numer 46 - Radomyśl nad Sanem

Transkrypt

numer 46 - Radomyśl nad Sanem
(Nr 46) lipiec 2015, egzemplarz bezpłatny
Biuletyn
INFORMACYJNY
GMINY RADOMYŚL NAD SANEM
W NUMERZE:
Apelują o budowę
mostu i przebudowę dróg..................................... 2
Budowa ścieżki rowerowej rozpoczęta............... 3
Wyremontowali gminne drogi............................. 3
Odebrali inwestycje przeciwpowodziowe........... 4
Straż z Antoniowa z nowym
samochodem i ponad wiekową historią.............. 6
Mieszkańcy wybrali sołtysów ............................. 8
Pamiętali
o kwietniowych tragediach narodowych............ 9
Uczcili 25-lecie samorządu terytorialnego........ 10
Zaśpiewali po angielsku..................................... 12
Zmagali się z wiedzą pożarniczą....................... 14
Teatr zamiast używek......................................... 15
II miejsce dla ŚDS’u........................................... 16
Bieszczadnik 2015............................................... 16
ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Piotr Chodur - tekst
Dawid Wąsikowski - skład, zdjęcia
WYDAWCA:
URZĄD GMINY RADOMYŚL NAD SANEM
ul. Rynek Duży 7
37-455 Radomyśl nad Sanem
tel. (015) 845-43-02
fax. (015) 845-43-28
e-mail: [email protected]
www.radomysl.pl
Apelują
o budowę mostu
i przebudowę dróg
Władze gminy Radomyśl nad Sanem podjęły starania o realizację ważnych dla mieszkańców inwestycji drogowych. Mowa tu o remoncie dwóch dróg
wojewódzkich przebiegających przez teren gminy
i budowie mostu na Sanie w Czekaju Pniowskim.
Z
inicjatywy wójta gminy Jana Pyrkosza na marcowej sesji Rady Gminy radomyscy radni jednogłośnie przyjęli dwa apele skierowane do
Zarządu Województwa Podkarpackiego. Pierwszy
dokument dotyczył przebudowy drogi wojewódzkiej
Nr 854 Annopol – Gorzyce na odcinku Chwałowice –
Czekaj Pniowski o długości 9 km wraz z budową mostu w Czekaju Pniowskim. Natomiast w drugim apelu
radni zaapelowali o przebudowę drogi wojewódzkiej
Nr 856 Antoniów – Dąbrowa Rzeczycka na odcinku
blisko 15 km. Radni wystąpili o wykonanie zadań w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 bądź
Programu „Błękitny San”.
Nie ma wątpliwości, że realizacja tych zadań jest
potrzebna. Ich wykonanie zapewnieni bezpieczeństwo społeczności lokalnej jak i innym użytkownikom dróg. Wnioskowane drogi stanowią ważne szlaki
komunikacyjne, gwarantujące łączność ponadregionalną północnego Podkarpacia z województwem
lubelskim i świętokrzyskim. Przebudowa tych dróg
przyczyni się także do rozwoju gospodarczego regionu.
Apele, z prośbą o poparcie inicjatyw, zostały skierowane także do innych samorządów, dla których
wykonanie zadań także jest bardzo ważne. Wiadomo
już, że gmina Gorzyce także wystąpiła z apelem o
budowę mostu na Sanie łączącego Czekaj Pniowski
z Wrzawami i remont dalszego odcinka drogi wojewódzkiej Annopol – Gorzyce.
Miejmy nadzieję, że również inne samorządy poprą
podjęte inicjatywy i podejmą starania o doprowadzenie do realizacji inwestycji, a władze województwa,
na czele z Marszałkiem Panem Władysławem Ortylem, wykażą się zrozumieniem i wskazane zdania zostaną wprowadzone i przyjęte do realizacji.
P. Ch.
2
BIULETYN INFORMACYJNY NR 46
Budowa ścieżki rowerowej rozpoczęta
Wkrótce rowerzyści, jak i piesi będą mogli bezpiecznie przemierzać gminę po
nowej ścieżce rowerowej. Rozpoczęły się prace przy budowie trasy rowerowej
wiodącej przez teren gminy od Musikowia do Radomyśla nad Sanem. Obecnie
roboty prowadzone są w Woli Rzeczyckiej i Żabnie. Koszt budowy trasy wyniesie
3,5 mln. zł. Zakończenie inwestycji, realizowanej w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” ma nastąpić jesienią tego roku.
W
ramach zadania powstaje ścieżka
asfaltowa o szerokości 2,5m wiodąca od granic administracyjnych
gminy w Musikowiu do Radomyśla. W Rzeczycy Długiej trasa będzie biec istniejącym
ciągiem pieszo – rowerowym wzdłuż wyremontowanej drogi wojewódzkiej Stalowa
Wola – Olbięcin. W Rzeczycy Okrągłej trasa
skręci do drogi gminnej w kierunku Kępy
Rzeczyckiej. Na tym odcinku ścieżka nie będzie budowana, a ruch rowerowy będzie się
odbywał na zasadach ogólnych. Dalsza tra-
sa będzie wychodzić obok cmentarza w Woli
Rzeczyckiej i wzdłuż drogi wojewódzkiej
przez Żabno do Radomyśla będzie budowana
z asfaltu o szerokości 2,5m. W Radomyślu od
skrzyżowania z drogą powiatową powiedzie w
kierunku mostu na rz. San. Od skrzyżowania
ścieżka będzie usytuowana po lewej stronie
drogi do Domu Weselnego „Karolina”, a następnie do szkoły ruch będzie się odbywał po
istniejącej drodze powiatowej ze względu na
brak miejsca na lokalizację trasy. Natomiast
od szkoły do mostu asfaltowa ścieżka będzie
budowana po obu stronach drogi, każda o
szerokości 1,5 m. Ponadto przed budynkiem
domu ludowego w Woli Rzeczyckiej oraz w
Radomyślu nieopodal Dużego Rynku usytuowane będą dwa miejsca obsługi rowerzystów tzw. „MOR-y”.
Inwestycja jest realizowana w ramach
ogólnopolskiego projektu „Trasy rowerowe w
Polsce Wschodniej”, którego efektem będzie
utworzenie spójnej trasy rowerowej łączącej
województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.
Zadanie jest finansowane z funduszy unijnych, a wkład własny zapewniły samorządy
województw, część kosztów pokryją również
gminy.
Trasa rowerowa poprawi na terenie gminy infrastrukturę komunikacyjną w zakresie
bezpiecznego poruszania się rowerzystów, ale
też pieszych, którzy będą mogli korzystać ze
ścieżki. Zadanie częściowo rozwiąże również
problem braku przy drodze wojewódzkiej
chodników w Żabnie czy Woli Rzeczyckiej.
Warto przypomnieć, że pierwotnie projekt
nie przewidywał budowy ścieżki na terenie
radomyskiej gminy. Trasa miała omijać naszą
gminę i przebiegać przez Stalową Wolę, Zaleszany w kierunku Sandomierza. Dzięki staraniom władz gminy na etapie projektowania
trasę rowerową skierowano na nasz teren. Nie
było jednakże możliwości skierowania ścieżki
w stronę dalszej, północnej części gminy tj. do
Chwałowic, ponieważ trasa musiała biec do
województwa świętokrzyskiego.
tekst: P. Chodur
fot. D. Wąsikowski
Wyremontowali gminne drogi
Na przełomie czerwca i lipca na terenie gminy przybyło kilka odnowionych odcinków dróg. Z nowych nawierzchni mogą
korzystać mieszkańcy: Chwałowic, Rzeczycy Długiej, Radomyśla, Antoniowa i Orzechowa. Łącznie za 180 tys. zł. zmodernizowano 1050 m dróg.
10
lipca dokonano odbioru technicznego drogi powodziowej w Chwałowicach - Popowicach. Tutaj Przedsiębiorstwo Drogowe ze Staszowa Oddział w
Kotowej Woli wyremontowało 270 m drogi za
kwotę blisko 55 tys. zł. Środki na ten cel pochodziły z pozyskanych przez gminę funduszy
na usuwanie skutków powodzi w wysokości
40 tys. zł, oraz gminnego budżetu.
Remontami dróg w miejscowościach: Rzeczyca Długa, Radomyśl, Antoniów i Orzechów
zajęła się firma drogowa „Inżdróg” ze Stalowej Woli. W Rzeczycy Długiej – „Sadzawki”
BIULETYN INFORMACYJNY NR 46
wyremontowano 130 m, a zadanie kosztowało
blisko 22 tys. zł. W Radomyślu zmodernizowano ul. Piaski. Na odcinku 136 m położono
asfalt, a koszt remontu wyniósł 28 tys. zł. Z
nowej drogi mogą korzystać także mieszkańcy Antoniowa. Mianowicie w Woli Antoniowskiej odnowiono 211 m drogi za 31 tys.
zł. Modernizacji poddano także 300 m drogi
prowadzącej do wału w Orzechowie. Zadanie
kosztowało 43 tys. zł. Środki na remont tych
dróg pochodziły w całości z budżetu gminy, a
odbioru dokonano 14 lipca.
Ponadto ostatnim czasie gmina wyasygnowała
20 tys. zł. na wyrównanie tzw. Nowej Drogi w
Radomyślu prowadzącej m.in. do oczyszczalni ścieków i lasu. Jeszcze w tym roku będą
wyremontowane kolejne odcinki dróg na terenie gminy. W planach, ze środków na usuwanie skutków powodzi, jest modernizacja drogi
w Antoniowie. W Żabnie wyremontowane
zostaną 2 odcinki dróg z dofinansowaniem
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, a w
Chwałowicach ze środków gminnych odnowione zostaną 4 odcinki.
P. Ch.
3
Poświęcenie zbiornika retencyjnego
Odebrali inwestycje przeciwpow
W środę 22 czerwca oddano do użytku trzy ważne inwestycje mające zmniejszyć zagrożenie powodziowe w
regionie. To ponad 7 km na terenie gminy Radomyśl nad Sanem i 5 km na terenie gminy Zaleszany rozbudowanych i wzmocnionych wałów na Sanie, które ochronią mieszkańców tych gmin. Zaś w Rzeczycy Długiej powstał
zbiornik retencyjny. Ogółem inwestycje kosztowały blisko 39 mln zł. Dofinansowanie z PROW wyniosło ponad
22 mln. zł.
Z
a przeszło 23 mln. zł. na terenie radomyskiej gminy zrealizowano prace dotyczące
rozbudowy i zabezpieczenia przeciwfiltracyjnego prawego wału Sanu na
długości 7,2 km od mostu w Radomyślu nad Sanem do Czekaja Pniowskiego. Roboty związane
były m.in. z rozbudową korpusu wałów, wykonaniem przeciwfiltracyjnej
przesłony, ułożeniem geomembrany
na skarpie oraz podwyższeniem i poszerzeniem korony wału.
W tym samym dniu w Rzeczycy
Długiej oddany został także nowy
zbiornik retencyjny o pojemności
prawie 300 tys. metrów sześciennych i powierzchni 15 ha. Koszt
budowy to blisko 3 mln zł.
Przejazd wałowy w Czekaju Pniowskim
Zbiornik w znaczący sposób przyczyni się do zwiększenia zasobów wód
powierzchniowych, będzie pełnił
funkcję przeciwpowodziową, a niewykluczone, że też rekreacyjną i wypoczynkową.
Inwestycje, zrealizowane w latach 2014-2015, zostały wykonane
przez Podkarpacki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.
Doszło do nich dzięki przychylności
Warto przypomnieć, że trwają
przygotowania do kolejnej wielkiej
inwestycji z zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie gminy.
W planach PZMiUW jest rozbudowa
wału Sanu na długości ponad 2 km od
miejsca ukończenia obecnej inwestycji w Czekaju Pniowskim do ujścia
Sanu do Wisły w Dąbrówce i od tego
miejsca do granicy z gminą Annopol
w Chwałowicach - Popowicach na
odcinku 7 km. To zadanie jest na eta-
pie uzyskiwania opinii środowiskowej do opracowywanej dokumentacji
projektowej. Po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na
budowę realizacja prawdopodobnie
rozpocznie się w 2017 roku.
owodziowe
i staraniom byłego Dyrektora
PZMiUW w Rzeszowie, Honorowego Obywatela naszej gminy Pana Stanisława Stachury oraz służb Marszałka Województwa Podkarpackiego. Na
gminie, w przypadku zbiornika retencyjnego, ciążyło opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń wartej 200 tys. zł.
W uroczystym oddaniu wziął
udział Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, który
w miejscach ukończenia inwestycji
odsłonił pamiątkowe tablice, później poświęcone przez księży Józefa
Turonia i Tadeusza Mentela. Ponadto w odbiorze uczestniczyli m.in.
Prezydent Stalowej Woli Lucjusz
Nadbereżny, Starosta Stalowowolski
Janusz Zarzeczny, radni województwa podkarpackiego Lidia Błądek i
Władysław Stępień, a także Dyrektor
PZMiUW – Małgorzata Wajda. Byli
oczywiście obecni gospodarze gmin
– Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem
Jan Pyrkosz i Przewodniczący Rady
Gminy Edward Wermiński oraz Wójt
Gminy Zaleszany Paweł Gardy.
BIULETYN INFORMACYJNY NR 46
Marszałek Władysław Ortyl
tekst: P. Chodur
fot. D. Wąsikowski
Kluczyki przyjmuje prezes Mariusz Kosiński
Straż z Antoniowa z nowym
samochodem i ponad wiekową historią
Antoniowscy strażacy otrzymali samochód marki Kia Sportage przekazany przez Powiatową Komendę
Straży Pożarnej w Stalowej Woli. Do jednostki trafił używany, ale w dobrym stanie technicznym lekki
samochód operacyjny z napędem terenowym, który znakomicie sprawdzi się w trudno dostępnych
miejscach na terenie gminy w sytuacji wystąpienia zagrożeń powodziowych i pożarów lasów. Co ważne,
tak jednostka jak i gmina nie poniosły żadnych kosztów związanych z nabyciem pojazdu, bowiem został on wycofany z przydziału Komendy Powiatowej i przekazany nieodpłatnie strażakom.
S
ymboliczne przekazanie strażakom samochodu nastąpiło w 11
kwietnia br. w Antoniowie. W
tym dniu kluczyki z rąk Wójta Gminy Jana Pyrkosza otrzymał Naczelnik
jednostki Mariusz Kosiński, a druhowie odbyli udaną jazdę próbną.
Jednostka OSP Antoniów w swojej
ponad stuletniej historii przeżywała
czasy prężnego działania, rozkwitu
jak i okresy zastojów i kryzysu. Straż
6
powstała w 1911r. z inicjatywy: organisty Feliksa Szewczyka, ks. dziekana
Teofila Bukietyńskiego oraz mieszkańców wsi Franciszka Śpiewaka i
Franciszka Jędrala. Początkowo jej
bazą była remiza – szopa drewniana, kryta strzechą, zlokalizowana na
granicy Antoniowa i Woli Antoniowskiej. Wówczas na wyposażeniu straż
posiadała drewniany wóz konny z
sikawką ręczną. W czasach okupacji
niemieckiej i po wyzwoleniu naczelnikiem jednostki był Jan Żeżuła, a
następnie Wincenty Onacki. W 1947r.
remiza w wyniku gwałtownej burzy
została zniszczona, w konsekwencji
budynek został częściowo rozebrany i
wyremontowany przez mieszkańców
wsi i władze Prezydium Rady Gromadzkiej.
W latach 50 – tych antoniowska
straż brała czynny udział w zawodach
BIULETYN INFORMACYJNY NR 46
sportowo – pożarniczych, a jej największym osiągnięciem było zdobycie I miejsca na zawodach rozegranych w Tarnobrzegu. W nagrodę
strażacy otrzymali motopompę PO3.
W czasie, kiedy przewodniczącym
Prezydium Rady Gromadzkiej był Józef Hołody narodziła się inicjatywa
budowy nowej strażnicy. Zgromadzono niezbędną dokumentację, a dzięki
przeprowadzanym zbiórkom funduszy, datkom mieszkańców pochodzących m.in. z zorganizowanych przez
strażaków zabaw i festynów w Domu
Ludowym, zakupiony został materiał
na budowę strażnicy. Część potrzebnej cegły zasponsorował właściciel
cegielni z Dąbrówki Pniowskiej Roch
Wrona. Remizę wybudowano w czynie społecznym.
Po śmierci Naczelnika Wincentego
Onackiego, podczas walnego zebrania dokonano wyboru nowego zarządu w składzie: prezes Józef Główka,
naczelnik Tadeusz Maj, wiceprezes
Stanisław Porębski i skarbnik Edward
Oszust. Był to okres dobrego prospe-
BIULETYN INFORMACYJNY NR 46
rowania jednostki, która w tym czasie
otrzymała z Komendy Powiatowej w
Tarnobrzegu samochód pożarniczy
Star 235 z pełnym wyposażeniem.
Nowy nabytek spowodował konieczność dobudowania garażu do strażnicy.
W I połowie 80 – tych lat po rezygnacji z funkcji naczelnika przez Tadeusza Maja, na jego miejsce zostaje
wybrany Jerzy Wesper, a jego Zastępcą Stanisław Jędral. Funkcję prezesa
powierzono Władysławowi Kamińskiemu, a w kolejnych wyborach prezesem zostaje Stanisław Porębski.
W tym czasie powstaje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która zdobywała liczne trofea i dyplomy w zawodach sportowo – pożarniczych. Z
biegiem czasu, w wyniku wcielania
młodzieży do drużyny pożarniczej
dorosłych oraz braku naboru osób
młodszych, młodzieżowa drużyna
uległa rozwiązaniu.
Po okresie stagnacji w latach 90 –
tych, jednostka OSP zostaje włączona
do Krajowego Systemu Ratowniczo
– Gaśniczego. Stało się to w 1997 r.,
a rok później powołano nowy zarząd
na czele z prezesem Stanisławem Jędralem, jego zastępcą Kamilem Majką, naczelnikiem Krzysztofem Dumą.
Warto odnotować, kierowcą został
wówczas został zasłużony strażak
Marek Kamiński, który zmarł w młodym wieku w 2009 roku.
W roku 1997 oraz 2001 antoniowscy strażacy brali czynny udział w akcjach przeciwpowodziowych w Nowinach, Czekaju Pniowskim, Pniowie
oraz Dąbrówce.
Od 2004 roku następuje intensywny rozwój jednostki. W tym czasie dokonano gruntownego remontu remizy,
zakupu sprzętu i mundurów, a w 2006
roku, po długich staraniach, strażacy
i miejscowa społeczność odebrała samochód Star 266 po kompletnym karosażu.
Nieodzowny był udział antoniowskich strażaków w akcjach przeciwpowodziowych w 2009 roku na
terenie powiatu ropczycko – sędziszowskiego oraz 2010 roku w zlewni
Wisły i Sanu na terenie gminy oraz w
Trześni i Zalesiu Gorzyckim.
Na 100 lecie istnienia w 2011r.
jednostka OSP Antoniów otrzymała
sztandar ufundowany przez lokalną
społeczność, będący wyrazem uznania i wdzięczności za bezinteresowne
niesienie pomocy w walce z żywiołami.
Obecnie jednostka liczy 36 strażaków czynnych oraz 3 honorowych.
Bieżące zapotrzebowanie na sprzęt
i umundurowanie jest sukcesywnie
uzupełniane w oprzyrządowanie nowej generacji. Strażacy biorą coroczny udział w Zawodach Sportowo –
Pożarniczych na szczeblu gminnym i
powiatowym, a także angażują się w
ich organizację. Obecny zarząd tworzą: prezes Kamil Majka, wiceprezes
Michał Korzybski, naczelnik Mariusz
Kosiński, z-ca naczelnika Paweł Kurkiewicz, skarbnik Leszek Król, sekretarz Sylwester Środek, gospodarz
i kierowca Jan Lachowski i po raz
pierwszy w jednostce kronikarz Karol
Majka.
Jednostka w minionych latach pozyskała sporo sprzętu pożarniczego
m.in: cztery aparaty powietrzne, agregat prądotwórczy, pompę szlamową,
pompę pływającą, torbę ratownictwa
medycznego psp-r1. Zrealizowano
szereg inwestycji m.in.: wykonano
elewację budynku remizy, gazowe
centralne ogrzewanie wraz z przyłączem gazowym do budynku. Przeprowadzony został remont wieży syreny
alarmowej, świetlicy OSP, wykonano
zaplecze kuchenne i sanitarne, wyremontowano garaż na samochód lekki
oraz wymieniono instalację elektryczną wieży. Wszystkie prace strażacy
wykonali nieodpłatnie, a koszty materiałów pokryte zostały z budżetu gminy i środków własnych pochodzących
ze składek członkowskich. Najpilniejszą sprawą do załatwienia wspólnie
przez samorząd gminy i OSP okazał
się kapitalny remont samochodu bojowego Star 266, szczególnie w zakresie wymiany silnika, instalacji oraz
zawieszenia. Zadanie to zostało już
wykonane: przeprowadzono kapitalny remont silnika za kwotę 21 tys. zł z
budżetu gminy. Do wymiany pozostaje instalacja elektryczna samochodu,
co zostanie wykonane niebawem.
tekst P. Chodur
fot. OSP Antoniów
7
Pierwsza narada z sołtysami
Mieszkańcy wybrali sołtysów
Znamy już sołtysów wszystkich miejscowości na terenie gminy. 31 maja po raz kolejny w sposób demokratyczny mieszkańcy wybrali większość gospodarzy wsi. W niedzielę 14 czerwca do urny udali się mieszkańcy Antoniowa, a 28 czerwca Łążka Chwałowskiego.
J
ak w każdych wyborach nie odbyło się bez zmian i w niektórych
przypadkach dotychczasowi sołtysi przekazali władzę swoim następcom.
Szczególnie im życzymy powodzenia w
budowaniu swojej małej Ojczyzny. Jednak w większości mieszkańcy postawili
na dotychczasowych sołtysów. Tak było
w Chwałowicach, gdzie ponownie na
sołtysa wybrano Adama Majewskiego,
w Orzechowie – sołtysem została Wanda Pawełkiewicz, w Dąbrówce Pniowskiej – Renata Bartochowska, w Pniowie
– Bogdan Oszust, w Nowinach – Michał
Machała, w Radomyślu nad Sanem – Ta-
deusz Jędrzejewski, w Żabnie – Bolesław
Puka, w Dąbrowie Rzeczyckiej – Zofia
Kasprowicz, w Rzeczycy Okrągłej –
Grzegorz Krawiec, w Rzeczycy Długiej
– Zofia Stec, w Muskowiu – Eugeniusz
Żak. Również w Antoniowie mieszkańcy
postawili na sołtysa z poprzedniej kadencji. Tutaj ponownie gospodarzem wsi został Zbigniew Lachowski.
W czterech sołectwach mieszkańcy
obdarzyli zaufaniem nowe osoby. W Witkowicach sołtysem został Janusz Dyl, a
w Kępie Rzeczyckiej i Woli Rzeczyckiej,
gdzie nie startowali poprzedni sołtysi nowymi gospodarzami wsi zostali odpo-
Potwierdzenie wyboru przyjmuje Zofia Kasprowicz
8
wiednio: Jadwiga Socha i Krzysztof Sioda. Także w Łążku Chwałowskim, gdzie
również nie kandydował sołtys poprzedniej kadencji, zmienił się gospodarz. Została nim Renata Wojewoda.
Ogółem w wyborach wzięło udział
1582 mieszkańców na 6025 osób uprawnionych do głosowania, a frekwencja wyniosła 26,25 %.
Sołtysi wybrani 31 maja, oficjalnie
potwierdzenie objęcia funkcji otrzymali
w dniu 10 czerwca. W tym dniu w Urzędzie Gminy odbyła się narada podczas,
której Wójt Gminy Jan Pyrkosz wspólnie
z Przewodniczącym Rady Gminy Edwardem Wermińskim wręczyli zaświadczenia o wyborze na Sołtysów w kadencji
przypadającej na lata 2015-2019. Gospodarze wsi przyjęli również życzenia
pomyślności, satysfakcji z pełnienia tej
ważnej i odpowiedzialnej funkcji, udanej
pracy na rzecz lokalnej społeczności oraz
sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Natomiast sołtysi Antoniowa i Łążka Chwałowskiego, wyłonieni w późniejszych terminach, potwierdzenia objęcia
funkcji i życzenia przyjęli podczas sesji
Rady Gminy w dniu 30 czerwca.
Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy.
tekst: P. Chodur
fot. D. Wąsikowski
BIULETYN INFORMACYJNY NR 46
Delegacja samorządu gminy...
Pamiętali o kwietniowych
tragediach narodowych
Kwiecień jest miesiącem, w którym w sposób szczególny czcimy pamięć
ofiar tragicznych wydarzeń mających miejsce w dziejach naszego kraju,
tych odległych i tych, które mamy jeszcze świeżo w pamięci.
13
kwietnia zgodnie z postanowieniem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jest obchodzony jako Dzień Pamięci Ofiar
Zbrodni Katyńskiej. W tym roku
przypada 75 rocznica tragicznych
wydarzeń w lesie katyńskim, podczas
których z rąk Sowietów zginął kwiat
inteligencji polskiej, elita II Rzeczypospolitej - oficerowie Wojska Polskiego, naukowcy, lekarze, artyści,
nauczyciele. Ogółem zamordowanych zostało blisko 22 tysiące obywateli państwa polskiego, uznanych za
„wrogów władzy sowieckiej”.
70 lat później Smoleńsk ponownie
stał się przekleństwem narodu polskiego. Była sobota 10 kwietnia 2010
roku, kiedy doszło do jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w historii
Polski - katastrofy rządowego samolotu pod Smoleńskiem. W katastrofie
śmierć poniósł prezydent RP Lech
Kaczyński i jego żona oraz kilkadziesiąt wybitnych osobistości życia
społecznego, politycznego, gospodarczego i kulturalnego w naszym kraju,
którzy zginęli w drodze na obchody
70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej.
BIULETYN INFORMACYJNY NR 46
W kwietniu obchodzimy również
inną, ważną rocznicę. 10 lat temu 2
kwietnia 2005 roku zmarł wielki Polak, papież Jan Paweł II. To wydarzenie wywołało niespotykany dotąd
smutek, poczucie pustki. W sercach
Polaków śmierć Jana Pawła II wywoływała poczucie jedności, skupienia i
modlitwy. Wszystko za sprawą jedne-
go człowieka, którego życie i nauczanie nabrało szczególnego wymiaru.
W rocznicę tych dramatycznych
wydarzeń w piątek 10 kwietnia br. w
radomyskim urzędzie gminy uczniowie Zespołu Szkół w Radomyślu
nad Sanem przygotowali uroczystość
upamiętniającą tragiczne wydarzenia kwietniowe. W szczególny sposób przywołano pamięć papieża św.
Jana Pawła II ukazując w prezentacji
multimedialnej, inspirowaną, myślą i
twórczością Papieża Polaka, Jego życie i drogę do wyboru na Stolicę Piotrową. Całości dopełniło pouczające
i wzruszające misterium „Mój Chrystus Połamany”, którego głównym
motywem było cierpienie i tragedie
ludzkie, nieodłącznie związane z życiem ludzkim.
Końcowym akcentem tego dnia
było złożenie kwiatów i zapalnie
zniczy przez delegację, w skład której weszli: Wójt Gminy Jan Pyrkosz,
radny Julian Geneja, historyk i regionalista Zygmunt Janoszek i Dyrektor Zespołu Szkół Marek Pater oraz
delegację uczniów pod tablicą upamiętniającą ofiary tragedii katastrofy
smoleńskiej w radomyskim Kościele
Parafialnym pod wezwaniem Matki
Bożej Bolesnej i Pocieszenia. Uczestnicy złożyli hołd i pochylili się nad
dramatem ofiar, a ksiądz proboszcz
Józef Turoń odmówił modlitwę w intencji tragicznie zmarłych.
tekst: P. Chodur
fot. D. Wąsikowski
... i Zespołu Szkół
9
Rok 2015 to rok samorządności, w trakcie którego obchodzimy 25 rocznicę przywrócenia w
Polsce samorządu terytorialnego. 25 lat temu, 8 marca 1990 r.
sejm uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym, a potem – 27
maja odbyły się pierwsze wybory do samorządu terytorialnego.
W
Radomyślu nad Sanem obchody 25-lecia odrodzonej
samorządności odbyły się
30 czerwca podczas uroczystej sesji.
Zanim jednak rozpoczęła się uroczystość radni obecnej kadencji obradowali na zwykłej, roboczej części
sesji. Rajcy m.in. zapoznali się ze
sprawozdaniem z działalności radomyskiego Centrum Edukacji Ekologicznej za 2014 rok, podjęli kilka
uchwał, wśród których najważniejszym punktem było dokonanie oceny
wykonania budżetu gminy za 2014
rok i udzielenie wójtowi gminy Janowi Pyrkoszowi absolutorium. Po
przedstawieniu sprawozdań finansowych i z wykonania budżetu za
poprzedni rok, zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami RIO na temat
sprawozdań i stanowiskiem Komisji
Rewizyjnej, radni bez dyskusji i jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium za ubiegły rok.
Miłym akcentem tej części sesji
było wręczenie przez Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy
Edwarda Wermińskiego zaświadczeń
dla nowo wybranych sołtysów z Łążka Chwałowskiego - Pani Renaty
Wojewody i z Antoniowa - Pana Zbigniewa Lachowskiego. Ponadto nominacje na stanowiska dyrektorskie
otrzymali dyrektorzy zespołów szkół
10
Uczcili 25 - lecie samor
z terenu gminy, wyłonieni podczas
ostatniego konkursu. Zarządzenia
Wójta o tym mówiące odebrali: Dyrektor ZS z Rzeczycy Długiej Jacek
Bochniak, Dyrektor ZS z Radomyśla
nad Sanem Marek Pater, Dyrektor
ZS w Antoniowie Tadeusz Stopyra, a
obowiązki Dyrektora radomyskiego
Gminnego Przedszkola Publicznego
powierzono Pani Elżbiecie Prarat.
W części uroczystej sesji wzięli
udział nie tylko urzędujący samorządowcy, ale też radni i sołtysi wszyst-
kich kadencji, począwszy od 1990
roku, emerytowani pracownicy gminni, którzy brali udział w budowaniu
samorządu gminnego.
W obchodach uczestniczyli także
zaproszeni goście, obecni kierownicy
i pracownicy samorządowi i mieszkańcy związani z samorządem gminnym.
Witając wszystkich przybyłych
Wójt Gminy Jan Pyrkosz podziękował za przyjęcie zaproszenia do
wspólnego wspominania oraz święto-
BIULETYN INFORMACYJNY NR 46
orządu terytorialnego
wania tego niezwykle ważnego wydarzenia. Wyraził wdzięczność za pracę
i poświęcenie z jakim służyli obywatelom naszej wspólnoty. Wszystkim
obecnym samorządowcom oraz samorządowcom poprzednich kadencji
podziękował za pracę, za zaangażowanie społeczne oraz cenne inicjatywy. Wójt zwrócił się do zebranych o
powstanie i uczczenie zmarłych samorządowców minutą ciszy.
W ciągu 25 lat nasza gmina zmieniła się nie do poznania. Zaprezento-
BIULETYN INFORMACYJNY NR 46
wana projekcja filmu, przedstawiająca głównie dokonania inwestycyjne,
uwidoczniła jak nasza gmina przeobraziła się w tym czasie.
Obecni na sesji mogli też wysłuchać prelekcji o tworzeniu się samorządu terytorialnego, przemianach
ustrojowych w ostatnim ćwierćwieczu w wykonaniu dr Dominika Tyrawy.
Spotkanie było doskonałą okazją
do rozmów, powrotu do przeszłości
i podsumowania dokonań oraz po-
wspominania osób pełniących kiedyś
funkcję sołtysa, radnego, dzięki inicjatywom których na lepsze zmienił
się krajobraz naszego regionu.
Z okazji 25-lecia samorządności
głos zabrali goście: Senator Janina Sagatowska, Poseł na Sejm Antoni Błądek, Starosta Stalowowolski Janusz
Zarzeczny, Przewodniczący Rady
Miasta Stalowa Wola Rafał Weber.
Goście podziękowali za zaproszenie
na uroczystość i za dobrą współpracę. Pogratulowali wszystkim samorządowcom aktualnej i minionych
kadencji oraz osiągnięć w rozwoju
gminy. Życzyli dalszych sukcesów w
rozwoju samorządności i w rozwoju
przedsięwzięć oczekiwanych przez
wspólnotę lokalną gminy.
Wszystkim obecnym Wójt Gminy
wspólnie z Przewodniczącym Rady
Gminy wręczyli okolicznościowe pamiątkowe medale i podziękowania za
całokształt działalności i zasługi na
rzecz rozwoju gospodarczego, kulturalnego oraz społecznego gminy.
Wręczenie medali zakończyło tę
zwykłą i uroczystą sesję Rady Gminy.
Z racji powołania do życia samorządu terytorialnego, 25 - lecia jego
funkcjonowania, okolicznościowymi
medalami zostali odznaczeni także
pracownicy samorządowi. Urzędnicy
otrzymali je z rąk Wójta Gminy Jana
Pyrkosza i Przewodniczącego Rady
Gminy Edwarda Wermińskiego na
spotkaniu w dniu 2 lipca w Urzędzie
Gminy.
tekst: P. Chodur
fot. D. Wąsikowski
11
Zaśpiewali po angielsku
Za nami I Gminny Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Piosenki Angielskiej zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury, pod honorowym patronatem Wójta Gminy Jana Pyrkosza.
W
piątek 24 kwietnia na scenie radomyskiego Urzędu Gminy swoje wokalne umiejętności zaprezentowało 8
dziecięcych grup i 17 solistów ze
wszystkich szkół z terenu gminy, występujących w kilku kategoriach wiekowych: przedszkole i klasy 0, klasy
I –III, klasy IV-VI oraz gimnazjum.
Najmłodszych uczestników z przedszkoli oraz zerówek wokalnie i choreograficznie przygotowała instruktor
12
GCK i nauczycielka języka angielskiego dzieci Agata Fietko, która również była inicjatorką organizacji całej
imprezy.
Na scenie wśród najmłodszej kategorii wystąpiły kolejno: klasa „0” z
Rzeczycy Długiej, przedszkole i klasa
„0” z Radomyśla, przedszkole z Antoniowa, klasa „0” z Antoniowa, przedszkole z Woli Rzeczyckiej, klasa „0”
z Chwałowic, klasa „0” z Woli Rzeczyckiej i klasa II z Chwałowic. Mali
artyści podbili serca publiczności i
za swoje występy otrzymali gromkie
brawa od zebranych. Oczywiście w
tej kategorii nie wyłoniono zwycięzców.
Wszystkie zespoły zajęły I miejsca
i z rąk dyrektor GCK Teresy Lachowskiej i wójta gminy przedstawiciele
grup odebrali dyplomy i upominki.
Starsi uczestnicy z klas I-III, klas
IV-VI i gimnazjum zaprezentowali
przygotowane przez siebie i opiekunów piosenki. Zmagania wokalne
zdominowały dziewczęta, wystąpił
bowiem tylko jeden chłopiec, który ostatecznie wygrał rywalizację w
swej kategorii.
Młodzi artyści borykali się nie tylko z trudem poprawnej wymowy słów
śpiewanych piosenek, ale także z tremą, którą dzielnie pokonywali przy
aplauzie publiczności w atmosferze
zabawy.
W turnieju wystąpili: Emilia Tys,
Sandra Dąbek, Julia Dudzińska, Alicja Wermińska, duet Ewelina Garbacz
i Natalia Wojtala, Weronika Czerwon-
BIULETYN INFORMACYJNY NR 46
ka, Emilia Woźniak, Natalia Wrona, Oliwia Stopyra, Julia Smolarek,
Wiktor Bera, Emilia Rybak, Roksana
Cebula, Gabriela Krawiec, Katarzyna
Ciba, Angelika Niedopad i Karolina
Wojtala.
Popisy uzdolnionych muzycznie
uczestników oceniało jury w składzie:
Sekretarz Gminy Ewa Marynowska,
inspektor ds. oświaty Joanna Dudzińska, nauczycielka z ZS w Antoniowie
Anna Czuj oraz Izabela Kozdronkiewicz. Komisja konkursowa, wyłaniając laureatów, brała pod uwagę dobór
repertuaru do możliwości wokalnych
i językowych, walory głosowe, poczucie rytmu, wyraz muzyczny, a także ogólne wrażenie artystyczne.
Ostatecznie w poszczególnych kategoriach zwycięzcami okazali się:
1) w kategorii klas I – III:
I miejsce - Alicja Wermińska
II miejsce – Sandra Dąbek
III miejsce – Julia Dudzińska
2) w kategorii klas IV-VI:
I miejsce – Wiktor Bera
II miejsce - równorzędne Julia Smolarek i Roksana Cebula
III miejsce – Oliwia Stopyra
3) w kategorii gimnazjum:
I miejsce – Angelika Niedopad
II miejsce – Katarzyna Ciba
III miejsce – Karolina Wojtala
Ponadto komisja konkursowa wyróżniła występy: Emilii Sołtys, Eweliny Garbacz i Natalii Wojtala, Weroniki Czerwonki, Emilii Woźniak,
Natalii Wrona i Emilii Rybak.
Laureaci i wyróżnione dziewczęta
otrzymały z rąk komisji nagrody i
dyplomy.
Zwycięzcom poszczególnych kategorii, osobom wyróżnionym i wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy udziału w przeglądzie.
Duże zainteresowanie uczestników, udana impreza, wysoki poziom
występujących świetna atmosfera
sprawiły, że organizatorzy myślą już
o następnej edycji przeglądu. Kolejny przegląd będzie służył rozwijaniu
zainteresowań językiem angielskim,
a dla młodych wykonawców będzie
także sposobem na naukę języka obcego.
tekst: P. Chodur
fot. D. Wąsikowski
BIULETYN INFORMACYJNY NR 46
13
Za nami kolejna edycja Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom” na szczeblu
gminnym. W tegorocznych zmaganiach wzięli udział uczniowie
ze wszystkich szkół z terenu
gminy.
T
urniej ma na celu popularyzację
przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności,
ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Młodzi ludzie nabywają znajomości przepisów przeciwpożarowych,
zasad postępowania na wypadek pożaru,
praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym,
wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz
historii i tradycji ruchu strażackiego.
Wzorem lat ubiegłych gospodarzem
turnieju był urząd gminy, a eliminacje
przeprowadzono w środę 8 kwietnia.
Gminne eliminacje odbyły się w dwóch
grupach wiekowych i były reprezentowane przez 21 uczniów z Zespołów Szkół z:
Chwałowic, Antoniowa, Radomyśla nad
Sanem, Rzeczycy Długiej oraz Szkoły
Podstawowej z Woli Rzeczyckiej, którymi opiekowali się nauczyciele: Konrad
Fietko, Dariusz Żmuda, Sylwester Soból,
Urszula Urbańska i Krystyna Stelmach.
Jury w składzie: przewodniczący komisji - kpt. Krystian Bąk, sekretarz - kpt.
Magdalena Staniszewska, oboje reprezentujący Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli,
członkowie komisji: Grzegorz Krawiec
– Komendant Gminny ZOSP oraz Jacek
Dudek z Urzędu Gminy, po podsumowaniu wyników wyłoniło zwycięzców.
Laureatów wśród młodszej grupy
wiekowej wyłonił pisemny test wiedzy.
14
Zmagali się
z wiedzą pożarniczą
Natomiast wśród gimnazjalistów, wobec
równiej liczby punktów zdobytych przez
dwóch uczestników, konieczne było
przeprowadzenie dogrywki, aby ustalić
zdobywcę 2 i 3 miejsca. Dodatkowo ci
uczniowie musieli odpowiadać ustnie na
zadane przez Komisję pytania.
W efekcie przeprowadzonych eliminacji na podium w poszczególnych grupach
wiekowych uplasowali się:
Grupa I (szkoły podstawowe):
1. Zuzanna Dul – z Rzeczycy Długiej
2. Jakub Żmuda -z Antoniowa
3. Artur Ozga - z Woli Rzeczyckiej
Grupa II (szkoły gimnazjalne):
1. Joanna Kata – z Rzeczycy Długiej
2. Wiktoria Mazur – z Rzeczycy Długiej
3. Bartek Miętus - z Rzeczycy Długiej
Laureaci z dwóch pierwszych miejsc
zakwalifikowali się do etapu powiatowego.
Zwycięzcom atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy, a także słodkie upominki wręczyli: kpt. Krystian Bąk, Z- ca
Wójta Gminy Małgorzata Nowak i członek komisji Jacek Dudek.
Laureatom gratulujemy, życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za osiągnięcia na wyższych szczeblach.
tekst: P. Chodur
fot. D. Wąsikowski
BIULETYN INFORMACYJNY NR 46
Świątek, reprezentująca biblioteki publiczne zdecydowało, że
w kategorii szkół podstawowych
najlepszy spektakl zaprezentowali
uczniowie ze szkoły podstawowej
w Woli Rzeczyckiej. Natomiast w
kategorii gimnazjów jury, będąc
pod wrażeniem występów i wysokiego poziomu gry aktorskiej zdecydowało, że zespoły ze szkoły z
Radomyśla i Chwałowic zasłużyły
na pierwsze miejsce.
Młodzi aktorzy, gesty, słowo,
muzyka, taniec, kostiumy, rekwizyty, scenografia to wszystko zachwyciło oczy widzów. Udział w
tej teatralnej przygodzie przyniósł
wiele satysfakcji młodym adeptom
sztuki teatralnej, a widzom dostarczył dużo wrażeń. Słowa uznania
dla opiekunów grup teatralnych za
pracę i wielkie brawa dla wszystkich aktorów. Laureaci I miejsc
otrzymali główną nagrodę, którą
jest wycieczka do Zamościa. Natomiast wszyscy aktorzy otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody
Emocji i wrażeń nie zabrakło podczas gminnego przeglądu zespołów teksiążkowe. Dla uczestników przyatralnych zorganizowanego w ramach prowadzonych przez Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działań profilaktycz- gotowano też słodki poczęstunek.
nych, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Konkurs Całość została sfinansowana ze
środków GKRPA.
patronatem objął Wójt Gminy Jan Pyrkosz.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom
i ich opiekunom za przygomaja na scenie radoPo obejrzeniu wszystkich przedmyskiego urzędu gmi- stawień komisja w składzie: Prze- towanie i udział w przeglądzie.
ny zaprezentowało się wodnicząca GKRPA Małgorzatekst: P. Chodur
7 szkolnych grup teatralnych ze ta Krawiec, Z-ca Wójta Gminy
fot. D. Wąsikowski
wszystkich szkół z terenu gminy.
Małgorzata Nowak i Agnieszka
Ze spektaklami o tematyce profilaktycznej wystąpiły zespoły ze
szkół podstawowych: z Woli Rzeczyckiej z przedstawieniem „Zwycięstwo”, z Chwałowic z przedstawieniem „Małpka” i z Rzeczycy
Długiej ze spektaklem „Recepta
na zdrowie” oraz gimnazjaliści:
z Antoniowa ze spektaklem „Iść
w stronę słońca”, z Radomyśla z
przedstawieniem „Pantomima”, z
Rzeczycy Długiej z przedstawieniem „Sposób na bezstresa” i z
Chwałowic prezentując spektakl
„Ich marzenia”.
Teatr zamiast używek
21
BIULETYN INFORMACYJNY NR 46
15
„Sztuka jest wieczną wiosną. Sztuka jest ciepłym
wiatrem, od którego śniegi topnieją”
S
łowami wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w dniu 22 czerwca
2015r. w budynku wielofunkcyjnym
przy stadionie w Dzikowcu rozpoczęła się
uroczysta Gala konkursu filmowego pt.
,,Mój drugi dom”- o zasięgu wojewódzkim,
W
dniach 19.06-21.06. 2015r odbył
się w Woli Rzeczyckiej III Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej Diecezji Sandomierskiej, który został połączony z zakończeniem roku pracy
harcerskiej.
Wydarzenie to objął honorowym patronatem Jego Ekscelencja Ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz oraz Wójt Gminy Radomyśl
nad Sanem, Pan Jan Pyrkosz.
W piątkowe popołudnie, 19 czerwca
2015 roku, przybywały DO Woli Rzeczyckiej Drużyny Harcerskie i Gromady Zuchów, aby przeżyć spotkanie wspólnotowe,
które rozpoczęło się ogniskiem harcerskim
i prezentacją przybyłych drużyn. Wieczorem natomiast głównym punktem festiwalu był występ zespołu „Cisza Jak Ta”, który w harcerskim stylu zachęcał wszystkich
do refleksji oraz do żywego, dynamicznego
uczestnictwa. Zespół pochodzi z Kołobrzega, powinni więc śpiewać „szanty”, a jako
miłośnicy Bieszczadów wyśpiewują piękno
tych gór. W trakcie koncertu odwiedził nas
Ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz, który w tym
dniu przeżywał 30-tą rocznicę kapłaństwa.
Od sobotniego porannego apelu ponad
150 harcerzy i prawie 100 zuchów przystąpiło do realizacji bogatego programu, przygotowanego przez Szczep „Bieszczadnicy”.
który został zorganizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach w ramach projektu ,,Akademia aktywnych obywateli- Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”.
Główne tematy i cele konkursu dotyczyły przede wszystkim popularyzacji idei in-
BIESZCZADNIK
2015
Przed południem na plenerowej i całkowicie nowej scenie wystąpiło 27 wykonawców piosenki harcerskiej. 16 zespołów i 11
solistów zaprezentowało wysokie umiejętności wokalno - muzyczne oraz bogaty repertuar pieśni i piosenek „spod znaku lilijki”.
Występujących oceniali jurorzy w składzie: Ks dr Michał Mierzwa- przewodniczący, Renata Puzio, Paweł Słowik i Daniel
Biszczak Po południu zaś wszyscy wyruszyli na grę terenową, „Wyścig z czasem”.
Towarzyszyły im słowa: „Młodości, ty nad
poziomy wylatuj” naszego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza, który spoglądał na nich z pomnika znajdującego się w
tegracji osób niepełnosprawnych, poprzez
promowanie i nagradzanie ich własnej
twórczości, oraz zachęcenie ich do rozwijania zainteresowań filmem. Wśród wielu zaproszonych gości udział w konkursie wziął,
także nasz Środowiskowy Dom Samopomocy, który przedłożył film krótkometrażowy
pt. „Spełniam swoje marzenia”. Przedstawiona ekranizacja zdobyła wysokie uznanie
w oczach profesjonalnego jury, które przyznało naszej placówce II miejsce, z ponad
20 Podkarpackich Środowiskowych Domów Samopomocy. Radomyska propozycja
filmowa dotyczyła i ukazywała w swoim
temacie kwestię ,,samorealizacji osoby niepełnosprawnej w Środowiskowym Domu
Samopomocy. Warto dodać iż, nagrodzony
film został zrealizowany dzięki pracy trzech
podopiecznych ŚDS pod okiem terapeuty
pana Grzegorza Pietruszki, który dokonał
ostatecznego montażu według zasad wyznaczonego regulaminu.
Wszystkim laureatom konkursu filmowego gratulujemy zajętych miejsc i życzymy
dalszych sukcesów w sferze poszarzania
swoich zainteresowań filmem.
ŚDS
centrum Rzeczycy Okrągłej.
Po południu odbył się koncert galowy
podczas którego zostały ogłoszone wyniki,
a nagrody wręczali: Wójt Gminy Radomyśl
nad Sanem pan Jan Pyrkosz i komendantka Lasowiackiego Hufca im. Powstańców
Styczniowych w Stalowej Woli hm Ewa
Makolus Harcerze ze szczepu „Bieszczadnicy” z Woli Rzeczyckiej wręczyli Panu Wójtowi kapelusz skautowy w podziękowaniu
za wsparcie i patronat nad festiwalem.
Wieczorem zaś zespół „mocnego uderzenia” uczniów z Liceum im. Stanisława Staszica ze Stalowej Woli zaprezentował muzyczne aranżacje i interpretacje własnych
utworów.
Późnym wieczorem, o godz. 22.30, całość dnia „zamknęła” celebra Mszy świętej sprawowanej przez ks. dra Grzegorza
Kasprzyckiego, który za kilka tygodni /w
sierpniu/ udaje się do misyjnej pracy w Papui Nowej Gwinei.
Mamy nadzieję, że czas III Festiwalu
Piosenki Zuchowej i Harcerskiej „Bieszczadnik 2015” pozostawi w pamięci i sercach uczestników wiele radości, piękna i dobra oraz zaowocuje w harcerskiej formacji
dnia codziennego.
Czuwaj!
Szczep „Bieszczadnicy”

Podobne dokumenty