Document 106625

Transkrypt

Document 106625
PREDGOVOR.
U nadi da će p. n. g g. šumarski stručnjaci,
prijatelji šumarstva i poštovani lugari radosno
primiti pod svoj krov „ H r v . š u m a r s k i k o ­
l e d a r * za godinu 1 902., tečaj X X III., šaljem
ga eto opet ponovljena u njihove ruke, da jim
bude vijeran pratioc , kad god podju na zelene
gore i kitnjaste dubrave
Razpačanje „Hrv šum . koledar* preporučila
je kr. vis. hrv.-slav.-dalm . zem aljska vlada, odjel
za unut. poslove, naredbom svojom od 9. travnja
1 8 9 9 . br 9 8 0 1 ., pa mu je to osokolilo i obo­
drilo, da nesustanem na putu, koji je dosta
trnovit u našim književnim prilikama.
I sada z a h
v aljujem se učtivo p. n. g g . struč­
njakom, koji su mi tvorom i sborom drage volje
pripom ogli, da m ogu „Hrv. šum . koledar“ eto
i za god. 19 02. prirediti i izdati, t e jih učtivo
prosim, da ga svagdje i svakomu preporuče.
U Zagrebu m jeseca prosinca 1901.
V. R.
SADRŽAJ.
G o d i n a 1902 : 1. Godovni račun. II. P om rčine.
III. Pom ične svetkovine. IV. Norm a dani . .
1
K o l e d a r za katolike, protestante, pravoslavne
i Židove za godinu 1902. ..... ................................ 2
N a š a v i s o k a c a r s k a i k r a lj e v s k a p o r o ­
................................................ 27
dica i rodbin a
R a d n j e , koje se u praksi u šum arstvu i lovstv u tečajem pojedinih mjeseca o b a v lja ti sm iju 30
K o l e d a r o l o v u na divljač u H rvatskoj i
Slavoniji prem a zakonu od 27. trav n ja 1893. 49
Koledar o leptiri hi kukcih
. . . 50
S t a r a a u s t r i j s k a b e č k a mj e r a i utezi:
Mjere po duljini. — Mjere za ploštine i površine
. — Mjere po kubičnom sadržaju. —
Mjere šuplje za tekućine. — Mjere šuplje za
s
uhe stvari. — T ežine. — Mjere po duljini. —
M jera za ploštine i površine. — K ubična mjera
— Mje ra za tekućine i k ru tn ine. — Razm jer
medju dutom i kubičnom mjerom. — Metričke
težine i u t e z i ...........................................................53
P r o r a č u n a n j e t j e l e s n i n e p o j e d i n i h stab a l a i c i e l i h p o r a s t l i n a . — P reraču n an je
tjelesnine pojedinih ležečih stabala. — Ležeća
stabla bez vrška. — Jak e g rane i vršci. —
G rančice, panjevi, korenje. — Pom oćju odlikovnih brojeva — Po Preselerovoj poučbi o
sm jerištu. — P o Presslerovom novom pravilu 58
P r o r a č u n a n j e t j e l e s n i n e č i t a v i h sastoj i n a . — P roračunanje prom jera, broja i visine
stabala. — Posječenjem pokusnih stabala. —
Po popriečnih stablih. — Po D rautovoj m e­
todi. — P o U lrichovoj metodi. — Bez posječenja pokusnih stabala. — Pom oćju oblikov­
nih brojeva. — Po Presslerovoj nauci o sm je­
rištu i novom pravilu. . . . ...........................60
VI
Str.
O p r e d j e l j i v a n j e dobe kod sastojine
s j e d n a k o i n e j e d n a k o s t a r i m i s t a b li .
— a) Sastojine s jed n ak o starim i stabli. —
b) Sastojine sa nejednako starim i stabli . . (ili
Proračunanje prirasta kod pojedinih
s t a b a l a č i t a v i h s a s t o j i n a . — 1 K od po­
jed in ih stabala. — P roračunanje godišnjega
prirasta u visini. — P roračunanje godišnjega
prirasta u debljini. — Proračunanje godišnjega
prirasta u ploštini. — P ro raču n an je prirasta
na kub sadržaju pomočju sekcije. — P ro ra­
čunanje prirasta na tjelesni ni i iz središnje
debljine. — Proraču n an je p rirasta u tjelesnim
po popriečnom ukupnom dobnom prirastu.
P roračunanje prirasta na tjelesnini po postotcih. — Kod sastojina . . .
........... 67
H rvatsko - slavonske
trg o v ačk e
u s a u c e za f r a n c e z k u b a č v a r s k u
g r a d j u (du g e ) ..............................................71
S b r o j k r u ž n i h p l o h a , podjeđuo tjelesnina
(usebina, grom ada, sadržina) svih valjka . .
78
I. S k r i ž a l j k a . V išekutna k ru žn a ploha, podjedno tjelesnina, svih v a l j a k a ........................ 81
S k r i ž a l j k a za označenje odgovarajuće debljine u okruglom za stanovitu debljinu i ši­
rinu u četvrt otesat ili izpilit se moguće gradje iz d e b a l a ....................................................... 107
S k r i ž a l j k a p r i h o d a za visoke šume h ra­
stove (Slavonija) po ravnatelju dobara A. Danh e lo v s k y - u ..................................... ....................... 108
U p o r a b a F e i s t m a n t e l o v i h s k r i ž a l j k a . 109
III. N o r m a l n e p r i h o d n e » k r i ž a l j k e z a
b u k v u od dra. F ran Bauera. (Preradjeno iz
ha. na j u t r o ) .......................................................123
S k r i ž a l j k a za izračunanje d rv n e grom ade sto ­
jećih stabala, kad se izmjeri prom jer u prsnoj
visini i uzme u račun ciela visina otabla . . 130”
S k r i ž a l j k a o oblikovnih brojevih (činbenicih)
drvne punoće po iztraživanju dra. B u rk h arta 1501
Skrižaljka o p rih o d u proredjivanja
š u m e (unapredni prihod) po hektaru i godini
u kubičnih m etrih — popriećni b ro je v i. . . 151
T e ž i n a 1 kubičnoga m etra raznih vrsti drva po
iztraživanjih N o rd lin g ero v ih ............................ 153
V II
Str.
S k r i ž a l j k a t j e l e s n i n e od 100 kom ada fra n cuzkih duž ic a ........................................................... 154
S k r i ž a l j k a A) o količini dužica, koje se mogu
izciepati iz jednoga furka (reza, trupčića, čutka), uzev u razmjer njegovu prom jernu debljin u i takovom furku odgovarajuću surovu
drvnu kolikoću za svakih 1000 kom ada nor­
m alnih dužica (Monte v e rg in e )......................156
S k r i ž a l j k a B) o količini dužica, koje se mogu
iz jednoga stabla izciepati po razm jeru njegovog
prom jera i njegove za ciepanje sposobne dužine 158
S k r i ž a l j k e o kam atam a i prihodu (re n ti).
. 163
S k r i ž a l j k a I. U nazadna ili produžna vriednost 168
„
II. U napredna iliodbitkovna vr'ed n . 1( 9
„
III. Periodična vriednost . . , . 170
„
IV . K onačna prihodna vriednost
. 171
„
V. Početna prihodna vriednost .
. 172
T r o š k o v i kod p r e s a d j i v a n j a od h i l j a d a
b i l j a k a . . . . . . . .............. ............ 173
P rocjena šiška.
P rocjeha žirovine. — Izradba
šindre rukom . — P ouglenjenje drva. — P o trebna
količin a ogrievnih drva za grijan je zračne prostorije — N ajprikladnija d u b ljin a kod sijan ja
sjenjena n a gredicam a. — N ekoji praktični na­
putci iz šum. tehnologije. — Proizvadjanje raz­
noga gradjevnoga m aterijala i dru g ih šum skih
proizvoda. — R azni šum sko-uzgojni p oslovi. . 173
S l u ž b e n e d u ž n o s t i osoblja šum ske obram be 180
S a d r ž a j n j e k i h v a ž n i h n a r e d a b a kralj.
z e m aljske vlade, odjela za un u tarn je posslove . 187
Šema t i z a m šum skoga osoblja, nam ještenoga
kod zem aljskih, državnih ublasti i ureda, te kod
m oralnih korporacija i privat. posjednikah šuma 202
K r . š u m a r s k a a k a d e m i j a u Z agrebu . 246
H r v . - s l a v . š u m . d r u ž t v o u Zagrebu . . 248
'1
ŠEMATIZAM
šu m sk og osoblja, n am ješten og kod zem aljskih
i d ržavnih ob lasti i ureda, te kod m oralnih
k orporacija i p rivatnih p osjedn ik a šum a.
1. U Hrvatskoj i Slavoniji.
A ) Š u m s k o -te h ič k o o so b lje p o litič k e u p r a v e .
1 Rod Šum arskog od sjek a kr, ze m a ljsk e v la d e,
od jela za unutarnje p o slo v e, u Zagrebu.
Zikm undovski Ferdo, kr. odsječni savjetnik i
šum. izvjestitelj, vitez re d a F ra n je Jo sip a I . ; kralj,
zem. šum. nadzornici I. razreda: F ischbach Robert,
osjednik zlatnoga krsta za zasluge, i Borošić Anrija ; kr. zem. šum. nadzornik II. razr.: B ona conte
M arino; kr. šum . povjerenici; Rački V a t, Petrović
Stj. i Koprić A ndrija; kr. kot. šum ar Jakopec Josip
dodieljen; šum. pristavi Gjgreković Milau i H avliček
A leksa; šum. vježbenici: H aneise Levin i Jovanovac
A ntun, te kr. n adlugar G jurašević Tomo.
S
2. Rod kr. žu p a n ijsk e ob la sti.
K r. žup. šum. nadzornici I. ra z .; K adleček Iv an
u V ukovaru, K ozjak Slavoljub u Osieku, V raničar
Julijo u Belovaru i P u k M irko u Zagrebu.
K r. žup. šum. nadzornici II. razred a: K ern A n­
tu n u O gulinu, Sm idinger Kik. u V aražd in u ; Cesariđ G juro u Požegi i Kosović Bogoslav u Gospiću.
:*>. Rod kr. k o ta rsk e ob lasti.
1.
Kr. kot. šum ari I. razreda: G ulin Jos. u G ra­
čacu, L ončarevid A ndrija u Belovaru, Matizoviđ D ra ­
gutin u V ukovaru, K ranjc Božo u Osieku, Antoš
Ivan u Slatini, .Konig Ivan u K arlovcu, Szentgjorgy
L judevit u^ Sam oboru, Jlirković Mil. u Irigu, Koreskenyi pl. Šan u Našicama, G rumvald Josip u ^Va­
raždinu, Besz A ntun u V el. Gorici, Belam arić Šimu L udbregu, E rn ey A dolf u Zagrebu, Sutlić Slavko
203
u D elnicam a, Obradović Mil. u D ol. M iholjcu, Teklić
Slavoljub u D jakovu, Keym ann Stjepan u Ivancu,
K arakaš Bogom, u Sv. Ivan u Zelini, N av ara A ntun
u Orahovici, Odžić Ivan u N ašicam a, Lončarević
V inko u Z la'aru, Beyer G ju ro u Sisku, M ajnarić
Josip u D elnicam a i Ž ibrat M ilan u Jaski.
2. K r. k o t. š u m a r i II. r a z r e d a : Stipanović
F ran jo u D aruvaru, V ac Gašo u Čazmi, Dernbić
N ikola u Stubici dolnj. D voržak R af. u Križevci,
P leša N ikola na Sušaku, Svoboda Bog. u Karlovcu,
Jin d ra Franjo u Požegi, M akšić R atis u Koprivnici,
Ferencffy pl A drija u D jakovu, B iskup F rd o u D ugomselu, Gvozdanović pl. Tomo u Požegi, Grlić
G juro u Novimarofu, K olibaš M ato u V rbovskom ,
D um edjić Ad. u Požegi, Balićević A ntun u P ak racu ,
S trgar Budim ir u gor. R ieki, V ein er Mil. u K utini,
Puljević-Nikolić P e ta r u K rapini, D ušan V einer u
Cirkvenici, G iirth D ragutin u Jask i, Koretić pl. A n­
tun u Križevci, Pleško B artol u Čabru, D em etrović
G juro u G rubišnom polju i Blažić D inko u Križevcu.
3. K r. š u m . v j e ž b e n i c i k o d k r . ž u p a n i j ­
s k e o b l a s t i : l.epušić M ilan i P ačn ik V inko u Za­
grebu, Došan D ragutin u Gospiću, B ački F ran jo u
Belovaru, H eckner Jo s ;p u O gulinu i P rp ić P e ta r u
.Požegi.
4. K r. š u m . v j e ž b e n i c i k o d k o t . o b l a s t i :
Sablić R udolf u D elnicam a, Cmelik V ilim u Sisku,
Kolibaš Rud. u V irovitici, S ch u b ert N ikola u K ra­
pini, /iv an o v ić Živ. u Sisku.
5. K r. n a d l u g a r i k o d k r. k o t . o b l a s t i : Leo
A dolf u Bistri, Krvarić Ivan u L etovaniku, G rbac
Josip u Vočinu, Stefanović Mato Lev. V aroši, Malcsevac A ntun u V alpovu, Kar.ić P etar u Dol. Mi­
holjcu, V eljkov Jovan u Irigu, B arac Ju ra j u Ludbregu, Bogoević Stevan u Velikoj, K uncz an d o r u
U ljaniku, iMijatović M atija u P aukovcu, Zjalić Zaliarija u Pakracu, Crepić Alb. u D renju, B rađač Tom .
u Vrbovskom , Bantić Mijo u K arlovcu, P olovina
Sim. -na Sušaku. R adan Ivan na S ušaku, R adetić
A ntun na Sušaku, Radetić P e ta r u C irkvenici, K olar
M artin u G račacu i Stanić Izak u Dol. L apcu.
204
Osoblje područja kr. šumarskoga ravnateljstva
u Zagrebu.
Kr, .šumsko r a v n a teljstv o .
Predstojnik : H avas Josip, šum. ravnatelj. Šumarniei: L ang R ikardo, K olar Ivan. N adšum ari: 1(raus G u­
stav, R užička August, V asiljević Vladim ir, R osm auith
Albert, Tordony Emil, M ariany Ivan. Š u m ar: M arton
Gjuro. Šum. k a n d id a ti: L akner D ragutin, O tt D ragutin,
^Boeriu V irgil, M ajer Bela. Jau u šek Stjepan, Ilohoš
Stjepan dodieljen. Šum arsko računovodstvo. P red sto j­
nik : KlokoČević Mirko, računarski savjetnik. R ačun,
ravident: N jegovan N ikola, Sabljič N ikola. R aču­
narska p ro tu stav n ici: Križan Mijo, T huranski Bela.
D odieljen: D abič Jovo, k r n adlugar. Podvornici:
Zorko Josip, Lončarić Gjuro.
K r. š u m a r i j a :
V ranoviua. U pravitelj: Strom sky L adislav, šu­
mar. N adlugar: Galogaža M atija. L u g ari: Komadina
Petar, M iljević Stanko, H a b e llv a n , K otaranin .Miloš,<V brkapić Simo, O bradovič Janko, č o p Jlsrko. Lug.
" Z a m je n ic i: O rešćanin N ikola, Celap Jovan. L ugarski
pom oćnici: Malobabić Aleksa, Miščević Stevo.
-Pitomača. U pravitelj: P o h l Slavoljub, nad|um ar*
L ugari: R azer Franjo , M iljuš Danilo, TiŠljar F a b ija n j
. BrateljoVić P etar, Glavač P etar, Rožgaj Ivan. Lugs zam jenik: Grković Danilo.
Rujevac. U p ra v ite lj: K u n d rat Milan, šum ar. L u­
gari: Knežević Pa vao, D em bićF ranjo, O um iiraA dam ,
O palić T olo Adamović Janko, M edaković Miladin.
Tomaševič Rade, Štam bolia Milovan, O bradovič Mi­
lutin, Beko Nikola, L otina D ragan, Z uber Petar,
Š tip ićlv an , M ilićP etar. L ugarski zam jenici: Popović
Sav«n,_ Ju rčić A ntun.
Ivanovoselo. U pravitelj: Foldvi'iry Julio, šum ar.
L ugari: KovaČević Jovo, Starčević Iv an , Kolaković
G juro, Kosumović Lazo, Božić Gligorija, K rašić Mi­
hajlo, Solar Jovo, Pavlović Jakov, B obićV aso. L ug.
zam jenici: Š tum pf Stjepan, Mikelić Jakoy.
Vojnič. U pravitelj: Šteller Slavoljub,- šum ar.
N adlugari: P išk u r N ikola, Maričić T anasija, Žalac
M iltaj 16. L u g a ri: Novković Miloš, Eremić Gfuro, Ma-
203
nojlović Jovan i Perković Jan k o . Lugarski zam je­
n ici: Sučević Mile, Stjepan Skaljac.
R avnagora. U p rav itelj: Š uster Rudolfo, šum ar.
N adlugar: M aliky D ragutin. L u g ari: Sušić N ikola,
P išk u r Stjepan, Šepić Petar, Crnić V alentin, Steinm inger Josip, Petrag Marko, P avlić P etar.
M rkopalj. U pravitelj: K rajn jak Ivan, nadšum ar.
N a d lu g a ri: K om adina Miluš, Cvitanović S tjepan Manojlović Rade L u g ari: Budiselić A ntun, Crnić N i­
kola, Šepić Kažimir, Mihelčić Jakov, Starčević A ntun
i V ojnović Gjoko.
K alje. U pravitelj: L ahner D ragutin, šum k a n ­
didat. N adlugar: Stipetić Ivan. L u g ari: Grdošić Mate,
H eraković Janko , H eraković P etar, H eraković Pavao
i Pribičević Stevo.
Glina. U pravitelj: Kavser A leksander, šum ar.
N adlugar: D abić Jovo. L u g ari: L ončar Jovo, B adrić
Stanko, Jan jan in Pave, V rga P etar, D avidović Adam,
D ukić V id i ćučkovič Petar. Lug. zam jenik: Š ikanja
Josip i Crevar Rade.
Ja sen a1'-. U pravitelj: H antoš E rnest, šum ar. Š u ­
m arski vježbenici: Kaul'inan E rnest, Klanomau Josip.
N ad lu g ar: Žilič Franjo. L u g ari: Brozićevič Mikula,
T urkalj M ijat, P riić G juro, Kosanović Simo, K arić
M artin, T urkalj Joso, Krpan A ntun i P etrak Marko.
L ugarski zam jenici: Trbović Rade, Tomić Josip.
Novi V inodol. U p rav ite lj: Zwirkelsdorfer Ivan,
šum ar. N adlugari: Izelac Mile i Jurčić Joso. L u ­
gari Kosanović Sava, Polić Josip, K alain Franjo,
Butković Jure, Balen Franjo, Krzm arić F ranjo, Folić
Josip. Lugarski zam jen ici: Cvitković Ivan, Golik
A ntun, P avao Miletić, K rpan Ivan.
Sokolovac. U pravitelj: H ajd u R udolf, šumar.
Šum. vježbenik: B raksator H ellm ut. L u g a ri: T kalčević Marko, Robetić Stevo, B enak Ivan, Kržak Stevo,
B rnica M ilutin, D elošt A ntun, M arković Stevo, Dokm anović G juro, K rn jak M artin, F laipan Josip, Benkek Petar.
D raganec. U pravitelj: B rausil M atso, nadšum ar.
N adlugari: Janković Ivan i Rotković F ran jo . L u g ari:
Minić Marko, Skočić Tomo, F tirle Jakob, Golać A n ­
tun, Crnković D rngutin i Frković Teodor. Lug. za­
m jenici: H rljević Ivan, Knežić G juro, Obradović
Akso.
206
Ogulin. U p rav itelj: Zajc K arm elo, nadšum ar.
N adlugar: Kosanovid R ade L ugari: P aukovič Ivan,
P in tar Franjo, Begovi d D an e,'P av lid Josip, Dragišid
Mato, Rendelid M arko. F ranjković Gjuro, Sabljar
P etar, Spraid A ntun i R endulić Josip Lugarski za­
m jenik: M am ula German.
Fužine. U pravitelj: Boerin V irgil, šum arski -kan­
didat. L u g a ri: B erger A ntun, Miloševič Simon. Pavlid Ju ra , Golik Mate, Š ubat Nikola, Švob N ikula,
K lobučar A ntun. L ugarski zam jenik: Kovač Filip.
C estari: Švob Vicko, Kovačevlć Stjepan.
Ivanska. U pravitelj: Czeisberger E rnest, nadšum ar. N ad lu g ar: Maras N ikola. L u g ari: Mauojlovid
M ihajlo, Rajakovid P etar, M ikec Mirko, Bobič Pajo,
Mrazovič Mijo, Tomae J&kov i Birtić Gjuro. L ugar­
ski zam jenik: R udić Franjo.
Kr. nadšum arski ured u V inkovcim a.
P redstojnik: . K r. nadšum arnik Iv an Csipkay.
K r. šu m arn ici: Ju lijo K uzm a i H inko Strasak. Kr.
nadšum ar!: Josip K ozarac i Gejza pl. H orvath. Kr.
šum ar pl. Melcsiczky. Kr. šum arski kandid ati: Bela
Zudor, Ladislav pl. Almiissy i A m adeus M unkano.
Kr. šum arski vježbenik Sam uel Korbely. R ačunarski
revident V ilim Marenić. R ačunarski protustavnik
H inko Šolc. Ifačuparski oficijal Lazar Jović. Kr. nadlugari: L uka Kneževid i Stanko Brkid. P isarnićki
dnevničar Julijo D ivald. Podvornik Andraš Muzslay.
K r. š n m a r i j a J a s e n o v a c .
Kr. nadšum ar Vilim Pere. L ugari: Vaso R okiđ
u Novskoj, Trivunčid Ivo u Puskoj, Tomo Kos u
BumbekovaČi, M artin Stojanovid u D ubici i Stjepan
K elin u Crkvenom boku. L ugarski zam jenici: Stojan
G atar u Živaju, Karlo Pupid u Jasenovcu i E ugen
R um pl u Jasenovcu.
K r. š u m a r i j a L i p o v l j a n e .
Kr. n adšum ar Ju lijo Soska. N a d lu g a ri: Ivan
Lukačevid u Puskoj i F ran jo gturlid u Lipovljani.
L ugari: V aso Papučid u Lonji, A ndrija Ju n a c i u
Plesnu, Mijo Lukačevič u Piljenici, Mato V ajstina i
Živko P anić u K raljevoj V elikoj i Josip Peulid u
Jam arici.
207
K r. š u m a r i j a R a i ć .
Kr. nadšum ar Ivan Zezulka. L u g a ri: S ava D esić
u Mlaki, G juro Obelić u Novskoj, Josip D ro b n jak
u. Novskoj, Mijo č u k ić u Kaiću, G juro V rsajko u
M laki, Stanko M artinović u Jablancu, Živan Žigić u
P aklenici i S tjepan ćosić u N ovskoj. L u g arsk i za­
m jenik: Simon Kovačević u Jazavici.
K r. š u m a r i j a N o v a G r a d i š k a .
K r. šum ar Julijo Pfeiffer. N adlugar N ikola Kalaidžić. L u g ari: D m itar M andić u Žuberkovcu, Stje
pan Matanović u Gor. V arošu, Simo N ikšić u Gre-"
djani, V inko D espenić u Prašniku, Mile Sirovac u
Širinci, Ilija D rakulić u Gor. V arošu, M artin Slovinac u Rogolji.
K r. š u m a r i j a Ž u p a n j a .
Kr. šum ar Stjepan Jak o b . L u g a ri: G avro P elković u Otoku, P etar Novoselac, G juro Oršolić i
Marko Ferković u Bošnjaci i L u k a Mušić u Ž upanji.
L ugarski zam jenici: <3juro Miljenović u B ošnjaci i
A ntun Benaković u Ž upanji.
K r. š u m a r i j a V r b a n j a .
Kr. nadšum ar Ivan Krajny&k. N adlugari: A ntun
V uković u V rbanju i Ivau M atinac u Podgajci.
L u g ari: Gjuro Bušić, Stjepan H o lz liJ o c o Stojanović
u V rbanji, Simo N ikolić i Iv an K adić u Soljani
M arko M ikinac u D renovci i L judevit Szabo u Sočni
K r. š u m a r i j a N e m c e .
Kr. nadšum ar Pavao Dianovszky. N ad lu g ari:
A n tun Zihorsky u Otoku i A ntun G opić u Nemci.
L u g a ri: Ivan Makarević st. u Nemci, G juro Gašić u
K om letinci, Tade Polim ac i Iv an M akarević ml. u
Otoku. L ugarski zam jenici: Iv an G yurcsek u Nemci
i V ladim ir Stefanović.
K r. Š u m a r i j a M o r o v i ć .
Kr. šum ar N ikola pl. Neviczky. N adlugari / F ran jo
R ukovansky u Lipovcu i R ade Senić u M oroviću.
L u g a ri: M artin Pavlović i Ivan Babić u Lipovcu,
F ranjo B ab L u B atrovci i Ivan Jovanovac u M oroviću.
208
K r. š u m a r i j a j a m i n s k a u M o r o v i d u .
Kr. šum ar Emil Kmetanyi. N adlugar Adam Cosić
u Strožinci. L ugari! Jovo Ognjanovid u Morovidu,
A ntun Gosain i P etar R ukovansky u Jam ini, Marko
Jelid i F ranjo Stojanovid u Strošinci i L uka Blaževac
u Morovidu. L ugarski zam jenik Ivan K onrađ u Morovidu.
Kr. šu m sk i ured n 'Otočcu.
P redstojnik ureda: V inko Nfigy;, šum arnik. N ad-,
Šumari: N ikola Mihalčić, M iladin Š triga i D ragutin
Poladek. — Š um ari: Ivan Jerbić, Stjepan O rbansky,
K ristijan P eterm ann ujedno taksator. Šum ski vjež­
benici : M ihajlo Vassany, D eneš N adai .i Š andor
H orvath.
Računovodstvo. P redstojnik računovodstva: Mi­
hajlo Bošnjak. R evident: D esider Diossy, kontrolor.
Gflcijal: Julio Szeniczkv.
K o t. š u m a r i j e.
Mutilid. U p rav itelj: D ragutin Boor, kr. šum ar.
N a d l u g a r I v a n Tutekovid. L u g a ri: Jan k o Mihid,
D avid Šopid, Janko . V ukm irović, Mile O klopdžija,
Mile Lemaid, Jovo č'alid, D m itar Matid, Ilija Bosnid,
P etar Djukid, Lazo Vladetid. Joso Maras, Mile Podkonjak, D m ita r' Dragišid, N ikola L ju š tin a ,' N ikola
Obradovid, Sava D opudja Lugarski zam jenici: D ane
M ileusiid, M aksim B anjanin i N ikola Oklopdžija.
Gespid. U pravitelj: F ran jo Pasthv, šum ar. Akcesista: A ntun Canid. N ad lu g ari: Josip B iljan i
Ja n k o Rajčevid. L u g ari: Joso Ćorak, Marko Markovid, Jovo Ivleut, Mile Rajčević, Mile Peinović, Mile
Uzelac, Ju re Šarid, Iv a p Čačid, Ivan P apeš, Mile
B iljan. L ugarski zam jenici: Mile Janid, F ran jo Gyrospid, Marko Rajčevid, Ivan Milinkovid i Josip Žubrinid.
Sv. Rok. U p rav itelj: Mile Drenova«, uadšum ar.
M ađlugar: L uka Tomičid. L ugari: Todor V uksan,
Jan k o K upreščanin, Miloš Mandid, Tomo G uteša,
D ane T arbuk, N ikola Kneževid, Marko Agbaba, D ane
Kneževid, L uka Vlatkovid, Edo Grospie, N ikola Ritz,
D ane Dejanovid i Mile Sam ardžija. Lugarski zam je­
nici: Jovo Kalinid, Bude ParipovijJ i N ikola Dukid.
L istonoša: A nte R ukavina.
209
Krasno. U pravitelj: Ladislav pl. H am ar, šum ar.
N ađ lu g ari: Mile L jubobratović i Iv an Bašić. L u g ari:
Jo sip Prpić, M arko Šegota, V id Vukelić, N ikola
R u kavina i Mate R ukavina. L ugarski zam jenici: Mile
P u h ar, Stevo V ukađinović i N ikola M arinić Listonoša: Jerko Anić. C estar: Ivan Anič.
Kosinj. U pravitelj: F ran jo Barkoczav, šum ar,
^ u g a r i: V jekoslav H abel, Božo K asumović, M iladin
Sakić, Mate VukuŠić i A dolf Ž upan. Lug. zam jenici:
N ikola D ugandžija, Mile Balen, Ivan P etrović i
Joso Balen.
Leskovac. U gravitelj: P e ta r Vuković, šum ar.
N ađlugari: Mate Ćorak i V ujo D elić. L u g ari: Mojo
P riča, Jovo Rodić, D an e Serdić, Mile Lalić, N ikola
Šorak, L uka Lemić, G juro Božanić i P e ta r Delić.
Lug. zam jenici. P ajo D uraković, M ate V ukelić i
Iv an Z afran. L isto n o ša: Iv an Zubović. C e sta ri: Mile
Sam olof i N ikola Matovina.
K arlobag. U pravitelj: R udolfo R escliner, šum ar.
L u g ari: M arko M ažnra, Ilija Sladić, F ilip K artić i
Ju re M ažuran. L ug zam jenici: Marko R ukavina,
M arko Šojat, Božo V ukošić, M ane G lum ićić i L uka
V ukušić
Stinica. L u g ar: E ugen Reichel.
Škare. U p ra v ite lj: Josip Kaszanovsky, šum ar.
N a d lu g a r; N inko Stojanović. L u g ari: N ikola Cuturilo, Iv an Pezelj, Ivan Ćorak, N ikola U zelac i G rga
Kostelac. Lug. zam jenik: G juro Uzelac.
Brlog. U pravitelj : A rpad Bogsch, šum ar. N ad ­
lu g ar: P etar V ranješ, n a kontrolnoj postaji sv. V id
kraj Senja dodieljen. N ad lu g ar: Tomo Štilinović.
L u g ari: Milan Cuić, L uka Kranjčević, Mijo Marković i Joso Banić. Lug. zam jen ik : A ntun Vukelić.
Uprava im ovnih .obćina.
1. L ička im ovn a obćina.
Za bivšu lićku krajišku p ukovniju k o n stitu irala
se je „lička im ovna obćina“ još god. 1880, n u do
sada nije gospodarstveni ured postavljen. Šum e, koje
ovoj im ovnoj obćini pripadaju, stoje jo š uvjek pod
upravom kr. drž. šum arskoga u red a u Otočcu.
14
2. Otočka im ovna obćinu.
G ospodarstveni u red u Otočcu. U pravitelj go­
spodarstvenog u red a: P e re Sandor, šum arnik. Z a­
m jenik u pravitelja: nadšum ar procjenitelj A lthaller
F ran . P rotustavnik ujedno računovodja Grčević Ivan,
šum arski blagajnički p ristav ; Jerbić Iv an . Šum arski
v ježb en ik : P rstec M ilan. K ancelista (nepopunjeno).
O vrhovoditelj: Ostović Mate. Podvornik Lukšić Petar.
D odieljeni: A ndrija H ranilović, pristav. L u g ar: P e ­
ta r Kovačić i podlugar: P etar Borković.
Kotarske šumarije.
Otočac. U p rav itelj: Brodski L judevit, kotarski
šum ar. Šum arski vježbenik: Milkovič Iv an L u g ari:
Jurković Josip u K ompolju, Budisavljevič Mile u
Prozoru, B rajković Iv an u Prozoru, Skenžič Timo u
P onori, R ukavina P e ta r u Brlogu P o d lu g a ri: Maratovič N ikola u Poljicih, Bobič Košta u D abru,
P rp ič N ikola u Škarah, Bobič N ikola u Glavacih,
Glumičić N ikola u Šum euci, Knežević D ragutin u
K lancu. Pom oćnik: Kolakovič P ave u V ratniku.
Perušić U pravitelj: R ukavina pl. Ju raj, šum ar­
sk i pristav. L u g ari: D elač Ju re u Dol. Pazarištu,
StarčeVić Ivan u Gor. Pazarištu. P o d lu g ari: Kokotović Vujo u Dol. P azarištu, Pražić Simo u Mezinovcu, Rogić Šim e u K aludjerovcu, R ajković Štipan
u Perušiću, K lobučar Josip u Sv. Vidu, Klobučar
P e ta r u Gor, K osinju, Bogdanović Joso u Kršu,
P leša Mate u Janjču, O ršanić DAne P o d kosom. Orešković Iv an u Dražici, P leša Ja n d re u Janjču.
Sinac. U pravitelj: Biondić Ivo, šum. vježbenik.
Šum. pristaV : Ciganović Gedeon. Tehnički d n ev n ičar:
M ajstorović Ivan. L u g a ri: Ćačić Iv an u Coviću, Pribić Arse u Lešću, Nikšić A ndrija u R avljani, Vuksan O brad u Založnici, H ećim ović M ate u Vrhovini,
Božićković R ade u D abru. — P o d lu g ari: Delić D ane
u čoviću, D rakulić Stojan u Lešću, Šimatović A n­
tu n u Sincu, Lemić Lovro u Crnoj vlasti, Stojanović
Stevan u D oljani, D rakulić M ojsija u M ajerovu selu.
Korenica. U pravitelj: A rčanin Marko, šum ar. —
L u g a ri: Svilar Mile u Pećani, Božanić Staniša u
K rbavici. — P o d lu g a ri: Štilić Jan k o u Frkašiću,
Pejnović Mića u Šeganovcu, R adaković Arse u Mikaljevcu, M argović Ivan u V ratniku, Benčić Iv an u
211
V relu, Kovačević B ude u V relu. V ojvodić K ošta u
Šalam uniću, B ebić M ilan u Šalam uniću, M urgić
F ran jo u B uniću, Šim unić N ikola u L jubovu.
K rasno. U p ra v ite lj: A dam ek Ladislav, kotarski
šum ar. — Šum arski vježben ik : M ajstorovih I v a n .—
L u g ari: Kovačić P etar, G rozdanić S tanko u Gorići,
Sim unić P e tar u Stolcu, Starčević Tome u Lipovupolju, V idm ar F ilip u D olj. K osinju. — P o d lu g ari:
B ukovac P ave u A lanu, D evčić Ju re u Prizni, Kostelac P e ta r u K uturevu, Anić Ilija u K uturevu, Marijanović A ntun u O ltari, P leša Tom e u K rasnu,
L ulić G rga u K rasnu, R ončević A dam u R udinki,
V idm ar Tome u Dol. K osinju.
Zavalje. U p rav itelj: Lepušić Mirko, k o tarski
šum ar. — L u g a ri: Bobić D m itar u Petrovuselu. č u čak D ane u N ebljusi. — P o d lu g ari: M ajer Stjepan
u P reboiu, Škorić Jovo u Željavi. P ešun M ate u Baljevcu, Sim ić N ikola u Zavalju. Ž ak u la V a s ilju Z a valju, D ujm ović Joso u Skočaju. — P om oćnik: Šolaja P etar u A rapovdolu.
Šum arska izpostava Ljeskovac. U p ra v ite lj: 0
ganović Gedeon, šum arski pristav. — P o d lu g ari: Bu_
balo P etar u B abinpotoku, Repac Mile u T u rjan
skom, Budisavljević Vasilj u R odom polju, D ujm ović
N ikola u B abinpotoku. — P om oćnik; P rp ić N ikola
u Plitvicam .
K ontrolne postaje.
Otočac. L u g ar: D u b ran ić Ivan. — P od lu g ar:
Tonković Ivan u Švici. — L u g a r: Ilić N ikola u
Senju. — P o d lu g ar: Sam ardžija Mato u Sv. Ju rju
i V ojvodić K ošta u Gospiću.
3. O gulinska im ovn a obćina.
G ospodarstveni ured u O gulinu. U p rav ite lj: D ra­
gutin M ocnaj, šum arnik. — N ad šu m ar pro cjen itelj:
D rag u tin Lasm an: — K o tarsk i šum ar: Iv o D o n ad in i
— P rotustavnik raČunovodja: Jo sip L o n čarič.— Šu­
m arski v ježb enik: S tjepan Šimić. — A kcesista: Aiek sander G rabušek. — N ađlugari i p isari: Marko
B rajdić, Ju re S tjepan i Josip P etrušić. P odvornik:
Tomo Milinković.
212
K o t a r s k e šumarije.
O gulin. U p rav itelj: S lavoljub Brosig, kot. šu­
mar. — Šum arski p ris ta v : Josip R ukavina. - Kon­
trolni nad lu g ar: M ilanko V ignjević u Zagorju (kraj
Ogulina). — N adlugari: Gjoko M am u'a u Gomirju,
Ivan Sabljak u O gulinu, K ošta Mirić na drvoprevoznoj postaji u O gulinu, Gajo Mrvoš u T uku, Simo
Kušić u ITreljirm — L ugari I. razreda- M arko Stipetić u Ogulinu, T rivun Kosanović u Jasenicu, Franjo
Pavlić u M odrušu, Ivan R endulić u Gornjem Za­
gorju, Franjo Pavlić u S kradniku, M ihajlo Šepelj u
D ubravi, Tomo Perković na drvoprovoznoj postaji u
Skradniku. — L ugari II. razreda: Mile Mikašinović
u Popovomselu, Mate Belančić u Carevom polju,
Juraj Rej'jiović u M usulinskom potoku, Stanko Kukić u Ponikvah, D ragutin Plivelić u O štarijah, Mato
Plivelić u Sv. Petru, Tomo Stipetić u V itunju, Ivan
Matešić u Tounju, Josip M am ula u G om irju, Mihajlo
V ignjević u Vojnović selu, Stjepan Vidoš u Desmeaicih, Milan R endulić u M odrušn, Miroslav Rendulić
u Brezuom. —- P a z ite lji. M arko Stanišić u Tourijn.
Grković R adovaq u Prim išlju, Martin Ivanović u Josipdolu, Mikašinović Jovo u D ubravi, Stjepan Kasunić u Dobreniću.
ePlaški. U pravitelj: Mate Moćan kotarski šumar.
— Šum arski vježbenik: Milan Grozdanić. — Dnevn ičar: N ikola Trbović. — L u g ar I. ra z je d a : Mićo
D okm anović u Jezeru.
L ugari TI. razreda: Joso
S abljak.u. Begovcu, Mato S pehar u Plaško'm, V la­
dim ir Kosanović 11 K uniću, Miša Tnrković u Modrušu, Mladen Sum onja u Plažkom , Pavao Juzbašić
u Jasenici. D ragutin Sekulić u Saborskom, Stevan
Radojčić u Zbregu, Stevo L atas u Tobolićn, Rade
D okm anović u Janjagori. — Pripom oćni lug ar: Stoja n Katić u Zdegu.
>Brinja, U pravitelj: A ndrija Cop, kotarski šumar.
— Šum arski v ježb en tk : Svetozar Vučković. — N ad­
lu g ari: Mane Maričić u Lučanih, Ivan Spraić u
Brinju. — Lugari I. razreda: Iv an Borić u-Drežnici
Mate Sertić u Stajnici, M arko N ovačić u Skaliću.
— L ugari II. razreda; Pavao Butorac u . Crnom.
M arko D raženović u Letineu, Mile Rajačić, Petar
Prpić u A lanu, Mato P a d je n u Ledenicah, Joso
Krm potič u K rivom putu, Ivan N ikšić u Bateru, Joi
213
sip G rba u Jezeranih, P efar Knežević u L upicah,
Stevo K nežević u Žutojlokvi, Tomo Šebalj u Malom
k u tu . -— Pripom očni lugar u k o riti: Mile B rković.
— D nevničar: M ane Maričić.
D režnik. U pravitelj : Krišković Mijo, kot. šu m ar.
•— N ad lu g ari: M ato š o ja t na drvoprovoznoj postaji
u S lunju, M iloš K osanović u Moćilak, D ane K alem ber u Selištu. — L u g ar I. razreda: Simo B osnić
u Rakovici. — L ugari LI. razred a: Mile P a d je n u
M udruć selu, R ubćić Josip u Koriti, Ju ra j K rizm anić
u Jelovom klancu, S tjepan Pavličić u B ielik potocih.
— Pripom oćni lu g a ri.. Mato H odak u Sadilovcu,
M ilan D rakulić u M ašvini — D n ev n ičar: Mate
P avličić
M odruš. (U prava velike prodaje drva). U p rav i­
te lj: V jekoslav B auer, kot. šum ar. — L ugari I. raz­
red a: Joso S abljak i M arko Sabljak.
S lu n jsk a im ovna obćina.
G aspodarstveni ured u R akovcu kraj Karlovca.
U p rav itelj: S tjep an F erkić, šum arnik. — P ro tu sta v ­
nik ujedno računovodja: nepopunjeno. — Š um arski
p ristav: nepopunjeno. — A kcesista i zam jenik protustav n ik a: Polović G juro. — Podvornik: P o ljak Josip.
K o ta rs k e šumarije.
V ališselo. Stublić V jekoslav, kotarski šum ar. —
L u g ar kao p isar šum arije: V uković Jan k o . — L ugari: M andić Joso u Sastavku, M atanić P e ta r u Ladjevcu, S kukan tfctar u G ornjem T aborištu, T epavac G juro u Slušnici, Oindrić D une u Dolj. K rem enu, M urinac J ure u B lagaju, K učinić Tomo u Cvitoviću, M irić G juro u Bogovolju, P au lić P a v e u K o m esarcu, C indrič Mate u G nojnici, Brajdić J u r e u
C etiuu, C indrić N ikola u C etinskom varošu, M ravunac P ave u V ališselu, M išković Simo u Radovici,
P au lić P ave u Batnogi, O brovac Pavao u Gor Glini,
P a u lić Ivan u G ojkovcu, R adičanin Jovo u Selakovoj poljani, K ekić R ade u Petrovoj poljani.
R akovac. Kot. šum ar nepopunjeno. — Lugar
preglednik kod drvoprovozue postaje M o sta u ju : Boš­
n jak N ikola. — N ad lu g ar: D ojčinović Božo u Vel.
C rk v in i — L u g ari: Jakšić Mio u K am enskom , Trupas A n d rija u M rzlom polju, Porić Ilija u P erićse lu ,
JSf
214
Kokir Milio u Burićselu, Ždralić Filip u Voišnici,
Ivošević Josip u K olariću, G ojković M arko u Dol.
Bu đačkom, čakić R ade u Tužilo viču, L ičina Pave
u Tušiloviću, P ilja Miloš u V ukm aniću, Basara Vaso
u Podsedlu, Žalac Tom a u Popovićbrdu, H o rv a t Mate
u G libokom brdu, Bonič Ju re u. Zvečaju, Stišćak J o ­
sip u V inici, K araš Jan k o u K oranskoj strani, Zubčid Tome u Gor. Bukovlju, Cotra N ikola u Svoiću,
P aić Pavao u Malojkosi, Milić P avao u M arindolu.
I. Hunska im ovna obćina.
G ospodarstveni ured u Glini. U pravitelj : Teodor
Basara, nadšum ar. A kcesista ujedno ra č u n o v o d ja:
M ravunac P etar. Šum arski vježbenik i ream b u lan t
šum skih m edja: Stjepan P rpić. P ođ v o rn ik Čupović
T rivun. D nevničar N ikola Resanović, dodieljeni lugar.
K o ta rs k e šumarije.
. G l i n a . U p iav itelj: Ogrizovic Gedeon, šum arski
pristav. L u g ari: M rkobrada Sava u Lasinji, R ajak
Mile u Kovačevcu, M anojlović Marko i Rade Bjeloš
u G ornjem Sieničaku, Pavlović N ikola i Mile B ulat
u K irinu, R adujković Jovo. u Trstenici, Ja n ja n in
V ujo u Boturi, Zagorac Joso u D egoju, Mirilović
A dam u Bučici, Pavlović P an e u Golinji, Mijo Drvodelić u T aborištu, B artolić Iv an u Stankovcu,
P iškor Ivan u H adjeru, Zagorac Pavao u Farkašiću,
Bjelić G juro u N ovam selištu, B orota A dam u Mo­
krica, Simić Jakov u Peckom . — L ugarski pcmoćnik
Pavlović S tjepan u Ostrožinu.
I v l a s n i ć . U pravitelj gospodarstvenog ureda
upravlja sa šum arijom . — L u g a ri: V ojnović V ujo
u Dolčani, Korio Vasilj u Lusčani, Marić N ikola u
M alomgradcu, Banjavac Josip u Kozaperovici, Brkić
D am jan u Brezovupolju, Todorović Miloš u Klasniću, ćordaŠ st. P etar i V u jak lija Gligo u Zirovcu,
Stanko Resanović i Adam V ujaklija u O blaju, Rade
E rem ija u Glini, Đ ančuo Jovo u Peckoj (Petrova
gora), Simo M arić u Topuskom, M ilau L iljak u Katinovcu. — L ugarski pom oćnici: Stojan Turopoljac
u Malomgradcu, G juro V ujaklija u Velikoj Vranovini i Simo M raković u Vlaoviću.
215
II, Itanska im ovna oheina,
G ospodarstveni ured u Petrinji. U pravitelj : Benak Vinko, šu m a rn ik ; R enner A ntun, nadšum arp ro cjen itelj; U grenović Aleksa, protustavnik-računov odja; M arkulin Joco, akcesista; Lazić Jovo, šum.
vježbenik; Isain Jovo, podvornik.
Kotarske šumarije.
D ubica. U p ra v ite lj: Stojanović Gjuro, šum ar.
Zec D ušan, šum. vježbenik, Lugari- Kostić T ihom ir
u Jascnovcu, A ntolić P avao u P ask i, V ranešević
N ikola u Crkvenom boku, Dojčinović Bogdan u Kostreši, Košutid Sava u Sašu, Vučetić Stevo u Dubici,
Mladjenović D m itar u D ubici, Perenčević Pavao u
S elišću; 2 m jesta prazna.
Dvor. U prav itelj: G jurić G juro, šum ar; mjesto
šum arskoga vježbenika nepopunjeno. L u g ari: Nenadić R ade u Buini, L otina Gligo u . L otina, D abić
Teodor u P ed lju , Pribičević Milić u Švrakarioi, Ju gović Bogdan u V anići, D abić Miloš u Ljeskovcu,
Jo k k a Blagoje 'u Kosni, S vrabić Prokop u LJ ubini,
Perenčević Gligo u Sočanici, Foroević P avao u Žutu,
Orlović P etardu D v o ru ; 2 m jesta prazna.
Blinja. U pravitelj: D um bović Franjo, šumar. —
D rem l Oskar, šum. vježbenik — L u e a ri: Stagljar
G juro u G radusu n a Savi, Marković Stefo u Letovanci, Plavljanić D aittjan n K raljevgaju, V elebit
M atija u H rastovici, Marić M ate u T aborištu, Bajšić
Gjuro u Deanovići, C<retanović P e ta r u Maćkovom
selu, Pejaković G juro u Jošavici, Karavidič Jovo u
Mečenčani, Boroević G juro u Mečenčani, Branković
Jovo u K ukuruzari; 2 m jesta prazna.
(ijiirg jcv a ek a im ovna oličina.
G ospodarstveni ured u Belovaru. U p rav itelj: Edo
Slapnićar, šum arnik. Šum ski p ro cjen itelj: A nte Mark,
nadšum ar. Šum ar F ranjo Fusić. P rotustavnik Martin
Španić. Šum arski p rista v i: iviatija Grdinič i Juraj
Eranješ. Š um arski vježbenici: N ikola Grdinič i A n­
drija Lončarić. A kcesista D ragutin Cutvarić. P o ­
dvornik ■A ugust Mandić. L ugari: Stjepan VValter i
T anasija R akijaš.
216
Š u m a r i j a b r. I. u K o p r i v n i c i .
U p rav itelj: R udoll pl. R ukavina, šum ar. L u g a ri:
Mile Renac, Niko Matijašević, G juro Popović, Jovo
Jaić, Niko Vuičić, F ranjo Škaurin, Lovro Zvonar,
M irko Slukić, V elim ir R adatović, G juro Betlehem ,
F ranjo Sabolović.
Š u m a r i j a br . II. u N o v i g r a d u .
U pravitelj: D ragutin W iethe, šum ar. N ad lu g ar:
Stevo Jakopović. L u g a ri: Stefan L ebinac, G juro
K alanj, N ikola Sekulić, M artin P arag , Bolto Lukačin, Tomo Vuičić, P etar Babec, G juro Skojić, Mijo
F urdek. B rivrem eni lu g a r: A n tu n Škrlec
y
•
Š u m a r i j a b r . III. u G j u r g j S v e u .
U pravitelj: G ustav Lach, šum ar. L u g ari: Jan k o
Vodogdaec, F ranjo K riževčan, Lovro Šalvari, Ivan
Mefan, Bolto Maistorović, Tomo Bartolić, P e tar V inković, Bolto Vinković Mijo Živko, Bolto Mibaljev,
M artin Posavec. Privrem eni lu g a ri: V id Remetović,
F ranjo Čorba, Štefan K raljek.
Š u m a r i j a br . IV. u B , e l o v a r u
U p rav itelj: Elzear M linarić, šam ar. V rtla r F e r­
dinand Zeger. L u g a ri: Mijo Bazić, Stjepan Brkio,
A ndrija Gačeša, Ignac Kodumilo, Ivan K raljić, Stje­
pan Medak, N ikola Pavić, A ndrija Prelec, Gjuro
T andarić, Martin Vlahović. Privrem eni lu g ari: F ilip .
K ralić, Šim un Jakupćević.
Š u m a r i j a b r . V. u R a č i .
U pravitelj: V irgil M allin, šum ar. N ad lu g ar L u k a
Gjureković. L u g ari: A ndro Škrbina, Filip H abuzin,
Stevan Komlenac, Marko K aladjia, Stevo D robnjak,
Lazo Stakić. Privrem eni lu g a ri: Josip Jarm ić, P eta r
Tkalčec, M itar M uškinja, Jovo Milić, M artin Bukvić.
Š u m a r i j a b r . VI. u G o l i .
U pravitelj; Leo K adržavek, šum ar. L u g ari: Mijo
Pornper, Števo K rančić, Josip K uček, Jah k o Grčić,
Štefo C’orc. M artin Mihaldinec.
Š u m a r i j a br . V II. u P i t o m a č i .
U p rav itelj: A ntun B unata, šum ar taksator. L u ­
gari: M atija F e re g a ,. M artin 'K os, Pavao Siladić,
217
F ran jo V edriš, Jakob .G rakovac. G juro Bašlin. P r i­
vrem eni lu g a ri: Simo Cetina, Tomo Kovačevih, J o ­
sip Seni.
Š u m a r i j a br. V IIL u G r u b i š n o m p o l j u.
U pravitelj: V aclav Fuksa, šum arski pristav. —
L u g ari: Mato Lončarević, Stevo Idjidović, Lazo
Gjukffi. M atija Radakovih, Sava Kovačevih. P riv re­
m eni lu g ari: N ikola Stanekovih, D m itar Marić, G juro
Dražih, N ikola Bakrač, Jak o b Brzin, Josip H arauzek.
8. K rižcvačk’a im ovn a obćina.
G ospodarstveni ured u Belovaru. U pravitelj ne­
popunjeno. — Šum . procjenitelj nepopunjeno. —
P rotustavnik ujedno računovodja: Bogoevih Tomo.
— Šum arski pristav B egnja H inko, — R ahunarski
p ristav: L ajer pl. Skender. — P isar: C rlenjak Mijo,
akcesista. — Š um arski v ježb e n ik : K ritovac Simo. —
V oditelj uručbenog zapisnika: Stojčevih Tanasija,
nadlugar. — P ođvornik: Paunovih Jovo. 3 đnevnihara,
1 kućni sluga
Kotarske šumarije.
I. Šum arija u Sv. Ivanu ŽabnQ U pravitelj : Kovačina l^ito, šum ar. — Šum arski p ristav : M ajer
Mirko. 1 nadlugar, 18 lugara i 1 dnevničar.
II. Čazma. U p ra v ite lj: Solarić Teodor, šum ar.
— Šum nrski vježbenik: V orkapić Lazar. 9 lugara,
1 dnevničar.
III. KloStar Ivanić. U prav itelj: Sever D ionisije,
šum ar. — Šum arski v ježbenik : G rdinić Mato. 5 lu ­
gara, 1 dnevničar.
,
IV . G arešnice. U p rav itelj: Aue pl. Josip, šum ar
ujedno m jernik. — Šum arski v je ž b e n ik : F ran ješ
Ju ra j. 12 lugara, 1 dnevničar.
V. Ivanska. U pravitelj: K iseljak Josip, šum ar.
— Šum arski p rista v : Czikoš vitez Stjepan. 11 lugara,
1 đDevničar.
V I. Belovar. U p rav itelj: B ek Ivan, šumar. —
Šumarski Aježbenik: C rkvenac Josip. 13 lugara i
1 dnevničar.
218
9. Gradiška im ovna obeina.
Šum sko-gospodarstveni ured u N ovojgradiški.
U p rav itelj: H ercl Adolf, šum arnik. — P ro c je n ite lj:
Metlaš Jovan, šum ar. — P ro tu stav n ik i raćunovodja:
D ugač Budislav. — A k cesista: Ivani šević P e ta r ,—
Šum arski vježbenik: V ojnović Simon. — Kontrolni
lugar: V ukišević Jovo. P isarnički lu g a r : Mesić Mijo.
— P isa r: V ukićević Nikola, lugarski pomoćnik. —
Podvornik: Burzelić Mijo. — V oćarski v rtlja r: Vojvoda D ragutin.
*
Kotarske šumarije.
I. Novska. U p rav itelj: H a je k Bogoslav, nadšu­
m ar. — Š um arski vježbenik: N eferović F ranjo. —
P isar: Jugović Stanko, lugarski pomoćnik. — L u ­
gari: Bulić Ostoja, Lov-ka.; F ranić Josip, N ovska;
J a g a r Iv an. B restaća; Kocian P etar, N ovska; Krlić
P etar, M laka; F ranješenić Ivo, P iljen ica; Lukić
Lazo, B orovac; M ilanović Tošo, G o leše; Novak Ivan,
K aić; Prqštenik Nikola, L ipovljane; Obelić Stjepan,
K ukunjevac; Škrljac Vinko, Plesno.
L ugarski pom oćnici: Curić Filip, B anovajaruga ;
Cipor Mato, L onja; Filipović Mijo, M laka; Idžojtić
Stanko, K ošutarica; Ju rčić M artin, N ovska; Knežević Jovan, R aić; Malivuković Marko, Jag m a; M arić
. D ragutin, S ubockigrad ; M ileusnić Stevo, Brezine;
Milosavljević Nikola, R oždanik; Pavlović M ihajlo,
P aklenica; SabljićvAlijo, Jazavica; T rivanović Ilija,
Subock’g rad ; Z agar V inko, Brestaća.
II. N ovagradiška. U p rav itelj: P otoćnjak Vjenceslav, kotarski šum ar. — šu m arsk i p ristav : P eič ić p l.
V iktor. — P is a r: Junašević M artin, lugarski pomoć­
nik. — L ugari: A ndrašić Vinko, G unjavce; Ben^šić
M ate, Sićice; 15raguić Tošo, R atkovci; Elbetović
Mijo, V rbjo; Grković G juro, T rn av a; Lagotić Simo,
Rogolje; Majanović Blaž, T isovac; M argaletić Mijo,
N ovi V aroš; Stanić Marko, Maćkovac. — L ugarski
pomoćnici: Bešlić Ivo, G orice; D autović Jakov, Giinjavce; Dokuzović Mijo, V isokagreda; Jelenćić Linarta, G orice; K ram arić Adam, Staro Petrovoselo;
Lalić Mijo, A džamovoe; M andić Sofronije, C age;
M arkovanović A ntun G. V aroš; Matašević Stipo,
C age; šagovac Gjuro. V isokagreda. Simonović Ivan,
1
j
f
I
5
.
f
1
1
i
L aže; Skakala D ragutin, D o lin a ; S trim anović V inko,
K ovačevac
III.
Oriovac. U pravitelj: H einz G ustav, n a d šu ­
m ar. — Šum arski pristav: H rad il D ragutin. — P i­
sa r: V uković Šandor. — L u g ari: B enić Tadia, V r­
b ova; Ćeović Filip, A ndrijevci; Duki«' M ijo, B učje;
Ježić Ilija, S latin ik , Kovačević Božo, S ib in j; Mendić
D avid, O dvorci; Novoselac A ndrija, Š tivica; Pavietić Ivan, Batrina, P etranović Ivan, M agićm ala; Pustaić Josip, K aniža. — L ugarski pom oćnici: Benković Vinko, D. L ipovac; Curčić Mato, S latin ik ; Dumić Ivan, B ilibrig; Jozićić A ntun, H tupnik; Kneže­
vić Adam. B učje; Rodić Ivan, D avor.
10. Itrodska im ovn a obćina.
G osoodarstveni ured. Šajnovi'ć A ntun, predsjed­
nik. — Š um arnik: N iemčić pl Slavoljub. — K on­
trolni n ad šu m ar: M aslek Mile — N adšum ar procje­
nitelj : . K ošta Gjorgje. — B lagajnički nadšum ar:
T ro p e rlv a n (gradievni): P atzak A ntun. — Šum ar
p ro cien itelj: Agić pl. O skar. — p ro tu stav n ik : Kopić
Matija. — R ačunarski oficijal: Smolčić Mijo. — P isarnički oficijal: Medvedović Mato. — Šum arski
vježbenici: Stanišić D ane, Alković Josip, Ivić F ranjo.
— Šum arski tehnički d nevničar B ugarski Nikola.
— D nevničari: Kovačić Lovro, M ihaljković M arijan.
— L ugar p isar: Jak šić V inko. — P odvornici: Colaković Petar, Čordašić A ndrija.
K otarske šumarije.
I. T rnjane. Š um ar: Josip V lahović. — Š um ar­
ski pristav: Benaković Josip. — L u g ar-p isar; Degmečić Bartol. — L ug ari: A nanić Maksira, B enić
M ato, Beraković Simo, Filajd ić Š tipan, K ladarić M a­
rijan, Petrović Adam, Sudić Marko, V rbljančević
F ranjo. — Po d u g ari: Akšamović Josip, R enić Josip,
Borevković Marijan, D ugalić Ilija, Filipović L uka,
Knežević Šima, Ljubišić Ilija, Jovanović S tojan, Je rković Josip, Knežević Pero, Lovrić G rga, Lovrić
Mijo. M ikinac M artin, Mijaković ftimo.
II. Cerna. Šum arski pristav kao privrem eni u p ra ­
vitelj šum arije Abram ović N ikola. (D osadašnji u p ra ­
vitelj nadšum ar K oloman B unjik, privrem eno um i­
rovljen). — Šum. p ristav : Ištaković Blaž. — L ugar-
220
p isar: Dorić Josip. —■ N a đ lu g ari; K lađarić M artin,
Milinković Ivan, Vincetid Blaž. — L tigari: Tucaković
Marko, Benaković Mato, čo rd ašić Ivan, D retvić M a­
rijan, Ištaković Stjepan, Kopić Mijo, Lovrić Ivan,
M ijaković G juro, Popovio Joco, Stivanidević G juro,
Živković M artin. — P o d lu g a ri; D ekanid Luka, Katičić Ivan, Vuičid M arijan.
III.
Vinkovci. Šum arski pristav kano privrem eni
upravitelj šum arije: Krdek Izidor. (D osadašnji upra-.
4vitelj šum ar Šum anović M ilutin definitivno um irov­
ljen). N adlugar-pisar: Svabić P etar. — L ugar n a
skladištu : Vrgoć P etar. — L u g ari: Petridević Simo,
Divid Josip, Šajnovid N ikola, Grgid Živko,vIvkovac
Marko, Šimid Pavo, B enakovid M artin, Žabarović
Ivan. — P o dlugari: M atinac Adam, Stivanidević
Mato, V ladisavljevid Luka, Zigm undovac G juro, K ne­
žević Josip, Jovanović Mato, D idović Štipan.
Rajevoselo. U prav itelj: Boellein K olom an, n a d ­
šum ar. — Šum. pristav: Tomljeuović A n tu n ,.— L u­
gar kao pisar: K o?aćević Simo. — L u g a ri: Blažević
Marko, Antolović D onat, B?nić Josip, Bubalović
Marko, Strepački Leopold, Šestić Vinko. — P o d ­
lugari: M ihić T ana Županid F ranjo, Blaževac G rga,
Antolović Ivan, Poletilović D onat, Mirković Simo,
M atasović A ntun, Aleksić A ntun, Jovanovac Im ra.
vOtok. Upravitelj": V iđale Jarom ir, kot. šumar.
■— Šum. vježbenik: M uravić Iv an . — L ugarski p i­
sar: Spajić M artin. — L u g ari: K opić; M aiijan, Kovadić A ntun, Parašilovac Andrija, Staričić M arijan,
Šneberger Josip, Šuvić Mato, V erić A dalbert. —
Podlugari: Blaževac Ivan, Ja rić Stjepan, Jakobović
F ran jo, K urjaković P etar, K uzm anović Gjuro, K atušid Josip, M ikinac Marko, N edeljkovid Žiga, Špoljar
A ntun, V ujković Martin..
P etrovarad insk a im ovna obćimi.
G ospodarstveni ured u Mitrovici. U pravitelj
Barišid Pavle. šum arnik. M e tla š' Jovo, nađšum arprocjenitelj. Mjesto m jernika izpražnjeno. Stankovid
Velim ir, šum arski protustavnik. MatiĆevid Maksimi-,
lijan, radunarski pristav. Žegarac Pavle, Stanić Jovan,
Nešković Borivoj, Mihajlović Jovan, Radojdić Sve'to z a r i N enadić G juro, šum arski vježbenici. Subotin
221
Jovan i Tim ić Lazar, dnevničari. N edoklanac Jovan,
podvornik.
K otarske šumarije.
1, Morović. U p rav itelj: Petrović Lazar, nadšum ar. M atić Jovan, pristav. Opšić Jovan, lu g ar kao
pisar. L ugari: K uzm inac Jovan, Lozjanin Miloš, t-ek endek Jovan, Soić M ilan, Radm anović Vaso, bimovljević V lajko, P an ić Teodor, Negovanović P e tar.
v. Bosut. U p rav itelj: L jubinković R adivoj, šu­
m ar. B udim irović Veselin, lu g ar kao pisar. L u g ari:
S (nić K uzinan, T um arić y G jorgje, M iljković G juro,
P u rić vP etar i Stojaković Živko, Kovaćević ć ira , L jubišić Živko.
3.
K lenak. U pravitelj: Peičić O brad, šum ar.
Stanojević Pavle, šum arski vježbenik. N ikolić Svetolik, lugar kao pisar. L u g ari: Mušić M laden, Sajtm anović M atija. Veselinović Pavle, V ojnović Gavro,
Jeftić Radovan, B udin Gligorije, B artolom ej Ferdo,
Stanisavljević Gavro, Molović Pavle.
Ogar. U pravitelj : Kovačević Gavro, šum ar. Milobara Ivan, lugar pomoćnik kao pisar. L u g ari: K o­
vačević Živan, Popović Živan, A ntonijević Stevan,
T rifunović N jegovan, M ihajlovič Čeda, Budim čić
A ndrija, K anaćki Jovan, G ruić Uroš i Jovanović
Tomo.
5.
K upinovo. U p rav itelj: Skorić M ilan, šum ar.
M ilutinović Sava, šum arski pristav, P etro v ić Jovan,
lu g ar kao pisar. L u g ari: Stojanov L jubom ir, V eljkov
Radivoj. Vuičić D ušan, Cveić V ladim ir, Lazi§ Gjoko,
Peičić Živko, Jovanović Ilija, Žarković Živko i V elikić Miloš.
6
vSurčin. U prav itelj: Popović D ušan, šum ar.
D rlić Živko, lugar kao pisar. L u g ari: Ćizmić Svetozar, Miljašević Stevan, Suvaković Uroš, Iv ančićB laž,
K orečki Živan, Nikolić P etar, Grković K uzm an, P o ­
pović D ušan i Prokopljević P etar.
Uprava šuma urbarijalnili obćina i in ih
vlastelinstva.
L ičko-K rbavska županija.
Sclim idinger R ikard, kr. žup, šum arski nadzornik,
D ošen D ragutin, kr. žup. šum arski vježbenik.
1
222
Kotarske
oblasti.
Gračac. G ulin Josip, kr. kot. šum ar T. razreda,
ujedno opredieljen za službovanje u području kr. kot.
oblasti u D. Lapcu. K olar Martin, kr. n adlugar sa
sjedištem u Zrm anji. Obč. lu g ari: Pavelić G rga u
V aganu, K ovačević Pavao u V ran ik u , Šarić Marko
u Vraniku, Šarić V id u Smokriću, Pavičić P ero u
Sm okriću, Šarić N ikola u Lovincu, K larić D am njan
u Cerju, Munižaba M anojlo u G račacu, Knežević I.
u G račacu, Ž u tić N ikola u Tom ingaju, Sedlan Božo
u K ianu, Ivežić Marko, u Štikadi, D autović Ilija u
R udopolju, K olundžić D juro u B ruvnu, Ilić N ikola
u Omazinu. Miljuš N ikola u D eringaju. Sučević Simo
na Popini, Šnica Miloš i D ronjak P e ta r n a V relu,
M artinović Joso i Jarić Simo na Komu, Zec D am jan
u Prljevu, D ekić N ikola u P rljevu.
D olnji L apac. Stanić Isak, k r n adlugar sa sje­
dištem u Srku. L ugari: P au ča Spasenija u Suvaji,
R adjenović M arko u Suvaji, R adjenović Ilija u Srbu,
Ciganović N ikola u Srbu, Bokan Stevan u S rbu i
B ursać Plešo u .Tuškovcu, O bradovič l ’ajo u D.
Lapcu, V ukša D jurad u D obroselu, Medić P e ta r u
D oljani, B lanuša V id u K rurim a, R ašeta N ikola u
D. L apcu,
'
,
U dbina. L u g ari: V latković Nikola u Jošanim a,
Crnković L uka u Mutiliću, D ivjak Ilija u M ekinjaru,
Dasović Mile u Podlopači i Milo Qrlović u Srednjoj
gori.
Otočac L u g ari: V lašić Mile u Brlogu, Crnoević
M ane u Brlogu, Mileusnič Stojan u . D ubravi, Boljfeta F ran e u K ompolju, M aras M ate u V laškom polju,
N akić Ivan na V ratniku , Barković G rga u Švici.
Senj. L u g a ri: Pavelić Ilija u Mrzlom dolu, Rončević Joso u Brezici, Filipović M arko u K rivom putu,
Tomijenović M ijat u Podbilu, P rpić P ero u Šojat
dolu, P rp ić Mile u K laričevcu, Tom ljanović Mato u
Sibinju, Šim unović N ikola u Biljevini, Biondić Mate
u Stolcu, Babić Joso u K rasnu, Sam ardžija L udvig
u K rasnu, D undović P av e u Stinici, Modrić Joso u
Kladi, Modrić P e ta r u V . Brisnici, DragiČević Ivan
u Jablancu i M atijević Ju re u Prizni.
Korenica. L u g ari: B alen Ilija u Zavalju, Zubović
Stevo u Vrelu.
♦
1
,
223
{
Perušić. L ugari: K asnmović Mile u K lenovcu,
Radošević Vicko u Krušćici, Ž upan Š tipan u Dol.
Pazarištu, Javorina Stevan u M lakvi, K okotović iJile
u Kršu, Kokotović Moso u Lipovom polju, Mićo Miletiđ u D. K osinju i P eša Stjepan u G. K osinju.
Gospić. Lugari ■V ujnović Mile u D ivoselu, Šaban
Nikola u Novom, P jevač D m itar u č itlu k u , Majerović Mile u Oštri, PaviČić Ju re u Sm iljanu, Šikić
Joso u Debelom brdu, Pejnović Joso u B rušanim ,
Brkljačić P e tar u O štrijam , D ošen Tom a u K ućištu,
Dokozić Mate u Cesariei, R udelić M arko u Lukovom
šugarju, Šarić Joso i Šikić Iv an u Lukovom šugarju,
Kadošević P etar u Poćitelju, Lasković P avao u Počitelju, Oklobdžija Mile u Medku, C etina D m itar u
V rebcu, Korica Sava u Mogoriću, D ošen G rga u
M ušaluku, N ikšić N ikola u K u li i Teslić N ikola u
Ostrovici.
Kr. žu p an ijsk a ob la st u Z agrebu.
P u k Mirko, kr. žup. šum arski nadzornik u Z a­
grebu. L epušić M ilan i V inko P ačnik, kr. žup. šum.
vježbenici.
K otarske
šum arije.
Dugoselo. F erd o Biskup, kr. kot. šum ar. L u g a r i:
Im bro K unovec u Bregi, Vusović Im bro u Bregi,
Im bro V usović u Prečecu, M atker Ivan u Trebovcu,
Selec Im bro u Stančiću, Josip Makosec u Prozorju,
M ato G jivan u D ugom selu, G rga G rge u Strugi,
Im bro Markaš u H rašćici, S tjepan M ilković u M.
O strni, K rpanić A ntun u vel. O stm i, Sim on P uček
u Leprovici, Mijo B akulin u Ježevu, Mijo Makovice
u Gregi, Mijo Šoštarić u L upoglavi, Iv an F regčević
u šumi Lipovici u poreznoj obćini Okoli, spadajući
ođ kr. kotarsku oblast u K utini (u rb arn a obćina
lubrovšćak).
Sisak. B ajer Gjuro, kr. kotarski šum ar. K r. koarski šum ar, vježbenik Živko Živanović, N ad lu g a r:
K rvarić Iv an sa sjedištem u Letovaoiću.
K arlovac. K 6nig Ivan, kr. kot. šum ar. K r. šum.
vježbenik čm elik V il. Svoboda Bogdan, kr. kotar.
Šumar sa sjedištem u D raganiću. N ad lu g ar: Banfić
Mijo. L ugari: Žeger A ndro i K apudžija L uka u Šišljaviću. P erak pl. Mijo u B latnici, R ibičit Jak o b i
E

Podobne dokumenty