Oświadczenie zarządu o wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy

Transkrypt

Oświadczenie zarządu o wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy
…......................., dnia...........
Oświadczenie o wniesieniu wkładów w spółce …..............................spółka z o.o.
Niniejszym oświadczamy, że wkład pieniężny na pokrycie kapitału
zakładowego ...................... spółka z o.o., w kwocie.............(słownie..................złotych),
został w całości wniesiony.
Zarząd.........................................z o.o.:
.............................................
Podpisy członków zarządu

Podobne dokumenty