Nasze Forum Nr 38 - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w

Komentarze

Transkrypt

Nasze Forum Nr 38 - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w
Biuletyn Informacyjny WSZiA
3
SPIS TREŚCI
Wydawca:
Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji w Zamościu,
ul. Akademicka 4, tel. (084) 677 67 16
Redakcja:
Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy:
Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko,
Mieczysław Kowerski,
Władysław Molas.
Druk:
Drukarnia Attyla s. j., Zamość,
tel. (084) 639 12 13, (084) 627 19 16
W formie elektronicznej gazeta dostępna
w formacie PDF na stronie internetowej
uczelni www.wszia.edu.pl
Skład i projekt okładki
- Mateusz Gajos, drukarnia Attyla
Rozmowa z dr. Mieczysławem
Kowerskim, prorektorem
ds. nauczania
w Wyższej Szkole Zarządzania
i Administracji w Zamościu
WIĘCEJ PIENIĘDZY NA STYPENDIA .................................................................................................. 3
SPRAWOZDANIE Z PRAC ZESPOŁU BADAWCZEGO PROJEKTU
„SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA
NA OBSZARACH SŁABO ZURBANIZOWANYCH” ................................................................... 4
BADANIA I PREZENTACJE .................................................................................................................. 7
PIERWSZE MIEJSCE W KRAJU .......................................................................................................... 8
WSZIA MIĘDZY POLITECHNIKĄ A KUL .............................................................................................. 8
AWANSOWALIŚMY O TRZY MIEJSCA ................................................................................................ 8
TSA W ZAMOŚCIU ............................................................................................................................... 9
NIE JESTEŚ BEZPIECZNY W SIECI ................................................................................................... 9
KONIUNKTURA GOSPODARCZA LUBELSZCZYZNY NA TLE EUROPY ......................................... 10
NAJWIĘKSZY SUKCES STUDENTÓW ............................................................................................. 10
UNESCO – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY W POLSCE ............................................................. 11
FIZJOTERAPIA PO TURECKU ........................................................................................................... 14
INFORMATYCY TO NIE DINOZAURY ............................................................................................... 14
NOWE KIERUNKI – NOWE SPECJALNOŚCI ................................................................................... 15
1000 ZŁ DLA PRZYSZŁEGO INŻYNIERA .......................................................................................... 15
PRODZIEKAN O KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ ................................................................ 16
NOWY PUNKT KONTAKTOWY W NAŁĘCZOWIE ............................................................................. 16
NOWA OFERTA .................................................................................................................................. 17
SPOTKANIE Z PROFESOR HÜBNER ............................................................................................... 17
WIĘCEJ NIŻ SĄSIEDZTWO ............................................................................................................... 18
DZIEŃ EUROPY W ZAMOŚCIU ......................................................................................................... 19
WSPIERAMY INICJATYWY EUROPEJSKIE ...................................................................................... 19
DZIEDZICTWO KULTUROWE PŁASZCZYZNĄ DIALOGU
- EUROPEJSKI ROK DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO 2008 ..................................................... 20
LUBIMY UNIĘ ..................................................................................................................................... 21
EUROPE DIRECT W 2007 ................................................................................................................. 22
PRZEDSTAWICIEL WSZIA W POLSKIEJ AKADEMII NAUK ............................................................. 23
DR GERYCZ W WILANOWIE ............................................................................................................. 23
OWIECZKA DOLLY MISTRZYNIĄ KARATE ....................................................................................... 23
SESJA STUDENCKA TUŻ-TUŻ .......................................................................................................... 24
ZAWODY MEDYCZNE – ZAWODAMI PRZYSZŁOŚCI ...................................................................... 24
NASZ DZIEKAN W RZĄDOWEJ RADZIE .......................................................................................... 24
FINAŁ PROJEKTU EQUAL ................................................................................................................. 25
MISJA W STUTTGARCIE ................................................................................................................... 25
7 KILOMETRÓW OD JEROZOLIMY .................................................................................................. 26
KRZYSZTOF ZANUSSI ...................................................................................................................... 27
STUDENCI O KOMUNIKACJI ................................................................................................... 28
NOWY KONTRAKT NA 2008 .............................................................................................................. 28
PO FINIE BELG .................................................................................................................................. 29
FRATRES PONIFICES ....................................................................................................................... 29
MŁODZI NADZIEJĄ PODZIELONEGO ŚWIATA ................................................................................ 30
SPOTKANIE Z BOGIEM NAD MORSKIM OKIEM .............................................................................. 30
XI DZIEŃ JUDAIZMU .......................................................................................................................... 31
NAGRODA OD KATOLICKIEGO RADIA ZAMOŚĆ ............................................................................ 32
CO W SZKOLE PISZCZY? ................................................................................................................. 33
NASI KARATECY NAJLEPSI .............................................................................................................. 34
O PUCHAR REKTORA ....................................................................................................................... 34
ILONA WYGRAŁA PO RAZ DRUGI .................................................................................................... 34
WIĘCEJ PIENIĘDZY NA STYPENDIA
- Czy można w uczelni niepublicznej
studiować bezpłatnie?
- Jak najbardziej ... Są studenci w naszej uczelni, którzy nie zapłacili ani złotówki czesnego, bo po prostu się uczą i otrzymują stypendia za wyniki w nauce.
- Czy student pierwszego roku może
rozpocząć studia bezpłatnie?
- Może rozpocząć studia bezpłatnie
o ile zakwalifikuje się do Systemu Bezpłatnych Miejsc. Kandydat na studia musi
w terminie do 9 sierpnia złożyć dokumenty,
otrzymać w postępowaniu kwalifikacyjnym
co najmniej 200 punktów i napisać test
przedmiotowy, którego wyniki ostatecznie zadecydują o przyznaniu i wysokości
stypendium.
- Uczelnia otrzymała dotację na rok
2008 na stypendia dla studentów...
- Dotacja na rok 2008 wynosi 2 mln
295 tys. zł i jest większa od ubiegłorocznej o ponad 330 tys. zł, czyli o 17 proc.
w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jest to
najwyższa podwyżka budżetu stypendialnego, jaka w skali kraju, została przyznana
uczelniom. Dla studentów naszej uczelni
oznacza to, że z wyrównaniem od kwietnia
otrzymają o 50 zł większe stypendia socjalne. Stypendia socjalne otrzymują od pierwszego semestru również studenci pierwszego roku, więc jest to dobra informacja
również dla kandydatów, którzy zamierzają
studiować w naszej uczelni. Wyższe stypendia za wyniki w nauce, również z wy-
równaniem od kwietnia otrzymają studenci
ze średnią w przedziale 4,25 – 4,49.
- Jakie jest maksymalne stypendium,
które może otrzymać student?
- Największe stypendia za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia na tym polu
otrzymują stypendyści Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. W tym roku rekordowa liczba, bo aż siedmiu studentów
otrzymuje tego rodzaju stypendia. A generalnie najwyższe stypendium za wyniki
w nauce wynosi w WSZiA 450 zł a socjalne
przed podwyżką wynosiło 320 zł.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Małgorzata Bzówka
4
Biuletyn Informacyjny WSZiA
Projekt Equal
SPRAWOZDANIE Z PRAC ZESPOŁU
BADAWCZEGO PROJEKTU
„SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA
POWSTAWANIU BEZROBOCIA
NA OBSZARACH
SŁABO ZURBANIZOWANYCH”
W marcu zakończona została realizacja modułu badawczego projektu„System
przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na obszarach słabo zurbanizowanych
w ramach programu EQUAL, w którym nasza uczelnia była liderem. Zgodnie z założonymi celami projektu zbudowano kompleksowy system oceny i prognozowania
kondycji ekonomiczno - finansowej małych
przedsiębiorstw z województw lubelskiego
i podkarpackiego. System ten został oparty o wyniki własnych badań przedsiębiorstw
i gospodarstw domowych z obu województw,
które umożliwiły zastosowanie nowoczesnych
i innowacyjnych metod analizowania, modelowania i prognozowania zjawisk społeczno
- gospodarczych (modele ekonometryczne,
analiza dyskryminacyjna, sieci neuronowe,
sieci przekonań Bayesa, drzewa decyzyjne,
metoda case base reasoning). Kompleksowe
podejście do oceny sytuacji przedsiębiorstw
zostało oprogramowane i oddane do dyspozycji przedsiębiorców, którzy po wprowadzeniu odpowiednich danych dotyczących ich firm
mogą uzyskać prognozy sytuacji ekonomiczno - finansowej firmy (www.e-barometr.pl).
W badaniach udział wzięło 35 pracowników naukowo - badawczych z pięciu uczelni
wyższych. Poszczególne etapy badań recenzowane były przez 7 recenzentów z różnych
polskich uczelni wyższych.
Opracowany system został przedstawiany
i zweryfikowany na 14 konferencjach krajowych i zagranicznych, a także na konferencjach i seminariach zorganizowanych przez
partnerów projektu.
Pełne wyniki badań przedstawiono w wydanych w latach 2006 - 2007 sześciu zeszytach
Barometru Regionalnego oraz w Zamojskich
Studiach i Materiałach. Wyniki zostały również
opublikowane w 21 artykułach w czasopismach
o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
1. ZESPÓŁ BADAWCZY
Prace zespołu badawczego koordynowali:
dr Mieczysław Kowerski
- Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji w Zamościu
dr Andrzej Cylwik
- Centrum Analiz Społeczno
- Ekonomicznych w Warszawie
dr Elżbieta Wojnicka
- Wyższa Szkoła Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie
Badania i ekspertyzy obok koordynatorów wykonali:
dr inż. Jan Andreasik
- Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji w Zamościu,
mgr Rafał Antczak
- Centrum Analiz Społeczno
- Ekonomicznych w Warszawie
mgr Małgorzata Antczak
- Centrum Analiz Społeczno
- Ekonomicznych w Warszawie
mgr Andrzej Bożek
-Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji w Zamościu
mgr Jarosław Bielak
- Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji w Zamościu
mgr Andrzej Burda
- Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji w Zamościu
dr Marek Cierpiał - Wolan
- Urząd Statystyczny w Rzeszowie
mgr Beata Ćwierz
-Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji w Zamościu
mgr Dawid Długosz
- Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji w Zamościu
prof. dr hab. Maria Drozdowicz - Bieć Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. Ludmiła Dymowa
- Politechnika Częstochowska
mgr Paweł Figat
- Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. Zdzisław Hippe
- Wyższa Szkoła Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
dr Janina A. Jakubczyc
- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
mgr Wacław Jankiewicz
- Wyższa Szkoła Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie
mgr Marian Krupa
- Wyższa Szkoła Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie
mgr Barbara Kuczmowska
- Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji w Zamościu
dr Konrad Łoboda
- Wyższa Szkoła Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie
prof. dr hab. Edward Nowak
- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
dr hab. Mieczysław L. Owoc
- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
mgr Katarzyna Piętka
- Centrum Analiz Społeczno
- Ekonomicznych w Warszawie
mgr Robert Pater
- Wyższa Szkoła Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie
mgr Jarosław Sachajko
- Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji w Zamościu
mgr Andrzej Salej
-Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji w Zamościu
prof. dr hab. inż. Paweł Sewastjanow
- Politechnika Częstochowska
mgr Agnieszka Sowa
- Centrum Analiz Społeczno
- Ekonomicznych w Warszawie
mgr Kazimierz Tucki
- Urząd Statystyczny w Lublinie
Biuletyn Informacyjny WSZiA
mgr Mateusz Walewski
- Centrum Analiz Społeczno
- Ekonomicznych w Warszawie
mgr Marian Wargacki
- Wyższa Szkoła Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie
mgr Jan Węgrzyn
- Urząd Statystyczny w Rzeszowie
mgr Joanna Wójcik
-Wyższa Szkoła Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie
2. PUBLIKACJE
Wszystkie wyniki badań znajdują się na
portalu e-barometr: http://www.e-barometr.pl.
Zasady funkcjonowania portalu zamieszczono w pracy:
K. Łoboda, M. Krupa, M. Wargacki, D. Długosz, Przewodnik po systemie e-barometr,
WSZiA w Zamościu, Zamość 2007
Metodologie i wyniki prowadzonych badań opublikowano w wydawnictwach Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji
w Zamościu:
1. Zamojskie Studia i Materiały,
Rok wydania IX, zeszyt 2(23),
WSZiA w Zamościu, Zamość 2007
2. Barometr Regionalny, nr 1 (4),
WSZiA w Zamościu, Zamość 2005
3. Barometr Regionalny, nr 1 (5),
WSZiA w Zamościu, Zamość 2006
4. Barometr Regionalny, nr 2 (6),
WSZiA w Zamościu, Zamość 2006
5. Barometr Regionalny, nr 1 (7),
WSZiA w Zamościu, Zamość 2007
6. Barometr Regionalny, nr 2 (8),
WSZiA w Zamościu, Zamość 2007
7. Barometr Regionalny, nr 1 (11),
WSZiA w Zamościu, Zamość 2008
8. Barometr Regionalny, nr 2 (12),
WSZiA w Zamościu, Zamość 2008
Publikacje wyników badań prowadzonych w ramach projektu w wydawnictwach
pozauczelnianych
1. M. Kowerski, Badanie nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim, Wiadomości Statystyczne, 3/2005, s. 37 - 50.
2. M. Kowerski, Wpływ przystąpienia Polski
do Unii Europejskiej na nastroje gospodarcze w województwie lubelskim, Gospodarka Narodowa 7 - 8/2005, s. 101 - 111.
3. M. Kowerski, J. Bielak, Barometr nastrojów gospodarczych jako wskaźnik jakościowy rozwoju regionalnego. Przykład
województwa lubelskiego, w: Bocian A. F.
(red.) Rozwój regionalny a rozwój społeczny, Wydawnictwie Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006, s. 129 - 137.
4. M. Kowerski, Zastosowanie modeli mikro
- makro do oceny wpływu czynników makroekonomicznych na nastroje gospodarcze konsumentów województwa lubelskiego, w: M. Lisiecki, H. Ponikowski (red.) Od
zmian globalnych do rozwoju lokalnego,
Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 341
- 353.
5. J. Andreasik, A Case-Base Reasoning System for Predicting the Economic
Situation of Enterprises - Tacit Knowledge
Capture Process (Externalization), M.
Kurzynski, E. Puchala, M. Wozniak, A. Zolnierek, (Eds.) Computer Recognition Systems 2, Springer, Berlin/Heidelberg, 2007,
s. 718-730
6. A. Burda, B. Kuczmowska, Z. Hippe,
Ensembles of Artificial Neural Networks
for Predicting Economic Situation of Small
and Medium Enterprises, M. Kurzynski, E.
Puchala, M. Wozniak, A. Zolnierek, (Eds.)
Computer Recognition Systems 2, Springer, Berlin/Heidelberg, 2007, s. 808-815
7. B. Kuczmowska, A. Burda, Z. Hippe,
Prediction of Economic Situation of Small
and Medium Enterprises Using Bayesian
Network, M. Kurzynski, E. Puchala, M.
Wozniak, A. Zolnierek, (Eds.) Computer
Recognition Systems 2, Springer, Berlin/
Heidelberg, 2007, s. 802-807
8. E. Wojnicka, Tendencje wzrostu gospodarczego w województwie podkarpackim, w:
J.Kudełko (red.) Uwarunkowania rozwoju
Rzeszowskiego Obszaru Metropolitarnego
w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego, Rzeszów-Kraków, PAN, 2007
9. E. Wojnicka, Regional disparities necessity during catching up, obstacle if they last
too long, www.euroreg.uw.edu.pl, 2007
10. E. Wojnicka (współautor), S. Pyciński,
A. Żołnierski (red.), Raport o stanie sektora
małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2005-2006, PARP, Warszawa, 2007
11. M. Kowerski, Influence of Idiosyncratic
and Macroeconomic Factors on Consumer Economic Sentiment of Lubelskie Region (Poland), artykuł przyjęty do druku w:
Prace i Materiały IRG SGH nr 79, 2008
12. M. Drozdowicz-Biec, R. Pater, M.
Wargacki Using Survey Data for Labor
Market Leading Index, artykuł przyjęty do
druku w: Prace i Materiały IRG SGH nr 79,
2008
13. J. Bielak M. Kowerski, Próba określenia
czynników determinujących oceny regionalnego rynku pracy przez mieszkańców
województwa lubelskiego, artykuł przyjęty
do druku Prace i Materiały IRG SGH nr 80,
2008
14. M. Kowerski, Barometr nastrojów gospo-
5
darczych jako narzędzie diagnozowania
i prognozowania sytuacji gospodarczej
w regionie. Przykład województwa lubelskiego, artykuł przyjęty do druku w Wydawnictwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, Lublin 2008,
15. M. Kowerski, Assessment of the economic condition of small enterprises with logit
micro - macro models, artykuł przyjęty do
druku w: IEEE Transitions
16. J. Andreasik, Enterprise Ontology - Diagnostic Approach, artykuł przyjęty do druku
w: IEEE Transitions
17. J. Andreasik, Inteligent System for Predicting Economic Situation of SME Based
on the A-E-AE Enterprise Ontology artykuł
przyjęty do druku w: Systems Sciences
18. J. Andreasik, The CBR System for Predicting Economic Situation of Enterprises in the SME Sector: Act of Position
Explanation
19. R. Pater, M. Wargacki, Specyfika cyklicznych wahań rynku pracy województwa
podkarpackiego na podstawie badań testu
koniunktury artykuł przyjęty do druku Prace i Materiały IRG SGH nr 80, 2008
20. E. Wojnicka, Regional disparities necessity during catching up, obstacle if they
last too long, w: International Conference
Regional Development in Central Eastern Europe Conference Abstract Volume,
compiled by Adam Płoszaj, Ministry of
Regional Development, EUROREG, Regional Studies Association, September
2007
21. M. Kowerski, J. Bielak, D. Długosz, Sytuacja gospodarcza województwa lubelskiego w ocenie mieszkańców miast i wsi,
Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom
X/2008
3. KONFERENCJE, SEMINARIA
Wyniki badań prezentowane były na: zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania
i Administracji w Zamościu w dniach 14 - 15
maja 2007 roku konferencji „Metody badań zagrożenia upadłością przedsiębiorstw. Prezentacja doświadczeń projektu EQUAL”
Referaty:
1. E. Nowak, Metody badania sytuacji ekonomiczno - finansowej małych i średnich
przedsiębiorstw
2. M. L. Owoc, J. A. Jakubczyc, Metody
sztucznej inteligencji w badaniach zagrożenia działalności małych i średnich
przedsiębiorstw
3. Z. S. Hippe, Suita narzędzi uczenia maszynowego do ekstrakcji informacji i wiedzy
danych
6
Biuletyn Informacyjny WSZiA
4. M. Drozdowicz - Bieć, R. Pater, M. Wargacki, Zastosowanie wskaźników wyprzedzających w prognozowaniu sytuacji
na rynku pracy województw lubelskiego
i podkarpackiego
5. P. Sewastianow, Wskaźniki wyprzedzające zatrudnienia w województwie
podkarpackim
6. M. Kowerski, J. Bielak, D. Długosz, Ocena kondycji małych przedsiębiorstw z województw lubelskiego i podkarpackiego za
pomocą logitowych modeli mikro - makro
7. J. Bielak, Zastosowanie barometrów nastrojów gospodarczych do budowy krótkookresowych modeli rynku pracy na poziomie regionu
8. B. Kuczmowska A. Burda, Z. S. Hippe,
Przewidywanie stanu ekonomicznego
małych i średnich przedsiębiorstw z wykorzystaniem sieci przekonań Bayesa. Analiza porównawcza ze sztucznymi sieciami
neuronowymi
9. A. Burda, B. Kuczmowska, Z. S. Hippe,
Zespoły sztucznych sieci neuronowych do
przewidywania stanu ekonomicznego małych i średnich przedsiębiorstw
Wybrane końcowe wyniki badań zostaną
również zaprezentowane podczas zorganizowanej w dniach 12 - 13 czerwca 2008 roku
w Zamościu przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu przy udziale
Centrum Informacji Europejskiej Europe Direct w Zamościu oraz lubelskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Statystycznego konferencji „Regionalne badania koniunktury gospodarczej na tle doświadczeń europejskich”
Referaty:
1. R. Pater, Elastyczność zatrudnienia w województwach wschodniej Polski na podstawie badań koniunktury
2. M. Kowerski, Wartość informacyjna odpowiedzi „bez zmian” w badaniach nastrojów
gospodarczych
3. M. Kowerski, J. Bielak, D. Długosz, Zmiany kondycji ekonomicznej małych przedsiębiorstw w województwie lubelskim
4. M. Kowerski, J. Bielak, D. Długosz,
Badania
nastrojów
gospodarczych
w województwie lubelskim. Siedem lat
doświadczeń
5. J. Bielak, Modele prognostyczne lokalnego rynku pracy wykorzystujące barometry
nastrojów gospodarczych
6. A. Burda, Analiza nastrojów gospodarczych z wykorzystaniem sieci Kohonena
7. J. Andreasik, Ocena strategii kompetencyjności firm sektora małych i średnich
przedsiębiorstw
Wyniki badań były lub będą również pre-
zentowane na następujących konferencjach:
1. Konferencja „Rynek usług finansowych
a rozwój gospodarki. Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury”, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań - Trzebaw,
15 - 16 czerwca 2005
Referat:
1. M. Kowerski, Wpływ przystąpienia
Polski do Unii Europejskiej na nastroje gospodarcze w województwie
lubelskim
2. Seminarium polsko - francuskie. Koniunktura konsumencka i gospodarcza w Polsce i Francji, Główny Urząd Statystyczny
w Warszawie oraz Istitut National de les
Statistique et des Etudes Economiques,
Jachranka k/Warszawy, 12 - 14 października 2005 roku
Referat:
1. M. Kowerski, J. Bielak, Badanie
nastrojów gospodarstw domowych
w województwie lubelskim
3. III Międzynarodowa konferencja naukowa: Zmiana jako czynnik rozwoju. Zmiany
globalne jako czynnik rozwoju lokalnego,
Katolicki Uniwersytet Lubelski, 29 maja - 1
czerwca 2006 roku, Lublin, Lwów
Referat:
1. M. Kowerski, Zastosowanie modeli mikro - makro do oceny wpływu
czynników makroekonomicznych na
nastroje gospodarcze konsumentów
województwa lubelskiego
4. Konferencja Rozwój Regionalny a Rozwój
Społeczny, Uniwersytet w Białymstoku,
4 - 7 września 2006 roku, Wigry
Referat:
1. M. Kowerski, J. Bielak, Barometr nastrojów gospodarczych jako wskaźnik jakościowy rozwoju regionalnego.
Przykład województwa lubelskiego
5. 28th CIRET Conference „Cyclical Indicators Policy Decisions, September 20 - 23,
2006 Rome, Italy
Referaty:
1. M. Drozdowicz-Biec, R. Pater, M.
Wargacki Using Survey Data for Labor Market Leading Index
2. M. Kowerski, Influence of Idiosyncratic and Macroeconomic Factors on
Consumer Economic Sentiment of Lubelskie Region (Poland)
6. Konferencja Naukowa, „Koniunktura
gospodarcza - 20 lat doświadczeń IRG
SGH”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 18 maja 2007 roku
Referat:
1. M. Kowerski, J. Bielak, Próba określenia czynników determinujących
oceny regionalnego rynku pracy
przez mieszkańców województwa
lubelskiego
2. R. Pater, M. Wargacki, Specyfika
cyklicznych wahań rynku pracy województwa podkarpackiego na podstawie badań testu koniunktury
7. II seminarium ramach projektu „Funkcje
Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym
i innowacyjnym województwa podkarpackiego” Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Świlcza k. Rzeszowa, 18.05.2007
Referat:
1. E. Wojnicka, Rzeszowski Obszar
Metropolitarny jako biegun rozwoju
innowacyjnego Podkarpacia
8. Regional Development in Central and
Eastern Europe, EUROREG, Warszawa,
20 września 2007 roku
Referat:
1. E. Wojnicka, Regional disparities necessity during catching up, obstacle if
they last too long
9. CORES’07 International Conference on
Computer Recognition Systems, Politechnika Wrocławska, Wrocław 22 - 26 października 2007 roku
Referaty:
1. J. Andreasik, A Case-Base Reasoning System for Predicting the
Economic Situation of Enterprises
- Tacit Knowledge Capture Process
(Externalization)
2. A. Burda, B. Kuczmowska, Z. Hippe,
Ensembles of Artificial Neural Networks for Predicting Economic Situation of Small and Medium Enterprises
3. B. Kuczmowska, A. Burda, Z. Hippe,
Prediction of Economic Situation of
Small and Medium Enterprises Using
Bayesian Network
10. I Forum regionalistyczne „Światowe i europejskie uwarunkowania rozwoju regionalnego”, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II w Lublinie, Lublin, 7 grudnia
2007 roku
Referat:
1. M. Kowerski, Badanie nastrojów gospodarczych przedsiębiorców i konsumentów jako źródło informacji o procesach gospodarczych w regionie.
Przykład województwa lubelskiego.
11. First Polish Stata Users Group Meeting,
Uniwersytet Warszawski, 29 marca 2008
Referat:
1. M. Kowerski, D. Długosz, J. Bielak,
Variable selection with Stata. The case
of assessment of the economic condition of small enterprises with logit mi-
7
Biuletyn Informacyjny WSZiA
cro-macro models
12. Conference on Human System Interaction, HSI08, Wyższa Szkoła Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie, IEEE Industrial Electronics Society, Kraków, 25 - 27
maja 2008 roku
Referaty:
1. J. Andreasik, Enterprise Ontology Diagnostic Approach
2. M. Kowerski, Assessment of the economic condition of small enterprises
with logit micro - macro models
13. XIII Warsztaty Ekonomistów Rolnych,
Wydział nauk ekonomicznych SGGW
w Warszawie, Wydział Nauk Rolniczych
w Zamościu Akademii Rolniczej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny Lwowskiego
Państwowego Uniwersytetu Agrarnego
we Lwowie, Krasnobród 8 - 11 czerwca
2008 roku
Referat:
1. M. Kowerski, J. Bielak, D. Długosz,
Sytuacja gospodarcza województwa
lubelskiego w ocenie mieszkańców
miast i wsi
14. 14th International Congress of Cybernetics
and Systems of WOSC, Politechnika Wrocławska, World Organisation of Systems
and Cybernetics (WOSC), Wrocław, 9 - 12
września 2008 roku
Referat:
1. J. Andreasik, Inteligent System for
Predicting Economic Situation of
SME Based on the A-E-AE Enterprise
Ontology
4. RECENZENCI PROJEKTU
1. prof. dr hab. Barbara Błaszczyk, Instytut
Nauk Ekonomicznych PAN
2. prof. dr hab. Krystyna Gawlikowska - Hueckel - Uniwersytet Gdański
3. dr hab. Artur Kuś - Katolicki Uniwersytet
Lubelski, Wyższa Szkoła Zarządzania
w Zamościu
4. prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza, Akademia
Górniczo - Hutnicza w Krakowie
5. dr hab. Andrzej Miszczuk, Uniwersytet
Warszawski, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
6. prof. dr hab. Jacek Szlachta, Szkoła
Główna Handlowa w Warszawie, Wyższa
Szkoła Zarządzania w Zamościu
7. prof. dr hab. Stanisław Wydymus, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wyższa
Szkoła Zarządzania w Rzeszowie
Opracowanie:
dr Mieczysław Kowerski
Kierownik Zespołu badawczego
Międzynarodowe konferencje naukowe
BADANIA
I PREZENTACJE
Wymiernym efektem działalności naukowej uczelni jest udział jej pracowników w konferencjach naukowych zwłaszcza o zasięgu międzynarodowym.
Dr Mieczysław Kowerski, prorektor ds.
nauczania oraz asystenci: Jarosław Bielak
i Dawid Długosz uczestniczyli 28 marca w konferencji First Polish Stata Users
Group Meeting, której organizatorem był
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł prezentowanej
pracy (wspólnego autorstwa) to: Variables
selection with Stata The case of assessment of the economic condition of small
enterprises with logit micro-macro models.
Konferencja przeznaczona była dla
użytkowników programu do analiz statystycznych STATA. Prezentowane artykuły i prezentacje multimedialne dotyczyły
praktycznego wykorzystania programu
STATA w analizach statystycznych. Zaprezentowany przez pracowników WSZiA
artykuł przedstawiał proces budowy modeli ekonometrycznych do prognozowania
kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw z województwa lubelskiego.
Wspomniane modele wykorzystywane są
na portalu prognozowania stanów zagrożenia przedsiębiorstwa e-barometr.
Dziekan
Wydziału
Pedagogiki
i Fizjoterapii prof. Krzysztof Marczewski uczestniczył w dniach 3-7 maja br.
w 10 Europejskim Kongresie Endokrynologicznym w Berlinie. Wraz z lek. Markiem
Derkaczem przedstawili pracę na temat
„Cognitive Dysfunction in Diabetics: Can
we predict it, can we protect them?”.
W chwili oddawania do druku gazety
(25-27 maja) nasi wykładowcy: rektor dr
inż. Jan Andreasik, dziekan dr Mieczysław Kowerski oraz prof. dr hab. Zdzisław S. Hippe i dr Krzysztof Pancerz
uczestniczyli w międzynarodowej konferencji „Conference on Human System
Interaction” w Krakowie. W konferencji,
której organizatorami były Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
oraz Institute of Electrical and Electronics
Engineers i Industrial Electronics Society,
zaprezentowano 192 referaty z 36 krajów. Konferencja zgromadziła naukowców
m.in. z Polski, Chin, Japonii, Rumunii,
Węgier, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Niemiec. Nasi wykładowcy
zaprezentowali referaty: Mieczysław
Kowerski Assessment of The Economic
Condition of Small Enterprises with Logit
Micro-Macro Models. The Case of The
Lubelskie Voivodship, Jan Andreasik Enterprise Ontology - Diagnostic Approach,
Krzysztof Pancerz Consistency-Based
Prediction Using Extensions of Information
Systems - an Experimental Study, Jerzy
W. Grzymała-Busse, Zdzisław S. Hippe,
Teresa Mroczek, Adam Bucinski, Agnieszka Strepikowska, Andrzej Tutaj Prediction
of Severe Brain Damage Outcome Using
Two Data Mining Methods.
Opr. mb
3 Maja społeczność akademicka Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji uczestniczyła w uroczystościach na Rynku Wielkim. Wieniec na płycie poświęconej
Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu złożyła delegacja uczelni: kanclerz Andrzej Łygas
ze studentami.
fot. mb
8
Biuletyn Informacyjny WSZiA
Ranking Home & Market
Ranking Newsweeka
WSZIA MIĘDZY
POLITECHNIKĄ A KUL
PIERWSZE
MIEJSCE
W KRAJU
Wyższa
Szkoła
Zarządzania
i Administracji w Zamościu zajęła
pierwsze miejsce w rankingu magazynu ekonomicznego Home & Market w kategorii „Najlepsze uczelnie
z licencjatem”. W rankingu głównym
prywatnych szkół wyższych biznesu zamojska uczelnia zajęła miejsce 17.
Wszystkie szkoły w Rankingu Prywatnych Wyższych Szkół Biznesu zostały
ocenione na podstawie nadesłanych przez
szkoły ankiet. Punkty zostały przyznane
w trzech kategoriach: poziom edukacji,
rozwój studentów oraz ocena kadry. W rankingu głównym znalazło się 47 szkół wyższych. Oprócz tego przygotowane zostały
podrankingi: uczelnie nadające tytuł licencjata, uczelnie nadające tytuł najwyżej magistra, uczelnie z najwyższym poziomem
edukacji, uczelnie z najlepszą kadrą, najlepsze uczelnie nadające tytuł doktora.
mb
W rankingu „Newsweeka” Wyższa
Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu znalazła się na drugim
miejscu wśród uczelni województwa
lubelskiego, plasując się po Politechnice Lubelskiej, a wyprzedzając tak
renomowane uczelnie, jak Katolicki
Uniwersytet Lubelski czy Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej.
Nasza uczelnia znalazła się w dwóch
kategoriach w „ogólnopolskim rankingu
przebadała 1409 firm reprezentujących
różne branże: handel, motoryzację, usługi, przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, transport, łączność, finanse, hotelarstwo i gastronomię. W każdej z nich
sprawdzono, dyplomami jakich uczelni
legitymują się osoby zajmujące najwyższe miejsca w hierarchii pracowniczej,
czyli dyrektorzy, kierownicy, specjaliści
w wieku do 36 lat. O pozycji uczelni zadecydował odsetek absolwentów (z lat
wyższych uczelni”, gdzie zajęła miejsce
89., oraz w kategorii „uczelnie ekonomiczne” miejsce 39. Zważywszy na to, że
uczelnia posiada uprawnienia magisterskie tylko na jednym kierunku, jest to bardzo wysoka pozycja. WSZiA jest jedyną
uczelnią niepubliczną w województwie
lubelskim, która została sklasyfikowana.
Politechnika Lubelska zajęła miejsce 14.,
Katolicki Uniwersytet Lubelski – 93., Akademia Medyczna – 95., Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej – 102.,
Akademia Rolnicza w Lublinie – 112.
Ranking „Newsweeka”
jest zestawieniem, którego
celem jest uchwycenie rynkowej wartości wykształcenia. To wykaz uczelni, które
są kuźnią polskich kadr dyrektorskich, menedżerskich
i kierowniczych. Na potrzeby rankingu firma badawcza ARC Rynek i Opinia
1996–2006), którzy zostali zatrudnieni
w badanych firmach. W przypadku naszej uczelni są to absolwenci kierunków:
administracja, ekonomia oraz informatyka i ekonometria.
W ogólnopolskim rankingu wyższych
uczelni zdecydowanie liderami są politechniki z krakowską na czele, co oznacza ogromny rynek pracy dla absolwentów z tytułem inżyniera. Wg badań Banku
Danych o Inżynierach, świeżo upieczony
absolwent kierunków technicznych może
liczyć średnio na pięć ofert pracy, a wielu
z nich otrzymuje propozycje pracy jeszcze w trakcie nauki. Na rynku pracy brakuje specjalistów z zakresu budownictwa,
elektrotechniki, elektroniki, mechatroniki
i informatyki.
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu od tego roku
akademickiego proponuje w swojej ofercie studia I stopnia kończące się tytułem inżyniera na kierunku
budownictwo.
Ranking Rzeczpospolitej i Perspektyw
AWANSOWALIŚMY O TRZY MIEJSCA
W ogólnopolskim rankingu niepublicznych uczelni magisterskich, opracowanym przez dwie gazety - dziennik
„Rzeczpospolita” i miesięcznik edukacyjny „Perspektywy” - Wyższa Szkoła
Zarządzania i Administracji zajęła 37.
miejsce. Jest to awans w porównaniu
z ub. rokiem o trzy miejsca.
W rankingu, w tej kategorii sklasyfikowano 90 uczelni w kraju. O pozycji zade-
cydowały wskaźniki: prestiż, siła naukowa,
warunki studiowania oraz umiędzynarodowienie studiów.
9
Biuletyn Informacyjny WSZiA
Wiosna Studencka
W ZAMOŚCIU
Od tańca brzucha po wielki finał
w wykonaniu zespołu TSA. Studenci
Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji 28 maja rozpoczynają XI Wiosnę
Studencką.
Zainteresowani kulturą arabską uczestniczyli w środę 28 maja w spotkaniu z tan-
cerką SADIE
z USA. Artystka przyjechała
do Polski na zaproszenie Studia
Tańca Nowoczesnego M2. Szczegółową relację opublikujemy w następnym
numerze.
O Puchar Rektora XI Wiosny Studenckiej
podczas rozgrywek 29 maja w hali OSiR zagrają trzy drużyny piłki siatkowej i nożnej
z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie, Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz portal internetowy
zamosconline.pl organizują 30 maja w piątek Przegląd zespołów muzycznych FALA
2008. Zwycięzca nie tylko wystąpi przed
gwiazdą juwenaliów – zespołem TSA, ale
będzie mieć niewątpliwą przyjemność spędzania czasu z członkami grupy podczas
uroczystej kolacji. Do przeglądu zgłosiło się
9 kapel rockowych z Zamościa, Tomaszowa
Lub., Skierbieszowa i Lublina.
30 maja będzie najbardziej pracowity dla
studentów. Do południa podczas sesji kół
naukowych swoje prace, doświadczenia,
badania przedstawią studenci z kół naukowych zamojskiej i innych zaprzyjaźnionych
uczelni. Referaty przedstawione podczas
spotkań i paneli dyskusyjnych zostaną
opublikowane przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w cyklicznym wydawnictwie „PRACE STUDENCKICH KÓŁ
NAUKOWYCH”.
Od godz. 14 przy Parku Miejskim rozpocznie się przegląd zespołów muzycznych FALA 2008, a o godz. 20.00 koncert
gwiazdy - zespołu rockowego TSA.
mb
Międzynarodowy Kurs Intensywny IP
NIE JESTEŚ BEZPIECZNY W SIECI
Jak odzyskać informacje o przestępstwie, które sam przestępca wykasował
ze swojego dysku? Czy promieniowanie
monitora wpływa na fale radiowe i co
z tego wynika? Czy częściej myli się
człowiek czy komputer?
O tych i innych problemach związanych
z bezpieczeństwem w sieci dowiedzieli się
uczestnicy Międzynarodowego Kursu Intensywnego IP, zorganizowanego przez
Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji
w Zamościu w dniach 14–26 kwietnia br.
W kursie, finansowanym przez program
UE Erasmus, uczestniczyli studenci z Belgii
(Katholieke Hogeschool Leuven oraz Xios
Hogeschool Limburg), Hiszpanii (University
College of the Basque Country), Portugalii (Setubal College of Technology), Turcji
(Yasar University) i Austrii (St. Polten University of Applied Sciences), a także studenci zamojskiej uczelni z kierunku informatyka i ekonometria.
- Nie jest specjalnie trudne
z odległości np. 10 metrów,
powiedzmy przez okno biura,
poprzez specjalne urządzenia, ukraść dane z komputera. Już w tej chwili są firmy,
które prowadzą stały monitoring wszelkich działań w sieci
swoich pracowników i w dużej
mierze wynika to ze względu
na bezpieczeństwo danych,
którymi firmy te operują –
mówi Mirosław Madej, jedyny
polski wykładowca, asystent
Wyższej Szkoły Zarządzania
i Administracji w Zamościu, Na zakończenie kursu IP studenci zdawali egzamin
uczestniczący w projekcie.
z umiejętności praktycznych
fot. pd
Zamojski Kurs IP „Securing the digital world” to kontynuacja
rodzaju kurs odbył się rok temu w Belgii,
międzynarodowego projektu dot. bezpierównież z udziałem studentów oraz wykłaczeństwa sieci, którym zajmują się młodzi
dowców WSZiA.
europejscy informatycy. Poprzedni tego
mb
10
Konferencja naukowa
KONIUNKTURA
GOSPODARCZA
LUBELSZCZYZNY
NA TLE EUROPY
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji wspólnie z Lubelskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Statystycznego w Lublinie oraz Centrum
Informacji Europejskiej Europe Direct
w Zamościu organizują konferencję
„Regionalne badania koniunktury
gospodarczej na tle doświadczeń europejskich” w dniach 12-13 czerwca
2008.
Pomysł organizacji takiej konferencji
wynika z chęci wymiany doświadczeń
z przedstawicielami krajowych i zagranicznych ośrodków, zajmujących się podobnie jak Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji badaniami koniunktury
gospodarczej w oparciu o wyniki ankietyzacji przedsiębiorców i konsumentów.
Udział w Radzie Naukowej przyjęli
uznani specjaliści w dziedzinie badań
ankietowych koniunktury gospodarczej:
Elżbieta Adamowicz (SGH w Warszawie), Jan Andreasik (WSZiA w Zamościu), Maria Drozdowicz-Bieć (SGH
w Warszawie), Józef Garczarczyk (AE
w Poznaniu), Kazimierz Kruszka (Polskie Towarzystwo Statystyczne), Semen
Matkowski (Uniwersytet Lwowski), Andrzej Miszczuk (UW, WSPiA w Lublinie),
Anatolij Mokij (Lwowska Akademia Komercyjna), Ryszard Orłowski (WSZiA
w Zamościu), Jan Sulmicki (WSIiZ
w Rzeszowie, WSZiA w Zamościu),
Jacek Szlachta (SGH w Warszawie,
WSZiA w Zamościu), Janusz Witkowski
(Główny Urząd Statystyczny), Bohdan
Wyżnikiewicz (IBnGR w Gdańsku)
Konferencja została podzielona na
trzy sesje tematyczne: Koniunktura gospodarcza – wymiar globalny i regionalny, Determinanty regionalnej koniunktury gospodarczej, Metody i narzędzia
badania regionalnej koniunktury gospodarczej. W najbliższym numerze gazety
opublikujmy szczegółową relację z tej
konferencji.
mb
Biuletyn Informacyjny WSZiA
Stypendia za wyniki w nauce i sporcie
NAJWIĘKSZY
SUKCES
STUDENTÓW
Siedmioro studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu otrzymało stypendia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest to
największa liczba tego rodzaju stypendiów, które w historii uczelni zostały
dotychczas przyznane. WSZiA, jako jedyna uczelnia niepubliczna w regionie,
otrzymała stypendia ministra, a trzecia
w kolejności ze względu na liczbę stypendiów, po Uniwersytecie Marii Curie
Skłodowskiej i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Wśród stypendystów znaleźli się Paweł Dec (student III roku ekonomii), Anna
Magdalena Jaroszyńska, Katarzyna Nizioł, Magdalena Semczuk, Małgorzata
Ściseł (wszystkie są studentkami III roku
pedagogiki), Ewelina Włodarczyk (stu-
Wśród stypendystów znalazła się
również studentka fizjoterapii Ilona
Sakowicz
fot.. pd
dentka II roku ekonomii). Minister również
przyznał jedno stypendium za wybitne
osiągnięcia sportowe studentce fizjoterapii Ilonie Sakowicz.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
stypendia za wyniki w nauce przyznał studentom tylko 82 szkół wyższych na około
400 wszystkich szkół wyższych Polsce.
W tej klasyfikacji WSZiA pod względem
liczby przyznanych stypendiów znalazła się na 30. miejscu w Polsce oraz na
4. miejscu wśród szkół niepublicznych,
wyprzedzona przez znacznie większe,
posiadające dziesiątki tysięcy studentów,
szkoły państwowe (uniwersytety, akademie). W województwie lubelskim tylko
KUL i UMCS uzyskały więcej stypendiów. Ale w przeliczeniu na 1000 studentów WSZiA jest zdecydowanie najlepszą
szkołą w regionie.
Stypendia ministra otrzymują osoby
szczególnie wyróżniające się wśród studentów. Muszą mieć nie tylko świetne
wyniki w nauce, od 4,5 w skali do 5,0 za
cały okres studiów. Ale również powinny wykazać się aktywnością naukową,
udziałem w konferencjach, wyjazdami na
staże i stypendia zagraniczne, publikacjami w czasopismach naukowych uczelnianych i ogólnopolskich. Wybitni sportowcy
natomiast powinni w czasie studiów osiągać udokumentowane wysokie wyniki
sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.
Pierwszy z listy stypendystów, Paweł
Dec był na stypendium Socratesa w Belgii, pracuje w dwóch kołach naukowych
integracji międzynarodowej i ekonomistów. Może pochwalić się kilkoma publikacjami w wydawnictwie WSZiA i Uniwersytetu Szczecińskiego. Oprócz tego, że
jest świetnym ekonomistą, interesuje się
rysunkiem. To jego wystawa prac kończyła tegoroczną serię Galerii Akademickiej
w Collegium Novum przy ul. Sienkiewicza
w Zamościu.
mb
11
Biuletyn Informacyjny WSZiA
Lista Światowego Dziedzictwa Kultury
UNESCO –
STAN OBECNY
I PERSPEKTYWY W POLSCE
Zamość należy do elitarnego grona
zaledwie kilkuset miejsc w skali całego świata, które zostały uznane przez
UNESCO za Światowe Dziedzictwo.
Wpisanie Zamościa na Listę Światowego Dziedzictwa dokonało się bowiem
w grudniu 1992 roku w amerykańskim
Santa Fe.
Ale to nie jedyna rocznica związana
z Listą Światowego Dziedzictwa. W tym
roku minęło również 35 lat od podpisania Konwencji Światowego Dziedzictwa,
na mocy której lista jest tworzona. Konwencja została uchwalona 16 listopada
w roku 1972. I mija też 30. rocznica od
pierwszego zebrania Komitetu Światowego Dziedzictwa, czyli od rozpoczęcia
procesu wpisywania najwartościowszych
miejsc światowego dziedzictwa na Listę.
Przypominam o tych rocznicach, ponieważ sprawiają one, iż przy dzisiejszej
okazji warto dokonać całościowej oceny
i podsumowania ogółu spraw związanych
ze światowym dziedzictwem. (...)
Charakterystyka WHL
Nie ma najmniejszych wątpliwości, że
Lista Światowego Dziedzictwa jest obecnie najbardziej udanym międzynarodowym przedsięwzięcia w zakresie ochrony
dziedzictwa kultury i natury.
Na sukces ten składa się kilka
aspektów.
Przede wszystkim Lista, jako idea
i jako formuła, wytrzymała próbę czasu.
Potwierdza to najlepiej fakt, że Konwencję Światowego Dziedzictwa ratyfikowało
do tej pory 186 krajów. To oznacza, że
jest to działalność o prawdziwie ogólnoświatowym zasięgu.
Dowodem uznania jest również liczba dóbr już wpisanych na Listę i nowych
nominacji. Obecnie status Światowego
Dziedzictwa uzyskało ponad 850 miejsc,
ale ta liczba bardzo szybko rośnie, bo
każdego roku zgłaszanych jest około 40
nowych nominacji. Konieczne stało się
wręcz wprowadzenie różnych ograniczeń.
Między innymi obecnie każdy kraj może
zgłosić tylko jedną kandydaturę rocznie.
Ważnym dowodem sukcesu, jaki odniosła idea Światowego Dziedzictwa jest
też jej uznanie przez opinię publiczną.
Znak FOT Światowego Dziedzictwa stał
się jednym z najwyżej cenionych znaków
jakości. Miejsca, które znalazły się na Liście Światowego Dziedzictwa, stają się
wielką atrakcją turystyczną. Dlatego jest
to marzenie tysięcy samorządowców na
całym świecie.
Lista Światowego Dziedzictwa stała
się również niezwykle ważnym przedsięwzięciem z punktu widzenia konserwatorskiego. Ratyfikacja Konwencji i przygotowanie nominacji na Listę w wielu krajach
było wręcz początkiem ochrony dziedzictwa. Natomiast standardy wypracowane
na potrzeby Listy bez wątpienia przyczyniły się do rozwoju teorii i praktyki konserwatorskiej w skali całego świata.
Warto też podkreślić, że Komitet Światowego Dziedzictwa działa elastycznie,
modyfikując swoje procedury stosownie do zmieniających się potrzeb. Dzięki
temu Lista cały czas odzwierciedla aktualne rozumienie pojęcia dziedzictwa, które w ostatnim okresie zmienia się bardzo
radykalnie.
Charakterystyka
i Statystyka Polska
Sukces Listy Światowego Dziedzictwa
zbudowały przede wszystkim kraje, które
współtworzą ja swoimi nominacjami. Polska była od początku w tym gronie. Konwencję Światowego Dziedzictwa nasz kraj
ratyfikował już w 1976 roku, i dzięki temu
jesteśmy na Liście od jej początków.
Komitet Światowego Dziedzictwa rozpoczął pracę w 1977 roku, a pierwszych
12 nominacji przyjęto w 1978 roku.
Wśród nich były już pierwsze polskie
nominacje.
• Stare Miasto w Krakowie
(K IV/1978);
• Zabytkowa Kopalnia Soli
w Wieliczce (K IV/1978)
• Auschwitz-Birkenau. Niemiecki
nazistowski obóz koncentracyjny
i zagłady (1940-1945) (K VI/1979)
• Puszcza Białowieska/Białowieżskaja Puszcza - obiekt transgraniczny
polsko-białoruski (N III/1979, 1992)
• Stare Miasto w Warszawie
(K II, IV/1980)
• Stare Miasto w Zamościu
(K IV/1992)
• Średniowieczny zespół
miejski Torunia (K II, IV/1997)
• Zamek krzyżacki w Malborku
(K II, III, IV/1997)
• Kalwaria Zebrzydowska: manierystyczny zespół architektoniczny
i krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy (K II, IV/1999)
• Kościoły Pokoju w Jaworze
i Świdnicy (K III, IV, VI/2001)
• Drewniane kościoły południowej
Małopolski - Binarowa, Blizne,
Dębno, Haczów, Lipnica Murowana,
Sękowa (K III, IV/2003)
• Park Mużakowski (K I, IV/2004)
• Hala Ludowa we Wrocławiu
(K I, II, IV/2006).
W sumie Polska jest więc na Liście
reprezentowana przez 13 wpisów. To
daje nam 9. miejsce w Europie i 15. na
świecie. Statystyka w ocenie dóbr kultury
nie jest najlepszym kryterium, ale w tym
przypadku pokazuje, że zajmujemy miejsce, które intuicyjnie możemy uznać za
odpowiednie.
Nie oznacza to rzecz jasna, że nie będziemy proponowali kolejnych kandydatur. W kilku miejscach w Polsce podjęto
już konkretne działania związane z przygotowaniem nominacji, a w kilkunastu
miejscach o takich działaniach myśli się.
Charakterystyka współczesnej
sytuacji na Liście
Niewątpliwy sukces idei i formuły
Światowego Dziedzictwa w Polsce i na
świecie wymaga nieco bliższej analizy.
Wielu z nas może bowiem wydać się zadziwiające, iż tak wiele wysiłku, pieniędzy,
działań organizacyjnych, prawnych i konserwatorskich wkłada się, by otrzymać
prestiżowe przecież tylko miano.
Wydaje się, że przyczyny są dwoja-
12
kiego rodzaju. Przede wszystkim idea
stworzenia Listy Światowego Dziedzictwa
trafiła w odpowiedni czas. Ostatnie dekady to okres bardzo głębokich i szybkich
przeobrażeń, które dokonują się na całym
świecie. Nasze możliwości techniczne po
raz pierwszy w dziejach zaczęły dorównywać naszym ambicjom. Możemy przekształcić wszystko, co stworzyła natura
i poprzednie pokolenia. I robimy to.
Jednocześnie coraz bardziej cenimy
wszelkie formy dziedzictwa. Nikogo nie
trzeba już przekonywać, że żadne społeczeństwo, kraj czy kultura nie może
prawidłowo funkcjonować bez ochrony
swoich zabytków. Dlatego idea wybrania
najwartościowszych elementów dziedzictwa, zapewnienia im ochrony zgodnie
z profesjonalnymi zasadami,
a przede wszystkim spopularyzowania w światowej skali,
trafiła na tak podatny grunt.
Tym bardziej, że prestiż Światowego Dziedzictwa przekłada
się z czasem na wymierne korzyści finansowe.
We współczesnym świecie
bez wątpienia podoba się też
idea klasyfikacji. Lubimy wszelkie rankingi, gdyż dostajemy
gotową podpowiedź, że coś
jest największe, najdroższe,
najważniejsze. Dlatego jednoznaczne wskazanie obiektów
najwybitniejszych w skali całego świata realizuje te oczekiwania, chociaż jest sprzeczne z teorią konserwatorską.
To podoba się mieszkańcom
i administratorom tych miejsc,
turystom, którzy wiedzą gdzie
jechać oraz biurom turystycznym, które dostają do ręki wspaniały argument
promocyjny.
Druga przyczyna sukcesu Listy związana jest z bardzo udaną koncepcją
uzupełnienia Konwencji Światowego
Dziedzictwa tak zwanymi Wytycznymi
Wykonawczymi.
Lista Światowego Dziedzictwa powstaje na podstawie generalnych zasad zapisanych w Konwencji. Jest to dokument
krótki (zaledwie kilka stron) i odpowiednio
ogólny. Jego dopełnieniem są obszerne
Wytyczne Wykonawcze, które szczegółowo opisują procedury oceny nominacji
i wymagania, które musza być spełnione.
Kluczowe znaczenie ma fakt, że ten
dokument zmienia się. Konwencja pozostaje wciąż taka sama, natomiast Wy-
Biuletyn Informacyjny WSZiA
tyczne zmieniają się. Procedury oceny
nominacji są coraz bardziej szczegółowe
i wielostronne, zmienia się też współczesne rozumienie dziedzictwa. Zmiany są
tak częste i istotne, że obecnie posługujemy się już 18. wersją Wytycznych. Dzięki
temu Lista Światowego Dziedzictwa jest
tak dobrze dostosowana do aktualnych
potrzeb. Między innymi rozwija się pojęcie „wyjątkowej, uniwersalnej wartości”,
zdefiniowano w sposób szeroki pojecie
„autentyzmu” i „integralności”, rozpoczęto
proces monitoringu.
Tak więc sukces Listy został również
poniekąd zaprogramowany w jej założeniach. Lista Światowego Dziedzictwa jest
tak oczywistym sukcesem, że bez obaw
można też mówić o problemach, które
towarzyszą jej funkcjonowaniu. Świadomość ich istnienia jest o tyle ważna, że
mają one wpływ na politykę Komitetu
Światowego Dziedzictwa - czyli mówiąc
otwartym tekstem, na możliwość wpisania nowych nominacji na Listę.
Komitet Światowego Dziedzictwa jest
ciałem politycznym, a wpis na Listę stał
się dobrem tak pożądanym, że pojawiły
się działania pozamerytoryczne. To znaczy, że ocena nowych kandydatur jest
dokonywana nie tylko w oparciu o ocenę
specjalistów zajmujących się dziedzictwem; Lista Światowego Dziedzictwa zaczęła podlegać zasadom politycznej, regionalnej i kulturowej poprawności.
Wyrazem tego jest tzw. Raport Braków, który został opublikowany w roku
2005, po kilku latach przygotowań. W ra-
porcie tym dokonano analizy statystycznej Listy. Sprawdzono między innymi,
jakie jest pochodzenie dóbr wpisanych
na Listę. Wyniki tej analizy były łatwe do
przewidzenia. Okazało się, że połowa nominacji pochodzi z Europy, a wśród nich
dominują miasta historyczne i tradycyjne
zabytki architektury. Z kolei najmniej jest
zabytków z Afryki. Mało jest zabytków
kultur podbitych, krajów egzotycznych
i biednych, dziedzictwa przemysłowego
czy dziedzictwa XX wieku.
Wytłumaczenie tego faktu jest dosyć
oczywiste. Po prostu świat w obszarze kultury rozwijał się w różnym tempie
i osiągnął różne rezultaty. Dziedzictwo te
proporcje odzwierciedla.
Pewne kultury i regiony stworzyły
więcej niż inne. Jedne promieniowały i kolonizowały, inne
były podbijane i znikały. Jedne trwały tysiąclecia, inne były
epizodami. Jedne tworzyły
w kamieniu, inne w suszonej
glinie czy w drewnie. Są kultury,
które trwają nieprzerwanie do
dzisiaj, innym to się nie udało.
W pewnych kulturach dorobek
przeszłości zachował się, w innych nie. To są fakty, a nie wartościowanie. Tu nie ma żadnej
sprawiedliwości.
Tymczasem Komitet Światowego Dziedzictwa chce zachować pełną reprezentatywność
Listy w stosunku do całego światowego dziedzictwa. W praktyce
sprowadza się do uznania, że
pewne regiony i kultury są „nadreprezentowane”, a inne „niedoreprezentowane”. Są to niestety
określenia wartościujące. I w praktyce
oznacza to, że pewne nominacje są faworyzowane, natomiast inne są oceniane ze
szczególną surowością.
Na przykład, jeżeli Australia przedstawi nominację, którą jest miejsce uznane
przez Aborygenów za święte, to zostanie
ona prawie na pewno zaakceptowana.
Z kolei, jeżeli jakiś europejski kraj zaproponuje kolejne miasto historyczne lub katedrę, to prawie na pewno nominacja ta
zostanie odrzucona.
W bliskiej przyszłości polityka ta będzie
kontynuowana, bo w 21-osobowym składzie Komitetu Światowego Dziedzictwa
Europa jest reprezentowana tylko przez
2 osoby. Wśród nich nie ma nikogo z naszej części kontynentu. Jeżeli więc chcemy zgłaszać nowe nominacje z naszego
Biuletyn Informacyjny WSZiA
kraju, musimy wziąć to pod uwagę.
Propozycje koniecznych działań
Przede wszystkim musimy opracować
i zrealizować odpowiednią politykę, jeżeli chodzi o przygotowanie nowych nominacji. Musi to być polityka wieloletnia
i uwzględniająca wyniki Raportu Braków.
Nie ma sensu proponować kolejnych zabytków sakralnych, a takie propozycje są
w Polsce bardzo popularne. Po prostu nie
ma szans na ich przyjęcie, bo jak już mówiłem, selekcja nominacji europejskich
ma charakter negatywny.
Pamiętając o wynikach Raportu Braków, musimy poszukać propozycji, które
mieszczą się w kategoriach, które są „niedoreprezentowane”. Na przykład zabytki
techniki, zabytki XX wieku czy wszelkiego
rodzaju dziedzictwo spoza głównego
nurtu europejskiego.
Przypominam, że Gdańsk już dwa
razy nam odrzucono – bo nie dość,
że jest to miasto historyczne, to jeszcze zostało odbudowane. Klasztor
cystersów w Krzeszowie został też
odrzucony, gdyż nie dostrzeżono
w nim wartości ponadregionalnej.
Natomiast Hala Stulecia we Wrocławiu została przyjęta wręcz z entuzjazmem, bo jest zabytkiem techniki, i to
XX wieku. I takich właśnie nominacji
powinniśmy szukać.
Trzeba też pamiętać, że większe
szanse na akceptację mają nominacje składane przez kilka krajów – tzw.
nominacje trans-graniczne, nominacje obejmujące zespoły obiektów,
które mogą być nawet bardzo odległe – tzw. nominacje seryjne, czy też
nominacje, które są rozszerzeniem już
wpisanych dóbr. Tę wiedzę też warto wykorzystać, tworząc tzw. Listę Nominacji
Oczekujących do oceny.
Drugi postulat dotyczy monitoringu.
Monitoring w rozumieniu Komitetu Światowego Dziedzictwa to po prostu kontrola
stanu obiektu i ewentualnych zagrożeń,
dokonywana wedle opracowanego schematu i harmonogramu. Polska formalnie
wykonała już pierwszą rundę monitoringu dóbr wpisanych na Listę. Formalnie
jesteśmy w porządku. Jednak z punktu
widzenia konserwatorskiego nie powinniśmy poprzestać na dokonanym przeglądzie. Przegląd ten bowiem przypomniał
nam, że pierwsze nominacje wpisane na
Listę miały bardzo skromną dokumentację. Czasami było to zaledwie kilka stron
- tak wygląda na przykład dokumentacja
Krakowa. A to oznacza, że nie była precyzyjnie określona wartość tego miejsca,
jego autentyzm, integralność i warunki
ochrony. W tej sytuacji po prostu nie jesteśmy w stanie śledzić ewentualnych zagrożeń. Dlatego w takim przypadku warunkiem wiarygodnego monitoringu jest
ponowne opracowanie dokumentacji dla
tego miejsca, zgodnie ze współczesnymi
standardami. I to warto zrobić, w dobrze
rozumianym interesie ochrony dziedzictwa, chociaż taka propozycja nie spotka
się z entuzjazmem ze strony administratorów miejsc wpisanych już na Listę.
Trzeci postulat dotyczy ochrony miejsc,
które już znalazły się na Liście Światowego Dziedzictwa. Na Liście są obiekty
o światowej wartości, a to powinno zobowiązywać do ochrony odpowiadającej
tej wartości. Powinna to być ochrona na
miarę światowych standardów. To musi
oznaczać między innymi zastosowanie
odpowiednich rozwiązań prawnych, organizacyjnych i oczywiście finansowych.
Tymczasem w Polsce nie ma takich
rozwiązań, w żadnym z wymienionych
aspektów. Odpowiedzialność i ciężar
ochrony tych miejsc spoczywa całkowicie na ich administratorach. Dlatego
warto głośno wyartykułować postulat, by
państwo zadeklarowało specjalne zainteresowanie i wsparcie dla miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa.
Być może wsparcie to powinno objąć też
grupę Pomników Historii, czyli niewielką
grupę dóbr o największej wartości w skali
kraju, które stanowią zaplecze dla wyboru
kolejnych nominacji na Listę.
W tym kontekście warto podkreślić
13
znaczenie, jakie może mieć współpraca administratorów miejsc wpisanych na
Listę. Współpraca ta została sformalizowana, poprzez stworzenie Ligi Polskich
Miast i Miejsc UNESCO. Również w tym
przypadku wydaje się, że zaproszenie do
współpracy miast i miejsc, które otrzymały miano Pomnika Historii, mogłoby
wzmocnić energię i pozycję przetargową
tej inicjatywy.
Trzy wymienione obszary wystarczająco jasno pokazują, że Lista Światowego
Dziedzictwa jest przedsięwzięciem, które
wymaga przemyślanej, konsekwentnej
i długofalowej polityki. Do tej pory w Polsce nie mieliśmy takiej polityki, bo też nie
było instytucjonalnego oparcia dla jej prowadzenia. Na szczęście sytuacja zmieniła się. Zaledwie przed miesiącem Minister
Kultury i Dziedzictwa powołał
komisję, która będzie koordynowała na szczeblu krajowym politykę i działania dotyczące Listy.
To dobra dla nas wiadomość.
Na koniec kilka wniosków,
które zbiorą najważniejsze myśli, które chciałem przekazać
w moim wystąpieniu.
Po pierwsze, Lista Światowego Dziedzictwa sprawdziła
się jako idea i formuła. Dowodzi
tego funkcjonowanie Listy zarówno w Polsce, jak i na całym
świecie.
Po drugie, zasadne jest opracowanie na szczeblu krajowym
rozwiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych, które
zapewnią ochronę miejsc wpisanych na Listę na miarę ich wartości. Mówiąc inaczej, państwo powinno
przejąć znaczącą część odpowiedzialności za ochronę miejsc wpisanych na Listę
Światowego Dziedzictwa.
Po trzecia, konieczne jest opracowanie listy kandydatur na Listę, w sposób
uwzględniający obecną politykę Komitetu Światowego Dziedzictwa. Tzw. Lista
Oczekujących i dokumentacje nowych
kandydatur muszą być opracowane przez
profesjonalistów, muszą być konsekwentnie realizowane i nie mogą podlegać okazjonalnym naciskom.
(...) Lista Światowego Dziedzictwa okazała się prawdziwym sukcesem. Dlatego
należy w sposób szczególny podziękować
wszystkim, którzy przyczynili się do tego,
że Zamość jest również na tej Liście.
Bogusław Szmygin
14
Współpraca międzynarodowa
FIZJOTERAPIA
PO TURECKU
Sebnem Avci z Abant Izzet Baysal University, Bolu z Turcji była gościem Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji
w Zamościu. W dniach 7–11 kwietnia
w Centrum Rehabilitacji prowadziła zajęcia dla studentów kierunku fizjoterapia.
Jej obecność była wynikiem umowy bilateralnej zamojskiej z turecką uczelnią.
- Kontakty naszych uczelni zaczęły się
na międzynarodowej konferencji ENPHE
i od tego czasu chciałam bardzo przyjechać
do Polski – mówiła Sebnem Avci. Studia na
kierunku fizjoterapia w Polsce i w Turcji są
bardzo do siebie podobne. Chociaż w porównaniu z naszą uczelnią, studenci tureccy, aby
zdobyć magisterium, uczą się pół roku dłużej.
Anatomii, nazw poszczególnych mięśni, kości itp. uczą się w języku łacińskim.
- Bardzo mi się podoba wasze Centrum
Rehabilitacji. To świetnie, że studenci mogą
korzystać z tak nowoczesnego sprzętu. Nie
będą mieć problemów gdy np. wyjadą do pracy za granicę – podkreśla pani profesor.
Sebnem Avci spotkała się z władzami
uczelni. Rektor Jan Andreasik oraz prorektor
Mieczysław Kowerski zapoznali się z ofertą
tureckiej uczelni. Abant Izzet Baysal University, Bolu w Turcji działa 16 lat, kształci ponad 18 tys. studentów, prowadzi 8 kierunków,
3 instytuty i 4 centra badawcze.
Turczynka była zachwycona Zamościem.
Z przyjemnością wróci tu na wakacje. W rozmowach wielokrotnie podkreślała, że wszędzie, gdzie wchodziła, np. do sklepu, spotkała
się z ogromną życzliwością ludzi.
mb
Biuletyn Informacyjny WSZiA
Wywiad
INFORMATYCY
TO NIE DINOZAURY
Rozmowa z Sylwią
gazet, wypowiedzi, symulacje wypadWójcik, absolwentką inków, animacje 3d, poza tym plansze
formatyki i ekonometrii
dla TVN Meteo, grafiki dla „Faktów”
w Wyższej Szkole Zarząi innych programów, które wchodzą
dzania i Administracji
w skład telewizji. Pracy jest sporo, ale
w Zamościu. Sylwia jest
za to jest ona bardzo przyjemna i daje
grafikiem w TVN 24.
dużo satysfakcji.
- Czy zdobyte pod- Wśród niektórych panuje takie
czas studiów umiejętnoprzekonanie, że w szkole małej,
ści pomogły Pani zdogdzieś na końcu Unii Europejskiej,
być tak ciekawą pracę?
nie można nauczyć się wiele....
- Dzięki tym studiom zdobyłam wiedzę,
- Nawet mała szkoła na samym końcu
której przynajmniej na razie nie wykorzyUE może mieć świetnych wykładowców
stuję, ale kto wie, może w przyszłości się
i wykwalifikowaną kadrę nauczycielską. Jeto zmieni. Myślę, że sam fakt posiadania
żeli ktoś nie chce, to i tak się nie nauczy,
wykształcenia wyższego ma duży wpływ,
nikt go do tego nie zmusi. Ważne jest, aby
kiedy szuka się pracy.
samemu chcieć zdobywać wiedzę.
- Czy były to studia trudne?
- Czy Pani zdaniem informatyka ma,
- Studia nigdy nie są łatwe. To zależy od
w dłuższej perspektywie czasu, możlinaszych zainteresowań. Jeżeli czymś się
wości rozwoju? Czy informatycy znajdą/
interesujemy, coś nas fascynuje, to wtedy
znajdują dobrą pracę?
stają się one łatwiejsze. Ważne jest też, jak
- Myślę, że informatyka w dzisiejszych
przekazywana jest nam wiedza przez proczasach jest wszędzie i że to najbardziej
wadzącego. Jeżeli potrafi on zainteresować
przyszłościowy kierunek. Teraz już prawie
studenta swoimi zajęciami, to wtedy jest
wszystko jest skomputeryzowane. Gdzie się
ciekawiej i łatwiej, zwłaszcza jeśli chodzi
nie ruszymy, widzimy komputery i ktoś musi
o zajęcia praktyczne (ćwiczenia).
się na tym znać, aby to działało. Ponoć jed- Pracuje Pani obecnie jako grafik
nym z największych zagrożeń cywilizacji,
w TVN 24. Czy studia i ten kierunek miał
obok efektu cieplarnianego czy chorób, jest
wpływ na Pani karierę zawodową?
komputeryzacja, która dąży do zastąpienia
- Składając dokumenty na tę uczelnię,
człowieka komputerem. Tak więc informatyrobiłam to z myślą, że chcę studiować grakom nie grozi wyginięcie. Myślę, że sporo
fikę i sztuczną inteligencję. Mało było wówjest ofert pracy dla informatyków. A wyjeczas szkół, które oferowały taki kierunek.
chałam do Warszawy, bo tutaj są większe
Chyba tylko jedna uczelnia w Warszawie.
możliwości rozwoju i więcej ofert pracy. Inni
Wybrałam Zamość, ale okazało się, że liczwyjeżdżają za granicę, a tam ponoć polski
ba chętnych nie pozwoliła na utworzenie tej
informatyk jest bardzo ceniony.
specjalności. Gdy urodziłam córkę, posta- Dziękuję za rozmowę.
nowiłam sama nauczyć się grafiki. WiktoRozmawiała Małgorzata Bzówka
ria była moją inspiracją. Moje
prace głównie jej dotyczyły.
Trochę żałuję, że nie miałam
zajęć z grafiki, bo taki warsztat
na pewno by mi dużo dał. Ale
kto wie, może wiedza o sieciach też kiedyś mi się przyda.
- Czym konkretnie się
Pani zajmuje?
- Moja praca opiera się na
robieniu grafiki dla tvn24. Czyli
wszystkie grafiki nieruchome
i animacje, które oglądamy
w tv, są zasługą grafików. Należą do nich animacje zdjęć, Sylwia przy pracy
fot. arch sw
15
Biuletyn Informacyjny WSZiA
Nabór na studia
Budownictwo
NOWE KIERUNKI
– NOWE SPECJALNOŚCI
W ofercie na rok akademicki
2008/2009 Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji proponuje dwa nowe
kierunki: budownictwo i pielęgniarstwo
oraz nowe specjalności na ekonomii.
- Gdybym teraz miał wybrać kierunek
studiów, to bez wahania wybrałbym budownictwo. Miałem w swoim życiu zawodowym wiele wyzwań, realizowałem duże inwestycje, które wymagały ode mnie wiedzy
i doświadczenia, te z kolei dały mi ogromną
satysfakcję. Dobry inżynier budownictwa
to także dobry księgowy, ekonomista i mechanik. To zawód dla ludzi z wyobraźnią
– mówi Marek Kaproń, dyrektor Instytutu
Techniki Budowlanej w Warszawie. Instytut objął opieką naukową nowy kierunek
inżynierski, który od października będzie
realizowany w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Zapewnia
odbycie praktyk w swoich nowoczesnych
laboratoriach, dla najzdolniejszych możliwość rozpoczęcia studiów doktoranckich.
Budownictwo to nie jedyna nowość
w ofercie zamojskiej uczelni. Nowym kierunkiem jest również pielęgniarstwo. Na
tym kierunku uczelnia uruchamia studia
pomostowe przeznaczone dla osób, które
ukończyły szkoły medyczne i pracujące
w zawodzie pielęgniarki lub pielęgniarza.
Na kierunku ekonomia uczelnia proponuje dwie nowe specjalności: strategie
finansowe i rachunkowość oraz systemy informatyczne w gospodarce. Studiowanie tej pierwszej umożliwia zdobycie
szerokiej i nowoczesnej wiedzy pozwalającej na zrozumienie zjawisk i procesów
społeczno–gospodarczych, a zwłaszcza
systemów finansowych w Polsce i na
świecie. Absolwent tej specjalności jest
przygotowany do podjęcia działalności
gospodarczej, zarządzania finansami,
prowadzenia księgowości, przygotowania
projektów przedsięwzięć gospodarczych.
Systemy informatyczne w gospodarce
– druga nowa specjalność na ekonomii ma
charakter interdyscyplinarny, łączy wiedzę
z dziedziny zarządzania, ekonomii finansów i prawa z szerokim spektrum przedmiotów informatycznych, takich jak bazy
danych, programowanie, systemy operacyjne, architektura sieci komputerowych
czy bezpieczeństwo danych.
W ramach Wydziału Zarządzania i Ad-
ministracji uczelnia oferuje studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne: administrację, ekonomię oraz
budownictwo, a na Wydziale Fizjoterapii
i Pedagogiki: fizjoterapię (studia pierwszego i drugiego stopnia), pedagogikę oraz
pielęgniarstwo.
O przyjęciu na studia decyduje konkurs świadectw dojrzałości. Ci, którzy
chcą rozpocząć studia bezpłatnie, powinni
w terminie do 9 sierpnia złożyć dokumenty i zdobyć min. 200 punktów w konkursie
świadectw dojrzałości. O przyznaniu stypendium ostatecznie zadecydują wyniki
testu kwalifikacyjnego, które w 100 lub 50
procentach może pokryć koszty czesnego. Dokumenty można składać w siedzibie
uczelni Collegium Maius przy ul. Akademickiej 4 w Zamościu, a także w punktach
rekrutacyjnych: w Biłgoraju, Chełmie, Hrubieszowie i Tomaszowie Lub. Formularz rekrutacyjny, który jest formą podania o przyjęcie na studia, jest do ściągnięcia ze strony
internetowej uczelni www.wszia.edu.pl.
PUNKTY REKRUTACYJNE
1. Biłgoraj
Biłgorajska Agencja
Rozwoju Regionalnego
ul. Kościuszki 65
tel. (084) 686 53 93
2. Chełm
IV Liceum Ogólnokształcące
ul. Św. Mikołaja 4
tel. (082) 565 38 89
3. Hrubieszów
Urząd Miasta
ul. Dobrzańskiego 1
tel. (084) 696 23 80
4. Tomaszów Lubelski
Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
(Budynek ZNP)
ul. Wyspiańskiego 4
tel. (084) 664 38 65
Biuro Rekrutacji w Zamościu
Wyższa Szkoła
Zarządzania i Administracji
Collegium Maius,
ul. Akademicka 4, pok. 5
tel. 084 677 67 22 (30)
1000 ZŁ DLA
PRZYSZŁEGO
INŻYNIERA
Budownictwo jest jednym z 10 kierunków „zamawianych” przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo Wyższego. Co
oznacza, że osoby, które zdecydują się
na ten kierunek, o ile mają dobre wyniki
na świadectwie dojrzałości, mają szansę
na stypendium już od pierwszego roku,
w wysokości 1000 zł.
Program ministerstwa, finansowany ze
środków Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki na lata 2007–2013, zakłada zamawianie kształcenia w naukach technicznych,
matematycznych i przyrodniczych. Są to kierunki ważne dla rozwoju gospodarki, w których występują ogromne braki kadrowe na
rynku pracy.
Kierunki zamawiane:
z zakresu najnowocześniejszych technologii w medycynie: inżynieria biomedyczna, mechatronika
z zakresu energooszczędnych technologii w budownictwie: budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka
z zakresu technologii informacyjnych
– elektrotechnika, mechanika i budowa
maszyn, automatyka i robotyka
biotechnologia i matematyka.
W programie pilotażowym przewidziano
kształcenie dla 3 tys. osób, z czego połowa
ma szanse na stypendia. Na pierwszym roku
studenci objęci pomocą finansową będą wybierani na podstawie konkursu świadectw
dojrzałości, na kolejnych latach – kryterium
przyznawania stypendium będą wyniki w nauce. Ministerstwo przewiduje również przyznanie pieniędzy dla uczelni, ale o realizację
kierunków zamawianych szkoły będą ubiegać się w konkursie. Na kierunku zamawianym dotacja dla uczelni na jednego studenta
wyniesie 14 tys. zł na cały okres studiów
pierwszego stopnia. Studenci pierwszego
roku będą mieli, w ramach programu, 120
godzin zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki, których realizację również pokryją środki z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
Opr. mb
Źródło: strona internetowa Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
16
Biuletyn Informacyjny WSZiA
Współpraca zagraniczna
PRODZIEKAN O KOMUNIKACJI
MIĘDZYKULTUROWEJ
Dr Janusz Skwarek wykładał jako profesor visiting w Wołyńskim Narodowym
Uniwersytecie im. Łesi Ukrainki w Łucku.
W ramach współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji
w Zamościu a Wołyńskim Narodowym Uniwersytetem w Łucku prodziekan Wydziału
Fizjoterapii i Pedagogiki dr Janusz Skwarek
wygłosił cykl wykładów (7-12 kwietnia) skierowanych do studentów ukraińskiej uczelni,
w ramach przedmiotu „Społeczno-pedagogiczna gerontologia”. Tematem jego prelekcji
były następujące zagadnienia: gerontologia
jako nauka; współczesne problemy ludzi
starszych; zadania oświaty dorosłych wobec
ludzi trzeciego wieku.
z jego wizyt wraz z uczniami i studentami
polskimi w uczelniach Oxfordu. Część wykładów przeprowadzono w języku angielskim.
Najbardziej jednak zaskoczył dr. Janusza
Skwarka prof. Petro Husak, który zaproponował zagranie koncertu na koniec wykładów.
Prodziekan wywiązał się z zadania i przy tej
okazji opowiedział o swoich doświadczeniach w pracy resocjalizacyjnej, w której
wykorzystuje kulturoterapię. Uwrażliwienie
wychowanków i podopiecznych na piękno
zawarte w muzyce i sztuce stanowi jego zdaniem ważny czynnik resocjalizacyjny.
Innym ciekawym punktem związanym
z pobytem dr. Janusza Skwarka na Ukrainie
była wizyta w Narodowym Pedagogicznym
Uniwersytecie w Kijowie, gdzie prodziekan uczestniczył w dwóch obronach prac doktorskich na kierunku
pedagogika. Była to znakomita okazja, aby zapoznać się z tematyką
badawczą, jaką zajmują się uczeni
ukraińscy. Prezentowane prace naukowe dotyczyły eksperymentów
pedagogicznych w procesie wychowania dzieci i młodzieży oraz
szkoły alternatywnej w Stanach
Zjednoczonych.
Podczas wizyty na Ukrainie dr
Dr Janusz Skwarek podczas zajęć w Łucku
fot. arch. js Janusz Skwarek zwiedził również
miasto Łuck oraz muzeum patronki
Wykłady przeprowadzone były w języku
Wołyńskiego Narodowego Uniwersytetu im.
polskim, ale prezentacje multimedialne iluŁesi Ukrainki w miejscu jej urodzenia.
strujące omawiane zagadnienia przygotowaZdaniem prodziekana wizyta na Ukrane zostały w języku ukraińskim. Ciekawym
inie w ramach wymiany naukowej pomiędzy
doświadczeniem dla dr. Janusza Skwarka
uczelniami była bardzo owocna i rokuje dalbyły konwersacje ze studentami ukraińskimi,
szą dobrą współpracę. Warto tu przypomnieć
które przebiegały w czterech językach: polfakt, że w WSZiA w Zamościu pracuje rówskim, ukraińskim, angielskim i rosyjskim.
nież jeden z cenionych i znanych profesorów
- Studenci ukraińscy są bardzo miłymi
pedagogiki na Ukrainie prof. dr hab. Petro
i zaangażowanymi młodymi ludźmi, a praHusak, który prowadzi wykłady z przedmiotu
ca z nimi stanowiła ciekawe doświadczenie
„teoria wychowania” oraz „psychologicznow pracy dydaktycznej – twierdzi prodziekan
pedagogiczne aspekty edukacji”. W maju
Janusz Skwarek.
bieżącego roku planowana jest studencka
Prodziekan wygłosił wykład specjalny,
konferencja naukowa w WSZiA w Zamościu
skierowany do studentów Wydziału Stoz udziałem studentów ukraińskich, a jesienią
sunków Międzynarodowych Wołyńskiego
również w tym roku międzynarodowa konNarodowego Uniwersytetu na temat „Koferencja studentów i młodych naukowców
munikacja międzykulturowa w Europie” oraz
w Łucku – oczywiście z udziałem naszych
„Edukacja w krajach Unii Europejskiej”, na
studentów kierunku pedagogika. Podobne
przykładzie systemów edukacyjnych Polski
konferencje w obu uczelniach odbyły się
i Wielkiej Brytanii. Te wykłady były ilustrowaw roku ubiegłym.
ne autorskimi slajdami z pobytu dr. Janusza
Opr. red.
Skwarka w szkołach Londynu, jak również
NOWY PUNKT
KONTAKTOWY
W NAŁĘCZOWIE
24 kwietnia 2008 roku o godz.
10.00 odbyła się w Zespole Szkół im.
Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie uroczystość otwarcia Punktu
Informacji Europejskiej. Powstał on
w wyniku podpisanego porozumienia
o współpracy pomiędzy CIE ED i Zespołem Szkół.
Uroczystego
otwarcia
Punktu
dokonała
Anna
Matraszek–
Furtak - dyrektor Zespołu Szkół
im Z. Chmielewskiego, Bogdan Kawałko - dyrektor Centrum Informacji Europejskiej „Europe Direct”, Marek Sikora
- zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Andrzej Ćwiek
- burmistrz Nałęczowa, oraz przedstawiciel samorządu uczniowskiego.
W programie uroczystości otwarcia
znalazło się m.in. wystąpienie dyrektora szkoły, prezentujące ideę i zadania
Punktu Informacji Europejskiej, informacja Władysława Molasa - zastępcy dyrektora Centrum Informacji Europejskiej
„Europe Direct” w Zamościu na temat
celów i zadań europejskiej sieci informacyjnej Europe Direct w Polsce i Unii
Europejskiej, oraz część artystyczna
w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół im.
Z. Chmielewskiego w Nałęczowie.
Punktem kulminacyjnym uroczystości
był koncert Dariusza Tokarzewskiego, członka GRUPY VOX, pt. „Ballady
o życiu”. Koncertu wysłuchało ok. 300
uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Informacje medialne z uroczystości
przygotowały Telewizja Lublin, Radio
Lublin, Dziennik Wschodni, Kurier Lubelski oraz 2 lokalne tygodniki.
WM
17
Biuletyn Informacyjny WSZiA
Studia podyplomowe
NOWA OFERTA
Oferta studiów podyplomowych,
obejmująca obecnie 13 kierunków,
na rok akademicki 2008/2009 została wzbogacona o 3 nowe kierunki, tj.
o odnowę biologiczną z elementami
fizjoterapii, ochronę informacji niejawnych oraz zarządzanie sytuacją
kryzysową.
Autorem programu i kierownikiem
pierwszego kierunku studiów jest
dr Arkadiusz Cieśliński - adiunkt Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji
w Zamościu. Autorem programów i kierownikiem dwóch pozostałych kierunków
studiów jest dr Wojciech Orłowski - adiunkt Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz pracownik
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie.
Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii adresowana jest przede
wszystkim do:
ü absolwentów Akademii Wychowania
Fizycznego i innych uczelni kształcących na kierunku wychowanie
fizyczne, absolwentów akademii
medycznych specjalizujących się
w rehabilitacji medycznej i lekarzy
specjalizujących się w medycynie
sportu,
ü nauczycieli, instruktorów, trenerów
prowadzących w sposób zorganizowany różne formy ćwiczeń fizycznych i sportu z dziećmi i młodzieżą,
ü fizjoterapeutów
poszerzających
swoje umiejętności i kompetencje
zawodowe.
Ochrona informacji niejawnych studia adresowane są przede wszystkim
do:
ü pracowników administracji rządowej
i samorządowej,
ü kadry zawodowej Wojska Polskiego,
ü funkcjonariuszy tajnych służb, Policji, Straży Granicznej, służb celnych
i skarbowych, instytucji kontrolnych,
ü pełnomocników i kandydatów na
pełnomocników ds. informacji
niejawnych,
ü osób zajmujących się organizacją
ochrony firm oraz instytucji,
ü pracowników wydziałów i komórek
Zarządzania Kryzysowego,
ü nauczycieli przysposobienia
obronnego,
innych zainteresowanych osób.
Zarządzanie sytuacją kryzysową studia adresowane są do:
ü absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych pracą na rzecz
profilaktyki i rozwiązywania sytuacji
kryzysowych,
ü kierowników i pracowników zajmujących się problematyką zarządzania
kryzysowego w administracji oraz
decydentów i pracowników odpowiedzialnych za ten obszar działania
w firmach.
Zainteresowani podjęciem nauki na
studiach podyplomowych więcej informacji mogą uzyskać w Studium Studiów Podyplomowych WSZiA, ul. Akademicka 4,
pok. 3 /parter/, tel. 084 677 67 31
Pełna oferta studiów podyplomowych
dostępna jest również pod adresem:
www.studiapodyplomowe.wszia.edu.pl
ü
Oferta studiów
podyplomowych
na rok akademicki 2008/2009
ü Informatyka
ü Pedagogika korekcyjna
ü Pedagogika
opiekuńczo-wychowawcza
ü Pedagogika przedszkolna
ü Pedagogika resocjalizacyjna
i penitencjarna
ü Polityka zdrowotna i zarządzanie w ochronie zdrowia
ü Profilaktyka społeczna
i resocjalizacyjna
ü Rachunkowość
ü Studium pedagogiczne
ü Wiedza o społeczeństwie
ü Wychowanie fizyczne
ü Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
ü Zarządzanie projektami UE
ü Zarządzanie w oświacie
Nowe kierunki
ü Ochrona informacji
niejawnych
ü Odnowa biologiczna
z elementami fizjoterapii
ü Zarządzanie sytuacją
kryzysową
SPOTKANIE
Z PROFESOR
HÜBNER
Ewelina Jabłońska, konsultantka Centrum Informacji Europejskiej
Europe Direct, Ewelina Włodarczyk,
przewodnicząca Studenckiego Koła
Naukowego Integracji Międzynarodowej, razem z prorektorem Bogdanem
Kawałko uczestniczyli w spotkaniu
z Danutą Hübner - komisarz ds. polityki regionalnej Unii Europejskiej,
które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego
28 kwietnia br.
Komisarz Danuta Hübner podczas
spotkania w Lublinie
fot. arch. js
Głównym celem wizyty profesor Hübner było wygłoszenie wykładu dla samorządowców, rektorów uczelni wyższych,
studentów i przedstawicieli instytucji biznesowych, oraz konferencja prasowa.
Tematem przewodnim wystąpienia były
Fundusze Europejskie dla województwa
lubelskiego, które stoi przed szansą pozyskania środków na modernizację infrastruktury, szkolnictwa, przedsiębiorstw,
ochronę środowiska oraz na poprawę
infrastruktury przygranicznej. Jak zaznaczyła profesor Hübner, wszystko jednak
zależy od współpracy na szczeblu władz
samorządowych oraz od jakości przygotowywanych wniosków.
Ewelina Włodarczyk
18
Biuletyn Informacyjny WSZiA
WIĘCEJ NIŻ SĄSIEDZTWO
„Jak zaangażować ukraińskie społeczeństwo w proces reform dostosowujących Ukrainę do standardów europejskich?” – to tytuł konferencji ekspertów,
która odbyła się 13 maja w Warszawie.
W dyskusji zabrali głos specjaliści z wielu
polskich instytucji badawczych, uniwersytetów
oraz środowisk naukowych, m.in. Grzegorz
Gromadzki z Fundacji im. Stefana Batorego, Joanna Konieczna z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, oraz Igor
Lyubashenko z Europejskiego Kolegium
Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Wśród
zaproszonych ekspertów znalazł się również
Bogdan Kawałko – dyrektor Centrum Informacji Europejskiej „EUROPE DIRECT”, które
funkcjonuje przy WSZiA w Zamościu.
Problematyka konferencji obejmowała
m.in.: główne założenia, kierunki rozwoju Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, ocenę
obecnych relacji między Ukrainą a Unią
Europejską, rolę Polski i wpływu stosunków polsko–ukraińskich na aspiracje Ukrainy do członkostwa w UE, ze szczególnym
uwzględnieniem stanowiska społeczeństwa
ukraińskiego.
Poczynając od 2004 r., rozwój stosunków
pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą odbywa
się w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Podstawowym celem EPS jest poszerzenie strefy stabilności, dobrobytu i bezpieczeństwa poza granice UE za pośrednictwem
przeniesienia norm leżących u podstaw funkcjonowania systemu politycznego UE. Zamierzonym skutkiem EPS powinny stać się
zmiany w strukturach i sposobach zarządzania różnymi sferami życia społecznego, które
zbliżyłyby UE i Ukrainę w sensie politycznym
i gospodarczym. Stan realizacji Planu Działań UE – Ukraina pozostawia jednak wiele
do życzenia, a niezbędne reformy, zwłaszcza
gospodarcze i strukturalne, od lat znajdują się
w faktycznym impasie.
Polska aktywnie wspiera europejskie
aspiracje Ukrainy nie tylko na forum międzyrządowym, ale również na poziomie społecznym. Niestety, mimo politycznych deklaracji
oraz ogólnie prounijnych sympatii Ukraińców,
poziom zainteresowania i zaangażowania
społeczeństwa Ukrainy w procesy zmian
proponowane przez UE jest nikły, co stanowi
barierę dla transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej.
Jednym z wielu powodów takiej sytuacji
jest niezrozumienie i hermetyczność unijnego
przekazu, a na poziomie politycznym – brak
wyraźnych perspektyw członkostwa Ukrainy
w Unii Europejskiej. Stąd też główny akcent
i tezy wystąpienia dyr. Bogdana Kawałko były
skoncentrowane na tej problematyce, co ilustruje fragment referatu:
„…na początku XXI w. Ukraina stanęła
przed wyborem nowego kierunku polityki zagranicznej. W tym momencie pojawiły się dwie
orientacje polityczne – Wschodnia i Zachodnia. Wybór wschodniego wektora rozwoju - integracja z Rosją - jest atrakcyjny dla Ukrainy,
dlatego że gospodarki krajów WNP znajdują
się na podobnym poziomie rozwoju, co oznacza, że w tym układzie Ukraina ma podobną
siłę w konkurencyjnej grze rynkowej. Jednak
prowadzi to do zachowania starych technologii, zacofania społeczno-gospodarczego
i niskiego poziomu życia ludności. Z kolei
wybór wektora zachodniego - integracja z UE
- oznacza dla Ukrainy nie tylko nowe rynki,
technologie i standardy życia, także nowe
demokratyczne rozwiązania polityczne, rozwój nowych form aktywności społeczeństwa
ukraińskiego, szybsze wejście w globalne
procesy rozwoju. Obawy budzi jednak słabość
i głębokie deformacje strukturalne gospodarki ukraińskiej i scentralizowanego systemu
zarządzania.
Oto najczęściej formułowane przez politologów i znawców problematyki ukraińskiej
możliwe scenariusze rozwoju sytuacji w tym
regionie Europy:
• scenariusz żelaznej kurtyny
- zakładający, że przystąpienie Polski do UE
wywoła przyciągnięcie Ukrainy do Rosji,
• scenariusz „Russia first”
- w wyniku którego pogorszeniu stosunków z Ukrainą towarzyszy poprawa stosunków polsko-rosyjskich,
• scenariusz papierowej kurtyny
- zakładający, że polskie członkostwo
w UE przyczyni się do poprawy stosunków Ukrainy z Unią, kosztem stosunków
ukraińsko-rosyjskich,
• scenariusz galicyjski
- przewidujący wzmacnianie stosunków
ukraińsko-rosyjskich, kosztem polskoukraińskich, przy jednoczesnych dobrych
relacjach Ukrainy z UE,
• scenariusz „Europa bez granic”
- opierający się na równoczesnej poprawie stosunków Ukraina - UE oraz
polsko-rosyjskich
• scenariusz czarnomorski
- opierający się na założeniu pogorszenia
nie tylko stosunków polsko-ukraińskich
i z UE, ale i rosyjsko-ukraińskich na rzecz
zbliżenia z krajami południowymi (Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia) – jako rezultat
scenariusza „od ściany do ściany”,
• scenariusz „od ściany do ściany”
- w którym Ukraina może być wykorzystana wyłącznie jako element gry i przetargów w polityce interesów pomiędzy UE
i Rosją.
Najlepszym scenariuszem dla Europy
Środkowo-Wschodniej byłby scenariusz
ostatni, obecnie niezbyt realny. Do Pomarańczowej Rewolucji na Ukrainie wydawało się, że wysoce prawdopodobny
mógłby być scenariusz żelaznej kurtyny,
albo przynajmniej niektóre jego elementy,
o czym świadczyło między innymi zaangażowanie poprzedniego prezydenta Leonida Kuczmy w tworzenie wspólnego obszaru gospodarczego z Rosją, Białorusią
i Kazachstanem, jako wschodniej alternatywy
dla UE.
Pomarańczowa Rewolucja dokonała reorientacji w polityce zagranicznej Ukrainy.
Prezydent Wiktor Juszczenko opowiedział
się za realizacją polityki proeuropejskiej,
co jednak nie jest takie proste, zważywszy na
ambicje mocarstwowe Rosji oraz znaczące
od niej uzależnienie gospodarcze Ukrainy.
W interesie Polski, jak i całej Unii Europejskiej, leży potrzeba przedstawienia ukraińskiemu społeczeństwu w sposób prosty i precyzyjny najważniejszych zmian promowanych
i wspieranych przez UE, z których korzyści są
niezależne od perspektywy członkostwa…”.
Spotkanie to dało okazję do zastanowienia się nad tym, które z tematów objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa są
kluczowe dla zwiększenia zainteresowania
i zaangażowania Ukraińców w procesy reform
związanych z dostosowaniem do standardów
Unii Europejskiej, oraz do jakich grup społecznych polskie instytucje i organizacje powinny
w pierwszej kolejności dotrzeć z przekazem
o korzyściach wynikających z przystąpienia
Ukrainy do Unii Europejskiej.
Ewelina Jabłońska
19
Biuletyn Informacyjny WSZiA
DZIEŃ EUROPY W ZAMOŚCIU
Czy dostaliście Państwo kiedykolwiek
kwiaty z okazji „Dnia Europy”? Blisko 300
mieszkańców Zamościa 9 maja br. przebywających na Rynku Wielkim w godz.
12.00–14.00 otrzymało od konsultantów
Centrum Informacji Europejskiej „Europe
Direct” nie tylko kwiaty, ale również najlepsze życzenia z okazji Dnia Europy. Mottem
tegorocznych obchodów był - ogłoszony
przez UE – Międzynarodowy Rok Dialogu
Międzykulturowego 2008.
„Dzień Europy” jest obchodzony 9 maja
na pamiątkę przedstawionej tego dnia, 58 lat
temu, „Deklaracji Schumana”. Jej autor, minister spraw zagranicznych Francji zaproponował wtedy stworzenie ponadnarodowej
instytucji europejskiej, odpowiedzialnej za zarządzanie przemysłem stalowo-węglowym.
To był początek wspólnej Europy, jaką znamy
dziś. To okazja do świętowania dla wszystkich Europejczyków.
Szereg atrakcji, przygotowanych przez
sieć Europe Direct, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego, czekało na
wszystkich,
którzy
ski – reforma czy kompromis”.
9 maja około połuW wykładach udział wzięło ok. 60
dnia odwiedzili cenosób.
tra miast, w których
W samo południe na Rynku
funkcjonują punkty
Wielkim uruchomiono punkt inInformacji Europejformacyjny Centrum Informacji
skiej „Europe Direct”.
Europejskiej „Europe Direct”,
W Zamościu Obw którym można było zasięgnąć
chody Dnia Europy
informacji o UE i otrzymać publirozpoczęło spotkakacje na ten temat. Jednocześnie
nie prof. Zbigniewa
konsultanci CIE ED składali żyZaleskiego – posła
czenia z okazji Dnia Europy i wrędo Parlamentu Euroczali kwiaty osobom przebywająpejskiego, z młodziecym na Rynku Wielkim. O godz.
żą I LO w Zamościu.
14.00 w Galerii Fotografii „Ratusz”
W Wyższej Szkole
odbyło się otwarcie wystawy fotoZarządzania i Admigrafii Stanisława Orłowskiego,
nistracji w Collegium
przygotowanej z okazji 10–lecia
Novum odbył się wy- Żółty tulipan i życzenia z okazji
partnerstwa miast: Zamościa
kład prof. Zbigniewa Dnia Europy otrzymało blisko
i Loughborough, zatytułowanej
Zaleskiego pt. „Od 300 mieszkańców Zamościa
„Loughborough i jego mieszfot. WM kańcy”. Informacje o obchodach
Deklaracji Schumana do Traktatu z Lizbony”, oraz Bogdana
Dnia Europy zamieściły 2 rozgłośnie radiowe
Kawałko – dyrektora Centrum Informacji
i 1 stacja telewizyjna.
Europejskiej „Europe Direct”: „Traktat LizbońWM
WSPIERAMY INICJATYWY EUROPEJSKIE
Dużo muzyki, zabawy, emocji i wzruszeń towarzyszyło obchodom Dnia Europejskiego (9 maja) w Szkole Podstawowej nr 8 w Zamościu.
We współpracy z Centrum Informacji Europejskiej „Europe Direct” zorganizowano
Dzieciom nie brakowało pomysłów i fantazji
3 konkursy w różnych grupach wiekowych.
Zdolnościami plastycznymi wykazali się
najmłodsi uczniowie z klas I-III w konkursie
„Unia Europejska w Twoich oczach”. Najwyżej oceniono pracę Karoliny Magdziak
z klasy II b a także Ingi Szczerbińskiej i Alicji Kot z klasy III b.
Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej adresowano do uczniów klas
IV – VI. Pierwsze miejsce zdobył
Tomasz Wodyk z klasy VI a, drugie
- Joanna Dudzik z klasy V b, trzecie
- Justyna Czerwonka z klasy IV b
oraz wyróżnienie przyznano Patrycji Dras z klasy VI a.
Świetną zabawę uczniom całej
szkoły zapewnili soliści i zespoły reprezentujące klasy od I do VI,
biorące udział w konkursie piosenki europejskiej. Braw i owacji jakimi
przywitano zwycięski zespół klasy V
b nie powstydziłyby się największe
fot. WM
gwiazdy estrady. Zespół wykonał piosenkę
„JOZIN Z BAZIN” grupy Banjo Band i Ivana
Mladka. Miejsce drugie zajął zespół klasy
VI b i piosenka, „CANCION DEL MARIACHI”.
Klasa I b piosenką „ONE-TWO-THREE”
wyśpiewała miejsce trzecie. Wyróżnienia
przygnano klasie III b za wykonanie utworu
„CI SARA” i klasie III a za interpretację piosenki „NASZA NAJPIĘKNIEJSZA”.
Zwycięzcom i wyróżnionym uczniom we
wszystkich konkursach nagrody wręczył Artur Plewa, dyrektor szkoły.
W części artystycznej pozakonkursowej
młodzi aktorzy zaprezentowali „wycieczkę
kulinarną” po wybranych krajach Unii Europejskiej. Potrawy, choć z papieru, wyglądały
bardzo smakowicie.
Gratulujemy udanej imprezy, uczniom,
pedagogom, władzom szkoły oraz dziękujemy za zaproszenie i współpracę Pani Iwonie Sołtys.
WM
20
Biuletyn Informacyjny WSZiA
DZIEDZICTWO KULTUROWE
PŁASZCZYZNĄ DIALOGU
- EUROPEJSKI ROK DIALOGU
MIĘDZYKULTUROWEGO 2008
„Rzetelny dialog wyrasta z pewnego założenia, które musi być przyjęte - wyraźnie lub milcząco przez obydwie strony: ani ja, ani ty nie
jesteśmy w stanie poznać prawdy o sobie, jeśli pozostaniemy w oddaleniu od siebie, zamknięci w ścianach naszych lęków, lecz musimy
spojrzeć na siebie niejako z zewnętrz, ja twoimi, a ty moimi oczami, musimy porównać w rozmowie nasze widoki i dopiero w ten sposób
jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedź na pytanie, jak to z nami naprawdę jest”
- ks. prof. J. Tischner,
„Etyka solidarności”
w zakresie ochrony dziedzictwa i rewaloEuropejski Rok Dialogu Międzyryzacji licznych zabytków na pograniczu
kulturowego jest inicjatywą Komisji
polsko-ukraińskim oraz wierne, zgodne
Europejskiej, mającą przyczynić się
z prawdą historyczną, prezentowanie ich
do zwiększenia poszanowania różnohistorii licznie odwiedzającym je turystom,
rodności kulturowej w społeczeństwie
a przez to tworzenie dobrej płaszczyzny
obywatelskim. Główną ideą tej inicjadialogu.
tywy jest promocja dialogu pomiędzy
Seminarium „Dziedzictwo kulturowe
przedstawicielami odmiennych kultur,
płaszczyzną dialogu” zorganizowane zoras i religii.
stało we współpracy z Państwowym ReDokumentem strategicznym, określazerwatem Historyczno-Architektonicznym
jącym obchody Roku w Unii Europejskiej,
w Żółkwi /Ukraina/, Regionalnym Ośrodjest Decyzja Parlamentu Europejskiego
kiem Badań i Dokumentacji Zabytków
i Rady nr 1983/2006/EC z dn. 18 grudnia
w Lublinie oraz Punktem Informacji Eu2006, ustanawiająca rok 2008 Europejropejskiej w Lublinie. Wzięła w nim udział
skim Rokiem Dialogu Międzykulturowego
oraz wskazująca strategiczne cele jego
14-osobowa grupa dyrektorów i kierowniobchodów. Na poziomie krajowym poków m.in. Rezerwatów Historyczno–Ardobną funkcję pełni Narodowa Strategia
chitektonicznych i instytucji ochrony zabytków oraz Ministerstwa Kultury Ukrainy
Polski dla Europejskiego Roku Dialogu
Międzykulturtowego
Inicjatywą Centrum Informacji
Europejskiej „Europe Direct” w Zamościu, wpisującą się w obchody
Międzynarodowego Roku Dialogu
Międzykulturowego 2008, była organizacja w dniach 8-9 kwietnia 2008
roku seminarium polsko–ukraińskiego: „Dziedzictwo kulturowe płaszczyzną dialogu”. Wspólne, często
bolesne doświadczenia historyczne w polsko–ukraińskim obszarze
transgranicznym sprawiają, iż z jednej strony problem wzajemnych stosunków międzykulturowych jest niezwykle żywy i ważny, z drugiej zaś
bardzo delikatny. Z tego względu
uznano, że dobrą płaszczyzną budowania przyjaznych więzi międzykul- Bogdan Kawałko wygłasza referat
turowych jest wzajemna współpraca „Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego 2008”
i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa. Stronę polską reprezentowali przedstawiciele nauki, samorządów
oraz służb ochrony zabytków z Zamościa,
Lublina i regionu lubelskiego.
Seminarium zorganizowano w 2 sesjach. W pierwszej, zorganizowanej w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, referaty wygłosili:
Bogdan Kawałko - dyrektor Centrum
Informacji Europejskiej „Europe Direct” w Zamościu: „Europejski Rok
Dialogu Międzykulturowego 2008”,
dr Włodzimierz Gerycz - dyrektor Rezerwatu Historyczno-Architektonicznego w Żółkwi: „Dialog międzykulturowy w polsko-ukraińskim obszarze
transgranicznym jako czynnik integracji społecznej i europejskiej”,
Tomasz Kossowski - sekretarz
UM w Zamościu: „Rewitalizacja środowiska historycznego jako element
dialogu międzykulturowego na przykładzie Zamościa”,
dr Piotr Kondraciuk - z-ca dyr.
Muzeum Zamojskiego: „Realizacja
programu badawczego Ginące Piękno zabytków polsko - ukraińskiego
pogranicza”,
dr Jacek Feduszka: „Rekonstrukcja zabytkowych obiektów obronnych
w polskiej i ukraińskiej praktyce ochrony zabytków”,
Andrzej Urbański - dyr. Muzeum
Zamojskiego „Wpływ przenikania kultur na pograniczu polsko-ukraińskim
na kształt zespołu architektonicznego
Zamościa” /prezentacja terenowa/.
Druga sesja seminaryjna zorga-
fot. mb
21
Biuletyn Informacyjny WSZiA
nizowana została w Trybunale Koronnym w Lublinie, w trakcie której referaty
wygłosili:
Bogdan Kawałko: „Rola wyższej
uczelni w budowaniu współpracy
transgranicznej – doświadczenia
Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu”,
dr inż. arch. Halina Landecka – lubelski wojewódzki konserwator zabytków w Lublinie: „System ochrony
zabytków w Polsce na przykładzie
Lubelszczyzny”,
dr Grażyna Michalska – Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji
Zabytków w Lublinie: „Ochrona krajobrazu kulturowego a rozwój miast
i regionów w Polsce”,
dr Roman Zwierzchowski – Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków „Polska szkoła konserwacji dzieł sztuki w architekturze”.
Każdą sesję kończyła dyskusja oraz
blisko 3-godzinne warsztaty i zajęcia na
terenie zespołu staromiejskiego w Zamościu i Lublinie, przeprowadzone przez
pracowników Muzeum Zamojskiego
i Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Lublinie.
W seminarium w Lublinie wziął udział
dyrektor Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków – Jacek Rulewicz.
W czasie seminarium funkcjonowało
stoisko informacyjno–promocyjne Centrum Informacji Europejskiej „Europe
Direct”, udzielono 2 wywiadów dla prasy,
6 dla radia lokalnego i regionalnego oraz
3 dla telewizji.
Władysław Molas
LUBIMY UNIĘ
Po czterech latach członkostwa
w Unii Europejskiej, Polakom trudno
jest wyobrazić sobie Zjednoczoną Europę bez Polski - największego państwa
Europy Środkowej i Wschodniej. Potwierdzają to badania przeprowadzone
przez instytucje unijne i polskie.
Z badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską wynika, że w Polsce nastąpiła poprawa nastrojów społecznych,
a także wysokie i stałe poparcie dla członkostwa w UE. Podobnie wynika z sondażu
przeprowadzonego w dniach 11-14 kwietnia 2008 r. przez CBOS. Około 64 proc.
Polaków uważa, że przystąpienie do UE
przyniosło korzyści. Najwięcej przekonanych o korzyściach z członkostwa w Unii
jest wśród Polaków przed 24. rokiem życia, z uniwersyteckimi dyplomami oraz najlepiej zarabiających - 79 proc.
W pierwszych dwóch latach po przystąpieniu do Unii Polacy sądzili, że na integracji to Unia Europejska bardziej skorzystała od nas. Teraz jest odwrotnie - 35 proc.
uważa, że to Polska bardziej skorzystała,
natomiast że na tym skorzystały kraje tzw.
Starej Unii - 27 proc. Aż trzy czwarte myśli,
że Unia jest dobra dla polskiej gospodarki.
Tak sądzi też dwie trzecie rolników - którzy
przed integracją byli najbardziej sceptycznie nastawieni do Unii.
Ponad 65
proc. Polaków uważa,
że to dzięki
Unii spadło
bezrobocie.
W 2005 r.
większość
uważała, że
integracja nie
miała wpływu
na bezrobocie - albo, że
je zwiększyła
Jak
zatem
widać, przez
trzy lata radykalnie zmie-
niliśmy zdanie na ten temat. Równie wielka zmiana zaszła w ocenie materialnych
warunków życia, bowiem 56 proc. z nas
uważa, że przystąpienie do Unii wpłynęło na nie korzystnie (rok po integracji tak
uważało tylko 16 proc.). Prawie połowa badanych uważa także, że po wejściu Polski
do Unii poczucie własnej wartości Polaków
zdecydowanie wzrosło.
Dla Polaków rozwój europejski to
przede wszystkim demokracja, tolerancja
i wolność, a także uznanie równorzędności
i równowartości wszystkich kultur. W naszym rozumieniu europejski rozwój to także partnerskie, cywilizowane stosunki pracy, społeczna gospodarka rynkowa, silne
lokalne wspólnoty obywatelskie, przedsiębiorczość, ale i wrażliwość społeczna, solidarność wobec słabszych i potrzebujących
pomocy.
Obecny okres w rozwoju Unii Europejskiej sprzyja pytaniom o przyszły jej
kształt, o wybór modelu integracji. Będąc
członkiem Wspólnoty Europejskiej, jako
Polacy mamy nie tylko prawo, ale obowiązek zadbania o nasze interesy, o wprowadzanie do polityki europejskiej najlepszych
wartości i zasad wynikających z naszego
dziedzictwa i tysiącletnich tradycji, w tym
także wartości i tradycji chrześcijańskich.
Kształtowaniem wspólnej Europy nie rządzi żaden determinizm. Nie ma jednego
gotowego scenariusza, który należałoby
realizować. Są natomiast wartości wymagające nieustannego utrwalania, pielęgnowania, są rzeczywiste społeczne oczekiwania, wspólne europejskie interesy. Te
wartości, te oczekiwania, te potrzeby określają dziś europejskie dobro wspólne, które też należy właściwie rozumieć i wyjść
im naprzeciw.
Bogdan Kawałko
Dyrektor Centrum
Informacji Europejskiej
„Europe Direct”
22
Biuletyn Informacyjny WSZiA
Bilans roku
EUROPE DIRECT W 2007
W trzecim roku działalności, głównymi klientami Centrum Informacji Europejskiej Europe Direct w Zamościu byli:
studenci, uczniowie szkół średnich,
podstawowych i gimnazjalnych, a także
społeczność lokalna, w tym przedsiębiorcy i rolnicy.
Zakres działalności CIE ED obejmował
m.in.:
świadczenie usług informacyjnych
klientom CIE ED w formie telefonicznej, e-mailowej, listownej oraz poprzez bezpośrednią obsługę klientów
osobiście odwiedzających CIE ED,
udostępnianie zbiorów bibliotecznych
oraz elektronicznych i telekomunikacyjnych źródeł informacji dostępnej
poprzez internet, telewizję oraz sieć
telefoniczną,
organizację lekcji europejskich, konkursów wiedzy o UE, organizację
stoisk promocyjnych CIE ED, szkoleń, wykładów, seminariów, konferencji, a także druk książek o tematyce
europejskiej.
W roku 2007 CIE ED zorganizowało
49 różnego typu przedsięwzięć, w tym:
• 15 wykładów prowadzonych przez
konsultantów Centrum Informacji
Europejskiej „Europe Direct” dla m.in.
lokalnej społeczności, słuchaczy
Uniwersytetu III Wieku, studentów
i przedsiębiorców,
• 12 lekcji europejskich dla uczniów
szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół średnich,
• 1 szkolenie dla przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji
pozarządowych,
• konferencję naukową „Rynki rolne Unii Europejskiej - 3 lata po
rozszerzeniu”,
• konferencję studencką: „Polityka sąsiedztwa a rozwój społeczno-gospodarczy krajów w obrębie zewnętrznej
wschodniej granicy Unii Europejskiej”,
•
•
•
•
•
seminarium w Żółkwi na Ukrainie nt.
„Polityka sąsiedztwa UE oraz źródła finansowania rozwoju obszarów
transgranicznych Polski i Ukrainy”,
seminarium dla punktów kontaktowych z regionu zamojskiego i obwodu
lwowskiego,
2 wykłady otwarte prof. Zbigniewa
Zaleskiego „Granica na Bugu pomostem rozwoju regionu” oraz ks. prof.
Guntera Virta „Wkład teorii moralnej
do europejskich nauk bioetycznych”,
uruchomiono 9 stoisk informacyjno-promocyjnych CIE ED podczas
imprez masowych,
współorganizowano 3 konkursy dla
dzieci i młodzieży.
Łącznie w roku 2007 konsultanci Centrum Informacji Europejskiej „Europe Direct” w Zamościu kontaktowali się z 7,4 tys
osób, z tego:
2,3 tys. osobiście odwiedziło CIE ED,
1,4 tys. brało udział w lekcjach
europejskich,
1,2 tys. brało udział w wykładach
otwartych, seminariach, konferencjach organizowanych na terenie
uczelni,
1,2 tys. kontaktowało się
telefonicznie,
0,2 tys. za pomocą poczty e-mail.
CIE „Europe Direct” w Zamościu współpracuje z 11 punktami kontaktowymi w regionie zamojskim oraz z 3 na Ukrainie: we
Lwowie, Żółkwi i Sokalu. Formy współpracy obejmują głównie przekazywanie
materiałów informacyjnych, organizację
seminariów, wykładów i konferencji oraz
opracowywanie i realizację wspólnych
projektów.
Prowadzono bieżący monitoring 5 lokalnych tytułów prasowych. Zamieszczane informacje dotyczące problematyki europejskiej nie budziły wątpliwości
merytorycznych.
W ramach współpracy z mediami nagrano 40-minutową audycję radiową poświęconą rocznicy podpisania traktatów rzymskich oraz działalności Centrum Informacji
Europejskiej „Europe Direct” w Zamościu.
Udzielono kilkunastu wywiadów dziennikarzom - przy okazji organizowanych konferencji, seminariów, wykładów otwartych
oraz rocznic europejskich.
Na stronie internetowej CIE ED zamieszczono 69 różnego typu informacji.
Konsultanci byli autorami 9 tekstów opublikowanych drukiem głównie w wydawnictwie akademickim „Nasze Forum”.
Przeprowadzono 2 badania ankietowe:
gimnazjalistów oraz słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Zamościu, obejmujące problematykę integracji Polski w ramach struktur UE oraz przyszłości Unii Europejskiej.
W ramach działalności wydawniczej
Centrum Informacji Europejskiej „Europe
Direct” w Zamościu, ukazały się 2 broszury
wykładów otwartych: prof. Zbigniewa Zaleskiego „Granica na Bugu pomostem rozwoju regionu” oraz ks. prof. Guntera Virta
„Teologia moralna w zjednoczonej Europie”. Wydano 2 pozycje pokonferencyjne:
„Rynki rolne Unii Europejskiej - 3 lata po
rozszerzeniu” oraz „Polityka sąsiedztwa
a rozwój społeczno-gospodarczy krajów
w obrębie zewnętrznej wschodniej granicy
Unii Europejskiej”.
Zadania Centrum Informacji Europejskiej „Europe Direct” realizowane były
przez 6 konsultantów: Bogdana Kawałko /dyr. CIE ED/, Władysława Molasa
/z-ca dyr./, Danutę Błahutę - konsultanta
d/s rynku pracy, Jerzego Pomorskiego konsultanta d/s MSP, Małgorzatę Bzówkę - konsultanta ds. promocji i edukacji
europejskiej, Pawła Winiarza - konsultanta ds. prawnych, Ewelinę Włodarczyk i Bohdana Prystupę - studentów,
konsultantów-wolontariuszy.
Władysław Molas
23
Biuletyn Informacyjny WSZiA
Gratulacje
PRZEDSTAWICIEL
WSZIA
W POLSKIEJ
AKADEMII
NAUK
Bogdan Kawałko, Dyrektor Centrum Informacji Europejskiej „Europe
Direct” w Zamościu powołany został
na drugą kadencję na lata 2007–2010
na członka Zespołu Problemowego
ds. Polityki Regionalnej i Przestrzennej Polski i Europy w Komitecie Przestrzennego zagospodarowania Kraju
PAN.
Komitet zajmuje się badaniami nad
strukturą przestrzenną kraju i gospodarki
narodowej. Prowadzi studia w zakresie
teorii i metodologii badań regionalnych,
osadnictwa, planowania przestrzennego. Opracowuje również prognozy i ekspertyzy na temat programów
i planów przestrzennego rozwoju kraju
i jego regionów. Koordynuje współpracę
z Europejskim Stowarzyszeniem Nauk
Regionalnych.
red
Gratulacje
DR GERYCZ
W WILANOWIE
Dr Włodzimeirz Gerycz, nasz wykładowca oraz pełnomocnik rektora ds.
Ukrainy w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu został
członkiem Rady Naukowo–Metodycznej Muzeum–Pałacu w Wilanowie. Rada
gromadzi wybitnych specjalistów i naukowców polskich i zagranicznych,
jest organem konsultacyjnym działającym przy kierownictwie muzeum.
Dr Włodzimierz Gerycz został zaproszony do pracy w tej radzie również ze
względu na fakt kierowania Państwowym
Rezerwatem
Historyczno–Architektonicznym w Żółkwi. Oba ośrodki: Wilanów
i Żółkiew łączy postać króla Jana III Sobieskiego, bo w tych miejscowościach miał
swoje siedziby, oraz wieloletnia współpraca w zakresie ochrony zabytków.
Dzień Otwarty WSZiA
OWIECZKA DOLLY
MISTRZYNIĄ KARATE
Prawie pół tysiąca uczniów odwieMieczysław Kowerski wręczyli studentom
dziło 13 lutego zamojską Wyższą Szkołę
dyplomy potwierdzające otrzymanie stypenZarządzania i Administracji. Tego dnia
diów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższeuczelnia organizowała Dzień Otwarty.
go. W tym roku rekordowa liczba - siedmiu
Największa aula w budynku dydaktyczstudentów kierunków ekonomii, pedagonym przy Sienkiewicza ledwo pomieściła
giki i fizjoterapii otrzymało takie stypendia.
uczestników wykładu na temat narkotyków.
Wśród stypendystów była również zdobywArtur Amenda ze Stowarzyszenia Pomoczyni pucharu świata w karate tradycyjnym
cy „Arka Noego” umiał trafić do młodych
– Ilona Sakowicz. Jej pokazy (wraz z grupą
ludzi. Mówiąc o rzeczach ważnych w życiu
karateków z sekcji KU AZS oraz Zamojskieczłowieka – miłości, potrzebie akceptacji
go Klubu Karateków) cieszyły się również
i strachu przed odrzuceniem - robił rzeczy
ogromnym zainteresowaniem uczestników
niezwykłe, jak dla chociażby wykładowcy
Dnia Otwartego.
akademickiego – śpiewał, skakał, krzyczał...
Przyszli studenci także tego dnia maBawił i wzruszał.
sowali obolałe ciała
Mówił o zagrożepodczas pokazów
niach narkotykami,
masażu
klasyczpodawał drastycznego,
wykonywane przykłady – jak
nego przez stuzachowuje się i co
dentów fizjoterapii.
jest w stanie zrobić
A przyszłe studentki
narkoman. - Niedzięki
makijażom
samowity człowiek
salonu kosmetycz- kręcili z niedowienego
„Agnieszka”
rzaniem
głowami
w Zamościu zamienauczyciele, którzy
niały się w baśniowe
przyszli z uczniami
księżniczki.
niektórych zamojNa stoisku stuskich szkól. Artur Artur Amenda bawił i wzruszał
dentów z Ukrainy
Amenda jest certyfikowanym instruktorem terapii uzależnień.
Spotkanie zakończyło się wypełnieniem ankiety w grupie 171 osób. Wyniki są przerażające - 19 proc. zbadanych zażywa narkotyki, prawie 85 proc. pije alkohol, a 24 proc.
doznaje przemocy w rodzinie.
Dużym zainteresowaniem cieszył się
również inny wykład proponowany tego dnia
- profesora Krzysztofa Marczewskiego,
dziekana Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki.
Ten znany naukowiec i lekarz, jedyny Polak
pracujący w Komisji Europejskiej ds. etyki
mówił o genetycznie modyfikowanej żywności. Na wykład pod tytułem „Czy można
zjeść owieczkę Dolly?” przyszła młodzież
głównie z klas biologiczno–chemicznych.
Ten kontrowersyjny problem, wielokrotnie
ostatnio poruszany przez media, jest o tyle
rozwiązany, że owieczki Dolly nie da się już
zjeść – zdechła. A czy żywność genetycznie
modyfikowana jest zdrowa dla ludzi, prawdopodobnie okaże się za kilka pokoleń. Na
zakończenie wykładu profesora Marczewskiego, dziekani, już wspomniany oraz dr
fot. pd
zjedzono
ogromny gar barszczu ukraińskiego i kilogramy
prawdziwej ukraińskiej słoniny. Przy tak
godziwym poczęstunku uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wysłuchali informacji na
temat tradycji i obyczajów ukraińskich.
W programie nie zabrakło również żartów i skeczy w wykonaniu Kabaretu Szara
Eminencja. O programie Socrates i działalności Europe Direct przyszli studenci dowiedzieli się na stoiskach specjalistycznych
temu poświęconych. Informatory rekrutacyjne i pamiątkowe gadżety otrzymali od pracowników działu promocji uczelni. Pierwszą
pomoc przedmedyczną zaprezentowali studenci fizjoterapii z kół naukowych „Radiatus”
i „Cordis”. Wszystkim czas umilił chór akademicki w programie amerykańskich standardów country. W chórze, prowadzonym
przez jedynego w IV RP śpiewającego i grającego prodziekana dr. Janusza Skwarka
oraz muzyka Jerzego Bałakuta, śpiewa
kilkunastu studentów i pracowników uczelni.
Grupa istnieje od roku.
mb
24
Biuletyn Informacyjny WSZiA
Pielęgniarstwo
Zaproszenie
SESJA
STUDENCKA
TUŻ-TUŻ
25 maja 2008 roku minie rok, od kiedy Studenckie Koło Integracji Międzynarodowej, działające w naszej uczelni
razem z Centrum Informacji Europejskiej w Zamościu, zorganizowało konferencję pt: „Polityka sąsiedztwa a rozwój społeczno-gospodarczy krajów
w obrębie zewnętrznej wschodniej
granicy Unii Europejskiej”.
W konferencji wzięli udział zarówno
studenci Polscy, jak i studenci z Ukrainy,
a wszystkie nadesłane referaty zostały
opublikowane w wydawnictwie pokonferencyjnym: „Pracach Studenckich Kół
Naukowych”.
W tym roku Studenckie Koło Integracji
Międzynarodowej razem z Centrum Informacji Europejskiej Europe Direct w Zamościu zaprasza wszystkich studentów
do wzięcia udziału w VIII Sesji Kół Naukowych pt: „Społeczne, intelektualne i gospodarcze aspekty członkostwa Polski
w Unii Europejskiej”, która odbędzie się
30 maja 2008 roku w Collegium Novum
przy ul. Sienkiewicza 22a.
W tym roku przewidziano również
obecność studentów z uczelni partnerskich z Ukrainy, m.in. z Wołyńskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki
w Łucku.
Głównym celem sesji jest podsumowanie czteroletniego członkostwa Polski
w Zjednoczonej Europie, prognozowania
dotyczące Polskiej współpracy z Unią Europejską oraz zintegrowanie młodego studenckiego środowiska naukowego.
Wszystkich studentów serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.
Ewelina Włodarczyk
ZAWODY MEDYCZNE
– ZAWODAMI PRZYSZŁOŚCI
Rozmowa z prof.
dr. hab. Krzysztofem Marczewskim,
dziekanem Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki w Wyższej
Szkole Zarządzania
i Administracji w Zamościu. Dziekan jest
ordynatorem
Oddziału
Nefrologii,
Endokrynologii,
Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych ze Stacją Dializ Samodzielnego
Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana
Pawła II w Zamościu.
- Połowa studentów WSZIA to przyszli fizjoterapeuci. Skąd popularność
tego kierunku?
Przyczyn jest wiele. Wszystkich pewnie nie znamy. Sądzę, że istotna jest
kompletność wykształcenia, jakie można uzyskać w Zamościu. To oczywiście
konsekwencja naszych uprawnień magisterskich, bliskiej współpracy ze szpitalami, przede wszystkim Jana Pawła II,
no i bazy własnej. Z drugiej strony zawód fizjoterapeuty to zawód dający duże
szanse na dobrą pracę w całej Unii Europejskiej, miejsca pracy lub możliwość
prowadzenia samodzielnej działalności.
Wreszcie nie wypada nie wspomnieć
o wizerunku uczelni przyjaznej studentom. Staramy się nie stwarzać sztucz-
nych barier, choć oczywiście na dyplom trzeba
ciężko zapracować.
- Uczelnia obecnie
rozwija kierunki medyczne. Czy sądzi Pan,
że są to, w kontekście
rynku pracy, zawody
przyszłości?
Wydłuża się nasze
życie, a to oznacza również, że coraz więcej
jest ludzi potrzebujących
wsparcia
medycznego
w różnej formie. Mimo
olbrzymiego
postępu
technicznego, nie widać
na razie, aby mogło to zostać zupełnie
zautomatyzowane, jak wydobycie węgla
czy produkcja samochodów. Dlatego zapotrzebowanie na pracowników ochrony
zdrowia prawdopodobnie będzie się jeszcze zwiększać.
- Czy pielęgniarstwo ma szansę na
podobny boom jak fizjoterapia?
Na fizjoterapii mamy raczej normalny
nabór, a nie boom. Realistycznie oczekuję trochę mniejszego zainteresowania
pielęgniarstwem w początkowym okresie, ale liczę na rozwój tego kierunku,
gdy studenci przekonają się, że w naszej uczelni można się nauczyć dobrego
pielęgniarstwa.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Małgorzata Bzówka
Gratulacje dla dziekana profesora Krzysztofa Marczewskiego
NASZ DZIEKAN
W RZĄDOWEJ RADZIE
Profesor Krzysztof Marczewski,
dziekan Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki został, 8 kwietnia br., powołany
przez Premiera RP w skład Rady ds.
Bioetyki.
Rada, w której składzie jest 14 osób:
prawników, lekarzy, etyków i teologów,
ma przygotować rządowy projekt regulacji związanych z zapłodnieniem in vitro.
Na czele stanął jej pomysłodawca dr Jarosław Gowin, rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Tischnera w Krakowie
(partnerska uczelnia WSZiA).
mb
25
Biuletyn Informacyjny WSZiA
Uczelnia dla miasta i regionu
FINAŁ PROJEKTU EQUAL
Konferencja podsumowująca, która odbyła się 31 marca br.,
zakończyła realizację
projektu
Programu
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL „System przeciwdziałania
powstawaniu bezrobocia na terenach
słabo zurbanizowanych”.
Projekt, którego zasadnicze działania rozpoczęły się 1 lipca 2005 roku, został zrealizowany przez Partnerstwo na
Rzecz Rozwoju, w skład którego weszły:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, CASE - Doradcy Sp.
z o.o w Warszawie, Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie, Wojewódzki Urząd
Pracy w Lublinie, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Powiatowy Urząd Pracy
w Mielcu, Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, Miejski Urząd Pracy w Lublinie,
Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie, Unia Szefów Firm Zamojszczyzny,
RZFSNT NOT w Zamościu, Wschodni
Klub Techniki i Racjonalizacji w Zamościu,
Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie, r-BIT Rzeszów oraz
E-service w Rzeszowie.
Rolę Administratora Partnerstwa pełniła
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu, a łączny budżet Partnerstwa
wyniósł ponad 12 mln zł.
Projekt skierowany był do pracowników
i przedsiębiorców z małych oraz średnich
firm dwóch województw Polski wschodniej:
lubelskiego i podkarpackiego. Jego główne cele to: podnoszenie konkurencyjności
przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie
nowych technik i technologii nowatorskich
rozwiązań organizacyjnych oraz informacyjno-komunikacyjnych, w tym opracowanie systemu wczesnego ostrzegania przed
zagrożeniami gospodarczymi, wspieranie
ilustrujących jego sytuację ekonomiczno–
i utrzymanie zatrudnienia w przedsiębiorfinansową za dany okres, otrzymało możstwach poprzez dostosowanie kwalifikacji
liwość identyfikacji swoich mocnych i słaich pracowników do wymagań stawianych
bych stron, tj. czynników wewnętrznych
przez współczesną gospodarkę oraz upostanowiących o jego obecnej i przyszłej
wszechnienie i mainstreaming rezultatów
kondycji, a także możliwość oceny swojej
Partnerstwa.
pozycji na tle konkurentów w branży (tzw.
Zrealizowano zadania w trzech główbenchmarking). System generuje również
nych obszarach:
prognozy dotyczące czynników zewnętrz- działalności badawczej, która koncennych, tj. zjawisk ekonomicznych zachotrowała się na przygotowaniu systemu
dzących w danym regionie (tendencje na
wczesnego ostrzegania przed zagrożerynku pracy, nastroje gospodarcze przedniami gospodarczymi,
siębiorców i konsumentów), jak i w całej
- działalności doradczej, wspierającej
polskiej gospodarce (wzrost gospodarczy,
procesy doskonalenia rozwiązań orgainflacja, kursy walutowe etc).
nizacyjnych w przedsiębiorstwach objęKolejnym efektem projektu są progratych wsparciem,
my doradcze dla 210 przedsiębiorstw ob- działalności szkoleniowej, obejmująjętych wsparciem w obu województwach,
cej zarówno pracowników, jak i kadrę
których zasadniczym elementem była
zarządzającą przedsiębiorstw z obu
ocena stanu organizacyjnego firmy oraz
województw.
wynikająca z niej propozycja wprowadzeWspółpraca z tak wieloma partnerania usprawnień. W programach szkoleniomi, ich doświadczenie i sprawność orgawych, obejmujących zarówno szkolenia
nizacyjna, ale również zainteresowanie
podstawowe (obsługa komputerowych
przedsiębiorców i pracowników firm z obu
aplikacji biurowych, techniki sprzedaży),
województw, potwierdzajak i specjalistyczne, najjące wysoką świadomość
częściej organizowane „na
wyzwań stawianych przez
zamówienie” uczestników
nowoczesną gospodarkę,
programu,
uczestniczypozwoliły Partnerstwu na
ło 2400 przedsiębiorców
wypracowanie
szeregu
i pracowników. Udział
rezultatów.
uczestników w przygotoW wyniku projektu
wywaniu tematyki szkopowstał unikalny w skaleń oraz przeprowadzenie
li europejskiej system
części szkoleń w nowatorostrzegania przed zagroskiej i coraz bardziej popużeniami gospodarczymi,
larnej na świecie technice
funkcjonujący jako portal
distance learning, wniosło
Renata Siwiec,
internetowy e-barometr
nową jakość do progradyrektor Lubelskiej Agencji
( w w w. e - b a r o m e t r. p l ) . Wspierania Przedsiębiorczości mów szkoleniowych finanKażde
przedsiębiorstwo byłą gościem konferencji
sowanych w Polsce z funuczestniczące w projekcie, kończącej projekt Equal
duszy unijnych.
fot. mb
po wprowadzeniu danych
Andrzej Salej
Projekt Equal
MISJA W STUTTGARCIE
W dniach 27-30 marca 2008 roku
27 przedstawicieli firm z województw lubelskiego i podkarpackiego wzięło udział
w kolejnej misji gospodarczej, zorganizowanej w ramach projektu EQUAL. Wyjazd do Stuttgartu poprzedzony był spotkaniem szkoleniowym pt. „ENERGIA
ODNAWIALNA A EUROPEJSKA POLITY-
KA ENERGETYCZNA”, poprowadzonym
przez Małgorzatę Ostrowską.
Głównym celem wyjazdu było zwiedzanie Centrum Energii Odnawialnej w Wolteprtshausen. Przedsiębiorcy spotkali się
z przedstawicielem zakładu produkującego ogniwa fotowoltaiczne. Program merytoryczny obejmował także prezentację
z zakresu źródeł odnawialnych. Kolejnym
punktem programu było zwiedzanie zakładu zajmującego się produkcją biogazu. Na
zakończenie przedsiębiorcom zaprezentowano ofertę firmy zajmującej się produkcją
energooszczędnych domów.
on
26
Biuletyn Informacyjny WSZiA
XIII Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego SACROFILM
7 KILOMETRÓW OD JEROZOLIMY
O prawach człowieka w prawosłaka, ze szczególnym naciskiem, na przyMalaponti. Na jego projekcję, pierwszą
wiu, judaizmie, islamie i katolicyzmie
byszów, obcych, nie–Żydów wypowiada
i jak na razie jedyną w Polsce, przyjechamówili podczas wykładów w Wyższej
się Tora. O 613 przykazaniach, nakazach
ła 4-osobowa delegacja z Włoch, m.in
Szkole Zarządzania i Administracji
i zakazach zapisanych w świętej księdze,
również odtwórca roli Jezusa Chrystusa.
w Zamościu reprezentanci ww. religii
które regulują życie wyznawców judaizmu,
Film spotkał się z mieszanymi recenzjami
podczas XIII Sacrofilmu. W uznaniu zamówił wyznawca tej religii - Piotr Wajnwłoskich krytyków, ale spodobał się w Wasług wniesionych w rozwój i promocję
berg z Lublina (warszawska gmina żydowtykanie oraz na festiwalu Busto Arsizio
uczelni w kraju i za granicą, krzewienie
ska). O rozłamach i konfliktach w Cerkwi
Film Fest, gdzie jury pod przewodnictwem
w środowisku akademickim Zamościa
prawosławnej opowiadał prof. Myroslaw
Krzysztofa Zanussiego uhonorowało go
sztuki filmowej, wartości dialogu mięMarynowicz, prorektor Katolickiego Uninagrodą główną.
dzykulturowego i międzyreligijnego, towersytetu Ukraińskiego we Lwowie. SzczeKlasyczny reprezentant naszych czalerancji oraz poszanowania człowieka
gólnym wykładowcą tegorocznej edycji
sów, czterdziestoletni Aleksander, spereżyser Krzysztof Zanussi otrzymał od
Sacrofilmu był arcybiskup Mieczysław
cjalista od reklamy, po przejściach zawoSenatu zamojskiej uczelni medal SchoMokrzycki. Dwukrotnie, 18 lutego, dawał
dowych i rodzinnych wyjeżdża do Ziemi
lae Amicis.
świadectwo o życiu i świętości Sługi BożeŚwiętej. Na drodze do Emaus, 7 km od
Hindusi i Chińczycy na plaży
go Jana Pawła II.
Jerozolimy, spotyka człowieka, który swoSala wykładowa w Collegium Novum
Jezus także pije coca-colę
im wyglądem – długie włosy, ciemne oczy,
WSZiA nie była w stanie pomieścić wszystOprócz wykładów, integralną częścią
ubrany w tunikę – przypomina, a może
kich, którzy 15 lutego chcieli wysłuchać wySacrofilmu były filmy i spotkania z twórcanim jest, Jezusa Chrystusa. Niecodzienkładu Krzysztofa Zanussiego.
ne dialogi, refleksje na temat
Reżyser ze swoistą sobie swożycia ludzkiego i wiary stanowią
bodą podawał przykłady, z życia
o wielkiej wartości tego obrazu.
wzięte, dyskryminacji i łamania
Dodatkowym smaczkiem jest
praw ludzkich. Wskazywał na to,
fakt, że firma Coca–Cola wytoże nie doceniamy tego, co już
czyła i przegrała sprawę z proosiągnęliśmy – w domyśle - co
ducentami tego filmu. Żądała
osiągnęła cywilizacja europejusunięcia sceny, gdzie podczas
ska. – Dwie wielkie cywilizacje:
jazdy jeepem Aleksander podachińska i hinduska – dużo ponad
je Jezusowi puszkę coca-coli.
2 miliardy ludzi. Czy my uważaZbawca gasi swoje pragnienie,
my, że każdy Chińczyk ma takie
a z ust Włocha padają słowa:
same prawa, jak my? Oczywi„Mój Boże, ale referencje!”.
ście tak, nie mamy żadnych wątTradycyjnie już podczas Sapliwości. Proszę sobie teraz wycrofilmu zostało odprawione
obrazić miliard chińskich aut na
nabożeństwo ekumeniczne kaautostradach. Czy Chińczyk ma Wykład imama Nidal Abu Tebaka wzbudził duże zainteresowa- tolicko–prawosławne 17 lutego
prawo leżeć na plaży? Oczywi- nie wśród słuchaczy
w zamojskiej katedrze. Bezpofot. mb
ście, że tak. Ktoś już policzył, że
średnio po nim, pod przewodnicdla miliarda Chińczyków i drugiego miliarmi tych obrazów. W świetnie przygotowatwem ks. biskupa Wacława Depo została
da Hindusów zabraknie miejsca. Musieliby
nym i wybranym na festiwal repertuarze
odprawiona msza św. w intencji dialogu
się układać na Grenlandii – żartował reżynie można nie zauważyć filmu „7 kilomemiędzyreligijnego.
ser podczas wykładu.
trów od Jerozolimy” w reżyserii Claudia
mb
Pięć praw, „konieczności”, jak określił imam
Nidal Abu Tebak ma
Patronat Honorowy:
Organizatorzy:
człowiek w islamie: pra• J.E. ks. bp dr Wacław Depo
• Parafia pw. św. Antoniego w Dyniskach
wo do ochrony religii,
• Reżyser Krzysztof Zanussi
• Kino „Stylowy” w Zamościu
• Prezydent Zamościa Marcin Zamoyski • J.M. rektor dr inż. Jan Andreasik
życia, potomstwa, majątku i wolności umysłu.
• Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Człowiek jest najważPartnerzy: Urząd Miasta Zamość, Muzeum Zamojskie, DKF „Kadr”, Powiatowa i Miejska Biblioteka
niejszą istotą stworzoną
Publiczna w Zamościu
przez Boga i cały świat
SACROFILMOWI towarzyszyły wystawy „Śladami Chrystusa” (przygotowana przez Powiatową
jest jemu poddany.
i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu) oraz „Sztuka SakralW duchu szacunku
na” ze zbiorów Muzeum Zamojskiego.
dla każdego człowie-
Biuletyn Informacyjny WSZiA
27
Medal „SCHOLAE AMICIS”
KRZYSZTOF ZANUSSI
Reżyser Krzysztof Zanussi został uhowybitne zasługi dla kultury polskiej
ścia i sumienia, przyglądając się jak objawianorowany przez Senat naszej uczelni naj• 2001 - nagroda za całokształt twórczoją się one w dzisiejszym świecie.
wyższym odznaczeniem szkoły – Medaści w PRZEGLĄDZIE „FEBIOFEST”
Jak pisze Paweł Stachowski, „…jest
lem Scholae Amicis.
w Pradze
w postawie tego CZŁOWIEKA, tego reżysera
Wybitny reżyser filmowy, teatralny i sce• 2002 - nagroda za całokształt twórcoś ze Średniowiecznych Bardów wędrunarzysta, autor ponad 80 filmów, z których
czości na 29. FESTIWALU PREjących po Europie i wszędzie znajdujących
ponad 30 otrzymało nagrody, laureat wielu
MII
INTERNAZIONALI
E.
FLAciepłe przyjęcie. Zanussi, jako artysta jest
indywidualnych prestiżowych nagród i wyIANO w Pesarze we Włoszech
KIMŚ, kimś kto szanując lokalne odrębności
różnień. Urodził się w Warszawie. Ukończył
- nagroda za całokształt twórczości na
próbuje znaleźć to, co wspólne, a jednoczeWydział Fizyki na Uniwersytecie Warszaw19. MIĘDZYNARODOWYM FESTIWAśnie w sposób nieskrępowany wyrażać sieskim, następnie - Wydział Filozofii na UniLU FILMOWYM w Jerozolimie
bie…” („Film” 1992 nr 36).
wersytecie Jagiellońskim. W roku 1966
• 2003 - Nagroda im. Roberta BressoMyślę, że to ciekawa i bardzo trafna
ukończył studia reżyserskie w Państwowej
na przyznana przez Ministra Kultury
konstatacja, trafna obserwacja, oddająca
Wyższeh Szkole Filmowej, Telewizyjnej i TeWatykanu, wręczona podczas MFF
w ogromnym skrócie i syntezie przesłanie
atralnej w Łodzi. Działał w amatorskim ruchu
w Wenecji.
działań i tego, co robi Nasz MISTRZ. Pofilmowym. W latach 1971-1983 był wicepreKrzysztof Zanussi otrzymał liczne tytutwierdza to w pełni Jego 13-letnia obecność
zesem Stowarzyszenia Filmowców Polły Doctora Honoris Causa, w tym m.in.
pośród nas. Wśród wielu bowiem zajęć i poskich, a w latach 1975-1977 przewodnicząMoskiewskiego Instytutu Sztuki Filmowej
dróży dotarł On także do Zamościa i już na
cym Rady Polskiej Federacji Dyskusyjnych
WGiK; Uniwersytetu Europejskiego w Miństałe wpisał się w pejzaż kulturalny miasta
Klubów Filmowych. Od 1980 roku kierowsku; Narodowego Uniwersytetu Sztuki Teoraz w historię i życie naszej społeczności.
nik artystyczny zespołu, a następnie
Pan Krzysztof Zanussi w 1997 r. obdyrektor Studia Filmowego „Tor”. Od
jął Patronat Honorowy nad przeglądem
1987 roku członek Komitetu Kinemafilmowym SACROFILM – Zamojskie Dni
tografii. W 1990 roku został wybrany
Filmu Religijnego, co miało przełomona prezydenta Federacji Europejwe znaczenie dla tego przeglądu. Cytat
skiej Realizatorów Audiowizualnych.
wypowiedzi Profesora na temat SacroKonsultant Komisji Pontyfikalnej do
filmu: „Kiedy po raz pierwszy usłyszałem
spraw Kultury w Watykanie. Członek
nazwę SACROFILM, miałem wrażenie
Europejskiej Akademii Filmowej. Od
że ktoś żartuje….”. „…Zadziwiające jest
1997 roku członek Papieskiej Akadeto, że inicjatywa SACROFILMU zrodziła
mii Sztuk Pięknych i Literatury. Był
się w niewielkim ośrodku, z dala od meprezydentem Stowarzyszenia Eurovitropolii, gdzie często silniejszym głosem
sioni. Członek Polskiego PEN-Clubu
przemawia przelotna moda. Tym większą
i Stowarzyszenia Pisarzy. Był także
chlubę przynosi swoim twórcom i dobrowiceprzewodniczącym Rady Progra- Reżyser Krzysztof Zanussi został uhonorowany Meczyńcom, którzy rozwijają go na przekór
mowej Polskiej Telewizji Publicznej. dalem Scholae Amicis
trudnościom i nieporozumieniom, jakie
fot. dk nieuchronnie towarzyszą inicjatywie oryJest profesorem Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach (tytuł profesorski od 1992).
atralnej i Filmowej w Bukareszcie; Nowego
ginalnej i głębokiej…”. Wówczas to SACROWażniejsze nagrody:
Uniwersytetu Bułgarskiego; Państwowego
FILM stał się samodzielnym przedsięwzię1971 - nagroda Ministra Kultury i SztuUniwersytetu Telewizji i Filmu w Sankt Peciem. Dzięki temu ranga, poziom i prestiż
ki za twórczość artystyczną III stopnia
tersburgu; Uniwersytetu Katolickiego w Watego Festiwalu ciągle wzrasta. Zaczęły po1972 -1984 - Nagroda Państwowa I stoplencji oraz Katolickiego Uniwersytetu Lujawiać się liczące się produkcje filmowe nia za osiągnięcia w dziedzinie filmu kinowebelskiego Jana Pawła II. W 1998 na ulicy
kina polskiego i zagranicznego. Wzbogacogo i telewizyjnego
Piotrkowskiej w Łodzi odsłonięto gwiazdę
no go także o spotkania z twórcami filmów,
1973 -1987 - nagroda „Lumière”, przyZanussiego w Alei Gwiazd, a w roku 2000 rea z czasem o warsztaty filmowe.
znawana przez Włoskie Stowarzyszenie Aużyser odcisnął dłoń na Promenadzie Gwiazd
Z inicjatywy Krzysztofa Zanussiego
torów Teatralnych i Filmowych za całokształt
w Międzyzdrojach. Oprócz twórczości filw roku 2000 w krąg głównych organizatorów
twórczości w dziedzinie filmowej
mowej, Krzysztof Zanussi zajmuje się także
Sacrofilmu włączona została Wyższa Szko• 1991 - Nagroda Przewodniczącego Kodziałalnością pedagogiczną i reżyserią teła Zarządzania i Administracji w Zamościu.
mitetu Kinematografii dla producentów
atralną. Wykładał m.in. w PWSFTviT w Łodzi,
UCZELNIA jest organizatorem wystaw, wyfilmowych
National School w Wielkiej Brytanii i w Danii
kładów otwartych i warsztatów filmowych, na
• 1998 – „Nagroda Ostatnich Lat XX Wie(Kopenhaga). Reżyseruje w teatrach w Mektóre zapraszani są twórcy różnych wyznań,
ku”, przyznawana przez Międzynarododiolanie, Palermo, Bonn, Krakowie, Bazylei
politycy, pracownicy naukowi, aktorzy, krytywą Grupę Lektury w San Miniato
i Rzymie.
cy filmowi.
• 1999 - odznaczenie „Krzyż Komandorski
W swoich dziełach Zanussi porusza odKrzysztof Zanussi podejmując w 2000 r.
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski” za
wieczne problemy: miłości, śmierci, szczęwspółpracę z Wyższą Szkołą Zarządzania
28
i Administracji przyczynił się m.in..:
- do bezpośredniej promocji Uczelni
w kraju i zagranicą - jako instytucji edukacyjnej, wpływającej nie tylko na rozwój
naukowy, lecz także i na rozwój kultury,
- umożliwił studentom i pracownikom
Uczelni uczestnictwo i poznawanie sztuki filmowej i umiejętność postrzegania, poznawania i rozumienia skomplikowanych
problemów dialogu z drugim Człowiekiem, dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego na najwyższym poziomie,
- od 2000 roku w kolejnych latach jest
corocznym gościem Uczelni w okresie trwania festiwalu. W ramach spotkań
z młodzieżą wygłosił wiele wykładów,
w tym m.in.: „Wielbłąd i ucho igielne”
(ogłoszony drukiem w wydawnictwie
uczelnianym), „Różne oblicza religijności
– stwórca czy stworzenie”, „Czy można
sfilmować ducha”, „Dlaczego zło jest fotogeniczne”, „Między nicością a nieskończonością”, „List Jana Pawła II do artystów,
artyści do Jana Pawła II”, „Film a prawa
Człowieka”,
- doprowadził do nawiązania współpracy Uczelni z organizatorami Festiwalu
„Papoli a religioni” w Terni (Włochy),
- był promotorem nominowania „Sacrofilmu” do nagrody TOTUS Fundacji Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Za zasługi dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Senat Uczelni na wniosek rektora, w dniu 22.01.2008 r.
przyznał Panu prof. Krzysztofowi Zanussiemu medal Scholae Amicis. Dotychczas to
najwyższe uczelniane wyróżnienie przyznano 21 osobom i instytucjom z kraju i zagranicy. Medal otrzymali m.in.: Ojciec Święty
Papież Jan Paweł II, prof. Jerzy Dietl, prof.
Andrzej Zoll, prof. Iso Wagner (Niemcy),
Marcin Zamoyski, Herman Josef Pelgrim,
ks. bp prof. Jan Śrutwa, prof. Jan Haftek,
Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Przyznany prof. Krzysztofowi Zanussiemu medal „Scholae Amicis” wręczony został przez rektora WSZiA w Zamościu dr.
Jana Andreasika w dniu 15 lutego 2008 r.
w czasie uroczystej inauguracji XIII edycji
SACROFILMU. W uroczystości tej uczestniczyło około 250 gości, w tym m.in. ks. bp
dr Wacław Depo – ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej, Marcin Zamoyski
– prezydent miasta Zamość, przedstawiciele
instytucji i jednostek kultury miasta i regionu,
władze uczelni. Laureat medalu wygłosił wykład pt. „Film a prawa Człowieka”, inaugurujący XIII Zamojskie Dni Filmu Religijnego
SACROFILM.
Bogdan Kawałko
Biuletyn Informacyjny WSZiA
Współpraca międzynarodowa
STUDENCI
O KOMUNIKACJI
O komunikacji międzykulturowej
między Niemcami, Ukraińcami i Polakami dyskutowali studenci zaproszeni
na seminarium, które odbyło się 27
marca w sali Consulatus zamojskiego
ratusza. Stronę niemiecką reprezentowała 10–osobowa delegacja pracowników i studentów z Sozialpädagogischen Fachschule w Schwäbisch Hall.
Ukrainę – studentka Julia Szpargała
i nauczycielka Irena Iwasyk, stronę
polską studenci Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.
Zamojska uczelnia podpisała porozumienie o współpracy z niemiecką szkołą.
- Wspólne badania, praktyki oraz wymiana studentów stanowią zakres umowy
– informuje dr Janusz Skwarek, prodziekan Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki.
Centralnym punktem wizyty niemieckich studentów było seminarium, na którym Małgorzata Ściseł i Paulina Chmiel,
studentki pedagogiki WSZiA zaprezentowały swoje doświadczenia związane
z komunikacją międzykulturową.
- Podstawowym problemem w komunikacji jest postrzeganie własnej kultury
jako jedynie słusznej. Pojęciem „obcy”
posługujemy się w stosunku do nowo
przybyłych, imigrantów, cudzoziemców
– mówiły studentki.
Podczas spotkania Niemcy przedstawili również system szkolnictwa w ich
kraju, a o komutacji interpersonalnej, na
podstawie autorskich badań, opowiadała
Magdalena Wierzańska, pracownik Katedry Pedagogiki WSZiA.
Seminarium zakończyło się wnioskami.
Aby ułatwić komunikację międzykulturową, należy poznać inne kultury, obyczaje,
tradycje i normy związane z funkcjonowaniem różnych społeczeństw. Poznanie ułatwia znajomość języków narodowych swoich sąsiadów. Poznaniu służy
również wymiana kulturalna dzieci, młodzieży szkolnej oraz studentów. Dla tych
ostatnich zagraniczne praktyki zawodowe
są niezwykle cenne dla poznania kultury
i osiągnięć naukowych innych narodów.
Zaproponowano, aby w systemie edukacyjnym pojawiło się kształcenie umiejętności komunikacyjnych.
W programie wizyty studentów z Sozialpädagogischen Fachschule, od 25
do 30 marca, znalazły się również spotkania z władzami, uczniami szkoły podstawowej i Gimnazjum nr 4. Niemiecka
młodzież zapoznała się również z innowacyjnymi metodami pracy z najmłodszymi zamościanami w Przedszkolu nr 15.
Celem projektu, dla strony niemieckiej,
było przede wszystkim poznanie polskiego systemu szkolnictwa od szkoły podstawowej po wyższą, a także zapoznanie
się z formami pracy z dziećmi i młodzieżą.
Dla wszystkich uczestników była to natomiast doskonała okazja do wzajemnego
poznania i wymiany doświadczeń.
mb
Centrum Rehabilitacji
NOWY KONTRAKT
NA 2008
NZOZ Centrum Rehabilitacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, na podstawie wieloletniej umowy z Narodowym Funduszem
Zdrowia, przedłużyło kontrakt na kolejny rok, który gwarantuje pełen zakres
bezpłatnych usług rehabilitacyjnych
dla pacjentów.
Centrum dysponuje lekarską poradnią rehabilitacyjną, oddziałem re-
habilitacji dziennej oraz ambulatorium
rehabilitacyjnym.
Centrum Rehabilitacji jest przede
wszystkim bazą dydaktyczną dla studentów kierunku fizjoterapia, wyposażoną
w nowoczesną aparaturę diagnostycznoleczniczą. Tutaj odbywają się od pierwszego roku zajęcia laboratoryjne oraz
praktyki zawodowe.
mb
Biuletyn Informacyjny WSZiA
Współpraca zagraniczna
29
Zamość - Schwäbisch Hall
PO FINIE FRATRES PONIFICES
BELG
Dzięki wieloletniej współpracy WSZiA
z partnerską uczelnią Katholieke Hogeschool Leuven w Belgi w okresie od 11
lutego do 16 maja praktykę zawodową
odbywa student Fabian Hernalsteen.
W tym roku jest to już drugi stypendysta zagraniczny. Jego poprzednik Anttim Tarkiainen pochodził z Finlandii.
Głównym zadaniem naszego stażysty
było stworzenie strony internetowej dla
potrzeb Kursu Intensywnego - IP, który odbył się w naszej uczelni w dniach
14.04-26.04.2008. Efekty jego pracy możemy zobaczyć na stronie internetowej
http://ip.4student.pl. Stażysta był również
uczestnikiem wspomnianego Kursu Intensywnego i wraz ze studentami z pięciu
zagranicznych uczelni przez dwa tygodnie
zdobywał wiedzę na temat zagadnień bezpieczeństwa w sieci komputerowej. Ostatnie tygodnie praktyki Fabian poświęci na
udoskonalenie angielskiej wersji strony
internetowej naszej uczelni.
Projekt Fabiana Hernalsteena
Fabian jest studentem trzeciego roku informatyki w Katholieke Hogeschool Leuven
i po skończeniu praktyki czeka go obrona
pracy licencjackiej. Staż w WSZiA traktuje
jako cenne doświadczenie, chociażby ze
względu na fakt uczestnictwa w IP, które
było okazją nie tylko do zdobycia wiedzy
z zakresu ochrony danych komputerowych
oraz zapobiegania przestępstwom komputerowym, ale także i nawiązania nowych
znajomości ze studentami z Europy.
Aleksandra Nizioł
W średniowieczu było zgromadzenie
braci zakonnych, którzy nazywali się
„Fratres pontifices” – bracia budujący
mosty. Ich zadaniem było budowanie
mostów nad rzekami i przepaściami dla
pielgrzymów podróżujących do miejsc
świętych.
W naszych czasach budową mostów
zajmują się wyspecjalizowane firmy, ale
w sensie przenośnym nadal istnieje zapotrzebowanie na ludzi budujących mosty. Potrzebni są ludzie, którzy budują mosty nad
przepaściami i barierami dzielącymi ludzi
i narody. W 1965 r. pomost polsko-niemiecki
zaczęli budować biskupi polscy pamiętnym
orędziem do biskupów niemieckich, z okazji
1000-lecia chrztu Polski, w którym znalazły
się słowa: Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Orędzie wywołało olbrzymią
falę nienawiści ówczesnych władz partyjno-rządowych i kręgów z nimi związanych
w stosunku do Kościoła, prymasa Stefana
Wyszyńskiego i Episkopatu. W dalszej perspektywie okazało się, że właśnie to orędzie
otworzyło dialog polsko-niemiecki, który już
w czasach komunistycznych zaowocował
wzajemnym zbliżeniem rządów i narodów.
Przed prawie 30 laty została nawiązana współpraca między parafią św. Marka
w Schwäbisch Hall a parafią św. Krzyża
w Zamościu. Wielkimi rzecznikami i orędownikami tej współpracy byli nieżyjący
już księża dziekani: Erhard Krumpholz,
proboszcz parafii św. Marka w Schwäbisch
Hall, i Andrzej Jabłoński, proboszcz parafii
św. Krzyża w Zamościu. Była to odważna
decyzja obydwu dziekanów budowania
mostu pojednania nad przepaścią, jaką wytworzyła historia między narodem polskim
i niemieckim. Tworzenie tego mostu było
w tamtym okresie możliwe jedynie na płaszczyźnie wiary i Ewangelii. Księża dziekani
powiedzieli sobie, że jako kapłani i słudzy
Ewangelii powinni być sobie braćmi.
Znamiennym znakiem braterstwa miast
było przed ponad dwudziestu laty nabożeństwo pojednania w miejscu martyrologii ludności Zamojszczyzny, na Rotundzie
zamojskiej, z udziałem biskupa lubelskiego
Bolesława Pylaka, duchowieństwa i wiernych Zamościa i okolic, dziekana Erharda
Krumpholza, nadburmistrza Schwäbisch
Hall Karla Bindera, wielkiego rzecznika, orędownika i konstruktora przyjaźni naszych
miast. Od tamtej pory kontakty między obydwoma parafiami były bardzo żywe. Każdy
przyjazd delegacji ze Schwäbisch Hali, zarówno młodzieży, jak i starszych, połączony
był z modlitwą na Rotundzie. Braterstwo
było budowane w dialogu, prawdzie i chrześcijańskiej miłości, bez przemilczania trudnych i bolesnych spraw, które powodowały
dotychczas wzajemne niechęci i uprzedzenia. Dlatego jest ono takie trwałe.
Delegacje duchowieństwa, wiernych,
a zwłaszcza młodzieży z Zamościa, wielokrotnie gościły w Schwäbisch Hall. Społeczność zaprzyjaźnionego miasta, zarówno ewangelicka, jak i katolicka, w trudnym
okresie stanu wojennego zbierała i przywoziła kościołowi zamojskiemu dary, które były
przekazywane potrzebującym rodzinom naszego miasta, szpitalowi, domom dziecka,
kuchni ówczesnej Caritas. Pomoc zaprzyjaźnionego z nami miasta w okresie izolowania Kościoła i środowisk niewygodnych
dla ówczesnej władzy, miała nie tylko wymiar materialny, ale również stanowiła podporę moralną w zmaganiu o nowe oblicze
Polski. W 1988 r. zmarł dziekan Krumpholz.
Jego następca ks. Ludwig Baitel kontynuował przyjazne kontakty z kościołem zamojskim. Odwiedzał nasze miasto kilkakrotnie.
W 1994 r. zmarł ks. dziekan Andrzej Jabłoński. Jego następca, ks. Czesław Galek kontynuował rozpoczęte przez niego dzieło.
Przyjaźń nawiązana przez parafie przeniosła się na miasta. Władze komunistyczne nieufnie patrzyły na te kontakty polskoniemieckie. Nadburmistrz Schwäbisch Hall
Karl Binder, ewangelik, wyżej stawiał kontakty między swoim miastem a kościołem
zamojskim, niż kontakty z komunistycznymi
władzami świeckimi. Po przemianach, jakie nastąpiły w Polsce w 1989 r., podpisano dokument o współpracy obydwu miast.
Należy cieszyć się z zacieśniającej się autentycznej przyjaźni między mieszkańcami
naszych miast, która posiada także swe
odniesienie do zasad ewangelicznych, na
których zbudowany jest gmach Europy.
Jest ona możliwa, nie umniejszając zasług
innych współautorów tego dzieła, dzięki
perspektywicznym wizjom prawdziwych
„Fratres Ponifices”, budowniczych mostów
między naszymi narodami i miastami: księży Krumpholza i Jabłońskiego. Przez mosty, które zaczęli budować, zaprzyjaźnione
miasta i zbliżone narody mogły przekroczyć
próg trzeciego tysiąclecia.
Ks. Czesław Galek
30
Biuletyn Informacyjny WSZiA
Sympozjum naukowe
MŁODZI NADZIEJĄ
PODZIELONEGO ŚWIATA
W hołdzie Ojcu Św. Janowi Pawłowi
II 2 kwietnia w naszej uczelni odbyło
się III sympozjum naukowe pod hasłem
„Młodzi nadzieją podzielonego świata”.
W uroczystościach uczestniczył ks.
bp Wacław Depo, ordynariusz diecezji
zamojsko–lubaczowskiej.
Prelegentami tego sympozjum byli ks.
prof. dr hab. Tadeusz Guz, dziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych
i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie
Lubelskim („Świat podzielony ideologiami – perspektywy przezwyciężenia
konfliktów”), ks. prof. dr hab. Krzysztof Guzowski, KUL Jana Pawła II („Personalistyczna koncepcja człowieka
Jana Pawła II antidotum na antropologie redukcjonistyczne”), ks. Ryszard
Andrzejczyk SAC, wicerektor Nowicjatu
SAC w Wadowicach, były misjonarz w Wenezueli („Świat podzielony na biednych
i bogatych – misyjna droga Kościoła ku
solidarności międzyludzkiej”) oraz mgr
Elżbieta Gleba - psycholog kliniczny i psychoterapeuta, Zakład Psychologii Klinicznej Akademii Medycznej w Lublinie („Istota Zjawiska Dezintegracji Psychicznej
i sposoby radzenia sobie z nią”).
Oprawę sympozjum stanowiły występ chórów akademickich Wyższej
Szkoły Zarządzania i Administracji oraz
Akademii Rolniczej, a także wystawa
prac studenckich.
mb
Promotorem spotkań jest ks. Jacek Zieliński, duszpasterz akademicki
fot. kk
72. Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę
SPOTKANIE Z BOGIEM
NAD MORSKIM OKIEM
Studenci naszej uczelni wraz z duszpasterzem akademickim ks. Jackiem
Zielińskim w dniach 24–27 kwietnia
uczestniczyli w 72. Pielgrzymce Aka-
demickiej na Jasną Górę. Spotkanie
z Matką Jasnogórską poprzedziły dwudniowe rekolekcje w Zakopanem. Zamojskich pielgrzymów reprezentowali
Msza Św. w nietypowej, górskiej scenerii
fot. mb
również dr Teresa Wyłupek i studenci
z Uniwersytetu Przyrodniczego.
Pielgrzymka, z samej nazwy, jest pewnego rodzaju wędrówką do precyzyjnie
określonego celu. Każdy wędruje, o ile jest
świadom miejsca i czasu, w jakiejś ważnej
dla siebie intencji.
Dla tych, którzy chcieliby powędrować
w przyszłości, przedstawię jeden, choć
było ich dużo więcej, dla mnie wartościowy moment.
Msza św. nad Morskim Okiem. Kamień przykryty białym obrusem stał się
ołtarzem. Nad pielgrzymami świeciło przepiękne słońce, a nogi brodziły w śniegu po
kolana. Za księdzem Jackiem Zielińskim
odprawiającym mszę św. dumnie prężyły
się szczyty. Słowa wypowiedziane w takiej
scenerii zapadają głęboko w duszę. Obraz,
który zapamiętam do końca swoich dni.
mb
Biuletyn Informacyjny WSZiA
31
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę
(Rdz 1, 27)
XI DZIEŃ JUDAIZMU
Historia Dnia Judaizmu w Kościele
i chrześcijan, wymieniano się poglądami.
skiego p. Andrzej Lubczyk i miasta
Powszechnym i w Kościele w Polsce
Nie przypadkiem w programie Dnia Juz prezydentem miasta Zamościa MarWśród wielu zadań, jakie Sobór Watydaizmu znalazła się modlitwa w Bełżcu, na
cinem Zamoyskim i przewodniczącym
kański II wyznaczył Kościołowi Powszechterenie byłego obozu zagłady. To tam ginęli
Rady Miasta Zamościa Janem Matwiejnemu, jest rozwijanie dialogu z wyznawgłównie Żydzi i ci, którzy Żydom pomagali.
czukiem na czele. Również zaproszeni
cami innych religii. Szczególne miejsce
Z tego miejsca wznosi się niema modligoście wznosili modlitwy do Boga w inw tym poszukiwaniu jedności między relitwa tych, którzy tam zginęli, aby nie było
tencji Starszych Braci w wierze. Liturgii
giami zajmuje dialog z judaizmem. Sobowięcej wojny, nienawiści, antysemityzmu
przewodniczył gospodarz ogólnopolskich
rowa deklaracja Nostra aetate wyraźnie
i pogardy dla drugiego człowieka.
obchodów XI Dnia Judaizmu ks. biskup
wskazuje, że patrząc na tajemnicę KoXI Dzień Judaizmu 17 stycznia 2007
Wacław Depo – ordynariusz dieceścioła, należy pamiętać o więzi, jaka istroku rozpoczął się od spotkania z młozji zamojsko–lubaczowskiej. W homilii
nieje z wyznawcami judaizmu, którzy są
dzieżą w auli Wyższej Szkoły Zarządza– opierając się na Piśmie Świętym i wynadal umiłowani i obdarowani przez Boga.
nia i Administracji w Zamościu. Spotkapowiedziach Ojców Kościoła – Ksiądz BiKolejni papieże – zwłaszcza Jan Paweł
nie zorganizowała Fundacja Ochrony
skup mocno podkreślał potrzebę dialogu
II i Benedykt XVI – kroczą tą
i wzajemnego porozumienia,
drogą wytyczoną przez Sobór.
aby rzeczywistością stały się
Nie tylko nauczają o szacunsłowa Pana wypowiedziane
ku, a nawet miłości do siebie
w Wieczerniku: aby wszyscy
nawzajem, ale podkreślają,
byli jedno.
że ten dialog musi trwać, aby
W samo południe w Bełżwzbogacać i wzmacniać więzi
cu, na miejscu martyrologii tak
przyjaźni, które już istnieją.
wielu Żydów, naczelny rabin
Kościół w Polsce, wczytując
Rzeczpospolitej Polskiej Misię w postanowienia Vaticanum
chael Schudrich, ksiądz biII i wypowiedzi Jana Pawła II
skup Wacław Depo i przewod– a obecnie także Benedykta
niczący Rady Episkopatu ds.
XVI – od jedenastu lat organiDialogu Religijnego – Mieczyzuje Dzień Judaizmu. Jest to
sław Cisło, błagali Boga słoszczególna okazja do modliwami Psalmu 21. i modlitwami
twy i refleksji, aby dotrzeć do
w intencji pomordowanych.
źródeł wspólnego duchowego
Na tym miejscu, przesiąkniędziedzictwa.
Chrześcijanie
tym niewinną krwią i posypai wyznawcy judaizmu bowiem Od lewej: przew. Rady Episkopatu ds. Dialogu Religijnego - Mieczynym popiołami ofiar Shoah,
uznają Abrahama za Ojca wia- sław Cisło, naczelny rabin RP Michael Schudrich i ks. bp Wacław Depo modlitwa nabrała także infot. kk nego charakteru. Stała się
ry, prawo moralne Dekalogu
przekazane przez Mojżesza, korzystają
Dziedzictwa Żydowskiego. Wykład odwołaniem w intencji żywych, aby już nikt
z nauczania proroków. Jest to zatem przenośnie relacji polsko–żydowskich na tei nigdy nie mógł powiedzieć, że oto brat
kraczanie bariery, że tak wiele nas dzieli,
renie Zamościa w okresie międzywojenbratu zgotował taki los. W ciszy złożono
a odkrywanie, że mamy wiele wspólnego.
nym poprowadził dr Adam Kopciowski
symboliczne kwiaty, które mają świadczyć
Jednym z zasadniczych elementów, który
z Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowo naszej pamięci o pomordowanych.
powinien burzyć wszelkie mury podziału,
skiej. Odkrywał przed słuchaczami jaNie mogło zabraknąć w programie
jest wiara w Jedynego Boga.
sne strony, ale nie omieszkał wspoDnia Judaizmu zwiedzania synagogi.
Na mapie ogólnopolskich obchodów
mnieć także o mniej chlubnej historii
W świetle reflektorów można było oglądać
Dnia Judaizmu w Kościele w Polsce
relacji stosunków między obiema naniespotykane nigdzie indziej sztukaterie,
w tym roku znalazły się Zamość i Bełcjami. W trakcie wykładu i całego Dnia
freski. Choć obiekt wymaga gruntownego
żec. Miasto Hetmańskie było gospodaobecna była przedstawicielka Fundacji
remontu, to jednak wyraźnie widać, że
rzem już XI Dnia Judaizmu. To w tym
p. Weronika Litwin.
była to synagoga jedyna w swoim rodzamieście, zamieszkanym od samego poEtap kolejny to msza święta w kościeju. W murach tej świątyni nabrała swoistewstania w XVI wieku przez Żydów Sefarle Świętej Katarzyny. Wierni z Zamogo znaczenia prezentacja publikacji pana
dyjskich, dyskutowano, wznoszono mościa, a także przedstawiciele władz
Roberta Kuwałka Żydzi w Zamościu. Nadlitwy do Boga za wyznawców judaizmu
regionu:
delegat
wojewody
lubelwet zmęczony późną porą słuchacz mógł
32
wręcz doświadczyć jak mocno Zamość
był związany z osiadłymi na tym terenie
Żydami.
Podsumowanie Dnia Judaizmu miało
miejsce w Wyższej Szkole Zarządzania
i
Administracji
w
Zamościu.
W auli rozpoczęła
się dyskusja pod
przewodnictwem
Sławomira Żurka (KUL), który
w krótkim wprowadzeniu wyznaczył
temat i ramy dyskusji i przybliżył
sylwetki prelegentów. Przedmiotem
analiz stał się fragment Księgi Rodzaju,
który był zarazem hasłem tegorocznego
Dnia Judaizmu - Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go
stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę
(Rdz 1, 27). Przy jednym stole prezydialnym, obok siebie zasiedli rabin Michael
Schudrich i ks. prof. Alfred Wierzbicki
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II. Dwóch teologów – żydowski i katolicki – w około 20-minutowych
wystąpieniach poruszyli problem teologii,
antropologii i filozofii, tak bardzo krótkiego, a zarazem bogatego w treść passusu
Księgi Rodzaju. Bardzo ciekawa dyskusja, która pozwoliła odkryć subtelność,
a zarazem dokładność myśli semickiej
i zauważyć pewne refleksje, które znajdują się w teologii katolickiej. Znamiennym
faktem było to, że obaj prelegenci w podsumowaniu przyznali sobie nawzajem
rację.
W ciszy wieczoru aula wypełniła się
dźwiękami pieśni opartymi na motywach
muzyki żydowskiej w wykonaniu Grupy
Neokatechumenalnej – pod kierownictwem ks. Jarosława Feresza. Na menorze zapaliły się świece – rozpoczął się
czas dziękowania Bogu za spotkanie.
Gospodarz Dnia Judaizmu powitał zaproszonych gości: przedstawiciela władz
województwa, władze miasta Zamościa,
Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, przedstawicieli Radia Lublin. Wyraził wdzięczność Bogu i ludziom
za ten czas i zachęcił do wspólnego wychwalania imienia Bożego. Przewodniczący Rady Episkopatu ds. Dialogu Religijnego – Mieczysław Cisło – współorganizator
ogólnopolskich obchodów Dnia Judaizmu
w Zamościu – przedstawiając historię i teologię Dnia Judaizmu w Kościele
Biuletyn Informacyjny WSZiA
w Polsce, a także przybliżając deklaracje
strony żydowskiej Dabru Emet (Mówcie
Prawdę), przybliżył istotę wspólnej modlitwy. Rozległy się pierwsze strofy Psalmu 8., odczytane po hebrajsku, a później
w tłumaczeniu Biblii
Tysiąclecia. W ten
czwartkowy wieczór
uczestnicy nabożeństwa mogli poczuć
się jak Izraelici w pamiętny dzień Paschy
w Egipcie, kiedy został odczytany fragment z Księgi Wyjścia
(12,1-28), a następnie
wyjaśnienie podane
przez rabina Schudricha. Biskup Mieczysław Cisło, podając komentarz chrześcijański do tekstu Psalmu
i Księgi Wyjścia, wskazał na Osobę Jezusa Chrystusa, który jest dla chrześcijan
Paschą – bramą do domu Ojca. Odczytana Modlitwa Jana Pawła II na Dzień Judaizmu zachęciła uczestników spotkania do
jeszcze mocniejszego świadectwa wobec
świata, że Bóg jest dla wszystkich początkiem i ostatecznym kresem.
Spotkanie w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu
podsumował prorektor Bogdan Kawałko. Ksiądz biskup Wacław Depo,
podsumowując XI Dzień Judaizmu,
jeszcze raz wyraził wdzięczność Bogu
i ludziom za spotkanie oraz wspólną modlitwę. Spotkanie zakończyło się odśpiewaniem pieśni Hevenu Shalom, po której
wspólnie odmówiono fragment z Księgi
Liczb Błogosławieństwo Aaronowe (Lb
6,24-26) w języku hebrajskim i polskim.
Ogólnopolski XI Dzień Judaizmu odbywał się w atmosferze tolerancji i szacunku. Widać tutaj wyraźnie działanie Ducha
Świętego, który wieje kędy chce, a zarazem burzy wszelkie mury podziału. Potrzeba jednak wiele otwartości i modlitwy,
aby otwartość zbudowana podczas tegorocznego Dnia Judaizmu nie była jedynie
chwilowym porywem serca, ale wzajemne zrozumienie i dialog miech dominuje
we wzajemnych relacjach. Szukajmy we
wzajemnych relacjach tego, co nas łączy,
a odrzucajmy to, co nas dzieli. W naszych
sercach niech ciągle trwa modlitwa Jana
Pawła II:
Boże Abrahama, Boże proroków, Boże
Jezusa Chrystusa, w Tobie zawarte jest
wszystko, Do Ciebie zmierza wszystko,
Ty jesteś kresem wszystkiego. Wysłuchaj
naszych modlitw, jakie zanosimy za naród
żydowski, który – ze względu na swoich
przodków – jest Tobie nadal bardzo drogi. Wzbudzaj w nim nieustannie coraz
żywsze pragnienie zgłębiania Twojej
prawdy i Twojej miłości. Wspomagaj go,
by zabiegając o pokój i sprawiedliwość
mógł objawiać światu moc Twego błogosławieństwa. Wspieraj go, aby doznawał
szacunku i miłości ze strony tych, którzy
jeszcze nie rozumieją wielkości doznanych przez niego cierpień, oraz tych,
którzy solidarnie, w poczuciu wzajemnej
troski, wspólnie odczuwają ból zadanych
mu ran. Pamiętaj o nowych pokoleniach,
o młodzieży i dzieciach, aby niezmiennie wierne Tobie trwały w tym, co stanowi szczególną tajemnicę ich powołania.
Umocnij wszystkie pokolenia, aby dzięki
ich świadectwu ludzkość pojęła, że Twój
zbawczy zamiar rozciąga się na całą
ludzkość i że Ty, Boże, jesteś dla wszystkich narodów początkiem, i ostatecznym
celem. Amen.
Ks. Sławomir Korona
Uczelnia w regionie
NAGRODA
OD
KATOLICKIEGO
RADIA ZAMOŚĆ
Nagrodę SEMPER FIDELIS otrzymała nasza uczelnia w 10. rocznicę działalności Katolickiego Radia
Zamość.
„Dziękujemy za współpracę na niwie
edukacji, propagowaniu wiedzy i metod
jej zdobywania. Za rozpowszechnianie
kultury i tradycji Akademii Zamojskiej
oraz upowszechnianie wzoru światłego, wykształconego Polaka” – napisano
w dyplomie potwierdzającym otrzymanie
ww. nagrody.
Uczelnia współpracuje z KRZ od początku jego działalności. Studenci pedagogiki prowadzili przez dwa lata program
społeczny „Pomocna dłoń”. „Kwadrans
akademicki” to z kolei program informacyjny na temat działalności uczelni, który
np. w tym roku emitowany jest co tydzień
w sobotę o 16.30. Radio pomaga szkole
w również w propagowaniu idei przedsięwzięć i konferencji naukowych, m.in.
Sacrofilmu, sympozjum papieskiego itp.
mb
33
Biuletyn Informacyjny WSZiA
Ergo Sum po raz trzeci liderem konkursu
CO W SZKOLE PISZCZY?
„Ergo Sum”, niezależna gazeta z II
Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu wygrała piątą edycję konkursu CO
W SZKOLE PISZCZY?, zorganizowanego przez naszą uczelnię. Najlepszym
dziennikarzem została Joanna Bizior,
redaktor naczelny tej gazety.
„Ergo Sum” już po raz trzeci zajęło
pierwsze miejsce w konkursie uczelni. Organizatorzy zastanawiają się, czy w związku z tym nie zmienić nagrody głównej,
którą jest cyfrowy aparat fotograficzny.
Opiekunem gazety jest Andrzej Pogudz,
nauczyciel z II LO. Sama szkoła jest pewnego rodzaju fenomenem, gdyż działają
tam aż trzy rywalizujące ze sobą pisma.
W tegorocznej edycji konkursu były oceniane gazety redagowane przez uczniów
szkół ponadgimnazjalnych województwa
lubelskiego w trzech
kategoriach - „gazeta”
(wydanie
papierowe),
„gazeta
internetowa”
oraz „artykuł”. Podobnie
jak w ub. latach, w jury
konkursowym zasiadali
dziennikarze gazet, lokalnych,
regionalnych
i ogólnopolskich („Tygodnik Zamojski”, „Kronika Tygodnia”, „Dziennik
Wschodni”, „Kurier Lubelski”, „Gazeta Wyborcza - Gazeta w Lublinie”,
„Forum Akademickie”,
„Słowo Podlasia”, „Super Tydzień Chełmski”), Zwycięska redakcja gazety ERGO SUM
a także przedstawiciele
PUNKTACJA KAPITUŁY JURY - OGÓLNA OCENA GAZET
Tytuły gazetek
szkolnych
Tygodnik
Zamojski
„Bibliofil”
„Spinacz”
„Latawiec”
„Sami o sobie”
„Ergo Sum”
„Kapitol”
„Negatyw”
„Broolion”
„Qjon”
„Głos Ekonomika”
„Echo Szkoły”
„Sciana Licealisty”
„Sensor”
„Licealista”
„Z ostatniej ławki”
13
14
12
16
17
14
16
13
12
16
14
15
18
14
13
Kurier
Kronika
Dziennik
Lubelski
Tygodnia Wschodni
(o/Zamość)
12
18
13,5
14,5
20
19,5
17
14
13
14
14
13,5
16
12,5
12
13
16
16
17,5
19,5
16
17
15
16
15,5
15,5
15
18
15,5
15
10
19
11
16
19
20
15
18
11
13
13
16
16
13
10
Słowo
Podlasia
Super
Tydzień
Chełmski
Forum
Akademickie
16
17
10
14
20
13
18
9
13
14
12
15
18
13
10
14
13
10
8
18
15
15
11
11
11
13
11
15
14
10
16
18
14
14
20
20
19
13
15
15
14
13
18
15
14
Gazeta
Wyborcza
(Gazeta
w Lublinie)
15
20
15,5
16,5
19
18
19
16
15,5
15,5
16
19
17
17
15,5
RAZEM
109
135
102
116,5
152,5
135,5
136
109
106,5
114
111,5
117,5
136
114
99,5
PUNKTACJA KAPITUŁY JURY - NAJLEPSZY ARTYKUŁ
Tytuły gazetek
szkolnych
Tygodnik
Zamojski
„Bibliofil”
„Spinacz”
„Latawiec”
„Sami o sobie”
„Ergo Sum”
„Kapitol”
„Negatyw”
„Broolion”
„Qjon”
„Głos Ekonomika”
„Echo Szkoły”
„Sciana Licealisty”
„Sensor”
„Licealista”
„Z ostatniej ławki”
12
14
12
14
18
14
12
12
0
16
15
15
16
13
13
Kurier
Kronika
Dziennik
Lubelski
Tygodnia Wschodni
(o/Zamość)
12
16,5
14
13
19,5
19
14,5
13,5
13
15
14,5
16,5
17
13,5
13
14
18
16,5
16
20
17,5
18
18
17
17
15
15
18,5
16,5
15
0
16
14
16
17
17
15
14
0
16
15
15
13
12
11
Słowo
Podlasia
Super
Tydzień
Chełmski
Forum
Akademickie
12
16
10
15
19
15
15
12
8
12
16
13
18
17
10
13
12
9
8
18
14
14
10
10
10
12
11
15
14
11
0
19
0
0
19
20
19
0
0
0
0
12
16
15
15
Gazeta
Wyborcza
(Gazeta
w Lublinie)
0
15
16,5
0
13
15
5
18
0
15,5
17,5
9
10
10
8,5
RAZEM
63
126,5
92
82
143,5
131,5
112,5
97,5
48
101,5
105
106,5
123,5
111
96,5
fot. kk
portali
internetowych:
roztocze.net i zamosconline.pl.
Niestety, w kategorii
„gazeta internetowa” nie
było wygranych. Jurorzy
nie ocenili prac, gdyż 5
zgłoszeń w tej kategorii
nie spełniało wymogów.
- Zwykle gazety były
umieszczane w postaci
pdf na stronach internetowych, a nie o to
chodziło organizatorom
konkursu - stwierdził
jeden z jurorów, Robert
Moteka z portalu roztocze.net.
Wyniki ogłoszono 6
lutego podczas spotkania w Collegium Novum.
Uczestnikom nagrody
i wyróżnienia wręczył
prodziekan
Janusz
Skwarek.
Najlepsza
gazeta otrzymała cyfrowy aparat fotograficzny,
najlepszy dziennikarz
- pen drive. Poniżej prezentujemy ostateczną
punktację konkursową.
mb
34
Biuletyn Informacyjny WSZiA
Klub Uczelniany AZS WSZiA
Klub Uczelniany AZS WSZiA
NASI KARATECY NAJLEPSI
Studenci Ilona Sakowicz i Jakub Dąprzed rokiem – mówiła Ilona, dziękując za
bek triumfowali w finale XXIV Plebiscytu
głosy czytelnikom Tygodnika Zamojskiego.
Tygodnika Zamojskiego na Najlepszego
W 2007 roku studentka zdobyła Puchar
Sportowca i Trenera na ZamojszczyźŚwiata w Karate Tradycyjnym. Dla Jakuba,
nie. Ilona zajęła pierwsze miejsce w kanaszego studenta informatyki i ekonometegorii sportowców, Jakub w kategorii
trii, który okazał się, w wyniku głosowania,
trenerów.
najpopularniejszym trenerem, było to całGościem szczególnym finału, który odkowite zaskoczenie. O sile emocji może
był się 7 marca w Starej Elektrowni w Zaświadczyć fakt, że student po prostu rozmościu, był trener Jerzy Engel. Przywiózł
płakał się podczas wręczania nagród.
piłkę z autografami swoim oraz Leo Bemb
enhakkera, która w wyniku licytacji została kupiona przez
Zbigniewa
Gumulińskiego, prezesa Info TV-FM
w Zamościu.
Ilona, studentka
fizjoterapii, już po
raz drugi otrzymała tak wyjątkowe
wyróżnienie. W ub.
roku również zajęła
pierwsze miejsce
w plebiscycie.
- Mam nadzieję,
że będzie to dla
Od lewej: Michał Kamiński - red. naczelny TZ, Ilona Sakowicz,
mnie dobra wróż- Jerzy Engel, prorektor Bogdan Kawałko, Jakub Dąbek
ba, podobnie jak
fot. mb
Klub Uczelniany AZS WSZiA
ILONA WYGRAŁA PO RAZ DRUGI
Nasi studenci Ilona Sakowicz i Jakub
Dąbek zdobyli najwyższe trofea w XXIV
Plebiscycie Tygodnika Zamojskiego
na Najlepszego i Najpopularniejszego
Sportowca i Trenera.
Ilona zajęła pierwsze miejsce w kategorii sportowiec, Jakub w kategorii trener
Zamojszczyzny.
- Jak traktujecie ten sukces?
Ilona: Sądzę, że o wiele trudniej jest
coś powtórzyć niż zdobyć po raz pierwszy. Byłam ogromnie zaskoczona, że po
raz drugi wygrałam plebiscyt. Bardzo się
cieszę. Wszystkie czołowe miejsca zajęli karatecy, więc tylko należy się cieszyć,
że ten sport jest tak bardzo popularny na
Zamojszczyźnie.
Jakub: Wielkim wyróżnieniem już był
dla mnie fakt, że zakwalifikowałem się do
pierwszej piątki. Po raz pierwszy startowałem w plebiscycie, jestem najmłodszym
trenerem, więc dla mnie jest to bardzo
O PUCHAR
REKTORA
Już po raz ósmy drużyny ze szkół
ponadgimnazjalnych rywalizowały
w uczelnianym turnieju piłki siatkowej i nożnej. 2 kwietnia br. w obiektach sportowych OSiR w Zamościu
o puchar rektora walczyło 5 szkół.
W turnieju piłki nożnej zespoły rywalizowały w systemie każdy z każdym,
grając 2x7 min. Poziom turnieju był bardzo wyrównany, gdyż wszystkie drużyny uzyskały po 4 punkty, a o kolejności
zadecydowały zdobyte bramki.
Kolejność końcowa turnieju:
I miejsce - III LO
II miejsce - I LO
III miejsce - ZSP nr 4
IV miejsce ZSP - nr 2.
W turnieju piłki siatkowej zespoły rywalizowały w systemie każdy z każdym,
grając do 2 wygranych setów do 25 pkt.
Mecz o pierwsze miejsce był bardzo zacięty. O zwycięstwie III LO zadecydował
dodatkowy set do 15 pkt.
Kolejność końcowa turnieju:
I miejsce - III LO
II miejsce - ZSP nr 1
III miejsce - I LO
IV miejsce - ZSP nr 4.
Za trzy pierwsze miejsca drużyny
otrzymały puchary. Natomiast wszystkim drużynom wręczono dyplomy oraz
pamiątkowe koszulki i smycze na klucze. Opiekunowie drużyn otrzymali
podziękowania.
Turniej został przygotowany przez
dział
promocji
i rekrutacji oraz
KU AZS Wyższej
Szkoły Zarządzania i Administracji
w Zamościu. Nad
sprawnym przebiegiem zawodów czuwali Antoni Turzyniecki i Wojciech
Uchymiak.
Opr. red.
duże wyróżnienie i na pewno motywacja
do dalszej pracy.
- Jakie macie plany na najbliższą
przyszłość?
Ilona: Jadę do Łodzi na I Turniej Polskiej
Ligi Karate Tradycyjnego, gdzie
mam nadzieję zakwalifikować
się do Pucharu Europy i startuję
w Mistrzostwach Polski (10 i 11
kwietnia), które z kolei kwalifikują do Mistrzostw Europy.
Jakub: Moja najbliższa przyszłość to podnoszenie umiejętności moich wychowanków,
przygotowywanie ich do startów
w zawodach. A także obrona
pracy licencjackiej. Jestem studentem trzeciego roku informatyki i ekonometrii.
Wiceprezydent Iwonna Stop- Dziękuję za rozmowę.
czyńska wręcza studentce Ilonie
Rozmawiała Sakowicz nagrodę za zajęcie I
Małgorzata Bzówka miejsca w plebiscycie sportowym
fot. mb

Podobne dokumenty