AUTOPREZENTACJA I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

Transkrypt

AUTOPREZENTACJA I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE
TEMAT SZKOLENIA
AUTOPREZENTACJA I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE
OPIS SZKOLENIA
CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności autoprezentacji i wystąpieo publicznych szkolnych
doradców zawodowych, a także przygotowanie ich do prowadzenia zajęd, przygotowujących uczniów do
rozmowy rekrutacyjnej będącej formą autoprezentacji.
KORZYŚCI (EFEKTY SZKOLENIA):
W wyniku realizacji szkolenia uczestnicy:
1) uzyskają:
wiedzę na temat procesu komunikowania się w trakcie autoprezentacji i wystąpieo
publicznych
świadomośd swojego oddziaływania na audytorium
praktyczny wgląd w swój sposób komunikowania się w sytuacjach formalnych
2) będą umieli:
określid znaczenie czynników wpływających na wywoływanie pierwszego wrażenia na odbiorcach
interakcji
przygotowad skuteczne wystąpienie publiczne
odczytywad i nadawad sygnały niewerbalnych w kontakcie z drugim człowiekiem
wspierad uczniów w kreowaniu własnego wizerunku w rozmowie z pracodawcą
opracowad strategię komunikowania się w wystąpieniach publicznych
zastosowad wybrane formy i techniki w przygotowaniu przez siebie wystąpienia publicznego
zawodowym
Ponadto uczestnicy zostaną wyposażeni w podstawowe materiały informacyjne pomagające w samoocenie
i doskonaleniu swoich umiejętności komunikacyjnych w trakcie autoprezentacji i wystąpieo publicznych
oraz w przygotowaniu wspieraniu ucznia do rozmowy kwalifikacyjnej.
METODY PRACY:
Szkolenie będzie prowadzone aktywnymi metodami warsztatowymi, pozwalającymi uczestnikom zrozumied,
doświadczyd i dwiczyd wybrane umiejętności.
Metoda warsztatowa zakłada maksymalny i aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu
tradycyjnych sposobów przekazywania wiedzy.
Swoją wyjątkową skutecznośd zawdzięcza:
uczeniu się przez doświadczenie
wytworzeniu osobistego zaangażowania
Warsztat bazuje na dynamice grupy i wykorzystaniu potencjału jej uczestników.
Podczas szkolenia wykorzystywane będą następujące techniki:
dwiczenia (np. gry, mini symulacje), wprowadzające do tematu,
większe struktury dwiczeniowe - dłuższe symulacje integrujące szereg umiejętności,
krótkie wykłady, wprowadzające i podsumowujące zagadnienie, systematyzujące pojęcia,
kwestionariusze autodiagnozy pozwalające scharakteryzowad się w dyskutowanych wymiarach,
analizy przypadków – dyskutowane w małych grupach i/lub na forum,
symulacje i scenki rozwijające konkretne umiejętności,
plenarne dyskusje grupowe analizujące działania i ich możliwe konsekwencje.
MATERIAŁY:
Uczestnicy otrzymują skrypt zawierający informacje poruszane na szkoleniu i materiały do pracy w trakcie
zajęd.
CZAS TRWANIA SZKOLENIA:
16 godzin realizowanych w czasie 2 dni. Podany czas warsztatu nie uwzględnia przerw kawowych i 1
godzinnych przerw obiadowych
MIEJSCE SZKOLENIA:
Hotel Trio w Białymstoku, ul. Hurtowa 3
ZAGADNIENIA W PROGRAMIE:
Podstawowe informacje na temat procesu komunikowania się
Percepcja słuchaczy, poziom uwagi, skutecznośd przekazu
Kanały werbalny, wizualny i wokalny oraz ich udział w procesie komunikacji
Komunikacja niewerbalna jako istotny element autoprezentacji i wystąpieo publicznych
Efekt pierwszego wrażenia
Autoprezentacja i jej techniki w rozmowie kwalifikacyjnej
Analiza własnego stylu komunikacji
Ustalenie czynników, które muszą byd uwzględnione przy przygotowaniu prezentacji
Podstawowe elementy analizy sytuacji – pytania KTO? CO? JAK? W JAKIM CELU?
Przygotowanie materiału – prawidłowa struktura wypowiedzi
Materiały wizualne
Jak radzid sobie z tremą –Analiza przemówienia
Krótkie przemówienia uwzględniające rolę społeczna nadawcy
Krótkie przemówienia uwzględniające rolę społeczna nadawcy
Dwiczenie umiejętności autoprezentacyjnych
OSOBA PROWADZĄCA:
Katarzyna Murawska – trener psychologii biznesu, coach, terapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego
na Wydziale Pedagogiki Społecznej oraz Podyplomowego Studium Arteterapii (Polski Instytut Ericksonowski
we Współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Wychowania przez Sztukę).
W latach 1999–2002 trener i terapeuta w Instytucie Postępowania Twórczego w Łodzi, współpracowała z
Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Łodzi i Uniwersytetem Łódzkim.
Wykładowca w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi 1999-2002 (psychologia,
komunikacja, zarządzanie stresem, metodyka pracy z grupą).
Członkini Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności oraz Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej (we
współpracy z PLL LOT). Autorka programów szkoleniowych z zakresu rozwoju osobistego i psychologii
biznesu. Projekty dla firm w procesie zmian. Od 2002 roku prowadzi własną firmę szkoleniową.
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:
GODZINY
ZAGADNIENIA
OD-DO
Piątek 8 maj
9.30 – 10.00
10.00-11.30 – sesja I
Rejestracja uczestników
Zapoznanie uczestników z koncepcją i celem szkolenia
Kim jestem? – dwiczenie autoprezentacji
Kogo lubimy, komu wierzymy? Dyskusja grupowa?
11.30-11.45 – przerwa
11.45-13.15 – sesja II
Podstawowe informacje na temat procesu komunikowania się –
wykład:
o
Percepcja słuchaczy, poziom uwagi, skutecznośd przekazu
o
Kanały werbalny, wizualny i wokalny oraz ich udział w procesie
komunikacji
Język komunikacji – dwiczenie
Komunikacja niewerbalna jako istotny element autoprezentacji i
wystąpieo publicznych – wykład
13.15-14.15 – obiad
14.15-15.45 – sesja III
Efekt pierwszego wrażenia - dwiczenie
Autoprezentacja i jej techniki w rozmowie kwalifikacyjnej – wykład
Analiza własnego stylu komunikacji
15.45-16.00 – przerwa
16.00-17.30 – sesja IV
Ustalenie czynników, które muszą byd uwzględnione przy
przygotowaniu prezentacji – wykład
o
Podstawowe elementy analizy sytuacji – pytania KTO? CO?
JAK? W JAKIM CELU?
o
Przygotowanie materiału – prawidłowa struktura wypowiedzi
o
Materiały wizualne
Jak radzid sobie z tremą – burza mózgów
19.00 -
kolacja
Sobota 9 maj
7.30-8.30 - śniadanie
8.30-10.00 –sesja V
Analiza przemówienia (studium przypadku)
Krótkie przemówienia uwzględniające rolę społeczna nadawcy dwiczenie
10.00–10.15 - przerwa
10.15-11.45 – sesja VI
Przygotowanie i wygłoszenie prezentacji przez każdego uczestnika
szkolenia (rejestracja filmowa)
Analiza prezentacji i konstruktywna informacja zwrotna
11.45-12.00 - przerwa
12.00-13.30 – sesja VII
Przygotowanie i wygłoszenie prezentacji przez każdego uczestnika
szkolenia (rejestracja filmowa) c.d.
Analiza prezentacji i konstruktywna informacja zwrotna c.d.
13.30-13.45 - przerwa
13.45-15.15 - sesja VIII
15.15–16.15 - obiad
wyjazd
Przegląd materiału filmowego - podsumowanie