ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Transkrypt

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
ZADANIE
4
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Kurs specjalistyczny 144h w zakresie zarządzania nieruchomościami Skarbu
Paostwa i jednostek samorządu terytorialnego
Kurs podejmujący oprócz zagadnieo ogólnych, problematykę specyficzną dla
administracji samorządowej:
- dzierżawa i najem udziału Skarbu Paostwa,
- opodatkowanie sprzedaży VAT,
- ustalanie wysokości opłat za użytkowanie wieczyste,
- zwroty nieruchomości i odszkodowanie za nieruchomości wywłaszczone,
- zarządzanie zabytkami.
W efekcie będzie możliwe wdrożenie pilotażowej koncepcji utworzenia
najpierw w starostwie zespołu wyspecjalizowanego w zarządzaniu
nieruchomościami Skarbu Paostwa i mieniem powiatu i wykorzystania tychże
zasobów w celach prorozwojowych.
Uczestnicy: kadra zarządzająca i pracownicy komórek odpowiedzialnych za
zarządzanie nieruchomościami.

Podobne dokumenty