Symbole zagrożenia

Komentarze

Transkrypt

Symbole zagrożenia
SYMBOLE ZAGROśENIA
ZAGROśENIE
SYMBOL
ZAGROśENIA
Substancje i preparaty wybuchowe
E
Substancje i preparaty utleniające
O
Substancje i preparaty skrajnie łatwo palne
F+
Substancje i preparaty wysoce łatwo palne
F
Substancje i preparaty bardzo toksyczne
T+
Substancje i preparaty toksyczne
T
Substancje i preparaty szkodliwe
Xn
Substancje i preparaty Ŝrące
C
Substancje i preparaty draŜniące
Xi
Substancje i preparaty niebezpieczne dla
środowiska
N
PIKTOGRAM

Podobne dokumenty