INFORMACJA DOTYCZĄCA TWORZENIA KLASY SPORTOWEJ O

Transkrypt

INFORMACJA DOTYCZĄCA TWORZENIA KLASY SPORTOWEJ O
INFORMACJA
DOTYCZĄCA TWORZENIA KLASY SPORTOWEJ
O PROFILU WROTKARSKO-ŁYŻWIARSKIM
Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu uprzejmie informuje, że w roku szkolnym
2011/12 w placówce zostanie utworzona klasa sportowa o profilu wrotkarsko-łyżwiarskim.
Wspomniany oddział będzie liczył maksymalnie 20-stu uczniów ( rocznik 2001) zachowując
proporcjonalność wśród dziewcząt i chłopców. Zajęcia realizowane będą w wymiarze
ośmiogodzinnym :


4 godziny, wynikające z podstawy programowej wychowania fizycznego,
4 godziny ukierunkowanego szkolenia sportowego z zakresu wrotkarstwa i
łyżwiarstwa szybkiego.
O przyjęcie do klasy sportowej może ubiegać się uczeń, który:

wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim
wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportu lub innego
uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami;

uzyskał odpowiednią liczbę punktów za wyniki z przeprowadzonych prób
sprawności fizycznej, ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjnokwalifikacyjną;
cieszy się dobrą opinią wychowawcy klasy;
posiada pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).


Terminy rekrutacji:

do końca marca br. składanie podań o przyjęcie do szkoły;
 przeprowadzenie prób sprawności fizycznej :
- 06 kwietnia br. (I tura);
- 11 kwietnia br. (II tura);

Lista oficjalnie przyjętych do klasy czwartej sportowej zamieszczona zostanie na
stronie internetowej szkoły : www.sp12.elblag.pl do dnia 20 kwietnia br.

Podobne dokumenty