Now - RadioPartners Sp. z oo

Transkrypt

Now - RadioPartners Sp. z oo
P25IPT
MCP-T-0101H
DVU Gateway
WAN
Network Switching
Center
Dispatch
Consoles
Centralized Network
Administration and Management
WAN
Dispatch
Consoles
WAN
Network Switching
Center
DVU Gateway
WAN
LAN
Network Switching
Center
Dispatch
Consoles
Cyfrowa sieć trankingowa
P25IP
Opis produktu
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Strona 1 (44)
MCP-T-0101H
P25IPT
Ta strona celowo pozostała pusta
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Strona 2 (44)
MCP-T-0101H
P25IPT
Spis treści
1
UNIWERSALNA PLATFORMA SIECIOWANIA VIDA.........................................................6
2
OPIS OGÓLNY P25IPT ................................................................................................................7
2.1
2.2
2.3
2.4
3
ZGODNOŚĆ ZE STANDARDEM I REGULACJAMI CZĘSTOTLIWOŚCIOWYMI .....................................7
WYDAJNY TRANKING P25IPT ......................................................................................................7
PODSTAWOWE FUNKCJE TRANKINGOWE ....................................................................................7
ZAAWANSOWANE FUNKCJE TRANKINGOWE ...............................................................................8
SPRZĘT I KONFIGURACJA SYSTEMU P25IPT.......................................................................9
3.1
ARCHITEKTURA SYSTEMU P25IPT ...............................................................................................9
3.2
NETWORK SWITCHING CENTER – REGIONALNA CENTRALA RADIOWA ....................................11
3.2.1
Network Switching Server – NSS ....................................................................................11
3.2.2
Regional Network Management Server – RNM..............................................................13
3.2.3
Unified Administration Server – UAS.............................................................................14
3.2.4
Regional Site Manager - RSM ........................................................................................15
3.3
NETWORK OPERATING CENTER – CENTRUM ZARZĄDZANIA SIECIĄ ........................................16
3.4
KONSOLE DYSPOZYTORSKIE VIP ..............................................................................................16
3.5
KONSOLA DYSPOZYTORSKA C3MAESTROIP .............................................................................18
3.5.1
Układ ekranu C3 Maestro...............................................................................................19
3.5.2
Funkcje podstawowe .......................................................................................................20
3.5.3
Sposoby realizacji łączności ...........................................................................................21
3.5.4
Dynamiczna integracja grup...........................................................................................21
3.5.5
Nadawanie do wielu grup jednocześnie – Simulselect ...................................................21
3.5.6
Wbudowana funkcja typu CAD .......................................................................................21
3.5.7
Informacja o stanie systemu i alarmach .........................................................................22
3.5.8
Połączenie Radio-Telefon ...............................................................................................22
3.5.9
Request-To-Talk (RTT) ...................................................................................................22
3.5.10
Status & Message (S&M)................................................................................................22
3.5.11
TextLink – przesyłanie informacji tekstowych na radiotelefon.......................................23
3.6
TRANKINGOWE STACJE BAZOWE (STREFY RADIOWE) ...............................................................23
3.6.1
Wyposażenie strefy radiowej...........................................................................................23
3.6.2
Gabaryty i warunki środowiskowe..................................................................................25
3.6.3
Zdalna kontrola i alarmy ................................................................................................25
3.7
SPRZĘT ABONENCKI .................................................................................................................26
3.7.1
Radiotelefony ręczne .......................................................................................................26
3.7.2
Radiotelefony pojazdowe ................................................................................................28
3.7.3
Radiotelefony stacjonarne ..............................................................................................30
3.7.4
Radiotelefony stacjonarne do transmisji danych ............................................................30
4
FUNKCJE UŻYTKOWE SYSTEMU P25IPT ..........................................................................31
4.1
ŁĄCZNOŚĆ WIELKOOBSZAROWA ..............................................................................................31
4.1.1
Roaming i Handoff ..........................................................................................................31
4.1.2
Ograniczenia geograficzne dla połączeń grupowych .....................................................31
4.2
FUNKCJE PODSTAWOWE ...........................................................................................................32
4.2.1
Głos, dane i sterowanie...................................................................................................32
4.2.2
Blokowanie radiotelefonu ...............................................................................................32
4.2.3
Identyfikacja nadającego ................................................................................................33
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Strona 3 (44)
MCP-T-0101H
P25IPT
4.2.4
Dostęp do systemu dla nieautoryzowanych abonentów.................................................. 33
4.2.5
Programowanie radiotelefonów drogą radiową ............................................................ 33
4.2.6
Szyfrowanie i zmiana kluczy szyfrowania droga radiową.............................................. 33
4.3
FUNKCJE TRANKINGOWE P25IPT .............................................................................................. 34
4.3.1
Podstawowa praca trankingowa P25IPT ......................................................................... 34
4.3.2
Kolejkowanie połączeń ................................................................................................... 34
4.3.3
Priorytety dla połączeń grupowych ................................................................................ 34
4.3.4
Przerywanie połączeń o niższym priorytecie.................................................................. 34
4.3.5
Blokowanie podwójnego nadawania w grupie ............................................................... 35
4.3.6
Priorytet dyspozytora...................................................................................................... 35
4.3.7
Połączenia indywidualne ................................................................................................ 35
4.3.8
Połączenia z potwierdzeniem.......................................................................................... 35
4.3.9
Skanowanie z priorytetem............................................................................................... 35
4.3.10
Odpowiedź w skanowanej grupie ................................................................................... 36
4.3.11
Chwilowe wyłączanie skanowania wybranych grup ...................................................... 36
4.3.12
Wywołanie alarmowe i sygnalizacja wywołania alarmowego ....................................... 36
4.3.13
Opóźnione wejście do połączenia................................................................................... 36
4.4
WSPÓŁDZIAŁANIE I KOMPATYBILNOŚĆ .................................................................................... 36
4.4.1
Systemy P25 .................................................................................................................... 36
4.4.2
Systemy analogowe FM, TETRA i MPT1327 ................................................................. 36
4.5
NIEZAWODNOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIA SYSTEMU .................................................... 37
4.5.1
Sieć rozległa IP............................................................................................................... 37
4.5.2
Trankingowa stacja bazowa ........................................................................................... 38
4.5.3
System zarządzania......................................................................................................... 38
4.5.4
Konsole dyspozytorskie................................................................................................... 38
4.5.5
Zachowanie się radiotelefonów na wypadek awarii stacji bazowej............................... 38
4.6
TRANSMISJA DANYCH .............................................................................................................. 39
4.7
POŁĄCZENIA Z SIECIĄ TELEFONICZNĄ ...................................................................................... 39
5
POJEMNOŚĆ SYSTEMU........................................................................................................... 40
6
POKRYCIE ZASIĘGIEM ŁĄCZNOŚCI..................................................................................41
7
IMPLEMENTACJA PROJEKTU..............................................................................................41
8
PODSUMOWANIE...................................................................................................................... 43
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Strona 4 (44)
MCP-T-0101H
P25IPT
Wykaz rysunków
SCHEMAT BLOKOWY SIECI TRANKINGOWEJ P25IPT .............................................................9
NSC W KONFIGURACJI STANDARDOWEJ ................................................................................11
SCHEMAT BLOKOWY NSC W KONFIGURACJI STANDARD ................................................12
PRZYKŁADOWE EKRANY RNM ...................................................................................................13
PRZYKŁADOWE EKRANY UAS .....................................................................................................14
PRZYKŁAD RAPORTU AKTYWNOŚCI GRUP............................................................................15
SCHEMAT NETWORK OPERATING CENTER ...........................................................................16
EKRAN APLIKACJI KONSOLI VIP .................................................................................................17
PRZYKŁADOWE STANOWISKO DYSPOZYTORSKIE Z KONSOLĄ VIP ..............................18
PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA KONSOLI DYSPOZYTORSKIEJ C3MAESTROIP ......19
PRZYKŁADOWY EKRAN KONSOLI C3MAESTROIP ................................................................20
PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA 5-KANAŁOWEJ STREFY RADIOWEJ ........................23
SCHEMAT BLOKOWY STREFY RADIOWEJ P25IPT ..................................................................24
PRZYKŁADOWE AKCESORIA DO RADIOTELEFONÓW RĘCZNYCH................................28
RADIOTELEFON M7100 W RÓŻNYCH WARIANTACH INSTALACYJNYCH .....................29
M7100 W ZESTAWACH STACJONARNYCH................................................................................30
KONFIGURACJA NSC Z PEŁNYM REZERWOWANIEM W UKŁADZIE „HOT-STANDBY”
.................................................................................................................................................................37
UNIWERSALNY GATEWAY DVU ..................................................................................................40
PRZYKŁAD KOMPUTEROWEJ SYMULACJI ZASIĘGU ŁĄCZNOŚCI .................................41
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Strona 5 (44)
MCP-T-0101H
P25IPT
1 Uniwersalna platforma sieciowania VIDA
VIDA (Voice, Interworking, Data, Access – Głos, Współdziałanie, Dane, Dostęp) to nowa filozofia
budowy nowoczesnych dyspozytorskich systemów radiotelefonicznych dla służb publicznego
bezpieczeństwa i użytkowników z sektora służb komunalnych, komunikacji i przemysłu. Wprowadza
jednolitą platformę szkieletu sieci bazującą na standardowej technologii sieci komputerowych
LAN/WAN z protokołem IP. Zarówno cała komunikacja (głos i dane) pomiędzy abonentami jak i
sygnały sterujące pracą systemu krążą po sieci w postaci pakietów IP. Komutacja poszczególnych
sygnałów realizowana jest w oparciu o programowe centrale radiowe IP. Dzięki takiemu rozwiązaniu
infrastruktura systemu wykorzystuje standardowe produkty sieciowe: routery, stacje robocze i serwery.
Tak zaprojektowana infrastruktura systemu może współpracować ze stacjami bazowymi
obsługującymi różne protokoły radiowe i służyć integracji istniejących i nowych systemów
radiokomunikacji ruchomej lądowej.
Przyszłość należy do cyfrowych hybrydowych systemów wykorzystujących różne interfejsy radiowe,
dopasowane pojemnością, zasięgiem i funkcjami do zróżnicowanych potrzeb użytkowników w
różnych obszarach działania. Rozrzutnością jest także budowanie od początku nowej infrastruktury
sieci przy wprowadzaniu nowego interfejsu radiowego. Oparcie infrastruktury sieci o otwarty protokół
IP i powszechnie dostępne, ciągle unowocześniane produkty sieciowe powoduje, że płynna migracja
jest zdecydowanie prostsza i tańsza dla użytkownika czy operatora sieci. Tego typu podejście jest
zbieżne z tendencjami panującymi na rynku GSM/UMTS a także telefonii stacjonarnej gdzie wyraźnie
zaznacza się konwergencja systemów telekomunikacyjnych do platformy IP.
Opisany w tym dokumencie cyfrowy system trankingowy P25 jest przykładem wdrożenia interfejsu
radiowego opartego o otwarty standard APCO 25 na platformie VIDA.
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Strona 6 (44)
MCP-T-0101H
P25IPT
2 Opis ogólny P25IPT
2.1
Zgodność ze standardem i regulacjami częstotliwościowymi
Cyfrowy system trankingowy P25IPT produkcji M/A-COM zapewnia:
• Zgodność ze standardem Project 25. Wszystkie urządzenia spełniają normy
ANSI/TIA/EIA 102BAAA i pokrewne, definiujące minimalne wymagania na P25CAI
(Common Air Interface) oraz funkcje konwencjonalne i trankingowe. Zgodność ze
standardem umożliwia użytkowanie terminali abonenckich innych producentów w sieci
P25IPT produkcji M/A-COM.
• Zgodność z decyzją Unii Europejskiej nr ECC (02)03 - Narrow Band Digital PMR.
Protokół radiowy jak i wszystkie urządzenia wykorzystywane w systemie zostały
dopuszczone do użytkowania na terenie UE.
• Zgodność z krajową siatką częstotliwości dla systemów trankingowych. Krajowa
siatka częstotliwości przewiduje możliwość budowania cyfrowych systemów
trankingowych z kanałami 12,5kHz, zgodnych z ECC(02)03 w zakresie częstotliwości
410-430MHz.
2.2
Wydajny tranking P25IPT
P25IPT to zaawansowany system trankingowy zaprojektowany ze szczególnym uwzględnieniem
wymagań użytkowników z sektora bezpieczeństwa publicznego w zakresie niezawodności i
bezpieczeństwa łączności radiowej.
Podstawowe cechy systemu P25IPT to:
• Zakresy częstotliwości: VHF i UHF
• Cyfrowa modulacja FDMA C4FM w kanale 12,5 kHz o przepływności 9,6 kbit/s
(P25CAI)
• Krótki czas zestawiania połączeń liczony od momentu naciśnięcia PTT do uzyskania
potwierdzenia zestawienia połączenia:
- poniżej 250 ms przy połączeniach bezpośrednich
- poniżej 350 ms przy połączeniach w ramach jednej strefy
- poniżej 500 ms przy połączeniach międzystrefowych
• Zaawansowany koder głosu IMBE (o przepływności 4,8 kbit/s) minimalizujący
zakłócenia tła
• Transmisja cyfrowego głosu i danych pakietowych w ramach jednej sieci
• Kompatybilność z radiotelefonami innych wytwórców spełniających specyfikację
P25CAI
• Zasięgi łączności takie same jak w sieciach analogowych z kanałem 12,5 kHz
• Opcjonalne szyfrowanie P25 DES/AES i zmiana kluczy drogą radiową (OTAR)
2.3
Podstawowe funkcje trankingowe
System P25IPT realizuje pełny zestaw funkcji trankingowych dostępnych w zaawansowanych
systemach cyfrowych, m.in.:
• wywołania grupowe (jeden do wielu)
• hierarchiczna struktura grupowa
• priorytetowe skanowanie grup
• wywołania indywidualne (jeden do jednego)
• wywołania alarmowe
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Strona 7 (44)
MCP-T-0101H
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.4
P25IPT
wywołania okólnikowe (jeden do wszystkich)
połączenia z siecią telefoniczną
opóźnione wejście do rozmowy
identyfikacja abonenta i grupy
kolejkowanie wywołań
automatyczna rejestracja
autoryzacja w systemie
10-poziomowy system priorytetów wywołań
podwyższony priorytet ostatniego wywołania
pakietowa transmisja danych: 4,8 kbit/s z protekcją, 7,2 kbit/s bez protekcji
Zaawansowane funkcje trankingowe
System P25IPT produkcji M/A-COM został wyposażony w szereg dodatkowych, zaawansowanych
funkcji trankingowych. Należą do nich m.in.:
• dynamiczne wykorzystanie zasobów DRA (Dynamic Resource Allocation) pozwalające
na użycie tych samych częstotliwości radiowych przez sąsiednie stacje strefowe i
włączanie ich w zależności od potrzeb
• automatyczny roaming z wyborem strefy o najsilniejszym sygnale radiowym
• odbiór komunikatów dotyczących jakości połączeń ze stref sąsiednich
• niezakłócona autonomiczna praca stref w przypadku zaniku połączenia z siecią
• zdalne (drogą radiową) programowanie kluczy OTAR i zdalne programowanie
radiotelefonów OTAP
• statusy i krótkie wiadomości tekstowe – opcja TextLink
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Strona 8 (44)
P25IPT
MCP-T-0101H
3 Sprzęt i konfiguracja systemu P25IPT
Architektura systemu P25IPT
3.1
Poglądowy schemat konfiguracji sieci trankingowej P25IPT pokazany jest na rysunku poniżej.
Podstawowym elementem jest strefa radiowa (trankingowa stacja bazowa) zapewniająca zasięg
łączności na określonym obszarze działania. Dwie lub więcej stref radiowych dołączonych do centrali
radiowej tworzy region. Cała sieć może składać się z wielu regionów połączonych do głównego
centrum zarządzania siecią (Network Operating Center).
Region A
DVU Gateway
WAN
Network Switching
Center
Network
Operating
Center
Dispatch
Consoles
Region B
Centralized Network
Administration and Management
WAN
Dispatch
Consoles
WAN
Network Switching
Center
DVU Gateway
WAN
LAN
Network Switching
Center
Dispatch
Consoles
Region C
Strefa
radiowa
Schemat blokowy sieci trankingowej P25IPT
Główne moduły sieci to:
i) Network Switching Center (NSC), którego elementami są:
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Strona 9 (44)
MCP-T-0101H
P25IPT
(a) Network Switching Server (NSS) – serwer realizujący powielanie i komutowanie
pakietów połączeń
(b) Regional Network Manager (RNM) – serwer z oprogramowaniem zarządzającym
elementami sieci LAN/WAN systemu
(c) Unified Administration Server (UAS) – serwer z bazą danych abonentów, grup
roboczych, ich uprawnień i właściwości
(d) Regional Site Manager Server (RSM)– serwer z oprogramowaniem do zarządzania
strefami radiowymi
(e) Gateway DVU – będący interfejsem do sieci telefonicznej oraz analogowych sieci
radiowych (np. MPT1327)
(f) Routery i switche - uzupełniające wyposażenie sieciowe
ii) Konsole dyspozytorskie VIP – podstawowe stanowiska dyspozytorskie pozwalające na
zarządzanie od 1 do 4 sieci radiowych jednocześnie. Konsola VIP tak jak C3 umożliwia
doraźne scalanie grup (patch), nadawanie jednoczesne do wielu grup (simulselect),
pokazuje historię połączeń. Tego typu stanowiska dyspozytorskie zwykle stosowane są
jako stanowiska dyspozytorów średniego szczebla.
iii) Konsole dyspozytorskie C3 Maestro IP – zaawansowane stanowiska dyspozytorskie
umożliwiające zarządzanie do 16 sieciami radiowymi jednocześnie. Konsole tego typu
zwykle wykorzystywane są jako stanowiska głównych dyspozytorów.
iv) Opcjonalne, zdalne terminale do serwerów RNM, UAS i RSM umożliwiające zarządzanie i
nadzór nad pracą systemu dla służb łączność i IT. Terminale te stanowią opcjonalne
wyposażenie służb łączności i IT w przypadku, gdy nadzór nad pracą systemu jest
sprawowany spoza pomieszczeń NSC.
Wszystkie elementy systemu połączone są poprzez typową sieć LAN/WAN. Należy podkreślić, że
sieciowanie elementów po IP zdecydowanie upraszcza instalację elementów systemu, a gdy to
konieczne - ich relokację, oraz uruchamianie i testowanie. Większość operacji można wykonać zdalnie
stosując typowe procedury znane specjalistom z branży IT.
Wszystkie serwery wykorzystują jedno lub wieloprocesorowe maszyny firmy SUN. Stacje robocze i
terminale komputerowe są firmy SUN lub Dell. Sprzęt sieciowy: routery i switche pochodzą z firmy
Cisco. Ich wyposażenie brzegowe dobrane jest w zależności od możliwych do wykorzystania mediów
transmisyjnych (cyfrowe łącza miedziane, światłowody, linie radiowe – E1, częściowe E1 lub
10BaseT Ethernet).
Opcjonalnie system może zostać wyposażony w centralny cyfrowy rejestrator korespondencji (IP
Logging Recorder), który umożliwia nagrywanie całości korespondencji prowadzonej w systemie.
Rejestratory IP są to urządzenia nowej generacji, odbierające sygnały audio bezpośrednio z NSS w
postaci pakietów IP po sieci LAN.
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Strona 10 (44)
P25IPT
MCP-T-0101H
3.2
Network Switching Center – Regionalna Centrala Radiowa
P25IPT Network Switching Center (NSC) jest centrum
sterującym łącznością w regionalnej sieci radiowej.
Śledzi położenie poszczególnych abonentów, grup oraz
stan zasobów sieci i odpowiednio zestawia połączenia
lokalne oraz wielostrefowe. NSC jest elastycznie
konfigurowalne w zależności od pojemności sieci, ale
zawsze składa się z:
ƒ Serwera Komutacyjnego Sieci (Network
Switching Server - NSS),
ƒ Serwera Zarządzania Siecią – Regional
Management Server (RMS) z aplikacjami
Regional Network Management – RNM i
Unified Administration Server UAS,
ƒ Serwera Zarządzania Strefami Radiowymi
(Regional Site Manager Server – RSM),
ƒ oraz switch’y i routerów Cisco
Opcjonalnie NSC może być wyposażone w serwer
zarządzania kluczami szyfrowania (Key Management
Facility). NSC może występować w trzech
konfiguracjach:
ƒ Pilot NSC (pilotażowa)
ƒ Standard NSC (standardowa)
ƒ High Availability NSC (zdublowana)
NSC w konfiguracji standardowej
3.2.1
Network Switching Server – NSS
NSS zbudowany jest na platformie wydajnego serwera SUN Microsystems, jedno lub wieloprocesorowego z systemem operacyjnym Solaris i aplikacjami opracowanymi przez M/A-COM,
zapewniającymi przełączanie pakietów głosu i danych. W zależności od wymaganego stopnia
bezpieczeństwa sieci, konfiguracja serwera może być bez lub z pełną redundancją w układzie gorącej
rezerwy. W szczególnie wrażliwych zastosowaniach możliwe jest przestrzenne rozdzielenie serwerów
podstawowego i zapasowego. Rozbudowa serwera do konfiguracji z redundancją jest zawsze możliwa.
Także w przypadku wzrostu obciążenia sieci w każdej chwili można dodać dodatkowy NSS
przejmujący cześć ruchu i tworzący nowy NSC. Może to być także korzystne rozwiązanie z punktu
widzenia minimalizowania kosztów połączeń pomiędzy poszczególnymi węzłami. Sieci z wieloma
NSS pracującymi w konfiguracji peer-to-peer mogą stopniowo ewoluować od systemu zakładowego
do regionalnego i potem ogólnokrajowego.
Dzięki temu, że sprzętowo, elementem komutacyjnym sieci jest standardowy produkt IT dostępny „z
półki” (Commercial-Off-The-Shelf - COTS) może być on łatwo rozbudowany pod względem mocy
obliczeniowej tak, aby był optymalnie dopasowany do wymogów danej sieci. Również problem
serwisu i części zamiennych ze względu na użycie standardowego produktu IT ulega znacznemu
uproszczeniu.
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Strona 11 (44)
P25IPT
MCP-T-0101H
Dla większości systemów radiowych wystarczający jest serwer średniej klasy przemysłowej,
posiadający rezerwę mocy przetwarzania na tysiące zarejestrowanych abonentów i setki
jednoczesnych połączeń. Przy przekroczeniu dopuszczalnego obciążenia serwera możliwe jest jego
łatwe doposażenie sprzętowe poprzez dodanie kolejnych procesorów lub przejście na nowszą bardziej
wydajną platformę sprzętową Sun. W układzie kilku NSS pracujących peer-to-peer pojemność sieci
wzrasta do setek tysięcy zarejestrowanych abonentów oraz tysięcy jednoczesnych połączeń.
Schemat blokowy NSC w konfiguracji Standard
Przełączanie pakietów głosowych (i związane z tym funkcje) realizowane są przez opracowaną przez
M/A-COM aplikację VNIC (Voice Network Intermediate Controller). NSS wykorzystuje metodologię
przełączania i replikowania pakietów do kierowania przychodzących połączeń od nadających
abonentów radiowych lub konsol do tych elementów sieci gdzie znajdują się zaangażowani w
połączenie zarejestrowani odbiorcy. Do utrzymania aktualizowanej w czasie rzeczywistym bazy
danych lokalizacji poszczególnych abonentów w zasięgu poszczególnych stacji bazowych, VNIC
wykorzystuje relacyjną bazę danych Sybase. W ramach sieci P25IPT aplikacja VNIC zapewnia między
innymi następujące funkcje:
•
•
•
•
Wielostrefowe połączenia grupowe i
indywidualne
Priorytety dla połączeń alarmowych
Zarządzanie mobilnością i kierowanie
połączeniami
Dynamiczne łączenie grup (Patch) i
wywołanie jednoczesne (Simulselect) dla
połączeń dyspozytorskich
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
•
•
Obsługę wywołań typu Request-ToTalk
Sprawdzanie radiotelefonów,
przekazywanie alertów do
radiotelefonów oraz obsługę wywołań
typu Status&Message
Strona 12 (44)
MCP-T-0101H
P25IPT
W przypadku jednoczesnych połączeń przychodzących z poszczególnych stacji bazowych lub konsol,
VNIC rozstrzyga pierwszeństwo, zapobiegając możliwości nadawania dwu różnych abonentów w tej
samej grupie jednocześnie. Analogicznie rozstrzyganie pierwszeństwa połączeń realizowane jest
pomiędzy różnymi NSS porozumiewającymi się peer-to-peer przy połączeniu między regionalnym.
Dla ułatwienia procesu rozbudowy systemu, aplikacja VNIC jest zgodna zarówno z konwencjonalną
jak i trankingową wersją P25IP. Oznacza to, że NSS może obsługiwać sieć mieszaną, gdzie część stacji
bazowych jest konwencjonalna a część trankingowa.
3.2.2
Regional Network Management Server – RNM
RNM zapewnia monitorowanie w czasie rzeczywistym parametrów pracy elementów sieci oraz
wykrywanie ewentualnych błędów lub uszkodzeń. Elementami sieci są nie tylko tradycyjne routery,
switche i serwery, ale także poszczególne elementy wchodzące w skład stref radiowych. RNM
wykorzystuje zestaw kilku aplikacji i programów administrujących, które pozwalają operatorowi na
zdalny monitoring zasobów sieci z jednego punktu.
Przykładowe ekrany RNM
Na najwyższym poziomie RNM wykorzystuje interfejs graficzny obrazujący strukturę sieci P25IPT w
postaci drzewa odwzorowującego hierarchiczną strukturę poszczególnych elementów systemu. Dostęp
do RNM może mieć jednocześnie wielu operatorów wyposażonych w terminale UNIX lub PC. RNM
umożliwia zdefiniowanie różnych poziomów dostępu i uprawnień do zarządzania wszystkimi lub
wybranymi elementami sieci dla poszczególnych operatorów. Dzięki temu przy rozległych sieciach
możliwe jest scedowanie odpowiedzialności za zarządzanie pracą fragmentów sieci przez lokalnych
operatorów. RNM wyświetla alarmy i informacje dotyczące wydajności dla każdego z zarządzanych
obiektów sieci P25IPT tak, że operator szybko może wykryć i usunąć usterki. Sygnalizacji awarii lub
błędów może towarzyszyć sygnał akustyczny przywołujący operatora do stanowiska lub
powiadomienie wysłane e-mailem do wskazanej osoby.
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Strona 13 (44)
MCP-T-0101H
3.2.3
P25IPT
Unified Administration Server – UAS
Podczas gdy RNM jest zogniskowany na zarządzaniu pracą elementów sieci, UAS wykorzystywany
jest do zarządzania abonentami sieci, ich przywilejami, organizacją, zabezpieczeniami i
możliwościami funkcjonalnymi.
Dostęp uprawnionych administratorów do zasobów serwera UAS możliwy jest także z dowolnego
komputera wyposażonego w przeglądarkę stron WWW. Uprawniony administrator może dokonywać
zmian w jemu przyporządkowanych zasobach bazy danych abonentów oraz przepisywać
wprowadzone zmiany do komutatora (NSS) oraz stacji bazowych (stref radiowych).
Przykładowe ekrany UAS
Za każdym razem, kiedy zakończony jest proces wprowadzania zmian do bazy danych, UAS przesyła
je do serwera RSM, który rozsyła zmiany do wszystkich elementów sieci. Oznacza to, że system może
kontynuować pracę nawet wtedy, kiedy UAS jest wyłączony lub odłączony od systemu.
Każdy nowy abonent w systemie zanim rozpocznie pracę musi zostać wprowadzony (zarejestrowany)
na stanowisku UAS. Radiotelefon nie wprowadzony do bazy danych nie może odbierać ani nadawać w
żadnej strefie radiowej.
Są dwa typy użytkowników UAS: abonenci radiowi oraz administratorzy. Abonenci radiowi są
zorganizowani w agencje umożliwiające danemu administratorowi tworzenie zespołów roboczych
(oddziałów) i przyporządkowywanie im grup roboczych P25IPT.
Są trzy typy administratorów:
Administrator systemu radiowego – o najwyższym poziomie uprawnień, mogący definiować
i modyfikować konta innych administratorów, definiować regiony oraz definiować zasięgi
geograficzne poszczególnych grup radiowych.
Administrator regionalny – mający uprawnienia do tworzenia i zarządzania agencjami,
przydzielania zakresu numeracyjnego dla grup i abonentów indywidualnych oraz
zarządzania parametrami agencji.
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Strona 14 (44)
MCP-T-0101H
P25IPT
Administrator agencji – mogący tworzyć użytkowników i hasła, zarządzać poszczególnymi
grupami, kluczami, bramkami oraz konsolami w danej agencji.
Poszczególne osoby mogą mieć uprawnienia mieszane i zarządzać przykładowo regionem i kilkoma
agencjami. Zwykle administrator systemu radiowego jest również administratorem regionalnym.
3.2.4
Regional Site Manager - RSM
RSM jest serwerem działającym na platformie Windows 2003 Server z aplikacją zarządzającą
elementami poszczególnych stref radiowych. W szczególności RSM umożliwia zdalne konfigurowanie
parametrów stref oraz sygnalizowanie i rejestrowanie alarmów przychodzących ze stref. Dodatkowo
RSM gromadzi rekordy aktywności abonentów na poszczególnych strefach radiowych w celu
późniejszego ich przetwarzania i kreowania raportów aktywności grup i poszczególnych abonentów.
Stanowisko RSM umożliwia zbieranie do późniejszej analizy następujących danych:
• Ilość połączeń (głos, dane) na abonenta na godzinę
• Ilość połączeń (głos, dane) na repeter na godzinę
• Ilość połączeń w ramach centrali (głos, dane) na godzinę
• Ilość połączeń między centralami (głos, dane) na godzinę
Logi aktywności abonentów w systemie zapisywane są na twardym dysku z możliwością przeniesienia
na inne medium trwale magazynujące dane (opcjonalnie: napędy taśmowe, płyty CD, DVD).
Przykład raportu aktywności grup
Następujące dane są zapisywane w logu dotyczącym każdego połączenia:
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Strona 15 (44)
P25IPT
MCP-T-0101H
•
•
•
•
•
Data, czas rozpoczęcia i czas trwania połączenia
Rodzaj połączenia
Numer inicjującego połączenie i adres grupy (dla połączeń grupowych)
Numer inicjującego połączenie i numer adresata (dla indywidualnych połączeń)
Numer repetera i/lub konsoli biorącej udział w połączeniu
Dostęp do aplikacji RSM może być bezpośrednio z serwera lub poprzez zdalne terminale z aplikacją
klienta.
3.3
Network Operating Center – Centrum Zarządzania Siecią
W dużych sieciach składających się z kilku regionów lub ogólnokrajowych możliwe jest zbudowanie
dwupoziomowego systemu zarządzania siecią. Ponad systemami regionalnymi tworzy się Centrum
Zarządzania Siecią (Network Operating Center - NOC), który zbiera informacje z poszczególnych
centrów regionalnych zapewniając ciągły nadzór nad całym systemem z jednego punktu. NOC
dodatkowo może rezerwować funkcje regionalnych serwerów RNM i RSM.
Schemat Network Operating Center
3.4
Konsole dyspozytorskie VIP
Aplikacja VIP daje dostęp do maksimum 4 modułów kontrolnych jednocześnie, w których można
zaprogramować grupy lub abonentów indywidualnych. Oznacza to możliwości równoczesnego
monitorowania połączeń w od 1 do 4 sieci radiowych.
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Strona 16 (44)
MCP-T-0101H
P25IPT
Standardowo na lewym głośniku dyspozytor słucha jednej wybranej grupy a na prawym - sumy audio
z pozostałych sieci/modułów. Konsola w podstawowym zestawie funkcji umożliwia nadawanie
przyciskiem myszy do każdej z grup i nożnym przyciskiem nadawania do grupy wybranej, niezależną
regulację poziomu głośności dla każdego modułu z wyciszeniem, wybieranie indywidualne i
identyfikację nadającego po kryptonimie.
Ekran aplikacji konsoli VIP
Konsole mogą być wyposażone w opcjonalne funkcje obejmujące:
Obsługę wywołań alarmowych – Każde wywołanie alarmowe jest akustycznie i wizualnie
sygnalizowane na ekranie aplikacji. Rejestrowany jest czas zainicjowania wywołania, kto
zainicjował wywołanie, w jakiej grupie, z jakiej strefy radiowej. Dyspozytor nie może
przeoczyć tego typu wywołania.
Chwilowy rejestrator audio – Korespondencja audio odbierana na konsoli jest automatycznie
zapisywana w postaci pliku audio na twardym dysku. Pozwala to dyspozytorowi na
utrwalenie szczególnie ważnych korespondencji oraz na ponowne odsłuchanie
korespondencji, których treść nie dotarła do dyspozytora za pierwszym razem.
Historia połączeń – Opcja ta uaktywnia okno historii połączeń, w którym odkładana jest lista
rekordów odpowiadająca ostatnio odebranym połączeniom z podaniem; identyfikatora
nadającego, adresata korespondencji, czasu korespondencji, strefy radiowej nadającego.
Łączenie grup (Patch) – Opcja ta pozwala dyspozytorowi chwilowo połączyć różne grupy w
taki sposób, że abonenci tych grup wzajemnie się słyszą.
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Strona 17 (44)
P25IPT
MCP-T-0101H
Nadawanie jednoczesne (Simulselect) – Opcja ta pozwala dyspozytorowi chwilowo połączyć
różne grupy w celu nadania komunikatu. Grupy słyszą dyspozytora, lecz nie słyszą się
wzajemnie.
Aplikacja VIP wymaga zainstalowania na standardowym komputerze klasy WindowsXP
wyposażonym w dupleksową kartę dźwiękową zgodną z SoundBlaster.
Razem z aplikacją konsole zwykle są wyposażone w nożny przycisk nadawania, mikrofon
dyspozytorski oraz zestaw nagłowny. Konsola do NSC dołączona jest za pomocą LAN (Ethernet
10BaseT minimum).
Przykładowe stanowisko dyspozytorskie z konsolą VIP
W miejscach gdzie stosowanie konsol przewodowych jest niecelowe lub niemożliwe do zastosowania
proponujemy wykorzystanie radiotelefonów samochodowych w wersji Desk-Top (biurkowej).
3.5
Konsola dyspozytorska C3MaestroIP
C3MaestroIP jest zaawansowanym stanowiskiem dyspozytorskim dołączonym do NSC za
pośrednictwem LAN/WAN i protokołu IP. Konsola umożliwia skonfigurowanie do 112 modułów
kontrolnych (14 modułów na 8 stronach), którym mogą być przyporządkowane grupy, abonenci,
bramki lub inne konsole. Jednocześnie dyspozytor ma możliwość odsłuchiwania korespondencji z 16
modułów na 4 głośnikach, odpowiednio przyporządkowując moduły do poszczególnych głośników.
Aplikacja konsoli uruchomiona jest na komputerze klasy Pentium 4 z systemem operacyjnym
Windows. Cyfrowy głos dociera bezpośrednio do konsoli w postaci pakietów IP skompresowanych
algorytmem IMBE. Opcjonalnie może być zastosowane szyfrowanie DES-OFB lub AES, przy czym
zarówno jak w relacjach radio-radio jak i konsola-radio jest to prawdziwe szyfrowanie end-to-end, tzn.
na żadnym etapie pomiędzy urządzeniami końcowymi sygnał głosu nie występuje w postaci jawnej.
Dodatkowo MaestroIP może być dostępne z opcją FIPS-140-2 zapewniającą najwyższy poziom
zabezpieczenia przesyłanych informacji.
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Strona 18 (44)
MCP-T-0101H
P25IPT
M/A-COM zapewnia różne opcjonalne wyposażenie konsol takie jak: ekrany LCD, ekrany dotykowe,
tradycyjne monitory, różne typy mikrofonów, zestawy nagłowne, specjalizowane klawiatury
dyspozytorskie lub profesjonalne wskaźniki kulkowe.
Przykładowa konfiguracja konsoli dyspozytorskiej C3MaestroIP
3.5.1
Układ ekranu C3 Maestro
Jednym z unikalnych elementów konsoli C3MaestroIP jest interfejs użytkownika. Współpraca
doświadczonych dyspozytorów z inżynierami doprowadziła do opracowania konsoli dyspozytorskiej,
która zapewnia najbardziej zawansowane funkcje przy jednoczesnej prostocie i logice działania. Aby
ułatwić dyspozytorom korzystanie z konsoli i zapewnić szybką reakcję w sytuacjach alarmowych,
zostały zastosowane wszelkie dostępne elementy ergonomiczne - począwszy od niemęczącej oczu
kompozycji ekranu do starannego, właściwego rozplanowania klawiatury dyspozytorskiej.
Opcjonalnie dostępny jest edytor wyglądu ekranu konsoli pozwalający na ustawienie pozycji i
wielkości poszczególnych modułów oraz ich opisów w zależności od upodobań i potrzeb danego
dyspozytora.
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Strona 19 (44)
MCP-T-0101H
P25IPT
W podstawowym wariancie ekran C3 Maestro podzielony jest na siedem głównych obszarów.
Zamieszczony poniżej rysunek prezentuje przykładowo skonfigurowany ekran z uaktywnionymi
funkcjami odbierania statusów (RSM) i prośby o połączenie (RTT).
Przykładowy ekran konsoli C3MaestroIP
C3MaestroIP przechowuje w pamięci kompletną bazę danych zawierającą informację abonentach i
grupach rozmownych podlegających danemu dyspozytorowi. Informacja obejmuje między innymi
kryptonim każdego abonenta i grupy. Dokonanie zmiany w bazie danych NAS powoduje
automatyczne ich przeniesienie do konsoli.
3.5.2
Funkcje podstawowe
C3MaestroIP dostarczana jest w pakiecie podstawowym zawierającym: komputer z systemem
operacyjnym i aplikacją, mysz, moduł audio z głośnikami, mikrofon biurkowy, złącze dla dwu
zestawów nagłownych, przycisk nożny nadawania. Mysz jest podstawowym narzędziem
manipulacyjnym konsoli, które może być uzupełnione opcjonalną specjalizowaną klawiaturą lub
zastąpione wskaźnikiem kulkowym (trackball).
Każdy ze 112 modułów łączności konsoli może zostać zaprogramowany indywidualnie przez
dyspozytora. Dyspozytor może dostosować ekran tak, aby spełniał jego osobiste preferencje lub normy
organizacji. Ponadto dyspozytor może dodawać dynamicznie nowe grupy radiotelefonów w reakcji na
szczególne sytuacje. Osoba nadzorująca dyspozytorów może określić zakres dostępu z danej konsoli
dyspozytorskiej do grup i stacji indywidualnych.
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Strona 20 (44)
P25IPT
MCP-T-0101H
Dyspozytorzy mają dostęp do 10 różnych ustawień konsoli. Pozwala to na natychmiastową
rekonfigurację konsoli w przypadku uruchomiania planów alarmowych w reakcji na wydarzenia
nadzwyczajne.
3.5.3
Sposoby realizacji łączności
C3MaestroIP zapewnia szeroki wachlarz opcji komunikacyjnych, w tym:
9 łączność do grup trankingowych,
9 nadawanie wielo grupowe z poziomu All Call oraz Announcement Group
9 natychmiastowe nadawanie poprzez użycie tylko jednego klawisza, aby nawiązać
łączność z dowolnego wyświetlanego modułu,
9 mikrofonowy przycisk nadawania lub przycisk nożny dla nawiązania łączności w
wybranej grupie (select),
9 połączenia indywidualne z modułu (poprzez przycisk natychmiastowego nadawania lub
wybór modułu),
9 połączenia indywidualne wybierane poprzez numer identyfikatora abonenta,
9 połączenie inicjowane z okna RTT (kolejka oczekujących na połączenie z
dyspozytorem)
9 dynamiczna integracja (łączenie) grup,
9 nadawanie komend do wielu grup po naciśnięciu jednego przycisku,
9 łączności na kanałach konwencjonalnych (opcja),
9 funkcje kanałów konwencjonalnych, np. wyłączanie retransmisji, monitorowanie,
skanowanie itd. (opcja),
9 przyłączenie słuchawki z mikrofonem,
9 przyłączenie kodera pagingu.
3.5.4
Dynamiczna integracja grup
Funkcja patch (scalenie) pozwala dyspozytorowi na dynamiczne łączenie wielu grup abonentów w
jedną grupę roboczą. Funkcja ta działa zarówno w ramach jednej strefy, kilku stref, w całej sieci P25 i
pomiędzy kanałami konwencjonalnymi i trankingowymi.
3.5.5
Nadawanie do wielu grup jednocześnie – Simulselect
Funkcja ta pozwala na łatwe nadawanie komunikatów okólnych do wielu sieci zaprogramowanych pod
różnymi modułami. W stosunku do funkcji patch różnica polega na tym, że abonenci poszczególnych
grup połączonych w okólniku nie słyszą się wzajemnie.
3.5.6
Wbudowana funkcja typu CAD
C3MaestroIP zapewnia wiele funkcji, które można uzyskać w innych systemach tylko przez
zastosowanie osobnego systemu dyspozytorskiego ze wspomaganiem komputerowym (CAD). Lista
tych funkcji obejmuje:
9 historię aktywności na głośniku wybranym (pokazuje ostatnie 32 pozycje - stacja
wołająca i wołana),
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Strona 21 (44)
P25IPT
MCP-T-0101H
9 historię aktywności na głośniku niewybranym (pokazuje ostatnie 32 pozycje - stacja
wołająca i wołana),
9 historię modułu - pokazuje 5 ostatnich rozmów w grupie lub z abonentem
indywidualnym,
9 informację o strefie stacji wołającej (w systemie wielostrefowym), czas rozmowy,
identyfikator stacji wołającej, identyfikator grupy pracującej i rodzaj połączenia dla
wszystkich rozmów w okienku historii rozmów,
9 informację o strefie podstawowej i aktualnej abonenta indywidualnego,
9 informację o strefie podstawowej grupy trankingowej,
9 wizualizację statusów przesyłanych od urządzeń abonenckich (funkcja RSM opcjonalna),
9 kolejkę abonentów proszących o połączenie z dyspozytorem (funkcja RTT opcjonalna).
3.5.7
Informacja o stanie systemu i alarmach
Główne okno statusu wskazuje podstawowe informacje o stanie systemu. Wskazuje też, czy konsola
C3MaestroIP komunikuje się z NSC i strefami trankingowymi.
Alarmy obwieszczane są akustycznie oraz wizualnie w czterech różnych miejscach na ekranie konsoli.
3.5.8
Połączenie Radio-Telefon
C3MaestroIP z opcją Call Director może być połączone z zewnętrzną centralą telefoniczną. Linie
telefoniczne mogą być dostępne dla dyspozytora do realizowania normalnych połączeń telefonicznych
lub do zestawiania połączeń pomiędzy abonentem telefonicznym a zaprogramowanym modułem
kontrolnym konsoli. Tym samym możliwe jest dołączenie radiowego abonenta indywidualnego lub
grupy do sieci telefonicznej. W danej chwili konsola może realizować jedno połączenie do sieci
telefonicznej, przy czym w dalszym ciągu możliwe jest realizowanie wszystkich pozostałych funkcji
dyspozytorskich.
3.5.9
Request-To-Talk (RTT)
Jest to funkcja, która pozwala uporządkować ruch radiowy do dyspozytora. Abonenci ruchomi chcący
rozmawiać z dyspozytorem wysyłają specjalny kod, który oprócz prośby o połączenie może
sygnalizować określone zdarzenie. Poszczególne wywołania trafiają do odpowiadających im okienek
oznaczonych rodzajem wywołania (przykładowo: zwykła prośba, zgłoszenie przerwy, zgłoszenie
awarii, prośba o sprawdzenie, itp.) i odkładane są na stosie oczekujących do obsłużenia wywołań z
podaniem czasu i grupy, do jakiej należy nadawca. Dyspozytor bazując na aktualnym stanie
odebranych RTT wybiera abonenta, z którym się łączy.
Implementacja
funkcji
RTT
na
konsolach
Status&Message/TextLink w radiotelefonach.
wymaga
zaprogramowania
funkcji
3.5.10 Status & Message (S&M)
Działanie tej opcji jest podobne jak RTT za wyjątkiem braku możliwości nawiązywania połączenia
zwrotnego przez dyspozytora z poziomu poszczególnych okienek wyświetlających odebrane statusy.
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Strona 22 (44)
P25IPT
MCP-T-0101H
Implementacja funkcji S&M na konsolach wymaga zaprogramowania funkcji Status & Message w
radiotelefonach.
3.5.11 TextLink – przesyłanie informacji tekstowych na radiotelefon
Funkcja ta umożliwia dyspozytorowi przesłanie na ekran radiotelefonu napisanej w danej chwili lub
wcześniej przygotowanej informacji tekstowej. Informacja może zawierać do 200 znaków. Abonent
radiotelefonu może wybrać swój tekst z listy wcześniej zaprogramowanych odpowiedzi i przesłać do
dyspozytora. Wszystkie komunikaty tekstowe są logowane w systemie. Opcja TextLink wymaga
zastosowania opcjonalnego serwera TextLink. Wszystkie radiotelefony korzystające z funkcji
przesyłania krótkich informacji tekstowych musza mieć odblokowana opcję programową
Status&Message/TextLink.
3.6
3.6.1
Trankingowe stacje bazowe (strefy radiowe)
Wyposażenie strefy radiowej
Rysunek poniżej pokazuje przykładową konfigurację 5-kanałowej strefy radiowej. Urządzenia
zabudowane są w trzech stojakach o szerokości 19” i wysokości 83” (209 cm).
Multicoupler
odbiorczy
Switche
Router
SiteLink
podstawowy i zapasowy
SitePro MMM
Dodatkowe
wyposażenie
NetworkSentry
Kanał radiowy
MASTRIII
Sprzęgacz nadawczy
combiner
Sure Call
Stojak interfejsu strefy
Stojak kanałów
Stojak sprzęgaczy antenowych
Przykładowa konfiguracja 5-kanałowej strefy radiowej
Poszczególne strefy radiowe P25IPT składają się z od 1 do 24 kanałów radiowych MASTRIII w wersji
P25. Liczba kanałów dobierana jest do przewidywanego obciążenia ruchem radiowym. Wszystkie
kanały są uniwersalne. Każdy może pełnić funkcję kanału kontrolnego. Każdy może służyć zarówno
do transmisji głosu jak i danych. Każdy kanał ma własny kontroler trankingowy SitePro.
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Strona 23 (44)
P25IPT
MCP-T-0101H
Poszczególne kanały połączone są wzajemnie za pośrednictwem dwu lokalnych sieci Ethernet: jednej
przeznaczonej do nadzoru i konfiguracji (Management and Control LAN - MLAN) i drugiej niosącej
ruch użytkowy (P25 Loacal Area Network LAN - PLAN). Dodatkowo każda strefa wyposażona jest w
kontrolery:
•
NetworkSentry – zbierający logi aktywności poszczególnych grup i abonentów, mierzący
poziom mocy wychodzącej z poszczególnych nadajników oraz mocy padającej i odbitej do
anteny, obsługujący programowane wejścia alarmowe i wyjścia sterujące urządzeniami
zewnętrznymi.
•
SureCall – wyposażony w radiotelefon samochodowy, który automatycznie testuje
połączenia poprzez strefę radiową
•
SiteLink – współdziałający z poszczególnymi kanałowymi kontrolerami SitePro w
sterowaniu połączeniami między strefą radiową a NSC. Opcjonalnie strefa może być
zabezpieczona rezerwowym drugim kontrolerem SiteLink.
•
SitePro MME – opcjonalny kontroler (Mini Mobility Exchange) odpowiedzialny za
prawidłowe rutowanie pakietów radiowej transmisji danych, instalowany tylko na strefach
obsługujących oprócz połączeń głosowych także transmisję danych.
Obie sieci LAN poprzez switche CISCO serii 2900XM i routery brzegowe serii CISCO 2600XM z
odpowiednim wyposażeniem dopasowanym do medium transmisyjnego, dołączone są do LAN/WAN
NSC.
Schemat blokowy strefy radiowej P25IPT
Z punktu widzenia przepustowości łącza magistralnego do NSC dla każdej strefy radiowej należy
przewidzieć minimum 64kbit/s na sterowanie i nx16kbit/s do transmisji sygnałów korespondencji,
gdzie n=liczba kanałów radiowych. Przykładowo dla stref 3-kanałowych potrzebne jest minimum
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Strona 24 (44)
P25IPT
MCP-T-0101H
112kbit/s a dla stref 4-kanałowych 128kbit/s. Optymalnym jest zastosowanie łączy o większej
przepustowości, co zdecydowanie przyśpiesza procesy związane z ładowaniem większych plików
danych (logi aktywności, nowe oprogramowanie, aktualizacje bazy danych).
3.6.2
Gabaryty i warunki środowiskowe
Urządzenia strefy radiowej zabudowywane są w kilku stojakach 19”. Interfejs strefy i sprzęgacze
antenowe stanowią zwykle dwa oddzielne stojaki. Pozostałe stojaki wypełnione są kanałami
radiowymi: po 4 kanały w stojaku 69” (175cm) lub po 5 kanałów w stojaku 83”. Ostateczny plan
zabudowy urządzeń zwykle przygotowywany jest po zapoznaniu się z warunkami i dostępną
przestrzenią w obiektach stacji bazowych.
Urządzenia strefy radiowej spełniają europejskie normy zharmonizowane i posiadają oznaczenie CE.
Odbiorniki spełniają najwyższe wymagania radiowe dla klasy A urządzeń standardu P25.
Urządzenia spełniają ponadto podane niżej warunki środowiskowe.
Parametr
Temperatura
Funkcjonowanie
Magazynowanie
-30°C do +60°C
-40°C do +70°C
(TIA/EIA 603 par. 4.3.2.2)
Wibracje
10 Hz do 30 Hz:
Tak samo
Amplituda 0.07 mm
Max wychylenie 0.14 mm
30 Hz do 60 Hz:
Amplituda 0.04 mm
Max wychylenie 0.07 mm
(TIA/EIA 603 par. 4.3.4.2)
Wilgotność
90% do 95% przy +50°C
Tak samo
(TIA/EIA 603 par. 4.3.3.2)
3.6.3
Zdalna kontrola i alarmy
Każda ze stacji bazowych jest zdalnie nadzorowana ze stanowiska RSM. Administrator systemu może
zdalnie zmieniać następujące parametry:
•
Włączenie/wyłączenie repeatera do pracy
•
Włączanie/wyłączanie lokalnych czujników repetera/stacji bazowej
•
Sczytanie i zmiana parametrów repetera/stacji bazowej
•
Sczytanie i zmiana częstotliwości repetera
RSM umożliwia ponadto zdalne monitorowanie następujących parametrów strefy radiowej:
•
Funkcjonowanie kanału
•
Funkcjonowanie kontrolera kanałowego
•
Funkcjonowanie połączenia do centrali radiowej
•
Funkcjonowanie systemu antenowego
•
Funkcjonowanie opcjonalnego wzmacniacza odbiorczego przy antenach
•
Funkcjonowanie zasilania podstawowego
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Strona 25 (44)
P25IPT
MCP-T-0101H
•
Funkcjonowanie zasilania rezerwowego
•
Sygnalizacja wejścia na obiekt
•
Temperatura pracy repeatera
•
Moc nadajnika
Przekroczenie ustawionych wartości progowych jest automatycznie sygnalizowane w postaci alarmu
na stanowisku zarządzania pracą systemu (RSM).
3.7
Sprzęt abonencki
Wszystkie radiotelefony M/A-COM produkowane są z uwzględnieniem rygorystycznych norm MILSTD 810 C, D i E, dzięki czemu spełniają surowe wymagania niezawodności pracy w trudnych
warunkach środowiskowych przy niskich temperaturach, zapyleniu, wilgotności, narażeniu na udary
czy zamoczenie. Szczegółowy opis radiotelefonów abonenckich znajduje się w broszurach
produktowych.
3.7.1
Radiotelefony ręczne
M/A-COM oferuje różne typy radiotelefonów ręcznych dopasowane sprzętowo lub/i programowo do
różnego typu zastosowań. Dla służ wymagających opcji szyfrowania przeznaczone są radiotelefony
serii P7100. Dla klientów cywilnych lub służb niewymagających szyfrowania dedykowane są
radiotelefony serii P5100 i P7100IND. Radiotelefony serii 5100 i 7100 pod względem konstrukcji
mechanicznej i ergonomii zostały zaprojektowane zgodnie z wymaganiami strażaków amerykańskich,
dzięki czemu są szczególnie odporne mechanicznie i klimatycznie oraz przystosowane gabarytami
elementów manipulacyjnych do obsługi w rękawicach roboczych. Dla użytkowników preferujących
małe gabaryty i wagę zostały opracowane nowe radiotelefony serii P4300.
P7150IP
P7170
P7170IP
P7150
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
P5150
P5130
P4350
P4370
Strona 26 (44)
P25IPT
MCP-T-0101H
Wszystkie radiotelefony ręczne wyżej wymienionych serii spełniają minimum niżej wymienione
parametry mechaniczno-klimatyczne.
Parametr
Funkcjonowanie
Przechowywanie
Temperatura
-20°C do +60°
-40°C do +70°C
(TIA/EIA 603 par. 5.3.2.2)
Wilgotność
10% do 95% przy +50°C
Tak samo
(TIA/EIA 603 par. 5.3.3.2)
Wibracje
10 Hz do 30 Hz:
Tak samo
Amplituda 0.38 mm,
max wychylenie 0.76 mm
30 Hz do 60 Hz:,
amplituda 0.19 mm,
max wychylenie 0.38 mm
(TIA/EIA 603 par. 5.3.4.2)
Udary
Test zrzucenia:
Tak samo
na gładki beton
6 stron radiotelefonu z wysokości 1m
(TIA/EIA 603 par. 5.3.5.2)
Radiotelefony umożliwiają zasilanie z akumulatorów NiCD i NiMH a w przypadku radiotelefonów
serii 4300 także Li-ION. Akumulatory NiCD maja większą trwałość i tolerancję na niskie temperatury
otoczenia. Akumulatory NiMH wyróżniają się brakiem efektu pamięciowego. Nie są jednak zalecane
do pracy w warunkach niskich, ujemnych temperatur. Zaletą akumulatorów Li-ION jest mała waga.
Każdy radiotelefon umożliwia:
•
Połączenia indywidualne i grupowe
•
Połączenia telefoniczne
•
Wyświetlanie nazwy/identyfikatora wybranej grupy
•
Wyświetlanie nazwy/adresu nadającego radiotelefonu
•
Wyświetlanie krótkich wiadomości tekstowych (z opcją TextLink)
•
Wybieranie dowolnych adresów indywidualnych i telefonicznych z pełnej klawiatury
lub zaprogramowanych z listy - poprzez menu
Ważnym uzupełnieniem radiotelefonów ręcznych są akcesoria. M/A-COM oferuje szeroka gamę
urządzeń dodatkowych do radiotelefonów ręcznych, począwszy od ładowarek, regeneratorów
akumulatorów, poprzez różnego typu pokrowce, uchwyty i zaczepy do pasa, mikrofonogłośniki, a
kończąc na specjalizowanych zestawach audio i kamuflowanych. Także wielu renomowanych
producentów akcesoriów posiada w swojej ofercie akcesoria dopasowane do radiotelefonów M/ACOM.
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Strona 27 (44)
MCP-T-0101H
P25IPT
Przykładowe akcesoria do radiotelefonów ręcznych
3.7.2
Radiotelefony pojazdowe
Jako radiotelefony samochodowe proponujemy urządzenia serii M7100 w wersji z pełną klawiaturą
(System), klawiaturą uproszczoną (Scan) lub z ręcznym manipulatorem (HHC). Każdy z
radiotelefonów Scan i System może być instalowany w wersji zblokowanej (manipulator razem z
zespołem NO) lub rozdzielonej. Radiotelefony mogą być opcjonalnie wyposażone w wewnętrzny lub
zewnętrzny moduł GPS.
Radiotelefon M7100 może być wyposażony w różne typy mikrofonów w tym wzmocniony mikrofon,
przeznaczony do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych, głośnik zabezpieczony przed
uszkodzeniem mechanicznym i dużą wilgotnością o mocy 5W oraz różne warianty okablowania
pozwalające na montaż zblokowany, rozdzielony lub z ręcznym manipulatorem Hand Held Controller
(HHC).
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Strona 28 (44)
P25IPT
MCP-T-0101H
Zespół NO bez manipulatora
Manipulator Scan w wersji
rozdzielonej
M7100 System w wersji
zblokowanej
Manipulator
ręczny
Głośnik
Radiotelefon M7100 w różnych wariantach instalacyjnych
Radiotelefon M7100 umożliwia:
• Połączenia indywidualne i grupowe
• Połączenia telefoniczne
• Wyświetlanie nazwy/identyfikatora wybranej grupy
• Wyświetlanie nazwy/adresu nadającego radiotelefonu
• Wyświetlanie krótkich wiadomości tekstowych (opcja TextLink)
• Wybieranie dowolnych adresów indywidualnych i telefonicznych z pełnej klawiatury
lub z zaprogramowanej listy
• Instalację wewnętrznego lub zewnętrznego modułu GPS
Wszystkie radiotelefony pojazdowe przystosowane są do zasilania 12VDC z minusem na masie.
Radiotelefony samochodowe M7100 spełniają podane w tabeli wymagania środowiskowe.
Parametr
Funkcjonowanie
Przechowywanie
Temperatura
-30°C do +60°C (TIA/EIA 603 par. 3.3.2.2)
-40°C do +70°C
Wilgotność
10% do 95% przy +50°C (TIA/EIA 603 par.
3.3.3.2)
Tak samo
10 Hz do 30 Hz:
Tak samo
Wibracje
Amplituda 0.38 mm
Max wychylenie 0.76 mm
30 Hz do 60 Hz:
Amplituda 0.19 mm
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Strona 29 (44)
P25IPT
MCP-T-0101H
Emax. wychylenie 0.38 mm
(TIA/EIA 603 par. 3.3.4.2)
Udary
Połowa sinusoidy:
Tak samo
10 udarów
20g szczytowa wartość
11 ms czas trwania
(TIA/EIA 603 par. 3.3.5.2)
3.7.3
Radiotelefony stacjonarne
Jako radiotelefony stacjonarne wykorzystywane są
radiotelefony serii M7100 z zestawem biurkowym.
M/A-COM oferuje różne warianty wykonania zestawu
biurkowego, różniące się sposobem zabudowy
radiotelefonu, zasilaczem sieciowym i układem
rezerwowania
zasilania.
Każdy
radiotelefon
stacjonarny powinien być wyposażony w instalację
antenową zewnętrzną z układem zabezpieczenia
odgromowego.
3.7.4
M7100 w zestawach stacjonarnych
Radiotelefony stacjonarne do transmisji danych
Wszystkie radiotelefony M/A-COM mogą pracować z opcją transmisji danych. W przypadku
wykorzystywania radiotelefonu tylko do transmisji danych oferujemy możliwość dostarczenia
specjalnego modułu zbudowanego na bazie radiotelefonu P5100. Moduł wyposażony jest w zasilacz
sieciowy (ewentualnie z buforem akumulatorowym), złącze uniwersalne (programowanie, sterowanie i
przyłączenie zewnętrznych urządzeń) oraz złącze antenowe. Moduł taki może być stosowany jako
modem radiowy do urządzeń pomiarowych lub sterowania.
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Strona 30 (44)
MCP-T-0101H
P25IPT
4 Funkcje użytkowe systemu P25IPT
Funkcjonowanie systemu oparte jest o cyfrowy protokół radiowy standardu P25 (P25CAI) z kanałem
kontrolnym o przepływności brutto 9600bit/s. Podstawowa łączność radiotelefonów abonenckich w
systemie odbywa się za pośrednictwem repeterów trankingowych obsługujących dany obszar.
Połączenia wielkoobszarowe obsługiwane są stacjami bazowymi i powiązaną z nimi centralą radiową
NSC, która kieruje połączenia tylko do stref, w których zasięgu znajdują się odbiorcy korespondencji.
Radiotelefony abonenckie oprócz pracy trankingowej mają możliwość pracy w trybie bezpośrednim
radio-radio zarówno cyfrowo z protokołem P25 jak i analogowo do współpracy z radiotelefonami
starszego typu.
W zależności od wymaganego zasięgu łączności system może składać się z pojedynczej stacji bazowej
i uproszczonego NSC lub z wielu stacji bazowych i wielu NSC. Daje to możliwość budowy zarówno
małych systemów obejmujących zasięgiem teren działania zakładu, portu lotniczego, czy małego
miasta jak i systemów składających się z wielu regionalnych NSC i pokrywających swoim zasięgiem
teren kilku województw czy całego kraju.
4.1
Łączność wielkoobszarowa
System zapewnia automatyczne zestawienie połączenia pomiędzy dowolnymi uprawnionymi
abonentami znajdującymi się w zasięgu różnych stacji bazowych połączonych cyfrowym łączem IP z
centralą NSC. Protokół IP i sieć transmisji pakietowej jest jednolitym medium komunikacyjnym
zarówno dla sygnałów sterowania jak korespondencji (Voice over IP).
4.1.1
Roaming i Handoff
System w konfiguracji wielo strefowej umożliwia automatyczny roaming dla abonentów radiowych
przemieszczających się po całym obszarze działania sieci, bez konieczności manualnego przełączania
radiotelefonów.
W trakcie przemieszczania się abonenta system automatycznie dokonuje jego przełączenia pomiędzy
sąsiednimi strefami radiowymi (handoff), zapewniając zawsze wybór lepszego sygnału. Decyzja o
przełączeniu na kolejną strefę radiową jest podejmowana na podstawie jakości odbieranego sygnału
radiowego (RSSI i stopa błędu) oraz informacji o obciążeniu sąsiednich stref radiowych. Ponieważ
podstawowym trybem pracy w sieci P25IPT jest tranking nadawania, proces przełączania jest
realizowany w przerwach pomiędzy korespondencjami. Ewentualne zakłócenie związane z
przełączeniem w trakcie odbioru korespondencji nie powoduje jej zerwania.
Centrala radiowa NSC systemu P25IPT śledzi na bieżąco obecność każdego abonenta w zasięgu
poszczególnych stacji bazowych i kieruje połączenia tylko tam gdzie znajdują się adresaci
korespondencji.
4.1.2
Ograniczenia geograficzne dla połączeń grupowych
Administrator systemu P25IPT może wprowadzić ograniczenie możliwości prowadzenia
korespondencji w określonych grupach tylko poprzez określone stacje bazowe oraz określone kanały
(repetery) w stacjach bazowych. Tym samym jest możliwe geograficzne ograniczenie obszaru
działania danej grupy oraz określenie różnych klas obsługi dla poszczególnych abonentów w ramach
danej strefy radiowej.
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Strona 31 (44)
MCP-T-0101H
4.2
4.2.1
P25IPT
Funkcje podstawowe
Głos, dane i sterowanie
System P25IPT w fazie pierwszej zapewnia jedno połączenie w pojedynczym kanale radiowym o
szerokości 12,5kHz.
System realizuje połączenia głosowe i transmisję danych pracując z interfejsem radiowym P25
opisanym następującymi dokumentami standaryzacyjnymi:
ANSI/TIA/EIA 102.BAAA, Project 25 FDMA Common Air Interface, May 1998. (Includes Addendum
1 dated September 1999).
TSB102.BAAB-A, APCO Project 25 Common Air Interface Conformance Test, August 1995. (Includes
Addendum 1 dated April 1999).
ANSI/TIA/EIA 102.BAAC, Project 25 Common Air Interface Reserved Values, May 2000. (Includes
Addendum 1 dated June 2001).
ANSI/TIA/EIA 102.BABA, Project 25 Vocoder Description, May 1998.
ANSI/TIA 102.CAAB-A, Land Mobile Radio Transceiver Performance Recommendations - Project 25 Digital Radio Technology, C4FM/CQPSK Modulation, September 2002.
TSB102.AABA, APCO Project 25 Trunking Overview, April 1995.
ANSI/TIA/EIA 102.AABB, Project 25 Trunking Control Channel Formats, May 2000.
ANSI/TIA/EIA 102.AABC, Project 25 Trunking Control Channel Messages, May 2000. (Includes
Addendum 1 dated September 2001 and Addendum 2 dated December 2002).
TSB102.AABF, APCO Project 25 Link Control Word Formats and Messages, May 1996. (Includes
Addendum 1 dated December 2002).
TSB102.AABD, Project 25 Trunking Procedures, October 1997.
ANSI/TIA/EIA 102.BAEA, Project 25 Data Overview, March 2000. (Includes Addendum 1dated
September 2002).
ANSI/TIA/EIA 102.BAEB, Project 25 Packet Data Specification, March 2000. (Includes
Addendum 1 dated October 2001 and Addendum 2 dated August 2002).
ANSI/TIA/EIA 102.BAEE, Project 25 Radio Control Protocol (RCP), March 2000.
(Includes Addendum 1 dated August 2002).
M/A-COM aktywnie współtworzy ostateczne wymagania dla standardu P25 fazy 2, gdzie możliwe
będzie transmitowanie dwóch jednoczesnych połączeń głosowych na pojedynczym kanale 12,5kHz.
Celem tego rozwiązania jest zwiększenie pojemności i lepsze wykorzystanie zasobów radiowych.
Zakończenie prac nad ostateczną specyfikacją standardu fazy 2 spodziewane jest w 2006 roku.
System umożliwia przypisanie każdego z kanałów stacji bazowej tylko do transmisji danych lub do
transmisji danych i głosu. Na kanałach przypisanych równocześnie do transmisji danych i głosu
system zapewnia priorytet dla połączeń głosowych.
Wszystkie radiotelefony ręczne i pojazdowe są sprzętowo przygotowane do transmisji danych i głosu.
Uruchomienie opcji transmisji danych polega na wprowadzeniu odpowiedniego programowego klucza
odblokowującego tą funkcję.
4.2.2
Blokowanie radiotelefonu
System P25IPT umożliwia selektywne zablokowanie lub odblokowanie skradzionego radiotelefonu ze
stanowiska administratora abonentów systemu (UAS). Radiotelefon, do którego została wysłana
komenda zdalnego zablokowania, o ile tylko znajdzie się w zasięgu dowolnej strefy radiowej zostanie automatycznie zablokowany. Blokada polega na uniemożliwieniu przełączania radiotelefonu,
nadawania i odbioru korespondencji. Fakt pozytywnego zablokowania radiotelefonu jest
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Strona 32 (44)
MCP-T-0101H
P25IPT
sygnalizowany na stanowisku administratora. Ponowne wprowadzenie radiotelefonu do normalnej
eksploatacji możliwe jest po zdalnym przesłaniu odpowiedniej komendy. Alternatywnie odblokowanie
radiotelefonu może być dokonane w serwisie poprzez jego przeprogramowanie. Jeżeli radiotelefon
wcześniej został zaprogramowany z opcją Personality Lock, to jego przeprogramowanie może
wykonać tylko ten serwis, który wcześniej dopuścił radiotelefon do pracy. Opcja Personalisty Lock
umożliwia autoryzowanie uprawnionych pracowników serwisu do programowania radiotelefonów za
pomocą specjalnych mikroprocesorowych kart identyfikacyjnych.
4.2.3
Identyfikacja nadającego
Przy każdej transmisji radiotelefon wysyła swój identyfikator. System wyświetla ten identyfikator na
odbierających połączenie konsolach dyspozytorskich. Także radiotelefony abonenckie wyposażone w
wyświetlacz pokazują identyfikator nadającego radiotelefonu zarówno przy połączeniu
indywidualnym jak i grupowym.
Każdy z radiotelefonów oraz konsol dyspozytorskich ma możliwość wyświetlania zamiennie zamiast
identyfikatora – 8 znakowego kryptonimu/nazwy nadającego urządzenia przyporządkowanego do
danego identyfikatora.
4.2.4
Dostęp do systemu dla nieautoryzowanych abonentów
System P25IPT ma wbudowane mechanizmy uniemożliwiające korzystanie z jego zasobów abonentom
niedopuszczonym do jego używania. Standard P25 przewiduje procedury rejestracji i autoryzacji
abonentów w systemie. Procedura rejestracji może być pełna i skrócona. Procedura pełna jest
stosowana dla abonentów, którzy włączyli radiotelefon lub pojawili się w zasięgu systemu, w którym
zwykle nie pracują. W trakcie tej procedury radiotelefon podlega także autoryzacji na bazie
niepowtarzalnego numeru elektronicznego sprzętowo zakodowanego w radiotelefonie. Rejestracja
skrócona odbywa się za każdym razem, kiedy abonent przechodzi ze strefy radiowej do kolejnej strefy,
chwilowo traci zasięg lub tylko zmienia grupę roboczą. Badane są wtedy uprawnienia abonenta to
pracy w danej strefie radiowej i na danej grupie.
4.2.5
Programowanie radiotelefonów drogą radiową
Zdalne programowanie radiotelefonów droga radiową nie jest funkcją standardu P25. Funkcja ta jest
wdrożona tylko w radiotelefonach M/A-COM. Realizowana jest na uniwersalnej platformie
programowej ProFile, która może wykorzystywać różne interfejsy radiowe zapewniające pakietową
transmisję danych. Funkcja ProFile wymaga uaktywnienia jej w radiotelefonach oraz zainstalowania
oprogramowania Profile Manager w centrum serwisowym. Od tej pory bez konieczności zabierania
sprzętu do serwisu można zdalnie programować parametry radiotelefonów. Czas załadowania pełnego
pliku personality do radiotelefonu w normalnych warunkach propagacyjnych nie przekracza minuty.
4.2.6
Szyfrowanie i zmiana kluczy szyfrowania droga radiową
Radiotelefony P25IPT mogą być wyposażone w opcję szyfrowania End-to-End opartą o standardowe
algorytmy szyfrowania DES (klucz 56-bitowy) i AES (klucz do 256 bitów). Ponieważ algorytm
szyfrowania oparty jest o standard, radiotelefony różnych producentów pracujące z takimi samymi
kluczami mogą ze sobą rozmawiać. W każdej chwili jest możliwe dodanie opcji szyfrowania do
radiotelefonów P7100 i M7100. Opcjonalnie radiotelefony mogą być wyposażone w opcję FIPS-140-2
zwiększająca bezpieczeństwo zarządzania i dystrybucji kluczy szyfrowania (blokowanie dostępu do
radiotelefonu kodem PIN, historia klucza, podpis elektroniczny oprogramowania operacyjnego
radiotelefonu).
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Strona 33 (44)
MCP-T-0101H
P25IPT
Funkcją standardu P25 realizowana przez system M/A-COM jest opcjonalna możliwość zdalnej
zmiany kluczy szyfrowania, drogą radiową (OTAR).
4.3
4.3.1
Funkcje trankingowe P25IPT
Podstawowa praca trankingowa P25IPT
Podstawowym trybem pracy w systemie P25 jest łączność grupowa. Do grupy może należeć dowolna
ilość abonentów systemu znajdujących się w zasięgu dowolnej stacji bazowej. Każdej grupie
przyporządkowany jest adres cyfrowy i nazwa alfanumeryczna minimum 8-znakowa wyświetlana na
radiotelefonie lub konsoli.
Użytkownik radiotelefonu ustawia grupę, w której w danej chwili pracuje, przełącznikiem wyboru
grupy. Po naciśnięciu przycisku nadawania (PTT) połączenie jest automatycznie zestawiane do
wszystkich abonentów, którzy mają wybraną tą samą grupę na swoich radiotelefonach. Fakt
zestawienia połączenia sygnalizowany jest krótkim sygnałem akustycznym. Wielostrefowe połączenie
grupowe jest kierowane poprzez centralę radiową NSC tylko do tych stref radiowych, w których
zasięgu znajdują się abonenci grupy.
Przy wolnych zasobach systemu czas zestawienia połączenia grupowego wielostrefowego liczony od
momentu naciśnięcia przycisku PTT nie przekracza 500ms. Dla połączeń grupowych jednostrefowych
czas ten nie przekracza 350ms.
System P25IPT umożliwia połączenia okólnikowe typu AllCall i Announcement Call do wielu grup
równocześnie, pozwalające na szybkie przekazanie komunikatu np. od dyspozytora do zespołów
roboczych pracujących na różnych grupach. Elastyczność definiowania okólników pozwala na
realizowanie zaawansowanych wariantów organizacyjnych pracy radiowej.
4.3.2
Kolejkowanie połączeń
Jeżeli zasoby systemu w danej chwili nie są dostępne, system automatycznie kolejkuje wywołania
przychodzące od radiotelefonów. Ustawienie w kolejce sygnalizowane jest odpowiednim sygnałem
akustycznym i komunikatem na wyświetlaczu radiotelefonu. Po wyjściu z kolejki (w prawidłowo
zaprojektowanym systemie jest to czas zwykle poniżej 1s) radiotelefon automatycznie nawiąże
połączenie sygnalizując sygnałem akustycznym fakt zestawienia połączenia.
4.3.3
Priorytety dla połączeń grupowych
Kolejkowanie połączeń grupowych jest realizowane z uwzględnieniem priorytetów grup. System
P25IPT umożliwia ustawienie 10 priorytetów, które wraz z dodatkowym czasowym podwyższeniem o
połowę priorytetu dla połączeń rozpoczętych - daje łącznie 20 priorytetów. Połączenia w ewentualnej
kolejce będą ustawiane zgodnie z priorytetami grup. Połączenia o najwyższym priorytecie (alarmowe)
będą obsługiwane najszybciej. Połączenia o równych priorytetach będą obsługiwane w kolejności
wystąpienia.
4.3.4
Przerywanie połączeń o niższym priorytecie
System P25IPT umożliwia przerwanie połączenia o niższym priorytecie, jeżeli wystąpi połączenie o
najwyższym priorytecie (alarmowe) i nie będzie w danej chwili wolnych zasobów w systemie. W
takiej sytuacji zasoby systemu są niezwłocznie przydzielone do obsługi połączenia alarmowego.
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Strona 34 (44)
MCP-T-0101H
4.3.5
P25IPT
Blokowanie podwójnego nadawania w grupie
System P25IPT uniemożliwia nadawanie w grupie, która jest w danej chwili aktywna. Funkcja ta
zapobiega jednoczesnemu nadawaniu więcej niż jednego radiotelefonu w grupie. Jeżeli w trakcie
odbioru korespondencji dany abonent przyciśnie przycisk nadawania, system odrzuci prośbę o
zestawienie połączenia i zasygnalizuje to odpowiednim sygnałem w radiotelefonie.
Blokowanie podwójnego nadawania nie dotyczy połączeń alarmowych przychodzących z sieci oraz
połączeń z wywłaszczeniem generowanych przez dyspozytora.
4.3.6
Priorytet dyspozytora
System P25IPT realizuje funkcję priorytetu dyspozytora z konsoli, co zapobiega możliwości
zablokowania połączeń od dyspozytora do danej grupy przez członka tej grupy. W przypadku, kiedy w
grupie nadaje jakiś abonent, zainicjowanie połączenia przez dyspozytora przerywa korespondencję
tego abonenta. Wszyscy abonenci grupy oprócz tego, którego nadawanie zostało przerwane usłyszą
korespondencję dyspozytora.
4.3.7
Połączenia indywidualne
System P25IPT umożliwia połączenia indywidualne pomiędzy uprawnionymi i odpowiednio
wyposażonymi abonentami. Abonent radiotelefonu lub konsoli uprawniony do połączeń
indywidualnych może wybrać z listy lub z klawiatury identyfikator/nazwę adresata połączenia i po
naciśnięciu PTT zainicjować je. Radiotelefon/konsola po odebraniu wywołania indywidualnego
zasygnalizuje je na wyświetlaczu i sygnałem akustycznym. Jeżeli połączenie indywidualne nie zostało
odebrane, informacja o jego odebraniu wraz z identyfikatorem nadawcy i czasem, który upłynął od
chwili odebrania będzie przechowywana w radiotelefonie/konsoli (funkcja przywoływania).
Połączenie indywidualne jest szczególnym rodzajem połączenia grupowego, do którego należy tylko
dwu abonentów. Dopuszczenie do połączeń indywidualnych może być indywidualnie ustawiane dla
każdego abonenta ze stanowiska administratora systemu (UAS).
4.3.8
Połączenia z potwierdzeniem
System P25IPT umożliwia zestawianie połączeń grupowych z potwierdzeniem, że większość lub
wszystkie zasoby systemu obsługujące abonentów należących do danej grupy jest wolna (są wolne
kanały w poszczególnych stacjach bazowych obsługujących grupę wielostrefową). Tego typu
połączenia z potwierdzeniem mogą być istotne w przypadku przekazywania ważnych komunikatów
grupowych do abonentów znajdujących się w dużej liczbie stref radiowych.
4.3.9
Skanowanie z priorytetem
System P25IPT umożliwia poszczególnym radiotelefonom funkcję skanowania jednocześnie wielu
grup. Na liście skanowania mogą się znaleźć dowolne grupy należące do tego samego zestawu (od 216 grup). Grupa wybrana pokrętłem przed rozpoczęciem skanowania jest grupą priorytetową, czyli
skanowaną za każdym razem przed sprawdzeniem kolejnej grupy z listy skanowania. Pojawienie się
korespondencji na grupie priorytetowej powoduje natychmiastowe przerwanie odbierania
korespondencji z pozostałych skanowanych grup. Tworzenie listy skanowania może być dostępne dla
abonenta lub tylko z poziomu serwisu.
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Strona 35 (44)
MCP-T-0101H
P25IPT
4.3.10 Odpowiedź w skanowanej grupie
W przypadku odbioru korespondencji w skanowanej grupie, radiotelefony umożliwiają odpowiedź na
usłyszaną korespondencję, pod warunkiem, że przycisk PTT będzie naciśnięty po zakończeniu odbioru
korespondencji w czasie zaprogramowanym w serwisie jako czas odpowiedzi przy skanowaniu.
4.3.11 Chwilowe wyłączanie skanowania wybranych grup
Radiotelefony systemu P25IPT umożliwiają chwilowe usunięcie wybranych grup z listy skanowania.
Odbywa się to poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku w trakcie odbioru korespondencji z
niechcianej grupy. Przywrócenie pierwotnej listy skanowania następuje po wyłączeniu i ponownym
włączeniu radiotelefonu.
4.3.12 Wywołanie alarmowe i sygnalizacja wywołania alarmowego
System P25IPT umożliwia inicjowanie i specjalne sygnalizowanie wywołań alarmowych. W momencie
naciśnięcia wyróżnionego przycisku alarmowego na radiotelefonie, system bezzwłocznie, po kanale
kontrolnym, przekazuje informację o wywołaniu alarmowym do stanowiska dyspozytorskiego lub/i
wybranego radiotelefonu/grupy. Sygnalizacja takiego wywołania na stanowisku dyspozytorskim jest
zarówno sygnałem akustycznym jak i sygnałami wizualnymi (pulsowanie, czerwony kolor). Zawiera
identyfikator radia generującego wywołanie alarmowe i grupę, w której się znajduje oraz czas i strefę
radiową, z której pochodzi. Po zasygnalizowaniu wywołania alarmowego niezwłocznie jest zestawiane
połączenie alarmowe.
Jeżeli radiotelefon wyposażony jest w odbiornik GPS i opcję transmisji danych, możliwe jest
przesłanie razem z wywołaniem alarmowym pozycji abonenta, która zostanie zobrazowana na
stanowisku dyspozytorskim wyposażonym w aplikację mapową.
4.3.13 Opóźnione wejście do połączenia
System P25IPT realizuje funkcję late entry – opóźnionego dołączenia do trwającego połączenia. Dzięki
temu system automatycznie dołączy do trwających połączeń tych abonentów, którzy chwilowo stracili
i odzyskali zasięg lub właśnie włączyli radiotelefon lub zmienili grupę lub byli w innym połączeniu,
które właśnie zakończyli.
4.4
4.4.1
Współdziałanie i kompatybilność
Systemy P25
System P25IPT jest kompatybilny z innymi systemami P25 spełniającymi wymagania standardu
P25CAI. Kompatybilność jest rozumiana jako możliwość połączenia grup z różnych systemów za
pośrednictwem odpowiednio skonfigurowanego interfejsu międzysystemowego tak, że połączenia
pomiędzy abonentami z różnych systemów będą zestawiane całkowicie automatycznie bez
pośrednictwa dyspozytora.
Oferowany system jest też kompatybilny z urządzeniami abonenckimi P25 innych producentów w
zakresie funkcji użytkowych objętych standardem.
4.4.2
Systemy analogowe FM, TETRA i MPT1327
System P25IPT umożliwia dołączenie poprzez interfejs DVU starszych systemów analogowych,
analogowych konwencjonalnych stacji bazowych, czy systemów TETRA lub MPT1327
wyposażonych w odpowiednie interfejsy. Możliwe jest takie skonfigurowanie DVU, że połączenia
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Strona 36 (44)
P25IPT
MCP-T-0101H
pomiędzy
wybranymi
grupami
w
systemie
P25IPT
a
grupami
w
systemie
analogowym/TETRA/MPT1327 lub kanałami konwencjonalnymi są automatycznie zestawiane lub
tylko za pośrednictwem dyspozytora.
Wszystkie radiotelefony oferowane przez M/A-COM, są wstecznie kompatybilne z trybem
analogowym FM i umożliwiają pracę analogową, konwencjonalną z kodowaną blokadą szumów.
4.5
Niezawodność i odporność na uszkodzenia systemu
System P25IPT jest zaprojektowany w sposób gwarantujący wysoką niezawodność i odporność na
jednostkowe awarie. Inteligencja systemu jest rozproszona po jego poszczególnych modułach. W
związku z tym pojedyncze awarie nie mogą spowodować całkowitego zablokowania pracy systemu.
Poniżej opisano główne elementy wpływające na niezawodność pracy systemu.
4.5.1
Sieć rozległa IP
Do połączenia elementów systemu radiowego wykorzystywana jest sieć szkieletowa IP. Zwykle tego
typu sieci mają strukturę siatkową, stąd też komunikacja pomiędzy poszczególnymi węzłami może być
realizowana różnymi drogami i różnymi mediami transmisyjnymi, co zwiększa odporność na
uszkodzenia.
Konstrukcja serwerów NSS oraz uzupełniających NAS, RSM i RNM oparta jest o profesjonalne
serwery przewidziane do pracy ciągłej i konstrukcyjnie zabezpieczone przed awarią pojedynczych
modułów (zdublowane zasilacze, macierze dyskowe). Dzięki temu, że wykorzystywany sprzęt bazuje
na standardowych produktach IT firm Sun i Dell dostępność części zamiennych oraz specjalizowanego
serwisu jest ułatwiona.
Opcjonalnie możliwe jest zdublowanie NSC do konfiguracji pracy z pełnym rezerwowaniem w trybie
gorącej rezerwy. Rysunek poniżej pokazuje schemat takiej konfiguracji.
RSM
R-NAS
RNM
100 Base T
NSS 1
Ethernet S witch
100 Base T
NSS A
100 Base T
100 Base T
NSS 2
Ethernet S witch
100 Base T
Router
T1/ E1
Control Rel ay
Router
A/B Swi tch
T1/ E1
P25 IP LAN/WAN
T1/ E1
NSS B
Opcjonalny rezerwowy serwer
Konfiguracja NSC z pełnym rezerwowaniem w układzie „hot-standby”
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Strona 37 (44)
MCP-T-0101H
P25IPT
Każdorazowo wystąpienie awarii lub przejście do pracy z urządzeniami rezerwowymi jest
niezwłocznie sygnalizowane na stanowisku zarządzania systemem (RNM lub RSM).
W przypadku całkowitej awarii NSC, które nie pracuje w konfiguracji z rezerwowaniem, wszystkie
strefy radiowe przechodzą do pracy w trybie izolowanym. Połączenia radiowe możliwe są w ramach
każdej ze stref osobno.
W przypadku całkowitej awarii komutatora NSS rezerwowanego drugim serwerem NSS (konfiguracja
z gorącą rezerwą) – prawidłowa praca systemu nie ulega zmianie.
Awaria serwerów NAS, RSM lub RNM zasadniczo nie wpływa na pracę systemu, gdyż są to
urządzenia we/wy interfejsu człowiek-system. Wszystkie połączenia realizowane są bez zmian.
Blokowany jest jedynie dostęp do obsługi funkcji zarządzająco-administracyjnych związanych z
uszkodzonym serwerem.
W przypadku odcięcia stacji bazowej od centrali radiowej, stacja bazowa umożliwia pracę lokalną
abonentów w trybie izolowanym od reszty systemu. W przypadku takiej awarii praca w pozostałej
części systemu jest kontynuowana normalnie z uwzględnieniem braku połączeń do/z izolowanej stacji
bazowej.
4.5.2
Trankingowa stacja bazowa
Jeżeli stacja bazowa straci komunikację z centralą radiową - kontynuuje pracę w trybie izolowanym.
Dalej możliwe jest realizowanie połączeń indywidualnych i grupowych w ramach strefy. W przypadku
awarii kanału radiowego w stacji bazowej pozostałe kanały kontynuują niezakłóconą pracę. Wszystkie
kanały są uniwersalne. Awaria kanału kontrolnego powoduje, że dowolny inny kanał przejmuje jego
funkcję. Urządzenia kontrolne strefy radiowej po wykryciu awarii repeatera (np. obniżona moc
nadawania) automatycznie wyłączają taki kanał z pracy i sygnalizują uszkodzenie. Urządzenie
SureCall cyklicznie wykonuje połączenia testowe na poszczególnych kanałach sprawdzając ich
poprawność i w przypadku nieprawidłowości wyłączając czasowo lub na stałe kanał uszkodzony z
pracy. SureCall monitoruje też w sposób ciągły pracę kanału kontrolnego i w przypadku
nieprawidłowości lub występowania zakłóceń radiowych przełącza kanał kontrolny na inny kanał.
Urządzenia strefy radiowej monitorują także poszczególne kanały pod względem występowania
zakłóceń. Połączenia są przydzielane do zakłócanych kanałów tylko w drugiej kolejności, gdy nie ma
wolnych od zakłóceń zasobów radiowych.
4.5.3
System zarządzania
Architektura systemu przewiduje kilka komputerów pełniących funkcje zarządzające (NAS, RSM,
RNM). Awaria pojedynczego komputera upośledza funkcje tylko z nim związane.
4.5.4
Konsole dyspozytorskie
Każda z konsol dyspozytorskich jest urządzeniem całkowicie niezależnym od pozostałych. Awaria
konsoli upośledza funkcje tylko do niej przypisane.
4.5.5
Zachowanie się radiotelefonów na wypadek awarii stacji bazowej
W przypadku całkowitej awarii stacji bazowej, wszystkie radiotelefony znajdujące się w jej zasięgu
automatycznie przełączą się na pracę w sąsiedniej stacji bazowej (o ile zasięg łączności na to pozwoli).
Możliwe jest też takie zaprogramowanie radiotelefonów, że w przypadku awarii stacji bazowej
radiotelefony automatycznie przełączą się do pracy w trybie bezpośrednim na wcześniej
zdefiniowanych częstotliwościach radiowych.
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Strona 38 (44)
MCP-T-0101H
4.6
P25IPT
Transmisja danych
System P25IPT umożliwia radiową transmisję danych pomiędzy siecią komputerową dołączoną do
centrali radiowej NSC a laptopami i palmtopami z systemem operacyjnym Windows dołączonymi do
radiotelefonów w terenie.
Transmisja danych możliwa jest w dwu trybach pakietowych:
9 z przepływnością 4,8kbit/s w trybie z korekcją błędów
9 z przepływnością 7,2kbit/s w trybie bez korekcji błędów
Możliwe jest realizowanie zarówno połączeń terminal-host jak i host-grupa terminali.
Ze względu na ograniczoną przepływność, efektywne zastosowanie transmisji danych ograniczone jest
do aplikacji, które nie wymagają przesyłania szybko dużych ilości danych. Przykładowe aplikacje,
które mogą korzystać z transmisji danych to np. przesyłanie: stałych obrazów o małej rozdzielczości,
małych plików, informacji tekstowych, statusów, sczytywanie danych pomiarowych, zdalne
sterowanie urządzeniami, przesyłanie danych z GPS.
Każdy radiotelefon M/A-COM wyposażony w opcję TextLink umożliwia przesyłanie krótkich
wiadomości tekstowych (do 200 znaków) pomiędzy dyspozytorem a wyświetlaczem radiotelefonu.
Każdy radiotelefon jest sprzętowo przystosowany do transmisji danych. Włączenie transmisji danych
wymaga jedynie uaktywnienia odpowiedniej opcji programowej. Od strony sprzętowej transmisję
danych obsługuje uniwersalne złącze radiotelefonu ze stykiem RS232. Do transmisji radiotelefonterminal komputerowy wykorzystywane są protokoły SLIP (Serial Line Internet Protocol) i PPP (Point
to Point Protocol).
Transmisja danych od strony systemu obsługiwana jest przez kontrolery PMIPS zainstalowane na
poszczególnych strefach radiowych. Kontrolery pełnią funkcję wirtualnego serwera w stosunku do
terminali komputerowych dołączonych do radiotelefonów w zasięgu strefy oraz wirtualnego terminala
komputerowego w stosunku do komputera hosta danej aplikacji, który jest dołączony do sieci LAN
NSC. Dzięki temu poszczególne sesje połączeń mogą być kontynuowane automatycznie bez względu
na położenie abonenta w terenie z zachowaniem roamingu i procedury handoff.
Wdrożenie aplikacji transmisji danych, które nie są dostarczane razem z wyposażeniem systemu,
każdorazowo wymaga współpracy ze specjalistami z działu przygotowania aplikacji transmisji danych
M/A-COM, którzy dysponują niezbędnymi narzędziami do analizy i optymalizacji wdrożenia aplikacji
na medium radiowym, jakim jest protokół P25CAI.
Protokół P25CAI oprócz pakietowej transmisji danych umożliwia przesyłanie wolnych danych
(88bit/s) w dedykowanej sub-ramce w trakcie transmisji strumienia głosu. Wykorzystanie tej drogi
transmisji może być także rozważane do zastosowań praktycznych.
4.7
Połączenia z siecią telefoniczną
System umożliwia połączenia telefoniczne za pośrednictwem konfigurowanego interfejsu/gateway’a
DVU. Interfejs DVU może być wyposażony w odpowiednią liczbę portów abonenckich dołączonych
do centrali PABX/PSTN, za których pośrednictwem jest możliwość realizowania przez
upoważnionych abonentów następujących połączeń:
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Strona 39 (44)
MCP-T-0101H
P25IPT
9 z radiotelefonu do sieci telefonicznej
9 z sieci telefonicznej do pojedynczego radiotelefonu
9 z sieci telefonicznej do grupy radiotelefonów
Uniwersalny Gateway DVU
System umożliwia nakładanie różnych ograniczeń na możliwości inicjowania i odbierania połączeń
telefonicznych przez poszczególnych abonentów w celu precyzyjnej kontroli wykorzystywania tego
zasobu. Ograniczenia te umożliwiają ustawienie uprawnień do:
9 Generowania dowolnego połączenia telefonicznego
9 Generowania połączeń telefonicznych do określonej listy abonentów telefonicznych
9 Generowania płatnych połączeń telefonicznych
9 Ograniczenie czasu trwania połączenia
System umożliwia dołączenie zarówno do publicznej jak i prywatnej sieci telefonicznej.
5 Pojemność systemu
Pojemność systemu wiąże się ze zdolnością do obsłużenia z określonym poziomem jakości usług
(Grade of Sernice GOS) wymaganej liczby abonentów. GOS może być określony jako
prawdopodobieństwo, że dowolne połączenie będzie kolejkowane i czas oczekiwania w kolejce (tk)
przekroczy określoną wartość. Zwykle przyjmuje się GOS na poziomie 1% i tk<3s. Dysponujemy
narzędziami obliczeniowymi opartymi o model Erlang pozwalającym na wyliczenie optymalnej liczby
kanałów radiowych niezbędnych do obsłużenia ruchu radiowego wielostrefowego zarówno w zakresie
połączeń głosowych jak i transmisji danych. Za pomocą tego narzędzia można także prognozować jak
wielu abonentów jest w stanie prawidłowo obsłużyć system, jeżeli liczba kanałów na poszczególne
strefy jest już określona. Pod względem pojemności, system P25IPT pracujący głównie z trankingiem
nadawania przewyższa o około 20-30% pojemność systemów MPT1327 i Tetra o takiej samej liczbie
kanałów/szczelin, lecz pracujących z trankingiem wiadomości.
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Strona 40 (44)
P25IPT
MCP-T-0101H
6 Pokrycie zasięgiem łączności
Dotychczas wykonane testy praktyczne na istniejących lokalizacjach systemów analogowych
pokazują, że zasięgi w P25IPT są nie gorsze jak w systemach analogowych z kanałem 12,5kHz.
Zastosowanie zoptymalizowanego systemu antenowego z nowoczesnym wzmacniaczem szczytowym
może je jeszcze poprawić. W toku projektowania systemu oferujemy możliwość przygotowania
komputerowej symulacji zasięgu systemu łączności, która może być podstawą zobowiązania
kontraktowego. Obliczenia wykonywane są przy wykorzystaniu firmowego programu RAPTR oraz
cyfrowej mapy wysokości terenu. Poniżej pokazana jest przykładowa symulacja zasięgu łączności dla
radiotelefonów samochodowych.
Przykład komputerowej symulacji zasięgu łączności
7 Implementacja projektu
M/A-COM przywiązuje szczególną uwagę do sprawnej implementacji projektu. W zależności od
wielkości systemu czas wdrażania projektu wynosi od kilku miesięcy do - przy systemach
regionalnych - nawet kilku lat.
Zwykle plan implementacji w swojej najprostszej formie zawiera niżej wymienione elementy:
•
Przegląd lokalizacji
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Strona 41 (44)
MCP-T-0101H
P25IPT
•
Opracowanie dokumentacji instalacyjnej i planu testów akceptacyjnych
•
Przygotowanie szczegółowego harmonogramu realizacji wraz z planem migracji ze
starego do nowego systemu łączności
•
Uzgodnienie dokumentacji instalacyjnej, testów akceptacyjnych i harmonogramu z
zamawiającym
•
Zamówienie sprzętu
•
Testy sprzętu w fabryce w Lynchburg (Virginia - USA) z udziałem zamawiającego
przed wysyłką
•
Dostawa sprzętu
•
Instalacja, konfiguracja i uruchomienie sprzętu infrastruktury systemu
•
Szkolenie dla zamawiającego (centrum szkoleniowe Lynchburg-USA i na systemie
zamawiającego)
•
Testy akceptacyjne zasięgu i funkcjonowania systemu
•
Przekazanie systemu do eksploatacji
Dla każdego projektu M/A-COM tworzy zespół realizacyjny, w którego skład wchodzi minimum:
Kierownik Projektu-USA, Kierownik Projektu-Polska, Główny Inżynier Projektu-USA, Inżynier
Projektu-Polska, personel instalacyjny.
W trakcie implementacji projektu szkolimy wytypowaną grupę personelu klienta w zakresie zarówno
podstawowego serwisu radiowego jak i zarządzania pracą systemu, obsługi urządzeń abonenckich oraz
konsol dyspozytorskich. Szkolenie zwykle odbywa się w dwu etapach: w centrum szkoleniowym w
USA – przed odbiorem fabrycznym i na gotowym systemie – przed rozpoczęciem testów
akceptacyjnych.
Standardowo oferujemy 12-miesięczny okres gwarancyjny na infrastrukturę systemu i urządzenia
abonenckie. Po okresie gwarancyjnym, dla zainteresowanych klientów oferujemy odpłatną opiekę
serwisową infrastruktury systemu, w ramach której wykonywany jest minimum raz w roku przegląd
stacji bazowych, systemów antenowych, serwerów, sprzętu sieciowego i konsol dyspozytorskich.
Opieka pogwarancyjna może być także rozciągnięta na urządzenia abonenckie. Zwykle jednak
urządzenia abonenckie serwisowane są w oparciu o własne służby użytkownika systemu. W
przypadkach bardziej skomplikowanych awarii możliwe jest skorzystanie również z naszego serwisu
urządzeń abonenckich.
Dla wszystkich urządzeń zapewniamy dostawę części zamiennych lub zamienników w ciągu minimum
7 lat od dostarczenia systemu.
Jako specjalna opcja występuje możliwość objęcia systemu programem uaktualniania oprogramowania
(FX Software Agrement). W ramach tego programu, minimum 1-raz w roku dostarczane jest nowe
oprogramowanie ulepszające działanie systemu lub wprowadzające nowe funkcje użytkowe.
Technologia P25 nie wymaga stosowania innych urządzeń serwisowych niż wykorzystywane przy
serwisie radiotelefonów analogowych. Z tego względu klienci dysponujący sprawnymi urządzeniami
serwisowymi dla technologii analogowych nie muszą inwestować w nową bazę serwisową.
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Strona 42 (44)
MCP-T-0101H
P25IPT
8 Podsumowanie
Cyfrowa technologia P25 ze względu na to, że bazuje na otwartym standardzie jest atrakcyjną
propozycją dla klientów planujących zakup nowego systemu PMR lub modernizację istniejącego
systemu analogowego. Szczególnie użytkownicy analogowych systemów trankingowych z kanałem
12,5kHz, opartych o protokół MPT1327, EDACS, SMARTNET i SMARTZONE, mają ułatwioną
drogę migracji, gdyż mogą wykorzystać dotychczasowe przydziały częstotliwości, lokalizacje i nawet
elementy systemów antenowych starego systemu.
P25IPT dzięki wykorzystaniu uniwersalnej platformy komutacji, zarządzania i sieciowania VIDA
wyróżnia się w stosunku do konkurencyjnych implementacji P25. VIDA dzięki wykorzystywaniu
protokołu IP i standardowych produktów IT jest łatwa w utrzymaniu i odporna na starzenie się
technologii. Dzięki swojej uniwersalności może w przyszłości posłużyć do dalszej rozbudowy systemu
o stacje bazowe szybkiej transmisji danych czy P25 fazy II.
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Strona 43 (44)
MCP-T-0101H
P25IPT
Ta strona celowo pozostała pusta
M/A-COM Poland Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
tel.: 022 434 8880
fax.: 022 434 8888
e-mail: [email protected]
http://www.macom.pl
MCP-T-0101H
Wydrukowano w Polsce
Opracowano na podstawie materiałów firmy M/A-COM, Inc.
Copyright ©2006 M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Opracowanie: GRGA
® M/A-COM Poland Sp. z o.o.
Strona 44 (44)

Podobne dokumenty