SKRZACIK - GOK Iwonicz

Transkrypt

SKRZACIK - GOK Iwonicz
REGULAMIN
XXIII POWIATOWEGO
FESTIWALU TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ
„ SKRZACIK”
9 CZERWCA 2016 r. godz.10.00
CEL: umożliwienie dzieciom zdobywania doświadczeń
scenicznych, wspólna zabawa, wymiana doświadczeń.
* Festiwal jest imprezą otwartą dla dzieci wieku
od 3 do 6 lat z terenu GMIN : Chorkówka, Dukla,
Iwonicz- Zdrój, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne
Rymanów, Miejsce Piastowe
* Prezentacja twórczości artystycznej i plastycznej ma
charakter Festiwalu najlepsze prace otrzymują
wyróżnienia
* Jedno dziecko może brać udział tylko w jednej
prezentacji !!!
* Uczestnicy mogą przygotować we własnym zakresie
nieskomplikowane elementy dekoracji
* Czas prezentacji nie może przekraczać 10 minut
* Dla każdego uczestnika (zespołu) proszę wypełnić
oddzielną kartę zgłoszeń.
Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
KOMISJA ARTYSTYCZNA
oceniać będzie w kategoriach:
ŚPIEW (piosenka)
* sposób prezentacji i umiejętności wokalne
* walory artystyczne prezentacji
* dobór repertuaru do możliwości wykonawcy
TANIEC
* układ taneczno- ruchowy
* właściwe oddanie charakteru tańca
* dobór kostiumów
SCENKA TEATRALNA (wiersz)
* walory artystyczne przedstawienia
* nowatorstwo i pomysłowość
* dobór kostiumów i rekwizytów
TWÓRCZOŚĆ PLASTYCZNA
Uczestnik przedstawia jedną pracę
(forma i technika dowolna).
Nie przyjmujemy prac zbiorowych !!
Pracę należy opisać na odwrocie
(imię nazwisko, wiek, adres placówki).
Mile widziana i wyżej oceniania będzie oryginalna
twórczość artystyczna nie znajdująca się w
programie przedszkola.
Miejsce: Amfiteatr w Iwoniczu-Zdroju
(w razie niepogody sala kina „Wczasowicz”)
Informacje o Festiwalu
tel. 508 140 541
Wypełnione karty zgłoszeń należy dostarczyć
do dnia 31 maja 2016 r.
Na adres : Gminny Ośrodek Kultury
Aleja Leśna 2 c
38 -440 Iwonicz- Zdrój
tel/ 508 140 541
[email protected]

Podobne dokumenty