Wyzwania ekologiczne Xxi wieku

Transkrypt

Wyzwania ekologiczne Xxi wieku
WYZWANIA EKOLOGICZNE XXI
WIEKU
ZA GŁÓWNE ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ
UWAŻANE SĄ:
-przemysł
-transport
-rolnictwo
-gospodarka komunalna
Zanieczyszczenie gleb
 Przyczyny zanieczyszczeń gleb to, np.: działalność
przemysłowa, transport, dzikie wysypiska śmieci,
komunalne wysypiska śmieci, rozwój gospodarczy, źle
zabezpieczone szamba, ale też , np.: kwaśne deszcze
 Skutkami degradacji gruntów to, np.: zniszczenie
warstwy glebowej, osiadanie gruntu, obniżenie wartości
gleb lub utrata terenów rolniczych
 Sposoby zapobiegania zanieczyszczeń środowiska to,
np.: zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów,
powtórne wykorzystywanie makulatury lub złomu,
segregowanie śmieci
WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ GLEB NA
ZWIERZĘTA I ROŚLINY
 Wymieranie organizmów
żyjących bezpośrednio w
skażonej glebie
 Mutacje genetyczne roślin
 Brak wystarczającej ilości
surowców do wytwarzania
pożywienia
 Choroby ludzi i zwierząt
spowodowane głodem
 Zaburzenia ekosystemu
Zanieczyszczenie
wód
 Źródła zanieczyszczeń wód to, np.: przemysł, źle zabezpieczone
wysypiska śmieci, gospodarka rolna, opady
atmosferyczne(dostarczają do wód zanieczyszczenia zawarte w
powietrzu), nieszczelne rurociągi
 Skutki zanieczyszczeń wód to, np.:
ograniczenie możliwości rozwoju świata organicznego w zbiornikach
wodnych, masowe pojawienie się glonów planktonicznych,
powodujące spadek stężenia tlenu i gromadzenie się w wodzie
siarkowodoru, pogorszenie warunków zdrowotnych człowieka
wywołane znajdującymi się w zanieczyszczonych wodach wirusami i
bakteriami chorobotwórczymi
 Sposoby zapobiegania zanieczyszczeń wód to, np.: budowa
oczyszczalni ścieków, redukowanie ilości ścieków wprowadzanych
do wód powierzchniowych, likwidacja "dzikich" wysypisk śmieci
WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ WÓD NA
ZWIERZĘTA I ROŚLINY • Śmierć organizmów żywych
żyjących w skażonej wodzie
• Zmiana składu chemicznego i
fizycznego zanieczyszczonej
wody
• Śmierć wolno żyjących zwierząt
korzystających z zatrutej wody
•Kwitnienie glonów i
niedotlenienie wody
• Utrata miejsc służących do rekreacji człowieka
• Spadek dochodów z handlu rybami żyjącymi
w skażonej wodzie
• Głód zwierząt i ludzi
Zanieczyszczenie powietrza
 Głównymi zanieczyszczeniami powietrza są, np.: pyły, dwutlenek
siarki, tlenki azotu
 Zanieczyszczenia powietrza można podzielić na:
naturalne – np.: w wyniku wybuchów wulkanów;
wydobywania się gazów z ziemi; pożarów lasów; burz pyłowych;
antropogeniczne – np.: transport, przemysł, rolnictwo,
gospodarka komunalna
 Źródła zanieczyszczeń powietrza to, np.: procesy spalania paliw,
energetyka, transport, przemysł budowlany, przemysł chemiczny,
składowiska surowców i odpadów oraz ludzie palący papierosy
 Sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza to, np.:
odsiarczanie spalin i węgla lub całkowite zaprzestanie
wykorzystywania węgla o dużej zawartości siarki, zmiana systemu
ogrzewania miast, stosowanie katalizatorów spalin zakładanie
urządzeń odpylających - filtrów i elektrofiltrów
Głównymi zanieczyszczeniami
gazowymi trafiającymi do
atmosfery są:











dwutlenek siarki (SO2)  smog, silne właściwości trujące dla zwierząt i roślin
trójtlenek siarki (SO3)  kwaśne deszcze (razem z SO2)
tlenki azotu (NOX)  w reakcji z parą wodną powstaje HNO3 (kwas azotowy), główny składnik
kwaśnych deszczy
tlenek węgla (CO)  czad, zaczadzenia, śmierć ludzi i zwierząt
fluor (F)  dziura ozonowa, zatrucia,
efekt cieplarniany, toksyny
fluorowodór (HF)  dziura ozonowa
dwutlenek węgla (CO2)  efekt
cieplarniany, dziura ozonowa
węglowodory  zatrucia, efekt
cieplarniany, dziura ozonowa
freony  dziura ozonowa
siarkowodór (H2S)
chlorowodór  kwaśne deszcze
KWAŚNE DESZCZE
Przyczyną powstawania kwaśnych
deszczy są zanieczyszczenia
atmosfery. Tlenki siarki, tlenki azotu
i chlorowodór rozpuszczają się w
kropelkach pary wodnej, która
znajduje się w powietrzu. Jednak
prawdziwą przyczyną są szkodliwe
substancje emitowane przez
elektrownie cieplne oraz zakłady
przemysłowe. Duże ilości spalin oraz
przypadkowe błędy w rolnictwie też
zwiększają ryzyko powstawania
kwaśnych deszczy. Kolejne procesy
doprowadzają do niebezpiecznych
reakcji: z dwutlenku siarki powstaje
kwas siarkowy, z tlenków azotukwas azotowy. Substancje te
rozprzestrzeniają się wraz z
wiatrem. Następnie opadają na
ziemię co prowadzi do uszkodzenia
wielu ekosystemów.
EFEKT CIEPLARNIANY
 Przyczyną efektu
cieplarnianego jest nadmierne
gromadzenie się gazów
cieplarnianych w atmosferze
Ziemi, Jest to spowodowane
dużym rozwojem przemysłu,
spalaniem paliw kopalnych,
emisją metanu(rolnictwo,
odpady) i freonów, wypalaniem
lasów oraz motoryzacją.
 Skutkami efektu cieplarnianego
są między innymi:
-podwyższenie temperatury
powietrza o 5 stopni Celsjusza
(wystarczy aby roztopić wody
Grenlandii i Antarktydy)
-wzrost poziomu wody w
zbiornikach wodnych nawet o
60m
• Sposobem zapobiegania efektu
cieplarnianego jest ograniczenie emisji
spalin samochodowych i nie tylko.
DZIURA OZONOWA
 Ozon stratosferyczny pochłania część
promieniowania ultrafioletowego
docierającego do Ziemi. Promieniowanie
ultrafioletowe jest bardzo szkodliwe dla
organizmów żywych, ponieważ mogą
uszkadzać komórki oraz zwiększać
prawdopodobieństwo choroby na nowotwór.
Sposoby ochrony środowiska
które każdy z nas może
stosować