Oplatkowe ostatki

Transkrypt

Oplatkowe ostatki
$za
Gazeta samorzqdowa
Egzemplarz
bezplatny
16 Iutego2012 r.
XIX Sesja Rady
Gminy Ujazd s. 2
Nowe wladze
w powiatowym
FML
s. 4
Mord
w Bielinie
s. 5
Co nowego
w Stali?
s. 9
Sprawdz swoj^
wiedz? na
Olimpiadzie s. 10
Nagroda
za czytanie
Feryjna
odwilzzGOK
To tytuf zaj?c, jakie proponowalismy mtodym mieszkahcom Gminy w czasie ferii ztmowych. Tak si? ztozylo, ze jeszcze kilka
dni przed rozpocz?ciem pogoda wcale nie przypominala zimy.
Temperatura byte dodatnia, sniezna szata byla bardzo uboga i temat narzucal si? sam.
Tymczasem jedn^ z cech obserwowanych zmian klimatycznych jest wiasnie niestabilnosc pogody.
Czytaj str. 6-7
s. 11
Oplatkowe ostatki
Maraton zyczeh swiatecznych trwa w naszej ,,swieckiej tradycji" nie tylko w wigilijny wieczor, ale zwykle zaczyna si? okoto polowy grudnia i kohczy si? w potowie
stycznia.
W Gminie Ujazd jako jedni z ostatnich skfadali sobie zyczenia emeryci z Osiedla Niewiadow i Skrzynek. Na spotkanie zaproszone zostaty jak zwykle wfadze
Gminy, ksi?za, przyjaciele i wspotpracownicy obu kot emeryckich. Wszystko wskazuje, ze mogto to bye ostatnie spotkanie emerytow pod szyldem PZERil, poniewaz
zaproszeni na spotkanie przedstawiciele Zarzadu Powiatowego zapowiadali stworzenie powiatowego stowarzyszenia emerytow, do ktorego mogliby wst?powac
cztonkowie Zwia.zku.
Czytaj str. 8
(fftf'fttf
16iutego2012r.
XIX Sesja Rady
Gminy Uj azd
miata miejsce nietypowo, bo nie
w czwanek, ale w poniedziatek 30
stycznia. Na wst?pie przewodniczgcy
Rady Gminy Artur Pawlak i wojt Wlodzimierz Gozdztk wspominali zmarta, na
poczatku roku paniq Barbar? Szczygiel.
Podkreslali jej zaslugi dla promowania
Gminy i wielkie zaangazowanie w zycie
Osiedla Niewiadow, jak rowniez catej
spotecznosci gminnej. ,,Byla przyjacielem Gminy" - podkreslil przewodnlcza.cy Artur Pawlak. Wojt informowat,
wraz z kilkudziesi?cioosobowa, grupa,
mieszkaricow uczestniczyl w uroczystosciach pogrzebowych, ktore odbyty
si? w Warszawie. ,.Mam nadziej?, ze
pani Basia pisze teraz tarn, w gorze,
swoje wiersze. Pr?dzej, czy pozniej
kazdy z nas tarn do niej dotrze..." - zakonczyt, przekazuja,c jednoczesnie od
rodziny zmarlej wyrazy wzruszenia
i serdeczne podzi?kowania za udziat tak
Hcznej reprezentacji Gminy, z ktora, tak
mocno byta zwia.zana. Zebrani uczcili
zmarta, minuta^ ciszy.
Relacjonuja.c swoje dzialania podejmowane od ostatniej sesji przewodniczacy Artur Pawlak informowat,
ze na biezaco bra! udziat w komisjach
Rady Gminy, na ktorych przyjmowano
plany prac na bieza^cy rok i zajmowano si? sprawami biez^cymi, takimi jak
organizacja ferii dla uczniow gminnych,
czy np. konsultacjami w sprawie przebudowy w przysziosci odcinka torow na
terenie Gminy w celu przygotowania
wtaczenia do planowanej kolei duzych
predkosci na trasie Warszawa - Poznari
- Wroclaw. Brat rowniez udziat w spotkaniach oplatkowych i Balu Charytatywnym, organizowanych corocznie
na terenie Gminy. Bra! rowniez czynny udziat w Turnieju Pilki Noznej
o Puchar Wojta Gminy Ujazd.
I KR0 N I K l
P 0 LI C YJ N E J
1 lutego o godzinie 8.00, w Ujedzie doszto do tragicznego wypadku drogowego. Jak wynika ze wste.pnych ustaleh kiemjacy kia - 36-letni mieszkaniec
powiatu tomaszowskiego na Placu Wolnosci w Ujezdzie potracif przechodzacego przez jezdnie. 75-letniego m^zczyzne,. Pokrzywdzonego nie udato
si§ uratowac, zmarl w szpitalu. Kierujacy pojazdem byt trzezwy. Sprawe_ prowadza^ policjanci z Rokicin.
9 lutego policjanci z Rokicin otrzymali zgtoszenia od kilku mieszkahcow Osiedla Niewiadow o wtamaniach do komorek i kradziezy z nich roznych przedmiotow:
roweru o wartosci 200 ztotych, poroza zwierz^cego, plastikowych pojemnikow
i inne drobnych przedmiotow. Nast^pnego dnia o godzinie 5.00, policjanci otrzymali informacj?, iz ktos prawdopodobnie znow wlamuje si^ do komorek. Mundurowi zauwazyi wybiegaja^cego z bloku m^zczyzn^, ktorego po krotkim poscigu zatrzymali. U 49-letniego mieszkahca gminy Ujazd policjanci ujawnili skradzione przedmioty. Jak si^ okazaio podejrzany byt poszukiwany do odbycia
kary pozbawienia wolnosci, za przeste_pstwa dokonane wczesniej. Policjanci wykonujac dokladne ogl^dziny ustalili, iz wlamania zostaly dokonane takze
do komorek osob ktore mieszkaja^w innym bloku, w zwiazku z powyzszym mieszkahcow Osiedla Niewiadow prosimy o doktadne skontrolowanie swoich komorek, w przypadku stwierdzenia naruszenia zamkow, prosimy o kontakt z policjantami z Rokicin numertelefonu 44-719-50-07.
Informacje i zdj^cie ze strony www.tomaszow-mazowiecki.poficja.gov.pl
Wojt Wlodzimierz Gozdzik poinformowal na poczatku swojego wyst^pienia, ze styczeri to dla Gminy tradycyjnie miesiac sprawozdah za poprzedni rok. Dodatkowo NIK bada
prawidlowosc wydatkowania przez
Gmin? srodkow, ktore zostafy jej przyznane na zadania zlecone przez administracj? centraln^. Kontrola ma porrwrac
do potowy marca. Wojt poinformowat
rowniez, ze otrzymai pismo od wicepremiera Waldemara Pawlaka z podzi^kowaniami za sprawne przeprowadzenie lokalnych podmiotow gospodarczych do cyfrowej Centralnej
Ewidencji Przedsi?biorstw. W ostatnim
roku duzym wydarzeniem byt remont
drag 713 i 715. W zwigzku z tym zarowno Gmina. jak prywatni wlasciciele posesji zostali w pewnych odcinkach
wywlaszczeni na potrzeby powyzszych
inwestycji. Inwestor zobowi^zat si?
zaplacic odpowiednie odszkodowanie
po zakoriczeniu inwestycji. Wspominane wczesniej inwestycje dla ktorych
potrzebne jest badanie wptywu na srodowisko s^ w trakcie rozpatrywania poszerzyty si? o budow? wiatraka w Przesiadtowie. Trwa natomiast wymiana korespondencji z podmiotami, ktore
chciaryby zaja.c si? pracami remontowymi w Zespole Szkol w Osiedlu Niewiadow. Skompletowano rowniez dokumentacj? przetargowq dotycz^ca.
przebudowy Gminnego Osrodka Kultury w Ujezdzie. Dokumenty zostary
wystane do firmy zajmuja.cej si? przetargami publicznymi. Firma sprawdzi
i ewentualnie wprowadzi do dokumentacji potrzebne poprawki. Tymczasem oceniane s^ w Urz?dzie Marszalkowskim kolejne wnioski o platnosc
przedstawione przez Gmin?. Wojt poinformowal rowniez, ze Stanistaw Wysmyk z Ujazdu wygrat przetarg na dowozenie dzieci z La,czkowic.
Na koniec wojt podkreslil, ze wobec
zaznaczajacego si? kryzysu fmansowego paristwa mozna zauwazyc wzrastaj^ce obci^zenie Gminy. Ma to miejs-
ce zarowno w przypadku pozbawienia
dodatku socjalnego w wysokosci 250 zt
miesi?cznie na pracownika socjalnego.
Teraz kwota ta ma bye pokrywana
z budzetu Gminy.
Jednoczesnie poprosit o reagowanie
w przypadku zauwazenia osoby, ktora
jest zagrozona zamarzni?ciem, bez
wzgl?du na to, z jakiego powodu dana
osoba mogla znalezc si? w przedstawionej sytuacji.
Radny powiatowy Jan Goliriski nie
mial dla obecnych pocieszaj^cych informacji. Inwestycje powiatowe nie
daja. nadziei na poprawienie stanu drog.
Wtadze powiatowe powtarzaj^, ze zadna gmina nie dostala tak duzych srodkow na drogi jak Gmina Ujazd. Wojt po
raz kolejny skomentowal, ze zadna
gmina nie dala na to tak duzo pieniedzy
z wtasnej kasy. 0 stanie fmansowym powiatu swiadczyc moze fakt, ze w roku
2012 przeznaczyl na inwestycje 7 mln zt,
czyli mniej niz Gmina Ujazd (!)
W kolejnym punkcie sesji radni
przegtosowali pozytywnie sprzedaz
kolejnej grupy mieszkaii, ktore zostana. nabyte przez dotychczasowych najemcow lokali w Osiedlu Niewiadow.
Wzorem poprzedniej sesji nazwano
w Ujezdzie kolejny ulic?. Tym razem na
mapie pojawita si? ulica Lajtowa. Kolejna uchwala dotyczyla rocznego Planu Potrzeb w Zakresie Prac Spotecznie
Uzytecznych. Zawiera on roznego rodzaju dzialania, ktore sa proponowane
osobom z problemami (np. alkoholowymi) a obejmuja. takie prace, jak
np. sprzajanie miejsc publicznych
i spemiaja^ rol? wychowawczq.
Bez glosu sprzeciwu potwierdzono
prawo wqjta do dodatkowego wynagrodzenia (tzw. trzynastki), co wynika
z tresci odpowiedniej ustawy i w przypadku Rady Gminy jest formalnoscia..
Zatwierdzono rowniez projekt wniosku o wspolfinansowanie przy wsparciu
srodkow z Unii Europejskiej indywidualizacji nauczania i wychowania
w ramach wyrownywania szans (na
kwote 97.448 zt). Pemomocnictwo do
realizacji projektu otrzymat wojt. Na finansowanie projektu ,,Wrota Regionu
Lodzkiego" zabezpieczono w budzecie
14.400 zl na realizacj? projektu, dodatkowo wprowadzaj^c zmiany w wieloletniej prognozie fmansowej (projekt
b?dzie trwa!2 lata).
J. Cielebon
U W AG A
Pary malzehskie, ktore zawieraty zwiqzek matzehski w 1962 r. poza terenem Gminy Ujazd proszone
53 o zgtoszenie si$ do Urzedu Stanu Cywilnego
w Ujezdzie pokoj nr 9, tel. 44-719-23-61, wew. 22.
16lutego2012r.
Wojt Gminy Ujazd
oglasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaz prawa wlasnosci ponizszych, niezabudowanych, niezagospodarowanych nieruchomosci,
polozonych w miejscowosci i obrebic geodezyjnym Sangrodz, gmina Ujazd, na ktore zalozona jest ksie,ga wieczysta 36388
w S^dzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim - V Wydzial Ksiqg Wieczystych
Lp.
\ dzialki
Ponier/chniu d/ialki
Cena wywolawcza (A brutto)
\\ysokosc \vadium i\)
1.
28/4
0.1033
69.644
13.900
2.
28/5
0,1277
85.265
17.000
3.
28/6
0,1204
80.591
16.100
4.
28/8
0,1232
82.436
16.400
5.
28/9
0,1031
69.521
13.900
6.
28/10
0,1076
72.473
14.400
Przetarg odbedzie si£ we wtorek, 20 marca 2012 roku w sali posiedzen Urzedu Gminy w Ujezdzie o godz. 13.00
Wadia w pieniadzu w ww. wysokosciach PLN nalezy
wptecic najpozniej do 15 marca 2012 r. w Powiatowym
Banku Spotdzielczym w Tomaszowie Mazowieckim Oddzial Ujazd na konto Urz^du Gminy w Ujezdzie nr 85
8985 0004 0060 0600 0101 0017.
Obecnie gmina Ujazd nic posiada miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na ww. nieruchomosci. W studium uwarunkowaii i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujazd nieruchomosci
stanowia, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z ustugami. Dzialki powstaty w wyniku podziahi geodezyjnego dz. nr ewid. 28/2, dla ktorej
w drodze decyzji Wojta Gminy Ujazd znak:
RB.7339/53/08 z 19 sierpnia 2008 r. ustalono warunki
zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie budowy szesciu budynkow mieszkalnych, jednorodzinnych, wolno stojacych wraz z niezbedna, infrastruktura,
techniczna. oraz wydzieleniem dzialek gruntu niezb^dnych do korzystania z tych budynkow. Nieruchomosci
bqdace przedmiotem przctargu nie sa^obciazone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkod prawnych w rozporz^dzaniu nimi. Nieruchomosci poiozone
s^ w sa^siedztwie drogi wojewodzkiej nr 713.
Przystej)ujace do przetargu podmioty zobowia/ane
s^ do przedlozenia na pismie oswiadczenia, ze dokonaty wizji nieruchomosci i potwierdzajajej przydatnosc do zamierzonego uzywania. W przetargu moga^
uczestniczyc krajowe i zagraniczne osoby fizyczne
i prawne. Osoby fizyczne reprezentuj^ce firmy przystejiujace do przetargu powinny legitymowac sie, dokumentami uprawniajqcymi je do podejmowania
czynnosci prawnych w imieniu firmy. Przyste^pujacc
do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadza^ce dzialalnosc gospodarczaj pozostaj^ce
w zwiazku matzcnskim i posiadajqce ustroj wspolnosci
maja^tkowej (ustawowej lub umownej) obowiazane sa^
przedlozyc pisemne oswiadczenie wsp6tma)zonka, iz
wyraza on zgode. na nabycic nieruchomosci be.da^cej
przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przcz
wspohnalzonka przyste.pujqcego do przetargu.
Cudzoziemiec przyst^puja^cy do przetargu zobowiazany jest przedstawic zezwolenie Ministra Spraw
Wewn^trznych i Administracji na nabycie nieruchomosci jezeli wymagajq tego przepisy ustawy z 24
marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemcow (DzU nr 167 poz. 1758 z 2004 r).
Podmioty, ktorych wadia wpryna, na ww. konto po
ww. terminie i/lub nie posiadaj^ce ww. dokumentow
nie b^d^ mogiy wziac udzialu w przetargu. Uchylenie
si? od zawarcia umowy sprzedazy nieruchomosci
przez osob^, ktora wygra przetarg spowoduje przepadek wadium na rzecz Urzexlu Gminy Ujazd.
Szczegolowe informacje na temat przetargu oraz nieruchomosci mozna uzyskac w Urzexizie Gminy w Ujezdzie wpokoju 12 oraz pod nr tel. 44 719 21 29 w. 28.
Zastrzega si? prawo odstapienia od przetargu z uzasadnionych przyczyn.
CZLOWIEK - NAJLEPSZAINWESTYCJA
Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Ujezdzie
informuje o realizacji projektu
,,Od szkoienia do zatrudnienia - aktywizacja
spoJec/no-zawodowa w Gminie Ujazd"
Projekt wspotfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego
Poddzialanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapital Ludzki
,,Rozwqj i upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki
pomocy spoJecznej"
Urzqd Stanu Cywilnego
w Ujezdzie
przypomina, ze
termin waznosci
Celem glownym projektu jest zwi^kszenie kompetencji psychospotecznych
oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby bgd^ce
klientami Osrodka Pomocy Spolecznej w Ujezdzie
W 2012 r. w ramach projektu zrealizowany zostanie kompleksowy
program szkoleniowo-doradczy.
Trwa nabor do projektu. Osoby zainteresowane prosimy o zglaszanie sie,
do GOPS w godzinach pracy osrodka.
Tel. 44 719 23 01, e-mail: [email protected]
Projekt skierowany jest do osob korzystaja^cych z pomocy spoiecznej,
w wieku aktywnosci zawodowej.
W projekcie uczestniczyc bqda, osoby niepelnosprawne.
dowodow osobistych
upfywa po 10 latach
od ich wyrobienia.
Wszystkich, ktorzy posiadajq
nieaktualne dowody osobiste
(termin waznosci do czerwca
2011 r.) prosimy o dopetnienie
formalnosci w Urz^dzie Stanu
Cywilnego w Ujezdzie, pokoj nr 9
Od 13 lutegow budynku
Gminnego Zespotu Opieki
Zdrowotnej w Ujezdzie dziate
Punkt Konsultacyjny.
W punkcie mozna bezplatnie
skorzystac z pomocy psychologa
lub terapeuty uzaleznien.
Punkt czynny jest w poniedziatki
w godz. od 16.00 do 20.00.
Psycholog przyjmuje
w pierwszy i trzeci poniedziatek.
Specjalista psychoterapii
uzaleznien przyjmuje w drugi
I czwarty poniedzialek.
,.Nasza Gmina" - Gazeta Samorzadoiva
Wydawca: Urza,d Gminy Ujazd
Adres redakcji: pi. Kosciuszki 6, 97-225 Ujazd
tel./faks 44 719 21 29, 694 370 166
e-mail" jarek.g ok (S)g ma i I com
Redaktor naczelny: Jaroslaw Deletion
Za tresc reklam, ogtoszeri i artykulow redakcja i wydawca nie odpowiadaj^. Zastfzegamy sobie prawo
do skracania i adjustacjj nadsylanych tekslow.
Sktad i tamanie: Agencja Wydawnicza
PAJ-PRESS. 97-200 Tomaszow Uazowiecki.
ul. Dtuga 82, tel. 44 724 24 00.44 724 6417
16lutego2012r.
Kosciuszko zmieni adres
20 stycznia w samo poludnie przed Urzfdem Gminy
w Ujezdzie miala miejsce krotka uroczystosc. Pan Piotr Mierzejewski odebral z rqk wojta Wlodzimierza Gozdzika Akt
Przekazania pomnika Kosciuszki, ktory od 1979 do 2010 r. stal
na Placu Kosciuszki.
—
W tym roku wojt Gminy Ujazd
Wlodzimierz Gozdzik zdecydowal
sie. wystawic pomnik Tadeusza Kosciuszki na aukcj? z okazji XX Finaha
Wielkiej Orkiestry Swia^tecznej Pomocy. Przez kilka dni mozna bylo
skladac bezposrednio, lub za posrednictwem specjalnie na ten eel uruchomionego telefonu oferty kupna
jednego z symboli Ujazdu ostatnich
trzydziestu lat. Po zakoriczonej au-
kcji okazato si?, ze pomnik nie
opusci miejscowosci, tylko przeniesie si? kilkaset metrow w kierunku
Tomaszowa. Za 2001 zi. kupii go pan
Piotr Mierzejewski z ulicy Tomaszowskiej w Ujezdzie. Dokladnie
w pohidnie, 20 stycznia przed UFZQdem Gminy otrzymat od wojta bogato zdobiony dokument opatrzony
piecz?cia. lakowa_ i przez wojta sygnowany.
Mlyn Psieniec
Po lewej stronie drogi z Ujazdu do Zaosia, dokladnie naprzeciwko kapliczki przy parku stoi
a wiasciwie zapada si? budynek
mlyna Jagieltow. Na tym miejscu
staf on prawdopodobnie juz
w sredniowieczu. Niedawno znalazl nowego
wlasciciela. Na zdj^ciu
ponizej prezentuje, panstwu zdjQcie z 1937 roku,
kiedy powstala jego ceglana wersja. Publikuj? je
dzi^ki uprzejmosci pani
Aliny Antczak, ktorej
dziadek ten mlyn wymurowal. Wczesniej budowla byla drewniana.
Jezeli jestescie zainteresowani kilkoma faktami
z jego dziejow i pragniecie zobaczyc jak wygl^dal
drewniany poprzednik czytajcie nast^pny numer
Naszej Gminy.
J.C.
,,Przyzwyczailem si? do tego pomnika - powiedziat przy tej okazji
wojt - Stal wiele lat na Placu Kosciuszki, teraz tutaj mnie pilnuje. Jest
mi z nim dobrze, ale nie mam nic
przeciwko temu, zeby przekazac go
panu Piotrowi. Kiedy be.de, jechal
ulicq Tomaszowska^ i zobacz? go, jak
stoi tarn, po prawej stronie, to tez be,dzie mi milo. Cel by! sluszny, bo te
2001 r. przekazalismy dla fundacji
i mamy nadziej?, ze pieniqdze b?dq
wlasciwie wykorzystane. A dla pana
Piotra moze to bye powod do satysfakcji, ze wziaj prawdziwy slub
z Ujazdem."
,JCiedys widywalem ten pomnik
na Placu Kosciuszki - powiedziat no\\
wtasciciel pomnika - Potem, kiedy zastapil go nowy i nadarzyla sie_ okazja
jego kupna, bylem zdecydowany, zeby
to zrobic. Przy okazji chcialem pomoc
malutkim dzieciom, oraz przysztym
matkom, ktore sa. chore na cukrzyce,.
Cel jest szczytny. Ponadto jestem
mieszkancem Gminy i chcialem, zeby
pomnik tutaj pozostal."
Wedlug uzgodnieri, kiedy tylko
sprzyjac b?dzie temu aura, pomnik
ma bye przeniesiony na posesje, pana
Piotra, gdzie widoczny b?dzie dla
tych, ktorzy przejezdzac be.da_ z Ujazdu w strone. Tomaszowa.
Pomnik Kosciuszki w Ujezdzie
jest obecny w pejzazu miejscowosci
od 95 lat.
Pierwszy powstat w setna^ rocznice. smierci Naczelnika w 1917 r.
Stal na Placu Wolnosci do 1939 r.,
kiedy to po zaj?ciu Ujazdu przez
Niemcow zostal zniszczony Jedyna
do dzisiaj znana fotografia tego pomnika pokazuje go jako pusty cokol
i resztki prawdopodobnie rozsadzonego ladunkiem wybuchowym pomnika.
Po wojnie na tym samym miejscu stanejo w latach 50 popiersie
Kosciuszki. Stato do lat siedemdziesiajych.
W roku 1979 ze skladek Gminnej Spotdzielni w Ujezdzie powstat
Kosciuszko, ktory byl wystawiony
na aukcj? WOSP.
Projekt wykonali studenci, ktorzy odbywali praktyki w zakladach w
NIEWIADOWIE. Pomnik wykonano w ZSP NIEWIADOW z wlokna szklanego, z ktorego powstawaly
rowniez w tym zakladzie przyczepy.
Calosc pokryto zywica, epoksydowa,.
Pomnik stal na Placu Kosciuszki
do pocza_tku20IO r.
JC
Nowe wladze
w powiatowym FML
FORUM MtODYCH LUDOWCOW
Dnia 3 grudnia 201 Ir. w Zelechlinie odbyl si? zjazd sprawozdawczo
- wyborczy Forum Mlodych Ludowcow powiatu tomaszowskiego. Nowowybranym prezesem FML-u
zostat Pawel Rochala mieszkaniec
gminy Zelechlinek, natomiast na
funkcj? wiceprezesa wybrano Rafala
Wolniewicza mieszkahca Ujazdu,
a w skladzie zarza^du znalazl si? rowniez Mariusz Szklarek.
Gmin? Ujazd w strukturach powiatowych FML reprezentowac b?dzie takze Pawel Piwowarski, ktory
zostal czlonkiem komisji rewizyjnej.
,,Ciesz? si?, ze Gmina Ujazd ma
tak dobra, i mocna^ reprezentacj?
w FML, mamy sporo pomysfow
i jeszcze wi?cej ch?ci do dzialania na
rzecz lokalnej spolecznosci. Zach?cam mfodych do wst?powania
w nasze szeregi" powiedzial Rafal
Wolniewicz.
Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt e mail:
[email protected]
Rafal Wolniewicz
16lutego2012r.
Ujazd ma Pralni?
MARO PERFECT
Mieszcz^ca si? przy ul. Slonecznej 16 w Ujezdzie PRALNIA ,,MP"
jako jedyna pralnia w catym powiecie tomaszowskim wdrozyJa i stosuje:
,,innowacyjng_ technology prania delikatnych tkanin w wodzie".
Technologia prania w wodzie, ktora, stosujemy jest alternatyw^ dla
prania chemicznego.
Od dawna wiadomo, ze pranie w wodzie daje znakomite efekty: usuwa
brud, pozostawia mity zapach, mity dotyk.
Dzi^ki tej technologii pierzemy odziez do tej pory klasyfikowan^tylko
i wyla^cznie do prania chemicznego (spodnie, garnitury, zakiety,
garsonki, ptaszcze odziez sportowet zastony} jak rowniez inne
Oferujemy:
magiel
- pranie czyszczenie odziezy
- pranie czyszczenie wetny
- pranie pierza ( koldry, poduszki itp.)
- pranie puchu (kurtki, spiwory)
- pranie firan, zaston
- pranie kocow, narzut, wbchaczy
- pranie palt, plaszczy, kozuchow
- impregnacja polar, gora-tex,
- pranie i prasowanie koszul
-odswiezanie par^
- poprawki krawieckie
Cennik prania odziezy mozna otrzymac na miejscu w pralni.
Krotkie terminy realizacji ustug.
Ujazd, ul. Stoneczna 16
Infolinia: 690-930-170
Dla firm: 604-281-854
Czynne od pon. do pt.
wgodz.od 8.00 do 18.00
sob. od 8.00 do 13.00
Pralnia ,,MP" to ,,pralnia dla kazdego".
www.pralniamp.pl
Mord w Bielinie
W poprzednim numerze gazety zapowiadaiem udost^pniony mi
przez pana Wieslawa Strzeleckiego mocno archiwalny artykul z poc/ai ku XX wieku, ktory zaprzecza tezie o szlachetnej przeszlosci i zepsuciu dnia wspotczesnego. Historia oki u l n a , krwawa, niczym
z najczarniejszych kryminalow. A dziejaca si£ tuz obok. Brrr! Nie c/ytajcie tego dzieciom... (W tekscie zachowano pis<m niy oryginalnaj
OHYDNA ZBRODNIA
Na wiesc o strasznem morderstwie,
spelnionem d. 27 stycznia pod Tomaszowem Rawskim w Bielinie na wlascicielach tego majqtku s.p. Henryku
Wernerze i jego mafzonce, Pelagii
z Willichow, i o wstrzqsajqcych szczegoiach, towarzvszqcych
zbrodni,
wyslalUmy natychmiast naszego specjalnego naszego sprawozdawcq ifotografa. Wstrzymujqc si% od wszelkich
z naszej strony uwag, notujetny prawie
doslownie wrazenia osobiste sprawozdawcy, tern ciekawsze i tern bardziej
zastanawiajqce, ze rzucajq one na calq
t% sprawq jakis tajemniczy a ponury
cien, potqgujqcy swq zagadkowosciq.
grozq zbrodni.
... Juz w drodze potni^dzy Tomaszowem a Bielin^, nawiasem mowi^c,
strasznej. chcielismy si^ czegos dowiedziec od woznicy, dorozkarza tomaszowskiego. Nie wiele wiedzial, - tyle,
ze p. Werner byl dobry, ludzki
czlowiek. A przytem, ze w tym dniu jakoby jezdzil po pieni^dze do pobliskiego miasteczka Ujazdu. Szczegol
ten nie zgadza si$ zupelnie z tem,
cosmy potem ustyszeli na miejscu.
Po potto ragodzinnym przeszlo
wleczeniu sie, przez 8 wiorst, stane.lismy na miejscu.
Skromny dwor wiejski, bez pitjtra,
jakich u nas setki. Jak sit; pozniej przekonalismy, podobnie skromne a proste
delikatne artykuty wykonane z jedwabiu, skory (oprocz skor licowych),
wetny, puchu itp. Naszg_ ofert? kierujemy zarowno do klientbw
indywidualnych jak rowniez do sal weselnych restauracji, hoteli,
zajazdow, firm produkcyjno-ustugowych, cateringowych, OSP, szkot,
przedszkoli itp. Oprocz prania wykonujemy poprawki krawieckie.
Ola firm i instytucji oferujemy kompleksowe ustugi prania i serwis
krawieckiwjednejcenie.
Nie obowiazuje zadna minimalna ilosc kilogramow czy sztuk.
Jestesmy w stanie wykonac ustuge w 24 h.
Maglujemy codziennie!
jest takze urz^dzenic i umeblowanie.
Z rodziny zamordowanych nie zastalismy nikogo. Przyj^la nas najpierw
gospodyni, Franciszka Galant, swiadek
naoczny krwawego zajscia. Na wiadomosc, ska^d jedziemy, zawolala ze zdziwieniem:
- Juz w Warszawie wiedza, o wszystkiem!..
Zdziwienie - nie zbyt usprawiedliwione, zwazywszy, ze mijala juz trzecia doba po fakcie. Wprowadzila nas do
srodka i zacze.ta opowiadac:
Sierotki z niahkq (3-letni
Jozio i tednoroczna Mania)
- Kto tarn?..
- Pachciarz... Nie pamiejam, czy
powiedzial: pachciarz, czy: swqj...
Niarika, ktora tymczasem weszla
takze do kuchni, przeczy. Mowi, ze na
zapytanie nie nie odpowiedziano; ze
pani, styszqc obey glos, nie kazala
wcale otwierac. Gospodyni jednak
otworzyla. Natychmiast wtargni^to do
kuchni. Byio ich kilku, nie zamaskowanych, ale nikomu nie znanych. Pani
z krzykiem zaczeja uciekac przez przylegry pokoj gospodyni. Padlo natychmiast kilka strzatow naraz. Pani
ugodzona w bok i szyj$, padla zaraz
trupem, tak, ze ciatem swem zatarasowala wejscie do naste.pnego pokoju, t.j.
do gabinetu pana. Pan stedziaf przy
biurku. Na krzyk zony struchlat. Nie
dano mu czasu ochton^c, kilku napastnikow, przeskoczywszy przez ciato zabitej, wtargn^to do gabinetu i zaraz
nastaj)ila salwa. P. Werner, ugodzony
kilkunastu celnemi strzalami. zostal zabity na miejscu i pozostal tak w pozycyi
siedz^cej przy biurku...
Niarika na pierwsze strzaly
wbiegla do pokoju dziecinnego i scho-
wala sie. pod tozko. Starszy synek,
3- letni Jozio, spat; roczna dziewczynka. Mania (w tym dniu obchodzono wtasnie pierwsze jej urodziny),
bawila siej na lozeczku. Na krzyk i halas
zaczeja plakac. Wtedy niarika wyszla
spod lozka. Zacz^to ja, zaraz indagowac
i grozic:
- Gdzie pienia,dze?..
- Nie wiem...
Przytozono jej lufe, do gk>wy.
- Moze w biurku...
- A kiedy pachciarz przynosi pienia_dze
panu?.. - W pia^tek.
Obiecanojej darowac zycie, jesli
nikogo nie wyda. Odrzekla, ze nie zna
zadnego z napastnikow, wie^c i tak wydacby ich nie mogla... Byto ich kilkunastu. Polowa tylko z nich weszta do
srodka, inni pozostali na dworze, pilnujqc drzwi i okien. Dzieciom, wbrew
pierwszym wiesciom, nie si? nie stato.
- A praczka? Po bezskutecznem
usilowaniu, by uciec przez okno, zka^d
ja^ zawrocono, uderzona w gtowe, te^pem
narze^dziem, schowata si? takze pod
lozko.
CDN...
Tyt dworu w Biehnach, ktoredy weszli zbrodniarze
16lutego2012r.
alismy mlod\k
Temperatura bylu dodatnia. Miiezna szata hyta
Tymczasem jcdna z cech obserwov. anych zi
'gody. Z koneem si\cznia xapanowaly coraz bai
f cito pie.knie. ale za okncm shipck rtqci nie odt
Osiedle .\iewiadow
Pomiino mro/u na sali zajt;c GOK bylo gor
By) c/a> na pr/vgotowanie tcorctycznc. W
Iroznic mi(;dzy pogod;( i klimatem, zagrozcri w
cznego korzysiania z zasobow naszej planety.
dowali najprostszc baromeiry i tcmiomeir.. kto
"Podj^li tez tnid smorxcnia miniaturo\\cyo pit
nymi. Jednak jego prawdziwq moc b^d/ic mo
\\ ramach zajqc plastycznych powstawaly f
zmqdrzejemy, moze po stopnicniu ostatnicao
Tymczasem. ciesza^c sie. z tvvardego gruntu
piadzie. ktora pola^czyta \Q i umiej^tnosci i
atrakcjq byly zaj^cia prowadzone przez mlot
grupy SIM PCK. Mozna bylo sprobouac s?i
przedstawiajacym osob*;doroslaj... niemowlal
rain ". kiore mozna byto sobie zafundowac za
nikow. A ponadto kazda. mozliwa. chwilt; prze
turowych domo\\ ktore wyrosly na sali mom
ekoludkow, ktore pokazaly obecnym rodzicon
-?„:—;n ^yjy finansovvane ze srodkow GOP
'
Olszowa
GOK w Ujezdzie, zorganizowal rowniez p<
skiej w Olszowej. Cieszyly sie duzym /aintcri
• L : Lvestnicy z duzym zaanga/ouaniem bral
pfestycznych,
\\ irakcie /ab;i\\ plastyeznych stworzyli pi?
" i oceanow, ktore ciesza oczy uzytkownikovv b
Nie mniej populamc byly \\ars/taty tancczn
z GOK uczestnicy doskonalili swe umiejetnos
\\ zaji^ciach udzial w/ielo P osob. ktorym
Jierbaie.
Sad/c. ze ci. ktorzy od\i swietlicc nil
^zabawie. ktora uczy i wychowuje.
| Serdee/ne dziekuje organizatorou i
%iict\vo \ feriacli.
Dyrektor Gminne;
w Uj<
Katarzyna Ruth
dzii
wojtowi Gminy Ujazd Wl
i Maciejowi Druszczowl z Gminn
za wsparci
Feryjnej Ot
z Funduszu Gminnej Komisji Rozw
^^^
Bo kazda aktywnoscjest
a ich proftlaktyka
^^^^
niz le
16lutego2012r.
:7iics/kancom Gminy u c/asie fcrii /imou\cli.
i/eciem pogoda \\L\ilc nic przypominaia zirny.
irdzo uboga i tcmat narzuca! sit; sam.
in klimatycznychjestwlasnie nicstahilnosepo\-\j mro/y. Sloricc. co pra\. -A\>
.il si$ zbytnio od -20°C.
••ma prezentacja dotyczyla ocieplcnia klii
•wijiicych / niefiasobliwosci ludzkici i ego
Jost^pnych pod r^ka materialow ferianie zbu.i?dy mozc samodziclnie zrohic sobic u domn.
ka cJL'plncsio zasilancgo promieniami sloneczi po/mie dopicro latcm.
-nc podmorskie pct/a/c. Kto \. czy jczeli nie
o\\ca tak \\ygl4dac hcdzic nasz Swiat?
J nogami mkul/icz brala udzial w malej oliinmkurencjami sportowymi.fefiewqtpliwieu iclk^
h instruktorow mcdyczinch z tomaszovvskicj
r ncgo oddychania i masazu setva na lantomie
\\iclkie \vra/cnic u \y rowniez ..sztuczne,.\\LI \\vbitn\di /dolnosci plast>-c/n\ch ratow-1
i,vali na budowanie i meblowanic s\\oich tek-^
iL-ale pokazne osiedle. Calosc zakonczyt pokaz|
ik o^zcz^dzac nasz najwi^kszy skarb - u odk,\
niiahy za zadanic profilaktykc u/akvnicii
J. Cielebon
/,is ferii trzydniowe zaji^cia w Swietltc) \Viej.uniem.
,;/ial w zaj^ciach warcabowych. wokalnych W
. prace, przedsiavviaja^ce svviat podwodny morz
oteki.
la ktorych to pod czujnym okiom instruktoro\\
A iaiicu nowoczesnym.
:.:nizator zapewnif slodki poc/cstunek i goraca
-.idzili si^. a czas by I sp^dzony pozytecznie na
•\e zaj^c. a dzieciom i mlodziez\a uczest-
Osrodka Kultury
izie
ireka-Bernacka
uje
zimierzow i Gozdzikow i
|o Osrodka Pomocy Spotecznej
inansowe
tlzyzGOK
ywania Froblemow Alkoholowych.
dta uzaleznien
it skuteczniejsza
II •
16lutego2012r.
8
Oplatkowe ostatki
Maraton zyczen Swiatecznych trwa w naszej
Bswieckiej tradycji" nie tylko w wigilijny wieczor,
ale zwykle zaczyna sie, okoto potowy grudnia
i kohczy sie. w potowie stycznia
W Gminie Ujazd jako jedni z ostatnich skladali sobie zyczenia emeryci
z Osiedla Niewiadow i Skrzynek. Na
spotkanie zaproszone zostaly jak
zwykle wladze Gminy, ksie^za, przyjaciele i wspotpracownicy obu koi emeryckich. Wszystko wskazuje, ze moglo
to bye ostatnie spotkanie emerytow pod
szyldem PZERil, poniewaz zaproszeni
na spotkanie przedstawiciele Zarza^du
Powiatowego zapowiadali stworzenie
powiatowego stowarzyszenia emerytow, do ktorego mogliby wst^powac
czhmkowie Zwiazku.
Na pocz^tku spotkania w Niewiadowie i Skrzynkach minuta, ciszy upami^tniono pani^ Basic. Szczygiei. ktora
jeszcze rok wczesniej uczestniczyla we
wszystkich spotkaniach organizowa-
podzi^kowania i gratulacje z okazji
przejscia na emerytur^. Jezeli dodamy
do tego dzielenie sie_ oplatkiem, to
mamy istny festiwal dobrego slowa na
dobry pocza^tek roku. Maj^c natomiast
na wzgletlzie czas karnawahi, nie moglo
zabraknq.c tez czasu na zabawe, przy
akompaniamencie braci Czerwiiiskich.
W Skrzynkach dwie panie (Helena
Pawlak i Zdzislawa Lasota) otrzymaty
wysokie odznaczenie zwia^zkowe.
jakim jest Zlota Odznaka Honorowa
PZERil. Ponadto Skrzynkowianki
otrzymaty puchar w nagrod? za swoja^
dzialalnosc sceniczn^ i z zyczeniami
dalszych sukcesow. Zabawa przy dzwi^kach tej samej co w Niewiadowic
dwojki braci Czerwiriskich mogla
trwac nawet do rana rowniez dzi^ki
temu, ze od niedawna w Domu Kultury
w Skrzynkach jest nowe sprawne i wydajne ogrzewanie.
J.C.
nych przez wszystkie gminne kola
emerytow... B^dzie jej na pewno brakowalo, poniewaz, z jednej strony, to
jej autorstwa byty przewaznie prezentowane wtedy skecze i wiersze, a dodatkowo byla autorka^ tekstow piosenek
spiewanych przez jej chrzestne corki Skrzynkowianki.
Na spotkaniu w Gminnym Osrodku
Kultury w Ujezdzie mtodziez z Zespohi
Szkot w Osiedlu Niewiadow podarowala swoim babciom i dziadkom przedstawienie jaselkowe przyj^te gor^cymi
oklaskami. Dalej byty juz zyczenia od
ksi^dza proboszcza Jozefa Swierczyiiskiego, wojta Wtodzimierza Gozdzika
i przewodnicza^cego Artura Pawlaka.
Z drugiej strony wojt otrzymai zyczenia
z okazji obchodzonych imienin a ksia^dz
Zarzad z Osiedla Niewiadow w imieniu Czionkow
Zwiazku Emerytow, Rencistow i Inwalidow
serdecznie dziekuje
dyrektorce Zespotu Szkot w Osiedlu
Niewiadow - Bozenie Gqbskiej
oraz pani Jadwidze Olczak
wrazz uczniami
za piqkne przedstawienie
jasetkowe, ktore miato miejsce
w Gminnym Osrodku Kultury
z okazji uroczystosci opiatkowej
17 stycznia 2012 r.
Przewodniczqcy
Jozef Pa wh wski
16lutego2012r.
nowego w Stali?
Po swietnym wyste_pie w rozgrywkach o Puchar Wojta, ktore odbyty si?
pod koniec stycznia w Gminnej Hali
Sportowej w Ujezdzie i zajeriu dwoch
najnizszych miejsc na podium, Stal
rozpocz?la wcielanie w zycie planu aktywacji szkolenia nilodziezy w Niewiadowie. W trakcie zimowych ferii
trenerzy ,,Stalowki", ktorym przewodzi
Dawid Wojciechowski, przeprowadzili
w Niewiadowie seri? zaj?c sportowych z
dziecmi i mlodziezq z niewiadowskiego
W dniach 28-29.01.2012r odbyl si?
II Turniej Halowej Pitki Noznej o Puchar Wojta Gminy Ujazd. Jak przed rokiem zmagania byry dwudniowe.
W sobote^ walka toczyla sie, w grupach
A,B,C,D, w ktorych byry po cztery zespoly. Z grupy A odpadly druzyny:
Gimnazjum Ujazd i Rokiciny Kolonia
awans do fazy pucharowej wywalczyly
PSP Tomaszow Maz. (ubiegloroczny
zwyci^zca i faworyt turnieju)oraz
Milano (I LO w Tomaszowie Maz).W
grupie B druzyny Budziszewice i Trqjmiasto{z naszej gminy) pozegnaty si?
z turniejem w fazie grupowej, a awansowaty Gladio i Agroskfad, nasze
rodzime firmy. W najsilniejszej grupie
C z rywalizacji po pierwszym dniu turnieju odpadhy druzyny Policji Rokiciny
i UKS ,,OrIik" Ujazd. Awansowaly
zespolu szkol. Treningi cieszyty si?
ogromnym zainteresowaniem. udzial
w nich wzi?lo takze kilka dziewcz^t.
Wsrod chlopcow rozpietosc wiekowa
osiagneia maksymalne rozmiary - ch?c
gry w Stali zgtosili tak pierwszoklasisci,
jak i uczniowie ostatniej klasy gimnazjum. Przez ostatnie dwa tygodnie dzieciaki trenowaly w dwoch grupach
wiekowych, co pozwala raiec nadziej?,
ze w Niewiadowie uda si? stworzyc
kilka grup mlodziezowych.
,,Duma"(Dwukrotny mistrz todzkich
Orlikow) oraz druzyna z naszej gminy
,za ktora^ wszyscy trzymali kciuki
MUKS Stal Niewiadow Starzy(byli zawodnicy Stali). W grupie D awans zaliczyty dwa mtodziezowe zespofy
juniorzy MUKS Stal Niewiadow i juniorzy LKS Lubochnia odpadty z turnieju WKD Dzialki oraz Studenci.
W niedziele. o godzinie 11.00 rozpocz^ry si? cwiercfinaly .Pierwszy
mecz zagrary PSP Tomaszow Maz
i MUKS Stal Starzy. Po regulaminowych 20min gry i 5min dogrywcc bylo
2:2 o awansie Stali do polfinatu zadecydowaty rzuty karne, a radosc kibicow
i zawodnikow byta wielka. Znakomicie
w bramce spisywal si? Radoslaw
Wozny. Kolejny mecz byl rozegrany
byl na bardzo wysokim poziomie
Treningi w Niewiadowie to jedynie
pierwszy etap szeroko zakrojonego
planu wtadz klubu. Juz w najblizszym
czasie trenerzy Stali przeprowadz^ pokazowe zaj?cia w szkolach naszego regionu, chc^c w ten sposob zach?cic
uczniow do zabawy z pilka^ pod
skrzydtami ,,Stalowki". Szkolac dzieci z
kilku gmin klub wypehii przypisana^ mu
przez histori? role, centrum pilkarskiego.
odpowiedzialnego za pilkarska, edukacj?
dzieci akow.
Stal planuje tcz organizacj? dwoch
ogolnopolskich rurniejow - Niewiadow
Basket Cup oraz Niewiadow Football
Cup. Imprezy te zaplanowane sq na maj
i czerwiec, a na ich przeprowadzenie
klub uzyskal dotacj? ze srodkow unijnych, dzi?ki ktorej niewiadowskie ,,puchary" b?da_ mialy wyja_tkowy charakter
i zorganizowane zostana^ze sporym rozmachem.
B. Urbaiiczyk
Foto P. Adamus.
mtodzi zawodnicy zespolow Milano
i Dumy pokazali dobry futbol halowy.
Widac bylo zgranie zawodnikow, ktorzy trenuja^ ze sobq na co dzieii i rozgrywali juzniejeden turnicj. Spotkanie
3:0 wylonilo drugiego poffmalist?
druzyn? Milano. Z nast?pnego meczu
Gladio wyszlo zwyci?sko, pokonuj^c
3:0 Juniorow Lubochnia. Ostatni pottinalista dodat nam nadziei , ze Puchar
zostanie w gminie Ujazd. byta to
druzyna ,,MUKS Stal Mlodzi", ktora
6:1 pokonaia ,,Agrosktad".
W pierwszym polfmale zmierzyli
si? ,,MUKS Stal Starzy" z ,,Gladio".
Oba zespoty dostarczyry wszystkim kibicom pierwszoligowych emocji
konczat wynikiem 3:3 po doliczonym
czasie gry. Znowu ,,Stal6wka" musiata
rozstrzygn^c wszystko w karnych. W
trzeciej serii ,dzi?ki wspomnianej juz
swietnej grze bramkarza Stal wywalczyta final turnieju. Apetyty kibicow na
final wewnattzklubowy Stali Niewiadow wzrosty gdy do gry w drugim
potfmale przystapily MUKS Stal
Mlodzi z ,,Milano". Znowu nie zabraklo emocji, gra toczyla si? szybko.
bylo wiele wspanialych akcji. Jednak
to nasz zespol ulegl nieznacznie 1:2
druzynie ,,Milano". Na pocieszenie
,,MUKS MlodytrT zostal wygrany
maly final, gra o trzecia miejsce podium
z zespolem ,,Glladio", wynikiem 1:0.
Bardzo emocjonuja^co zapowiadaf
si? final. Zespol MUKS Stal Starzy
przystapili do niego w znacznym
oslabieniu bez Radoslawa Kochelskiego, ktory ulegt kontuzji w potfinale.
,,Milano" to zawodnicy w wieku juniorskim trenujacy wyczynowo, dobrze
zgrani i z pomyslem na gr?. Bylo wiadomo ,ze nie b?dzie lekko. Na plycie
Gminnej Hali Sportowej oba zespoly
walczyty resztkami sil, jednak mlodosc
tym razem zwycie.zyla. MUKS Stal
Niewiadow ulegla 1:2 i puchar z rajt
Wojta Gminy Ujazd Pana Wlodzimierza Gozdzika odebrala druzyna z ILO
w Tomaszowie Maz,,Milano" .Pozostaje nadzieja, ze w nast?pnych latach
uda si? zatrzymac puchar w gminie.
Organizatorem turnieju jest co
roku Gminna Hala Sportowa w Ujezdzie, ktora zapewnila wszystkim doskonale warunki do zmagaii. Wszystkie
druzyny otrzymaly dyplorny ,a kazdy
zawodnik otrzymal ciepry posilek oraz
slodki pocz?stunek z kawa^ lub herbatq
podczas dwudniowego turnieju.
WA2NE
TELEFONY
Urzad Gminy Ujazd
447192129
Komisariat Policji
Rokiciny
447195007
GZOZ Ujazd
GZOZ Niewiadow
Gminny Osrodek
Pomocy Spotecznej
4471921 12
447192262
ZGKiM Niewiadow
447192301
4471931 51
Gminny Osrodek
Kultury
447192396
ZespotSzkdl
w Ujezdzie
447192230
Zespot Szkot
w Niewiadowie
Przedszkole w Ujezdzie
Przedszkole
w Niewiadowie
Biblioteka w Ujezdzie
447192231
447192165
447192384
447192212
16lutego2012r.
Spotkanie aktywizujgce w Gomunicach
Przedborz srynie ze swojego .Jcugla",
Radomsko z zalewajki, a o tym jaka potrawa mogtaby zyskac tytut produktu lokalnego w Gminie Gomunice, mogli
dowiedziec si$ mieszkaricy na prelekcji
zorganizowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania ,,BUD-UJ Razcm",
a wygioszonej przez przedstawiciela Polskiej Izby Produktu Regionalnego.
Gmina Gomunice nalezala do typowo rolniczych, uprawiano tu gtownie
ziemniaki i zboza i to one stanowity,
0 czym zapewnialy Panic z Kola Gospodyri Wiejskich w Chrzanowicach,
ktore przygotowaly lokalne potrawy,
podstaw^ do przyrzadzanie wielu daii.
1 tak na spotkaniu sprobowac mozna
zrodto: http://www.gomunice.pl/aktualnosci/
1-najnowsze/148-produkt-lokalny
IV edycja konkursu ,,Polska wies
- dziedzictwo i przysztosc"
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we wspotpracy z Wydawnictwem
Naukowym Scholar oglasza IV edycj? konkursu ,,Polska wies - dziedzictwo i przysztosc". Patronat honorowy nad konkursem objaj Polski Komitet ds. UNESCO.
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki zwia.zanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowcgo oraz wzbogacenie publicznej debaty na
temat polskiej wsi.
W ramach konkursu Kapitula oceni prace w dwoch kategoriach:
1) Prace naukowe, populamo-naukowe i inne nienaleza_ce do tych dwoch kategorii, ale prczentujace szczegolnie inspirujace i innowacyjne spojrzenie na problematyke. rozwoju wsi;
2) Prace prezentujq.ce dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujace inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdj^c stanowiqce element dokumentacji, pamie,tniki) oraz prace ilustrujq.ce przyklad sukcesu w rozwoju polskiej wsi.
W konkursie preferowane s^ prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazuja^ce
oryginalnosc w zakresie podj^tej problematyki lub metodologii badari, napisane
w sposob atrakcyjny dla potencjalnych czytelnikow.
Sposrod zgloszonych prac Kapitula Konkursowa wybierze dwa wyrozniaja^ce sie^
opracowania. Zwyciqzca w kazdej z kategorii otrzyma nagrodq pieniqzn^ w wysokosci 5 tysi^cy zlotych. Nagrodzone prace be.da. mogfy bye wydane w postaci ksia_zkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.
zrodlo: http://www.prow.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/prow/
prow/aktualnosci/20120124_konkurs_polska_wies
CyW szkoleh na temat skutecznego zarz^dzania
i rozliczania projektow w ramach dziatania ,,mate projekty"
Rok 2012 obfitowal bedzie w bezplatne
szkolenia dla beneficjentow dzialan w ramach osi IV Leader. Przed nami ciag dafszy cyklu spotkaii na temat skutecznego
zarza.dzania i rozliczania Marych Projektow realizowanych w ramach Programu
bylo pyz z miqscm, prazuchow z kapusniakiem, pierogow z mi^sem, kapusty z grochem, kaszy z sosem
grzybowym, wielu gatunkow ciast a wszystko przepyszne, pachna^ce,
rozprywaja_ce sie. w ustach.
Uczestnicy spotkania mogli poznac
szczegoty dotyczqce procedury uzyskania wpisu na Liste. Produktow Tradycyjnych, co okazuj? si?, ze nie jest bardzo
trudne. Musi on bye scisle zwiajzany
z terenem i wytwarzany z surowcow pochodza^cych z najblizszego otoczenia.
Przepis powinien bye przekazywany
przez pokolenia, ale wystarczy juz 25
lat, aby mogi zyskac to miano.
Panic z Kola Gospodyri udowodniry,
ze lista takich potraw jest bardzo dhiga.
Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata
2007-2013.
Celem szkoleh jest przyblizenie zasad
prowadzenia projektu zgodnie z zapisami
wniosku o dofinansowanie oraz rozliczania go, zapoznanie z wnioskiem o platnosc
i zasad^ kompletowania wymaganej przez
Urzad Marszalkowski dokuinentacji.
Za nami juz cztery szkolenia:
Rozprza (styczcii), Gorzkowice (luty),
Kamiensk (marzee), Wola K r x \ > / t o porska (kwiecien).
J. Walas
Sprawdz
wiedz§ na
olimpiadzie
Selcetariat RegionaJny KSOW V\fojav6dztvwa bidzklego wsp6lnie
z h.6dzkim O6rodkiem Doraciztwa RoJnfozego z siedzibg w Bratoszewicach
zaprasza do udziaKj w Wojewbdzkiej Olimpiadzie
Wiedzy o B<ologii i Ochronie Srodowiska
Do udziahi w olimpiadzie zapraszamy producentow rolnych, mieszkancow obszarow wiejskich i uczniow szkot rolniczych z terenu wojewodztwa lodzkiego.
Pytania konkursowe b^da^ obejmowaly zagadnienia o nastejnijacej tematyce:
- ekologiczna produkcja rolnicza,
- zasady cross compliance,
- ochrona srodowiska w gospodarstwie rolnym z uwzgle.dnieniem zasad dobrej
praktyki rolniczej,
- odnawialne zrodla energii,
~ programy rolnosrodowiskowe.
Olimpiada realizowana hed/ie \\h etapach:
I Etap - Eliminacje Oddziatowe 29 lutego 2012 r. o godz. 10.00. Eliminacje w Lodzkim Osrodku Doradztwa Rolniczego z siedziba^ w Bratoszewicach oraz w Oddzialach: Piotrkow Trybunalski i Koscierzyn.
II Etap - Final Wojewodzki 7 marca 2012 r. o godz. 10.00. Finaf Wojewodzki odbedzie si^ w Lodzkim Osrodku Doradztwa Rolniczego w Oddziale w Piotrkowie
Trybunalskim, ul. Kasztelariska 9.
Na flnalistow olimpiady czekaj^ atrakcyjne nagrody ufundowane przez Sekretariat Regionalny KSOW Wojewodztwa Lodzkiego
Imienne zgloszenia do udziahu w olimpiadzie mozna przesylac do 20 lutego br.
Wiejcej informacji udzielaja,:
Bratoszewice - Aneta Kutkowska, tel. 42 719 89 28, 42 719 89 29
Oddzial w Piotrkowie Trybunalskim - Andrzej Bartosik, tel. 44 646 10 48
Oddziat w Koscierzynie - Boguslawa Walkiewicz, tel. 43 821 31 13,4382131 14
zrodto: http://www.prow.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/prow/
prow/aktualnosci/20120210_wojewodzka_olimpiada_wiedzy_o_ekologii
16lutego2012r.
Przedszkolne walentynki
14 lutego - czyli popularne Walentynki to data nacechowana szczegolnie
pozytywnymi aspektami! Wszyscy z
ochota^ wyznaja^ sobie uczucia sympatii, a nawet mitosci! Nie inaczej bylo i
w ujezdzkim przedszkolu! Juz od rano
daio wyczuc si^ wyjajkowq atmosferej
Piejcne zyczenia, wlasnore^cznie wykonane przez najmlodszych, przcsliczne
walentynki, usmiechy, calusy, a nawet
serduszkowe dekoracje oraz stodkosci
uczynily ten dzieii niezapomnianym! W
19 stycznia b.r. zaprosilismy Naszych
Drogich Dziadkow do Gminnego Osrodka Kultury w Ujezdzie, aby tarn
ztozyc najpi$kniejsze i najserdeczniejsze zyczenia z okazji ich swiqta!
Po powitaniu przez p. dyrektor - mgr
Emiliq Matagowska_ na scenie pojawify s/'e nasze urocze najmtodsze
przedszkolaki przygotowane przez
swoja p. wychowawczyniq - mgr
Maigorzat$ Derach, a zaraz za nimi 5latki pod opieka artystyczna. • p. mgr
Lidii Piotrowskiej - Adamiec oraz p.
mgr Pauliny D$biec. Wzruszaja_ce
wierszyki, piosenki oraz tahce wprowadzify wszystkich zebranych gosci
w cudowny nastroj! Gdy mfodsi
przedszkolacy zasiedli juz na kolanach swoich ukochanych Dziadkow,
6-latki wraz z rodzicami wystawity
wspaniaie - peine mqdrosci i radosci
jasefka, ktore wyrezyserowafy Panie:
mgr Urszula Druszcz oraz mgr Maigorzata Czechowicz. Po uczcie duchowej nadeszia i kulinarna, a wszystko
to dzieki ofiarnej pomocy naszych kochanych rodzicowl Wnuczeta obdarowaty wyjafkowych gosci piqknymi
kwiatuszkami a takze zaprosity babcie
i dziadziusiow go galerii obrazow,
gdzie mozna byto podziwiac i zabrac
na pamiatkq portrety seniorow wykonane przez maiych artystow. Cafosc
imprezy dopefnily wesote konkursy,
zabawy i plasy muzyczno • ruchowe!
Niezapomniana zabawa! Wszystklm
Ukochanym Babciom i Dziadziusiom
zyczymy, aby tak radosny i wzruszaj^cy nastroj panowaf u nich przez
caty rok!
26 stycznia b.r. zaproszono
ujezdzkich przedszkolakow na
tradycyjny bal karnawatowy.
Energetyczne,
dyskotekowe
tahce oraz roznorodne plasy
muzyczno - ruchowe wprawity
wszystkich w doskonaty nastroj!
Cafosc niezapomnianej zabawy
dopelnity
roznorodne,
pomystowe i zabawne konkursy
przygotowane przez panie wychowawczynie. I tak: grupa maluszkow
tahczyta
dookota
krzesetek, 5 - latki podawaly
sobie czarodziejska^ rozdzk^,
magiczna. pttk^. a takze tahczyty
z balonikami, z kolei 6 - latki rozwiqzywafy bajkowe zagadki oraz
wsrod pysznych pqczuszkow
odnajdowaty ukryte monety 5 groszowe. Na koniec zabawy
pani
dyrektor
obdarowafa
wszystkich matych tancerzy
pysznymi cukierkami oraz paczkami ze stodyczami! Ma racj$
ten, kto twierdzi, iz karnawat to
magiczny i baaardzooo stodki
czas!
P. Debiec
kazdej z grup panic wychowawczynie
przeprowadzily takze szereg zabaw zapoznaja^cych przedszkolakow z przyjemnymi uczuciami i emocjami, a takze
wzmacniajqce proces integracji ( w tym
i bez wa,tpienia uczucie wzajemnej
sympatii) pomie,dzy czionkami danej
grupy!...W tym momencie warto zacytowac fragment popularnej piosenki:
"Kochac, jak to latwo powiedziec!..."
P. Debiec
Nagroda za czytanie
Fundacja
Z nieukrywan^ duma, i radoscia.
donosimy, iz ujezdzkie przedszkole werdyktem komisji konkursowej otrzymalo ogolnopolskie
wyroznienie specjalne za najlepiej
_^ . _ .
przeprowadzon^ kampani? czytelOSI3 rOISKa CZyta QZI6CIOITI
niczq^ w roku szkolnym 2010/2011
organizowana^ pod patronatem Fundacji ABC XXI "Cam Polska Czyta Dzieciom".
Nagrody ksiqzkowe oraz piejtne dyplomy juz w^druj^ do nagrodzonej placowki,
najserdeczniej gratulujemy i przypominamy "Czytajmy dzieciom 20 minut dziennie - codziennie!"
P. De,biec
P. Debiec
Kol^dowanie w Swietlicy Wiejskiej w Olszowej
W sobote, 7 stycznia w Swietlicy Wiejskiej odbyl sie. ,,Koncert kolqd i pastoralek".
Spotkanie to
zainicjowaty:
p.
Matgorzta Karazim i Paulina Bocianowska.
Mtodzi artysci wykonali przepi^kne
poiskie kole.dy i pastoratki graja^c ich
wersje instrumentalnie, spiewajq.c solo, w
duecie, tercecie i wszyscy razem.
Zabrzmiah' dawne kol^dy i pastoralki i
te wspokzesne mniej znane shichaczom.
Do wspolnego kolejdowania zaproszono rowniez publicznosc, ktora radzila
sobie doskonale. nawet z nieco mniej znanymi pastoraikami, jak chocby ,,Gore
gwiazda Jezusowi".
Program pomyslany byt jako stownomuzyczny montaz, poswi^cony muzyce i
poezji bozonarodzeniowej. Oprocz kolqd
ushyszelismy m.in. wybrane teksty z tworczosci ks. Jana Twardowskiego.
Ladnie udekorowana sala, pracami plastycznymi, wykonanymi przez dzieci od-
wiedzaj^ce bibliotek?. wspolne spiewanie
i pocze^stunek, przygotowany przy pomocy rodzicow, to wszystko sprawilo, ze
by\o wspaniary. peten wzruszen wieczor.
W sobotnim wieczorze uczestniczyly
osoby w roznym wieku i wszyscy ochoczo uczestniczyli we wspolnym kole.dowaniu. I miejmy nadzieje., ze takie
spotkania spowoduja^ ze najmtodsze pokolenia bt;da_ kultywowaty te tradycje, bowiem spiewanie kolqd jest jednym z
najpiejcniejszych polskich zwyczajow.
Organizator spotkania
Gminna Biblioteka Publiczna- filia w Olszowej
dzitjkuje Osrodkowi Kultury ,,Tkacz" w Tomaszowie Maz. za udoste^pnienie
naglosnienia i oswietlenia
scenicznego.
W programie udzial
wziqli:
Malgorzata Karazimkierownictwo muzyczne,
Paulina Bocianowska, To-
masz Bocianowski, Ewelina Karliiiska
I nasi mtodzi artysci: Ola Blaszcyk,
Wiktoria Bocianowska, Ania Ciach, Wiola
Jasiiiska, Kinga Kieliszek, Ola Kieliszek,
Konrad Kieliszek, Zaneta Kurzawska,
Kamil Kurzawski, Kasia Owczarek, Ola
Owczarek, Kamila Socha, Klaudia Swiderek, Kamil Swiderek, Ania Trzeciecka.
Matgosia Zrobek, Natalka Zrobek. Patryk
Kawalek.
A. Walasik
zaprasza <Panie i (Panow
do spgdzenia niedzieCnego popofudhia
z muzyty
TR30
Camera/he
z ^itharmonii
Meiena
-fortepian
<W programie:
- watce ^dith <Piaf
- popuhrne tanga
- przeSoje Jfenry Mantimego,
-Andrew Ltoycf^eBera,
- Jfenry^a *Wgr$a
- Jerzego (Peters6urs^iego
Gminny osro&ek Kultury w ujezPzie,
osiewe NiewiaPow 43