Katalog Dobry Wzór 2010 4.64 MB

Transkrypt

Katalog Dobry Wzór 2010 4.64 MB
konkurs na najlepiej
zaprojektowane produkty
i usługi na polskim rynku
—
competition for the best
designed products and services
on the Polish market
—
2010
www.iwp.com.pl/projekty_dobry_wzor
Instytut
Wzornictwa
Przemysłowego
Organizator / Organizer
Instytut
Wzornictwa
Przemysłowego
IWP jest członkiem ICSID – stosujemy rekomendowane
międzynarodowe standardy /
IWP is the member of ICSID – we apply recommended
international standards
Patronat honorowy / Honourable patronage
Minister Gospodarki / Minister of Economy
Partner konkursu / Partner of the competition
Konkurs współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Spis treści / Contents
Elżbieta Opiła
Nagroda w konkursie wartością dodaną / Competition award as an added value
4
Jolanta Marcinkowska-Bierzońska
Trendy globalne – trendy lokalne / Global trends – local trends
6
Beata Bochińska
Czas na projektowanie usług! / Time for service design!
8
Marcin Chłodnicki
Sfera usług w konkursie Dobry Wzór 2010 / Services in the 2010 Good Design competition
10
Iwona Palczewska
Przyszłość należy do e-usług / Future belongs to E-services
12
Jury konkursu / Competition jury
16
Sfera domu – prezentacje finalistów / Home – finalists’ presentations
18
Sfera pracy – prezentacje finalistów / Working environment – finalists’ presentations
60
Sfera publiczna – prezentacje finalistów / Public space – finalists’ presentations
76
Sfera usług – prezentacje finalistów / Services – finalists’ presentations
88
Indeks producentów, dystrybutorów i usługodawców / Index of manufacturers, distributors & service providers
100
Nagroda w konkursie wartością dodaną
Competition award as an added value
In this year's edition of the Good Design competition
the IWP experts monitoring the Polish market selected over
850 products and services standing out in terms of remarkable design value. There were 68 services. We evaluated
them for the first time, according to an author's methodology (which we write about on p. 10-11). We hope that by
introducing the criteria of service design evaluation on the
market we will help the companies which offer such services
to systematically enhance the quality of their products.
Eventually 138 recommended and submitted products
and services took part in the competition. This is above
60 percent more than in a previous year. There were 71
qualified for the final which means that in comparison with
the previous edition the number of finalists has increased
by about 30 percent. As usual, the furniture, electronics,
home appliances and transport branches have got off to
a flying start. There is an extensive insight into multimedia which follow the example of the world's leaders and
provide aesthetic, ergonomic products with new functions
and applications and – according to trends – are highly
individualized. Nine final services are both all-Polish system
solutions addressed to large groups of recipients and (again!) very individualized propositions.
Among the contestants there are global international branches which have design imprinted in their strategies, large
and medium size Polish companies which more and more
frequently collaborate with the designers basing their cooperation on design management process but also – on
a much bigger scale – small companies, even microcompanies. Is this a coincidence? Last year's presentation of the
most prestigious world competitions awarding good design,
which took place on the World Best Design Exchange 2009
exhibition in South Korea (Good Design also took part
in it) revealed, that the competitions become institutions
whose opinions about the market products are significant
for improving the value of a brand and as a result of that
for increasing the sales. It is a pity there are no such researches, yet.
On the Internet there is loads of information about different awards and prizes. Companies place them on
home pages and in special tabs they give them new local
and global contexts. On the shelves in different stores
more and more products are commended for the titles
of the year, prizes and awards in expert competitions.
That is the thing – expert competitions – because the independent evaluation is supposed to persuade a customer
to buy a particular product. Therefore it is enough for
a company to have its product take part in an expert
competition to get business reliability which will guarantee
a customer a new value. An award becomes an added
value of a product, performs other similar functions and
shows other similar characteristics whose main objective
is to convince a customer that a particular product is really
good. “Being awarded in a prestigious, international
design competition is a significant indicator that a product has a potential to stay on the global market” – claims
Professor Dr Peter Zec who is the initiator of the Red Dot
Design Awards.
4
W tegorocznej edycji konkursu Dobry Wzór eksperci IWP monitorujący
polski rynek wyłowili ponad 850 wyróżniających się wzorniczo produktów i usług. Tych ostatnich było 68. Ocenialiśmy je po raz pierwszy,
według autorskiej metodologii (piszemy o niej na str. 10-11). Mamy
nadzieję, że wprowadzając na rynek kryteria oceny projektowania
usług, pomożemy oferującym je firmom w systematycznym ulepszaniu
ich produktów.
Ostatecznie w konkursie wzięło udział 138 rekomendowanych i zgłoszonych produktów i usług. To ponad 60 proc. więcej niż w ubiegłym
roku. Do finału zakwalifikowało się 71 z nich, co oznacza, że w porównaniu z poprzednią edycją, liczba finalistów wzrosła o około 30 proc.
Jak zawsze mocno wystartowały meble, branże RTV i AGD oraz
transport. Dużo szerzej reprezentowane są multimedia, które wzorem
światowych liderów, poza świetnym hardwarem, softwarem i nowoczesnymi technologiami, dostarczają produkty estetyczne, ergonomiczne,
z nowymi funkcjami i zastosowaniami, i – zgodnie z trendami – zindywidualizowane. Dziewięć finałowych usług to zarówno ogólnopolskie rozwiązania systemowe adresowane do dużych grup odbiorców, jak i (znowu!)
bardzo zindywidualizowane propozycje.
Wśród uczestników są globalne międzynarodowe marki, które w swojej
strategii mają zapisany design, duże i średnie polskie firmy, które w coraz większym stopniu współpracują z projektantami w oparciu o proces
zarządzania wzornictwem, ale także – w dużo większej skali – firmy małe,
a nawet mikroprzedsiębiorstwa. Czy to przypadek? Ubiegłoroczna
prezentacja najbardziej prestiżowych światowych konkursów nagradzających dobry design, która odbyła się na wystawie World Best Design
Exchange 2009 w Korei Płd. (wziął w niej udział także Dobry Wzór)
pokazała, że konkursy stają się instytucjami, których opinie na temat
rynkowych produktów mają znaczenie dla podniesienia wartości marki,
a w efekcie sprzedaży. Aż szkoda, że nie ma jeszcze takich badań.
W Internecie roi się od informacji o nagrodach i wyróżnieniach w konkursach. Firmy umieszczają je na homepage’ach, w specjalnych zakładkach rozszerzają je o lokalne i globalne konteksty rynkowe. Na półkach
w sklepach coraz więcej produktów chwali się tytułami roku, wyróżnieniami, nagrodami w konkursach eksperckich. Właśnie – eksperckich,
bo niezależna ocena ma przekonać klienta do zakupu. Już sam udział
w konkursie eksperckim używany jest jako narzędzie wiarygodności
biznesowej firmy i jej dobrej oferty, mające gwarantować nową jakość.
A wyróżnienie staje się wartością dodaną produktu i spełnia podobne funkcje jak inne cechy, które mają przekonać klienta, że ten
produkt jest naprawdę świetny. „Zdobycie nagrody w prestiżowym,
międzynarodowym konkursie wzornictwa jest znaczącym wskaźnikiem,
że produkt ma potencjał, by przetrwać na globalnym rynku”– twierdzi
prof. dr Peter Zec, inicjator Red Dot Design Awards.
IWP postanowił ułatwić biznesowe wykorzystanie wartości dodanej
– jaką jest pozytywna ekspercka ocena – wszystkim produktom i usługom biorącym udział w konkursie. Niezależnie od tego, czy zostały one
finalistami lub laureatami nagrody głównej. Dlatego każdy otrzymu-
je tytuł „Produkt rekomendowany do konkursu Dobry Wzór”. I każdy
może posługiwać się nim jako niezależną opinią ekspercką. Już bowiem
pierwsza, nienagrodzona jeszcze, pozytywna ocena, która była warunkiem przystąpienia do konkursu, stanowi rekomendację ekspercką.
Produkt został wskazany jako spełniający kryteria wzornicze i tym
samym wyróżniony.
Czy rekomendacje wzornicze i nagrody konkursowe będą miały wpływ
na wyniki promocji i w efekcie sprzedaż produktów, które je otrzymały?
Cóż, o skuteczności biznesowej decyduje wiele czynników. Ale jesteśmy przekonani, że umiejętne wykorzystanie eksperckiej oceny produktu
może stworzyć lub wzmocnić jego pozytywny kontekst rynkowy, pozycję
marki, a w końcu – wzbudzić zainteresowanie konsumenta. W dzisiejszym
zalewie podaży to właśnie ono sprawia, że produkt ma większe szanse
na rynkowy sukces. Czego serdecznie życzę wszystkim Uczestnikom,
Finalistom i Laureatom konkursu Dobry Wzór.
Elżbieta Opiła,
dyrektor konkursu Dobry Wzór
IWP has decided to make it easier for all the products
and services taking part in the competition to get advantage of the added value (i.e. an expert opinion) and use it
in their business environment. Regardless of the fact whether they have become the finalists or the laureates of the
main prize or not. Therefore each of them receives a product recommendation for the Good Design competition.
And each of them can use it as an independent expert
opinion. Since it is the first, not yet awarded, positive opinion which was the condition required to enter the competition, which is an expert recommendation. A particular
product was distinguished as fulfilling the design criteria
which means that it has been given an award.
Will design recommendations and competition awards
have an influence over the results of a promotion and thus
over the sales of the products which received them? Well,
there are many factors which determine business efficacy.
But we are convinced that when a product's expert opinion is used in a clever and skillfull way then it can create
or strenghten its positive market context, the position
of a brand and finally raise a customer's interest. Since
in today's market flooded by various goods it is this interest that gives a product a greater chance. And this is what
I truly wish for all the Participants, Finalists and Laureates
of the Good Design competition.
Elżbieta Opiła,
Director of the Good Design competition
5
Trendy globalne – trendy lokalne
Global trends – local trends
Each good world design competition is a barometer
of a market. Organized since 1993 Good Design records
the history of changes happening in the Polish design by
monitoring the Polish market, recommending good and
awarding the best designs. And though we differ from the
world competitions in terms of scale, wealth and recipients,
the criteria of evaluation stay the same and equally strict.
A well designed product takes into account both market
conditions, business goals of a company as well as the character of a brand. It is functional, easy to use, visually attractive, innovative, ergonomic, safe, easy to transport, is of
high quality and follows the current trends in design. In the
last mentioned domain the IWP experts observe very positive changes with great satisfaction. On our market (thus
also in the competition) there are more and more world
products and Polish products at the global level. 2010 edition only confirms this trend.
According to the famous trendsetter David Carlson the luxury of the future will not be based on the consumption for
show but on the experience, knowledge and responsibility.
Among the eight guidelines of the new conception of a luxury there is regionalism – a strong global tendency to coming
back to nature and natural materials, handicraft and locally
made products with soul. In Poland it has been present for
many years and though it is temporarily smothered by the
process of globalization, it is gathering speed once again.
Among the finalists of the competition it is represented for
instance by the carpet with folk stripes on it or the collection
of textiles with another folk motive pattern.
Sustainability – the capacity to endure – is not another
trend, but the demand and symbol of time. In our perception it is rather an eco trend, but it has the chance to play
the role of a lever positioning the brands, which the word
“design” – added to everything and on every occasion
– used to have.
Among the important aspects of sustainability there are for
instance: influence over the environment, innovativeness+,
the emotionality of a product, timeless aesthetics, authenticity and honesty (going back to roots, tradition and culture)
and the holistic approach to design. It is them that set the
design trends which then pervade the main spheres of our
lives. There are a couple of products in the competition
which follow the 3R conception – reduce, reuse, recycle
– e.g. W + W fixture which is the combination of a wash
basin and a water closet and is based on the water reuse
technology; air curtain heater heating up the room and at
the same time preventing it from the heat loss or a washing
machine automatically dosing the detergent. The most innovative technologies introducing a new quality of life are
represented among others by an ultra-fast hand dryer and
the glass fabric intended for modern interior design and arrangement. The answer to the strong need for the personalization of products and services can be found for instance
in the new generation television, the bank of ideas for the
modernization of bank services or the bulb cover which gives off a nice fragrant when switched on. The fountain pen
from a limited edition or the wash basin adorned at the request of individual clients represent the ongoing process of
the aesthetization of products which, apart from the basic
utilitarian function, should serve as elements of decoration
and show a user’s status.
6
Każdy dobry światowy konkurs wzorniczy to barometr rynku. Organizowany od siedemnastu lat Dobry Wzór monitoruje polski rynek, rekomenduje dobre i nagradza najlepsze projekty, zapisując w ten sposób
historię zmian zachodzących w polskim wzornictwie. I choć od światowych konkursów różni nas skala, zamożność i odbiorca, kryteria oceny
są te same i równie surowe.
Produkt dobrze zaprojektowany uwzględnia zarówno uwarunkowania
rynku, cele biznesowe firmy, jak i charakter marki. Cechuje go funkcjonalność, wygoda użytkowania, atrakcyjność wizualna, innowacyjność,
ergonomia, dobra jakość, bezpieczeństwo, łatwość transportu, a także
zgodność z aktualnymi trendami we wzornictwie. W tej ostatniej dziedzinie eksperci IWP z dużą satysfakcją obserwują z roku na rok pozytywne zmiany. Coraz więcej na naszym rynku, a więc również w konkursie,
produktów światowych i polskich na światowym poziomie. Edycja 2010
potwierdza ten kierunek.
Według znanego trendsettera, Davida Carlsona, luksus przyszłości
nie będzie się opierać na konsumpcji na pokaz, ale na doświadczeniu,
wiedzy i odpowiedzialności. Jedną z ośmiu wytycznych nowej koncepcji
luksusu jest regionalizm – silna globalna tendencja powrotu do natury
i naturalnych materiałów, rzemiosła i rękodzieła, przedmiotów z duszą
produkowanych lokalnie. W Polsce obecna od lat, chwilowo uśpiona
efektem globalizacji, znów nabiera rozpędu. Wśród finalistów konkursu reprezentują ją m.in. dywan w łowickie pasy czy kolekcja tekstyliów
z motywem ludowym.
Idea sustainable – zrównoważonego rozwoju – nie jest kolejnym trendem, ale wymogiem i znakiem czasu. U nas, odbierana raczej jako
trend eko, ma szansę odegrania roli dźwigni w pozycjonowaniu marek, jaką kiedyś pełniło dodawane do wszystkiego i przy każdej okazji
słowo: design. Wśród ważnych aspektów zrównoważonego rozwoju są
m.in.: wpływ na środowisko naturalne, innowacyjność+, emocjonalność
produktu, ponadczasowa estetyka, autentyzm i szczerość (sięganie
do korzeni, tradycji i kultury) oraz holistyczne podejście do projektowania. To one wyznaczają trendy wzornicze, które przenikają do głównych
sfer naszego życia. Z koncepcją 3R: reduce – ogranicz, reuse – używaj
wielokrotnie, recycle – odzyskaj, zgodne są obecne w konkursie m.in.:
urządzenie będące połączeniem umywalki i wc, oparte na technologii
ponownego zużycia wody; kurtyno-nagrzewnica ogrzewająca pomieszczenie i jednocześnie chroniąca je przed utratą ciepła czy pralka
automatycznie dozująca detergent. Najbardziej innowacyjne technologie niosące nową jakość życia reprezentują m.in. ultraszybka suszarka do rąk oraz szklana tkanina do nowoczesnej aranżacji przestrzeni.
Odpowiedzią na silne zapotrzebowanie na personalizację produktów
i usług są przykładowo telewizja nowej generacji, bank pomysłów
na modernizację usług bankowych czy osłona na żarówkę, która pachnie, gdy zapalimy światło. Wieczne pióro z limitowanej edycji albo umywalka zdobiona na indywidualne życzenie obrazują postępujący proces
estetyzacji produktów, które poza podstawowymi funkcjami użytkowymi
mają pełnić rolę dekoracji i świadczyć o statusie posiadacza.
W obszarze designu dla dzieci nareszcie nowości. Ten najbardziej
wymagający, liczebny i kreatywny odbiorca wciąż czeka na polskie
produkty o najwyższych standardach bezpieczeństwa i ergonomii oraz
na poziomie estetycznym światowych marek, takich jak [email protected] KidsProducts, studio Tjep czy Balouga. Wśród tegorocznych finalistów znajdziemy dobry polski wzór – kolekcję innowacyjnych multisensorycznych
mebli pobudzających wyobraźnię i stymulujących rozwój dziecka.
Profesjonalny sprzęt techniczny ulega silnemu trendowi feminizacji.
Poręczny wkrętak akumulatorowy czy netbook wyglądający jak damska
torebka to dzisiaj obiekty pożądania wielu kobiet.
W Polsce, podobnie jak na świecie, rośnie populacja wielbicieli turystyki
miejskiej (podróży do innych, ale i odkrywania na nowo własnych miast)
i kosmopolitów przedmieść (samowystarczalnych podmiejskich enklaw).
Tęsknimy za nową jakością życia nie tylko w czystym środowisku, ale
i w nowoczesnej, bezpiecznej infrastrukturze. Usługa ogólnodostępnej
informacji publicznej i możliwości wzywania pomocy oraz lekki, szybki
i bezpieczny rower wychodzą naprzeciw tym potrzebom.
Projektowanie to dzisiaj twórczy proces kreowania nie tylko cech obiektów. Także usług, procesów, systemów we wszystkich sferach i cyklach
naszego życia.
Jolanta Marcinkowska-Bierzońska,
ekspert designu, IWP
In design for kids we can finally notice some novelty.
This most demanding, numerous and creative recipient
is still waiting for Polish products of the highest safety and
ergonomics standards and at the aesthetic level of global
brands, such as [email protected] KidsProducts, Tjep studio or Balouga. Among this year's finalists we will find good Polish
design – the collection of innovative multisensory furniture boosting imagination and stimulating a child's development.
Professional technical equipment technologies are heading
towards a feminist trend. Handy battery screwdriver or
a netbook looking like a clutch bag are objects of desire
for many women nowadays.
In Poland, as in many other places in the world, the population of urban tourism enthusiasts (including those who want
to travel to other places and those wanting to rediscover
their own cities) and cosmopolitans of suburbs (self-efficient
suburban enclaves) is growing bigger and bigger. We long
for a new quality of life not only in clean environment
but also in a modern and safe infrastructure. The service
of open for general use public information and the system
of calling for help as well as a light, fast and safe bike live
up to these expectations.
Nowadays design means the creative process of making
not only the features of objects. It also means creating
services, processes and systems in all the spheres and
cycles of our lives.
Jolanta Marcinkowska-Bierzońska,
design expert, Institute of Industrial Design
7
Czas na projektowanie usług!
Time for service design!
It was the beginning of 1993. A couple of people gathered
in a small room on the 3rd floor of the IWP. They were
talking over the cups of good tea. Then suddenly somebody came up with the idea of creating the Good Design
competition which could allow – just after the political and
economic transformation – to observe the developing companies and analyse the collaboration between designers
and enterprises. It was dead silent. At that time the idea
seemed to be premature not to say abstract. People were
trading on camp beds, production companies were taking
over agricultural POMs on the Post-PGR areas, copyright
were not amended. So there was no place left for the promotion and analysis of design.
History proved that only looking ahead and observing the
trends of development make sense. Nowadays, the same
as in the past, there is a new concept emerging in the IWP
concerning examining, analysing, evaluating and promoting good practices. This time within the frames of service designing. Our conviction that indicating the concrete
good examples is desirable is much stronger than the common belief among the malcontents trying to prove that it is
definitely too early. Because there is no good law, there
are no regulations, because the market is immature and
the infrastructure is far from perfect. Well, in our opinion
it is never too early for development!
The same as 17 years ago, when we were introducing the
Good Design competition, everything is changing before
our very eyes. Who knows whether this silent revolution
based on the digital technology development is not more
significant than the previous one? Technological changes
have triggered social changes, they have given the chance.
At the beginning the chance of a better communication
and the access to information, both for companies and
customers.
This can mean offering services fully adjusted to a new
lifestyle, more and more differentiated and individualized.
Nowadays such designing is one of the most desired competences on a market, though we are not yet fully aware
of this need. In the context of the potential hidden on the
service market of our global world there is no doubt that
such designing is highly desirable.
Once again we must pose the questions: What should
the design team makeup look like? Who is responsible
for a business model (so that a service is profitable) and
who for applying particular tools (so that a service works)?
And finally, who will be responsible for the overall satisfaction of a customer (his positive experience)? Who will
design a service in a way that it will attract the biggest and
the most loyal group of recipients? It is not enough to get
only an IT specialist or an originator to do it. Once again
we need a designer who will translate the idea into a friendly reality of a convenient service.
A new epoche has arrived and such answers cannot be
postponed until a later time. That is why in the IWP we are
introducing a new category of products which must be
designed in a wise way – services. We are the lucky ones
because in this competition we are not going to have
neither a generation gap, nor economic gap caused
by the lack of a market or any other dramatic obstacles
which accompanied the generations of material goods
designers. The chances are equal now.
8
Był początek 1993 roku. W małym pokoju na III piętrze IWP spotkało
się kilka osób. Rozmawiały, popijając dobrą herbatę z kolorowych
kubków. Kiedy niespodziewanie ktoś rzucił myśl, aby stworzyć konkurs
Dobry Wzór, który pozwoli – tuż po transformacji ustrojowej i gospodarczej – na obserwowanie rozwijających się firm i analizę współpracy
projektantów z przedsiębiorstwami, zapadła cisza. Wówczas pomysł
wydawał się przedwczesny, wręcz abstrakcyjny. Handel odbywał się
na łóżkach polowych, firmy produkcyjne przejmowały rolnicze POM-y
na popegeerowskich rubieżach, prawo autorskie było nieznowelizowane. Gdzie tu miejsce na promowanie i analizę wzornictwa?
Historia pokazała, że tylko dalekie widzenie trendów rozwojowych
ma sens. Jak wówczas, tak i dzisiaj w IWP po raz pierwszy powstaje
kolejna idea badania, analizowania, oceniania i promowania dobrych
praktyk. Tym razem w zakresie projektowania usług. Przekonanie
o konieczności wskazywania konkretnych dobrych przykładów jest
w nas silniejsze niż potoczne opinie malkontentów przekonujące,
że to za wcześnie. Bo nie ma dobrego prawa, bo brakuje regulacji,
bo rynek niedojrzały, a infrastruktura daleka od doskonałości. Naszym
zdaniem nigdy nie jest za wcześnie na rozwój!
Jak 17 lat temu, gdy startowaliśmy z konkursem Dobry Wzór, wszystko
na naszych oczach się zmienia. Kto wie, czy ta cicha rewolucja, której podłoże dał rozwój cyfrowej technologii, nie jest dla nas bardziej
znacząca niż poprzednia? Zmiany technologiczne uruchomiły zmiany
społeczne, dały szansę. Na początku, na lepszą komunikację i dostęp
do informacji, zarówno firmom, jak i klientom.
Od tego już tylko krok do proponowania usług dopasowanych do nowego stylu życia, coraz bardziej zróżnicowanych i zindywidualizowanych.
Ich projektowanie jest dzisiaj jedną z najbardziej poszukiwanych
kompetencji na rynku, choć nie zawsze ta potrzeba jest w pełni uświadomiona.
W kontekście potencjału rynku usług w globalnym świecie nie ma wątpliwości, że warto ich projektowaniu poświęcić uwagę.
Znowu trzeba postawić pytania: Jaki powinien być skład zespołu projektowego? Kto odpowiada za model biznesowy (by usługa przyniosła
oczekiwany zysk), a kto za zastosowanie narzędzi (by usługa działała)?
W końcu, kto będzie odpowiadał za całościowe zadowolenie klienta
(jego pozytywne doświadczenie)? Kto zaprojektuje usługę tak, by zysskała jak największą, lojalną grupę odbiorców? Nie zrobi tego sam
informatyk, ani nawet pomysłodawca nowego biznesu. Znowu potrzebny jest projektant, który przetłumaczy pomysł na przyjazną rzeczywistość wygodnego serwisu.
Nowa epoka nadeszła i tych odpowiedzi nie należy odkładać na później. Dlatego w IWP wprowadzamy nową kategorię produktów, które
trzeba mądrze projektować – usługi. Mamy szczęście, bo w tej konkurencji nie będziemy mieli ani luki pokoleniowej, ani luki gospodarczej
spowodowanej brakiem rynku, ani innych dramatycznych przeszkód,
które towarzyszyły pokoleniom projektantów materialnych produktów.
Szanse się wyrównały.
W momencie, gdy piszę ten tekst, nasza polska gospodarka generuje
52% PKB z tytułu usług, pozostałe 48% przynosi produkcja przemysłowa.
Magiczna połowa przychodów została przekroczona. Boję się, że gdy
we wrześniu 2010 roku tekst się ukaże, te dane będą już nieaktualne.
Design thinking – metoda projektowania całościowego doświadczenia
klienta, czyli innymi słowy dobrze zastosowane wzornictwo – w tworzeniu
usług jest umiejętnością i kapitałem, którego potrzebujemy natychmiast.
Byłoby żal tych wszystkich świetnych konceptów na ułatwianie życia
(bo tym w gruncie rzeczy jest usługa), których nie zaakceptowali klienci tylko dlatego, że były na przykład niewygodne albo nieczytelne
w komunikacji.
Naszedł czas na projektowanie usług i czas na ich ocenę.
Beata Bochińska,
prezes IWP
Just when I am writing this text our Polish economy is generating 52% GDP in the field of services and the remaining 48% is being generated by the industrial production.
The magic half of the incomes has been exceeded. I am
afraid that when this text comes out in Sep 2010 this data
will already be outdated. Design thinking – the method
of designing the overall experience of a customer, in other
words well applied design, in creating services is a skill
and a capital which we need immediately. It would be really
sad to waste all those great concepts facilitating our lives
(because this is what in fact a service is) and not accepted
by the customers because they were for instance inconvenient or not coherent enough.
It is high time we designed services and the time for their
evaluation.
Beata Bochińska,
President of the Institute of Industrial Design
9
Sfera usług w konkursie Dobry Wzór 2010
Services in the 2010 Good Design competition
In the new category added to the 2010 Good Design Competition – Services – we monitor and evaluate consumer
services 1, i.e. the activities possibly directly related to the
needs of people/population. Such assumption allows to
establish common interpretative ground for all the qualified
services. Now it is obvious that 1) they are supposed to
solve a problem or fulfill a need of a customer (customers),
2) a customer’s perspective and his experiences with a particular service were crucial in the evaluation process. Therefore 3) the imperative of the superiority of the purchaser’s
benefits was in force.
What is service design
Service design is not a new, specialized discipline of design. This is a new set of skills connected with many fields
and helping in the creation of new or the improvement
of already existing services 2 in order to enhance their usefulness. Owing to that they become more desirable for
the customers.
Service design uses the skills deriving from the service
3
marketing . Therefore its aims are not the very service
designs themselves (eg. drawing a plan or an outline) but
branded customer experiences (i.e. devising how to please a customer) 4.
Service design means the understanding of desires, needs
and motivations of customers, of business aims, brand
demands and technical conditions. This knowledge might
be transformed into the strategies defining the framework
or the type of work (ways of “making” the services, eg. some
business model) as well as into service artefacts or the plans
for their creation (i.e. things needed to make them, eg.
the plan of the underground in Warsaw, original furniture
at a restaurant... or the description of these things).
Service design, the same as products or space design, provides the usefulness of the complete customer’s experience
with products and the fact that it will be effective and both
economically and technically possible 5.
To sum it up, service design means designing the whole customer’s service experience and devising the strategy and
the process of delivering this service. It is about understanding the customer, organization and the market, creating
the idea, transforming this idea into attainable solutions
and helping with their realization. It is needed at all the stages of a service’s life cycle because services might change
6
within the course of time .
Service design monitoring
Service design monitoring is supposed to be a continuous
process owing to which the evaluation of the service companies’ progress with design implementation is possible
and which contributes to the popularization of design and
promotes good practices within this field in our country.
The activities connected with the service design monitoring
don’t differ much from those concerning the evaluation
of other spheres.
The very process itself can be divided into three stages.
The first one means winning over the project (product). On
the design impulse – by which we understand the distinguishing, worth favouring design project – the product becomes noticed, identified and defined. The second stage
10
W nowej kategorii dołączonej do konkursu Dobry Wzór 2010 – Sferze
usług – monitoringowi i ocenie poddane zostały usługi konsumpcyjne1,
czyli działania możliwie bezpośrednio powiązane z potrzebami ludzi/
ludności. Takie założenie pozwoliło na ustalenie wspólnej płaszczyzny
interpretacyjnej dla wszystkich zakwalifikowanych usług. Oczywistym
stał się fakt, iż 1) mają one służyć rozwiązaniu problemu bądź zaspokojeniu jakiejś potrzeby klienta (klientów), 2) w ocenie kluczowa była
perspektywa klienta i jego doświadczenia z daną usługą. Obowiązywał
zatem 3) imperatyw nadrzędności korzyści nabywcy.
Czym jest wzornictwo usług
Wzornictwo usług nie jest nową, specjalistyczną dyscypliną projektowania. To nowy, wielodziedzinowy zbiór umiejętności, który pomaga
w innowacyjnym tworzeniu nowych lub ulepszaniu już istniejących usług2,
w celu osiągnięcia ich większej przydatności i używalności. Dzięki temu
stają się one bardziej pożądane przez klientów.
Wzornictwo usług korzysta z umiejętności wywodzących się z marketingu usług3. Jego celem nie są więc projekty usług jako takie (np. narysowanie jakiegoś planu lub szkicu), ale markowe doświadczenia klienta
(czyli opracowanie „jak zrobić klientowi dobrze”)4.
Wzornictwo usług niesie w sobie rozumienie chęci, potrzeb i motywacji
klientów, celów biznesowych, wymagań branżowych i warunków technicznych. Wiedza ta może być przekształcona w strategie określające
warunki ramowe lub kierunek pracy (sposoby „robienia” usług, np. jakiś model biznesowy), jak również w usługowe artefakty lub plany ich
wytworzenia (czyli rzeczy potrzebne do ich zrobienia, np. plan metra
w Warszawie, oryginalne meble w restauracji… albo opis tych rzeczy).
Projektowanie usług, tak samo jak projektowanie przedmiotów czy przestrzeni, zapewnia użyteczność i przydatność całkowitego doświadczenia
klienta z produktami oraz to, że będzie ono skuteczne, efektywne, realne gospodarczo oraz technicznie wykonalne5.
Podsumowując, wzornictwo usług jest projektowaniem całościowego doznania (doświadczenia) usługowego klienta oraz opracowaniem strategii i procesu dostarczenia tej usługi. Polega na zrozumieniu klienta, organizacji i rynku, tworzeniu idei, przetłumaczeniu jej
na realne rozwiązania, i na pomocy w ich realizacji. Jest potrzebne
we wszystkich fazach cyklu życia usługi, bowiem może ona zmieniać
się w czasie6.
Monitoring wzornictwa usług
W założeniu jest to proces ciągły, który umożliwia ocenę postępów
przedsiębiorstw usługowych we wdrażaniu wzornictwa oraz przyczynia
się do popularyzacji wykorzystania wzornictwa, promując dobre praktyki w tym zakresie w naszym kraju. Działania z nim związane nie odbiegają zasadniczo od tych, które dotyczą oceny pozostałych sfer.
Sam proces można podzielić na trzy fazy. Pierwsza to pozyskiwanie projektu (obiektu). Pod wpływem impulsu wzorniczego – tu rozumianego
jako wyróżniający się, wart odnotowania projekt wzorniczy – obiekt
zostaje dostrzeżony, zidentyfikowany i opisany. Druga faza to kodyfikacja obiektu, polegająca na wprowadzeniu do bazy danych, oczywiście
po uwzględnieniu wszystkich procedur (wymogów) formalnych i standaryzacyjnych. W ostatniej fazie jury dokonuje przeglądu i oceny wszystkich obiektów z bazy danych, a najlepiej ocenione zostają nominowane
do nagrody Dobry Wzór.
Trzeba też dodać, że przedmiotami oceny są zarówno materialne,
jak i niematerialne elementy procesu i wyniku usługowego świadczenia. Ponadto dla większego obiektywizmu oceny, w ramach Strefy
usług wydzielono siedem podsfer branżowych. Były to: usługi finansowe,
marketingowe (+multimedialne), informatyczne, ogólnospołeczne,
informacyjne, kulturalne oraz organizacji niedochodowych.
dr Marcin Chłodnicki,
ekspert w dziedzinie usług, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Przypisy
Są jeszcze usługi dla biznesu (np. outsourcing), usługi infrastrukturalne (np. wodociągi albo wywóz
śmieci) i in.
2
Usługi są obarczone „problemem konstrukcyjnym” – posiadają szczególne cechy. Otóż, usługi są
nienamacalne, nie można ich magazynować lub posiąść na własność, konsumpcja i produkcja usług
ma miejsce w tym samym czasie oraz każda usługa jest złożonym doświadczeniem mającym miejsce
w określonym czasie.
3
Marketing usług polega na takim przygotowaniu organizacji (jej ludzi i infrastruktury), żeby możliwe
było określenie i wytworzenie wspólnie z klientem wartościowej usługi tak, by na trwałe związać go
z firmą.
4
Markowe doświadczenia klienta (ang.: branded customer experiences) oznaczają charakterystyczny
dla danej firmy usługowej sposób obsługi klienta, a przez to – dla klienta – wiedzę („gwarancję”), czego
się spodziewać w trakcie i w efekcie usługowego świadczenia. Klasycznym przykładem markowych
doświadczeń klienta będzie wizyta w McDonald’s.
5
Design Council, pobrane z Internetu 12 maja 2005, www.designcouncil.org.uk
6
Od momentu, gdy trzeba zachęcić czy poinformować potencjalnego klienta o usłudze (reklama, www,
wizerunek graficzny), przez pierwszy kontakt (np. wygląd zewnętrzny, wejście itd.), przez negocjacje
i świadczenie (np. informacje kierunkowe, placówka usługowa itd.), po zamknięcie cyklu (wyjście, podtrzymanie kontaktu) i… przejście do kolejnego.
1
Źródła
is the codification of the product by which we understand
entering it to the database which can obviously take place only after having taken into account all the formal and
standardizing procedures (requirements). At the last stage
the jury preview and evaluate all the products from the database and those with the highest scores are nominated
to the Good Design award.
What is also worth mentioning is the fact that we evaluate
both material and immaterial elements of both the process
and the result of the service. What is more, in order to make
the evaluation process more objective, the whole category
has been divided into seven subcategories. They are: financial services, marketing (+multimedia), IT, social, informative, cultural and non-profit organizations.
Dr Marcin Chłodnicki,
expert in the field of services, Poznań University
of Economics
Addenda
1
There are also services for business (eg. outsourcing), infrastructural services
(eg. water supply system Or waste management) etc.
2
The services are burdened with “construction problem” – they possess particular
features. That means that services are intangible, you cannot store or possess
them, the service consumption and production take place at the same time and
each service is a complex experience taking place in particular time.
3
Service marketing consists in preparing the organization (its people and infrastructure) in such a way that it is possible to define and create the valuable service
together with a customer and bind him permanently with a company.
4
Branded customer experiences mean the way of customer service characteristic
of a particular service company and owing to that – for a customer – knowledge
(“a guarantee”) concerning what they can expect within the course and as the
result of a service provision. The classic example of branded customer experiences
is a visit at McDonald’s.
5
Design Council, taken from the Internet on 12th May 2005, www.designcouncil.
org.uk
6
From the moment, when it is necessary to encourage or inform a potential
customer about a service (advertisement, www, graphic design), through the first
contact (eg. appearance, entering etc.), through the negotiations and services
(eg. specific information, service institution etc.) to the end of the cycle (leaving,
maintaining the contact) and... the transition to the next one.
Sources
Stefan Moritz: “Service Design. Practical access to an evolving field” (PDF).
B. Hollins, S. Shinkins: “Service management. Design and implementation”.
Stefan Moritz: „Service Design. Practical access to an evolving field” (PDF).
B. Hollins, S. Shinkins: „Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie”.
11
Przyszłość należy do e-usług
Future belongs to E-services
Economist Intelligence Unit together with the IBM Institute for Business Value each year prepare the “E-readiness”
report estimating the capacity of different countries to the
absorption of advanced information and communication
technologies as well as the degree to which they are used
in economic and social life. This is a completely new type
of indicator for economists. It proves how much – alongside the development of network – the economic analytics
has also changed. It is the readiness of the countries to
the challenges of the forthcoming era of E-economy that to
a much greater extend determines their economic power.
In 2009 Poland came unfortunately only 39th out of 70
examined countries. The degree of the use of teleinformatics and communication technologies in everyday economic life came with the lowest rate. There is still only a small
group of Polish consuments who take a chance to do the
shopping in online shops and our entrepreneurs still have
limited possibilities to use online public services.
E-services are the main product of a business activity in the
Internet. They are an immaterial product. A service does
not exist beyond time, it cannot be stored, it is the moment
of the interaction between a service provider and a client
in a precisely defined environment and serves precisely defined purposes. It fulfils the precisely defined needs of both
parties but at the same time is a compound system, the
sequence and net of possible interactions which on a market often behave as a material product. Similarly, it comes
under the laws regulating the field of design i.e. the well-ordered unit of activities aiming for the creation of a project.
There is no doubt that the development of E-services requires a systemic support. A wise, comprehensive programme,
a good medium and long-term strategy of development.
But it also requires the knowledge about mechanisms and
processes which are currently at the bottom of the development of new electronic products. We lack such knowledge
the most. Researches carried out so far together with the
published reports concern mostly the state and perspectives of the development, whereas in order to devise the
methodology of the development process we do not need
to know “what”, but “how”.
This seems to be quite obvious for the Ministry of Economy which in the current year commissioned the Institute of
Industrial Design to conduct the researches and the “E-services design. Analysis of the state of the design of services
rendered online and the perspective of their development
in Poland” report. The intensive development of teleinformatics technologies, the virtualization of a business process taking place all over the world and the increase of the
importance of immaterial products, including E-services,
attracted the attention of the Institute from the point of view
of increasing the effectiveness of the service development
process as a design product. In this area we can observe
the far-reaching synergy between the factors increasing the
effectiveness of the managing the development, design,
E-services and material products implementation processes. Simultaneously, the area of virtual products is not
known from the perspective of their design, the processes
of development and implementation in a company, their
management, the factors of success and risk. Providing
such knowledge will be the main objective of the report
whose publication is planned for the beginning of 2011.
12
Economist Intelligence Unit wraz z IBM Institute for Business Value
co roku przygotowują raport „E-readiness”, oceniający zdolność krajów
do absorpcji zaawansowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz stopień, w jakim są one wykorzystywane w codziennym
życiu gospodarczym i społecznym. To zupełnie nowy wskaźnik dla ekonomistów. Świadczy, jak bardzo – wraz z rozwojem sieci – zmieniła się
także analityka gospodarcza. To gotowość krajów do wyzwań nadchodzącej ery e-gospodarki w coraz większym stopniu wyznacza ich siłę
ekonomiczną.
W 2009 roku Polska zajęła, niestety, dopiero 39. miejsce na 70 analizowanych krajów. Najsłabsze oceny uzyskał stopień wykorzystania
technologii teleinformatycznych i komunikacyjnych w codziennym życiu
gospodarczym. Nadal niewielka grupa polskich konsumentów robi
zakupy w sklepach internetowych, a nasi przedsiębiorcy nadal mają
ograniczone możliwości korzystania z internetowych usług publicznych.
E-usługi są głównym produktem działalności gospodarczej w Internecie.
Produktem niematerialnym. Usługa nie istnieje poza czasem, nie może
być magazynowana, jest chwilą interakcji usługodawcy i usługobiorcy
w ściśle określonym środowisku i służy ściśle określonym celom. Zaspokaja ściśle zdefiniowane potrzeby obu stron, ale jednocześnie jest
systemem złożonym, sekwencją i siecią możliwych interakcji, zachowującą się na rynku bardzo często jak produkt materialny. Podlega, jak on,
prawom rządzącym projektowaniem wzorniczym, czyli uporządkowanemu zespołowi czynności zmierzających do stworzenia projektu.
Nie ma wątpliwości, że rozwój e-usług wymaga systemowego wsparcia. Mądrego, kompleksowego programu, dobrej średnio- i długoterminowej strategii rozwoju. Ale wymaga też wiedzy o mechanizmach
i procesach, które w chwili obecnej leżą u podstaw rozwoju nowych,
elektronicznych produktów. Tej wiedzy brakuje najbardziej. Dotychczas
prowadzone badania i publikowane raporty dotyczą przede wszystkim
stanu i perspektyw rozwoju, natomiast do opracowania metodyki procesu rozwoju nie jest konieczna wiedza o tym „co”, ale „jak”.
Tę świadomość ma Ministerstwo Gospodarki, które w bieżącym roku
zleciło Instytutowi Wzornictwa Przemysłowego realizację badań i przygotowanie raportu pt. „Wzornictwo e-usług. Analiza stanu wzornictwa
usług świadczonych drogą elektroniczną i perspektywy ich rozwoju
w Polsce”. Intensywny rozwój technologii teleinformatycznych, wirtualizacja procesu biznesowego zachodząca na całym świecie i wzrost
znaczenia produktów niematerialnych, w tym e-usług, zwróciły uwagę
Instytutu z punktu widzenia podniesienia efektywności procesu rozwoju
usługi jako produktu wzorniczego. W tym obszarze zachodzi daleko
idąca synergia między czynnikami zwiększającymi efektywność zarządzania procesem rozwoju, projektowania i wdrażania e-usług i produktów materialnych. Jednocześnie obszar produktów wirtualnych nie jest
poznany z punktu widzenia ich wzornictwa, procesów rozwoju i wdrażania w firmie, ich zarządzania, czynników sukcesu i ryzyka. Dostarczenie
tej wiedzy będzie głównym celem raportu, którego wydanie planowane
jest na początek 2011 roku.
Z chwilą podjęcia decyzji, by do obecnej edycji konkursu Dobry Wzór
włączyć (obok trzech tradycyjnych kategorii, w których konkurują
najlepiej zaprojektowane produkty materialne) czwartą sferę – usług
– Instytut musiał rozwiązać problem, jak oceniać usługi z punktu widzenia wzorniczego. Jest to pierwsza w Polsce taka kategoria konkursowa
i musiały dla niej powstać pierwsze w Polsce narzędzia oceny.
Praca nad metodyką oceny wzornictwa usług była wielkim wyzwaniem,
ale przyniosła też niespodziewanie wiele nowej wiedzy i usystematyzowała istniejącą. Potwierdziła tezę postawioną na początku, że istnieje
wspólna płaszczyzna definiująca proces biznesowy, leżący u podstaw
kreowania, wdrażania i funkcjonowania na rynku obydwu kategorii produktów: materialnych i niematerialnych. Płaszczyzną tą jest wzornictwo.
dr Iwona Palczewska,
dyrektor Pionu Badań i Rozwoju IWP
At the instant of making a decision to include in this year’s
Good Design edition (apart from the three traditional
categories in which the best designed material products
compete) the fourth sphere – services – the Institute had
to resolve the problem of how to evaluate the services from
the design point of view. This is the first competition category in Poland of this kind and there had to be invented the
first in Poland evaluation tools for this occasion.
The work on the methodology of the service design evaluation was a big challenge but unexpectedly it has also brought a lot of new knowledge and systematized the existing
one. It has confirmed the thesis put forth at the beginning,
that there exists the common ground which defines a business process lying at the bottom of creating, implementing
and functioning on a market of both product categories:
material and immaterial. This ground is design.
Dr Iwona Palczewska,
Director of the Research and Development Department,
Institute of Industrial Design
13
The Good Design is an all-Polish design competition held annually by the Institute of Industrial Design
(Instytut Wzornictwa Przemysłowego, IWP). The competition awards well-designed products from widely understood equipment for home, working environment and public
space, and for the first time this year well-designed services. After preliminary selection products are subjected
to two-stage design evaluation: by the IWP expert team
and afterwards by the international jury. Products nominated for the final stage are shown on the Good Design
exhibition held at the IWP premises.
14
Dobry Wzór jest organizowanym corocznie przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego ogólnopolskim konkursem,
w którym nagradza się dobrze zaprojektowane produkty
będące szeroko rozumianym wyposażeniem domu, środowiska
pracy i przestrzeni publicznej, a w tym roku po raz pierwszy
również usługi komercyjne. Produkty i usługi po wstępnej kwalifikacji poddawane są dwuetapowej ocenie wzorniczej: przez
ekspertów IWP i międzynarodowe jury. Produkty nominowane
do finału konkursu pokazywane są na wystawie w IWP.
The Good Design award, which is the main prize of the
competition, is given in four categories: Home, Working
environment, Public space and Services.
Nagrody główne Dobry Wzór przyznawane są w czterech kategoriach:
Sfera domu, Sfera pracy, Sfera publiczna i Sfera usług.
2010
2010
2010
2010
sfera
domu
sfera
pracy
sfera
publiczna
sfera
usług
The Design of the Year special award is given by the Minister of Economy to a product designed by a Polish designer
and implemented into the production by a Polish entrepreneur or to a service of the authorship of a Polish designer
and rendered by a Polish service provider.
Nagrodę specjalną Wzór Roku przyznaje minister gospodarki produktowi zaprojektowanemu przez polskiego projektanta i wdrożonemu
do produkcji przez polskiego przedsiębiorcę lub usłudze autorstwa
polskiego projektanta i świadczonej przez polskiego usługodawcę.
2010
The title of the Designer of the Year is awarded by the President of the Institute of Industrial Design to the best Polish
designer.
Prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego przyznaje tytuł Designer
Roku dla najlepszego polskiego projektanta.
2010
15
WR
1
D
2
3
4
6
7
8
9
10
Aneta Wilmańska (9)
zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości
11
DW
5
Jury konkursu / Competition jury
Przewodnicząca / Chairwoman
Beata Bochińska (1)
prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego
President of the Institute of Industrial
Design
Leszek Grabarczyk (2)
dyrektor Departamentu Wdrożeń
i Innowacji w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Director of the Implementation
and Innovation Department at the Ministry
of Science and Higher Education
Paweł Balcerzak (3)
zastępca prezesa Stowarzyszenia
Projektantów Form Przemysłowych
Vice President of Association of Industrial
Designers
prof. Jan Dul (4)
profesor technologii i czynników ludzkich,
przewodniczący Wydziału Zarządzania
Technologii i Innowacji Erasmus
Univeristy Rotterdam, Rotterdam School
of Management
Professor of Technology and Human
Factors, Chairman in the Department
Management of Technology and
Innovation Erasmus Univeristy Rotterdam,
Rotterdam School of Management
16
dr Marcin Chłodnicki (5)
ekspert w dziedzinie usług, pracuje
w Katedrze Usług Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu
expert in the field of services, works
in the Department of Services Management
of the Poznan University of Economics
dr Bill Hollins (6)
ekspert w dziedzinie usług, główny
wykładowca University of Westminster
w Londynie
expert in the field of services, Principal
Lecturer at the University of Westminster,
London
Beata Jaczewska (7)
dyrektor Departamentu Rozwoju
Gospodarki w Ministerstwie Gospodarki
Director of the Economy Development
Department at the Ministry
of Economy
Steinar Valade-Amland (8)
dyrektor zarządzający multidyscyplinarnego
stowarzyszenia duńskich projektantów
Danish Designers
Managing Director of multi-disciplinary
designers’ associations Danish Designers
Vice President of the Polish Agency
for Enterprise Development
Krzysztof Gulda (10)
dyrektor Departamentu Strategii
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego
Director of the Strategy Department
at the Ministry
of Science and Higher Education
Marek Żelazko (11)
doradca prezesa Krajowej Izby
Gospodarczej
adviser to the President of the National
Chamber of Commerce
DR
12
16
13
17
14
15
DW
2
Zespół ekspertów IWP / IWP experts team
Dyrektor konkursu / Director of the competition
dr Iwona Palczewska (12)
dyrektor Pionu Badań i Rozwoju IWP
Elżbieta Opiła (17)
dyrektor Pionu Marketingu IWP
Director of the Research and Development Department, Institute
of Industrial Design
Director of the Marketing Department,
Institute of Industrial Design
Jolanta Marcinkowska-Bierzońska (13)
ekspert designu, kierownik Pionu Upowszechniania Wzornictwa IWP
design expert, Head of the Design Center, Institute of Industrial
Design
Itta Karpowicz-Starek (14)
architekt wnętrz
interior architekt
Ewa Dudek-Socha (15)
specjalista włókiennik
textile specialist
Obserwator / Observer
Piotr Pawłowski (16)
prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracja
President of the Integration Association of Friends
17
Kategoria
Sfera domu
Category
Home
Do kategorii Sfera domu zaliczane są: stałe i ruchome wyposażenie domu i ogrodu; przedmioty użytku osobistego, odzież; artykuły sportowe, służące rekreacji lub zabawie; nowe
technologie; środki transportu.
Nabywcy/użytkownicy: indywidualni (osoby prywatne, rodziny). Są to odbiorcy bardzo zróżnicowani społecznie i ekonomicznie. Mają różne potrzeby, oczekiwania i preferencje.
Produkty powinny być adresowane do wybranej, dokładnie określonej grupy użytkowników. Pożądane jest zapewnienie nabywcy możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb
– wybór rozmiaru, wykończenia, koloru, wyposażenia dodatkowego itp. O zakupie produktów z tej sfery w dużym stopniu decydują emocje, które te wywołują u klienta, dlatego równie
ważne jak cechy użytkowe, estetyczne i ekonomiczne, są ich wartości dodatkowe.
Fixed and movable equipment for home and garden; objects of personal use, clothing;
sports, recreation, entertainment; new technologies; means of transport.
Purchaser/user: individual (a private person, a family). Customers are greatly differentiated
in respect of their social and economic status. They have quite various needs, expectations
and preferences.
Every product should be intended for a specific, precisely defined, group of users. A customer ought to be provided with an opportunity to individualize a product – choose the size,
finishing option, colour, additional equipment, etc. Buying a product of the Home category
is greatly determined by the emotions it evokes in a customer. This is why the additional
values of the product of this category are as important as its functional, aesthetic and
economic features.
Sfera
domu
Home
19
Sfera domu | Home
KI3011 Noblis
czajnik elektryczny / electric kettle
Projekt / Design: Zespół Amica / Amica team: Katarzyna Adamska (szef / leader),
Marek Kubiak, Tomasz Dyjak
Producent / Manufacturer: Amica Wronki S.A.
Czajnik o pojemności 1,7 litra, z płaską grzałką płytową, filtrem
antyosadowym, obrotową podstawą, wskaźnikiem poziomu wody oraz
automatycznym wyłącznikiem i zabezpieczeniem przed włączeniem
bez wody. Wykonany ze stali nierdzewnej.
—
1,7 l capacity kettle with a flat, tabular heater, sediment filter, swivel
base, water level indicator, the automatic switch off and the protection
against switching it on with no water inside. Made of stainless steel.
20
Interesująca, minimalistyczna forma. Jednolite
ukształtowanie bryły za pomocą delikatnych krzywizn, bez wyraźnego wyodrębnienia tzw. dzióbka, nadaje produktowi spójną i elegancką linię.
Całość bardzo estetyczna.
—
Interesting, minimalist form. Uniform shapes with
delicate curves and vaguely distinguished spout
which give the product fine and elegant look. Very
aesthetic.
Bugatti Vera
czajnik elektryczny / electric kettle
Projekt / Design: Andreas Seegatz
Dystrybutor / Distributor: Atra Grzegorz Tratkiewicz
Marka / Brand: Bugatti
Nowoczesne i funkcjonalne urządzenie. Jego uchwyt to istny minikomputer – ma wbudowany podświetlany zegar i programator. Dzięki temu
ostatniemu można ustawić godzinę, o której ma się zagrzać woda oraz
do jakiej temperatury (między 45°C a 100°C). Czajnik został zaprojektowany tak, aby zmniejszyć straty ciepła, przez co pobiera mniej
energii. Ma też termiczny czujnik bezpieczeństwa, który chroni przed
przegrzaniem.
—
Modern and functional device. The handle looks like a minicomputer
with its bulit-in illuminated clock and the programmer by means of
which you can set time for boiling water as well as the temperature
(between 45°C and 100°C). It was designed to reduce the heat loss
and so it is energy saving. It also has a thermal anti-heat protection.
Niekonwencjonalna forma czajnika elektrycznego. Dynamiczna, geometryczna bryła, ponadczasowa stylistyka. Wprowadzenie zaawansowanych
technologii w ciekłokrystalicznym dotykowym wyświetlaczu zwiększa funkcjonalność urządzenia.
—
Non-conventional form of an electric kettle.
Dynamic, geometrical shape, timeless stylistics.
Introduction of advanced technologies in a liquid-crystal tactile display improves the functionality
of the device.
21
Sfera domu | Home
ECO 310
ekspres wysokociśnieniowy z linii Icona / high pressure coffee machine from Icona series
Projekt / Design: Zespół projektowy De'Longhi / De'Longhi design team (szef / leader: Giacomo Borin)
Producent / Manufacturer: De'Longhi Polska Sp. z o.o.
Marka / Brand: De'Longhi
Wysokociśnieniowy ekspres o mocy 1050 W. Wyposażony w systemy
Cappuccino oraz samoprzygotowania. Dodatkowo posiada funkcję podgrzewania filiżanek oraz ma wbudowany ubijak do kawy. Filtr
Crema umożliwia używanie kawy mielonej lub saszetek. Produkowany
w trzech kolorach: niebieskim, czarnym i białym.
—
High pressure coffee machine with the power of 1050 W. Equipped
with Cappuccino and self-prepare systems. It has an extra feature
of heating up the cups and a built-in coffee press. Thanks to the Crema
filter you can drink your coffee ground or from the bags. Available
in three colours: blue, black and white.
22
Tradycyjna forma, typowa dla domowych ekspresów do kawy. Klasyczna elegancja, nawiązująca
do stylistyki retro, czyni produkt atrakcyjnym wizualnie i ciekawym akcentem dekoracyjnym kuchni.
Spójny z resztą elementów serii Icona.
—
Traditional and typical home espresso machines
form. Classic elegance referring to the retro stylistics makes it a visually attractive and interesting
decorative feature of a kitchen. Compatible with
the rest of the Icona series products.
CTO 2003
toster elektryczny z linii Icona / electric toaster from Icona series
Projekt / Design: Zespół projektowy De'Longhi / De'Longhi design team (szef / leader: Giacomo Borin)
Producent / Manufacturer: De'Longhi Polska Sp. z o.o.
Marka / Brand: De'Longhi
Toster przeznaczony jest na dwie kromki pieczywa. Ma moc 900 W i sześć stopni przyrumieniania. Przydatnym elementem wyposażenia
jest wyjmowana taca na okruchy. Trzy kolory do wyboru: niebieski,
czarny lub biały.
—
Toasts two slices of bread. It has the power of 900 W and six degress
of brownness. Its usefull feature is a removable crumbs tray. Comes
in three colours: blue, black or white.
Modne nawiązanie do amerykańskiego wzornictwa lat 50. ubiegłego wieku. Spójny stylistycznie
z resztą elementów serii Icona.
—
Fashionable reference to the American design of
the 50s of the past century. Stylistically compatible
with the rest of the elements of the Icona series.
23
Sfera domu | Home
Hupla
filiżanki do espresso / espresso cups
Projekt / Design: David Chipperfield
Dystrybutor / Distributor: M. B. Market Ltd / Alessi
Marka / Brand: Alessi
Zestaw do espresso zaprojektowany dla Alessi przez brytyjskiego architekta Davida Chipperfielda. Składa się z dwóch filiżanek oraz spodków,
które ułatwiają przenoszenie oraz mogą służyć jako wygodne miejsce
do odłożenia łyżeczki.
—
Espresso set designed for Alessi by the British architect David Chipperfield. It consists of two cups with saucers which make it easier to carry
the set. The saucers can serve as a convenient place to put a teaspoon
aside.
24
Porcelana o wyjątkowej, pięknej formie. Połączenie prostoty z elegancją. Oryginalne zagłębienie
na łyżeczkę jest zarówno praktycznym pomysłem,
jak i ciekawym urozmaiceniem klasycznego zestawu: filiżanka i spodek.
—
Unique, beautiful porcelain. The combination of
simplicity with elegance. Original hollow for a teaspoon is both a practical idea and an interesting
variation of a classic set: a cup and a saucer.
AMG 20E80GB
kuchenka mikrofalowa / microwave oven
Projekt / Design: Zespół Amica / Amica team: Katarzyna Adamska (szef / leader),
Marek Kubiak, Paweł Kujawski
Producent / Manufacturer: Amica Wronki S.A.
Kuchenka wyposażona w dziewięć autoprogramów, sterowanie elektroniczne, rozmrażanie, talerz obrotowy i ruszt, blokadę włączania
przez dzieci. System Multi Waves gwarantuje idealnie równomierne
podgrzewanie potraw. Combigrill umożliwia przyrządzanie potraw przy
wykorzystaniu grilla i mikrofal.
—
Microwave equipped with 9 automatic programmes, electronic control, weight defrost, grill and rotating plate, child safety lock. Multi
Waves system makes heating up the dishes perfectly even. Combigrill
allows to prepare the dishes by means of grill and microwaves.
Klasyczne wzornictwo charakterystyczne dla większości kuchenek mikrofalowych – estetyczne,
proste, nowoczesne. Całość sprawia wrażenie
stonowanej elegancji.
—
Classic design characteristic of the majority of
microwave ovens – aesthetic, simple, modern.
The general impression is the uniform elegance.
25
Sfera domu | Home
INARI PI 6511 SF
płyta indukcyjna / induction cooker
Projekt / Design: Zespół Amica / Amica team: Leon Boracki (szef / leader),
Maciej Rybarczyk, Radosław Czarnecki
Producent / Manufacturer: Amica Wronki S.A.
Płyta indukcyjna o szerokości 61,6 cm, bezramkowa, sterowana
elektronicznie, z czterema polami grzejnymi o łącznej mocy 7400 W.
Wyposażona w rozwiązania takie, jak: rozpoznawanie obecności
i wielkości garnka, wskaźnik ciepła resztkowego, blokada włączania
przez dzieci. Dodatkowo posiada timer i minutnik.
—
61,6 cm wide induction hob, frameless, electronically controlled, with
four cooking zones with the total power of 7400 W. Including different
features, such as: pot detection, residual heat indicator, child safety
lock and timer.
26
Elegancka, prosta estetyka pozwala dopasować
płytę do różnych stylów kuchennego wnętrza.
Funkcjonalne rozwiązania ułatwiają użytkowanie.
Zaawansowana technologia pozwala na płynną
regulację mocy grzania.
—
Thanks to its elegant and simple aesthetics the
cooker can be adjusted to different styles of kitchen interiors. Easy to use because of functional
solutions. Advanced technology allows the fluent
heating power regulation.
Sicomatic Econtrol Silit 4,5 l Silargan
szybkowar / pressure cooker
Projekt / Design: Tems Design: Claus Baumgartner, Reinhard Renner, Matthias Decker
Dystrybutor / Distributor: Silit Irena Rybski
Econtrol, znaczy ekonomia, ergonomia i ekologia kontrolowane.
W szybkowarze można gotować w trzech temperaturach: 100, 105
i 119° C. Obniżenie temperatury I stopnia gotowania do poziomu
105° C pozwala na maksymalne zachowanie witamin i minerałów.
Czas gotowania skrócony o 70% to oszczędność energii i pieniędzy.
Naczynie wykonane jest z Silarganu® – antybakteryjnego (z jonami srebra) i antyalergicznego (bez niklu) materiału, będącego połączeniem
ferromagnetycznej stali i ceramiki. Wyposażone jest w bezobsługowy
system zaworów i odpinany uchwyt, wewnątrz znajduje się skala objętości.
—
Econtrol means economy, ergonomics and ecology under control.
In a pressure cooker it is possibile to cook in three temperatures: 100,
105 and 119° C. Lowering the temperature of 1st degree cooking
to the 105° C level allows the maximum preservation of vitamins and
minerals. Cooking time reduced by 70% saves energy and money.
Pressure cooker is made of Silargan® – antibacterial (with silver ions)
and antiallergic (without nickel) material, which is a combination of
ferromagnetic steel and ceramics. It is equipped with a maintenancefree valve system and detachable handle, located inside the volume
scale.
Produkt o wysokim standardzie. Skrócenie czasu
gotowania dzięki zaawansowanej technologii to
proekologicznie, oszczędzające energię działanie, a jednocześnie ułatwienie dla użytkownika.
Łatwość obsługi i ergonomiczny uchwyt gwarantują wysoką funkcjonalność. Atrakcyjny wygląd
dzięki eleganckiej, prostej stylistyce.
—
High standard. Pro-ecological, energy-saving
and very useful due to advanced technology that
allows short cooking time. Easy to use and with
ergonomic handle, both of which guarantee great
functionality. Attractive look thanks to its elegant,
simple stylistics.
27
Sfera domu | Home
Elevate
seria akcesoriów kuchennych / kitchen accessories series
Projekt / Design: Gillian Westley
Dystrybutor / Distributor: LeDuvel
Marka / Brand: Joseph Joseph
Narzędzia mają ergonomiczne, dobrze wyprofilowane uchwyty oraz
podpórki, dzięki którym nie brudzą blatu, gdy są używane podczas
gotowania. Są odporne na wysokie temperatury (do 240 stopni).
Można je myć w zmywarce.
—
These utensils have ergonomic, well profiled handles and coasters
thanks to which they don’t dirty the worktop when used during the
cooking. They are resistant to high temperatures (up to 240 degrees).
Washable in a dishwasher.
28
Innowacyjne rozwiązanie ograniczające brudzenie blatu, wysoka estetyka. Przykład, jak dobrze
zaprojektowane przedmioty wpływają na jakość
naszego życia – w tym wypadku na higienę i organizację pracy w kuchni.
—
Innovative solution keeping the work place clean.
Excellent example of the influence of good design solutions over the quality of life – in this case
over the hygiene and organization of work. Great
aesthetics.
Industrio
panel natryskowy / shower panel
Projekt / Design: Paweł Dudziak
Producent / Manufacturer: Deante Antczak Sp.J.
Sam panel wykonany jest z malowanego, anodowanego aluminium,
a wszystkie części armatury: dysze, uchwyty, przyłącza – z chromowanego mosiądzu. Górna głowica natryskowa jest zintegrowana z korpusem i wyposażona w diody LED, świecące podczas kąpieli. Możliwość
montażu na ścianie lub w narożniku.
—
The panel is made of lacquered adonized aluminium and All the parts
of the fittings – nozzles, handles and terminals – from the chromiumplated brass. The upper shower head is intergrated with the main body
and equipped with LED diodes illuminating during the shower. Can be
installed on the wall or in the corner.
Nowoczesna, wyważona forma panelu natryskowego. Estetyczne zestawienie czerni korpusu
z chromem uchwytów. Starannie opracowane detale. Industrialna stylizacja daje duże możliwości
aranżacyjne. Efektowne podświetlenie diodami
LED. Wysoka jakość zastosowanych materiałów.
—
Modern, well balanced form of a shower panel.
Aesthetic combination of the black of the main
body with the chrome of the handles. Precisely devised details. Industrial stylization makes it fit into
various types of decor. Impressive LED diodes illumination. Great quality of applied materials.
29
Sfera domu | Home
Axor Urquiola
wanna / bath
Projekt / Design: Patricia Urquiola
Producent / Manufacturer: Hansgrohe Sp. z o.o.
Marka / Brand: Axor
Wanna wolno stojąca, stylistycznie nawiązuje do klasycznej balii.
Wykonana z kompozytu mineralnego. Oryginalny otwór pełni rolę
wieszaka na ręczniki.
—
Free-standing bath stylistically referring to the classic tub. Made of mineral composite. Original opening serves as a towel rack.
30
Nowoczesna, luksusowa wanna o jednorodnej,
rzeźbiarskiej formie. Elegancja połączona z funkcjonalnością. Zastosowanie innowacyjnych materiałów (żelowo-poliestrowej powłoki) podnosi
komfort użytkowania.
—
Modern, luxurious bath in a uniform and sculptural form. Elegance combined with functionality.
Innovative materials (gel-polyester layer) enhances the comfort of bathing.
W + W (Washbasin + Watercloset)
umywalka i toaleta w jednym / washbasin and watercloset in one
Projekt / Design: Gabriele & Oscar Buratti
Producent / Manufacturer: ROCA Polska
Połączenie umywalki i toalety w jedno urządzenie oparte na technologii Water-reuse – ponownego użycia wody, pozwalającej zredukować
jej pobór nawet o 25 proc. w porównaniu ze standardową toaletą
(3,6 litra). Automatyczny system czyszczący eliminuje ewentualne
nieprzyjemne zapachy i bakterie.
—
Two in one washbasin and watercloset fixture based on the Waterreuse technology which allows to reduce the consumption of water
even by 25% in comparison with the standard toilet (3.6 l). Automatic
cleaning system eliminates unpleasant smells and bacteria.
Innowacyjne podejście do projektowania urządzeń sanitarnych. Nowatorska idea wykorzystania
„szarej wody” jako przejaw ekologicznej świadomości we wzornictwie. Jednorodna, zwarta bryła
łącząca umywalkę z toaletą jest odwzorowaniem
idei, a jednocześnie ciekawą formą estetyczną.
—
Innovative approach to sanitation design. Delicate forms and cutting-edge technology combine at
last in the interests of sustainable progress. Exclusive L-shaped design brings together in a single
body what until now was unthinkable. Sophistication and love for the planet. details.
31
Sfera domu | Home
Axor Starck Shower Collection
kolekcja prysznicowa / shower collection
Projekt / Design: Philippe Starck
Producent / Manufacturer: Hansgrohe Sp. z o.o.
Marka / Brand: Axor
Kolekcja prysznicowa składająca się z kilkudziesięciu elementów,
mogących występować w różnych konfiguracjach (moduły prysznicowe, termostaty, akcesoria, głośniki). Bazą jest moduł prysznicowy
o rozmiarze 12 x 12 cm. Wymiary wszystkich pozostałych elementów
stanowią jego wielokrotność.
—
Shower collection consisting of several dozen elements appearing in
different configurations (shower modules, thermostats, accessories, loudspeakers). 12 x 12 cm shower module is a base. The dimensions of
all the remaining elements are its multiples.
32
Minimalistyczna, konsekwentna forma całej kolekcji. Dzięki możliwości montażu bezpośrednio
w płaszczyźnie ściany lub sufitu natrysk jest niezwykle efektowny podczas użytkowania.
—
Minimal and uniform shape of the whole collection. The shower module can be installed directly
on the surface of the wall or the ceiling which makes it a hugely impressive part of an interior.
PuraVida
bateria umywalkowa / basin battery
Projekt / Design: Phoenix Design: Andreas Haug i Tom Schoenherr
Producent / Manufacturer: Hansgrohe Sp. z o.o.
Marka / Brand: Hansgrohe
Bateria jednouchwytowa. Zastosowana w niej najnowsza technologia
EcoSmart pozwala na oszczędzanie wody – jej przepływ wynosi tylko
5 l/min, podczas gdy norma to 15 l/min. Istnieje też możliwość zmiany
kąta strumienia wody.
—
Single handle basin battery. The cutting-edge EcoSmart technology
allows to save water – its flow comes up to only 5 l/min, whilst the
standard flow is 15 l/min. It is also possible to regulate the water stream angle.
Oryginalna, zaskakująca prostotą forma – jednolita bryła, kształtowana miękkimi krzywiznami
skontrastowanymi z płaską powierzchnią. Regulacja kąta strumienia wody to bardzo funkcjonalne
rozwiązanie.
—
Beautifully simple yet original form – uniform
look shaped by soft curves contrasted with a flat
surface. Functional solution of the water stream
regulation.
33
Sfera domu | Home
Tatoo
umywalka / wash basin
Projekt / Design: Piotr Wełniak
Producent / Manufacturer: Marmorin Sp. z o.o.
Umywalka nablatowa Tatoo łączy funkcjonalność ultrahigienicznego
lanego marmuru z nowoczesnym designem. Technologia produkcji
pozwala stosować za każdym razem inne wzory i kolory, a to oznacza możliwość tworzenia zindywidualizowanych oraz niepowtarzalnych
produktów.
—
Table top wash basin combines the functionality of ultra-hygienic castiron marble with modern design. The technology of a production allows to apply various patterns and colours which leads to the creation
of highly individualized and extraordinary products.
34
Mimo że prosta i oszczędna w formie, ta zindywidualizowana umywalka jest niezwykłym obiektem dekoracyjnym, idealnym do nowoczesnych
wnętrz. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów
i antybakteryjna powłoka gwarantują komfort
i bezpieczeństwo użytkowania.
—
Despite its very simple form this individualized
wash basin is a fabulous piece of decoration
which will fit perfectly into modern decors. High
quality materials and antibacterial layer guarantee safety and comfortable use.
Meee
kolekcja mebli multisensorycznych / multisensory furniture
Projekt / Design: Tomasz Augustyniak
Producent / Manufacturer: Vox Industrie S.A.
Marka / Brand: Mamama
Meble dla dzieci. Akcesoria i dodatki odwołują się do dziecięcej
wyobraźni i pozwalają na zabawę. Uchwyty są jak oczy i można je
dowolnie przekręcać. Kieszenie, które wiszą po obu stronach szafy,
jak uszy – mogą być odstające lub kłapciate. Czasami meble otwierają buzię (szufladę) i jedzą (chowają) zabawki, skarby. Dostępne
w dwóch wersjach kolorystycznych: białej i pomarańczowo-zielonej.
—
Furniture for children. Accessories and other extra features boost the
imagination and creativeness of a child. The handles are like eyes and
they can be freely turned. The pockets which hang loosely on either
side of a wardrobe can be protruding or floppy – the same as ears.
Sometimes this piece of furniture opens its mouth (a drawer) and eats
(hides inside) toys and treasure. Available in two colour versions: white
and orange-green.
Innowacyjne podejście projektowe stymulujące
rozwój dziecka, angażujące różne zmysły. Staranne opracowanie detali gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania.
—
Innovative design approach stimulating child development and involving different senses. Precisely devised details guarantee the safety of use.
35
Sfera domu | Home
Nozib
leżak / deckchair
Projekt / Design: Nils-Ole Zib
Dystrybutor / Distributor: Scandinavian Living
Składany, wygodny leżak ogrodowy o oryginalnej formie z przecinających się krzywizn. Wykonany z drewna teakowego, więc odporny
na zmiany pogody. W komplecie jest zagłówek z czarnej skóry.
—
Folding, comfortable garden deckchair in an original shape of intersecting curves. Made of teak wood and hence resistant to weather
changes. Comes with a headrest made of black leather.
36
Interesująca, ekspresyjna forma dodaje typowemu ogrodowemu meblowi wartości estetycznej.
—
Interesting and expressive form gives this typical
garden piece of furniture the aesthetic quality.
Comma
krzesło / chair
Projekt / Design: Renata Kalarus & zespół / team: Ryszard Balcerkiewicz, Dominik Czylkowski,
Krzysztof Walkowiak, Anna Bejnarowicz
Producent / Manufacturer: Balma Design Ryszard Balcerkiewicz
Marka / Brand: NOTI
Krzesło tapicerowane. Konstrukcja pozwala na swobodne dobieranie
różnorodnych materiałów obiciowych, np. skóry i tkaniny lub używanie bardziej wytrzymałych skór lub tkanin specjalnie na siedziska.
Możliwość wyboru kolorów. Cienkie metalowe płozy dają wrażenie
lekkości.
—
Upholstered chair. Its construction allows to freely match various
upholstery materials, eg. leather and fabric or to use more durable
types of leather or fabrics especially for seats. Wide range of colours.
Thin metal skids create the impression of lightness.
Bardzo interesująca forma, nawiązująca z profilu
do interpunkcyjnego przecinka (stąd nazwa). Przy
tym prosta, bazująca na podstawowych figurach
geometrycznych. Ciekawym pomysłem jest możliwość łączenia różnych rodzajów tapicerki.
—
Very interesting form referring in its shape to
a punctuation mark, hence the name – Comma.
Plain, based on main geometrical figures.
The possibility of matching different kinds of holstery is an asset.
37
Sfera domu | Home
Imola
fotel / armchair
Projekt / Design: Henrik Pedersen
Dystrybutor / Distributor: BoConcept Retail Poland Sp. z o.o.
Marka / Brand: BoConcept
Tapicerkę fotela można wybrać z ponad dziewięćdziesięciu kolorów
oraz ze wszystkich tkanin dostępnych w BoConcept. Nogi wykonane
z matowej stali. Wymiary: wys. 110 cm, szer. 95 cm, głęb. 99 cm.
—
The upholstery of the armchair can be chosen from the extensive range
of over ninety colours and all the fabrics available in BoConcept. Legs
made of frosted steel. Dimensions: height 110 cm, width 95 cm, depth
99 cm.
38
Połączenie pięknej, oryginalnej formy z komfortem użytkowania. Ciekawy kontrast masywnego
siedziska i delikatnej konstrukcji metalowych nóg.
Ogromna paleta kolorów. Fotel może być mocnym akcentem dekoracyjnym wnętrza.
—
The combination of a beautiful form with the comfort of use. Interesting contrast between a massive
seat and a delicate construction of metal legs.
Extensive range of colours. The armachair can be
a dominating element of a decor.
Kubik filcowy
mobilny mebel wielofunkcyjny / mobile multifunctional piece of furniture
Projekt / Design: Agnieszka Bartosiewicz, Krzysztof Ruść
Producent / Manufacturer: Emocja
Kubik może być szafką nocną, podnóżkiem, stolikiem dla dzieci. Można go multiplikować i zestawiać z innymi według uznania. Do wyboru
są dwa rodzaje frontów: gładki oraz z otworami, na którym układamy
filcowe wzory, jakie tylko chcemy. Filc dostępny w różnych kolorach,
na indywidualne życzenie klienta.
—
Kubik can be a bedside table, a footrest or a table for kids. Kubiks can
be also multiplied and arranged in many different ways. The choice
comprises two kinds of fronts: smooth and with openings on which we
can put any felt patterns that we want. The felt is available in various
colours on the request of an individual client.
Wartościami produktu są: możliwość jego indywidualizacji przez użytkownika oraz wykorzystanie
naturalnego materiału, jakim jest filc. Rozwiązanie nie jest jednak oryginalne, było stosowane we
wcześniejszych projektach – pochodna istniejącego bufetu.
—
The assets of the product include the possibility of
its individualization by a particular user and the
application of a natural fabric – felt. However,
the solution is not original as it was used before
in previous designs – the offshoot of the already
existing buffet.
39
Sfera domu | Home
Folk Tree
kolekcja tekstyliów / textiles collection
Projekt / Design: wzór / pattern: Ewa Szyszka-Oczkowska; kolekcja / collection: Izabela Porzelska
(szef / leader), Sebastian Wareluk, Ewa Zalewska
Producent / Manufacturer: GlobalDom Sp. z o.o.
Marka / Brand: Decorador
Dekoracyjnym elementem przewodnim kolekcji Folk Tree jest motyw
drzewa, inspirowany ludową wycinanką. Zdobi eleganckie dodatki
do domu: poduszki, bieżniki, zasłony, pościel…, szyte ze szlachetnych
tkanin (satyny bawełnianej, syntetycznego jedwabiu). Każdy element
występuje w czterech kolorach (turkus, fiolet, brąz, oranż). Kolekcja
może być uzupełniana gładkimi tkaninami w tych samych kolorach.
—
The decorative leitmotiv of the Folk Tree collection is the picture if
a tree inspired by a folk cut-out. It adorns elegant home accessories:
pillows, table runners, curtains, bed linen etc. sewn from precious fabrics (satinet, rayon). Each element comes in four colours (turquoise,
purple, brown, orange). The collection can be replenished by smooth
fabrics in the same colours.
40
Przemyślana kolekcja eleganckich produktów,
przeznaczona do wnętrz mieszkalnych. Modne
użycie motywu ludowego, modne kolory, dodatkowo dobrane tak, że doskonale się ze sobą zestawiają. Mankamentem jest konieczność prania
chemicznego niektórych elementów. Fakt, że kolekcja jest limitowana działa na emocje.
—
Well considered collection of elegant products
intended for home interiors. Fashionable folk
motive and fashionable colours which excellently
match one another. The drawback is that some of
the elements must be dry washed only. The fact
that the collection is limited boosts our emotions.
Siglo
dywan / carpet
Projekt: Grupa projektowa BoConcept / Design: BoConcept design team
Dystrybutor / Distributor: BoConcept Retail Poland Sp. z o.o.
Marka / Brand: BoConcept
Wielokolorowy (lub w odcieniach szarości) dywan wykonany ze 100
proc. wełny. Dostępne kształty to prostokąty 170 x 240 i 200 x 300 cm
oraz koła o średnicy 150 lub 230 cm.
—
Multicoloured (or in shades of grey) carpet made of 100% cotton.
Available in the shapes of 170 x 240 and 200 x 300 cm rectangles
and the circle which is 150 or 230 cm in diameter.
Atrakcyjne wizualnie nawiązanie do geometrycznej mozaiki. Wielobarwna „bezwzorowość” czyni
dywan uniwersalnym i sprawia, że pasuje do różnych stylów współczesnych wnętrz.
—
Visually attractive reference to geometrical mosaic. Multicoloured non-patterned look makes the
carpet universal and suitable for different styles of
modern decors.
41
Sfera domu | Home
Pasanka
dywan / carpet
Projekt / Design: Joanna Rusin
Producent / Manufacturer: Joanna Rusin
Dywan „alternatywny”, będący współczesną interpretacją łowickich
pasów.
—
“Alternative” carpet being a contemporary interpretation of folk stripes
from Łowicz.
42
Umiejętne połączenie ludowej inspiracji z nowoczesną formą daje w efekcie ponadczasowe wzornictwo.
—
Skillful combination of folk inspiration with modern form results in timeless design.
Olive
lampa sufitowa / ceiling lamp
Projekt / Design: Bram Van Stockum
Producent / Manufacturer: Van Stockum Bram Bymorritz
Lampa wykonana ze szkła, porcelany przemysłowej i metalu; dostępna
w trzech kolorach: białym, czerwonym i czarnym; regulowana wysokość.
—
Lamp made of glass, industrial porcelain and metal; available in three
colours: white, red and black; regulated height.
Niepowtarzalna forma, oszczędne i ponadczasowe wzornictwo, dzięki któremu lampa dobrze wpisuje się w nowoczesne wnętrza. Szkło i porcelana
w połączeniu z prostymi barwami nadają lampie
klasyczną elegancję.
—
Fabulous form, simple and timeless design thanks
to which the lamp blends into modern decors.
Glass and porcelain combine with pure colours
which brings classic elegance to all the types of
interiors.
43
Sfera domu | Home
O!
pachnąca osłona na żarówkę / fragrant bulb cover
Projekt / Design: Magdalena Czapiewska, Karol Murlak, Zuzanna Lemieszek, Anna Wypych
Producent / Manufacturer: Designlab, Magdalena Czapiewska
Rodzaj klosza, który po zapaleniu światła wypełnia wnętrze kolorem
i aromatem. Zapach uwalniany jest dzięki emitowanemu przez żarówkę
ciepłu (zwykle jest ono marnowane). W zależności od nastroju, można
wybrać odpowiedni kolor i aromat, na przykład żółty, orzeźwiający.
Osłona to elastyczna kula wykonana z barwionego w masie i aromatyzowanego silikonu. Nacięcie umożliwia założenie jej na żarówkę.
—
This bulb cover resembles a lamp shade which fills its inside with colour and aroma. The fragrance is released thanks to the light emitted
by the bulb (usually such light gets wasted). A user can pick a colour
which matches his mood, e.g. refreshing yellow. The cover is an elastic
ball made of mass dyed and aromatized silicon. Thanks to the cut it
can be put on the bulb easily.
44
Innowacyjna propozycja. Rozwiązanie dodające
lampie nową funkcję, poszerzające liczbę zmysłów, na jakie oddziałuje przedmiot w kreowaniu domowego nastroju. Dodatkową wartością
jest wykorzystanie wytwarzanego przez żarówkę
ciepła. Oszczędna forma, nietypowy dla lamp
materiał.
—
Innovative proposition. The solution which gives
the lamp a new function and extends the range
of senses affected by the objects creating a nice,
home atmosphere. Its great asset is the re-use of
the warmth generated by the bulb. Plain form, original fabric.a dominating element of a decor.
Bolzano 9 Glossa
drzwi wewnętrzne / internal doors
Projekt / Design: Iwona Plińska
Producent / Manufacturer: Interdrex Sp. z o.o.
Marka / Brand: Interdoor
Drzwi wewnętrzne, przylgowe, z 9 otworami, w okleinie na wysoki połysk. Są odporne na zarysowania oraz na zmianę barwy pod wpływem
słońca, łatwe do utrzymania w czystości. Do wyboru szeroka gama
kolorów. Drzwi na wysoki połysk dotychczas produkuje tylko jedna polska firma.
—
Rebated, internal doors with 9 openings, made of veneer with high
gloss finish. Scratch and fade resistant, easy to keep clean. Extensive
range of colours. The type of doors with high gloss finish has been
produced by only one Polish company so far.
Nowoczesny produkt. Interesujące zastosowanie
okleiny na wysoki połysk w drzwiach wewnętrznych. Możliwość wypełnień w różnych kolorach
pozwala dostosować drzwi do różnych aranżacji.
—
Modern product. Interesting application of veneer
with high gloss finish in internal doors. Owing to
the great variety of colours and shades of fillings
the doors can be adjusted to many different types
of decors.
45
Sfera domu | Home
Panel Track
panelowe przesłony okienne / panel curtain system
Projekt / Design: Zespół projektowy / Design team: Christiaan Roetgering (szef / leader),
Andrea dall Ollio, Klaus Germes, Ruben de Vries, Bas Klein Tuente
Producent / Manufacturer: Coulisse B.V.
Przesłony z ażurowych tkanin. Wycięte laserowo wzory zapewniają
ciekawy efekt rozproszenia światła. Tkaniny dostępne są w trzech szerokościach i w dwóch kolorystykach (bieli i szarości).
—
Curtains made of openwork fabrics. Laser created patterns give
an interesting effect of dispersed light. Fabrics available in 3 widths
and 2 colours (white and grey).
46
Ciekawa alternatywa dla innych form podziału
przestrzeni (jak np. pionowych żaluzji). Dekoracyjność i efekt rozpraszania światła sprawiają, że
panele mogą być atrakcyjnym elementem wystroju wnętrz.
—
Interesting alternative to other forms dividing space (such as vertical blinds). Decorativeness and
the light dispersion effect enhance the beauty of
any type of decor.
Kiditec®
klocki konstrukcyjne / construction bricks
Projekt / Design: Wilfried Grichting
Dystrybutor / Distributor: Faster
Kiditec® to sposób budowy z klocków, który w końcowym efekcie daje
stabilną zabawkę – zawdzięcza to specjalnemu dopasowaniu klocków
oraz systemowi skręcania śrubami. Z każdego zestawu można zbudować wiele zabawek. Można też dokupować zestawy uzupełniające
i tworzyć własne zbiory klocków do budowy nowych, samodzielnie
wymyślonych konstrukcji.
—
Kiditec® is a building brick system that stimulates children's imagination and accuracy. Each set has the potential for many different shapes
and toys. With all the parts of different sets being so interchangeable,
a combination of sets will take creativity to a whole new dimension.
Atrakcyjny, prosty i zrozumiały system przestrzennych elementów do samodzielnego składania.
Pobudza fantazję i kreatywność dzieci. Nagroda Innovation Award 2009 w kategorii World
of Baby Toys (Targi Kind+Jugend, Kolonia).
—
Attractive, simple and comprehensible system
of spacious elements for individual and creative
building. It boosts children's creativity. 2009 Innovation Award in the World of Baby Toys category
(Targi Kind+Jugend, Cologne).
47
Sfera domu | Home
Autoselect TM
wkrętak akumulatorowy 3,6 V / battery screwdriver 3,6 V
Projekt / Design: Chris Murray, Sam Baskar
Producent / Manufacturer: Black&Decker Polska Sp. z o.o.
Wkrętak bezprzewodowy, z wysuwanym uchwytem magnetycznym do
przytrzymywania wkrętów, umożliwiającym pracę jedną ręką. Funkcja
autoselect pozwala na ustawianie siły. Ponadto wyposażony jest w diodę oświetlającą pole pracy oraz wygodny, duży przycisk włącznika. Zasilany akumulatorem w technologii li-ion, zapewniającym utrzymanie
energii nawet w wypadku nieużywania narzędzia przez dłuższy czas.
—
Cordless screwdriver with extendable magnetic handle to hold screws
enabling a user to work with only one hand. Autoselect function allows
to set power. It is also equipped with the diode illuminating the area of
work and a large, convenient switch button. Driven by the accumulator
in li-ion technology which helps to maintain energy even when the tool
is not used for a long time.
48
Lekki, o niewielkich rozmiarach, bezprzewodowy
wkrętak, dzięki ergonomicznej rączce i dodatkowym funkcjom jest bardzo wygodny w użyciu
i prosty w obsłudze. Innowacyjne rozwiązanie pozwala na pracę jedną ręką. Dobrze opracowana
forma odpowiadająca funkcji użytkowej.
—
Light, small size, cordless screwdriver. Thanks
to its ergonomic handle and other extra features
it is very easy to use. Innovative solution makes
it possible to work with one hand. Well devised
form meets the requirements of the utility function.
(Targi Kind+Jugend, Cologne).
2750.0 ST Clarris Twix
odkurzacz / vacuum cleaner
Projekt / Design: Ergo Design
Producent / Manufacturer: Zelmer S.A.
Marka / Brand: Zelmer
Lekki i łatwy do przenoszenia odkurzacz. Dwufunkcyjny – można sprzątać zarówno w klasycznym trybie workowym, jak i cyklonowym. Wyposażony w wysokiej jakości mocny silnik, filtr HEPA, cyfrową regulację mocy oraz komplet funkcjonalnych ssawek do każdego rodzaju
powierzchni.
—
Light and portable vacuum cleaner. Bi-functional – can be used both
in classic bag or cyclone modes. Equipped with durable engine of
a high quality, HEPA filter, digital power regulation and the set of functional suckers suitable for any type of a surface.
Zgrabny odkurzacz, o prostej, zwartej bryle, w mod‑
nych, świeżych kolorach. Niewątpliwym jego atutem są niewielkie rozmiary oraz ergonomiczne
rozwiązania. Dwa tryby pracy zwiększają funkcjonalność.
—
Well-shaped vacuum in simple, compact form.
Fashionable, fresh colours. Undoubtedly its small
dimensions and ergonomic solutions are a big asset. Two modes enhance its functionality.
49
Sfera domu | Home
Dyson DC24 All Floors
odkurzacz / vacuum cleaner
Projekt / Design: Zespół projektowy Dyson / Dyson design team
Dystrybutor / Distributor: Aged Sp. z o.o.
Marka / Brand: Dyson
Odkurzacz bezworkowy, z technologią Root Cyclone, która odseparowuje zanieczyszczenia z obiegu powietrza. Technologia Ball, poprzez
zastąpienie tradycyjnych kółek systemem jezdnym opartym na jednej
kuli, ułatwia manewrowanie. Wyposażony w elektroszczotkę napędzaną oddzielnym silnikiem. Urządzenie lekkie, kompaktowe i przyjazne
alergikom (zmywalny filtr HEPA).
—
Bagless vacuum with Root Cyclone technology which separates the
pollutions from the air circulation. Ball technology makes manoeuvring
easier owing to the replacement of traditional wheels by the one ball
system. Equipped with electric brush roll driven by a seperate engine.
Light, compact and allergy sufferers friendly device (washable HEPA
filter).
50
Nowoczesny odkurzacz, opracowany w sposób
jednorodny i konsekwentny. Funkcjonalny i wygodny w użyciu dzięki bardzo małej wadze. Industrialna stylistyka czyni ten domowy sprzęt obiektem ciekawym wizualnie.
—
Modern vacuum cleaner, devised in a uniform
and consistent way. Functional and easy to use
thanks to a very small weight. Industrial stylistics
makes this home appliance a visually attractive
product.
PTDE-136 Dose
pralka / washing machine
Projekt / Design: Fagor Group, zespół / team: Marketing & R & D
Producent / Manufacturer: Fagor Mastercook S.A.
Marka / Brand: Mastercook
Dose to pierwszy automatyczny system dozowania detergentu. Jednorazowe napełnienie zbiornika wystarcza nawet na 100 cykli prania.
Ponadto pralka wyposażona jest m.in. w system automatycznego
poboru wody, w zależności od ilości i rodzaju tkanin, system równomiernego rozkładu tkanin w bębnie oraz system Top-stop – zatrzymywania bębna drzwiczkami do góry po zakończeniu prania.
—
Dose is the first automatic detergent dose system. Single loading
is enough for even 100 wash cycles. Additionally, the washing machine is equipped with an automatic water level control, dependable
on the number and type of fabrics, out of balance spin protection
and the Top-stop system, e.i. stopping the drum with the door in the
upright position after the washing.
Innowacyjne rozwiązanie technologiczne w trosce
o środowisko. Automatyczny dozownik pozwala sprowadzić do minimum ilość stosowanego
detergentu i zużywanej wody. Czytelna wizualizacja poziomu detergentu.
—
Innovative technological solution, environment
friendly. Automatic doser allows to use the minimum amount of the detergent and water. Legible
visualization of the detergent level.
51
Sfera domu | Home
Emporia Talk Premium
telefon dla osób starszych / telephone for the elderly
Projekt / Design: Gerald Fasching, IDUKK
Producent / Manufacturer: Emporia Telecom
Z punktu widzenia osób starszych najważniejsze funkcje telefonu to:
proste w obsłudze menu, ekran wyświetlający duże napisy, głośne
dzwonki, latarka. Oddzielny przycisk bezpieczeństwa po wciśnięciu
automatycznie łączy z zaprogramowanym wcześniej numerem.
—
From the perspective of the elderly the most desirable features of
a phone are: easy-to-use menu, display with large print, loud ring
tones, torch. Once you press the safety button it immediately puts you
through to previously programmed number.
52
Produkt skierowany do ignorowanego do niedawna odbiorcy, jakim jest osoba starsza. Uwzględnia
jego indywidualne potrzeby. Prosta, funkcjonalna
obudowa i wyraźne, czytelne detale, świadoma
rezygnacja ze zbędnych funkcji.
—
Product created especially in care for the too long
neglected recipient, i.e. an elderly person. It takes into account their individual needs. Simple,
functional exterior and clear, easy-to-read details,
no redundant functions whatsoever.
Sony Ericsson XPERIA X10 mini
telefon komórkowy / mobile phone
Projekt / Design: Alexander Sjostedt, Daniel Mauritzson, Dongkyu Kim, Takamoto Tsuda
Producent / Manufacturer: Sony Ericsson Mobile Communications Int. AB S.A.
Innowacyjny, niewielki telefon z systemem Android, wysuwaną klawiaturą QWERTY i ekranem dotykowym. Zaprojektowany tak, aby można go było obsłużyć jedną ręką. Dzięki połączeniu platformy Android
z aplikacjami autorskimi, telefon można dostosować do indywidualnych potrzeb.
—
Innovative, petite phone with Android system, extandable QWERTY
keyboard and touch display. Easy to use with one hand. Can be adjusted to individual needs thanks to the combination of Android platform
and author's applications.
Prosta, nowoczesna obudowa, typowa dla telefonów z dotykowym ekranem. Elegancki i atrakcyjny
wygląd. Funkcjonalna forma o zminimalizowanym rozmiarze. Innowacją jest oprogramowanie,
pozwalające na łatwe korzystanie z serwisów społecznościowych.
—
Simple, modern handset, tipical for the phones
with touch display. Elegant and attractive look.
Functional form of minimized dimensions. Innovative software which allows to easily use social
networking portals.
53
Sfera domu | Home
The North Face Mammatus
kurtka do wspinaczek alpejskich / mountain jacket
Projekt / Design: John Ly (odpowiedzialny za model z 2010 roku/ responsible for the model from
2010) & zespół projektowy / design team: Neil Munro (szef / leader), Alon Gilboa, Brian Glueck
Dystrybutor / Distributor: VF Polska Distribution Sp. z o.o.
Marka / Brand: The North Face
Wodoodporna i „oddychająca” kurtka do wspinaczki górskiej, zapewniająca komfort przy zmiennej pogodzie. Wyposażona w wodoszczelne
zamki błyskawiczne, pas typu wind skirt, w pełni regulowany kaptur.
Lekka, elastyczna tkanina na plecach zmniejsza wagę. Krój dopasowany, ale jednocześnie zapewniający swobodę ruchów.
—
Water-proof and breathable mountain jacket. Withstands severe weather conditions. Accompanied by water-proof zips, wind skirt belt,
fully regulated hood. Light, elastic fabric at the back reduces the total
weight. Fitted but comfortable shape.
54
Kurtka specjalistyczna – wspinaczkowa, o nowoczesnym, estetycznym kroju. Zaawansowane technologicznie materiały zapewniają komfort cieplny
i wodoodporność. Perfekcyjne wykończenie i staranne detale.
—
Specialist mountain jacket with modern and
aesthetic fit. Technologically advanced materials
provide protection against weather conditions
and adjustment to different temperatures. Perfect
finish and precise details.
Adidas Response Cushion 17
buty do biegania / running shoes
Projekt / Design: Andrzej Bikowski
Producent / Manufacturer: Adidas Poland
W butach zastosowano wiele nowatorskich rozwiązań. System For Motion przystosowuje się do ruchu stopy, zwiększając dynamizm i wyrównując krok. Ponadto dopasowuje się do podłoża, umożliwiając płynny
i wygodny bieg. Wierzch buta wykonany z przewiewnej siatki. System
adiPRENE w przedniej części stopy wspomaga wybicie i wydajność.
—
Application of many innovative solutions. For Motion system adjusts
your feet to the particular movement which increases dynamics and
lends stability to foot motion. It is adjustable to the surface which makes it one of the most comfortable fits. The outer of the shoe is made of
breathable net. AdiPRENE system at the front part of a shoe enhances
cushioning and efficiency.
Buty lekkie i dynamiczne, spełniające standardy
współczesnego obuwia sportowego o specjalnym przeznaczeniu. Zaawansowana technologia
zwiększa komfort użytkowania.
—
Light and dynamic shoes meeting the standards of
modern specialist sport footware. Advanced technology enhances the comfort of wearing.
55
Sfera domu | Home
City Speed CS
rower / bike
Projekt / Design: Morder Young, Michael Young
Dystrybutor / Distributor: Giant Polska Sp. z o.o.
Rower przeznaczony do szybkiego i bezpiecznego poruszania się
po mieście. Ciekawe wzornictwo, zaawansowane technologie (rama
wykonana z aluminium w procesie hydroformingu), nowatorskie oświetlenie.
—
Bike excellent for fast and safe trips around the city. Interesting design,
advanced technologies (frame made of aluminium in the hydroforming
process), innovative illumination.
56
Połączenie komfortu jazdy z pełnym wyposażeniem roweru miejskiego i szybkością (gwarantowaną przez zaawansowaną technologię komponentów). Wartością jest niezwykle mała waga.
Minimalistyczna forma, ujednolicona kolorystyka,
starannie opracowane detale.
—
The combination of the comfort of travelling by
a fully-equipped urban bike and the speed (guaranteed by the advanced technology of its components). Extremely light weight is a big asset.
Minimal form, uniform colours, precisely devised
details.
Vitotronic
regulator w kotłach kondensacyjnych oraz pompach ciepła /
condensation boilers and heat pumps control
Projekt / Design: Andreas Haug
Producent / Manufacturer: Viessmann Sp. z o.o.
Vitotronic to nowa generacja regulatorów stosowanych w kotłach
kondensacyjnych oraz pompach ciepła marki Viessmann. Szeroki
zakres oferowanych typów zapewnia możliwość zastosowania regulatorów dla każdego obiektu, od mieszkania czy domu jednorodzinnego
po duże pomieszczenia o skomplikowanej infrastrukturze.
—
Vitotronic is a new generation of controls used in Viessmann condensation boilers and heat pumps. The wide range of offer allows to apply
the device in any type of a building, in a flat or in a detached house or
even in big spaces with a complicated infrastructure.
Urządzenie wykorzystuje najnowocześniejsze technologie, a jednocześnie jest przyjazne użytkownikowi i łatwe w obsłudze. Różnorodność typów
gwarantuje uniwersalne zastosowanie.
—
Great representation of cutting-edge technologies. User friendly and easy to operate. Huge variety of different types guarantees the universality
of this modern device.
57
Sfera domu | Home
KTX 4
grzałka do grzejników / electric heating element
Projekt / Design: Przemysław Jan Majchrzak
Producent / Manufacturter: Terma Technologie
Podstawowe zastosowanie to dogrzewanie pojedynczych pomieszczeń,
głównie łazienek, poza okresem grzewczym. Wśród dodatkowych funkcji są: suszenie z programowaniem temperatury i czasu grzania czy
licznik czasu pracy ułatwiający kontrolę ilości zużytej energii. Grzałka
może funkcjonować samodzielnie lub z zewnętrznym programatorem
IR, łączącym się ze sterownikiem za pomocą podczerwieni.
—
Its main function is to heat up different spaces, mostly bathrooms,
off the heating season. Among its extra features are: drying function
with the power and time programming and the actual work control
enabling to control the power consumption. The heater can be used
independently or with the IR external programmer connecting with the
controller via infrared system.
58
Nowoczesny produkt. Innowacyjne rozwiązanie,
jakim jest zastosowanie maskownicy, podnosi
wartości estetyczne produktu i bezpieczeństwo
jego użytkowania. Prosta, czytelna forma o eleganckiej stylistyce. Rozbudowana funkcjonalność.
—
Modern product. Innovative solution in the form
of a controller enhances the aesthetics of the product. Designed for safety and comfort of a user.
Simple, coherent form, elegant stylistics, extended
functionality.
WR
DR
DW
DW
2
59
Kategoria
Sfera pracy
Category
Working environment
Kategoria Sfera pracy obejmuje: stałe i ruchome wyposażenie środowiska pracy – biur, sal
konferencyjnych/audytoryjnych, recepcji, pomieszczeń socjalnych; rozwiązania systemowe;
nowe technologie; akcesoria biurowe; środki transportu; odzież specjalną.
Nabywcy/użytkownicy: właściciele firm (prywatnych lub państwowych), pracownicy indywidualni, grupy pracowników.
Wydajność i efektywność pracy zależą w dużym stopniu od warunków, w jakich pracują ludzie.
Produktom z tej kategorii stawia się wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i ergonomii (nierzadko regulowane przepisami i normami) oraz ekonomiczne. Jednocześnie muszą spełniać kryteria estetyczne odpowiadające przyjętym wzorcom środowiskowym
i wizerunkowi firmy. Preferowane są rozwiązania systemowe, uniwersalne, elastyczne, pozwalające na adaptację do zmiennych potrzeb, wynikających z organizacji pracy, i na indywidualizację poszczególnych stanowisk, zgodnie z preferencjami pracowników. Współczesne biuro
łączy miejsce pracy z miejscem nieformalnych spotkań i relaksu, co powinno znaleźć wyraz
w charakterze i rodzaju wyposażenia.
Fixed and movable equipment for working environment: an office, a conference room,
a lecture hall, a reception desk, social facilities for Staff; systemic solutions; new technologies;
office accessories; means of transport; special clothing.
Purchaser/user: a private company owner, a state-owned company, a particular group
of employees, an individual staff member.
Work efficiency and effectiveness depend greatly on the conditions under which people
work. Products of this category have to satisfy high requirements concerning operation safety
and ergonomics (often regulated by codes and standards), as well as economic demands.
They also have to meet aesthetic criteria which comply with the accepted patterns and a company image. Systemic, universal and flexible solutions are preferable, since they can be
adapted to the changing needs resulting from different work organization and they allow
to individualize work-stands according to staff preferences. A modern office combines
a working place with a place for informal meetings and relaxation; this should be reflected
in the type and charakter of equipment.
60
Sfera pracy
Working environment
Sfera pracy | Working environment
Thermal HS
drukarka fiskalna / fiscal printer
Projekt / Design: Paweł Góra
Producent / Manufacturer: Posnet Polska S.A.
Kolejna z linii popularnych drukarek fiskalnych na polskim rynku.
Jej najważniejsze cechy to: konstrukcja wykorzystująca najnowszą
generację procesorów Hitachi; ciche, szybkie i wydajne mechanizmy
drukujące (150 mm/s); możliwość druku faktur VAT; duży i czytelny
wyświetlacz klienta; wygodna klawiatura dotykowa oraz nowoczesny i elegancki design. Przeznaczona dla średnich i dużych punktów
handlowo-usługowych.
—
Another fiscal printer from the popular on the Polish market series.
Its most important features are: new construction using the latest generation of the Hitachi processors; silent, fast and efficient printing
mechanisms (150 mm/s); possibility to print the VAT invoices; large
and legible display of a client; handy, tactile keyboard and modern
and elegant design. Designed for large and medium-size trade and
servicing stations.
62
Dobrze zaprojektowana, nowoczesna drukarka
fiskalna. Prosta, jednolita forma, urozmaicona
przez zestawienie kolorystyczne i fakturowe powierzchni. Przejrzyście opracowana, wygodna
klawiatura, czytelny wyświetlacz. Produkt zaawansowany technologicznie.
—
Well designed, modern fiscal printer. Simple and
fixed form, enhanced by the combination of different colours and textures of a surface. Clearly devised and handy keyboard, legible display.
Technologically advanced product.
Bingo HS
kasa fiskalna / cash register
Projekt / Design: Artur Bętkowski
Producent / Manufacturer: Posnet Polska S.A.
Kasa fiskalna występująca w wersjach Standard i Plus. Została zaprojektowana z myślą o małych placówkach handlowych i usługowych.
Posiada duży i czytelny wyświetlacz oraz szybki mechanizm drukujący
(50 mm/s). Unikalny i estetyczny sposób mocowania silikonowej osłony klawiatury chroni kasę przed zalaniem. Intuicyjny interfejs użytkownika sprawia, że urządzenie jest bardzo proste w obsłudze. Nowoczesny
i śmiały design.
—
Cash register in Standard and Plus version. Designed with a view to
small trade and servicing stations. It has a large and legible display
and fast printing mechanism (50 mm/s). Unique and aesthetic way of
fastening the silicon cover makes it very easy to use. Modern and bald
design.
Starannie opracowana, jednorodna forma. Główny panel sprowadzony do jednej, lekko zakrzywionej powierzchni. Funkcjonalne rozwiązanie silikonowej klawiatury, czytelny wyświetlacz. Estetyczne
zestawienia kolorystyczne.
—
Carefully devised, homogeneous form. The main
panel reduced to one, slightly curved surface.
Functional solution of a silicon keyboard, legible
display. Aesthetic colour combinations.
63
Sfera pracy | Working environment
Roleta / Roller blind
z tkaniny typu screen, sterowana elektronicznie / made of screen fabric, electronically controlled
Projekt / Design: Christiaan Roetgering, Bas Klein Tuente, Ruben de Vries, Klaus Germes
Producent / Manufacturer: Coulisse B.V.
Tkaniny typu screen produkowane są z włókna szklanego lub poliestrowego powlekanego warstwą PCV. Są trwałe i odporne na zabrudzenia.
Pomagają zachować stałą, komfortową temperaturę w nasłonecznionych pomieszczeniach – zatrzymują 80 proc. energii słonecznej. Przepuszczają część promieniowania widzialnego w taki sposób, że osoba
patrząca od wewnątrz widzi, co się dzieje na zewnątrz, sama pozostając niewidoczną. Możliwość wyboru tkaniny, stopnia przezroczystości
tkaniny, struktury, koloru. Rolety są sterowane pilotem.
—
Screen fabrics are woven of PCV coated glass or polyester yarns. They
are durable and stain-resistant. But most of all they help maintain steady and comfortable temperature in rooms with extremely high sunlight exposure – they stop 80% of solar energy. Another extra feature is
their ability to let through some of the visible solar radiation in a way
that a person being inside can see what is happening outside but stays
invisible at the same time. The possibility to pick the fabrics of different
levels of transparency, textures and colours. The blinds are controlled
with a remote.
64
Zastosowanie nowoczesnych materiałów gwarantuje trwałość i funkcjonalność produktu. Istotną
właściwością jest zatrzymywanie przez materiał
energii słonecznej. Szeroka oferta wzorów i rodzajów tkanin. Dodatkowo elektroniczne sterowanie jest bardzo funkcjonalnym rozwiązaniem.
—
Applying modern materials guarantees the durability and functionality of a product. The important
feature is that the fabric doesn't let through the
solar energy. Wide range of patterns and types of
a fabric. Functional solution in the form of electronic control of the blinds.
Klik
szczotki płaskie / flat brooms
Projekt / Design: Triada Design
Producent / Manufacturer: SPLAST Sp. z o.o.
Projekt przeznaczony przede wszystkim dla firm sprzątających, używających szczotek niemalże 24 godziny na dobę w bardzo trudnych warunkach. Nowoczesne tworzywa konstrukcyjne dają gwarancję wytrzymałości oraz odporności na kontakt z chemią i sterylizacją w wysokich
temperaturach. Nowatorskie rozwiązanie do mocowania mopa oraz
sposób składania szczotki odpowiadają standardom ergonomii.
—
Above all, this product is directed at cleaning service companies where
brooms are used almost 24/7 in very demanding conditions. Modern
constructional materials can guarantee the durability and resistance to
the contact with chemistry and sterilization in high temperatures. Innovative solution to fix the mop and the way the broom is folded meet the
standards of ergonomics.
Spójna, czytelna koncepcja wzornicza. Forma
odpowiadająca funkcji. Nowoczesne, estetyczne
opracowanie. Wartość produktu to duża wytrzymałość szczotek, która gwarantuje ich użyteczność,
oraz zastosowanie funkcjonalnego rozwiązania
składania.
—
Uniform, clear design concept. Form suitable for
function. Devised in a modern and aesthetic way.
Great durability of the brooms guaranteeing the
usefulness of a product and the application of the
functional solution of folding the broom are big
assets.
65
Sfera pracy | Working environment
Sefar Architecture Vision
ściany stałe i mobilne / steady and mobile walls
Projekt / Design: Firma Sefar AG oraz zespół pracowników firmy Imperium Szkła / Sefar AG company
and the team of workers of the Imperium Szkła company
Producent i dystrybutor / Manufacturer & distributor: Imprerium Szkła
Marka / Brand: Sefar Architecture Vision
Ściany stałe i mobilne proponowane przede wszystkim do aranżacji
wnętrz biurowych. Wykonane ze szkła i siatki metalizowanej. Ułatwiają
kształtowanie przestrzeni, ograniczają przewodnictwo światła i ciepła,
ułatwiają oszczędzanie energii.
—
Steady and mobile walls suitable mostly for the arrangements of office
spaces. Made of glass and metallized mesh. They make space planning easier, reduce the conductivity of light and heat and are helpful in
reducing the energy spending.
66
Ciekawa alternatywa dla standardowych paneli,
rolet i ekranów.
—
Interesting alternative to ordinary panels, blinds
and displays.
HP Mini 210 Vivienne Tam
netbook
Projekt / Design: Vivienne Tam
Producent / Manufacturer: Hewlett-Packard
Wbudowana kamera, 2 GB pamięci, twardy dysk o pojemności 320
GB oraz Windows 7 połączone z modnym wzornictwem to propozycja
projektantki mody Vivienne Tam, zaprezentowana jako część jej inspirowanej Orientem kolekcji Butterfly Lovers. Netbook nazwany cyfrową
kopertówką (cieńszy niż 2,5 cm) miał premierę podczas Nowojorskiego Tygodnia Mody wiosną 2010 roku, gdzie modelki nosiły te urządzenia zamiast tradycyjnych torebek. Całości dopełnia mysz z tym samym,
co na obudowie, w ikonach i na tapecie, motywem motyla.
—
Built-in camera, 2 GB memory, 320 GB hard disc and Windows 7
which come with modern design are the fashion designer Vivienne Tam's idea which was presented as a part of her Butterfly Lovers collection
inspired by the Orient. Netbook which was called a digital clutch bag
(thinner than 2,5 cm) had its own premiere at the New York Fashion
Week in spring 2010 where the models carried these devices instead
of the traditional bags. The netbook is accompanied by the mouse with
the same butterfly pattern as on the casing, icons and wallpaper.
Poręczny, funkcjonalny sprzęt w ciekawej, dekoracyjnej oprawie graficznej. Produkt spersonalizowany, kierowany do konkretnego grona odbiorców – kobiet, jako próba odpowiedzi na ich
potrzeby.
—
Handy, functional device in an interesting, decorative graphic design. Personalized product directed at the specific group of recipients – women, as
an attempt to meet their needs.
67
Sfera pracy | Working environment
Wiland, Muki
pióro wieczne / fountain pen
Projekt / Design: Jan Smaga, Krzysztof Smaga & zespół projektowy Wiland / Wiland design team
Producent / Manufacturer: Jan Smaga
Marka / Brand: Wiland
Pióro w całości wykonane ze spiekanego tlenku glinu. Aby podkreślić szlachetność ceramiki, projektanci zrezygnowali z typowych gwintów do połączeń poszczególnych elementów. Zainspirowani budową
drewnianych instrumentów dętych (fagotu, oboju, klarnetu), zaproponowali naturalny korek. Stalówka wykonana jest z 18-karatowego złota, a zdobiący ją motyw graficzny to abstrakcyjnie potraktowane litery
słowa WILAND. Opakowanie to ręcznie robione, lakierowane pudełko
zamknięte w sztywnym ażurowym etui. Dołączony certyfikat jest imienną wieczystą gwarancją dla pierwszego właściciela.
—
This fountain pen was made entirely of sintered alumina. In order to
highlight the preciousness of the ceramics the designers resigned from
the typical threads used to join particular elements. Instead of that
they proposed the natural cork which was inspired by the construction of wooden wind instruments (bassoon, oboe, clarinet). The nib
is made of 18-carat gold and the adorning graphic motif depicts the
abstract version of the letters of the word WILAND. Muki Wiland is put
into a handmade lacquered box closed in a stiff sheer case. It comes
with a certificate which is a personal everlasting guarantee for its first
owner.
68
Pióro wyjątkowo ekskluzywne i eleganckie, wyprodukowane z najwyższej jakości materiałów. Prosta,
delikatna linia nawiązuje do klasycznej formy piór
wiecznych. Zastosowane materiały nadają produktowi szlachetność i niepowtarzalny charakter.
—
Extremely high-class and elegant fountain pen
produced from the materials of the highest quality.
Simple, delicate line refers to the classic form of
fountain pens. Applied materials make the pen
more precious and one of its kind.
Air
lampa biurkowa / desk lamp
Projekt / Design: Jukka Setälä
Dystrybutor / Distributor: Medica 91 Sp.J. Anna Orywał-Barłowska, Marek Barłowski
Marka / Brand: LUXO
Nowoczesny i funkcjonalny design. Połączenie plastiku i metalu.
Ergonomiczne ramię lampy gwarantuje szeroki zasięg (90 cm) oraz
możliwość dogodnego ustawienia źródła światła, które nie zmienia
się wbrew woli użytkownika. Konstrukcja reflektora zapewnia jednolite,
przyjazne dla oczu odbite światło, niepowodujące odblasków.
—
Modern and functional design. The combination of plastic and metal.
Thanks to the 90 cm long ergonomic pipe of the lamp the light can
travel a long distance and the light source can be directed in a way
that it is adjusted to a user's needs. The construction of a reflector
guarantees uniform, eyes-friendly reflected light which doesn't cause
any reflections.
Klasyczna, pantografowa forma odpowiadająca użytkowej funkcji lampy do pracy. Odbłyśnik
o współczesnym wykroju. Funkcjonalna konstrukcja. Łatwe w obsłudze ramię gwarantuje pełną
użyteczność lampy. Dobrze opracowane detale.
—
Classic, pantographic form suitable for applying
the lamp at work. Modern design of a reflector. Functional construction, easy to use pipe of
a lamp guarantees the complete usefulness of
a product. Well devised details.
69
Sfera pracy | Working environment
Simplic
meble biurowe / office furniture
Projekt / Design: Piotr Kuchciński
Producent / Manufacturer: Fabryka Mebli Balma S.A.
W skład systemu wchodzą stoły konferencyjne, pojedyncze i modułowe (w szerokiej gamie kształtów i wymiarów), biurka pracownicze
i gabinetowe oparte na komodach, szafkach lub kontenerach, a także
stoliki kawowe. Bogata oferta materiałów wykończeniowych i akcesoriów pozwala dopasować meble do dowolnych potrzeb funkcjonalnych
i przestrzennych.
—
The system comprises conference tables, single and modular, in a great range of colours and sizes, study and work desks placed on chests of
drawers, cabinets or containers and also coffee tables. Thanks to the
wide offer of interior finishing materials and accessories the furniture
can be adjusted to any functional and space needs.
70
Oryginalna a zarazem klasyczna forma mebli,
eleganckie i precyzyjne wykonanie. Możliwość łączenia poszczególnych modułów o różnych kształtach i wymiarach czyni meble uniwersalnymi.
—
Original and yet classic form of furniture, elegant
and precise workmanship. The possibility to combine the particular modules of different shapes
and sizes.
PSD-30
elektroniczny przełącznik ciśnienia / electronic pressure switch
Projekt / Design: Sabine Schober, Wolfgang Wagner
Producent / Manufacturer: WIKA Polska S.A.
Urządzenie przeznaczone do stosowania w przemyśle. Spełnia trzy
funkcje: presostatu, wyświetlacza cyfrowego i przetwornika ciśnienia.
Trzyprzyciskowa klawiatura daje możliwość konfiguracji bez dodatkowych narzędzi, umożliwia intuicyjną obsługę. Duży wyświetlacz w technologii LED zapewnia łatwy odczyt.
—
The device intended to be used in industry. It performs the functions of
a pressure switch, digital display and pressure convertor. Three-button
keyboard enables a user to configure the device without any additional
equipment and to use it intuitively. Thanks to a large LED display it can
be read easily.
Logicznie zaprojektowany produkt. Prosta, funkcjonalna, dobrze opracowana forma z czytelnym
wyświetlaczem i wygodnym menu. Rozwiązanie
niezależnego interfejsu upraszcza obsługę. Wartością produktu jest łatwość użytkowania. Najwyższa jakość techniczna.
—
Logically designed product. Simple, functional,
well designed form with a legible display and
handy menu. Independent interface makes the
handling easier. The device can be used with ease
which is a big asset. The highest technical quality.
71
Sfera pracy | Working environment
SENSI
krzesła konferencyjne / conference chairs
Projekt / Design: PROFIm Design Team
Producent / Manufacturer: PROFIm Sp. z o.o.
Proste i ergonomiczne krzesła konferencyjne. Siedzisko i oparcie to
jednolita konstrukcja kubełka ze sklejki bukowej. Kolory oklein, zgodnie z trendami: Venge, Zebrano i Brzoza, pozwalają na dopasowanie
do wnętrza w dowolnym stylu. W opcji występują podłokietniki. Możliwość sztaplowania (po 5 szt.) ułatwia magazynowanie. Istnieje też
możliwość łączenia krzeseł w rzędy za pomocą metalowego łącznika
wysuwanego spod siedziska. Kolekcję krzeseł SENSI uzupełniają stoły
w trzech wymiarach.
—
Simple and ergonomic conference chairs. The seat and the back constitute a uniform construction made of beech plywood. The colours of
veneers in accordance with Venge, Zebrano and Brzoza trends make it
possible to adjust the chairs to any type of interior. The option includes
three types of underarms. The chairs can be stacked in fives which
makes the storing easier. It is also possible to join the chairs in rows by
means of a metal connector pulled out from under the seat. The SENSI
chairs collection is accompanied by the tables in three sizes.
72
Eleganckie biurowe krzesło o dopracowanym
detalu. Zaletą jest dodanie podłokietników. Wygodnie wyprofilowane oparcie oraz siedzisko
z podparciem lędźwiowym i zaokrągloną przednią krawędzią. Ergonomiczny i estetyczny mebel.
—
Elegant office chair with a refined detail. Underarms are a big advantage. Comfortably molded
back and seat with loins support and rounded
front edge. Ergonomical and aesthetic furniture.
FORMAT 20R
fotel biurowy / office armchair
Projekt / Design: R&S Activa
Producent / Manufacturer: PROFIm Sp. z o.o.
Najważniejszą zaletą fotela jest komfort długotrwałego siedzenia.
Umożliwiają to ergonomiczne siedzisko i oparcie oraz mechanizm Synchro. Dodatkowym atutem jest możliwość regulacji podparcia lędźwi,
co zapewnia utrzymanie pozycji zdrowej i bezpiecznej dla kręgosłupa.
—
The greatest advantage of this armchair is the comfort of long-lasting
sitting. It is possible thanks to the ergonomic seat and back and the
Synchro mechanism. Another asset is the possibility to regulate the
loins support which guarantees a safe and healthy position for a backbone.
Nowoczesny mebel biurowy o oryginalnej formie.
Bryła kształtowana krzywiznami. Wartością jest ergonomia gwarantowana m.in. przez wyprofilowane oparcie i regulację podparcia lędźwi. Modne,
czyste kolory tapicerki.
—
Modern office furniture in an original form. The
body of a chair is shaped by curves. Ergonomics
guaranteed by a molded back and loins support
regulation constitute a great value of a product.
Great variety of fashionable, pure colours of the
upholstery.
73
Sfera pracy | Working environment
Wacom Cintiq 12 WX
tablet
Projekt / Design: Ziba, kierownik zespołu Omer Kotzer / team director Omer Kotzer
Producent / Manufacturer: Wacom Europe GmbH
Marka / Brand: Wacom
Pierwszy produkt łączący zalety interaktywnych ekranów piórkowych
Cintiq i tradycyjnych tabletów. Jego główną zaletą jest możliwość łatwego przenoszenia. Dzięki niewielkim rozmiarom i ciężarowi 2000 g
to ergonomiczne urządzenie można doskonale zintegrować z istniejącym miejscem pracy. Niewielka grubość specjalnie zaprojektowanego
wyświetlacza pozwala na wygodną obsługę tabletu. Stojak zintegrowany z obudową pozwala na pracę z tabletem w trzech pozycjach:
w odchyleniu pod kątem 25° i 65° (ułatwia oglądanie i ocenę), a także
na płasko (łatwiejsze rysowanie).
—
The first product combining the advantages of interactive Cintiq tablets
and traditional tablets. Its main advantage is that it is handy and portable. Thanks to its slight size and 2000 g weight this ergonomic device
can be perfectly integrated with the work place. The slight thickness of
a display designed specially for this model makes the handling of this
tablet easy and comfortable. The stand integrated with the casing makes it possible to work with the tablet in three positions: you can stand
it upright at 25° and 65° angle (which makes watching and evaluation
easier) or you can work flat on it (for easier drawing).
74
Opracowane jednorodnie wzorniczo narzędzie
dla grafików, łączące zalety tabletu i aktywnego
monitora. Prosta, estetyczna forma. Wartością
produktu jest jego mała waga pozwalająca na
mobilność i poszerzająca możliwości jego użytkowania. Zaawansowana technologia gwarantuje
perfekcję pracy.
—
A tool for graphic artists with a uniform design
and shape. Combines the qualities of a tablet and
an active display. Simple, aesthetic form. Its slight
weight and mobility broadening the possibilities
for a user are a great value of a product. Advanced technology guarantees the perfection of
work.
Microsoft ArcTM Mouse
mysz laserowa / laser mouse
Projekt / Design: Monique Chatterjee
Producent / Manufacturer: Microsoft Polska Sp. z o.o.
Swoboda i styl. Mysz Arc, wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, łączy oryginalny design z technologią laserową. Można ją złożyć,
schować do pokrowca i zabrać… do pracy podczas podróży.
—
Comfort and style. Arc mouse made of high quality plastics combines
original design with laser technology. It can be easily folded, put into
a pouch and taken... to work during a journey.
Interesująca, innowacyjna forma myszy komputerowej. Składana konstrukcja pozwala na znaczne
zmniejszenie wielkości, łącząc wygodę standardowego urządzenia z łatwością przenoszenia. Eleganckie, precyzyjnie opracowane wykończenie.
—
Interesting, innovative form of a computer mouse.
Thanks to its folded construction the size of a mouse can be made much smaller, which combines
the comfort of a standard device with portability.
Elegant, precisely devised workmanship.
75
Kategoria
Sfera publiczna
Category
Public space
W kategorii Sfera publiczna oceniane są produkty z takich dziedzin jak: zdrowie, edukacja, sport, komunikacja; a także stałe i ruchome wyposażenie przestrzeni publicznych, nowe
technologie, zabawki edukacyjne/rehabilitacyjne, sprzęt specjalistyczny i akcesoria, odzież
specjalna, środki transportu publicznego i specjalistycznego.
Nabywcy/użytkownicy: instytucje państwowe, organizacje samorządowe, klienci masowi
(określone społeczności, grupy osób) oraz indywidualni.
Produkty muszą spełniać podwyższone wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania
(określone obowiązującymi przepisami i normami), trwałości, niezawodności i ekonomicznej
eksploatacji, nieuciążliwej dla środowiska. Powinna cechować je adekwatność użytych środków do zamierzonych celów i jednoznaczność koncepcji wizualnej zrozumiałej dla masowych
odbiorców. Oczekiwane wartości dodatkowe to zdolność prowokowania nowych zachowań,
nowego sposobu użytkowania, poprawa jakości życia, a niekiedy odniesienie do tradycji
lokalnych lub narodowych.
Health, education, sports, communication; fixed and movable equipment for public environments, new technologies, educational/rehabilitation toys, specialist equipment and accessories, special needs clothing, public and special transport services.
Purchaser/user: the State, local self-government organizations, mass users (particular societies, groups of people), as well as individual users.
Products of this category have to satisfy the increased requirements of operation safety (defined by the currently valid regulations and standards), reliability, economic and environmentally-friendly operation. They should be characterized by the adequacy of means used to
achieve the desired end, as well as a clear visual concept easy to understand by a mass customer. Expected additional values include the ability to provoke new ways of behaviour and new
methods of use, better life quality, and sometimes reference to local or national tradition.
76
Sfera
publiczna
Public
space
Sfera publiczna | Public space
Toyota iQ
samochód osobowy / passenger car
Projekt / Design: Studio ED square
Dystrybutor / Distributor: Toyota Motor Poland
Marka / Brand: Toyota
Miejski samochód segmentu A, adresowany do młodych użytkowników. Najkrótsze na świecie, produkowane seryjnie auto z czterema
siedzeniami. System foteli 3+1 (z ultracienkimi oparciami) pozwala
pomieścić się trzem osobom dorosłym i dziecku. Dzięki standardowym
dziesięciu poduszkom powietrznym, w tym pierwszemu na świecie airbagowi tylnej szyby, oraz VSC+ (najnowszej wersji systemu stabilizacji
toru jazdy), auto uzyskało pięć gwiazdek w teście zderzeniowym EuroNCAP. iQ to również auto proekologiczne, z niską emisją CO2
(99 g/km) i niewielkim zużyciem paliwa (średnio 4,3 l/100 km).
—
Urban A-Segment car addressed to young users. The shortest in the
world, mass produced car with four seats. With its 3+1seat system
(with ultra-thin backrests) it can seat three adults and one child. Owing
to the VSC+ (the newest version of the electronic stability program)
and the standard ten airbags including the first in the world rear window airbag the car has been awarded the maximum five-star safety
rating in EuroNCAP car safety performance assessment programme.
IQ is also a pro-ecological car with a low 99 g/km CO2 emission and
small fuel consumption (on average 4,3 l/100 km).
78
Nowe, proekologiczne podejście do miejskiego
samochodu. Konstrukcja wychodzi naprzeciw
realiom jazdy we współczesnym mieście – minimalne gabaryty dla czteroosobowego auta i duża
zwrotność. Szczególną wartością jest mała emisja
CO2. Dynamiczna, ciekawa bryła.
—
New, pro-ecological approach to an urban car.
Its construction lives up to the realities of driving in
a modern city – minimal size for a four-person car
and large manoeuvrability. Low CO2 emission is
a special value. Dynamic, interesting shape.
ZIRslim
sygnalizator drogowy / traffic signal light
Projekt / Design: Michał Latko, Leszek Czerwiński, Rafał Malesa
Producent / Manufacturer: Zakład Inżynierii Ruchu W. Sylwestrzak i S-ka, Sp.J.
Prosty design. Obudowa z poliwęglanu najwyższej jakości. Waga
zredukowana o ponad 20 proc. w stosunku do produktów konkurencyjnych. Duża odporność na wibracje i uderzenia oraz na niekorzystne warunki atmosferyczne. Konstrukcja pozwala na szybką wymianę
poszczególnych elementów i ich wielokrotny montaż i demontaż.
—
Simple design. Casing made of the finest quality polycarbonate. Weight reduced by over 20 % in relation to its competitive products. Large
resistance to vibrations and unfavourable weather conditions and antishock system. Owing to its construction its parts can be easily changed,
assembled and disassembled.
Prosta, czysta forma dobrze odpowiada użytkowej
funkcji. Produkt zaawansowany technologicznie,
z wytrzymałych materiałów, wykorzystujący energooszczędne światło LED. Lekki i łatwy w montażu i obsłudze. Wartością jest wprowadzenie
dobrego, estetycznego wzornictwa do branży
sygnalizatorów.
—
Simple, pure form harmonizing with the applied
function of a traffic signal light. Product technologically advanced, made of durable materials,
with the use of the energy saving LED light. Light
and easy to install and use. Introducing good and
aesthetic design in this branch is a great value.
79
Sfera publiczna | Public space
S.A.M. RE-VOLT
miejski pojazd elektryczny / urban electric vehicle
Projekt / Design: Heiko Stahl, Marc Frehner, Stanislav Szadkowski, Bartłomiej Kras,
Krzysztof Kołodziejek
Producent / Manufacturer: Impact Automotive Technologies Sp. z o.o.
Marka / Brand: S.A.M. RE-VOLT
Mikrosamochód – tylko kierowca + pasażer. Napędzany energią
elektryczną – nie emituje spalin ani hałasu. Ekonomiczny – koszt przejechania 100 km to ok. 3 zł. Serwis zredukowany do minimum – brak
sprzęgła, skrzyni biegów, filtra oleju, oleju w ogóle. Superekologiczny
– zerowa emisja CO2. Ładowany z najzwyklejszego gniazdka domowego 230 V.
—
Microcar – only a driver + a passenger. Driven by electric energy – it
doesn't emit either exhaust fumes or noise. Economical – the cost of
driving 100km is about 3 zł. Service reduced to the minimum – no
clutch, no gear-box, no oil filter, no oil at all. Super-ecological – zero
CO2 emission. Charged from an ordinary home 230 V socket.
80
Odważna propozycja, alternatywa dla współczesnej motoryzacji. Projekt realizujący najnowsze
światowe trendy proekologiczne. Przykład wzornictwa kreującego społeczne zachowania i styl
życia. Proporcjonalna bryła, ale kontrowersyjne
detale: reflektory, błotniki.
—
Bald proposition which is an alternative to a modern motorization. Project realizing the latest
global pro-ecological trends. An example of
a design creating social behaviours and lifestyles.
Proportional shape, but controversial details: reflectors, wings.
Dyson Airblade model AB03
suszarka do rąk / hand dryer and dryer
Projekt / Design: Zespół projektowy Dyson / Dyson design team
Dystrybutor / Distributor: AGED Sp. z o.o.
Marka / Brand: Dyson AirbladeTM
Najszybsza, najbardziej higieniczna suszarka, która dzięki opatentowanej technologii suszy dłonie w ciągu zaledwie 10 sekund. Napędzana cyfrowym, energooszczędnym silnikiem Dyson Digital Motor
dosłownie ściąga wodę z dłoni – działa jak wycieraczka samochodowa. Kierowane na ręce powietrze jest w 99,9 proc. pozbawione bakterii dzięki filtrowi HEPA H12 typu Lifetime wzbogaconemu o powłoki
antybakteryjne.
—
The quickest, the most hygienic dryer which dries hands within just
10 seconds thanks to its patented technology. Driven by digital, energy-saving Dyson Digital Motor engine it literally takes water off hands
– it works like a car wiper. The air directed at hands is in 99,9 % free
from bacteria thanks to the Lifetime HEPA H12 filter enriched by antibacteria layers.
Nowe, interesujące podejście do projektowania
suszarek do rąk: innowacyjne rozwiązanie pozwala zaoszczędzić znaczną część energii. Prosta
forma ułatwia utrzymanie czystości. Kontrowersyjny pod względem antyseptyczności bliski kontakt
urządzenia z dłońmi.
—
New, interesting approach to designing hand dryers: innovative solution helps to save a considerably big amount of energy. Simple form which
helps to keep the device clean. Controversially
antiseptic and close contact with hands.
81
Sfera publiczna | Public space
E6ACT DRAGON
lokomotywa elektryczna / electric locomotive
Projekt / Design: ZNLE S.A., EC Engineering, Instytut Elektrotechniki w Warszawie, pod kier.
inż. Wojciecha Kochanowskiego / ZNLE S.A., EC Engineering, The Institute of Electrical Engineering
in Warsaw, under the guidance of M. Sc. Eng. Wojciech Kochanowski
Producent / Manufacturer: Zakłady Naprawcze Lokomotyw Elektrycznych S.A.
Jest to pierwsza, od lat 80. XX wieku, lokomotywa elektryczna polskiej produkcji (ostatnią była EP09). Przeznaczona na polski rynek,
do przewozu ciężkich towarów: węgla, stali, piasku – do 4 tys. ton.
Wyposażona w sterowanie mikroprocesorowe i asynchroniczny napęd
– 6 silników o łącznej mocy 5 MV. Tańsza od swych zachodnioeuropejskich odpowiedników, ale nieustępująca im pod względem technologicznym. Zadbano także o komfort pracy i bezpieczeństwo maszynisty
i do minimum ograniczono niekorzystne oddziaływanie lokomotywy
na środowisko naturalne.
—
This is the first Polish electric locomotive since the 80s of the 20th century (the last one was EP09). It is intended for use on the Polish market
to transport heavy goods: coal, steel, sand – up to 4 thousand tons.
Equipped with microprocessor control and asynchronous drive – 6 engines with the total 5 MV engine horsepower. Cheaper than its Western
European equivalents but maintain the very same level of technological advancement. What was also taken into account was the comfort
of work and the safety of an engine driver. The unfavourable influence
of a locomotive over the environment was reduced to the minimum.
82
Nowoczesna lokomotywa o zaawansowanej technologicznie konstrukcji. Prosta, geometryczna
forma i ciekawie opracowana kolorystyka nadają
jej nowoczesny, estetyczny wygląd. Spójność formy ograniczają rywalizujące w jednej bryle walory
siły i szybkości.
—
Modern locomotive with technologically advanced construction. Simple, geometrical form
and finely devised colouring give it modern and
aesthetic looks. The cohesion of a form is limited
by the qualities of power and speed competing in
one shape.
IQ Star STELLA
belka chłodząca / chilled beam
Projekt / Design: Hardy Johansson
Dystrybutor / Distributor: Flakt Bovent Sp. z o.o.
Marka / Brand: Fläkt Woods
IQ Star Stella to wielozadaniowy system belek chłodzących, stosowany
do wentylacji, chłodzenia i ogrzewania lub klimatyzacji pomieszczeń
zamkniętych. Przeznaczony do montowania na suficie. Wyposażony
m.in. w funkcje kontroli energii, sterowania mocą i kierunkiem nawiewu. Wygląd zewnętrzny (kolor, wymiary) można dopasować do indywidualnych potrzeb użytkownika.
—
IQ Star Stella is a multitasking chilled beams system used to ventilate,
chill and heat or air-condition enclosed spaces. It is intended to be installed on the ceiling. Equipped among others with the energy control,
power and ventilation course control functions. The exterior (colour,
size) can be adjusted to the individual needs of a user.
Wyjątkowa efektywność urządzenia, nowoczesne
wzornictwo. System modułowy i zastosowane rozwiązania technologiczne pozwalają na optymalne
dostosowanie do różnego rodzaju pomieszczeń.
—
The unique effectiveness of a device, modern
design. Modular system and applied technological solutions make it possible to adjust the beam
to different types of rooms.
83
Sfera publiczna | Public space
ELiS DUO
kurtyno-nagrzewnica / air curtain heater
Projekt / Design: Studio 1:1, kier. / leader: Jarosław Szymański, zespół / team: Artur Jankowski,
Piotr Wierczyński
Producent / Manufacturer: FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp.J.
Kurtyno-nagrzewnica to dwa niezależne moduły zabudowane w jednym urządzeniu. Zamontowane przy wejściu lub przy oknie, tworzy
ono barierę uniemożliwiającą utratę ciepłego powietrza z wewnątrz,
a jednocześnie ogrzewa pomieszczenie. ELiS DUO wpisuje się w światową ideę 3R: reduce (zminimalizowanie zużycia materiałów i energii),
recycle i reuse (wykorzystanie tworzyw sztucznych do produkcji wielu
podzespołów pozwala na powtórne ich wykorzystanie do wytworzenia
nowych elementów).
—
Curtain heater comprises two independent modules built in one device. When installed at the entry or a window it creates the barrier
preventing from the loss of warm air from the inside and at the same
time it heats the room. ELiS DUO follows the 3R global idea: reduce
(minimizing the use of materials and energy), recycle and reuse (using
the plastics in the production of many subassemblies allows to reuse
them in order to create new elements).
84
Produkt innowacyjny, wielofunkcyjny, pozwalający
oszczędzać energię. Oryginalna forma – lekka
optycznie dzięki nadaniu eliptycznego kształtu
– estetyzuje użytkowy sprzęt i nadaje mu nowoczesny wygląd.
—
Innovative, multifunctional and energy saving
product. Its original form – optically light owing
to the eliptical shape – aesthetizes this utilitarian
device and gives it modern looks.
Subway
stojak na prasę i foldery reklamowe / newspaper and brochure stand
Projekt / Design: Thomas Bernstarnd
Dystrybutor / Distributor: Kinnarps Polska Sp. z o.o.
Marka / Brand: Kinnarps
Forma nawiązuje do miejskiego słupa ogłoszeniowego. Obiekt przyciąga uwagę, dzięki czemu dobrze wypełnia swoją rolę – ekspozytora
prasy albo materiałów reklamowch i informacyjnych w różnych typach
przestrzeni publicznej: biurach, bibliotekach, galeriach, teatrach,
innych placówkach kulturalnych. We wnętrzach mieszkalnych typu loft
może służyć jako gazetownik. Betonowa podstawa gwarantuje stabilność, a wymiana materiałów przytrzymywanych wokół stalowego walca
za pomocą gumowej taśmy jest banalnie prosta. Cylindryczny kształt
zapewnia dostęp ze wszystkich stron. Dostępny w dwóch wariantach
kolorystycznych (czerń i biel), pięciu wysokościach, w wersji wolno stojącej lub montowanej do ściany.
—
The form refers to a public bill-post. The object attracts attention and
thus it serves its purpose – the exposer of press or advertising and informational brochures in different types of public space: offices, libraries,
theatres and other cultural institutions. In loft type of interior it can
serve as a newspaper stand. The concrete base guarantees stability
and the replacement of the materials held around the steel cylinder by
means of a rubber tape is extremely easy. Thanks to the cylindrical shape it is accessible from every side. Available in two colours (black and
white), 5 heights, in a free-standing position or installed to a wall.
Udany przykład przenikania się stref miejskiej,
publicznej i prywatnej, pracy i domu. Uniwersalna,
cylindryczna forma w białym lub czarnym kolorze
nadaje się do każdego wnętrza.
—
Fine example of how the urban, public and private zones intermingle, how the home and work
environments unite. Universal, cylindric form, white or black, fits perfectly into any type of interior.
85
Sfera publiczna | Public space
Delphia 47
jacht żaglowy kategorii A / A-category sailing yacht
Projekt / Design: Andrzej Skrzat
Producent / Manufacturer: Delphia Yachts Kot Sp.J.
Sprawny i dzielny jacht morski. O prostej, eleganckiej sylwetce.
W projektowaniu wnętrza kabiny i kokpitu priorytetem były zasady
ergonomii.
—
Seaworthy and brave sea yacht. With simple and elegant shape. The
rules of ergonomics were the priority when designing the interior of
a cabin and cockpit.
86
Wzornictwo jachtowe na wysokim poziomie.
Nowoczesna, ale nawiązująca do klasycznych
jachtów forma. Dobrze zaprojektowane, estetyczne wnętrze i detale. Zaawansowane technicznie
rozwiązania zwiększające łatwość i komfort użytkowania. Racjonalne wykorzystanie przestrzeni.
—
Yacht design on excellent level. Modern but referring to classic yacht forms. Well designed, aesthetic interior and details. Technologically advanced
solutions enhancing the simplicity and comfort
of the use. Reasonable area utilization.
WR
DR
DW
DW
2
87
Kategoria
Sfera usług
Category
Services
W kategorii Sfera usług monitorowane i oceniane są usługi konsumpcyjne – branże usług
finansowych, marketingowych, informatycznych, ogólnospołecznych, informacyjnych, kulturalnych i non-profit.
Odbiorcy: indywidualni (osoby prywatne, rodziny), przedstawiciele firm (właściciele, pełnomocnicy), a także obcokrajowcy.
„Usługa jest czynnością lub ciągiem czynności o mniej lub bardziej niematerialnym charakterze, która zazwyczaj, ale niekoniecznie, ma miejsce podczas kontaktów pomiędzy klientem
i usługodawcą lub urządzeniami technicznymi lub dobrami lub/i systemami” – tak definiuje
ją Christian Grönroos, największy obecnie autorytet z dziedziny nauki o usługach. Usługi
nie przyczyniają się bezpośrednio do tworzenia nowych dóbr, ale świadczone są odpłatnie
przez podmioty gospodarki narodowej. Zadaniem usług jest zaspokajanie potrzeb i rozwiązywanie problemów klientów, szczególnie ważna jest więc w ich ocenie perspektywa klienta
i jego doświadczenia z daną usługą (user experience), czyli imperatyw nadrzędności korzyści
nabywcy. Dobrze zaprojektowana usługa to taka, która prezentuje się w sposób atrakcyjny
dla użytkownika, jest funkcjonalna, ergonomiczna, użyteczna, a korzystanie z niej sprawia
przyjemność i daje satysfakcję. Dynamiczny rozwój technologii cyfrowych sprawia, że sieć
Internetu staje się miejscem świadczenia coraz większej liczby usług, ale choć miejscem
interakcji między usługodawcą a usługobiorcą staje się interfejs oprogramowania, zasady
dobrego wzornictwa, ukierunkowane na systemowe projektowanie pozytywnych doświadczeń
klienta pozostają niezmienne.
In the Services category we monitor and evaluate consumer services – the branches of financial, marketing, IT, social, informative, cultural and non-profit services.
Recipients: individuals (private persons, families), company representatives (owners, authorized persons) and foreigners.
“A service is an activity or a series of activities with more or less immaterial character which
usually, but not necessarily, takes place during the contacts between a client and a service
provider or technical devices or goods or/and systems” – this is how Christian Grönroos defines it – currently the greatest authority on service science. Services do not contribute directly
to producing new goods but they are provided for a fee by the entities of the national economy. The main function of services is to fulfill the needs and solve the problems of customers
therefore a customer’s perspective and experience with particular service (user experience)
– in other words the imperative of the superiority of the purchaser’s benefits – is essential in
the evaluation of the services. Well designed service must be attractive to a user, functional,
ergonomic, useful, pleasing and satisfactory. The dynamic development of digital technologies makes the Internet the place of providing more and more services and even though
it is a software interface that is the place of the interaction between a service provider and
a client, the rules of good design directed at the system designing of a customer’s positive
experiences stay the same.
88
Sfera usług
Services
Sfera usług | Services
Interaktywny Plan Cmentarza / Interactive Plan of a Cemetery
Projekt / Design: Marcin Fedorowicz, Krzysztof Lizut
Usługodawca / Service provider: Planfirm.pl Krzysztofa Piotrowska
iCmentarz.pl oferuje nowoczesne oprogramowanie do tworzenia
i zarządzania wirtualnymi cmentarzami. Pozwala m.in. na: szybkie
znalezienie grobu na cmentarzu, publikację płatnych ogłoszeń
(np. zakładów kamieniarskich), zlecanie zarządcy przez rodzinę zmarłego sprzątania grobu (rodzina mieszkająca np. poza granicami kraju
widzi stan grobu, uwagi), zapalenia przez internautę wirtualnej świeczki, inwentaryzację zasobów.
—
iCmentarz.pl offers modern software enabling the creation and management of virtual cemeteries. It enables among others to quickly
find a grave at the cemetery, place a paid advertisement (eg. of stone
works), carry out the stocktaking, light the virtual candle by an internaut and it also makes it possible for the families of the dead to commission the administrator to clean a grave.
90
Nowoczesna usługa dotycząca ważnej i potrzebnej dziedziny, która najczęściej jest tematem tabu.
Przydatna przede wszystkim zarządcom cmentarzy
i współpracującym firmom, ale także osobom
prywatnym.
—
Modern service concerning important and muchneeded realm which is generally a taboo subject.
Most of all, it is useful to the administrators of
cemeteries and the collaborating companies, but
also to private persons.
Pakamera.pl
portal zrzeszający i promujący artystów / portal uniting and promoting artists
Projekt / Design: Julita i Mateusz Wojczakowscy
Usługodawca / Service provider: Conceptia Mateusz Wojaczkowski
Polski handmade w sieci. Pakamera artystyczna to nowatorski pomysł
na miejsce, w którym twórcy mają szansę zaprezentować swoje pomysły. Istnieje od 2006 roku. W chwili obecnej współpracuje z ponad
550 artystami i projektantami z całego kraju.
—
Polish handmade on the Web. Artistic Pakamera is an innovative idea
for the place in which artists have the opportunity to present their ideas. It has existed since 2006. At present it collaborates with over 550
artists and designers from all over the country.
Dobrze zaprojektowana usługa. Serwis internetowy pozwala na zawieranie handlowych kontaktów
– między klientami poszukującymi oryginalnych
przedmiotów a artystami – trudnych do osiągnięcia
w inny sposób. Jasny, wygodny system organizacji sprzedaży i kupna, czytelna strona internetowa,
za pomocą której dokonuje się zakupów.
—
Well designed service. This Internet portal enables the customers searching for original products
which are usually very hard to get in any other
way to do business with different artists. Concise
and convenient trading system, legible website by
means of which you do the shopping.
91
Sfera usług | Services
Osobista stylizacja / Personal stylization
Projekt / Design: Monika Jurczyk
Usługodawca / Service provider: Monika Jurczyk Osa Osobista Stylistka
Usługa skierowana jest do osób świadomych wagi wizerunku, ale nieznających zasad jego kreowania, chcących wyglądać dobrze, ale niedysponujących czasem, żeby ten cel osiągnąć, zagubionych w dużej
ofercie sklepów odzieżowych. Stylistka towarzyszy klientowi podczas
zakupów odzieżowych, pomaga wybrać najodpowiedniejsze dla niego
kolory i fasony. Jest miłym, ale szczerym przyjacielem, jednak jej wizja
musi być dostosowana do stylu życia i potrzeb klienta.
—
The service is directed at the people aware of the importance of the
image but not knowing the rules of its creation. It is for those who want
to look good but who don't have enough free time to achieve this aim
and get confused when it comes to choosing from the great variety of
clothes shops. The service includes accompanying the clients during
the shopping for clothes, choosing the colours and shapes which are
most suitable for them. It differs from the fashion stylization in a way
that here what matters the most is the client's frame of mind. The stylist
during such shopping is your nice, but honest friend whose vision must
be adjusted to your lifestyle and needs.
92
Rozbudowana oferta zawiera różne typy usług
w zakresie osobistej stylizacji, dostosowane do
złożonych potrzeb różnych odbiorców. Usługa
spersonalizowana. Jej wadami są: brak systemu
referencji, niszowa oferta usługi, trudna ocena
kompetencji dostawcy.
—
This extended offer includes different types of services within the frames of personal stylization which
are adjusted to the complex needs of different recipients. Personalized service. Its drawbacks are:
no system of references, niche offer of service, difficult evaluation of a provider's competence.
n – telewizja nowej generacji / n – new generation television
Projekt / Design: Piotr Zygo (2007), Olga Korolec (2008-2010)
Usługodawca / Service provider: ITI Neovision Sp. z o.o.
Polska platforma dostarczająca abonentom pełen wachlarz usług
nowoczesnej telewizji cyfrowej: ponad 80 polskojęzycznych kanałów
TV, w tym 18 w HD, setki kanałów FTA, rozbudowana wypożyczalnia
VOD, nowatorski PVR, przejrzyste EPG, nRadio, dedykowane serwisy
internetowe, gry w HD, możliwość zakupu tylko tych pakietów tematycznych, które chce się oglądać.
—
Polish platform providing its subscribers with the whole range of modern digital television services: over 80 Polish tv channels 18 of which
are in HD, hundreds of FTA channels, expanded VOD rental services,
innovative PVR, clear and concise EPG, nRadio, dedicated internet
services, HD games, possibility to buy only those topic packages which
you want to watch.
Czytelna, łatwa obsługa, duże portfolio usług
telewizyjnych. Możliwość personalizacji, poprzez
wybór pakietów tematycznych. Intuicyjna nawigacja w narzędziu sprzedaży. Rozwiązanie kreujące
nowy sposób użytkowania telewizji i poszerzające
jej możliwości.
—
Concise and easy to use service, large portfolio
of TV services. The possibility of personalization
thanks to a variety of topic packages. Intuitive navigation in the sales tool. Solution creating a new
way of using TV and broadening its abilities.
93
Sfera usług | Services
Fotoboardy / Photoboards
nowoczesne formy ekspozycji zdjęć / modern forms of photos display
Projekt / Design: Jakub Kuran, Krzysztof Wylot
Usługodawca / Service provider: QPrint Sp. z o.o.
Fotoboardy, czyli wielkie powiększenia zdjęć, są bardzo teraz modną,
niestandardową dekoracją wnętrz, a także doskonałym pomysłem
na prezent. www.fotoboard.pl to prosty, intuicyjny serwis do zamawiania powiększeń zdjęć wykonanych aparatem cyfrowym.
—
Photoboards which are big photo enlargements are much in fashion
now, non-standard interior decoration which can be a fabulous idea
for a gift. www.fotoboard.pl is a simple, intuitive service where you can
order photo enlargements made by means of a digital camera.
94
Kompleksowa usługa ułatwiająca zamawianie
wydruku i oprawy zdjęć. Czytelny, łatwy w obsłudze system przygotowania zdjęcia i zamawiania
fotoboardu on-line upraszcza proces, pozwalając
użytkownikowi szybko otrzymać gotowy produkt.
—
Comprehensive service which makes ordering of
the printout and photo frames easier. Coherent
and easy to use online system of preparing a photo and ordering a photoboard simplifies the process and allows a user to quickly receive a ready
product.
Bank pomysłów Banku Zachodniego WBK / Bank Zachodni WBK bank of ideas
Projekt / Design: Bank Zachodni WBK S.A., zespół / team: Katarzyna Prus-Malinowska (szef / leader),
Miłosz Brakoniecki, Przemysław Doroz; Netguru: Adam Zygadlewicz, Wiktor Schmidt
Usługodawca / Service provider: Bank Zachodni WBK S.A.
Usługa pozwala klientom Banku Zachodniego WBK na zgłaszanie,
ocenianie i komentowanie pomysłów na poprawę funkcjonowania
Banku. Najlepsze pomysły są konsultowane i w miarę możliwości
wdrażane, a ich autorzy nagradzani. Klienci mają więc realny wpływ
na kształtowanie oferty.
—
The service enables the customers of Bank Zachodni WBK to submit,
assess and comment on ideas for the improvement of functioning of
the Bank. The best ideas are being consulted and as far as possible
implemented and their authors awarded. Thus the clients have the real
influence over forming the offer.
Dobra praktyka otwartości na propozycje użytkowników, świadcząca o dążeniu do jak najlepszych
rozwiązań. Usługa czytelna i prosta w obsłudze,
dobrze zaprojektowana.
—
Good practice of the openness to the users'
propositions which shows striving for the best
solutions. Concise and easy to use service, well
designed.
95
Sfera usług | Services
System identyfikacji wizualnej CH Galeria Malta w Poznaniu /
System of visual identification CH Malta Gallery in Poznań
Projekt / Design: Studio Diagram, kierownik / director: Michał Cierkosz
Usługodawca / Service provider: NEINVER Polska Sp. z o.o.
Punktem wyjścia dla prac projektowych nad systemem identyfikacji
Galerii Malta był logotyp marki. System jest jego logicznym, konsekwentnym rozwinięciem. Składają się na niego: oznakowania miejsc
typowych dla centrów handlowych (wejścia, wyjścia, toalety, pokoje
dla matek z dziećmi, pomieszczenia ochrony, biuro administracji, schody, windy, bankomaty, parkingi etc.), drogowskazy, plany Galerii.
—
The starting point for design works on the identification system of the
Malta Gallery was the logotype of the brand. The system is its logical,
consistent expansion. It includes: marking of the typical places in the
shopping malls (entrances, exits, toilets, rooms for mothers with babies,
rooms for security, administration office, stairs, lifts, cash points, car
parks etc.), signposts, plans of the Gallery.
96
Czytelny, dobrze zaprojektowany system identyfikacji. Prostota i przejrzystość gwarantują skuteczne spełnianie funkcji informacyjnej. Umiejętnie
zastosowane rozwiązania graficznie i kolorystyczne ułatwiają intuicyjny, szybki odczyt informacji,
wpasowując się jednocześnie we wnętrze Galerii.
—
Coherent, well designed identification system.
Simplicity and clarity guarantee the effective performance of informational function. Finely applied colour and graphics solutions merge into
the interior of the Gallery and allow to quickly
and intuitively read the information.
SOS/INFO
kompaktowa stacja publicznego systemu wzywania pomocy i informacji / compact station of the public
system of calling for help and information
Projekt / Design: Jerzy Maciejowski (obudowa stacji / station casing), Adam Gregorczyk (projekt
układu scalonego i jego funkcji, wraz z komunikacją systemową / design of the integrated circuit and
its functions together with the system communication), Tomasz Samiński (konfiguracja i wdrożenie
systemu elektronicznego wraz z telekomunikacją / configuration and implementation of the electronic
system together with its telecommunication)
Usługodawca / Service provider: Novatel Sp. z o.o.
(Producent obudowy SOS/INFO: firma Zano / Producer of the SOS/INFO casing: Zano company)
Stacja SOS/INFO to zewnętrzny, ogólnodostępny element systemu
wzywania pomocy i informacji publicznej. Jest łatwo dostrzegalna
i rozpoznawalna w infrastrukturze miejskiej oraz czytelnie oznakowana, co umożliwia natychmiastowe i intuicyjne użycie przez przechodnia.
Jest też pogodo- i wandaloodporna (panel frontowy ze stali nierdzewnej o grubości 4 mm), przystosowana do użytku przez osoby niepełnosprawne. Przyciśnięcie odpowiedniego klawisza łączy z operatorem
systemu. Urządzenie może stanowić uzupełnienie systemu monitoringu wizyjnego miast i obszarów publicznych o funkcję głosową (po
połączeniu z operatorem najbliższa kamera obraca się i pokazuje
obraz stacji).
—
SOS/INFO station is an external, open for general use element of the
system of calling for help and public information. It is easily noticeable
and recognizable in urban infrastructure and legibly marked which
makes it possible for a pedestrian to use it immediately and intuitively.
It is also weather and vandal-proof (front panel made of 4 mm thick
stainless steel), adjusted to the use by the disabled. Pressing the appropriate key puts you through to the system operator. This device can
supplement the system of the visional monitoring of cities and public
areas with the vocal function (after the connection with an operator the
nearest camera turns round and shows the picture of the station).
Dobrze zaprojektowana usługa podejmująca
ważny problem udostępniania informacji w przestrzeni publicznej i zapewnienia bezpieczeństwa.
Bardzo ciekawe rozwiązanie systemu. Urządzenie
dostarczające usługę jest ogólnodostępne, proste w użyciu, łatwo wyróżniające się w przestrzeni
miejskiej.
—
Well designed service dealing with important
problem of making the information accessible in
public space and guaranteeing safety. Very interesting solution of a system. The device providing
a service is widely available, easy to use and easily distinguished in urban space.
97
Sfera usług | Services
iBRE
Internetowy System Bankowości Korporacyjnej / Internet System of Corporate Banking
Projekt / Design: Zespół BRE Bank / BRE Bank team, współpraca / cooperation: AMG.net
Usługodawca / Service provider: BRE Bank S.A.
iBRE to internetowa platforma bankowości elektronicznej, udostępniająca wiele produktów i usług bankowych za pomocą jednego kanału
dostępu. Spełnia wymagania zarówno wielkich korporacji, jak i małych i średnich przedsiębiorstw oraz indywidualnych klientów, korzystających z usług Private Banking. Modułowa budowa platformy zapewnia klientom możliwość aktywnego zarządzania środkami finansowymi
w oparciu o dostęp on-line do aktualnych informacji rynkowych i szeroki wachlarz funkcji transakcyjnych.
—
iBRE is the internet electronic banking platform which gives the access
to many bank services and products by means of one access channel.
It has been designed to meet the requirements of both big corporations and small and medium-size enterprises as well as individual
clients using the Private Banking services. The modular structure of
the platforms gives the clients the possibility to actively manage the
financial means on the basis of the online access to current market
information and wide range of the transactional functions.
98
Usługa ułatwiająca zarządzanie środkami finansowymi poprzez skupienie wielu produktów i usług
w jednym miejscu. Pozwala na kompleksową
obsługę klienta. Wartością projektu jest dostosowanie do potrzeb różnych klientów (różnej wielkości firm).
—
Service facilitating the management of financial
means through gathering many products and
services in one place. Comprehensive service of
a customer. The adjustment to different needs of
different customers is a great value.
WR
DR
DW
DW
2
99
Indeks producentów, dystrybutorów i usługodawców /
Index of manufacturers, distributors and services providers
PRODUCENCI / MANUFACTURERS
ADIDAS POLAND
Al. Jerozolimskie 174
02-486 Warszawa
www.adidas.pl
55 | ADIDAS RESPONSE CUSHION 17 buty do biegania
AMICA WRONKI S.A.
ul. Mickiewicza 52
64-510 Wronki
www.amica.com.pl
39 | KUBIK FILCOWY mobilny mebel wielofunkcyjny
EMPORIA TELECOM
ul. Domaniewska 39a (wejście A)
02-672 Warszawa
www.emporia.eu
52 | EMPORIA TALK PREMIUM telefon dla osób starszych
20 | KI3011 NOBLIS czajnik elektryczny
25 | AMG 20E80GB kuchenka mikrofalowa
26 | INARI PI 6511 SF płyta indukcyjna
FABRYKA MEBLI BALMA S.A.
ul. Poznańska 167
62-080 Tarnowo Podgórne
www.balma.com.pl
BALMA DESIGN Ryszard Balcerkiewicz
ul. Poznańska 167
62-080 Tarnowo Podgórne
www.noti.pl
70 | SIMPLIC meble biurowe
37 | COMMA krzesło
BLACK & DECKER Sp. z o.o.
ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa
www.blackanddecker.pl
48 | AUTOSELECT TM wkrętak akumulatorowy
COULISSE B.V.
ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa
www.coulisse.pl, www.coulisse.nl
64 | ROLETA z tkaniny typu screen
46 | PANEL TRACK panelowe przesłony okienne
DEANTE ANTCZAK Sp.J.
al. Kościuszki 3, 90-418 Łódź
www.deante.pl
29 | INDUSTRIO panel natryskowy
DE'LONGHI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa
www.delonghi.pl
100
EMOCJA
ul. Serbska 13, 64-920 Piła
www.emocja.com.pl
FAGOR MASTERCOOK S.A.
ul. Żmigrodzka 143, 51-130 Wrocław
www.mastercook.pl
51 | PTDE-136 DOSE pralka
FLOWAIR
ul. Chwaszczyńska 133a
81-571 Gdynia
www.flowair.pl
84 | ELIS DUO kurtyno-nagrzewnica
GLOBALDOM Sp. z o.o.
ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa
www.decorador.pl
40 | FOLK TREE kolekcja tekstyliów
HANSGROHE Sp. z o.o.
ul. Sowia 12
62-080 Tarnowo Podgórne
www.hansgrohe.pl
30 | AXOR URQUIOLA wanna
32 | AXOR STARCK SHOWER COLLECTION kolekcja prysznicowa
33 | PURAVIDA bateria umywalkowa
HEWLETT-PACKARD
ul. Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa
22 | ECO 310 ekspres wysokociśnieniowy z linii Icona
23 | CTO 2003 toster elektryczny z linii Icona
67 | HP MINI 210 VIVIENNE TAM netbook
DELPHIA YACHTS KOT Sp.J.
ul. Żurawia 6/12
00-503 Warszawa
www.delphiayachts.pl
IMPACT AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19
05-800 Pruszków
www.imotive.pl, www.re-volt.com.pl
86 | DELPHIA 47 jacht żaglowy kategorii A
80 | S.A.M. RE-VOLT miejski pojazd elektryczny
DESIGNLAB Magdalena Czapiewska
ul. Bzowa 9A
02-708 Warszawa
www.designlab.com.pl
IMPERIUM SZKŁA
ul. Czarny Dwór 14/5
80-365 Gdańsk
www.imperiumszkla.pl
44 | O! pachnąca osłona na żarówkę
66 | SEFAR ARCHITECTURE VISION ściany stałe i mobilne
INTERDREX Sp. z o.o.
ul. Bieszkowice 45
84-206 Nowy Dwór Wejherowski
www.interdoor.pl
TERMA TECHNOLOGIE
ul. Czaple 100
80-298 Gdańsk
www.termatechnologie.com
45 | BOLZANO 9 GLOSSA drzwi wewnętrzne
58 | KTX 4 grzałka do grzejników
JAN SMAGA
ul. Krasińskiego 10/154
01-615 Warszawa
www.wiland.eu
WACOM EUROPE GmbH
Europark Fichtenhain A9
D-47807 Krefeld, Niemcy
www.wacom.eu
68 | WILAND MUKI pióro wieczne
74 | WACOM CINTIQ 12 WX tablet
JOANNA RUSIN
ul. Poprzeczna 15B/64
97-300 Piotrków Trybunalski
www.joannarusin.com
WIKA POLSKA S.A.
ul. Łęgska 29/35
87-800 Włocławek
www.wikapolska.pl
42 | PASANKA dywan
71 | PSD-30 elektroniczny przełącznik ciśnienia
MARMORIN Sp. z o.o.
Starkowo 20, 64-234 Przemęt
VAN STOCKUM BRAM BYMORRITZ
ul. Ruska 46/9
50-079 Wrocław
www.bymorritz.com
34 | TATOO umywalka
MICROSOFT POLSKA Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195a
02-222 Warszawa
www.microsoft.com/pl/PL/default.aspx
75 | MICROSOFT ARC TM MOUSE mysz laserowa
POSNET POLSKA S.A.
ul. Municypalna 33
02-281 Warszawa
www.posnet.com
62 | THERMAL HS drukarka fiskalna
63 | BINGO HS kasa fiskalna
PROFIm Sp. z o.o.
ul. Górnicza 8, 62-700 Turek
www.profim.pl
72 | SENSI krzesła konferencyjne
73 | FORMAT 20R fotel biurowy
ROCA POLSKA
ul. Wyczółkowskiego 20
44-109 Gliwice
www.roca.pl
31 | W+W umywalka i toaleta w jednym
SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS INT. AB S.A.
Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa
www.sonyericsson.pl
53 | SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI telefon komórkowy
SPLAST Sp. z o.o.
ul. Łukaszewicza 43, 38-460 Jedlicze
www.splast.com.pl
43 | OLIVE lampa sufitowa
VIESSMANN Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
www.viessmann.pl
57 | VITOTRONIC regulator w kotłach kondensacyjnych
i pompach ciepła
VOX INDUSTRIE S.A.
ul. Gnieźnieńska 26/28
Janikowo k. Poznania
62-006 Kobylnica
www.meble.vox.pl
35 | MEEE kolekcja mebli multisensorycznych
ZAKŁAD INŻYNIERII RUCHU W. Sylwestrzak i S-ka, Sp.J.
ul. Przemysłowa 7
41-902 Bytom
www.grupazir.pl,
www.zir.com.pl
79 | ZIRSLIM sygnalizator drogowy
ZAKŁADY NAPRAWCZE LOKOMOTYW ELEKTRYCZNYCH S.A.
ul. Chorzowska 58
44-100 Gliwice
www.znle.pl
82 | E6ACT DRAGON lokomotywa elektryczna
ZELMER S.A.
ul. Hoffmanowej 19
35-016 Rzeszów
www.zelmer.pl
49 | 2750.0 ST CLARRIS TWIX odkurzacz
65 | KLIK szczotki płaskie
101
Indeks producentów, dystrybutorów i usługodawców /
Index of manufacturers, distributors and services providers
DYSTRYBUTORZY / DISTRIBUTORS
AGED Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 8
05-800 Pruszków
www.aged.com.pl
81 | DYSON AIRBLADE MODEL AB03 suszarka do rąk
50 | DYSON DC24 ALL FLOORS odkurzacz
ATRA Grzegorz Tratkiewicz
ul. Tamka 13A/3
00-385 Warszawa
www.casabugatti.pl
21 | BUGATTI VERA czajnik elektryczny
BO CONCEPT RETAIL POLAND Sp. z o.o.
ul. Młocińska 5/7
01-065 Warszawa
www.boconcept.pl
41 | SIGLO dywan
38 | IMOLA fotel
FASTER
ul. Zdrojowa 2
43-200 Pszczyna
www.kiditec.com
47 | KIDITEC® klocki konstrukcyjne
FLAKT BOVENT Sp. z o.o.
ul. Południowa 2
05-850 Ołtarzew
www.flaktwoods.pl
83 | IQ STAR STELLA belka chłodząca
GIANT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa
www.giant-bicycles.com
56 | CITY SPEED CS rower
KINNARPS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Puławska 354/356
02-819 Warszawa
www.kinnarps.pl
85 | SUBWAY stojak na prasę i foldery reklamowe
LE DUVEL
ul. Łukowska 1 lok. U7
04-113 Warszawa
www.leduvel.pl
28 | ELEVATE seria akcesoriów kuchennych
M. B. MARKET LTD/ALESSI
ul. Solec 142
05-532 Baniocha
www.alessi.pl
24 | HUPLA filiżanki do espresso
102
MEDICA 91 Sp.J. Anna Orywał-Barłowska, Marek Barłowski
ul. Podkomorska 34
60-326 Poznań
www.medica91.com
69 | AIR lampa biurkowa
SCANDINAVIAN LIVING
al. Piłsudskiego 21
05-510 Konstancin-Jeziorna
www.scandinavianliving.pl
36 | NOZIB leżak
SILIT Irena Rybski
ul. 3 Maja 2A
11-730 Mikołajki
www.silit.pl
27 | SILIT SICOMATIC T PLUS szybkowar
TOYOTA MOTOR POLAND COMPANY LIMITED Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 5
02-673 Warszawa
www.toyota.pl
78 | TOYOTA IQ samochód osobowy
VF POLSKA DISTRIBUTION Sp. z o.o.
ul. Postępu 6
02-676 Warszawa
www.thenorthface.com
54 | THE NORTH FACE MAMMATUS kurtka do wspinaczek alpejskich
USŁUGODAWCY / SERVICES PROVIDERS
BANK ZACHODNI WBK S.A.
ul. Rynek 9/11
50-950 Wrocław
www.bzwbk.pl
95 | BANK POMYSŁÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK
BRE BANK S.A.
ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa
www.brebank.pl
98 | iBRE Internetowy System Bankowości Korporacyjnej
CONCEPTIA Mateusz Wojczakowski
ul. Czołowa 38V
03-028 Warszawa
www.pakamera.pl
91 | PAKAMERA.PL portal zrzeszający i promujący artystów
ITI NEOVISION Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 23
02-699 Warszawa
www.n.pl
93 | n – telewizja nowej generacji
NEINVER POLSKA Sp. z o.o.
pl. Czerwca 1976 r. 6
02-495 Warszawa
www.neinver.com
96 | SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ GALERII MALTA
NOVATEL Sp. z o.o.
ul. Turystyczna 1
43-155 Bieruń
www.novatel.pl
97 | SOS/INFO kompaktowa stacja publicznego systemu wzywania pomocy i informacji
OSA OSOBISTA STYLISTKA Monika Jurczyk
ul. Mickiewicza 26/98
46-320 Praszka
www.personalstylist.pl
92 | OSOBISTA STYLIZACJA
PLANFIRM.PL Krzysztofa Piotrowska
ul. Drzewieckiego 5/19
73-102 Stargard Szczeciński
www.icmentarz.pl
90 | INTERAKTYWNY PLAN CMENTARZA
QPRINT Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 61 lok. 228
01-031 Warszawa
www.qprint.com.pl, www.fotoboard.pl
94 | FOTOBOARDY nowoczesne formy ekspozycji zdjęć
103
Patroni medialni konkursu / Media patrons of the competition
Redakcja katalogu / Editor
Ewa Siemieńska, IWP
Projekt graficzny i dtp / Graphic design & dtp
Zdanowicz & Pawrowski
Współpraca redakcyjna / Edition colaboration
Ewa Cieślik, Joanna Wątrucka, Małgorzata Wrocławska
Tłumaczenie / Translation
Martyna Skalska
Korekta / Proofreading
Monika Tarasiuk
Druk / Print
Dasker S. C., M. D. Strupczewscy
Zdjęcia użyte w katalogu pochodzą od firm – finalistów konkursu /
The photos used in the catalogue come from the companies – the finalists of the competition
Katalog jest dystrybuowany bezpłatnie / The catalogue is distributed free of charge
Instytut
Wzornictwa
Przemysłowego
Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. / Institute of Industrial Design, Ltd
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa / Świętojerska St, 5/7, 00-236 Warsaw
www.iwp.com.pl

Podobne dokumenty

spotkanie z polskim designem

spotkanie z polskim designem Platona przekonanie, że gdzieś obok nas istnieje doskonały świat idei, pcha nas do szukania tego, co odpowiada mu w świecie rzeczywistym, a więc ideału. Choć wiemy, że jest on nieosiągalny, to jedn...

Bardziej szczegółowo