Model 4D dla lepszej współpracy

Transkrypt

Model 4D dla lepszej współpracy
O P R O G R A M O W A NIE
Model 4D dla lepszej współpracy
MGR INŻ. Michał Bąk, KONSULTANT TECHNICZNY SYSTEMÓW MRP/ERP W FIRMIE STIGO
Szybki rozwój technologii dostarcza coraz nowocześniejszych i efektywniejszych narzędzi pracy. Techniczne rysunki 2D wraz z listami materiałowymi oraz poglądowymi modelami 3D często nie są już wystarczające do wydajnego zarządzania produkcją konstrukcji stalowych.
Rys. 1. Monitorowanie cyklu życia produktu
iele programów dedykowanych firmom produkcyjnym
nie jest ściśle zintegrowanych
z programami do projektowania CAD/modelowania 3D. Sam
import list materiałowych czy plików
rysunków 2D nie daje osobie niezwiązanej bezpośrednio z procesem produkcyjnym łatwo dostępnej oraz czytelnej informacji o postępie realizacji
danego zlecenia. Przeglądanie tabel lub
generowanie raportów może być czasochłonne, a obecny system pracy wymusza na wytwórcy przesyłanie informacji biznesowych do zarządu/klienta
w czasie rzeczywistym w formie czytelnej dla osoby potencjalnie niespecjalizującej się w danym temacie.
Metale & Nowe Technologie
W
72
Zarządzanie wymianą informacji
Program BIMReview jest przeznaczony
do wspomagania procesu zarządzania
wymianą informacji oraz podejmowania decyzji dotyczących danego projektu budowlanego. Wykorzystując model 3D, cykl życia projektu może być
ciągle monitorowany, a cele biznesowe łatwiej osiągalne (rys. 1).
W R Z E S I E Ń
-
P A Ź D Z I E R N I K
2014
Rys. 2. Powszechnie dostępne informacje pozwalają na przewidywane realizowanie projektu
Przed konstrukcjami stalowymi stawiane są coraz większe wymagania dotyczące
jakości, terminowości przy zachowaniu
niskich budżetów realizacji. Wykorzystując możliwość wspólnej pracy na jednym
modelu 3D, użytkownicy, tacy jak technolog, kierownik budowy czy kierownik projektu, mogą wymieniać się kluczowymi dla realizacji danej konstrukcji
informacjami. Dzięki temu projekt jest
realizowany w bardziej przewidywalny
sposób, gdyż informacja dostępna jest
we właściwym miejscu i czasie (rys. 2).
Integracja danych
w jednym modelu
Technologia BIM zakłada integrację wszystkich danych dotyczących
danego projektu na jednym wirtualnym modelu, który obejmuje nie tylko
same informacje dotyczące architektury czy konstrukcji, ale także pozostałe dane procesowe. Daje to możliwość
równoległej pracy wielu zespołom,
które w czasie rzeczywistym widzą
postęp prac pozostałych grup. Redukuje to w znaczącym stopniu liczbę
O P R O G R A M O W A NIE
Rys. 3. Postęp realizacji konstrukcji może być śledzony bezpośrednio na modelu
błędów czy kolizji. Przykładowo konstruktorzy mogą łatwo sprawdzić, czy
instalacja wentylacji nie koliduje z elementami konstrukcyjnymi. Jeżeli tak
się stanie, aplikacja wykryje te kolizje,
a projektanci instalacji będą musieli
je wyeliminować.
Poza geometrią i teksturami model
BIM to także baza danych wszystkich
elementów składowych budynku. Składowe to elektroniczne prototypy ścian,
kolumn, okien, schodów, barierek itd.,
które na długo przed realizacją mogą
zostać sprawdzone.
BIMReview działa zarówno jako samodzielna aplikacja oraz jako wbudowany dodatek do programu StruM.I.S
– systemu do zarządzania informacją
w przedsiębiorstwie z branży konstrukcji
stalowych. Wczytany model 3D jest rozłożony na listy strukturalne wraz z plikami NC, które można bezpośrednio
uruchomić na maszynach CNC. Postęp
realizacji konstrukcji może być śledzony
na modelu, a dla klienta/zarządu tworzone są zrzuty ekranowe lub animacje
(rys. 3).
Model może być pozyskany m.in.
z programów Tekla, SDS/2, AdvanceSteel, BoCad. Dzięki temu rozwiązaniu
wyceny wykonywane są bardzo szybko, a błąd ludzki jest zminimalizowany.
Przepływ informacji między projektantami a technologami jest efektywniejszy.
Główną zaletą korzystania z tego
typu oprogramowania jest poprawa
współpracy różnych działów w firmie
lub różnych zespołów pracujących nad
jednym projektem budowlanym. Pomaga to zapobiec nieprzewidzianym
i kosztownym kolizjom, zmianom
oraz opóźnieniom.
‰
reklama
Korzyści biznesowe
• czytelny i prosty w obsłudze
• redukcja tzw. błędu ludzkiego
• oszczędność czasu, zwiększenie
wydajności pracy
Więcej informacji
na www.strumis.pl!
Funkcjonalność
• zarządzanie kontraktami,
dokumentacją
• tworzenie wycen, zapytań i ofert
• kontrola magazynu surowców
i półfabrykatów
• rozkład i zamówienia materiałów
Dzięki niemu będziesz efektywniej
zarządzać swoją organizacją
STIGO Sp. z o.o.
31-444 Kraków I ul. Ostatnia 1C I tel. (12) 346 58 00
e-mail: [email protected] I www.stigo.com.pl
W R Z E S I E Ń
-P
A Ź D Z I E R N I K
2014
Metale & Nowe Technologie
Essentials by StruM.I.S.
Program do zarządzania produkcją
i projektami dla wytwórni
konstrukcji stalowych
73

Podobne dokumenty