sztuka_skutecznej prezentacji

Komentarze

Transkrypt

sztuka_skutecznej prezentacji
EdisonTeam.pl
ul. Narutowicza 16\18\22 • 20-804 Lublin • tel. 081 536 26 07, fax 081 532 13 51, tel. 604 720 161 • [email protected]
zaproszenie na szkolenie:
SZTUKA SKUTECZNEJ PREZENTACJI
kreatywnoœæ • komunikacja • perswazja
·
·
·
·
·
·
·
·
Techniki retoryczne stosowane w prezentacji.
Strategia poprawnej argumentacji.
Praktyczne sposoby przygotowania materia³u do prezentacji.
Zasady i techniki autoprezentacji.
Zasady uk³adu treœci wyst¹pienia.
Informacje - jak radziæ sobie podczas sesji pytañ.
Zasady radzenia sobie z trem¹ i stresem.
Elementy prowadzenia spotkañ dla grupy nieprzychylnie nastawionych s³uchaczy.
„Dobra przemowa musi zawieraæ trzy
elementy. Pierwszy to dobry wstêp.
Drugi to dobre zakoñczenia.
I trzeci, aby te dwa nie by³y w zbyt du¿ej
odleg³oœci od siebie.”
W. Churchill
IDEA SZKOLENIA:
KREATYWNOή - KOMUNIKACJA - PERSWAZJA.
METODOLOGIA SZKOLENIA.
KONCEPCJA - ÆWICZENIE UMIEJÊTNOŒCI.
Celem szkolenia jest rozwiniêcie zdolnoœci prezentacyjnych tzn.
zasad i technik przemawiania do wiêkszej grupy odbiorców.
Umiejêtnoœci komunikatywnego (postulat zrozumia³oœci) i skutecznego (postulat perswazyjnoœci) przemawiania do s³uchaczy,
oraz poznanie technik retorycznych i technik kreatywnego
myœlenia stosowanych w fazie przygotowanie treœci wyst¹pienia.
Proponowane szkolenie jest treningiem w zakresie praktycznego
sposobu przygotowania prezentacji (patrz: str. 2.).
Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu. Ka¿dy
z uczestników w trakcie zajêæ przygotowuje poszczególne
fragmenty swojego wyst¹pienia. Nastêpnie przedstawia swoj¹
prezentacjê, która jest nagrywana kamer¹. Kolejnym krokiem jest
odtwarzanie materia³u i poddanie go analizie, w celu dostarczenia
informacji do dalszego indywidualnego rozwoju ka¿dego
z uczestników szkolenia.
tel. 081 536 26 07, fax 081 532 13 51, tel. 604 720 161 • [email protected]
EdisonTeam.pl
7ETAPÓW PRZYGOTOWANIA PREZENTACJI
SILNY
pola si³y
analiza i synteza
przygotuj ilustracje,
schematy, wykresy
mapa myœli
okreœl swoje zachowanie
podczas poszczególnych
etapów prezentacji
zbierz du¿¹ iloœæ wiadomoœci, informacji
P P P
zwerbalizuj
temat prezentacji
Pozas³owny
wymiar
prezentacji
PKP
PPP
Materia³
do prezentacji
poszukuj ciekawych pomys³ów, przyk³adów
ryba
sto definicji
A
odwrócone fundamenty
winda
okreœl cel prezentacji
Kszta³t
prezentacji
wybierz trzy g³ówne
punkty prezentacji
okreœl cel zakoñczenia
dobierz œrodki
do realizacji celu
napisz kluczowe zdanie
zakoñczenia prezentacji
napisz trzy g³ówne tezy
Czêœæ
w³aœciwa
prezentacji
opracuj pomosty ³¹czone g³ówne tezy
2
Techniki
retoryczne
Zakoñczenie
prezentacji
Pocz¹tek
prezentacji
A
obierz odpowiedni
kszta³t prezentacji
metody: patrz figury retoryczne
przekszta³æ myœli zawarte
w prezentacji przy u¿yciu
technik retorycznych
d¹¿ do urozmaicenia wypowiedzi
opracuj pocz¹tek
dobierz œrodki do realizacji celu
napisz kluczowe zdanie wstêpu
tel. 081 536 26 07, fax 081 532 13 51, tel. 604 720 161 • [email protected]
EdisonTeam.pl
ZARYS TEMATYCZNY SZKOLENIA
1. Komunikacja z audytorium - autoprezentacja, komunikacja
niewerbalna
· Zasady kreowania wizerunku podczas prezentacji
\konferencji,
· Znaczenie pierwszego wra¿enia w wyst¹pieniu na forum,
· G³ówne elementy komunikacji niewerbalnej w prezentacji
publicznej,
· Gestykulacja jako sposób oddzia³ywania na s³uchacza,
· Trening nawyków gestykulacyjnych,
· Postawa cia³a, pozycja podczas prezentacji,
· Regu³y komunikacji z wiêksz¹ grup¹ s³uchaczy.
2. Przygotowanie do wyst¹pienia - jak przygotowaæ materia³ do
prezentacji?
3. Skuteczna argumentacja - jak przygotowaæ argumentacjê
do prezentacji?
·
·
·
·
Techniki retoryczne i ich funkcje w prezentacji,
Strategia skutecznej argumentacji,
Œrodki perswazji stosowane w prezentacjach,
Perswazyjny Model Prezentacji - zasady mówienia o konkurencji, opozycji,
· Sposoby budowania napiêcia u s³uchaczy (elementy kszta³tuj¹ce motywacjê i zaanga¿owanie s³uchaczy),
4. Wstêp do wyst¹pienia - jak dobrze rozpocz¹æ prezentacjê?
· Dwa cele, jakie nale¿y osi¹gn¹æ podczas pierwszych dwóch
minut prezentacji (zasada 2:2),
· Techniki rozpoczêcia prezentacji - jak uzyskaæ efekt
zainteresowania i pozyskaæ uwagê publicznoœci?,
· Sposoby budowania swojego autorytetu u osób s³uchaj¹cych
wypowiedzi.
· Techniki kreatywnego myœlenia stosowane w przygotowaniu
materia³u do wyst¹pienia - metoda „Mapa myœli” (T. Buzana),
metoda „PPP”,
· Zasady poszukiwania i opracowania ilustracji do wyst¹pienia
g³ównych tez prezentacji,
· Proces kreatywnego myœlenia - stymulacja w poszukiwaniu 5. W³aœciwa czêœæ wyst¹pienia - jak skutecznie przedstawiaæ
g³ówne tezy?
pomys³ów,
· Praktyczny sposób przygotowania notatek do prezentacji.
· Zasady budowania w³aœciwej czêœci wyst¹pienia: jasno
sformu³owany cel, okreœlenie trzech punktów, czytelna
struktura czêœci w³aœciwej,
3
tel. 081 536 26 07, fax 081 532 13 51, tel. 604 720 161 • [email protected]
· Techniki ³¹czenia g³ównych punktów wyst¹pienia - rola
ilustracji, pytañ ³¹cz¹cych,
· Uk³ad treœci wypowiedzi publicznej, cztery rodzaje
scenariusza.
6. Zakoñczenie wyst¹pienia - jak zamkn¹æ prezentacjê?
· Cel g³ówny w zakoñczeniu prezentacji,
· Metody pracy nad ostatni¹ faz¹ prezentacji: zdanie klamra,
podsumowanie, pointa etc.
· Sposoby przygotowania siê do sesji pytañ,
· Odpowiedzi na pytania, strategie reagowania w sytuacjach
kryzysowych.
EdisonTeam.pl
· Model perswazji skierowany do sceptyka. Wykorzystanie
zasad pochodz¹cych z negocjacji „prze³amywanie impasu
w rozmowach”.
8. Pokonywanie tremy -jak radziæ sobie z emocjami?
· Zjawisko stresu i tremy mechanizm psychobiologiczny,
· Zasady roz³adowywania stresu przed wyst¹pieniem,
· Wizualizacja - technika opanowania napiêcia i przygotowania do trudnej rozmowy,
· Identyfikacja w³asnych monologów wewnêtrznych w sytuacjach wyst¹pieñ,
· Æwiczenia roz³adowuj¹ce emocje przed wyst¹pieniem.
7. Nieprzychylna publicznoœæ - jak prowadziæ prezentacjê dla
sceptyków?
· Technika przygotowania materia³u dla sceptyków - „Analiza AUTOR PROGRAMU, PROWADZ¥CY TRENING
pola si³y” K. Lewina,
Prowadz¹cy szkolenie: Marek St¹czek - trener i konsultant
· Regu³y budowania przekazu skierowanego do s³uchaczy
w zakresie wyst¹pieñ publicznych, kontaktu z mediami,
nastawionych nieprzychylnie do g³oszonych przez
negocjacji.
prezentera tez,
· Pewnoœæ siebie w sytuacji konfrontacji i ataku,
· Strategie reagowania na manipulacjê, techniki erystyczne,
· Zasady argumentacji dwustronnej - „to s¹ minusy
Czas trwania szkolenia: 2 dni.
propozycji, ale plusy przewa¿aj¹ poniewa¿...”
· Technika miêkkiej riposty - jak pozyskaæ, a nie straciæ
sceptycznego s³uchacza?
4
tel. 081 536 26 07, fax 081 532 13 51, tel. 604 720 161 • [email protected]
EdisonTeam.pl
TECHNIKI RETORYCZNE
TECHNIKI RETORYCZNE - EFEKT ZASTOSOWANIA
PORÓWNANIE
NARRACJA
METAFORA
DAWNO TEMU...
JAK BARAN
TY
GRA S£ÓW
OBRAZOWOή
LEPSZE ZROZUMIENIE
NOWYCH TREŒCI
NOWE SPOJRZENIE
NA ZNAN¥ JU¯ RZECZ
WZROST NAPIÊCIA
ZAANGA¯OWANIE S£UCHACZY
POBUDZENIE
PYTANIE RETORYCZNE
?
KONTRAST
POWTÓRZENIE
DOBITNOή
PODKREŒLENIE CZEGOŒ
JAK DO
TEJ
PORY...
PODSUMOWANIE
CYTAT
PARADOKS
PRZEMILCZENIE
HIPERBOLA
5
ALUZJA
£AÑCUCH
DYGRESJE
!
DAWNO TEMU...
APEL
NARRACJA
ZAPOWIED>
2+2=5
2+2=5
DIATRYBA

Podobne dokumenty