serwis społeczno–samorządowy oława

Komentarze

Transkrypt

serwis społeczno–samorządowy oława
OŁAWA
Nr 1 [115]
Styczeń 2014
Egzemplarz bezpłatny
SERWIS SPOŁECZNO–SAMORZĄDOWY
Budżet
2014
[s. 3-4]
WOŚP
2014
[s. 8-9]
Serwis Społeczno–Samorządowy | Nr 1 [115] | Styczeń 2014
Serwis
Społeczno-Samorządowy
Wydawca:
Urząd Miejski w Oławie
55-200 Oława
Plac Zamkowy 15
tel. 71 303 55 01
fax. 71 303 55 00
e-mail: [email protected]
www.um.olawa.pl
Zespół redakcyjny:
Ewa Szczepanik
Renata Romanowska
Andrzej Łabowski
Adres redakcji
Oława, Rynek - Ratusz
Tel. 71 301 10 18, 71 301 10 17
e-mail: [email protected]
Druk:
Drukarnia Euro-Druk
ul. Zawadzkiego 22
57-100 Strzelin
ISSN 1733 - 6449
Pytajcie o nasz serwis
• w sklepach PSS: „Jakub”
na Os. Sobieskiego, „Kwadraciak”
przy ul. B. Chrobrego, „Tani Sklep”
na pl. Gimnazjalnym, „Sezam”
przy ul. Dąbrowskiego i DH
„Na Brzeskiej” oraz w
„Intermarche”, kiosk w
supermarkecie „Kaufland”,
„Eco” przy ul. Kasprowicza;
• w następujących instytucjach
i zakładach pracy: Urząd Miejski
(punkt informacyjny na parterze),
Starostwo Powiatowe, Urząd
Gminy, jednostki podległe
Urzędowi Miejskiemu, wszystkie
szkoły w mieście, biblioteki,
większe zakłady pracy oraz kilka
kiosków gazetowych.
2
Oławianie po raz kolejny udowodnili, że mają wrażliwe serca i potrafią pomagać innym. O wolontariuszach oraz o imprezach, odbywających się na oławskim Rynku podczas 22. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, piszemy na str. 8-9.
Również w styczniu odbyły się noworoczne zawody
strzeleckie, zorganizowane przez LOK – relacja na
str. 10.
Wszystkich, którzy chociaż w myślach chcą wrócić do
minionych świąt Bożego Narodzenia, zapraszam do
przeczytania na str. 12-13 tekstu o przedświątecznych działaniach uczniów
Gimnazjum nr 1.
A poza opisywanymi wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi trwa codzienna praca. Rada Miejska na grudniowej sesji uchwaliła budżet miasta na
rok 2014 (str. 3-4). Przyjęła także plan pracy na ostatni rok bieżącej kadencji (str. 5).
Korzystając z łagodnej jak dotąd zimy, wykonawcy nie przerywają prac na
oławskich inwestycjach – na str. 6 zdjęcia z budowy obiektu socjalnego i
z Przedszkola nr 4, gdzie trwa termomodernizacja. W kolejnym numerze
zaprezentujemy zaawansowanie modernizacji dawnego kina „Odra” na
Ośrodek Współpracy Europejskiej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na str. 7 informuje o naborze do projektu „Zainwestuj w lepsze jutro” Udział w nim jest bezpłatny.
Zachęcam też mieszkańców naszego miasta do skorzystania z bezpłatnego
systemu ostrzegania i informowania za pomocą SMS. To wygodny sposób
pozyskiwania informacji nie tylko o zagrożeniach, czy planowanych
przerwach w dostawie prądu, ale również o wydarzeniach kulturalnych i
sportowych w mieście – szczegóły na str. 14.
Z wyrazami szacunku
W numerze
BUDŻET 2014 UCHWALONY [ES] – 3-4
PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ NA 2014 ROK – 5
OŁAWSKIE INWESTYCJE – 6
PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW – 7
„ZAINWESTUJ W LEPSZE JUTRO” – NABÓR DO PROJEKTU – 8
OŁAWIANIE PODAROWALI 74 697,58 ZŁOTYCH [WN] – 9-10
NOWOROCZNE ZAWODY STRZELECKIE [E. ENGEL] – 11
KOMUNIKAT WKU – 12
CZAS OCZEKIWANIA W GIMNAZJUM NR 1 – 13-14
JUBILEUSZE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO [MS] – 14
SYSTEM OSTRZEGANIA I INFORMOWANIA ZA POMOCĄ SMS – 15
POZNAJ OŁAWĘ I FOTOKTOTO – 15
DAWNA I WSPÓŁCZESNA OŁAWA – 16
Styczeń 2014 | Nr 1 [115] | Serwis Społeczno–Samorządowy
Budżet 2014 uchwalony
Na grudniowej sesji Rada Miejska uchwaliła budżet miasta na rok 2014 oraz wieloletnią prognozę finansową
na lata 2014 – 2022. Wcześniej, zgodnie z obowiązującą
procedurą, burmistrz Franciszek Październik omówił
projekt budżetu, a także przedstawił pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Opinie stałych komisji Rady na temat zaprezentowanego projektu budżetu
przedstawił przewodniczący Andrzej Mikoda, a opinię
Komisji Finansów odczytał Jan Tkaczyk, który kieruje
jej pracą.
Burmistrz przedstawiając budżet, wymienił podstawowe
wskaźniki, brane pod uwagę przy jego opracowywaniu:
• wzrost cen towarów i usług – 2,4%
• udział miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 37,53% – jest to wzrost o 0,11% w
porównaniu z rokiem 2013
• składka na fundusz pracy – 2,45%
• podatki i opłaty lokalne – średni wzrost o 3,4%
• subwencja oświatowa – wzrost o 2,19%.
Po uwzględnieniu tych wskaźników dochody wynoszą
89 842 000 zł, w tym dochody bieżące – 81 773 490 zł i
dochody majątkowe – 8 068 510 zł. Dochody zaplanowano w sposób realny i są one możliwe do zrealizowania w
roku 2014.
Wydatki z budżetu miasta wynoszą 91 842 000 zł, w tym
bieżące – 79 342 000 zł oraz inwestycyjne – 12 500 000 zł.
Planowany deficyt wynosi 2 mln, tj. o jeden milion mniej
niż w roku 2013.
Kredyt na rok 2014 ma wynieść 8 306 900 zł i jest przeznaczony na pokrycie deficytu oraz spłatę zobowiązań
kredytowych. Jest on też niższy około jeden mln zł niż w
roku 2013.
Do ważniejszych zadań inwestycyjnych, zaplanowanych
na rok 2014, należy zaliczyć:
• zakończenie (w czerwcu) budowy Centrum Współpracy
Europejskiej,
• zakończenie (do końca sierpnia) prac adaptacyjnych w
budynkach przy ul. 3 Maja – na potrzeby MOPS i organizacji pozarządowych,
• zakończenie budowy budynku socjalnego (IV kwartał
2014) przy ul. Zwierzyniec Duży – 35 mieszkań,
• inwestycje drogowe kosztem ok. 1,5 mln zł – m.in. ulice:
Brzechwy, Magazynowa i część Małopolnej,
• wykonanie dokumentacji projektowej na drogi osiedla
Zaodrze: Sokola – Krucza,
• dokapitalizowanie spółek miejskich: MZEC – 500 tys. zł
i Baseny „Termy Jakuba” – 500 tys. zł,
• kontynuowanie realizacji projektów wspieranych ze
środków unijnych.
Zadłużenie na koniec 2013 r. wynosi 38 230 600, co stanowi ok. 40% dochodów budżetu miasta. Budżet na rok
2014 jest bezpieczny i gwarantuje płynność finansową.
Planowane dochody i wydatki przedstawiają poniższe
tabele.
ciąg dalszy na str. 4
3
Serwis Społeczno–Samorządowy | Nr 1 [115] | Styczeń 2014
Burmistrz złożył również sprawozdanie z działalności
w okresie między sesjami oraz przedstawił informację o
realizacji uchwał Rady Miejskiej, podjętych w II półroczu
2013 r.
Radni podjęli także uchwały w następujących sprawach:
• korekty budżetu miasta na rok 2013,
• zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 –
2022,
• zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Oławy,
• określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoho-
lowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem
piwa) i zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów
alkoholowych w Oławie,
• przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2014,
• przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Oławie na 2014
rok.
Sesję zakończyły interpelacje i pytania radnych, na które
odpowiedział burmistrz Październik.
[ES]
Kasa Urzędu Miejskiego jest czynna w następujących dniach i godzinach:
• w poniedziałek, wtorek i czwartek - od 8.00 do 13.30,
• w środę - od 8.00 do 15.30,
• w piątek - od 8.00 do 13.00.
Bez ponoszenia dodatkowych kosztów można również dokonywać wpłat w Banku Spółdzielczym na
konto Urzędu Miejskiego: 49 9585 0007 0010 0016 7716 0028.
4
Styczeń 2014 | Nr 1 [115] | Serwis Społeczno–Samorządowy
Plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok
Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Temat
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
Kwiecień
2.
3.
1.
2.
Maj
3.
Czerwiec
4.
1.
2.
3.
1.
2.
Sierpień
3.
4.
1.
2.
Wrzesień
Październik
3.
4.
1.
2.
1.
2.
Listopad
3.
4.
Ocena rynku pracy w Oławie.
Informacja o pracy Gminnego Centrum Informacji.
Sprawy bieżące.
Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w Oławie.
Sprawy bieżące.
Informacja o stanie realizacji inwestycji za II półrocze 2013 r.
Informacja o działalności Wydziału Promocji i Współpracy
Europejskiej UM.
Sprawy bieżące.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Oławie.
Informacja o funkcjonowaniu spółki Baseny Miejskie „Termy Jakuba”.
Sprawy bieżące.
Wykonanie budżetu miasta w roku 2013.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii.
Informacja o działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Sprawy bieżące.
Informacja o działalności w zakresie kultury fizycznej.
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w I półroczu 2014.
Sprawy bieżące.
Działalność „EKOGOK”.
Ocena funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w Oławie (opłata śmieciowa).
Informacja o realizacji budżetu miasta w I półroczu 2014.
Sprawy bieżące.
Informacja o letnim wypoczynku dzieci i młodzieży.
Gospodarowanie mieniem komunalnym, zarządzanie komunalnymi
zasobami mieszkaniowymi.
Funkcjonowanie cmentarzy komunalnych.
4. Sprawy bieżące.
Sprawozdanie z funkcjonowania oświaty w Oławie.
Sprawy bieżące.
Podjęcie uchwał okołobudżetowych.
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w kadencji
2010 – 2014.
Podsumowanie kadencji Rady Miejskiej 2010 – 2014.
Sprawy bieżące.
W lipcu zaplanowano przerwę urlopową w pracach Rady Miejskiej.
5
Serwis Społeczno–Samorządowy | Nr 1 [115] | Styczeń 2014
Oławskie inwestycje
Zwierzyniec Duży - budowa obiektu socjalnego (34 mieszkania) wraz
z drogami dojazdowymi, podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
ciągami pieszymi, parkingiem z 13 miejscami postojowymi, placem
zabaw. W budynku przewidziano ogrzewanie olejowe.
Koszt inwestycji: 5 736 000 zł.
Wykonawca: MPM Development Sp. z o.o. Namysłów.
Planowany termin zakończenia: IV kwartał 2014.
Stan zaawansowania prac:
•
wykonano fundamenty, izolację przeciwwilgociową wewnętrzną
i zewnętrzną, ocieplenie styrodurem,
•
zamontowano folię kubełkową na zewnątrz murów
fundamentowych,
•
trwa wykonanie poziomów kanalizacji sanitarnej oraz
wypełnianie piaskiem przestrzeni między murami
fundamentowymi.
Termomodernizacja Przedszkola nr 4, przy ul. 1 Maja 33 - widok od
strony przebudowanego tarasu.
Wykonawca: PHU „BUD_REM” Zakład Remontowo Budowlany Janusz
Simbor, Ziębice.
Wykonano docieplenie i elewację ściany południowej i zachodniej.
Zakończenie zadania przewidziane jest w roku 2014.
Punkty selektywnej zbiórki odpadów
Od 1 października 2013 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest
czynny (z wyjątkiem świąt):
• w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w
godzinach od 9.00 do 15.00;
• w czwartki od 13.00 do 19.00;
• w każdą sobotę w godzinach od 9.00 do 15.00.
Mieszkańcy gminy objęci systemem gospodarowania odpadami przez Związek Międzygminny Ślęza-Oława mogą nieodpłatnie
przekazać do PSZOK i MPSZOK odpady
niebezpieczne, w tym przeterminowane leki,
zużyte baterie, farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki
czyszczące, wywabiacze plam, środki do
6
konserwacji drewna oraz opakowań po tych
substancjach, a także lampy fluorescencyjne
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, wielkogabaryty, odpady rozbiórkowe i budowlane.
Od miesiąca października 2013 r. Związek
Międzygminny Ślęza-Oława uruchomił
również Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (MPSZOK)
Lokalizacja: na terenie parkingu pomiędzy
ulicami Rybacką i Chrobrego obok boiska
Szkoły Podstawowej nr 2 (wjazd od ul. Rybackiej i od ul. Młyńskiej)
Terminy:
13.02.2014 r., 13.03.2014 r., 10.04.2014 r.,
15.05.2014 r., 12.06.2014 r., 15.07.2014 r.,
14.08.2014 r., 11.09.2014 r., 14.10.2014 r.,
13.11.2014 r., 11.12.2014
Regulaminy Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK) i Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) znajdują się
na stronach internetowych um.olawa.pl oraz
sleza-olawa.pl/wazne-informacje.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK)
adres:
ul. Stalowa 12, Godzikowice, 55-200 Oława.
Styczeń 2014 | Nr 1 [115] | Serwis Społeczno–Samorządowy
7
Serwis Społeczno–Samorządowy | Nr 1 [115] | Styczeń 2014
Oławianie podarowali 74 697,58 złotych
12 stycznia odbył się 22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, do którego włączyli się też oławianie. Od rana na
ulicach naszego miasta kwestowało 150 wolontariuszy. Mimo
wietrznej pogody, dzieciom i młodzieży nie zabrakło zapału do
zbierania pieniędzy na szczytny cel. Pieniądze z puszek zostaną
przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej
medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej dla seniorów.
Obecnie w Polsce działa tylko dwanaście oddziałów ratunkowych, które są wyposażone w specjalistyczny sprzęt do szybkiej
diagnostyki dzieci. Pragniemy, aby w każdym województwie
funkcjonował dobrze wyposażony Szpitalny Oddział Ratunkowy
i aby powstały nowe ośrodki, które wypełnią wszystkie dotychczasowe „białe plamy” na terenie Polski. Pragniemy, aby także
ten Finał dał seniorom szansę na godną opiekę – mówił Jurek
Owsiak.
Oławski sztab (Witold Niemirowski, Krystyna Cecko, Elżbieta
Wojdyła, Anna Filarowska, Estera Ryzner-Zajadlak, Tomasz
Frischmann, Piotr Gawerski, Dawid Karbowiak, Michał Konikiewicz, Marcin „Mazi” Walczak i Darek Witka), zarejestrowany
przy Urzędzie Miejskim, rozpoczął pracę już pół roku temu.
Do współpracy przyłączyli się: Starostwo Powiatowe w Oławie,
klub motocyklistów WRM MC Poland, oławski Hufiec ZHP oraz
kierowcy rajdowi z Oławy, Strzelina i Wrocławia.
Na scenie
Tradycyjnie na oławskim Rynku występowali lokalni artyści i
goście zaproszeni specjalnie z tej okazji:
• uczniowie II i III roku zajęć indywidualnych w Studiu Wokalnym Izabeli Smoleń (Celina Augustyniak, Ilona Barczuk,
Sandra Guras, Bernadetta Jadczak, Alicja Jany, Wiktoria
Jelonek, Natalia Jędrzejowska, Karolina Kamińska, Sara
Laskowska, Aleksandra Lubowicz, Katarzyna Mroszczyk,
Filip Worach),
• zespół The Moonshiners (Łukasz Diakowski, Mateusz Lizak,
Michał Wawrzyniak i Patrycja Szydłowska),
• pięcioosobowa grupa folkowa Sutr z Czeskiej Trzebowy,
• gliwicki zespół rockowy „Rabarbar”, zaproszony przez oławskich motocyklistów.
Wokalista zespołu „Rabarbar” Marek Pajestka, wspólnie z Arturem Piotrowskim prowadzili całą imprezę w Rynku.
Wieczorem ze sceny popłynęły gorące rytmy zumby, w rytm
której, pod kierunkiem Katarzyny Wojdyły, zatańczyły: Róża
Zych, Małgorzata Raczkowska, Magdalena Pawlik, Edyta i Hania Smyrak, Małgorzata Kopeć, Agnieszka i Madzia Bator.
Gwiazdą wieczoru był zespół „Łzy” z wokalistką Sarą Chmiel.
Oławianie bawili się przy największych hitach grupy oraz przy
utworach z nowej płyty „Bez słów”.
22 Finał WOŚP w Oławie zakończył się tradycyjnym „światełkiem do nieba”.
8
Motoryzacyjnie
Na placu przed ratuszem swoje umiejętności prezentowali
oławscy rajdowcy i ich przyjaciele. Do udziału w drifcie,
czyli kontrolowanych poślizgach samochodów, zaprosili
publiczność. Rajdowcy z chęcią zabierali ze sobą pasażerów. W Rynku prezentowali się także miłośnicy kładów i
samochodów terenowych. Obył się mały zlot fanów Fiata
126p. Firma Auto-Matunin wystawiła najnowsze modele
samochodów Peugeot. Odważni mogli usiąść w symulatorze
dachowania. Wiele osób skorzystało z alkogogli i sprawdziło, jak niebezpieczna jest jazda samochodem pod wpływem
alkoholu. Przejazd autem w takich okularach oferowała
Akademia Bezpiecznej Jazdy z Brzegu. Swoje nowe samochody i ich wyposażenie prezentowały także Straż Pożarna
i Policja.
Smacznie, wesoło i bezpiecznie
Z wieży ratuszowej co pewien czas rozlegał się hymn WOŚP.
Zadbał o to DJ Paweł Hals Mecan, który swój muzyczny sprzęt
umieścił na tarasie widokowym ratusza.
Od początku imprezy można było się rozgrzać gorącą „zupą z
jajem”, przygotowaną przez szefa kuchni w „Karczmie u Michelle” Edwarda Jany. Kucharz zgotował uczestnikom imprezy 550
litrów żurku, do którego zużył m.in. 50 kg wędlin, 1 000 jaj i
kilogramy jarzyn. Pomagał mu kucharz Marcin Paliga z lokalu
gastronomicznego „Remont”, z Wrocławia. Gorącą zupę przez
cały dzień rozdawali nauczyciele i dyrektorzy oławskich szkół
i przedszkoli. Do puszki stojącej przy zupie oławianie wrzucili
ponad 1 050 zł. Wydano 1800 porcji żurku.
W dużym, ogrzewanym namiocie działało Kredkowe Przedszkole Świątecznej Pomocy. Centrum Rozwoju Dziecka - Niepubliczne Przedszkole Kredka zorganizowało gry i zabawy dla
dzieci. Była możliwość skorzystania z darmowych konsultacji
logopedycznych.
Przez dwie godziny w Rynku stał autobus PKS, w którym odbywało się karaoke.
Styczeń 2014 | Nr 1 [115] | Serwis Społeczno–Samorządowy
Podobnie jak w ubiegłym roku, dużym powodzeniem cieszyły
się orkiestrowe fanty. Główną nagrodą do wygrania była pralka
firmy „Electrolux”. Z fantów zebrano do puszki WOŚP 4 852
zł, dzięki Ewie Romańczuk, Eli Białowąs, Ani Stodolnej, Ilonie
Sieroń i Asi Szuszkiewicz.
Opiekę medyczną podczas imprezy sprawowały pielęgniarki
szkolne – Danuta Księżopolska, Elżbieta Pajkusz, Grażyna
Gartel, Grażyna Rygiel, Helena Turowska, pielęgniarka z Caritas
Polska – Danuta Brzuchacz, pielęgniarka z NZOZ Medan – Gabriela Ostapska oraz ratownik medyczny ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Małgorzata Siwko. Na szczęście oławski finał
był imprezą bezpieczną i pomoc medyczna nie była potrzebna.
Liczą się nie tylko pieniądze
Tradycją stało się już, że oławskiemu Finałowi Orkiestry towarzyszy zbiórka krwi. W tym roku do Rynku przyjechał wrocławski krwiobus PCK, w którym oławianie oddali 26 litrów krwi,
dzieląc się tym, co najcenniejsze i niemożliwe do kupienia.
Orkiestrowe licytacje
Spośród przedmiotów przeznaczonych na licytację, najcenniejsza okazała się „Ławeczka Dobrych Serc”, którą za 2 tys. zł wylicytował dla Banku Spółdzielczego prezes Bartosz Sobiesiak. Do
ławeczki, która stanie w Alei Dobrych Serc, dołączono renifera
Oliwiera – ogromną ozdobę choinkową, wykonaną i przekazaną na licytację przez Barbarę Kłodzińską. Pani Barbara takim
gestem chciała podziękować wszystkim osobom, które poprzez
zakup małych reniferów, wsparły ją finansowo przy zakupie
specjalistycznego wózka dla synka. Przelot dla trzech osób nad
powiatem oławskim, ufundowany przez pilota Jarosława Konstańczaka, kosztował 900 zł.
Lodówka, ufundowana przez sklep AGD Mieczysława Horodyłowskiego i orkiestrowo oklejona przez firmę ”ArtGraf” z
Jelcza-Laskowic była warta 600 zł. Ponadto wylicytowano m.in.
całoroczny karnet na siłownię do COB Wellness (510 zł), piłkę
nożną z autografem Jakuba Błaszczykowskiego (510 zł), koszulkę
z autografami piłkarzy Śląska Wrocław (500 zł), złotą szatę burmistrz (300 zł), mikrofalówkę (350 zł), szalik od Justyny Piotrowskiej wraz z koszulką reprezentantki Polski w piłce nożnej kobiet
(250 zł). Ze wszystkich licytacji na scenie uzbierano 7 320 zł.
Grali z nami
Do Finału przyłączyła się także Oławska LOK – na miasteczku
można było postrzelać z wiatrówki. Natomiast w „Termach
Jakuba” przygotowano specjalne nocne pływanie.
Podziękowania
Dziękujemy wolontariuszom za zaangażowanie w tegoroczną zbiórkę
pieniędzy – mówi Witold Niemirowski. To dzięki Wam udało nam się
zebrać w Oławie ponad 74,5 tys. zł! Z podziwem patrzyliśmy na Wasz
zapał i spędzenie wielu godzin na spacerowaniu w wietrzny dzień ulicami
naszego miasta. Natomiast tradycyjna impreza w Rynku nie mogłaby się
odbyć bez sponsorów. Wszystkim składamy serdeczne podziękowania.
W tym roku 22. Finał WOŚP w Oławie wsparli: Urząd Miejski w
Oławie, Starostwo Powiatowe w Oławie, WRM MC Poland, Hufiec ZHP Oława, Bank Spółdzielczy w Oławie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oławie, Miejski Zakład Energetyki Cieplnej
w Oławie, Autoliv Poland, Electrolux, Hotel „Marta” w Oławie,
Fabryka Reklamy „Wena”, Społem Oława – prezes Ireneusz
Grochowski, „Karczma u Michelle”, Sprzedaż i naprawa AGD –
Mieczysław Horodyłowski, Modmar – Marek Humeniuk, PKS
Oława, Auto-Matunin Jelcz-Laskowice – Edward Misiewicz,
Artdam – Adam Bazan, Alex Catering, pizzeria z Gostkowic
– Edward Masłowski, Marzena i Janusz Dwojak, Powszechna
Spółdzielnia Mieszkaniowa, ”Dachy z Blachy”, TOI-TOI Wrocław, Zarządca Nieruchomościami „Wspólnota” Bronisław Paszyński, Centrum Rozwoju Dziecka – Niepubliczne Przedszkole
„Kredka”, salon fryzjerski „Kamila”, Jadłodajnia „Jak u Mamy”,
Pizzeria „Avanti”, Pub „Gladiator”, „ArtGraf” z Jelcza-Laskowic,
Olavia Taxi, Radio Taxi, Akademia Bezpiecznej Jazdy z Brzegu,
„Toritissima” z Kopaliny, Centrum Odnowy Biologicznej „Wellness”, Agencja Muzyczna Izabeli Smoleń.
Organizatorów wspomagali także: pracownicy Zarządu Dróg
Miejskich i Zieleni, OCKF, Straż Miejska w Oławie, Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, INREM, szef kuchni
Edward Jany z „Karczmy u Michelle” i kucharz Marcin Paliga z
lokalu gastronomicznego „Remont” z Wrocławia, Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Oławie, dyrektorzy,
nauczyciele i administracja SP nr 1,2,4,5 i 8, Gimnazjum nr 1 i
2, Przedszkola Miejskiego nr 1,2,3,4 i Żłobka Miejskiego.
Patronami medialnymi byli: Oławska Telewizja Kablowa, Portal
Informacyjny olawa24.pl, Oławski Serwis Informacyjny, Gazeta
Powiatowa „Wiadomości Oławskie”, Gazeta Wrocławska, Radio
„Hit” Oława, portal dlaStudenta.pl.
Wszystkim mieszkańcom dziękujemy za hojność i gorące serca,
wolontariuszom za zaangażowanie w akcję, a sponsorom za
finansową pomoc. Mamy nadzieję, że udało nam się wspólnie
stworzyć gorącą atmosferę w środku zimy. Za wszelkie niedociągnięcia przepraszamy. I już teraz zachęcamy wszystkich
chętnych do organizacji 23. Finału WOŚP w Oławie. [WN]
9
Serwis Społeczno–Samorządowy | Nr 1 [115] | Styczeń 2014
Noworoczne zawody strzeleckie
Pierwsze w tym roku spotkanie oławskich miłośników strzelectwa, które
odbyło się 1 stycznia, otworzyła i prowadziła sekretarz LOK Oława Agnieszka Dziwak. Uczestnicy noworocznych
zawodów mieli możliwość wypróbowania
nowych karabinków pneumatycznych
„Weylumn”. Zakupiono je ze środków,
przekazanych z budżetu miasta. Nowy
sprzęt wręczył instruktorom, prowadzącym stałe zajęcia strzeleckie na oławskiej
strzelnicy pneumatycznej, wiceburmistrz
Witold Niemirowski.
Wiceprezes Klubu LOK Oława Eugeniusz
Engel pokrótce omówił historię organizacji
noworocznych strzelań oraz dotychczasową współpracę z oławskim Bankiem Spółdzielczym – fundatorem nagród i upominków. Dzieci, młodzież i zarząd oławskiego
LOK, dziękując za wspaniałą współpracę i
wspieranie społecznej działalności, wręczyli pamiątkową statuetkę strzelca prezesowi
BS Ryszardowi Żurawiowi, który z końcem
roku 2013 przeszedł na emeryturę. Współpracę na kolejne lata obiecał nowy prezes
Banku Bartosz Sobiesiak. Podziękowania
za wspieranie LOK w Oławie otrzymał
także oławski przedsiębiorca Paweł Gwiazdowicz. Po części uroczystej rozpoczęto
rywalizację strzelecką. W czasie zawodów
goście, zawodnicy i obserwatorzy korzystali z przygotowanego poczęstunku: gorącej
herbaty, kawy i kiełbasek z rożna, a także
otrzymali kalendarze ufundowane przez
Bank Spółdzielczy w Oławie, Urząd Miejski
w Oławie i Gazetę Powiatową „Wiadomości
Oławskie”.
W rywalizacji strzeleckiej uczestniczyło 20
zawodników – 9 juniorek i juniorów oraz
11 seniorek i seniorów.
W kategorii juniorów i juniorek najlepsze
wyniki osiągnęli:
1. Patrycja Wrona 69 pkt.
2. Damian Zielonka 68 pkt.
3. Igor Radoch 66 pkt.
Puchary wręczył im prezes Banku Spółdzielczego. Dwoje najmłodszych strzelców – Jakub i Klaudia – otrzymali maskotki „Wiadomostek” od redaktora Gazety Powiatowej
„WO” Krzysztofa Trybulskiego.
W kategorii seniorów i seniorek za najlepsze
wyniki puchary otrzymali od prezesa Bartosza Sobiesiaka:
1. Jasińska Kazimiera 77 pkt.
2. Tulej Jarosław 72 pkt.
3. Dziwak Agnieszka 72 pkt.
Najstarszy uczestnik zawodów Henryk Kochutek otrzymał maskotkę „Wiadomostka”.
Tytuł „Noworocznego Króla Strzeleckiego
Oławy 2014” zdobyła juniorka z Wrocławia
– Patrycja Wrona.
W trakcie zawodów zbierano datki dla Justyny Piotrowskiej.
Eugeniusz Engel
Informacje dotyczące odpadów komunalnych, np. o wysokości zadłużenia, indywidualnym numerze konta, można
uzyskać w siedzibie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława w Świętej Katarzynie, ul. Żernicka 17, oraz telefonicznie
pod numerami : 71 391 91 50, 71 391 91 60, 71 391 91 61 pod warunkiem wskazania pracownikowi związku, w celu
weryfikacji osoby dzwoniącej, numeru identyfikacyjnego, adresu nieruchomości oraz danych osoby składającej
deklarację.
Numeru ID (numeru klienta) nie należy ujawniać innym osobom, niż pracownicy związku.
10
Styczeń 2014 | Nr 1 [115] | Serwis Społeczno–Samorządowy
11
Serwis Społeczno–Samorządowy | Nr 1 [115] | Styczeń 2014
Czas oczekiwania w Gimnazjum nr 1
Czas adwentu to czas oczekiwania na święta Bożego
Narodzenia. Czekać można czynnie lub biernie, siedząc
w fotelu z założonymi rękami. Ten drugi rodzaj oczekiwania z pewnością jest obcy społeczności Gimnazjum nr
1 im. Polskich Olimpijczyków w Oławie.
Dobrze być dobrym
Dla gimnazjalistów z „Jedynki” adwentowe zakasywanie rękawów zaczęło się już 4 grudnia. W odpowiedzi
na apel Zdzisławy Golańskiej, dyrektora SP nr 1, w
ramach „Mikołaja dla Justyny”, zorganizowano stoisko
z przygotowanymi wcześniej specjałami. Wśród nich
znalazły się pajdy tradycyjnego chleba ze smalcem,
kiszone ogórki oraz domowe ciasta. Miłośnicy rękodzieła mogli zakupić wykonane przez uczniów bukieciki z
jemioły, stroiki i kartki świąteczne oraz gipsowe ozdoby.
Prawdziwą niespodzianką okazał się numer specjalny
„Olimpii” – oficjalnej gazetki Gimnazjum nr 1. Zawierał
wywiad z Justyną Piotrowską, który kilka dni wcześniej
internetowo przeprowadził Tomek Ratajczak (jej siostrzeniec) – uczeń klasy II b.
Społeczność naszego Gimnazjum podczas świątecznego
kiermaszu reprezentowali nauczyciele: p. B. Turczynowska (dyrektor szkoły), p. J. Dąbrowska-Juśkiewicz, p.
A.Kirkiewicz; absolwenci SP nr 1, obecni uczniowie kl. I
f i II f (tych ostatnich p. Piotrowska była wychowawczynią); przedstawicielka rodziców p. Judyta Iżuk. Pozostali rodzice oraz nauczyciele czynnie wspomogli wcześniejsze przygotowania, a także samą organizację stoiska.
Nie zapomnimy!
Grudzień to również okazja do upamiętnienia smutnej
rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. 6 grudnia
zespoły – wokalny i teatralny – przedstawiły zebranym
w sali widowiskowej Ośrodka Kultury program słowno-muzyczny „Nie zapomnimy”. Młodzież obejrzała
nagrania ze wspomnieniami nauczycieli związanych ze
stanem wojennym. Mówiono o realiach historycznych
tego okresu, kulturze, modzie, wypoczynku, trudach
codziennego życia. Obejrzano inscenizację fragmentów
powieści Małgorzaty Musierowicz „Opium w rosole” i
wysłuchano wielkich przebojów sprzed 20 lat. Niewątpliwie wielkie wzruszenie wywołała uczennica Monika
Kulińska, która zaśpiewała piękny utwór barda Solidarności Jacka Kaczmarskiego „Mury”.
12
W trakcie programu nastąpiło rozstrzygnięcie II edycji
Szkolnego Konkursu Plastyczno- Literackiego „Ocalić
od zapomnienia”. W tym roku uczniowie pięknie odkrywali historię własnych rodzin, historię regionu, barwnie
przybliżali sylwetki bohaterów walczących o demokrację
i wolność w tamtym czasie. Laureatami konkursu zostali:
w kategorii literatura
I miejsce – Aleksandra Hanuszewicz, która w twórczy i
barwny sposób przedstawiła losy swojego taty, Piotra
Hanuszewicza.
wyróżnienia: Natalia Gołdyn, Patryk Zborowski i Adam Graj,
w kategorii plastyka
I miejsce – Sara Czyrska
II miejsce – Urszula Budych
III miejsce – Weronika Łuszczyńska
wyróżnienia: Justyna Czarniak, Patrycja Kościsk.
Program oraz konkurs przygotowały nauczycielki: Alina
Graj, Elżbieta Leś, Jolanta Szewczyk.
Jesteśmy nie tylko dla siebie
Powyższe słowa towarzyszyły wszystkim, którzy czynnie
włączyli się w przygotowanie kiermaszu świątecznego,
jaki co roku organizowany jest w Gimnazjum nr 1. I
choć stoiska ze świątecznymi ozdobami oraz wypiekami
nie są w grudniu niczym oryginalnym, każda tego typu
impreza ma w sobie coś wyjątkowego.
W Gimnazjum nr 1 niepowtarzalnej oprawy całości
nadał pięknie nakryty wigilijny stół. Odbijający się w
srebrnych sztućcach blask świec, roziskrzona choinka
oraz stojący obok niej żłóbek z dzieciątkiem przypominały o istocie nadchodzących świąt. Wszyscy zmierzający w stronę stoisk z ręcznie wykonanymi ozdobami
bożonarodzeniowymi oraz świątecznymi smakołykami
przystawali choć na chwilę przy tym stole.
Świąteczna atmosfera panowała również w specjalnie na ten
dzień przygotowanej kawiarence. Stoły przykryte białymi
obrusami i zieleń stroików zachęcały, aby choć na chwilę
usiąść i delektować się nie tylko smakiem znakomitej kawy,
ale również kolędami wykonywanymi przez szkolny zespół
wokalny Mikołajki. Organizacja kiermaszu to wspólny
wysiłek grona pedagogicznego (zwłaszcza wychowawców
klas III), uczniów oraz rodziców. To wysiłek, który warto
podejmować, gdyż zbliża ludzi do siebie. To wysiłek, który
możemy innym ofiarować w przedświątecznym darze.
Styczeń 2014 | Nr 1 [115] | Serwis Społeczno–Samorządowy
Nawrócony informatyk...
...malkontent, chuligani, ważniak to znajomi jasełkowego Ucznia Jezusa, z którymi postanowił on podzielić
się radością płynącą z faktu, iż Bóg postanowił opuścić
wielkie niebo z miłości do każdego człowieka. I choć
informatyk chwilę wcześniej deklarował, że poza komputerem właściwie nie potrzebuje niczego więcej, a chuligan
twierdził, że Bóg jest surowy, a my źli, to w końcu wszyscy uwierzyli, że Bóg ciągle o nas walczy i nie zostawi nas
aż do końca. Uwierzyli, że wystarczy wiara, aby uwolnić
się od lęku, smutku i beznadziei...
To głębokie przesłanie popłynęło do młodzieży z przedstawienia jasełkowego, przygotowanego 18 grudnia przez
panią Elżbietę Zarówną, okraszonego tradycyjnymi kolędami w wykonaniu zespołu wokalnego pani Elżbiety Leś.
Kolorowe jarmarki
Następnego dnia, 19 grudnia, grupa ponad stu uczniów
(klasy: Ie, If, IIIc, IIId, IIIf) pojechała na zorganizowaną
przez panią Małgorzatę Władykę wycieczkę do Berlina.
Celem wyprawy był udział w tradycyjnym niemieckim
jarmarku świątecznych ozdób i specjałów. Wizytę u naszych zachodnich sąsiadów połączono ze zwiedzaniem
niemieckiej stolicy. Młodzież zobaczyła m.in. Reichstag, czyli siedzibę niemieckiego Bundestagu, berlińską
katedrę, która należy do najznakomitszych tego typu
budowli na świecie oraz wpisaną na listę światowego
dziedzictwa UNESCO Wyspę Muzeów.
Tego samego dnia dwie inne klasy: II b i II c odwiedziły
jarmark we Wrocławiu. Celem wyjazdu było m.in. spotkanie z wrocławskim krasnalem Prezentusiem. Trzykrotne dotknięcie jego czapeczki sprawia, że wszystkie
marzenia prawdopodobnie się spełnią... Ten przesympatyczny wrocławski Krasnal, spełniający świąteczne
życzenia, pojawia się tylko raz w roku, właśnie podczas
Jarmarku Bożonarodzeniowego, a potem znika na kolejne 11 miesięcy.
W błędzie jest ten, kto twierdzi, że szkoła nie wychowuje. Jak bowiem inaczej niż wychowaniem nazwać
poznawanie zwyczajów zagranicznych sąsiadów, wspólne celebrowanie polskich tradycji oraz dbałość o to, aby
przeżywać je razem?
Grono Pedagogiczne Gimnazjum nr 1 im. Polskich
Olimpijczyków w Oławie
Jubileusze pożycia małżeńskiego
14 grudnia 2013 r. w oławskim Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się uroczystość wręczenia medali „ za długoletnie pożycie małżeńskie”, które w imieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, Państwu Kazimierze i Józefowi Kłodzińskim przekazał burmistrz miasta Franciszek Październik. Jubilaci związek małżeński zawarli 17
września 1963 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego Łaszczów
na Lubelszczyźnie. Następnie małżonkowie zamieszkali w Oławie, gdzie byli zatrudnieni; Pani Kazimiera
w Spółdzielni Inwalidów „Oławianka” i w Zakładzie
Gospodarczym a Pan Józef w Spółdzielni Mieszkaniowej
„ODRA”. Swój wolny czas Jubilaci poświęcają rodzinie,
Państwo Kazimiera i Józef Kłodzińscy
w której dochowali się dwóch córek, dwojga wnucząt i
jednej prawnuczki. Pasją Pana Józefa jest praca łączona
z odpoczynkiem na działce ogrodowej i majsterkowanie
przy samochodzie. Natomiast Pani Kazimiera wolne
chwile spędza czytając książki .
Również uroczyście świętowali „Złote Gody” i otrzymali
medale „za długoletnie pożycie małżeńskie” Państwo
Barbara i Zygmunt Burzyńscy. Uroczystość wręczenia medali odbyła się 20 grudnia 2013 r. w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Oławie. Listy gratulacyjne wraz z
życzeniami pomyślności na następne wspólne lata życia
przekazał Jubilatom burmistrz miasta. [MS]
Państwo Barbara i Zygmunt Burzyńscy
13
Serwis Społeczno–Samorządowy | Nr 1 [115] | Styczeń 2014
14
Styczeń 2014 | Nr 1 [115] | Serwis Społeczno–Samorządowy
Fotoktoto
Czy rozpoznajesz kogoś na tym zdjęciu?
Poznaj Oławę
Gdzie znajduje się ta instalacja?
Rozwiązanie z poprzedniego numeru
Na zdjęciu rozpoznano Marię Jarocką.
Detal znajduje się na budynku przy ulicy Brzeskiej 13
15
Foto: L. Mazur
ul. Głowackiego w latach 60-tych i dzisiaj

Podobne dokumenty