Nr 104 Maj - skoczow.luteranie.pl

Transkrypt

Nr 104 Maj - skoczow.luteranie.pl
2014
Czerwiec
nr 104
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
Maj
w SKOCZOWIE
.
Skoczów
.
Dębowiec
.
Simoradz
.
Pierściec
.
Weźmiecie moc Ducha Świętego (...)
i będziecie mi świadkami.
Dzieje Apostolskie 1,8
Nabożeństwo rodzinne - 21 kwietnia 2014
Spotkanie ze Słowem Bożym
Być jedno
Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny
ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Gal. 3,28
Sięgając do Biblii, często napotykamy na bardzo szczególne słowa. Za oknami
wiosna, w domach jeszcze trwa świąteczna atmosfera, ale za kilka dni w kalendarzu
przychodzi nam wyrwać kolejną kartkę. Kwiecień będzie za nami, a pojawi się maj.
Zazwyczaj maj w naszej parafii kojarzył się z uroczystością konfirmacji, chociaż w tym
roku przypadnie to na 1 czerwca 2014. Kolejny miesiąc i mamy nowe hasło biblijne.
Tym razem z listu do Galacjan. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani
wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Czy słowa biblijnego tekstu są ponadczasowe? Tak. Zdecydowanie
Słowo Boże jest ponad naszymi pięknymi kartkami z kalendarza, które z miesiącem
kwietniem wylądowały już w koszach na śmieci.
Apostoł Paweł, pisząc list do Galacjan czy też zborów w Galicji, zawiera tak jak cała
Biblia ponadczasowe znaczenie. W Chrystusie nie masz Żyda ani Greka, gdzie Żydami
określano wszystkich potomków Abrahama, a Grekami wszystkich pogan. Czy dzisiaj istnieje jeszcze ten podział? Tak, dalej nasz świat składa się z ludzi pochodzących
z narodu wybranego oraz potomków różnych plemion i narodów. Za naszą wschodnią
granicą podział na przynależność do danego narodu staje się znów bardzo niebezpiecznym zjawiskiem prowadzącym do waśni i zabijania.
Wielu naszych parafian, idąc lub jadąc w niedziele do kościoła, mija cmentarz
żydowski w Skoczowie lub budynki, w których przez całe lata mieszkali skoczowscy
żydzi. Okres wojennego terroru i nienawiść faszystów do Żydów doprowadziły do eliminacji społeczności żydowskiej z naszej okolicy. Dobrze, jeżeli sięgamy przy czytaniu
Biblii (szczególnie Starego Testamentu) do historycznego dziedzictwa tego narodu.
Niestety bardzo często historia narodu żydowskiego była widziana w Europie przez
pryzmat okrzyku: Krew jego na nas i na dzieci nasze (Mt. 27,25).
Śmierć Jezusa na krzyżu nierozerwalnie związana jest z prośbą krzyżowanego Jezusa. Ostatnie słowa umierającego zawsze były traktowane jako niepodważalny testament. Dlatego wołanie: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią (Łk. 23,34),
powinno zawsze nam uświadamiać, że Jezus wybaczył tym, którzy tak wołali. W Chrystusie nie masz Żyda ani Greka. Przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa zostaje zniesiony podział na dzieci obietnicy i pozostałych. W Chrystusie stajemy się jedno. Co
oznacza jednak jedność?
Informator Parafialny nr 104/2014
3
Kolejna część naszego majowego hasła mówi o jedności różnych klas społecznych.
W czasach działalności misyjnej apostoła Pawła świat rzymski był podzielony na różne
klasy społeczne. Byli obywatele rzymscy posiadający szczególne prawa i przywileje,
byli ludzi wolni i pogardzani niewolnicy, traktowani jak towar na sprzedaż. W Chrystusie jesteście jedno. Jakże dziwne musiało wydawać się to przesłanie zborownikom
w Galacji. Kościół staje ponad podziałami społecznymi, ponad podziałami etnicznymi.
Kościół staje się jednością.
Trzeci podział wspomniany w naszym haśle staje się szczególnie cenny w dobie
propagandy o wyborze własnej płci. W Chrystusie nie masz mężczyzny ani kobiety.
W społeczeństwie tak bardzo patriarchalnym jak często przedstawia się czasy Jezusa
i apostołów słowa o równości płci mogły wprowadzić niejednego w zakłopotanie.
Dzisiejsi piewcy idei wybierania płci chętnie podchwyciliby te słowa. Niejednokrotnie
przecież ktoś próbuje wybrać z Biblii tylko to, co mu pasuje. Dlatego często ideolodzy
komunistyczni porównywali pierwsze zbory chrześcijańskie, a szczególnie wspólnotę
dóbr, do początku komunizmu.
W naszym haśle biblijnym także tekst o równości klas społecznych mógłby być
sztandarowym tytułem dla humanistów. Brak podziałów na narody wpisuje się w ideę
naszej wspólnej Europy. Jest jednak coś, co w sposób szczególny zgasi zapał heroldów
często utopijnych ideologii. Tym warunkiem jest końcowy akcent naszego majowego
hasła: albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie.
Bez Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego istnieją dalej podziały. Bez
wiary w Jezusa nasz świat dalej pozostaje światem konfliktów, wojen, nacjonalizmów,
pogardy i egocentryzmu. Wiersze poprzedzające nasze majowe hasło wskazują także bardzo wyraźnie na tę prawdę. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa
Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się
w Chrystusa (Gal. 3,25-27).
Dla naszych tegorocznych konfirmantów maj to jeszcze tylko 31 dni przygotowań
do złożenia przed całym zborem wyznania swojej wiary. Czy będzie to jednak szczere wyznanie? Czy wspominając naszą konfirmację, możemy z czystym sumieniem
wyznać, że przyoblekliśmy się w Chrystusa? Żołnierz w mundurze reprezentuje swój
kraj. Sam mundur bez symboli narodowościowych stanowi zagadkę, do kogo należy
ten żołnierz. Chrześcijanin, w którego życiu brak jest oznak wiary w Chrystusa, pozostaje tylko z nazwy chrześcijaninem. Jedność jest możliwa tylko w Chrystusie i tylko
wśród dzieci Bożych. Wiara i zaufanie Bogu, pozwolenie na Jego ingerencję w nasze
życie daje nam przywilej trwania w Jego jedności.
Mamy jeszcze czas, aby naszym tegorocznym konfirmantom wskazywać na Chrystusa. Mamy kolejny miesiąc, kiedy możemy dla innych stać się ambasadorami Chrystusa. Mamy jeszcze czas, tylko czy dobrze go wykorzystamy. Niech piękne majowe
dni sprowokują nas do refleksji nad słowami z listu do Galacjan, czy jesteśmy wszyscy
jedno w Jezusie Chrystusie? Amen.
mgr teol. Bogusław Czyż
4
Informator Parafialny nr 104/2014
Z kart historii...
Jan Kalwin
W maju br. kościoły protestanckie będą
obchodzić 450-lecie śmierci czołowego reformatora Kościoła powszechnego w XVI w. –
Jana Kalwina.
Urodził się 10 lipca 1509 r. we francuskim
miasteczku Noyon. Jego ojciec pochodzący
z niezbyt zamożnego chłopstwa został dzięki
swej pracowitości i wrodzonej inteligencji sekretarzem miejscowego biskupa. Młody Jan
miał zatem możliwość dogłębnego poznania
ówczesnego Kościoła od wewnątrz – zarówno
w wymiarze duchowym, jak i materialnym.
Trudno jednak ostatecznie stwierdzić, czy wiedza ta dopomogła mu w późniejszym reformowaniu chrześcijaństwa.
W 1523 r. Kalwin rozpoczął studia na Uniwersytecie Paryskim i po otrzymaniu tytułu
magistra sztuk kontynuował (za namową ojca)
swoją edukację w Bourges na Wydziale Prawa,
gdzie także uzyskał doktorat w tej dziedzinie. Podczas nauki gruntownie poznał teologię
i starożytną łacinę oraz język grecki i hebrajski.
Po śmierci ojca w 1531 r. powrócił do centrum życia intelektualnego ówczesnej Francji – do Paryża. Tutaj pod wpływem działalności oraz tez ks. Marcina Lutra przeszedł do
obozu reformacyjnego. Oskarżony o herezję musiał pośpiesznie opuścić Paryż. Poprzez
Włochy dotarł do Szwajcarii, a następnie przez objęty reformacją Strasburg wiosną 1535
r. dotarł do Bazylei.
Tam pracował nad najważniejszym dziełem swojego życia, które nosi tytuł „Ustanowienie religii chrześcijańskiej” (opublikowane w 1536 r.). Wyróżnia się ono systematycznością i jasnością reformacyjnej doktryny, co uczyniło Kalwina czołową i wiodącą postacią protestantyzmu. Po wielu zmianach i uzupełnieniach ostateczne wydanie dzieła
ukazało się w 1559 r.
W 1536 r. Reformator jeszcze raz wrócił do swojej ojczyzny, ale – nie znalazłszy tam
zrozumienia dla swojej działalności – wrócił do Szwajcarii i na prośbę innego reformatora, Wilhelma Farela, osiadł w Genewie.
Informator Parafialny nr 104/2014
5
Od tej chwili Jan Kalwin na stałe związał swoje życie z tym miastem. Rozpoczął tam
gruntowną reformę miejscowego Kościoła. Wprowadził cotygodniową Komunię Świętą,
ustanowił surowe normy moralne dla mieszkańców, a z kościołów usunął typowo katolickie ozdoby, takie jak: obrazy, ołtarze, organy, sztandary oraz posągi. Centralnym miejscem w kościele stał się nie ołtarz a kazalnica, zaś kazanie stanowiło główny punkt nabożeństwa.
Propozycję zmian przedstawił Kalwin w 1537 r. władzom Genewy w rozprawie „Wyznanie wiary” z nadzieją, że mieszkańcy je przyjmą i będą według nich żyć. Niestety
stało się inaczej i konflikt na tym tle doprowadził do wygnania Kalwina i Farela z miasta.
Wtedy Kalwin osiadł w Strasburgu i został kaznodzieją zboru francuskojęzycznego. Tam
też poślubił w 1539 r. wdowę Idelette de Bure, która okazała się wielką podporą w jego
trudnym dziele reformy Kościoła.
Tymczasem w Genewie wpływy zyskali zwolennicy Kalwina i Farela. Na prośbę przedstawicieli Rady Miasta Kalwin zdecydował się powrócić z wygnania. Wtedy to opracował „Porządek kościelny”, który Rada Miasta bardzo szybko przyjęła i zatwierdziła.
Jako naczelny pastor i przewodniczący Konsystorza zaczął na nowo energicznie reformować życie kościelne oraz codzienne mieszkańców. Kalwin żywił przekonanie, że
całe życie chrześcijanina ma być podporządkowane Bożym zasadom zawartym w Dekalogu. Nie bez oporów i trudności Genewa stawała się powoli „Bożym miastem”. Stała się
ona także azylem religijnym dla wielu protestantów prześladowanych w swoich ojczyznach za wyznawaną „nową wiarę”.
W 1559 r. założył Kalwin Akademię Genewską, której głównym zadaniem było kształcenie młodego pokolenia w duchu ewangelickiego etosu wiary i pracy.
Jan Kalwin żywo interesował się rozwojem polskich gmin wyznaniowych nawiązujących do jego wykładni wiary. Najwcześniej, bo już w 1546 r. gminy kalwińskie powstały
w Wielkopolsce. Napisał do polskich współwyznawców wiele listów, w których wykładał
swoje poglądy teologiczne oraz zachęcał do wytrwania w wierze i rozwoju.
Odbiorcą listów był między innymi król Zygmunt August, któremu dedykował swój
„Komentarz do Dziejów Apostolskich”, a także litewski książę Mikołaj Radziwiłł Czarny
oraz Jan Łaski.
Kalwin pozostawił po sobie szereg dzieł, z których najważniejsze to: „Ustanowienie
religii chrześcijańskiej”, traktaty: „O eucharystii”, „O relikwiach”, „O skandalach”, „Komentarze do Pisma Świętego” oraz „Katechizm genewski”.
Reformator zmarł w Genewie 27 maja 1564 r. i zgodnie ze swoją wolą został pochowany bez żadnych uroczystych ceremonii na cmentarzu Plainpalas. Kalwin nie wyraził
zgody, aby po jego śmierci stawiać mu jakikolwiek pomnik na grobie, stąd też obecnie
nie wiadomo, gdzie dokładnie znajduje się miejsce pochówku.
Spadkobiercą szesnastowiecznego ruchu religijnego Jana Kalwina jest obecnie Kościół Ewangelicko-Reformowany.
Opr. Jerzy Sikora
6
Informator Parafialny nr 104/2014
W skrócie
Przez trzy tygodnie od 16 lutego do 9 marca trwała w parafii akcja diakonijna, w ramach której przynoszono produkty żywnościowe i chemiczne. Następnie rozdzielono
je pomiędzy 23 najbardziej potrzebujące rodziny z parafii i spoza parafii. Akcja w tym
roku miała większy zasięg niż w roku ubiegłym i spotkała się z wielką wdzięcznością odbiorców. Na zakończenie przeprowadzono ofiarę na cele diakonii parafialnej – zebrano
6506,70 zł (relacja wewnątrz numeru).
We wtorek 4 marca odbył się w muzeum J. Sarkandra w Skoczowie wernisaż wystawy pod tytułem „Oblicza Afryki – oblicza życia” o pracy misyjnej w Burkina Faso prowadzonej przez CME. Wystawa byłą czynna przez miesiąc.
W środę 5 marca nasza parafia gościła diecezjalną konferencję księży.
W piątek 14
marca odbyło się
w Pierśćcu spotkanie, na którym
zaproszony ks. Jerzy Below, redaktor „Zwiastuna”
opowiadał o „leśnych kościołach”
czyli miejscach,
w których odbywały się nabożeństwa w lasach
w czasie prześladowań ewangelików w 17 wieku.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa
banerów prezentujących te miejsca.
Zdjęcie pochodzi z książki „Leśne Kościoły”, Augustana, Bielsko-Biała 2010
Informator Parafialny nr 104/2014
7
W niedzielę 16 marca odbyło się dodatkowe nabożeństwo w Skoczowie, poświęcone konwersji 13 kandydatów na członków kościoła. Przez około 2 miesiące przygotowywali się na odpowiednich spotkaniach nauczających, a tego dnia złożyli ślubowanie
i przystąpili do komunii św.
W marcu, w związku z wydarzeniami na Ukrainie Biskup Kościoła zwrócił się z apelem o ofiary na rzecz poszkodowanych i ich rodzin, które za pośrednictwem Kościoła
Luterańskiego na Ukrainie miały trafić do potrzebujących. W naszej parafii zbiórka na
listę trwała przez 2 tygodnie i zebraliśmy 5.640 zł.
W sobotę 22 marca odbyło się w sali chórowej szkolenie pt. „Jak przygotować zajęcia biblijne dla przedszkolaków” i było przeznaczone dla nauczycieli szkółek niedzielnych
i katechetów oraz wszystkich zainteresowanych. Szkolenie prowadziła Lidia Króliczek
z MED.
22 marca – w Bielsku-Białej odbył się finał siódmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Biblijnego Sola Scriptura 2013/2014. Uczestniczyło w nim blisko 150 ewangelików z diecezji: cieszyńskiej, katowickiej, mazurskiej, pomorsko-wielkopolskiej oraz warszawskiej.
Tym razem młodzi ludzie musieli wykazać się znajomością dziejów Mojżesza. Pytania,
na podstawie 2. oraz 5. Księgi Mojżeszowej. Z naszej parafii laureatem został Remigiusz
Gołuch, a finalistami: Alina Brych, Wiktoria Kojma, Marcin Sikora, Mateusz Sikora, Adam
Szeruda. GRATULUJEMY!
W sobotę 22 marca zespół „Be Happy” zorganizował koncert uwielbiający w Pierśćcu. Gościem była Jadwiga Rucka z Jastrzębia – Zdroju (relacja wewnątrz numeru).
W soboty 22 marca w Ustroniu i 5 kwietnia w Jaworzu odbyły się diecezjalne rekolekcje dla rad parafialnych i członków synodu diecezjalnego. Organizatorem była
Diecezjalna Komisja Ewangelizacyjno-Misyjna. Temat „Słowo Boże fundamentem życia
człowieka i Kościoła” prowadził ks. A. Podżorski. Skoczowska grupa radnych była najliczniejsza.
Nasi Radni w trakcie rekolekcji
w Ustroniu
8
Informator Parafialny nr 104/2014
W sobotę 29 marca odbył się w Miejskim Centrum kultury w Skoczowie koncert piosenkarza chrześcijańskiego Tomasza Żółtko. Sala była pełna (relacja wewnątrz numeru).
W sobotę 29 marca odbyła się w Domu Zborowym w Dębowcu projekcja filmu
chrześcijańskiego pt.: „Ognioodporni”.
W niedzielę 30 marca po nabożeństwie w Simoradzu parafianie zostali zaproszeni na
poczęstunek do nowo wyremontowanego domku zborowego. W przedsionku wydzielono WC, w miejscu poprzedniego WC urządzono kuchnię wraz z nowym wyposażeniem,
wymieniono okna, ogrzewanie, wykonano malowanie. Na te cele parafianie z Simoradza składali ofiary na listę, a niektórzy zasponsorowali elementy wyposażenia (relacja
wewnątrz numeru).
W niedzielę 30 marca odbyła się w Skoczowie w nabożeństwie głównym komunia
św. dla osób starszych, a po nabożeństwie poczęstunek w sali chórowej. Podobna uroczystość odbyła się tego samego dnia w Dębowcu, a tydzień później w Pierśćcu.
W niedzielę 30 marca przedstawiciele Gimnazjum w Dębowcu sprzedawali ciasta
świąteczne przed Domem Zborowym w Dębowcu. Dochód był przeznaczony na przyjęcie młodzieży z Włoch w ramach wymiany międzynarodowej.
Rekolekcje pasyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów odbyły się:
31 marca – 2 kwietnia w Dębowcu
2 – 4 kwietnia w Skoczowie
7 – 9 kwietnia w Pogórzu i w Pierśćcu
Prowadzili je miejscowi księża i katecheci
W środę 2 kwietnia (po rekolekcjach dla dzieci i młodzieży) odbyły się także rekolekcje dla nauczycieli w Dębowcu w formie nabożeństwa ekumenicznego w naszym kościele, a po nabożeństwie spotkanie nauczycieli i księży w Domu Zborowym (relacja
wewnątrz numeru).
W dniach 3-6 kwietnia chór „Gloria” przebywał w Niemczech na zaproszenie partnerskiej parafii w Marl z okazji 100-lecia kościoła. Po drodze chórzyści zwiedzili Poczdam, a na miejscu śpiewali na koncercie i podczas uroczystego nabożeństwa. Zostali
bardzo życzliwie i ciepło przyjęci przez tamtejszych parafian (relacja wewnątrz numeru).
Piątkowe nabożeństwa pasyjne w Skoczowie prowadzili:
7 marca - st. teol. Piotr Sztwiertnia
14 marca
- ks. Marek Michalik
21 marca
- ks. Andrzej Dyczek
28 marca
- ks. Janusz Sikora
4 kwietnia
- ks. Bartosz Cieślar
11 kwietnia
- mgr teol. Oskar Wild
Nabożeństwa tygodniowe w filiałach prowadzili miejscowi księża.
Informator Parafialny nr 104/2014
9
W piątek 11 kwietnia odbyło się zebranie Rady Parafialnej. Tym razem radni z Simoradza zaprosili do siebie, do nowo wyremontowanego domku zborowego.
W Niedzielę Palmową 13 kwietnia odbył się koncert pieśni pasyjnej w Skoczowie
z udziałem naszych parafialnych chórów i zespołów. Koncert prowadził ks. Marcin Ratka-Matejko, a wystąpiły: Chórek dziecięcy „Nadzieja” ze Skoczowa, chórek dziecięcy
w Dębowca, zespół „20+”, chór z Dębowca, Zespół Dzwonków, i chór „Gloria”.
W poniedziałek 14 kwietnia odbyła się już po raz trzeci kolacja sederowa (paschalna) w restauracji „Mewa” w Harbutowicach. Tym razem program prowadził mesjański
Żyd pochodzący z Rosji, a mieszkający w Niemczech Igor Świderski, który w ciekawy
sposób wyjaśniał zwyczaje paschalne Żydów mające odniesienie do Mesjasza Jezusa.
Oprawę muzyczną zapewnił zespół Szczęśliwi Obecnością Pana z Katowic. Uczestniczyło
120 osób (relacja wewnątrz numeru).
20 kwietnia odbyła się w Bielsku-Białej „Bezsenna Noc”. Z naszej parafii uczestniczyło około 30 osób.
UWAGA! Od Wielkiego Tygodnia nabożeństwa internetowe są nadawane pod
adresem www.transmisja.skoczow.pl (zmieniono także adres strony młodzieży na
www.mlodziez.skoczow.pl). Stare adresy będą aktywne do sierpnia br.
Rozwijają się spotkania dla mężczyzn, które zainicjowano w Skoczowie w trzeci
piątek miesiąca. Kontynuowane są spotkania małżeńskie w trzecią niedzielę miesiąca
10
Informator Parafialny nr 104/2014
oraz spotkania nad Biblią w trzecią sobotę miesiąca. Również rozwijają się spotkania
małżeńskie w Dębowcu, na których różni zaproszeni goście przedstawiają tematy relacji małżeńskich.
Nabożeństwa wielkopiątkowe zgromadziły pełne kościoły ludzi i miały bogatą oprawę muzyczną: w Skoczowie
śpiewał rano chór dziecięcy „Nadzieja”,
a po południu chór „Gloria”, w Dębowcu miejscowy chór, a w Pierśćcu zespół
„Be Happy”. Wiele osób przystąpiło do
sakramentu komunii św. Księża zachęcali
w kazaniach do oddania życia Jezusowi,
skoro On oddał swe życie za nas oraz do
codziennego naśladowania Zbawiciela.
Nabożeństwa wielkanocne również miały uroczystą oprawę, a w Pierśćcu odbyło
się nabożeństwo młodzieżowe.
W Poniedziałek Wielkanocny nabożeństwo w Skoczowie, jak co roku odbyło
się z czynnym udziałem młodzieży i dzieci. Tym razem, obok drobnego słodkiego prezentu, każde dziecko otrzymało
puszkę brzoskwiń. Ofiarodawcy serdecznie dziękujemy.
Informator Parafialny nr 104/2014
11
Terminy:
1 maja g. 16.00
- nabożeństwo ekumeniczne dla strażaków w Dębowcu
1-4 maja
- II Międzynarodowe Mistrzostwa Młodzieży Ewangelickiej
w Sycowie
17 maja g. 9.00
- sprzątanie i mycie kościoła w Skoczowie
18 maja g. 10.00
- jubileusz złotej i diamentowej konfirmacji z roczników 1964
i 1954
29 maja g. 17.00
- Święto Wniebowstąpienia – egzamin konfirmantów
1 czerwca g. 9.00
- Konfirmacja
8 czerwca g. 10.00 - Pamiątka założenia kościoła w Simoradzu
15 czerwca g. 10.00 - Pamiątka założenia kościoła w Skoczowie
erz bezpieczny i mądry wypoczynek, otwórz się na przygodę – wykorzysta
19-22 czerwca co
znaczy
- wycieczka
parafialna
do Bratysławy, Budapesztu i Wiednia
obiście doświadcz,
„być
blisko”...
4-6 lipca, Wrocław - Spotkanie chrześcijan z 12 krajów Europy Środkowo-
iamy na zdrowie, wzrost iWschodniej
rozwój oraz
– zOgólnopolski
myślą o takim
wypoczynku
przygotow
Zjazd Młodzieży
Ewangelickiej
ą coroczną letnią ofertę.
Również
dlatego
trzymamy
się
niezmiennie
we Wrocławiu; więcej informacji na www.wrocław2014.net.
aznej” zasady, która obowiązuje na wszystkich imprezach, czyli zakazu
6-13 lipcaśrodków - odurzających
Tydzień Ewangelizacyjny
w Dzięgielowie
holu, zażywania
i palenia
tytoniu.
13 lipca g. 10.00
- Pamiątka założenia kościoła w Dębowcu
18-23 sierpnia
- Tydzień Dobrej Nowiny w Dębowcu
25-31 sierpnia
- Tydzień Dobrej Nowiny w Pierśćcu
stkie formularze zgłoszeń oraz szczegóły znajdują się na stronie inte
21-31 lipcaZGŁOSZENIA
- Obóz młodzieżowy
w Pieninach
www.cme.org.pl.
BEZ PRZEDPŁATY
SĄ NIEWAŻNE. W RAZIE REZY
DPŁATA NIE4-9PODLEGA
ZWROTOWI.
W
razie
jakichkolwiek
pytań – prosimy o k
sierpnia
- Tydzień Dobrej Nowiny w Skoczowie
mi.
Tygodnie Ewangelizacyjne
Zebrał Ks. A.P.

Tydzień Ewangelizacyjny
Dzięgielów
5–13 lipca
Już po raz 65!
Największa nasza otwarta letnia impreza
z 65, bo wszystko zaczęło się w Bytomiu-Miechowicach – na terenie Zakładów Matki Ewy von TieleInformator Parafialny nr 104/2014
12
u 1950 roku.
więć dni wykładów, seminariów, koncertów i spotkań.
ocznym porannym wykładowcą będzie nauczyciel Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie, teolog Grzego
Nasze Życie
„Diakonia w praktyce”
Po bardzo
dobrym ubiegłorocznym
oddźwięku
wśród parafian, ewangelicy skoczowscy
po raz drugi
zorganizowali
akcję „Diakonia w praktyce”. W okresie
przedpostnym
16.02-09.03
pomieszczenie
kancelarii wypełniało się artykułami spożywczymi oraz chemicznymi, które znosili wierni.
Każdy przyniósł coś, a w ogólnym rozrachunku uzyskano
bardzo wiele.
Zebrano m. in. 244 mydła
w kostce, 102 różnego typu
płynów, ok. 200 kg proszku do
prania, 40 szamponów, 116
opakowań herbaty, 106 budyniów, 75 butelek oleju, 192 kg
cukru, 163 kg mąki, 183 opakowania makaronu i 109 opakowań ryżu.
O rodzinach i samotnych
osobach, które potrzebują materialnego wsparcia, organizatorzy dowiedzieli się od radnych parafialnych oraz kilku
dyrektorów szkół z gmin Skoczów i Dębowiec.
Dzięki pomocy ponad 20. wolontariuszy posortowano najpierw zebrane dary według rodzaju produktu, a potem rozdzielono je na poszczególne rodziny. W ciągu następnych kilku dni prezenty zostały dostarczone do potrzebujących.
Informator Parafialny nr 104/2014
13
Ogółem pomocy udzielono 16 rodzinom, 7 osobom mieszkającym samotnie (głównie naszych parafian, ale też wiernych z kościoła rzymskokatolickiego).
Sam zawoziłem prezenty do kilku rodzin. Cieszył mnie widok wzruszenia i szczerych
podziękowań. Niektórzy byli totalnie zaskoczeni i mówili, że jeszcze nigdy nie otrzymali
takiej niespodzianki.
Mam po tej akcji wiele dobrych refleksji. Zakładam, że parafianie są zachęceni, by
dalej się angażować diakonijnie. Koszt jest niewielki, a radość z udzielonej pomocy bezcenna. Z drugiej strony przyznaję, że stoję przed dwoma wyzwaniami: pierwsze stanowi problem alkoholu w rodzinach. Generalnie przyjęliśmy zasadę, że nie przekazujemy
prezentów rodzinom z problemem alkoholowym. W tym roku jednak zgodziłem się na
dwa wyjątki. Przekonano mnie, że przecież dzieci nic nie mogą za uzależnienia rodziców.
Dlaczego odmawiać im pomocy, skoro ewidentnie widać, że są to biedne rodziny. Przygotowaliśmy więc dwa prezenty. Może ten drobny gest sprawi, że rodzice zrozumieją, ile
krzywdy wyrządzają sobie i swoim dzieciom? Bardzo bym chciał…
Drugie wyzwanie to marzenie, aby w tę akcję włączyły się też inne wspólnoty chrześcijańskie. Wtedy będziemy w stanie dotrzeć do większej ilości osób potrzebujących.
Taka pomoc stanowi wartościową uwerturę na okres Wielkiego Postu.
Ks. M. Czyż
Wieczór chwały w Pierśćcu
To znowu my – zespół „Be happy”. Mam nadzieję, że to dobra wiadomość. Mam
nadzieję, że jeszcze lepszą wiadomością jest fakt, że to nie ostatni raz. Przejdźmy jednak
do sedna sprawy, a mianowicie: co?, kiedy?, jak?, dlaczego? i po co?. A jakże, postaram
się odpowiedzieć poniżej na te pytania.
Co? – koncert, to to nie był. Wieczór chwały, uwielbienia, myślę, że z całą pewnością.
Koncert to wydarzenie, w którym najważniejszy jest wykonawca, a tu nie o to chodziło.
A więc publiczność, nie, też nie była najistotniejsza. Często, wspomniani już wykonawcy
mówią (w celu przysporzenia sobie sympatii publiczności), że są wspaniali, najlepsi. My
jednak, jako ,,śpiewacze”, nie mówiliśmy tego. To znaczy mówiliśmy, ale nie zgromadzonym w kościele, lecz raczej KOMUŚ, kto zgromadza wszystkich w swoim domu.
Kiedy? – akapit, w którym nie ma się co rozpisywać. W kościele w Pierśćcu, w sobotę 22.03. anno domini 2014. Punkt zrealizowano.
Jak? – z inicjatywą oczywiście naszego niezastąpionego dyrygenta – Janka Stebla.
To on wpadł na pomysł urządzania takich, nazwijmy to sobie, muzycznych zgromadzeń
i angażowania w nie nowych ludzi. Nie chodzi mi tu tylko o naszego gościa specjalnego
(podejrzewam, że przez skromność, nie chciałaby, żebym ją tak nazwała), o Jadzię Rudzką. Swoją drogą (i to nie tylko moje zdanie) spisała się świetnie. Chodzi także o muzyków. Kto był, ten mógł się przekonać, że tym razem prócz naszego śpiewu, można było
usłyszeć klawisz (Jan Stebel), gitarę (Szymon Wojnar), gitarę basową (Jerzy Krzemień)
14
Informator Parafialny nr 104/2014
oraz nowość: – perkusję (Piotr Krzemień) i gitarę elektryczną (Jan Jankowski). Również
mówca był nietuzinkowy – ksiądz Marcin Ratka-Matejko z pasją opowiadał o Pasji i pasjach Pana Jezusa.
Dlaczego? – no cóż, każdy czasem musi udowodnić swoje istnienie. W przypadku zespołu nie ma lepszego dowodu niż śpiewanie z większą liczą osób. Jak w amerykańskich
programach zawsze się mówi (brzmi to zawsze trochę, bardzo sztucznie), że wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną, tak my bez żadnej sztuczności, mogliśmy poczuć się jedną
wielką społecznością.
Po co? – myślę, że wyjawiłam już główny powód. Zresztą wyjawia go już sama nazwa
wydarzenia: „Wieczór chwały”. Wieczór oddawania chwały. Komu? – wiadomo. Jak? –
można się było przekonać. Dlaczego? – bo po prostu się należy. Po co? – każdy miał swój
własny powód i wszyscy mieliśmy wspólny. Wspólny powód był taki, żeby poczuć Bożą
obecność: ,,Gdzie dwóch lub trzech zgromadza się w moim Imieniu...”. Osobiste powody
były różne.
Gdyby Mickiewicz żył i wybierał się na to wydarzenie, pewnie powiedziałby coś
w stylu: ,,...do Twych świątyń progu iść za zwrócone życie podziękować Bogu.”
Czy wszystko się udało, czy się podobało, to muszą ocenić uczestnicy spotkania. Ćwiczyliśmy przez kilka prób, ale pewnie nie udało się wykluczyć jakichś improwizacji. Mam
nadzieję, że dla przybyłych był to dobry czas, bo dla nas wszystkich grających, śpiewających na pewno. Może moja relacja wzbudziła w kimś przekonanie, że szkoda, iż nie
zdecydował się przyjść. Już śpieszę z pociechą, względnie ocieram łzy – następny taki
wieczór (jeśli Bóg da) już w czerwcu! Liczymy, że następnym razem kościół będzie pękał
w szwach, zabraknie miejsc siedzących, a nas – mimo nagłośnienia – nie będzie słychać,
z powodu śpiewającego z nami tłumu. Zapraszamy!
Kornelia Kufeld
Informator Parafialny nr 104/2014
15
Koncert Tomka Żółtko w Skoczowie
29 marca w Miejskim Centrum Kultury „Pod Pegazem” nasza parafia wraz ze zborem
Wolnych Chrześcijan i zborem Zielonoświątkowym zorganizowała koncert Tomka Żółtko.
W koncercie wzięło udział ponad 100 osób. Rozpoczął się on wspólną modlitwą, którą
prowadził ks. Marcin Ratka-Matejko. W czasie koncertu artysta wykonywał swoje utwory, które przeplatał własnymi wierszami oraz przemyśleniami na temat życia, wiary, miłości, zaufania. Wokalista starał się cały czas utrzymywać nić relacji ze słuchającymi, zadając im różne
pytania i w ten
sposób skłaniając do refleksji. Koncert zakończył
się modlitwą,
którą poprowadził pastor
Jerzy Karzełek.
Po niej można
było porozmawiać z piosenkarzem, zakupić jego płyty i tomiki wierszy oraz otrzymać autograf. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy byli obecni na koncercie.
Sylwia Ratka-Matejko
16
Informator Parafialny nr 104/2014
Simoradz „po remoncie”
Dzięki dużej ofiarności naszych parafian możemy poszczycić się wieloma inwestycjami w parafii. Środki finansowe lokujemy w remonty kościołów, ale też salek, w których
odbywają się rozliczne zajęcia – szkółki niedzielne, spotkania młodzieżowe, próby chórów, godziny biblijne, spotkania koła pań, zebrania zarządów filiałów, rady parafialnej
oraz zebrania sprawozdawcze. Dzięki tym możliwościom lokalowym ubogacone jest
nasze życie parafialne. Jednak nasze kościoły i salki wymagają co jakiś czas remontów
i nakładów inwestycyjnych.
W tym roku udało się
wyremontować i zmodernizować salkę w Simoradzu. Bardzo sprawnie te
prace przeprowadziły firmy
budowlane pana Zbigniewa Gabrysia i Krzysztofa
Cienciały. Wiele wsparcia
i zaangażowania wykazali
również sami Simoradzanie. Domek przy kościele
został właściwie kompletnie przemodelowany. Wykonano nowoczesne zaplecze kuchenne (szafki, piec,
zmywarka, wyposażenie)
i sanitariaty (wcześniej stara toaleta z dawnych czasów). Całość jest ogrzewana gazem (wcześniej stary piec elektryczny), przez co salka będzie ciepła i przytulna również w chłodne dni.
Zborownicy z Simoradza są bardzo zadowoleni, co wyrazili swoją ofiarnością na ten
cel. Wszyscy niecierpliwie czekali na ostatnią niedzielę marca, kiedy to miało nastąpić
oficjalne otwarcie salki po remoncie. W tym dniu odbyło się pierwsze w dziejach Simoradza spotkanie przy kawie i ciastku w takiej formie. Początkowo organizatorzy obawiali
się o frekwencję, lecz udział parafian przerósł oczekiwania. Przybyło 55 osób. Dla części
wiernych zabrakło miejsca w środku, więc delektowali się pysznościami na zewnątrz.
Zgodnie postanowiono kontynuować tę nowość w każdą ostatnią niedzielę miesiąca po
nabożeństwie. Chcemy bowiem korzystać z naszych lokalowych możliwości aby umacniać i integrować naszą lokalną społeczność.
Jan Wojnar
Informator Parafialny nr 104/2014
17
***
Nie sposób wyrazić w kilku słowach wdzięczności dla wielu osób, które wzięły sobie
do serca remont domku w Simoradzu. Znacząca część wiernych dołożyła się finansowo
do tego projektu, składając ofiary. Kilka pań poświęciło niejedną godzinę, aby posprzątać i tchnąć w tę wewnętrzną przestrzeń dużą dawkę kobiecego ciepła. Wielkie pozytywne zaskoczenie stanowi „skrzyknięcie się” starszej młodzieży, która zasponsorowała
piec, zmywarkę, okap i lampy. Za przykładem młodzieży podążyło jeszcze kilku innych
parafian, którzy – oprócz ofiary na listę – zakupili sporą część asortymentu do kuchni.
Poszukujemy jeszcze darczyńców, którzy ufundowaliby nowe, składane stoliki oraz karnisze i firanki.
Nie sposób wymienić wszystkich, którzy dołożyli się do remontu. Chciałbym jednak
w tym miejscu podziękować szefom obu firm remontowych, panu Dariuszowi Foltynowi
za nadzorowanie prac oraz wykonanie (częściowo w formie zasponsorowania) stolarki,
jak też kuratorowi – Rajmundowi Raszykowi za sprawne koordynowanie całością projektu.
Ks. M. Czyż
18
Informator Parafialny nr 104/2014
Ekumeniczne Rekolekcje dla Nauczycieli
2 kwietnia 2014 r. po raz kolejny w Dębowcu odbyły się rekolekcje dla nauczycieli.
O godzinie 13:00 w kościele rozpoczęło się nabożeństwo, w którym uczestniczyli nauczyciele oraz panie dyrektor ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Udział wzięli również
księża z naszej parafii – ks. A. Podżorski, ks. Marcin Ratka-Matejko oraz z parafii rzymskokatolickiej w Dębowcu ks. Marian Kubecki. Gościem specjalnym był ojciec Donat,
franciszkanin z Rychwałdu, który prowadził rekolekcje dla dzieci i młodzieży.
Podczas nabożeństwa ks. Adam Podżorski wygłosił rozważanie zachęcające
do tego, aby bardziej słuchać Boga niż
ludzi – Ps 118,8. Sposób przekazu był
bardzo wciągający i inspirujący, o czym
świadczyły reakcje osób obecnych. Swoim śpiewem nabożeństwo upiększył chór
nauczycieli pod dyr. Tadeusza Kraszewskiego. Nabożeństwo zakończyło się
modlitwami intencyjnymi przeplatanymi
wspólnym śpiewem: „Zostań tu i ze mną
się módl. Razem czuwajmy”.
Druga część rekolekcji odbyła się w sali
w Domu Zborowym. Przy kawie, herbacie
i wspaniałych wypiekach, przygotowanych przez nauczycieli, mogliśmy spędzić
miło czas na wspólnych rozmowach, wymianie doświadczeń. Na temat działalności w zakonie mówił też o. Donat.
Po tak miłych chwilach, z Bożym błogosławieństwem rozeszliśmy się do swoich domów, mając nadzieję,
że i w przyszłym roku
będziemy mogli znów
wspólnie uczestniczyć
w rekolekcjach.
Sylwia Ratka-Matejko
Informator Parafialny nr 104/2014
19
Piękne rozpoczęcie Wielkiego Tygodnia
W poniedziałek 14 kwietnia już po raz trzeci w restauracji Mewa (w Harbutowicach)
mogliśmy przeżywać celebrowanie Paschy. Sala była wypełniona po brzegi wiernymi
z kilku Kościołów chrześcijańskich.
Judaizm i chrześcijaństwo są nierozerwalnie powiązane ze sobą. Ten ścisły związek
najlepiej widoczny jest w święcie Paschy. Pascha i Wielkanoc na ogół splatają się ze sobą
w czasie (zwykle jest to marzec lub początek kwietnia). Istotniejsza jest jednak w nich
duchowa współzależność i jedność.
Podczas tego wieczoru mogliśmy się kolejny raz przekonać, jak wyprowadzenie narodu żydowskiego z niewoli egipskiej zapowiedziało prawdziwe wybawienie całej ludzkości z niewoli grzechu przez prawdziwego Baranka, Mesjasza, Jezusa Chrystusa.
Wtedy w Egipcie, 14. dnia miesiąca Nisan, zabity został baranek, którego krew uratowała Izraelitów od śmierci pierworodnych. Niespełna 1500 lat później w Jerozolimie,
krew Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego została przelana na krzyżu także 14 dnia miesiąca Nisan i stała się ratunkiem od śmierci dla wszystkich narodów.
Podczas oczekiwania na gości
ks. Mirek Czyż zaprezentował zdjęcia z Izraela, co wraz z jego komentarzem przybliżyło nam zarówno historię, jak i współczesność Izraela.
Samą kolację paschalną poprowadził Igor Świderski, Żyd mesjański, urodzony w Rosji, który
aktualnie wraz z rodziną mieszka
w Niemczech. Z języka angielskiego tłumaczył Jerzy Marcol. Pieśnią służył zespół młodzieżowy
z Katowic – „Szczęśliwi Obecnością
Pana”. Uczta sederowa rozpoczęła
się zgodnie z tradycją od zapalenia świec i zmówienia modlitwy
po hebrajsku przez kobietę (Anna
Marcol).
Kolacja paschalna ma swój
określony porządek, czyli seder. Kolejne elementy kolacji paschalnej
przypominają o wyjściu Izraelitów
z Egiptu, o wyjściu z niewoli do
wolności. Uczestnicy przeżywają to,
spożywając potrawy w określonej
20
Informator Parafialny nr 104/2014
kolejności. Mają one symboliczne znaczenie. Według tradycji tymi potrawami są: maca
– niekwaszony chleb, wino, tarty chrzan, natka pietruszki moczona w słonej wodzie,
jajka i charoset wykonany z tartych jabłek, migdałów, orzechów i miodu. Spożywanie
tych potraw przeplata się z Hagadą, czyli opowieścią o historii Narodu Wybranego. Prowadzący spotkanie potrafił świetnie pokazać, że jest to jednocześnie historia naszego
zbawienia. Niesamowitym doświadczeniem było słuchanie, jak Żyd wskazuje na Jezusa
jako naszego Zbawiciela.
Bożena i Mieczysław Dutka
Wieści chórowe
Gloria w parafii partnerskiej
W ciągu zaledwie czterech dni (3-6 kwietnia 2014 r.), skoczowska „Gloria” odwiedziła pięć niemieckich miast: Poczdam, Magdeburg, Wuppertal, Hattingen, Marl, które
zostały ujęte w wyjazdowym programie chóru zaproszonego przez partnerską parafię
ewangelicką z Marl Hüls.
Głównym wyjazdowym celem chóru był udział w jubileuszowych uroczystościach
100- lecia ewangelickiego kościoła Pauluskirche w Marl Hüls. Dwudniowe jubileuszowe
uroczystości zainaugurowano sobotnim koncertem chórów (5.04), zaś zwieńczono uroczystym niedzielnym nabożeństwem (6.04). W obu wydarzeniach udział wzięła wielka
rzesza uczestników, co w sytuacji niemieckiego Kościoła stanowi pozytywny przejaw pod
względem frekwencji. Informator Parafialny nr 104/2014
21
Sobotni koncert rozpoczął powitaniem i modlitwą proboszcz miejscowej parafii – ks.
Roland Wanke. Program koncertu wypełnił miejscowy chór pod dyr. Charlote Charlier,
który zaśpiewał dwie pieśni oraz skoczowski chór „Gloria”, który wystąpił z ponad godzinnym programem pieśni w zestawieniu chóru żeńskiego pod dyr. Gabrieli Targosz
oraz mieszanego i męskiego pod dyr. Bolesława Nogi.
Występ skoczowian został bardzo pozytywnie i entuzjastycznie przyjęty przez niemieckich słuchaczy, którzy nagrodzili skoczowskich chórzystów gromkimi oklaskami
na stojąco, zmuszając do bisowania. Koncert prowadził ks. Andrzej Czyż, który przed
22
Informator Parafialny nr 104/2014
20. laty zainicjował partnerskie kontakty pomiędzy ewangelickimi parafiami Skoczów
– Marl. W drugim dniu jubileuszu w uroczystym nabożeństwie udział wzięli przedstawiciele
Ewangelickiego Niemieckiego Kościoła, duchowni Kościoła Rzymskokatolickiego i innych
wyznań, przedstawiciele władz samorządowych z burmistrzem Marl – Wernerem Arndt.
Niedzielny program muzyczny również wypełnił śpiew „Glorii”, miejscowego chóru
oraz orkiestry puzonistów. Chórzyści „Glorii” otrzymali wiele podziękowań za przyjęcie
zaproszenia i przybycie do Marl, a przede wszystkim za wspaniały koncert, który określono najpiękniejszym jubileuszowym upominkiem dla parafian i mieszkańców Marl. Wyjątkowa atmosfera jubileuszowych uroczystości oraz autentyczna wdzięczność
gospodarzy doceniających kunszt amatorskiego śpiewu na Chwałę Panu na długo pozostanie w pamięci chórzystów. Mamy nadzieję, że nasz śpiew płynący z serc do serc rozbudził choć w części słuchaczy świadomość, że warto żyć bliżej Bożych spraw i patrzeć
w przyszłość nie tylko z perspektywy zdobywania dóbr materialnych, ale i tych duchowych. „Soli Deo Gloria” - „Chwała niech będzie Panu” .
Władysław W. Orawski
Informator Parafialny nr 104/2014
23
Reklamy i ogłoszenia
FIRMA SPRZĄTAJĄCA ŚWIETLIKI - usługi porządkowe dla firm i domu
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług:
- sprzątanie biur i mieszkań, mycie okien
- pranie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej i samochodowej
- sprzątanie poremontowe
- całoroczna opieka nad grobami
oraz wiele innych usług
- realizujemy zlecenia stałe i jednorazowe
Więcej szczegółów na: www.firmaswietliki.pl
kontakt: Bogumiła i Leszek Sztefka, Dzięgielów, ul. Cieszyńska 29
tel: 512 635 135; 505 146 799
e-mail: [email protected]
biuro: Cieszyn, Plac Wolności 3 (II piętro)
Zapraszamy: poniedziałki, środy, piątki od 16-17
Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy regularnie opłacają składkę kościelną.
Wpłaty można uiszczać w kancelarii parafialnej lub wpłacając na konto w Banku
Spółdzielczym:
63 8126 0007 0009 5136 2000 0010
z dopiskiem:„darowizna na cele kultu”
Sumę przeznaczoną na składkę parafialną można odliczyć od podatku w rocznym sprawozdaniu podatkowym (jeżeli jest wpłacona przez bank). Spore grono
naszych parafian korzysta z możliwości tzw. automatycznego przelewu przez swój
bank.
Poniżej zamieszczamy wyciąg z Regulaminu Parafialnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP dotyczący zasad opłacania składki kościelnej:
§7.1. Każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wynosić co
najmniej 1% jego dochodu. Z opłacania składki są zwolnieni uczniowie i studenci
nie posiadający własnych dochodów.
24
Informator Parafialny nr 104/2014
rozwiązane odetnij i włóż do koperty
#
Kącik dla dzieci
Witajcie, tym razem mamy dla Was zagadki z rozdziałów 9-12 Ewangelii Łukasza. Najpierw
przeczytajcie uważnie wskazane fragmenty, a później bez problemu rozwiążecie poniższe zadania.
1. Dopasuj właściwy przymiotnik do osoby, którą opisuje.
miłosierny
sługa
głupi
faryzeusze
obłudni
Samarytanin
niewierny
bogacz
2.Uzupełnij wersety:
Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się ……….......... samego siebie i bierze …………… swój
na siebie ….............................., i …................................. mnie.
Albowiem gdzie jest …............... wasz, tam będzie i …………........ wasze.
Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają …............................................. i strzegą go.
3. W literowym wężu ukryte są dwa imiona. Aby je przeczytać, wykreśl najpierw wszystkie litery
K, D, Y, T.
DYMTYOJKŻKEYKDSTKDZYKELYKITDASYTZYK
Gdzie i podczas jakiego wydarzenia Pan Jezus spotkał się z nimi?
.......................................................................................................
4. Czego uczą nas poszczególne przypowieści, które Pan Jezus opowiedział w przeczytanych przez
ciebie fragmentach Ew. Łukasza? Połącz przypowieść (cyfra) z jej wytłumaczeniem (litera). Jeśli
masz z tym zadaniem problemy, przeczytaj podane fragmenty jeszcze raz.
1. Głupi bogacz
2. Przyjaciel o północy
3. Miłosierny Samarytanin
4. Wierny sługa
5. Zapalona świeca
A. Ważne jest to, co jest w naszym sercu i jak się zachowujemy, a nie ile pieniędzy posiadamy
B. Chrześcijanin powinien pomóc każdemu, kto tego potrzebuje
C. Powinniśmy być zawsze gotowi, bo nie wiemy, kiedy Pan Jezus przyjdzie znów
D. Chrześcijanin ma być wzorem dla innych, gdyż jego zachowanie świadczy o jego wierze
E. Chrześcijanin powinien być wytrwały w modlitwie
1 - ........
2 -........
3 - ........
4 - ........
Informator Parafialny nr 104/2014
5 - ........
25
26
Informator Parafialny nr 104/2014
20.
8.
5.
4.
25.
23.
17.
14.
13.
12.
10.
26.
24.
22.
21.
19.
18.
16.
15.
11.
9.
7.
6.
3.
2.
1.
5. Krzyżówka dotycząca ostatnich dni życia Jezusa na ziemi
1. J 18,1 - (...) Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok ........
2. J 12,13 – Wołano: ......! Błogosławiony, który przychodzi
w imieniu Pańskim.
3. Łk 24,14 – Uczniowie ......... z sobą o tych wszystkich wydarzeniach
4. Łk 23,55 - ...... też za nim niewiasty, które razem z Jezusem przybyły
do Galilei.
5. Łk 24,3 – nie znalazły ciała Pana………..
6. J 20,28 - .......... rzekł: „Pan mój i Bóg mój”
7. J 13, 8 – Odpowiedział mu Jezus: ”Jeśli cię nie .... ,
nie będziesz miał działu ze mną”.
8. Łk 24, 17 – I ………….. przygnębieni
9. J 15,13 – …… swoje kładzie za przyjaciół swoich…
10. Łk 24, 7 - ..... Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi
11. Mk 16,14 – Na koniec ukazał się ……….. uczniom
12. J 20,5 – A nachyliwszy się, ujrzał ..... prześcieradła
13. Mt 28,1 – A po sabacie, o …… pierwszego dnia tygodnia
14. Mk 14,10 A Judasz ………..
15. Mt 28,2 – I oto powstało ...... trzęsienie ziemi.
16. J 19,41 – A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ..........
17. J 13,2 – A podczas wieczerzy, gdy ….. wzbudził w sercu Judasza
18. J 20,11 – Ale ...... stała zewnątrz grobu.
19. Łk 24,42 – Oni podali Mu ....... pieczonej ryby.
20.
Łk 23,55- Widziały grób oraz jak składano ....... jego
21. Mk 15,43 - .......... wszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa
22. J 13, 30 – Wziąwszy kawałek ….., natychmiast wyszedł.
23. J 19,38 – Przyszedł też …….
24. Łk 24,13 – Dwaj z nich szli do miasteczka zwanego ............
25. Łk 24,18 – A odpowiadając jeden, imieniem ....
26. Mk 16,15 – I rzekł im: „Idąc na cały świat i głoście ........
Propozycja dla najmłodszych. Pokoloruj obrazek: Nakarmienie pięciu tysięcy. Poproś kogoś,
aby przeczytał Ci historię zapisaną w Ew. Łukasza 9,10-17.
Jubileusz reformacji
W związku z jubileuszem Reformacji publikujemy dalszą część niewielkiego dzieła
pt.: „Krótka Historya Reformacyi – dla użytku ewangielickiej młodzieży”, spisana przez
Jana Śliwkę, nauczyciela w Cieszynie. Redakcja zachowuje wierność stylowi tamtej epoki
i nie dokonuje żadnej ingerencji w tekst (cz. 2).
II. Przygotowanie reformacyi
2. Waldus
Piotr Waldus, mąż pełen czystego rozumu i serca (umysłu), był zamożnym kupcem
w mieście Lyon we Francyi, około roku 1160. Czytanie nabożnych ksiąg, dawniejszych ojców (nauczycieli) kościelnych, umocniło go w przekonaniu, że się kościół od pierwotnej
czystości wiary wielce oddalił. Ażeby się o tem doskonalej przeświadczyć, życzył sobie
poznać Pismo św., z którego dotąd tylko ewangielie i lekcye niedzielne czytywać słyszał.
Lecz gdzież miał wziąć biblię? To robiło mu wielkie trudności, ponieważ na on czas biblia
bardzo rzadko na świecie się znajdowała. Wtedy nie było jeszcze drukarni, a biblie, jako
Informator Parafialny nr 104/2014
27
też i wszystkie inne książki musiały być odpisowane i były dlatego bardzo drogie. Lecz kto szuka, ten
znajduje. Piotr Waldus miał między księżą dwóch
przyjacieli, którzy życzeniu jego zadosyć uczynili.
Nuż czytał Waldus gorliwie w biblii i pomnażał się
coraz więcej w znajomości i wierze chrześciańskiej. Uszczęśliwiony prawdą ewangielii, życzył
i innym tejże szczęśliwości. Przeto rozdawszy swoję majętność, częścią na odpisy biblijne, częścią
ubogim, obchodził krainę, opowiadając czystą
ewangielię ludowi. Wielki lud przychodził do
niego i rad go słuchał. A ponieważ i znakomici
mężowie czystą naukę przyjęli, tedy miał Waldus w krótce wiele pomocników, którzy równi
z nim ewangielię opowiadali. Wszakże znaleźli
się pomiędzy słuchaczami tacy, którzy wszystko
księży i biskupowi donieśli, a ten zakazał ostro
Waldusowi i naśladowcom jego, żeby Pisma
św. więcej nie opowiadali. Ci zaś, pomni słów
apostolskich „że Boga trzeba więcej słuchać
niż ludzi” nie przestawali mówić i uczyć. Około roku
1170 miał już Waldus znaczny zbór naśladowców – Waldensami nazwanych – a liczba
ich pomnażała się na każdy dzień.
Tedy papież, dowiedziawszy się o tem, rzucił bulę klątwy1 na Waldusa i jego naśladowców, a zatem wszczęło się wielkie prześladowanie przeciwko nim. Piotr Waldus
i wiele naśladowców jego musieli ojczyznę opuścić, a w innych krajach przytułku szukać. Lecz to rozproszenie ich obrócił Pan Bóg na dobre; onito roznieśli czystą naukę
ewangielii po różnych krainach, osobliwie w Niemczech i Czechach, która się tam zakrzewiła, później wzrosła i zbawienne wydała owoce. Piotr Waldus znalazł po długich
prześladowaniach, w Czechach bezpieczny przytułek, gdzie też umarł około roku 1200.
Naśladowcy jego odznaczali się nie tylko czystą nauką ale też życiem cnotliwem i obcowaniem niepokalanem. Aż po dziś dzień znajdują się jeszcze w sardyńskiem państwie2,
w Sabaudyi i innych niektórych krajach zbory ich. Waldensowie stal się pierwszemi poprzednikami reformacyi.
opr. ks. M. Czyż
1
Każdy, na kogo bula klątwy (dekret papieski) była rzucona, był z kościoła wyłączony, utracił prawa
obywatelskie, a gdy umarł nie pogrzebiono go po chrześcijańsku.
2
Królestwo Sardynii i jego (od 1743 r.) integralna część Księstwo Sabaudii-Piemontu, to tereny
znajdujący się na terytorium współczesnych Włoch. W roku wydania książki (1859 r.) było to samodzielne królestwo. Dokładnie w 1859 r. Królestwo Sardynii stanęło na czele procesu jednoczenia Półwyspu Apenińskiego,
które dokonało się ostatecznie w 1970 r. i znane jest jako Zjednoczenie Włoch – [przypis własny: M. Czyż].
28
Informator Parafialny nr 104/2014
Z życia kościoła
13-19 lutego – parafie w Wiśle Malince oraz w Dzięgielowie zorganizowały kolejny
wspólny projekt, w ramach którego w naszej Diecezji przebywał dyrektor Misji „Neues
Leben” z Niemiec – Wilfried Schulte oraz jego żona Doris – ewangelistka i wykładowczyni.
W ramach ich wizyty odbyło się m. in. spotkanie dla księży na temat sytuacji chrześcijaństwa w sekularyzującej się Europie, a także rekolekcje dla sióstr diakonis z Dzięgielowa.
23 lutego – w sali budynku Augustany w Bielsku-Białej odbyła się kolejna sesja Synodu diecezji cieszyńskiej. Przed rozpoczęciem obrad bp Paweł Anweiler wspomniał
zmarłego niedawno bp. Tadeusza Szurmana. Podczas obrad Biskup Cieszyński został
odznaczony Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Wiosenna
sesja Synodu miała charakter sprawozdawczy, wzięli w niej udział przedstawiciele z naszej parafii.
7-9 marca – w Pisku w Republice Czeskiej odbył się „Weekend dla kobiet”. W spotkaniu wzięły udział panie z różnych miejscowości z obu stron Olzy. Temat spotkania:
„Zmiany? Zmiany! Zmiany”. Wykłady poprowadziły: dk. Aleksandra Błahut-Kowalczyk
oraz posłanka Aleksandra Trybuś. Przy tej okazji odbyła się promocja książki „Postylla
kobiet” (zbiór kazań opracowanych wyłącznie przez kobiety).
17-20 marca – W Centrum Luterańskim w Warszawie odbyły się warsztaty kompetencji komunikacyjnych i mediacyjnych: „Jak rozwiązywać konflikty w Kościele”. Wzięli
w nich udział proboszczowie, członkowie Synodów, Rad Diecezjalnych i Parafialnych, jak
również pracownicy Kościoła wszystkich szczebli z pięciu diecezji.
23 marca – w kościele Jezusowym w Cieszynie, a następnie w kościele Eben-Ezer w Dzięgielowie odbyły się
uroczyste nabożeństwa wspomnieniowe w 100. rocznicę
urodzin ks. dr. Alfreda Jaguckiego. Ks. dr Alfred Jagucki
był człowiekiem ogromnej wiedzy i głębokiej wiary, a jednocześnie niezwykłej dobroci. Przez wiele lat przewodził
ewangelickiemu ruchowi ewangelizacyjno-misyjnemu.
Był członkiem Synodu Kościoła i radcą Wydziału Synodalnego (Rady Synodalnej). Napisał kilka książek teologicznych i setki artykułów w prasie kościelnej
27–29 marca – w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja „Koncepcje pracy z ojcami w kontekście
Unii Europejskiej”. Zwieńczyła ona cykl spotkań w ramach projektu Grundtviga „Uczenie się przez całe życie”.
Jej uczestnikami, jak i całego projektu, byli mężczyźni
z Austrii, Niemiec, Szwajcarii i Polski.
Informator Parafialny nr 104/2014
29
29 marca – w kościele Jezusowym w Cieszynie odbył się pogrzeb śp. ks. Jana Grossa, który
zmarł 25 marca w wieku 76 lat. Ks. Jan Gross
był proboszczem parafii ewangelickiej w Mikołowie (1978-2004), radcą Konsystorza (19902001), prezesem Synodu Kościoła (2002-2007),
wybitnym ekumenistą i znawcą liturgii.
3 kwietnia – w Centrum Luterańskim
w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona prezentacji programu duszpastersko-terapeutycznego „Duchowość” Ewangelickiego
Duszpasterstwa Więziennego w Polsce.
8 kwietnia – w czasie konferencji duchownych diecezji katowickiej, w tajnym głosowaniu,
jednogłośnie wybrano ks. dr. Mariana Niemca
jako kandydata duchownych na urząd biskupa
katowickiego. Spotkanie prowadził zwierzchnik
Kościoła bp Jerzy Samiec. Zgodnie z prawem,
świeccy synodałowie mogą także zgłosić kandydatury innych księży. W kwietniu zainaugurowano działalność Kapituły Funduszu
Stypendialnego im. Bp. Tadeusza
Szurmana. Każdego roku, zdolnej
artystycznie młodzieży (do 24 roku
życia) będzie przyznawane stypendium w wysokości 1000 Euro.
W 2014 r. wnioski można składać
do 15 maja. Szczegóły na stronie
www.katowice.luteranie.pl.
Z inicjatywy parafii ewangelickich w Gliwicach i Miechowicach powstała Chrześcijańska Telewizja Internetowa. Można ją
wywołać, klikając ten tytuł w popularnym
portalu youtube. Krótkie rozważania i zamyślenia biblijne prowadzą nasi księża.
Zachęcamy internautów do wirtualnego
korzystania ze skarbnicy Słowa Bożego.
opr. ks. M. Ratka-Matejko
30
Informator Parafialny nr 104/2014
Biblioteka
Jennifer Strickland „Idealna Dziewczyna”
Obecnie wiele nastoletnich dziewcząt na całym świecie pragnie zostać modelkami.
Praca w tej branży wydaje się być fascynująca, barwna, kojarzy się z lukratywnymi kontraktami, szalonymi podróżami i ciekawymi znajomościami, czyli tym, czego wiele z nich
w rodzinnym mieście nie będzie miało okazji nigdy zaznać… Do pracy w zawodzie modelki przyciąga dziewczyny również pragnienie posiadania modnych ubrań, nienagannej
sylwetki i nieskazitelnej cery, gdyż taki obraz kobiety kojarzy się nastolatkom z byciem
sławną, piękną i bogatą. Mało która dopuszcza do świadomości kulisy pokazów, które są
pełne chaosu i wzajemnej nienawiści pomiędzy modelkami, a także o codzienności tych,
które za pracę na wybiegu płacą najwyższą cenę – oddają swoją duszę lub swoje ciało. Książka „Idealna Dziewczyna” opisuje losy dziewczyny Jennifer Strickland, która już
w wieku ośmiu lat weszła w świat mody, który miał ją doprowadzić do wielkiej kariery.
Na zewnątrz rzeczywistość wydawała się niczym z bajki – pracowała dla Giorgio Armaniego, reklamowała firmy, takie jak Oil of Olay czy Mercedes Benz. Jej fotografie pojawiły się w „Cosmopolitan”, „Voque”, „Glamour”. Brała też udział w wielu reklamach
telewizyjnych. Ponadto pracowała dla Ford Models NYC, Niny Blanchard w Los Angeles,
Fashion Model Management w Mediolanie i NOVA Models w Monachium.
Jednym słowem Jennifer Strickland stała się znaną i wziętą modelką. Po początkowych sukcesach i pozornym poczuciu spełnienia doszła do wniosku, że kariera modelki
nie prowadzi tak naprawdę do szczęścia i satysfakcji...
Idealna dziewczyna to pasjonująca historia podróży Jennifer w odkrywaniu prawdziwego celu w życiu poprzez wgląd w rzeczywistość świata modelingu, reklamy i mody.
Książka ukazuje prawdziwe oblicze środowiska modelingu oraz prawdziwość francuskiego określenia modelki – mannequin. Uzupełniona o przedmowę Anny Jamróz,
Miss Polski 2009, jest jedną z niewielu książek usiłujących walczyć z kultem ciała oraz
nienaturalnej chudości.
Jennifer Strickland uświadamia czytelnikom, jakie kryteria panują w świecie mody,
gdyż pomimo licznych zgonów modelek, bojkotu anorektyczek przed niektórymi poka-
Informator Parafialny nr 104/2014
31
zami wciąż ekstremalnie wychudzone ciała są tymi, które się sprzedają i tymi, za które
projektanci i agencje gotowe są zapłacić miliony.
„Uwierzywszy w kłamstwa o miłości, urodzie i szczęściu, które świat sprzedaje
kobietom, ścigałam perfekcję, dopóki to poszukiwanie o mało mnie nie zabiło: doskonały rozmiar, doskonały kształt, doskonały wygląd, doskonała studentka, doskonała
córka, doskonała droga, doskonała ucieczka” – to słowa byłej modelki, która w końcu
po licznych zmaganiach z samą sobą i trendami panującymi w świecie mody dzięki wierze zdołała w końcu odnaleźć samą siebie. Dlatego jej książka powinna stać się lekturą
każdej aspirującej do roli modelki dziewczyny, a także tych wszystkich osób, które – nie
patrząc na skutki uboczne restrykcyjnej diety i krzywdę, jaką wyrządzają swoim bliskim
– za wszelką cenę dążą do doskonałości... Sława w blasku fleszy wciąga i uzależnia, dlatego nie należy oceniać byłej modelki,
tylko docenić jej siłę wewnętrzną i odwagę w wyrwaniu się od zgubnego wpływu modelingu. a także wyciągnąć wnioski na swoją własną przyszłość.
Joanna Jankowska
Zapisano w księgach parafialnych
Chrzty:
Patrycjusz Ziebura
Kamil Nowak
Wiktoria Chrapek
Agnieszka Janik
Lena Cieślar
Julia Gajdek
Czesław Kurek
Wiktor Jaworski
Jan Nawrat
23.02.2014
02.03.2014
02.03.2014
15.03.2014
23.03.2014
06.04.2014
13.04.2014
17.04.2014 21.04.2014
Pogrzeby:
Włodzimierz Podobiński-Rotter
Zdzisław Sabela
Władysław Malik
Jerzy Guznar
Erwin Krużołek
Gertruda Macura
Adam Cywka
32
lat 92
lat 76
lat 78
lat 61
lat 69
lat 71
lat 76
Skoczów, ul. Morcinka
Skoczów, ul. Wiślańska
Skoczów, ul. Górny Bór
Skoczów, ul. Torowa
Godziszów
Pogórze, ul. Wspaniała
Łączka, ul. Wspólna
Skoczów, ul. Zabawa
Skoczów, ul. Kiczycka
27.02.2014
02.03.2014
06.03.2014
18.03.2014
23.03.2014
05.04.2014
16.04.2014
Skoczów, ul. Cieszyńska
Żory, ul. Korfantego
Iskrzyczyn, ul. Łagodna
Kraków
Pierściec, ul. Dworska
Pogórze, ul. Bielska
Bielsko-Biała
Informator Parafialny nr 103/2014
Spotkania parafialne
GODZINY BIBLIJNE
Skoczów czwartek godz. 18.00
oprócz 1. czwartku miesiąca
Dębowiec poniedziałek godz. 17.00
Pierściec środa godz. 18.00
ZEBRANIA MŁODZIEŻY
Skoczów sobota godz. 18.00
Dębowiec piątek godz. 17.30
SZKÓŁKI NIEDZIELNE
Skoczów godz. 8.00 i 10.00
Dębowiec podczas nabożeństwa
Pierściec podczas nabożeństwa
Simoradz podczas nabożeństwa
ZEBRANIA
MAŁŻEŃSKIE trzecia niedziela godz. 16.00
MĘŻCZYZN trzeci piątek godz. 19.00
SOBOTNIE SPOTKANIA Z BIBLIĄ
trzecia sobota godz. 18.00
KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:
poniedziałek - czwartek godz. 10.00-14.00
piątek godz. 14.00-18.00
w niedziele i święta przed i po nabożeństwie
PRÓBY CHÓRÓW I ZESPOŁÓW
Chór męski i żeński pon godz. 18.30
Chór mieszany wt godz. 18.00
Chór dziecięcy Nadzieja sob godz. 9.45
Zespół Dzwonków pon godz. 18.00
KOŁA PAŃ
Skoczów 1.śr m-ca godz.17.00
Dębowiec 2.śr m-ca godz.17.00
Pierściec pt po 1.śr m-ca godz.16.00
Simoradz 1.pt m-ca godz.14.30
Zespół młodzieżowy 20+ czw godz. 19.00
Zespół Be Happy pt godz.19.00
Chór w Dębowcu wt godz.19.00
Chór dziecięcy w Dębowcu pt godz.14.00
Parafia Ewangelicko-Augsburska
43-430 Skoczów, ul Z.Kossak-Szatkowskiej 74 tel./fax 853 34 91
www.skoczow.luteranie.pl e-mail: [email protected]
Konto Bankowe 63 8126 0007 0009 5136 2000 0010
Transmisja nabożeństw Młodzież Zesół Dzwonków Chór Gloria Filiał Dębowiec Chór Dębowiec Zespół Vocalis
Biblioteka
Proboszcz ks. Adam Podżorski Proboszcz pom. ks. Mirosław Czyż Wikariusz ks. Marcin Ratka-Matejko
Ks. Andrzej Czyż www.transmisja.skoczow.pl
www.mlodziez.skoczow.pl; www.mlodziezdebowiec.pl.tl
www.zespoldzwonkow.pl
www.gloria.skoczow.pl; [email protected]
www.debowiec.luteranie.pl
www.debowiec-chor.luteranie.pl
www.vocalis.pl
www.biblioteka.skoczow.pl
tel. 853 34 91 e-mail: [email protected]
tel. 853 34 91 e-mail: [email protected]
tel. 853 34 91 e-mail: [email protected]
tel. 853 03 89
Informator parafialny Pismo Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie
Adres Redakcji: 43-430 Skoczów, ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 74 ( 33 853 34 91
Redakcja: ks. Mirosław Czyż, ks. Marcin Ratka-Matejko
Skład i druk:
Skoczów, ul. Cieszyńska 9, tel. 33 853 22 55, [email protected]
Informator Parafialny nr 103/2014
33
4 maja
11 maja
4. N. po Wielkanocy
2. N. po Wielkanocy
3. N. po Wielkanocy
PLAN NABOŻEŃSTW
18 maja
8:30
8:30
DĘBOWIEC
8:30
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
Plan nabożeństw
SKOCZÓW
10:00
17:30
10:00
--------
16:30
8:30
10:00
--------
17:00
10:00
SIMORADZ PIERŚCIEC
8:00 młodz. i 10:00
8:00 i 10:00
8:00 młodz. i 10:00 –
8:00 i 10:00
17:00 – egzamin
--------
Pamiątka
poświęcenia
--------
50- i 60-lecie konfirmacji
5. N. po Wielkanocy
Wniebowstąpienie
Pańskie
9:00 – KONFIRMACJA
-------
--------
--------
25 maja
6. N. po Wielkanocy
8:00 i 10:00
17:00
--------
10:00
10:00
10:00
8:30
8:30
10:00
10:00
10:00
10:00
konfirmantów
1 czerwca
1. Święto Zesłania
Ducha Św.
17:00
--------
29 maja
8 czerwca
2. Święto Zesłania
Ducha Św.
Pamiątka poświęcenia
9:00 – poranek pieśni
10:00 – nabożeństwo
8:00 i 10:00
8:30
-------
8:00 młodz. i 10:00
Zak. Roku Szkolnego
8:00 i 10:00
Pamiątka
poświęcenia
10:00
8:00 i 10:00
10:00
9 czerwca
Święto Trójcy
Świętej
4. Niedziela
po Trójcy Św.
1. Niedziela
po Trójcy Św.
2. Niedziela
po Trójcy Św.
3. Niedziela
po Trójcy Św.
15 czerwca
22 czerwca
29 czerwca
6 lipca
13 lipca
Spowiedź i Komunia Święta w Skoczowie odbywa się w każdą niedzielę o godz. 9:00
W 2. niedzielę miesiąca księża ze Skoczowa prowadzą nabożeństwa w Ogrodzonej o godz. 8:30
34
^^//WZ^:
ŶĂŵĂũſǁŬħ͕ǁĞĞŬĞŶĚLJ͕ǁĂŬĂĐũĞ͕ǁLJũĂnjĚLJŐƌƵƉŽǁĞ͘͘͘ʹ^hWZZdz͊͊͊
tĞůůŶĞƐƐŚŽƚĞůWŽĚ<LJēŵŽůĞŵŝĞŶƚƌƵŵƌĞŬƌĞĂĐLJũŶŽͲǁLJƉŽĐnjLJŶŬŽǁĞWŽůĂŶŬĂƚŽƵŶŝŬĂůŶĞŽďŝĞŬƚLJ͕ƉŽųŽǏŽŶĞǁŵĂůŽǁŶŝĐnjĞũ
ĐnjħƑĐŝ ĞƐŬŝĚƵ ŝĞƐnjLJŷƐŬŝĞŐŽ ǁƑƌſĚ ǁŝĞŬŽǁLJĐŚ ƑǁŝĞƌŬſǁ͕ ŐſƌƐŬŝĐŚ ƉŽƚŽŬſǁ͕ ƚƌĂƐ ƌŽǁĞƌŽǁLJĐŚ ŝ ƉŽƉƵůĂƌŶLJĐŚ ƐnjůĂŬſǁ
ƚƵƌLJƐƚLJĐnjŶLJĐŚ͘
tĞůůŶĞƐƐŚŽƚĞůWŽĚ<LJēŵŽůĞŵͲ
ƚLJůŬŽϲϬŬŵŽĚ^ŬŽĐnjŽǁĂ͊
9 ĂŬǁĂƚĞƌŽǁĂŶŝĞĚůĂϴϬŽƐſďǁƉŽŬŽũĂĐŚƐƚĂŶĚĂƌĚŝƌŽĚnjŝŶŶLJĐŚĂƉĂƌƚĂŵĞŶƚĂĐŚ
9 ϯƐĂůĞŶĂŽƌŐĂŶŝnjĂĐũĞŝŵƉƌĞnjŽŬŽůŝĐnjŶŽƑĐŝŽǁLJĐŚ͕ƐnjŬŽůĞŷĐnjLJƐƉŽƚŬĂŷďŝnjŶĞƐŽǁLJĐŚ
9 ZĞŐŝŽŶĂůŶĂŬĂƌĐnjŵĂnjĚŽƐŬŽŶĂųČŬƵĐŚŶŝČŝnjŵŝŶŝďƌŽǁĂƌĞŵ
9 ĂƐĞŶ͕ũĂĐƵnjnjŝnjŚLJĚƌŽŵĂƐĂǏĞŵ͕ϯƐĂƵŶLJͲĮŷƐŬĂ͕ƚƵƌĞĐŬĂŝďŝŽƐĂƵŶĂnjŝŽųŽǁĂ͕ĐŚŽĚŶŝŬ<ŶĞŝƉƉĂ
9 BĂǍŶŝĂŚŽƚĞůŽǁĂʹŬČƉŝĞůĞǁŬĂĚnjŝĂĐŚʹƐŽĚŽǁĞ͕njŝŽųŽǁĞŝƐŽůŶĞ
9 DĂƐĂǏĞŝnjĂďŝĞŐŝŶĂƚǁĂƌnj
9 <ƌħŐŝĞůŶŝĂ͕ďŝůĂƌĚ͕ƐĂůŬĂĮƚŶĞƐƐ
,ŽƌŶş>ŽŵŶĄϭϰϬ͕ϳϯϵϵϭ,ŽƌŶş>ŽŵŶĄ͕ǁǁǁ͘ƉŽĚŬLJĐŵŽůĞŵ͘Đnj
ĞŶƚƌƵŵƌĞŬƌĞĂĐLJũŶŽͲǁLJƉŽĐnjLJŶŬŽǁĞWŽůĂŶŬĂͲnjĂůĞĚǁŝĞϱϬŬŵŽĚ^ŬŽĐnjŽǁĂ͊
9 ĂŬǁĂƚĞƌŽǁĂŶŝĞ ĚůĂ ϭϳϬ ŽƐſď ʹ ƌŽĚnjŝŶŶĞ ĚŽŵŬŝ͕ ďƵĚLJŶĞŬ ƚƵƌLJƐƚLJĐnjŶLJ njƉŽŬŽũĂŵŝ ǁLJƉŽƐĂǏŽŶLJŵŝ ǁ ųſǏŬĂ
ƉŝħƚƌŽǁĞŽƌĂnjŽďŝĞŬƚLJŚŽƚĞůŽǁĞŽƉŽĚǁLJǏƐnjŽŶLJŵƐƚĂŶĚĂƌĚnjŝĞ
9 dZ<:>dDͲnjĞǁŶħƚƌnjLJďĂƐĞŶnjŽŐƌnjĞǁĂŶČǁŽĚČ͕ŬŽƌƚƚĞŶŝƐŽǁLJ͕ďŽŝƐŬŽĚŽƐŝĂƚŬſǁŬŝ
9 dZ<:/DͲǁųĂƐŶLJƐƚŽŬŶĂƌĐŝĂƌƐŬŝʹĚŽƑŶŝĞǏĂŶLJŝŽƑǁŝĞƚůŽŶLJ
9 WKEdKͲƌĞƐƚĂƵƌĂĐũĂnjŬŽŵŝŶŬŝĞŵ͕ǁŝŶŝĂƌŶŝĂ͕ũĂĚĂůŶŝĂ͕ƐĂůĞƐƉŽƚŬĂŷ͕ŬƌħŐŝĞůŶŝĂ͕ďŝůĂƌĚ͕ƉŝųŬĂƌnjLJŬŝ͕ũĂĐƵnjnjŝ͕ƐĂƵŶĂ
WşƐĞŬ Ƶ:ĂďůƵŶŬŽǀĂ Ϭϭϳ͕ ϳϯϵ ϴϰ :ĂďůƵŶŬŽǀ͕ ǁǁǁ͘ŚŽƚĞůƉŽůĂŶŬĂ͘Đnj
ŚħƚŶŝĞƵĚnjŝĞůŝŵLJŝŶĨŽƌŵĂĐũŝŽƌĂnjĚŽŬŽŶĂŵLJĚůĂWĂŷƐƚǁĂƌĞnjĞƌǁĂĐũŝƉŽďLJƚƵ;ŬŽŵƵŶŝŬĂĐũĂǁũħnjLJŬƵƉŽůƐŬŝŵͿ͗
/njĂďĞůĂ:ĂŶŝŬ͕ĞͲŵĂŝů͗ŵĂƌŬĞƟŶŐΛƉŽĚŬLJĐŵŽůĞŵ͘ĐnjŝũĂŶŝŬΛŚŽƚĞůƉŽůĂŶŬĂ͘ĐnjƚĞů͗͘нϰϴϱϭϳϯϲϯϬϯϱ
͘W͘dƌĂŶƐdƌĂǀĞů͕ĞͲŵĂŝů͗ď͘Ɖ͘ƚƌĂŶƐŬŽŵΛǁƉ͘ƉůƚĞů͗͘нϰϴϴϴϭϵϮϱϱϯϯ;͘ƌħĐnjĞǁƐŬĂͿ
Domek parafialny
w Simoradzu
po remoncie

Podobne dokumenty