Język angielski, kl. 3

Transkrypt

Język angielski, kl. 3
Oddzia³ Nr dziennika
Kod szko³y
KLASA 3
ANGIELSKI
Konkurs
IMIÊ
NAZWISKO
UWAGA! Poprawne odpowiedzi zaznacza siê poprzez zamalowanie d³ugopisem kó³eczka.
1. Jak nie mo¿esz siê przywitaæ?
2. Które wyra¿enie nie pasuje na po¿egnanie?
Good morning!
How are you?
Bye!
Goodbye!
Nice to see you!
See you later!
Nice to see you!
See you later!
3. Uzupe³nij choinkow¹ krzy¿ówkê i odczytaj has³o:
1.
1)
2.
3.
4.
2)
3)
Has³o to:
4)
4. Na choince wieszamy:
5. Kiedy minie zima, nadejdzie wiosna, czyli:
winter
spring
presents
baubles
summer
carols
balloons
autumn
6. Pierwszy miesi¹c roku to:
7. Rok szkolny rozpoczyna siê:
December
March
1st April
1st August
January
July
1st September
1st November
Ostatni miesi¹c roku to:
Pocz¹tek wakacji mamy w miesi¹cu:
December
March
June
July
January
November
October
February
8. A kite is .......... .
9. An apple, a pear and grapes are .......... .
an animal
a vegetable
vegetables
sweets
a sweet
a toy
fruits
clothes
10. Cows give us .......... .
11. Lions and tigers are .......... .
milk
grass
pets
black
eggs
sandwiches
dangerous
small
12. An elephant is .......... .
13. You can't drink .......... .
big and green
small and grey
water
juice
small and green
big and grey
rice
milk
14. Mum and Dad are your .......... .
15. Your dad's father is your .......... .
grandparents
parents
father
big father
children
cousins
old father
grandfather
16. Zaznacz, czy to prawda.
YES
NO
I DON'T KNOW
1. Milk is white.
2. Strawberries are red.
3. Kate's birthday cake is very big.
4. Sandwiches are heavy.
5. A lemon is sweet.
17. Wpisz s³owa (przymiotniki) o przeciwnym znaczeniu i odczytaj has³o.
1) LIGHT
1)
2) FAST
2)
3) EASY
3)
Odczytane has³o znaczy:
4)
4) SHORT
5)
5) SMALL
18. Jack likes .......... a bike.
M£ODY
STARY
CHORY
ZDROWY
19. Alice likes .......... .
reading
running
singing
swimming
riding
driving
skiing
staying
20. Mark likes .......... football.
21. Tom is very elegant. He is wearing .......... .
going
buying
a hat
a suit
playing
doing
a T-shirt
a skirt

Podobne dokumenty