opis techniczny

Transkrypt

opis techniczny
PRACOWNIA PROJEKTOWA meritum, 32-500 Chrzanów, ul. Oświęcimska 73
Przebudowa wejścia głównego do ZSP nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 2
SPIS RYSUNKÓW
• PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ GNIAZD WTYCZKOWYCH
• SCHEMAT ZASADNICZY ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ SZKOŁY
• SCHEMAT ZASADNICZY ROZDZIELNICY T1
• WIDOK WYPOSA.ENIA ROZDZIELNICY T1
• ZESTAWIENIE TECHNICZNE ROZDZIELNICY T1
• SCHEMAT ZASADNICZY ROZDZIELNICY PRZEDSZKOLA
• WIDOK WYPOSA.ENIA ROZDZIELNICY PRZEDSZKOLA
• ZESTAWIENIE TECHNICZNE ROZDZIELNICY PRZEDSZKOLA
DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
1. Podstawa prawna opracowania.
Umowa pomiędzy:
PUA – Pracownia Projektowa „MERITUM”, ul. Oświęcimska 73, 32-500 Chrzanów,
a Gminą Miastem Mysłowice reprezentowaną przez : z-cę Prezydenta Miasta Mysłowice.
2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
elektrycznych wewnętrznych, dla przebudowywanego wejścia głównego szkoły.
3. Zakres opracowania.
• instalacja oświetlenia podstawowego • instalacja oświetlenia awaryjnego • instalacja gniazd
wtyczkowych • instalacja zasilania wentylacji i klimatyzacji • ochrona od porażeń prądem
elektrycznym
4. Podstawa merytoryczna opracowania.
- dokumentacja architektoniczna
- uzgodnienia branżowe
- obowiązujące normy i przepisy
OPIS TECHNICZNY
Zalecenia ogólne dla instalacji: Wewnętrzne linie zasilające: miedzy projektowana
tablica T1 , a tablicą główną przewód YDY 5x6. Przewody obwodów
odbiorczych należy układać bezpośrednio pod tynkiem.
Dla pomieszczeń wilgotnych – sanitariaty, pomieszczenia techniczne- należy
stosować osprzęt o stopniu ochrony: IP 44. W pozostałych pomieszczeniach można
stosować osprzęt o stopniu ochrony: IP 20.
1. Układ zasilania obiektu i instalacji.
Obiekt zasilany będzie z projektowanej tablicy T-1 zlokalizowanej w pomieszczeniu portierni.
Układ sieci zewnętrznej: TN-C .
Układ sieci instalacji wewnętrznej: TN-S.
Napięcie zasilania: 400/230V
2. Tablice rozdzielcze.
W tablicach T-1 i tablicy zasilania przedszkola zainstalowany będzie osprzęt modułowy dla
zabezpieczenia wszystkich projektowanych obwodów końcowych. Istniejącą tablicę
zasilającą szkołę należy wyposażyć w rozłącznik R 303 25A w celu zasilenia projektowanej
1
CHRZANÓW 2008r.
PRACOWNIA PROJEKTOWA meritum, 32-500 Chrzanów, ul. Oświęcimska 73
T-1. Tablicę zasilającą przedszkole należy zdemontować i w miejsce starej zabudować nową
z osprzętem modułowym podłączając istniejące obwody. W tablicy tej przewidziano nowe
obwody do zasilania oświetlenia i instalacji gniazd 230 V w pomieszczeniu kierownika
przedszkola.
3. Instalacja oswietlenia podstawowego.
Instalacje zaprojektowano przewodami miedzianymi typu
YDYżo 3x1,5mm2 i izolacji 750 V, układanymi pod tynkiem.
W pomieszczeniach sanitarnych, technicznych, należy stosować osprzęt o podwyższonym
stopniu szczelności min. IP44. W pozostałych pomieszczeniach osprzęt zwykły o stopniu
szczelności IP20.
Obliczenia natężenia oświetlenia wykonano przy pomocy programu DIALUX. Można
stosować oprawy innych firm, jednak z zachowaniem wskazanych parametrów
stopień IP, typ odbłyśnika; nie mogą ulec zmianie.
Wysokość instalowania łączników: 1.4 m od poziomu posadzki. W części przedszkolnej w
sanitariatach należy wymienić oprawy według rysunku parteru i podłączyć do istniejącego
obwodu.
4. Instalacja oświetlenia awaryjnego.
4.1. Osw. ewakuacyjne.
Instalacje wykonać przewodem YDYżo 3x1.5 mm2 i izolacji 750 V. Oprawy umieścić na
drogach ewakuacyjnych jak również nad wejściem głównym do holu i wyjściem
ewakuacyjnym z klatki schodowej z prawej strony projektowanego wejścia. Lampy nad
wejściami należy wyposażyć w piktogramy z zaznaczonym kierunkiem ewakuacji. Oprawy
zasilane są z danego obwodu lamp oświetlenia użytkowego i załączają się automatycznie
przy zaniku napięcia zasilania na czas 3godz. Na klatce schodowej na drodze ewakuacyjnej
należy wymienić istniejącą oprawę na oprawę z modułem awaryjnym, oprawa ta pełnić
będzie również funkcje lampy oświetlającej klatkę schodową podczas przebywania tam ludzi.
5. Instalacja świetlików i wentylatora dachowego
W projekcie przewidziano wentylator dachowy, załączany włącznikiem z portierni.
Zastosowano również otwierane elektrycznie świetliki dachowe. Otwieranie świetlików
zostało podzielone na trzy grupy po trzy świetliki, otwierane niezależnie osobnymi
przyciskami zainstalowanymi w pomieszczeniu portierni.
6. Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych.
Instalacje wykonać przewodem YDYżo 3x2.5 mm2 i izolacji 750V. Przy instalowaniu
gniazd należy zachować minimalny odstęp od rur stalowych, umywalki: - 0.6m.
Wszystkie gniazda stosować z bolcem uziemiającym i blokadą przed włożeniem
przypadkowego przedmiotu.
Wysokości instalowania gniazd:
• Gniazda hermetyczne IP 44: h= 1.1 m,
• Gniazda IP 20: h = 0.3 m.
2
CHRZANÓW 2008r.
PRACOWNIA PROJEKTOWA meritum, 32-500 Chrzanów, ul. Oświęcimska 73
7. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim - ochrona podstawowa.
W celu ochrony przed dotykiem bezpośrednim zastosowano :
-izolacja przewodów na nap. 750 V
-zastosowanie stopnie ochrony IP 44 dla pom. wilgotnych, oraz IP20 dla pozostałych,
-uzupełnienie ochrony podstawowej: obwody końcowe zabezpieczono wyłącznikiem
różnicowoprądowym , In = 0.03A
Ochrona przed dotykiem posrednim – ochrona dodatkowa.
W celu ochrony przed dotykiem pośrednim zastosowano:
-samoczynne wyłączanie zasilania na skutek pojawienia się prądu zwarcia
w uszkodzonym obwodzie za pomocą bezpieczników topikowych w czasie tv < 5 s –
dla obwodów rozdzielczych , dla pozostałych obwodów odpowiednio w czasie:
tv < 0,4 s, oraz tv < 0,2 s
-Wszystkie obwody końcowe należy zabezpieczyć wyłącznikami
nadmiarowoprądowymi serii S 300 o charakterystyce B. Układ sieci TN-C-S.
-Połączenia wyrównawcze: przewód PE winien mieć izolacje w kolorze żółto-zielonym.
Do przewodów PE należy przyłączyć bolce gniazd wtyczkowych, obudowy lamp i
wszystkich urzadzeń elektrycznych, za wyjątkiem zastosowanych urządzeń
z obudowa w II klasie izolacji.
-Ekwipotencjalizacje realizuje się za pomocą połaczeń wyrównawczych bezpośrednich:
wszystkie urządzenia metalowe na których nie występuje trwale potencjał elektryczny,
znajdujące się wewnątrz chronionego budynku oraz urządzenia do niego wprowadzone,
należy łączyć miedzy sobą i z urządzeniem piorunochronnym. Złącza kołnierzowe
rurociągów i aparatów technologicznych, w których zastosowano uszczelki izolacyjne
należy zbocznikować.
-Główna szynę wyrównawcza należy łączyć za pośrednictwem przewodów
wyrównawczych ( CC – DY Po 2.5mm2 ) z metalowymi częściami, rur CO, gazu – za
złączka izolacyjna w kierunku instalacji wewnętrznej, kanalizacji, wody oraz metalowa
konstrukcja budynku. Połączenia wykonać starannie, z użyciem śrub z podkładkami
sprężynującymi. Połączenia zabezpieczyć przed korozja.
8. Zabezpieczenie p-poż.
Należy zainstalować wyłącznik p-poż przy tablicy głownej. Sterowanie wyłącznika
zaprojektowano przy głównym wejściu do szkoły. Docelowo należy zainstalować wyłączniki
przy każdym z wejść do budynku i podpiąć przyciski do sterowania wyłącznikiem głównym.
9. Zasilanie elektrozaworu wody.
Zaprojektowany zastał elektrozawór odcinający dopływ wody do budynku jest on zasilany z
projektowanej tablicy T-1 obwód nr 5. Zanik napięcia powoduje zamknięcie zaworu i odcięcie
dopływu wody.
10. Uwagi koncowe.
Całość wykonywanych prac należy przeprowadzić w ścisłej koordynacji z innymi
branżami przy zachowaniu odpowiedniej kolejności wykonywania robót budowlanych.
Po zakończeniu robót instalacyjnych dokonać pomiary i próby, z których należy sporządzić
protokoły.
3
CHRZANÓW 2008r.

Podobne dokumenty