Program Ubezpieczeniowy HIPOKRATES 2 dla Członków

Transkrypt

Program Ubezpieczeniowy HIPOKRATES 2 dla Członków
UBEZPIECZENIA GRUPOWE
UBEZPIECZENIA
GRUPOWE
Program Ubezpieczeniowy HIPOKRATES 2
dla Członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
Szanowni Państwo,
wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom PZU Życie SA przygotowało specjalnie dla Państwa nowy Program
Ubezpieczeniowy HIPOKRATES 2. Program ten zapewnia Państwu oraz Państwa rodzinie ochronę w momencie
wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń losowych oraz w okresie, kiedy Państwa zdolność do Pracy jest ograniczona.
Biorąc pod uwagę specyfikę Państwa zawodu, gwarantujemy Państwu wypłatę pieniędzy w przypadku wystąpienia
nieszczęśliwego wypadku oraz czasowej niezdolności do pracy.
1. Jakie ubezpieczenia obejmuje Program Hipokrates 2?
Program Ubezpieczeniowy HIPOKRATES 2 oparty jest na Ogólnych Warunkach grupowego ubezpieczenia
pracowniczego typ P Plus. Gwarantuje wypłatę świadczenia w przypadku:
ƒƒ zgonu osoby ubezpieczonej
ƒƒ nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu osoby ubezpieczonej
ƒƒ zdiagnozowania ciężkiej choroby ubezpieczonego – katalog 36 jednostek chorobowych
ƒƒ pobytu w szpitalu (trwającego minimum 4 dni)
ƒƒ czasowej niezdolności do pracy (trwającej nieprzerwanie minimum 35 dni)
2. – W jakiej wysokości wypłacane będą świadczenia?
ƒƒ wysokość
świadczeń została ustalona w wysokości zapewniającej najbardziej optymalną ochronę
ubezpieczeniową. Wysokość wypłacanych świadczeń opisuje tabela nr 1
Przykład: Lekarz ubezpieczony w wariancie II ulega wypadkowi – uszczerbek na zdrowiu 10%,
pobyt w szpitalu 30 dni, czasowa niezdolność do pracy 6 miesięcy.
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu – 7 500,00 zł
Świadczenie za pobyt w szpitalu – 5 800,00 zł
Świadczenie z tytułu niezdolności do pracy – 29 000,00 zł
Razem: 42 300,00 zł
3. Od kiedy zaczyna działać ochrona ubezpieczeniowa ?
ƒƒ w stosunku
do osób, które dopełnią formalności (dostarczą podpisaną deklarację oraz opłacą
składkę) i przystąpią do ubezpieczenia od dnia 1 czerwca 2011 lub od 1 lipca 2011, będą zastosowane
preferencyjne warunki nadawania początku odpowiedzialności
ƒƒ ubezpieczenie zaczyna działać od 1 czerwca i adekwatnie 1 lipca. Jedynie odpowiedzialność z tytułu czasowej
niezdolności przez pierwsze 3 miesiące ograniczona jest do zdarzenia spowodowanego nieszczęśliwym
wypadkiem – karencja.
W stosunku do osób, które zdecydują się przystąpić do ubezpieczenia w późniejszym terminie, czyli od 1 sierpnia
2011 i później, zastosowana będzie karencja w odniesieniu do wszystkich świadczeń:
ƒƒ zgon ubezpieczonego – 6 miesięcy karencji
ƒƒ leczenie szpitalne – 1 miesiąc karencji
ƒƒ ciężkie choroby – 3 miesiące karencji
ƒƒ czasowa niezdolność do pracy – 6 miesięcy karencji
Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego kończy się w rocznicę polisy przypadającą w roku
kalendarzowym, w którym ubezpieczony kończy 70 rok życia.
4. Co należy zrobić, aby przystąpić do Programu HIPOKRATES 2?
1. czytelnie wypełnić deklarację przystąpienia do ubezpieczenia: dane dotyczące ubezpieczonego – punkt I;
wysokość składki – punkt II; dane uposażonego – punkt IV; oraz czytelnie podpisać deklarację – punkt V
2. opłacić pierwszą składkę na rachunek bankowy numer: 87 1240 4650 1111 0000 5150 5211
Odbiorca: Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 11A.
3. podpisaną deklarację oraz potwierdzenie przekazania pierwszej składki należy przesłać na adres:
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 11A.
Przykład: Osoby, które chcą być ubezpieczone od 1 czerwca, muszą wpłacić
składkę oraz dostarczyć deklarację przystąpienia do 28 maja. Opłacenie składki lub
dostarczenie deklaracji w późniejszym terminie spowoduje przesunięcie początku
odpowiedzialności na kolejny miesiąc.
UBEZPIECZENIA GRUPOWE
Zakres Ubezpieczenia
WARIANT I
KWOTA
ŚWIADCZENIA
RODZAJ ŚWIADCZENIA
WARIANT II
KWOTA
ŚWIADCZENIA
Z tytułu śmierci ubezpieczonego
Śmierć ubezpieczonego spowodowana:
Nieszczęśliwym wypadkiem
100 000,00 zł
200 000,00 zł
Przyczyną naturalną
50 000,00 zł
100 000,00 zł
100% trwałego uszczerbku
40 000,00 zł
75 000,00 zł
1% trwałego uszczerbku
400,00 zł
750,00 zł
10 000,00 zł
10 000,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
Wypadkiem komunikacyjnym
262,50 zł
350,00 zł
Wypadkiem przy pracy
262,50 zł
350,00 zł
Zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
112,50 zł
150,00 zł
Nieszczęśliwym wypadkiem
225,00 zł
300,00 zł
Chorobą
75,00 zł
100,00 zł
OIT – jednorazowe świadczenie
750,00 zł
1 000,00 zł
Składka za dany wariant
99,00 zł
118,00 zł
Świadczenia zdrowotne
Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego:
Anemia plastyczna, bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych, bakteryjne zapalenie wsierdzia, bąblowiec mózgu, borelioza, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych – by-pass, choroba aorty
brzusznej, choroba aorty piersiowej, choroba Creutzfelda-Jakoba, choroba
Huntingtona, choroba neuronu ruchowego, choroba Parkinsona, gruźlica,
masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek,
nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, oparzenia,
oponiak, przewlekłe zapalenie wątroby typu B lub C, ropień mózgu, sepsa,
stwardnienie rozsiane, tężec, transplantacja organów, udar, utrata kończyny wskutek choroby, utrata słuchu, utrata wzroku, zastawkowa wada serca,
wścieklizna, zakażenie wirusem HIV – 2 jednostki chorobowe, zakażona
martwica trzustki, zawał serca, zgorzel gazowa.
Czasowa niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej
– świadczenie za każdy dzień (wypłacane od 36 dnia niezdolności)
Leczenie szpitalne ubezpieczonego (za 1 dzień pobytu w szpitalu,
pobyt min. 4-dniowy) – spowodowane:
Dodatkowe informacje
Ogólne Warunki ubezpieczenia znajdują się na stronie www.oilkrakow.nazwa.pl
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
ƒƒ w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z Panią Joanną Dejewską tel. 12 619 17 16
ƒƒ w Oddziale
PZU Życie SA:
Monika Tomczyk – tel. 12 308 28 62; 662 167 334
Katarzyna Kowal – tel. 12 308 28 63; 666 880 192
801 102 102
Numer dostępny z telefonów
stacjonarnych i komórkowych.
Koszt połączenia jest równy cenie
jednej jednostki taryfikacyjnej
lub zgodny z cennikiem operatora.
www.pzu.pl

Podobne dokumenty