmożony
wysiłek oczu
Mała
Mało
-prawdopodobne
Prawdopodobne
MałeOgraniczona ekspozycja
dopuszczale
Małe
Zalecenie używania okularów ochronnych.
–dopuszczalne Badania okresowe wzroku. Przerwy w
Pomieszczenie socjalne, w
trakcie przygotowywania
gorących napojów (dotknięcie
gorących powierzchni, oblanie
wrzątkiem).
Zszywacze, nożyczki, nożyki
do cięcia papieru.
Mała
Prawdopodobne
Małe
Zalecenie uwagi w trakcie
–dopuszczalne przygotowywania gorących napojów.
Mała
Prawdopodobne
Małe
Zalecenie uwagi.
–dopuszczalne
Mała
Małe –
Zwrócenie uwagi na utrzymywanie ładu i
dopuszczalne porządku w szafach. Ograniczenie
pośpiechu przy wkładaniu i zdejmowaniu
przedmiotów na wyższe półki regałów.
Małe –
Ograniczenie pośpiechu. Zachowanie
dopuszczalne uwagi. Dbałość o ład i porządek.
pracy.
17 Stres.
Mała
Prawdopodobne
18. Agresja ze strony Kontakt z petentami.
ludzi.
19 Mikroklimat
W okresach przejściowych
pomieszczeń
niskie temperatury i duża
wilgotność
Średnia
Mało
prawdopodobne
Mało
prawdopodobne
20. Mobbing
Średnia
21. Molestowanie
seksualne
Lp.
Złożone, terminowe zadania.
Terror psychiczny, fizyczny
ze strony przełożonych lub
współpracowników mający
na celu przymuszenie do
działań lub zachowań
niezgognch z własnymi
przekonaniami, wiedzą,
umiejętnościami, zakresem
obowiązków
Zachowania
współpracowników,
przełożonych mające
wyraźne cechy seksualne (
gesty, propozycje,
prowokacje itp
Mała
Małe –
dopuszczalne
Małe –
dopuszczalne
Małedopuszczalne
Prawdopodobne Średnie-dopusz Zdecydowane reagowanie na zauważone
czalne
przejawy mobbingu, przeszeregowanie,
stosowanie kar porządkowych w stosunku
do pracowników mobbingujących.
Skierowanie pracowników
mobbingowanych do przychodni zdrowia
psychicznego
Średnia
Prawdopdobne
MałeObserwowanie zachowań pracowników
dopuszczale organizując pracę tak aby nie stwarząć
molestowania seksualnego. Organizowanie
szkoleń ze sposobów zachowania się i
reagowania na molestowanie seksualne
Zagrożenia biologiczne
Zagrożenie
Źródło zagrożenia Cięż-ko
Prawdopodo-b Oszacowa-ni
Grupa ryzyka Droga przenoszenia
ść
ieństwo
e ryzyka
szkód
Zawilgocone dokumenty,
22. Aspergillus
toksyny
femigatus
Kropelniak
popielaty, grzyby
Prawidłowa organizacja pracy,
ograniczanie pośpiechu.
Szkolenia z asertywności i sposobów
spokojnego prowadzenia rozmowy.
Klimatyzacja, od[powiednie ubranie,
przestrzeganie przepisow.
Mała
Prawdopodobne
Działania profilaktyczne
Obowiązek przechowywania akt
Środki ochrony indywidualnej, redukcja
Małe –
zapylenia, doskonalenie wentylacji,
dopuszczalne
dezynfekcja i sterylizacja.
Nie.
gr. 2,brak
szczepień
Powietrzno-pyłowa.
Ludzie
23. Wirus grypy
(typ A,B,C)
orthomyxovirdae
Gr.2 szczepienia powietrzno-kropelkowa
24. Prątek gruźlicy Ludzie
Mycobacterium
tuberculosis
gr.3 szczepienia powietrzno-kropelkowa
Ludzie
25. Zakażenie
grzybicą condida
albicans
gr.2. Brak
Bezpośrednia, wilgotne
szcepień
środowisko
Szczepienia ochronne (typ AiB)
Mała
Prawdopdobne
Małe-dopuszcz Nie
alne
Średnia
Mało
prawdopdobne
Małe-dopuszcz zasad higieny
alne
Nie
Mało
prawdopdobne
Zamontowanie dozowników z ręcznikami
Małe-dopuszcz jednorazowego użytku. Stosowanie
środków ochrony indywidualnej
alne
Mała
Szczepienia ochronne, przestrzeganie
Ryzyko zawodowe na stanowisku archiwisty
w Urzędzie Miasta w Nowym Tagru
występuje w stopniu
akceptowalnym
Uwaga: Brak lub niestosowanie zabezpieczeń powoduje podwyższenie kategorii ryzyka, tzn.
zwiększa prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku, lub choroby.
Zatwierdził ............................................................