Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Obywatele w

Transkrypt

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Obywatele w
PROJEKT „OBYWATELE W DZIAŁANIU W PODREGIONIE WAŁBRZYSKIM WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO”
UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
„Obywatele w działaniu w podregionie wałbrzyskim województwa
dolnośląskiego”
POKL.05.04.02-00-F07-13
Wrocław 02.09.2013 r
§1
Informacje o projekcie
1. Projekt „Obywatele w działaniu w podregionie wałbrzyskim województwa dolnośląskiego”
realizowany jest przez Fundację Cultura Mentis zwaną dalej Liderem w partnerstwie z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego(UMWD) zwanym dalej Partnerem w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego
sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego
2.
Biuro Projektu znajduje się przy ulicy Św. Mikołaja 56/57, 50 – 127 Wrocław
3. Projekt realizowany będzie na terenie podregionu wałbrzyskiego województwa dolnośląskiego, tzn. w
powiatach wałbrzyskim, świdnickim, dzierżoniowskim, kłodzkim, ząbkowickim w okresie od 01.09.2013
do 30.06.2014.
4. Projekt adresowany jest do 36 osób: 12 przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego(JST) i
podległych im jednostek
oraz 24 przedstawicieli organizacji pozarządowych(NGO). Pierwsza grupa
18-to osobowa odbędzie szkolenia od listopada 2013 do stycznia 2014, druga grupa 18-to osobowa od
marca do maja 2014
5.
Celem głównym projektu jest wzmocnienie procesów konsultacji społecznych w gminach, z których
pochodzi 36 uczestników projektu, w szczególności tych konsultacji dotyczących regulacji prawnych i
uzgodnienia polityk publicznych. Uczestnicy szkoleń zwiększą swoją wiedzę i kompetencje w kwestii
konsultacji społecznych i współpracy między Urzędami i NGO w tym zakresie.
6.
Szkolenie będzie obejmowało 4 dwudniowe weekendowe zjazdy (4x16 godzin). Uczestnicy mają
zapewnione wyżywienie i noclegi w hotelu. Udział w projekcie jest bezpłatny.
PROJEKT „OBYWATELE W DZIAŁANIU W PODREGIONIE WAŁBRZYSKIM WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO”
UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ
7. Po zakończeniu
drugiej edycji szkoleń uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w seminarium
podsumowującym, na którym zaprezentowane zostaną efekty pracy na szkoleniach w postaci prezentacji
grup roboczych.
§2
Zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa
1.
W skład dokumentacji rekrutacyjnej wchodzą:
1) formularz zgłoszeniowy zawierający informacje o kandydacie,
2) ankieta oceniająca motywację do udziału w szkoleniu (załącznik nr 1)
3) deklaracja udziału w projekcie określająca warunki uczestnictwa (załącznik nr 2)
4) oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( załącznik
nr 3)
5) oświadczenie o nieuczestniczeniu aktualnie w innym projekcie Priorytetu V. Dobre rządzenie POKL
(załącznik nr 4)
6) zgoda na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku(załącznik nr 5)
2.
Warunki konieczne w celu zakwalifikowania do udziału w Projekcie.
Uczestnik Projektu musi spełniać następujące warunki formalne:
1) być zatrudnionym w jednostce Samorządu Terytorialnego(JST) lub podległej jednostce lub być
przedstawicielem organizacji pozarządowej( pracownik, wolontariusz, członek NGO),
2) zamieszkiwać na terenie podregionu wrocławskiego województwa dolnośląskiego,
3) złożyć komplet dokumentów( załączniki nr 1-5) w biurze Projektu lub Przedstawicielowi Lidera w
czasie spotkania lub wysłać pocztą tradycyjną na adres biura projektu.
3.
Złożone dokumenty będą na bieżąco weryfikowane a potencjalni uczestnicy będą niezwłocznie
informowani o wyniku weryfikacji i ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów.
Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie na stronie internetowej projektu, a także w Biurze projektu.
4.
Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:
1) wypełnienie Formularza zgłoszeniowego (przyjęcie zgłoszenia),
2) weryfikacja złożonych dokumentów,
3) selekcja kandydatów,
4) sporządzenie listy uczestników szkoleń,
5) sporządzenie rezerwowej listy uczestników,
6) ogłoszenie wyników rekrutacji.
PROJEKT „OBYWATELE W DZIAŁANIU W PODREGIONIE WAŁBRZYSKIM WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO”
UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ
Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji, jest równoznaczne w zaakceptowaniem niniejszego
regulaminu.
Kompletne i poprawnie wypełnione zgłoszenia rejestrowane będą w bazie danych prowadzonej przez Lidera,
Fundację Cultura Mentis.
Kolejność zgłoszeń ma jedynie pomocniczy charakter w procedurze rekrutacyjnej i nie przekłada się
bezpośrednio na pierwszeństwo w kwalifikacji do udziału w projekcie. Priorytetem jest zakwalifikowanie do
projektu osób z kilku gmin/powiatów przy założeniu, że przedstawiciele JST i NGO są z tego samego terenu.
Rekrutacja uczestników do projektu będzie odbywać się z zachowaniem zasady równości szans kobiet i
mężczyzn.
O wynikach rekrutacji zainteresowani zostaną poinformowani pocztą elektroniczną i telefonicznie.
Kandydaci niezakwalifikowani do pierwszej edycji szkoleń zostaną wpisani na listę rezerwową i
w pierwszej kolejności zostanie im zaproponowany udział w drugiej edycji szkoleń(marzec-maj 2014).
§3
Zasady uczestnictwa w szkoleniach
1.
Udział Uczestników w szkoleniach jest bezpłatny.
2.
Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę, legitymującą się odpowiednią
wiedzą, umie-
jętnościami i doświadczeniem.
3.
Uczestnicy szkoleń nie mogą opuszczać zajęć bez merytorycznego uzasadnienia.
4.
Obecność na zajęciach będzie potwierdzana na listach obecności
§4
Prawa Uczestników szkoleń
1.
Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.
2.
Uczestnicy mają prawo do bezpłatnego wyżywienia i noclegów w czasie szkolenia.
3.
Uczestnicy mają prawo do otrzymania materiałów szkoleniowych .
4.
Uczestnicy mają prawo do zgłaszania uwag dotyczących sposobu i zakresu prowadzonych szkoleń.
§5
Obowiązki uczestnika projektu
PROJEKT „OBYWATELE W DZIAŁANIU W PODREGIONIE WAŁBRZYSKIM WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO”
UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ
1. Uczestnik zobowiązany jest do:
1) zapoznania się z niniejszym regulaminem
2) niezwłocznego aktualizowania danych osobowych w przypadku zaistnienia zmiany
3) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w szkoleniach
4) potwierdzenia uczestnictwa każdorazowo na liście obecności
5) wypełnienia ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych
6) bieżącego informowania personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy
udział w szkoleniach
7) usprawiedliwienia wszystkich nieobecności
udziału w co najmniej 80% zajęć- osoby niespełniające tego wymogu nie otrzymają certyfikatu ukończenia szkolenia.
2. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu na szkolenie we własnym zakresie
§6
Postanowienia końcowe
1.
Regulamin wchodzi w życie 02.09.2013r.
2.
Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane będą przez Lidera.

Podobne dokumenty