FD225.4

Transkrypt

FD225.4
FD225.4
PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
10
CZ
NÁVOD K OBSLUZE22
SK
NÁVOD NA OBSLUHU 34
DE
GEBRAUCHSANWEISUNG 46
EN
INSTRUCTION MANUAL58
HU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 70
ES
MANUAL DE USO82
PL
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
INSTALACJA I WARUNKI PRACY URZĄDZENIA
OBSŁUGA I FUNKCJE
JAK EKONOMICZNIE UŻYTKOWAĆ LODÓWKĘ
ODSZRANIANIE, MYCIE I KONSERWACJA
LOKALIZACJA USTEREK
OCHRONA ŚRODOWISKA
KLASA KLIMATYCZNA
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA
11
14
15
17
18
19
20
20
21
CZ
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI POUŽÍVÁNÍ
INSTALACE A PROVOZNÍ PODMÍNKY SPOTŘEBIČE
OBSLUHA A FUNKCE
JAK EKONOMICKY POUŽÍVAT CHLADNIČKU
ODMRAZOVÁNÍ, MYTÍ A ÚDRŽBA
URČOVÁNÍ ZÁVAD
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
KLIMATICKÁ TŘÍDA
ZÁRUKA
23
26
27
29
30
31
32
32
33
SK
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI POUŽÍVÁNÍ
INŠTALÁCIA A PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY SPOTREBIČA
OBSLUHA A FUNKCIE
AKO EKONOMICKY POUŽÍVAŤ CHLADNIČKU
ODMRAZOVANIE, UMÝVANIE A ÚDRŽBA
LOKALIZÁCIA ZÁVAD
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KLIMATICKÁ TRIEDA
ZÁRUKA
35
38
39
41
42
43
44
44
45
DE
SICHERHEITSHINWEISE
INBETRIEBNAHME UND BETRIEBSBEDINGUNGEN DES GERÄTES
BEDIENUNG UND FUNKTIONEN
ENERGIESPARENDE NUTZUNG DES KÜHLSCHRANKS
ABTAUEN, REINIGEN UND PFLEGEN
LOKALISIERUNG VON STÖRUNGEN
UMWELTSCHUTZ
KLIMAKLASSE
GARANTIE
47
50
51
53
54
55
56
56
57
EN
GUIDELINES CONCERNING THE SAFETY OF USE
INSTALLATION AND OPERATING CONDITIONS OF THE APPLIANCE
OPERATION AND FUNCTIONS
USING THE REFRIGERATOR EFFICIENTLY
DEFROSTING, WASHING AND MAINTENANCE
TROUBLE-SHOOTING
ENVIRONMENTAL PROTECTION
CLIMATE RANGE
WARRANTY AND AFTER-SALE SERVICES
59
62
63
65
66
67
68
68
69
HU
BIZTONSÁGOS HASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÚTMUTATÓK
A BERENDEZÉS BETELEPÍTÉSE ÉS MUNKAFELTÉTELEI
KEZELÉS ÉS FUNKCIÓK
A HŰTŐSZEKRÉNY GAZDASÁGOS HASZNÁLATA
LEOLVASZTÁS, MOSÁS ÉS KARBANTARTÁS
HIBÁK LOKALIZÁCIÓJA
KÖRNYEZETVÉDELEM
KLÍMAOSZTÁLY
GARANCIA
71
74
75
77
78
79
80
80
81
ES
IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
INSTALACIÓN Y CONDICIONES DE TRABAJO DEL APARATO
USO Y FUNCIONES
EL USO MAS EFICIENTE
DESCONGELACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
LOCALIZACIÓN DE ANOMALIASS
AHORRO Y MEDIO AMBIENTE
CLASE CLIMÁTICA
GARANTÍA, ATENCIÓN DE POST VENTA
83
86
87
89
90
91
92
92
93
94
2
2
8
7
1
3
9
10
4
6
5
1
2
o
40
546
30
520
1060
550
30
546
3
1060
1090
5
6
3
1
2
10
8
9
12
13
15
4
16
1
2
3
11a
1
2
3
4
5
6
18
5
1
2
1
3
1
13
4
8
6
14
5
15
16
45°
7
9
12
10
11
17
18
6
25
1
24
1
23
1
22
21
20
19
7
8
9
GRATULUJEMY WYBORU SPRZĘTU MARKI AMICA
PL
SZANOWNI PAŃSTWO!
To urządzenie stanowi połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności.
Każde produkt przed opuszczeniem fabryki został dokładnie sprawdzony pod względem
bezpieczeństwa i funkcjonalności. Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie
do użytku domowego.
Producent zastrzega sobie możliwość
dokonywania zmian niewpływających na
działanie urządzenia.
10
i
Ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi
mają charakter poglądowy. Pełne wyposażenie urządzenia znajduje się w odpowiednim rozdziale.
i
Masz wątpliwości? Jeśli pewne fragmenty
instrukcji są niezrozumiałe, należy skontaktować się z centrum serwisowym, aby
uzyskać wszechstronną pomoc.
Niektóre zapisy w niniejszej instrukcji są ujednolicone
dla wyrobów chłodniczych różnych typów, (dla chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki lub zamrażarki). Informacja na temat rodzaju Twojego urządzenia znajduje
się w Karcie Produktu dołączonej do wyrobu.
Producent nie ponosi od­po­wiedzialnoś­ci za szkody wynikłe z nie­prze­strze­ga­nia zasad umieszczonych w niniejszej instrukcji.
Prosimy o zachowanie tej in­struk­cji w celu wykorzystania jej w przy­szło­ści lub przekazania ewen­tu­al­ne­mu na­
stęp­ne­mu użytkownikowi.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej oraz osoby o braku
doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba, że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby z urządze­nia
nie korzystały po­zo­sta­wio­ne bez opieki dzieci. Nie należy po­zwa­lać im bawić się urządzeniem. Nie wol­no im
siadać na elementach wysuwanych i zawieszać się na
drzwiach.
Urządzenie pracuje prawidłowo w temperaturze otoczenia, która jest podana w karcie produktu. Nie należy
użytkować jej w piwnicy, sieni, w nieogrzewanym domku letniskowym jesienią i zimą.
Podczas ustawiania, przesuwania, podnoszenia nie należy chwytać za uchwyty drzwi, ciągnąć za skraplacz z
tyłu lodówki oraz dotykać ze­spo­łu kompresora.
Urządzenia nie należy przechylać o więcej niż 40° od
pionu pod­czas transportu, przenoszenia lub usta­wia­
nia. Jeżeli taka sytuacja za­ist­nia­ła włą­cze­nie urządzenia może nastąpić min. po 2 go­dzi­nach od jego ustawienia (rys. 2).
Przed każdą czynnością kon­ser­wa­cyj­ną należy wyjąć
wtyczkę z gniazdka sieciowego. Nie należy ciągnąć za
przewód, lecz chwytać za korpus wtyczki.
11
PL
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
PL
Dźwięki słyszalne jako trzaskanie lub pękanie są spowodowane przez rozszerzanie i kur­cze­nie się części na
skutek zmian temperatury.
Ze względu na bezpieczeństwo nie należy na­pra­wiać
urządzenia we własnym za­kre­sie. Naprawy, wy­ko­ny­wa­
ne przez oso­by nie posiadające wymaganych kwalifikacji mogą stanowić poważne niebezpieczeństwo dla
użytkownika urzą­dze­nia.
Należy przewietrzyć przez kilka mi­nut pomieszczenie,
w którym znajduje się urządzenie (po­miesz­cze­nie to
musi mieć przy­naj­mniej 4 m3; dla wyrobu z izobutanem/
R600a) w przypadku uszkodzenia układu chłod­ni­cze­
go.
Produktów choćby tylko częściowo roz­mro­żo­nych nie
można ponownie za­mra­żać.
Napojów w butelkach i puszkach, w szcze­gól­no­ści napojów gazowanych dwu­tlen­kiem węgla nie należy prze­
cho­wy­wać w komorze zamrażarki. Puszki i butelki mogą
po­pę­kać.
Nie brać do ust produktów za­mro­żo­nych bezpośrednio
wyjętych z zamrażarki (lody, kostki lodu, itp.), ich ni­ska
temperatura może spowodować dotkliwe odmrożenia.
Należy uważać, aby nie uszkodzić obiegu chłodniczego, np. przez nakłucie kanałów środka chłodniczego w
parowniku, złamanie rur. Wytryskujący czynnik chłodniczy jest palny. W przypadku dostania się do oczu należy przepłukać je czystą wodą i wezwać natychmiast
lekarza.
Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, to powinien być wymieniony w specjalistycznym zakładzie
naprawczym.
Urządzenie służy do przechowywania żywności, nie
używaj go do innych celów.
Urządzenie należy całkowicie odłączyć od zasilania
(poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka sieciowego)
na czas wykonywania czynności takich jak czyszczenie, konserwacja czy zmiana miejsca ustawienia.
12
To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku
8 lat i starsze, przez osoby o ograniczonej zdolności
fizycznej, czuciowej lub psychicznej oraz osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, gdy są one
nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i znają zagrożenia związana z użytkowaniem urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i
konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywania
przez dzieci chyba że ukończyły 8 lat i są nadzorowane
przez odpowiednią osobę.
Anti-bacteria System (występuje w zaleności od modelu. Jego obecność jest sygnalizowana odpowiednią
naklejką wewnątrz komory urządzenia) - Specjalny antybakteryjny środek, który dodawany jest do materiału
z którego wykonane jest wnętrze lodówki, chroni przechowywane w niej produkty przed pleśnią, bakteriami i
mikroorganizmami, a także nie dopuszcza do powstawania przykrego zapachu. Dzięki temu produkty dłużej
zachowują świeżość.
W celu uzyskania większej ilości miejsca w zamrażarce
można wyjąć z niej szuflady i umieszczać produkty bezpośrednio na półkach. Nie ma to wpływu na charakterystykę termiczną i mechaniczną wyrobu. Zadeklarowana pojemność zamrażarki została obliczona z wyjętymi
szufladami.
13
PL
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
INSTALACJA I WARUNKI PRACY URZĄDZENIA
PL
Instalacja przed pierwszym uruchomieniem
●Należy wyrób rozpakować, usunąć
taśmy klejące zabezpieczające drzwi
i wyposażenie. Ewentualne po­zo­stałe
reszt­ki kleju można usunąć delikatnym
środkiem myjącym
●Styropianowych elementów opakowania
nie należy wyrzucać. W przy­pad­ku ko­
niecz­no­ści ponownego prze­wożenia,
chłodziarko-za­mra­żar­kę na­le­ży zapakować w ele­men­ty ze sty­ro­pia­nu i fo­lię
oraz za­bez­pie­czyć taśmą kle­ją­cą.
●Wnętrze chłodziarki i zamrażarki oraz
ele­men­ty wyposażenia należy wymyć
let­nią wodą z do­dat­kiem pły­nu do mycia
na­czyń, a na­stęp­nie wy­trzeć i wy­su­szyć.
●Chłodziarko-zamrażarkę należy ustawić
na równym, poziomym i stabilnym podłożu, w su­chym, prze­wie­trza­nym i nie­na­
sło­necz­nio­nym pomieszczeniu z dala od
źródeł ciepła, takich jak kuch­nia, grzej­nik
centralnego ogrze­wa­nia, rura centralnego
ogrzewania, instalacja wody ciepłej itp.
●Na powierzchniach zewnętrznych wyrobu może znajdować się folia ochronna,
należy ją usunąć.
●Należy zapewnić ustawienie wyrobu
w poziomie,odpowiednio wkręcając 2
regulowane nóżki (Rys. 3).
●Dla zapewnienia swobodnego otwierania
drzwi, odległość pomiędzy ścianą boczną
wyrobu (od strony zawiasów drzwi), a
ścianą pomieszczenia przedstawiona jest
na rysunku 5.*
●Należy zadbać o odpowiednią wentylację
pomieszczenia i swobodny obieg powietrza ze wszystkich stron urządzenia (Rys.
6).*
Minimalne odległości od źródeł ciepła:
●od kuchni elektrycznych, gazowych i
innych - 30 mm,
●od pieców zasilanych olejem lub węglem
- 300 mm,
●od piekarników do zabudowy - 50 mm
● W wybranych modelach uchwyt drzwi
znajduje się wewnątrz wyrobu i należy
go przykręcić własnym wkrętakiem.
Podłączenie zasilania
●Przed podłączeniem zaleca się ustawić
pokrętło regulatora temperatury na pozycję „OFF” lub inna powodującą odłączenie urządzenia od zasilania (Patrz
strona z opisem sterowania).
●Urządzenie należy podłączyć do sieci
prądu przemiennego 220-240V, 50Hz,
po­p rzez prawidłowo zainstalowane
gniazd­ko elektryczne, uziemione i za­
bez­pie­czo­ne bezpiecznikiem 10 A.
●Uziemienie urządzenia jest wy­ma­ga­ne
przepisami prawa. Producent zrze­ka
się jakiejkolwiek od­po­wie­dzial­no­ści z
ty­tu­łu ewen­tu­al­nych szkód, jakie mogą
po­nieść osoby lub przedmioty na sku­tek
niewypełnienia obowiązku na­ło­żo­ne­go
przez ten przepis.
●Nie należy używać łączników adaptacyjnych, gniazd wielokrotnych (rozdzielaczy), przed­łu­ża­czy dwużyłowych.
Jeśli za­cho­dzi konieczność sto­so­wa­nia
przed­łu­ża­cza, może to być tylko przed­łu­
żacz z kółkiem ochronnym, jed­no­gniaz­
do­wy po­sia­da­ją­cy atest bezpieczeństwa
VDE/GS.
●Jeśli zostanie zastosowany przed­łu­żacz
(z kołkiem ochronnym, po­sia­da­ją­cy znak
bezpieczeństwa), to jego gniazdo musi
leżeć w bezpiecznej od­le­gło­ści od zle­
wo­zmy­wa­ków i nie może być narażone
na zalewanie wodą i różnymi ściekami.
●Dane znajdują się na tabliczce znamionowej, umieszczonej na dole ściany
wewnątrz ko­mo­ry chłodziarki**
Odłączenie od zasilania
●Należy zapewnić możliwość odłączenia urzą­dze­nia od sieci elektrycznej,
poprzez wyjęcie wtyczki lub wyłączenie
wy­łącz­ni­ka dwubiegunowego (rys. 9).
Jeżeli nie jest możliwe zachowanie wyżej
określonych odległości należy zastosować odpowiednią płytę izolacyjną.
●Tylna ściana lodówki, a szczególnie
skraplacz i inne elementy układu chłodniczego nie mogą stykać się z innymi
elementami, które mogą powodować
uszkodzenie, w szczególności (z rurą
CO i doprowadzającą wodę).
●Niedopuszczalne jest jakiekolwiek manipulowanie czę­ścia­mi agre­ga­tu. Na­le­
ży zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę, aby nie
uszko­dzić rur­ki ka­pi­lar­nej, wi­docz­nej we
wnę­ce na sprę­żar­kę. Rur­ka ta nie może
być do­gi­na­na, prostowana ani zwijana.
●Uszkodzenie rurki ka­pi­lar­nej przez użyt­
kow­ni­ka od­bie­ra mu pra­wa wy­ni­ka­ją­ce z
gwarancji (rys. 8).
14
* Nie dotyczy urządzeń do zabudowy
** W zalezności od modelu
OBSŁUGA I FUNKCJE
PL
Panel sterujący (Rys. 10)
A) Źródło światła
B) Pokrętło regulacji temperatury
Regulacja temperatury
Zmiana ustawienia pokrętła powoduje zmianę temperatury w chłodziarko- zamrażarce. Możliwe ustawienie pokrętła:
Urządzenie wyłączone Temperatura najwyższa
Temperatura optymalna
Temperatura najniższa
- pozycja 0 / OFF
- pozycja 1
- pozycja 2-6
- pozycja 7
Nie należy zapełniać komór przed jej
wychłodzeniem (min. po 4 godz.)
pracy urządzenia.
Temperatura wewnątrz komory chłodziarki/zamrażarki
Nie należy zmieniać na­sta­wy temperatury z powodu zmiany pory roku. Wzrost tem­pe­ra­tu­ry oto­cze­nia
zostanie wykryty przez czujnik i sprę­żar­ka automatycznie zo­sta­nie uru­cho­mio­na przez dłuższy okres
czasu w celu utrzy­ma­nia ustawionej we wnętrzu komór tem­pe­ra­tu­ry.
Niewielkie zmiany tem­pe­ra­tu­ry
Niewielkie zmiany temperatury są zja­wi­skiem normalnym i mogą występować na przykład podczas przechowywania w chłodziarce dużych ilości świeżych produktów lub gdy drzwi pozostały otwarte przez dłuższy okres czasu. Nie będzie to miało wpły­wu na produkty żywnościowe a tem­pe­ra­tu­ra szybko powróci
do poziomu na­sta­wy.
Wymiana oświetlenia*
● Ustawić pokrętło na pozycję „OFF”, na­stęp­nie wyjąć wtyczkę z gniazda sie­cio­we­go.
● Zdemontować osłonę żarówki i ją ściągnąć (Rys. 18).
● Wymienić żarówkę na sprawną o identycznych parametrach jak fabrycznie zamontowana w urządzeniu (220-240V, max 10W, E14, mak­sy­mal­ne wymiary bańki: średnica - 26 mm, dłu­gość 55 mm).
● Zamocować osłonę żarówki.
Nie należy stosować żarówek o mniejszej lub większej mocy, stosować jedynie żarówki o parametrach wyżej podanych.
Użyte oświetlenie nie może być stosowane do oświetlania pomieszczeń domowych.
*
Dotyczy urządzeń wyposażonych fabrycznie w oświetlenie żarowe oraz wybranych urządzeń wyposaonych w oświetlenie LED w postaci żarówki z gwintem E14.
15
OBSŁUGA I FUNKCJE
PL
Przechowywanie produktów w chłodziarce i zamrażarce
Podczas przechowywania żywności w niniejszym urządzeniu postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami.
● Produkty należy umieszczać na ta­le­rzy­kach, w
pojemnikach lub opa­ko­wa­ne w fo­lię spożywczą.
Roz­sta­wić rów­no­mier­nie na powierzchni półek.
● Należy zwrócić uwagę czy żywność nie do­ty­ka
ściany tylnej, jeżeli tak, wówczas może to spo­wo­
do­wać oszro­nie­nie lub za­wil­go­ce­nie produktów.
● Nie należy wstawiać do chłodziarki naczyń z
gorącą zawartością.
● Produkty łatwo przejmujące zapachy obce, jak
masło, mleko, ser biały oraz ta­kie, które wydzielają
in­ten­syw­ny za­pach, np. ryby, wędliny, sery – należy
umieszczać na półkach opakowane w folię lub w
szczel­nie zamkniętych po­jem­ni­kach.
● Przechowywanie warzyw po­sia­dających dużą
ilość wody, spowoduje osadzanie się pary wodnej
nad po­jem­ni­ka­mi na warzywa; nie przeszkadza
to pra­wi­dło­we­mu funk­cjo­no­wa­niu chło­dziar­ki.
● Przed włożeniem do chłodziarki wa­rzy­w należy
je dobrze osuszyć.
● Za duża ilość wil­go­ci skraca czas prze­cho­wy­wa­nia
warzyw, zwłaszcza li­ścia­stych.
● Należy przechowywać warzywa nie myte. Mycie
usuwa naturalną ochronę, dla­te­go lepiej umyć
warzywa bez­po­śred­nio przed spożyciem.
● Zaleca się układanie produktów w koszach 1, 2,
3* do naturalnej granicy załadowania (Rys. 11a/
11b).**
powinny stykać się już z zamrożoną żywnością.
● Zaleca się, aby w ciągu doby nie wkła­dać do zamrażarki, jed­no­ra­zo­wo wię­cej świeżej żywności
niż podano w karcie produktu.
● Dla zachowania dobrej jakości za­mra­ża­nych
produktów zaleca się prze­gru­po­wać znajdujące
się w środkowej szufladzie zamrażarki mro­żon­ki
tak, aby nie sty­ka­ły się z pro­duk­ta­mi jesz­cze nie
zamrożonymi*.
● Zalecamy zamrożone porcje prze­su­nąć na jedną
stronę szuflady za­mra­ża­nia, a świeże porcje do
zamrożenia, ułożyć po przeciwnej stronie mak­
sy­mal­nie do­su­nię­te do ściany tylnej i bocznej
szuflady.
● Do zamrażania produktów używać przestrzeni
oznaczonej (*/***).
● Należy pamiętać, że na tem­pe­ra­tu­rę w komorze zamrażarki mają wpływ między innymi:
temperatura oto­cze­nia, stopień wypełnienia
pro­duk­ta­mi żyw­no­ścio­wy­mi, czę­sto­tli­wość
otwierania drzwi, nastawa ter­mo­sta­tu
● Gdyby po zamknięciu komory za­mra­żar­ki
drzwi nie dawały się na­tych­miast otworzyć
z powrotem, ra­dzi­my po­cze­kać 1 do 2 minut,
aż powstałe tam pod­ci­śnie­nie zo­sta­nie skompensowane.
Czas przechowywania zamrożonych produktów
zależy od ich jakości w stanie świeżym przed zamrożeniem, oraz od temperatury przechowywania.
Przy zachowaniu temperatury -18°C lub niższej
zalecane są następujące okresy przechowywania:
1. Opakowane produkty
2. Półka parownika / półka
3. Naturalna granica załadunku
4. (*/***)
● Dopuszcza się układanie produktów na półkach
drucianych parownika zamrażarki.*
● Dopuszcza się wysunięcie produktów na półce
o 20-30 mm od naturalnej granicy załadunku.**
● Możliwe jest usunięcie dolnego kosza dla zwiększenia przestrzeni załadunku i ułożenie produktów w komorze na dnie do max. wysokości.*
Zamrażanie produktów**
● Zamrażać można praktycznie wszyst­kie artykuły
spożywcze, z wyjątkiem jarzyn spożywanych w
stanie su­ro­wym, np. zielonej sałaty.
● Do zamrażania używa się jedynie ar­ty­ku­łów
spożywczych o najwyższej ja­ko­ści, podzielonych
na porcje prze­zna­czo­ne do jednorazowego spożycia.
● Produkty należy opakować w ma­te­r iały bez
zapachu, odporne na przenikanie po­wie­trza i
wilgoci oraz nie­wrażli­we na tłuszcze. Najlepszymi
ma­te­ria­ła­mi są: wo­recz­ki, arkusze z folii po­li­ety­
le­no­wej, aluminiowej.
● Opakowanie powinno być szczelne i ściśle przylegać do zamrożonych pro­duk­tów. Nie należy
sto­so­wać opa­ko­wań szklanych.
● Świeże i ciepłe artykuły spożywcze (w temperaturze otoczenia), włożone w celu zamrożenia, nie
Produkty
Miesiące
Wołowina
6-8
Cielęcina
3-6
Podroby
1-2
Wieprzowina
3-6
Drób
6-8
Jaja
3-6
Ryby
3-6
Warzywa
10-12
Owoce
10-12
Komora szybkiego chłodzenia nie służy do przechowywania mrożonego jedzenia. W komorze tej
można wytwarzać i przechowywać kostki lodu.***
* Dotyczy urządzeń z komorą zamrażarki w dolnej części sprzętu
** Dotyczy urządzeń posiadających komorę zamrażarki (*/***)
*** Nie dotyczy urządzeń wyposażonych w komory
zamrażania oznaczonych (*/***)
16
Porady praktyczne
●Nie umieszczać lodówki ani zamrażarki w pobliżu grzejników, piekarników lub narażać na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
●Upewnić się, że otwory wentylacyjne nie są
zakryte. Raz lub dwa razy do roku należy je
oczyścić, odkurzyć.
●Wybrać właściwą temperaturę: temperatura 6
do 8°C w lodówce oraz -18°C w zamrażarce
jest wystarczająca.
●Podczas wyjazdu na urlop, należy zwiększyć
temperaturę w lodówce.
●Drzwi lodówki lub zamrażarki otwierać tylko,
gdy jest to konieczne. Dobrze jest wiedzieć,
jaka żywność jest przechowywana w lodówce i
dokładnie gdzie się znajduje. Niewykorzystane
produkty należy jak najszybciej schować z
powrotem do lodówki lub zamrażarki zanim się
nagrzeją.
●Regularnie wycierać wnętrze lodówki ściereczką
nasączoną łagodnym detergentem. Urządzenia
bez funkcji automatycznego rozmrażania, należy
regularnie rozmrażać. Nie pozwolić na uformowanie się warstwy szronu o grubości powyżej
10 mm.
●Uszczelkę wokół drzwi utrzymywać w czystości, w przeciwnym wypadku drzwi nie będą się
całkowicie domykać. Należy zawsze wymienić
uszkodzoną uszczelkę.
●Najcieplej jest w górnej części drzwi. Tutaj najlepiej przechowywać masło i sery.
Produkty, których nie należy przechowywać w
lodówce
●Nie wszystkie produkty nadają się do przechowywania w lodówce. Należą do nich:
- owoce i warzywa wrażliwe na niskie
temperatury, jak na przykład banany,
avocado, papaja, marakuja, bakłażany,
papryka, pomidory i ogórki,
- owoce niedojrzałe,
- ziemniaki.
Przykładowe rozmieszczenie produktów
w urządzeniu (Rys. 12).
Co oznaczają gwiazdki?
* Temperatura nie wyższa niż -6°C wystarcza
do przechowania zamrożonej żywności przez
około tydzień. Szuflady lub komory oznaczone
jedną gwiazdką spotyka się (najczęściej) w
tańszych lodówkach.
** W temperaturze poniżej -12°C można przechowywać żywność przez 1-2 tygodnie bez
utraty smaku. Nie jest ona wystarczająca do
zamrażania żywności.
***Głównie stosowane do zamrażania żywności
w temperaturze poniżej -18°C. Pozwala na
zamrożenie świeżej żywności o masie do 1 kg.
**** Tak oznaczone urządzenie pozwala na przechowywanie żywności w temperaturze poniżej
-18°C i zamrażanie większych ilości żywności.
Strefy temperatur w lodówce
●Ze względu na naturalną cyrkulację powietrza,
w komorze lodówki występują różne strefy temperatur.
●Obszar najchłodniejszy znajduje się bezpośrednio ponad szufladami na warzywa. W tej strefie
należy przechowywać delikatne i łatwo psujące
się produkty jak:
- ryby, mięso, drób,
- wędliny, gotowe potrawy,
- potrawy lub wypieki zawierające jaja
lub śmietanę,
- świeże ciasto, mieszanki ciast,
- pakowane warzywa i inną świeżą
żywność z etykietą nakazującą
przechowywanie w temperaturze
około 4°C.
17
PL
JAK EKONOMICZNIE UŻYTKOWAĆ LODÓWKĘ
ODSZRANIANIE, MYCIE I KONSERWACJA
PL
Do czyszczenia obudowy i części plastikowych
wyrobu nigdy nie używać rozpuszczalników oraz
ostrych, ściernych środków czyszczących (np.
proszków czy mleczek do czyszczenia)! Stosować
tylko delikatne środki myjące w płynie oraz miękkie
szmatki. Nie używać gąbek.
Odszranianie i mycie chłodziarki ***
● Na ścianie tylnej komory chłodziarki po­wsta­je
szron, który jest usuwany au­to­ma­tycz­nie. W
czasie odszraniania, wraz ze skro­pli­na­mi, do
otworu w rynience mogą do­sta­wać się zanieczyszczenia. Może to spo­wo­do­wać zatkanie
otworu. W takim przypadku otwór należy delikat
nie prze­tkać przepychaczem (Rys. 13).
● Urządzenie pracuje cyklicznie: chło­dzi (wówczas
na ścianie tylnej osa­dza się szron) następnie
odszrania się (krople spływają po ścianie tylnej).
Przed przystąpieniem do czysz­cze­nia
należy bezwzględnie odłączyć urzą­dze­
nie od zasilania, poprzez wyjęcie wtyczki
z gniazdka sie­cio­we­go, wy­łą­cze­nie lub
wykręcenie bezpiecznika. Nie wolno
dopuścić do tego, aby woda dostała się
do panelu ste­ro­wa­nia lub oświetlenia.
●Nie zalecamy stosować środków do roz­mra­ża­nia
w aerozolu. Mogą one po­wo­do­wać powstawanie
mie­sza­nin wy­bu­cho­wych, zawierać roz­pusz­
czal­ni­ki mo­gą­ce uszkodzić pla­sti­ko­we części
urzą­dze­nia, a nawet być szko­dli­we dla zdro­wia.
●Należy zwrócić uwagę, aby w miarę moż­li­wo­ści
woda używana do mycia nie spły­wa­ła przez
otwór odpływowy do po­jem­ni­ka odparowania.
●Całe urządzenie z wyjątkiem uszczel­ki drzwi należy myć delikatnym de­ter­gen­tem. Uszczelkę w
drzwiach należy wyczyścić czy­stą wodą i wytrzeć
do sucha.
●Należy umyć ręcznie dokładnie wszystkie elementy wyposażenia (pojemniki na warzywa,
balkoniki, półki szklane itp.).
Odszranianie i mycie zamrażarki**
●Odszranianie komory zamrażania za­le­ca się
połączyć z myciem wyrobu.
●Większe nagromadzenie się lodu na powierzchniach mrożących, utrudnia sku­tecz­ność pracy
urządzenia i po­w o­du­je zwiększone zużycie
energii elek­trycz­nej.
●Zalecamy rozmrażać urządzenie przy­naj­mniej
raz lub dwa razy w roku. W razie większego
nagromadzenia się lodu, rozmrażanie należy
przeprowadzać częściej.
●Jeśli w środku znajdują się produkty, to należy
ustawić pokrętło na pozycję max. na około 4
godziny przed planowanym rozmrożeniem. Zapewni to mo­zli­wość przechowywania produktów
w tem­pe­ra­tu­rze otoczenia przez dłuższy czas.
●Po wyjęciu żywności z zamrażarki należy włożyć
do miski, owinąć kilkoma warstwami papieru
gazetowego, zawinąć w koc i przechowywać w
chłodnym miejscu.
●Rozmrażanie zamrażarki powinno być przeprowadzone możliwie szybko. Dłuż­sze przechowywanie produktów w temperaturze otoczenia,
skraca czas ich przydatności do spożycia.
Aby odszronić komorę zamrażarki, na­le­ży**:
● Wyłączyć urządzenie przy pomocy panelu sterowania, następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka.
● Otworzyć drzwi, wyjąć produkty.
● W zależności od modelu wysuń kanalik odpływowy znajdujący się w dolnej części komory
zamrażarki i podstaw naczynie.
● Zostawić drzwi otwarte, przyspieszy to proces
rozmrażania. Dodatkowo można umieścić w
komorze zamrażarki naczynie z gorącą (ale nie
gotującą się) wodą.
● Wymyć i wysuszyć wnętrze za­mra­żar­ki.
● Uruchomić urządzenie zgodnie z od­po­wied­nim
punktem instrukcji.
Automatyczne odszranianie chłodziarki****
Komora chłodziarki została wyposażona w funkcjęautomatycznego odszraniania. Jednakże na
tylnej ścianie komory chłodziarki może stworzyć
szron. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy wiele świeżychproduktów spożywczych przechowuje się w
komorze chłodziarki.
Automatyczne odszranianie zamrażarki****
Komora zamrażarki została wyposażona w
funkcjęautomatycznego odszraniania (no-frost).
Żywnośćjest zamrażana schłodzonym powietrzem
obiegowym, a wilgoć z komory zamrażarki
odprowadzana na zewnątrz. W rezultacie w zamrażarce nie tworzy się zbędne oblodzenie i szron
a produkty nie przymarzają do siebie.
Mycie ręczne komory chłodziarki i zamrażarki.****
Zaleca się aby co najmniej raz do roku umyć
komoręchłodziarki i zamrażarki. Zapobiega to
powstawaniu bakterii i nieprzyjemnych zapachów.
Należy wyłączyć cały wyrób, wyciągnąć z komór
produkty i umyć przy użyciu wody z dodatkiem
delikatnego detergentu. Na koniec wytrzeć komory
szmatką.
Wyjmowanie i wkładanie półek
Unieść i wysunąć półkę, a następnie wsunąć do
oporu tak, aby zatrzask półki znalazł się w wybraniu
prowadnicy (Rys. 15).
Wyjmowanie i wkładanie balkonika
Unieść balkonik, wyjąć i wsadzić od góry z powrotem w pożądane położenie (Rys. 16).
W żadnym wypadku do wnętrza za­
mra­żar­ki nie wolno wstawiać grzej­ni­ka
elek­trycz­ne­go, nawiewowego, ani su­
szar­ki do włosów.
** Dotyczy urządzeń posiadających komorę
zamrażarki (*/***). Nie dotyczy urządzeń z
Systemem Bezszronowym
*** Dotyczy urządzeń posiadających komorę
chłodziarki. Nie dotyczy urządzeń z Systemem
Bezszronowym
****Dotyczy urządzeń wyposażonych w System
Bezszronowy
18
Objawy
Urządzenie nie
działa
Nie działa
oświe­tle­nie
we­wnątrz komory
Urządzenie zbyt
słabo
chło­dzi i/lub mrozi
Możliwe przyczyny
Sposób naprawy
- sprawdzić, czy wtycz­ka jest włożona
prawidłowo do gniaz­da sieci zasilającej
- sprawdzić, czy ka­bel zasilający urządzenia nie
jest uszko­dzo­ny
Przerwa w obwodzie
- sprawdzić, czy jest napięcie w gniazd­ku pod­łą­cza­
instalacji elektrycznej
jąc inne urządzenie np. lamp­kę nocną
- sprawdzić, czy urządzenie jest włączone poprzez
ustawienie termostatu na pozycji większej od "OFF"
lub "0".
- sprawdzić punkt poprzedni “Urządzenie nie działa"
Żarówka jest po­lu­zo­wa­na lub przepalona
dokręcić lub wy­mie­nić przepaloną ża­rów­kę (W urzą(W urządzeniach z oświetleniem żarowym). -dzeniach
z oświetleniem żarowym).
Złe ustawienie pokrętła regulacyjnego
- przestawić pokrętło na wyższą pozycję
Temperatura otoczenia jest większa lub
- urządzenie przy­sto­so­wa­ne jest do pra­cy w tem­pe­
mniejsza od temparatury podanej w tabeli ra­tu­rze, która jest podana w tabeli ze specyfikacją
ze specyfikacją techniczną urządzenia.
techniczną urządzenia.
Urządzenie stoi w miej­scu nasłonecznionym - zmienić miej­sce ustawienia urzą­dze­nia wg. in­
lub w pobliżu źródeł cie­pła
struk­cji ob­słu­gi
- poczekać do 72 godzin na wy­chło­dze­nie (zmro­że­
Jednorazowy za­ła­du­nek dużą ilością cie­
nie) pro­duk­tów i osiągnięcie żądanej tem­pe­ra­tu­ry
płych pro­duk­tów
wewnątrz komory
Utrudniony obieg po­wie­trza wewnątrz urzą­
- ułożyć produkty spożywcze i pojemniki tak aby nie
dze­nia
do­ty­ka­ły tylnej ściany chło­dziar­ki
Utrudniony obieg po­wie­trza z tyłu urzą­
- odsunąć urzą­dze­nie od ściany min. 30 mm
dze­nia
Drzwiczki chłodziarki/zamrażarki są zbyt
zmniejszyć czę­sto­tli­wość otwierania drzwi i/lub
czę­sto otwierane i/lub za dłu­go pozostają -skrócić
czas, w którym drzwi po­zo­sta­ją otwarte
otwarte
- produkty i pojemniki ułożyć tak aby nie utrudniały
zamykania drzwi
- sprawdzić, czy temperatura otoczenia nie jest
Kompresor rzadko się załącza
mniejsza niż zakres klasy klimatycznej
Źle włożona uszczelka drzwi
- wcisnąć uszczelkę
Złe ustawienie pokrętła regulacyjnego
- przestawić pokrętło na niższą pozycję
Pozostałe przyczyny jak w ptk. „Urządzenie - sprawdzić wg ptk. poprzedniego „Urządzenie zbyt
zbyt słabo chodzi i/lub mrozi”
słabo chłodzi i/lub mrozi”
Otwór odprowadzenia wody jest niedrożny - przeczyścić otwór odpływowy (patrz instrukcja
(dotyczy urządzeń z otworem do odprowa- obsługi rozdział - „Odszranianie chłodziarki”)
dzania skroplin)
Drzwi nie domykają się
Ciągła praca urzą­
dze­nia W dolnej czę­ści
chło­dziar­ki
gro­ma­dzi się woda Utrudniony obieg powietrza wewnątrz
komory
- ułożyć produkty spożywcze i pojemniki tak aby nie
dotykały tylnej ściany chłodziarki
Dźwięki nie po­cho­ Urządzenie nie jest wypoziomowane
dzą­ce od normalnej Urządzenie styka się z meblami i/lub innypra­cy urzą­dze­nia
mi przedmiotami
- wypoziomować urządzenie
- urządzenie ustawić swobodnie tak, aby nie dotykało innych przedmiotów
W trakcie normalnego użytkowania sprzętu chłodniczego mogą wystąpić różnego rodzaju dźwięki, które nie mają
żadnego wpływu na poprawną pracę lodówki.
Dźwięki, które łatwo usunąć:
● hałas, gdy lodówka nie stoi pionowo - wyregulować ustawienie przy pomocy wkręcanych nóżek z przodu. Ewentualnie pod rolki z tyłu podłożyć miękki materiał, szczególnie gdy podłoga jest z płytek.
● ocieranie się o sąsiedni mebel - odsunąć lodówkę.
● skrzypienie szuflad lub półek - wyjąć i ponownie włożyć szufladę lub półkę.
● dźwięki od dotykających się butelek - odsunąć butelki od siebie.
Dźwięki, które mogą być słyszalne podczas prawidłowej eksploatacji wynikają z pracy termostatu, sprężarki (załączenie), układu chłodniczego (kurczenie i rozszerzanie materiału pod wpływem różnic temperatur oraz przepływu czynnika
chłodzącego).
19
PL
LOKALIZACJA USTEREK
OCHRONA ŚRODOWISKA
PL
Ochrona warstwy ozonowej
WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI
Do produkcji naszego
wyrobu użyto środków
chłodniczych i spieniających
w 100% wolnych od FCKW i
FKW, co wpływa korzystnie
na ochronę warstwy ozonowej i zmniejszenie efektu
cieplarnianego. Natomiast
zastosowana nowoczesna
technologia i przyjazna dla środowiska izolacja
powoduje niskie zużycie energii.
Jeżeli nie będziemy wię­
cej użytkować wyrobu, to
przed zło­mo­wa­niem ze
zużytego sprzętu należy
odciąć przewód przyłączeniowy.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską
Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym symbolem przekreślonego
kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt
ten, po okresie jego użytkowania nie
może być umieszczany łącznie z innymi
odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Prowadzący zbieranie, w tym lokalne
punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia się do uniknięcia szkodliwych
dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego
konsekwencji, wynikających z obecności
składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.
Recykling opakowania
Nasze opakowania wykonywane są z materiałów
przyjaznych dla środowiska
naturalnego, nadających się
do ponownego wykorzystania:
l Opakowanie zewnętrzne z tektury / folii
l Kształt z wolnego od FCKW, polistyrenu
spienionego (PS)
l Folie i worki z polietylenu (PE)
KLASA KLIMATYCZNA
Informacja o klasie klimatycznej urządzenia znajduje się na tabliczce znamionowej. Wskazuje ona, w jakiej temperaturze otoczenia (tj. pomieszczenia, w którym pracuje) wyrób działa optymalnie (prawidłowo).
Klasa klimatyczna
Dozwolona temperatura
otoczenia
SN
od +10°C do +32°C
N
od +16°C do +32°C
ST
od +16°C do +38°C
T
od +16°C do +43°C
Oświadczenie producenta
Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wy­mie­nio­nych poniżej
dyrektyw europejskich:
● dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE,
● dyrektywy kompatybilności elek­tro­ma­gne­tycz­nej 2004/108/WE,
● dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/WE
i dlatego wyrób został oznakowany
oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.
20
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA
Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej.
Producent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym po­stę­po­wa­niem z wyrobem.
Obsługa posprzedażna
W przypadku gdy zaistnieją jakiekolwiek problemy związane z użytkowaniem
sprzętu Amica to nasze CENTRUM SERWISOWE zapewni Państwu szybką i
w pełni profesjonalną pomoc. Chcemy bowiem wszystkim, którzy zaufali marce
Amica zagwarantować pełen komfort ko­rzy­sta­nia z naszego wyrobu.
21
PL
Gwarancja
BLAHOPŘEJEME K VOLBĚ ZNAČKY AMICA
VÁŽENÍ KLIENTI!
Tento spotřebič je spojením výjimečné snadnosti obsluhy a dokonalé efektivity. Každý výrobek
byl před opuštěním továrny důkladně zkontrolovaný z hlediska bezpečnosti a funkčnosti. Prosíme Vás o pozorné přečtení návodu obsluhy před uvedením spotřebiče do provozu.
CZ
i
Myčka nádobí je určena výlučně pro
domácí použití.
Výrobce si vyhrazuje možnost provádění
změn neovlivňujících fungování spotřebiče.
22
Ilustrace v tomto návodu k obsluze mají
názorný charakter. Úplné vybavení spotřebiče se nachází v příslušné kapitole.
Některé zápisy v tomto návodu jsou sjednocené pro
chladicí spotřebiče různých typů, (pro chladničky, chladničky/mrazničky anebo mrazničky. Informace na téma
druhu Vašeho spotřebiče se nachází v Technickém listu
připojenému k výrobku.
Wýrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním zásad obsažených v tomto návodu.
Prosíme o uschování tohoto návodu za účelem jeho využití v budoucnu nebo předání eventuálnímu dalšímu
uživateli.
Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenou schopností fyzickou, citovou nebo
psychickou a také osobami, které jsou nezkušené a neznalé spotřebiče, ledaže to probíhá pod dohledem nebo
podle návodu k obsluze spotřebiče, poskytnutého osobami odpovídajícími za jejich bezpečnost.
Je třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, aby spotřebič nepoužívaly děti ponechané bez dohledu. Je třeba
jim zakázat hrát si se spotřebičem. Není jim dovoleno
sedat si na výsuvné součásti a zavěšovat se na dveře.
Chladnička-mraznička funguje správně v okolní teplotě, která je uvedená v tabulce s technickou specifikací.
Nepoužívejte ji ve sklepě, síni, a v neohřívané chatě na
podzim i v zimě.
Během umísťování, přesouvání, zvedání se nemá chytat za madla dveří, tahat za odpařovací kondenzátor na
zadní straně chladničky a také dotýkat kompresorové
jednotky.
Chladnička s mrazničkou se nemá naklánět v úhlu nad
40° od středové osy během přepravy, přenášení nebo
umísťování. Pokud vznikla taková situace, spotřebič se
může zapnout po uplynutí minimálně 2 hodin od jeho
umístění (obr. 2).
Před každou údržbovou činností je třeba vytáhnout
zástrčku ze síťové zásuvky. Nemá se tahat za kabel,
ale chytat za kostru zástrčky.
Slyšitelné zvuky jako bublání nebo praskání jsou způsobeny roztahováním a smršťováním součástí v důsledku
teplotních změn.
23
CZ
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI POUŽÍVÁNÍ
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI POUŽÍVÁNÍ
CZ
S ohledem na bezpečnost se spotřebič nemá opravovat svépomocí. Opravy prováděné osobami, které nemají požadované kvalifikace, mohou vytvořit vážné nebezpečí pro uživatele spotřebiče
V případě poškození chladicího okruhu je třeba na
několik minut vyvětrat místnost, ve které se nachází
spotřebič (tato místnost musí mít alespoň 4 m³; pro
spotřebič s izobutanem /R600a).
Výrobky, i když jen částečně rozmrazené, nelze znovu
zmrazovat.
Nápoje v lahvích a plechovkách, zejména nápoje sycené oxidem uhličitým, se nemají uchovávat v mrazicím
prostoru mrazničky. Plechovky a lahve mohou popraskat.
Nemají se dávat do úst zmrazené výrobky ihned po vyjmutí z mrazničky (zmrzliny, kostky ledu, atp.), jejich nízká teplota může způsobit bolestivé omrzliny.
Je třeba dávat pozor, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu, např. napíchnutí kanálků kondenzátu
na výparníku, zalomení trubek. Vstřikované chladicí
médium je hořlavé. V případě vniknutí do očí je třeba
vypláchnout je vodou a ihned přivolat lékaře.
Jestliže bude napájecí vodič poškozený, musí být vyměněný v specializovaném opravářském podniku.
Spotřebič slouží k přechovávání potravin, nepoužívejte
ho k jiným cílům.
Spotřebič úplně odpojte od napájení (vytáhnutím
zástrčky ze síťové zásuvky) v případě provádění takových činností, jakými jsou čištění, údržba anebo změna
místa ustavení
24
To zařízení může být používané dětmi ve věku 8 let a
staršími, osoby s omezenými fyzickými anebo mentálními schopnostmi, jak rovněž osoby bez zkušenosti a
bez znalosti zařízení mohou konvici používat, pokud
jsou dozorované anebo byly instruované ohledně obsluhy zařízení bezpečným způsobem a znají ohrožení
spojené s používáním zařízení. Děti si nemohou se zařízením hrát. Čištění a konzervace zařízení nemůže být
vykonávaná dětmi, ledaže skončily 8 let a mají dohled
zodpovědné osoby.
Anti-bacteria System (Vyskytuje se v závislosti od modelu. Jeho přítomnost je signalizovaná příslušnou nálepkou uvnitř komory spotřebiče) - Speciální antibakterický
přípravek, který je přidávaný do materiálu, ze kterého je
vyrobený vnitřek chladničky, chrání v ní přechovávané
produkty před plísněmi, bakteriemi a mikroorganizmy
a také nedovoluje vznik nepříjemného zápachu. Díky
tomu produkty déle zachovávají svoji čerstvost.
Pro získání více místa v mrazničce, je možné z ní vyjmout zásuvky a umisťovat produkty bezprostředně na
policích. Neovlivňuje to termickou a mechanickou charakteristiku výrobku. Určený obsah mrazničky byl vypočítaný s vyjmutými zásuvkami.
25
CZ
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI POUŽÍVÁNÍ
INSTALACE A PROVOZNÍ PODMÍNKY SPOTŘEBIČE
Instalace před prvním spuštěním
Připojení napájení
CZ
●Výrobek je třeba rozbalit, odstranit lepicí
pásky zajišťující dveře a vybavení. Eventuální zbytky lepidla je možno odstranit
jemným čisticím prostředkem.
●Polystyrénové části obalu se nemají
vyhazovat. V nutném případě opětovného převozu je třeba chladničku s
mrazničkou zabalit do částí polystyrénu
a fólie a také zajistit lepicí páskou.
●Vnitřní prostor spotřebiče a také součásti
vybavení je třeba vymýt vlažnou vodou
s přídavkem.
●Chladničku s mrazničkou je třeba umístit
na rovný, vodorovný a stabilní podklad,
do suché, větrané místnosti, kde nesvítí
slunce, v povzdálí od tepelných zdrojů
takových jako kuchyň, radiátor ústředního topení, trubka ústředního topení,
rozvod teplé vody atp.
●Na vnějším povrchu výrobku se může nacházet ochranná folie, kterou je zapotřebí
odstranit.
●Vodorovné ustavení spotřebiče je třeba
upravit zašroubováním 2 nastavitelných
předních nožek (obr. 3)
●Pro zabezpečení svobodného otevírání
dvířek, je vzdálenost mezi boční stranou
výrobku (ze strany závěsů dvířek), a
stěnou místnosti představena na výkresu
č. 5.*
●Je třeba se postarat o vhodnou ventilaci
místnosti a dostatečnou cirkulaci vzduchu
v prostoru okolo spotřebiče (obr. 6).*
●Před připojením se doporučuje nastavit
otáčecí kolečko regulátoru teploty do
polohy „OFF” anebo jiné, způsobující
odpojení spotřebiče od napájení (viz
strana s popisem ovládání).
●Spotřebič je třeba připojit k síti střídavého proudu 220-240V/ 50Hz správně
zapojenou elektrickou zásuvkou s uzemněním a jištěnou 10 A pojistkou.
●Uzemnění spotřebiče je vyžadováno
právními předpisy. Výrobce se zříká
jakékoliv odpovědnosti z titulu eventuálních škod, které mohou utrpět osoby
nebo předměty v důsledku nesplnění povinností stanovených tímto předpisem.
●Nesmí se používat spojovací články,
několikanásobné zásuvky (rozváděče),
dvoužilové prodlužovací kabely. Pokud
je nutné použití prodlužovacího kabelu,
může to být pouze prodlužovací kabel
s ochranným kolíkem, jednozásuvkový,
který má bezpečnostní atest VDE/GS.
●Pokud bude použit prodlužovací kabel
(s ochranným kolíkem, který má bezpečnostní značku), pak jeho zásuvka musí
být umístěna v bezpečné vzdálenosti od
dřezů a nemůže být vystavena na zalití
vodou a různými odpady.
●Údaje jsou uvedené na výkonovém
štítku umístěném dole na vnitřní stěně
chladicího prostoru chladničky**.
Minimální vzdálenosti od tepelných zdrojů:
-od elektrických, plynových sporáků a
jiných - 30 mm,
- od plynových nebo uhelných kotlů - 300
mm,
- od vestavěných trub - 50 mm
●Je třeba zajistit možnost odpojení
spotřebiče od elektrické sítě vytažením
zástrčky nebo vypnutím dvojpólového
vypínače (obr. 9).
Odpojení od napájení
Pokud není možné dodržení výše stanovených vzdáleností, je třeba použít
vhodnou izolační desku.
●Zadní stěna chladničky a zejména kondenzátor a jiné součásti chladicího oběhu
se nemohou dotýkat jiných součástí, které
mohou způsobit poškození, zvláště (s
trubkou CO a přivádějící vodu).
●Není přípustná jakákoliv manipulace se
součástmi agregátu. Je třeba věnovat
mimořádnou pozornost tomu, aby nedošlo k poškození kapilární trubky, která
je viditelná v kompresorovém prostoru.
Tato trubka nemůže být ohýbána, narovnávána ani kroucena.
●Poškození kapilární trubky uživatelem
způsobuje ztrátu nároků vyplývajících ze
záruky (obr. 8).
●Ve vybraných modelech se úchyt dvířek
nachází uvnitř výrobku a je nutné ho přišroubovat vlastním šroubovákem.
26
* Netýká se spotřebičů do vestavění
** V závislosti od modelu
OBSLUHA A FUNKCE
Ovládací panel (Obr. 10).
Regulace teploty
Změna nastavení otáčecího kolečka způsobuje změnu teploty w chladničko-mrazničce.
Možná nastavení otáčecího kolečka:
● spotřebič vypnutý- pozice OFF / 0
● teplota nejvyšší - pozice 1
● teplota optimální - pozice 2-6
● teplota nejnižší - pozice 7
Prostory se nemají naplňovat
před jejich ochlazením (min. po 4
hod.) provozu spotřebiče.
Teplota ve vnitřním prostoru chladničky/mrazničky
Z důvodu změny ročního období se nemá měnit nastavení teploty. Zvýšení teploty okolí bude zjištěno
čidlem a kompresor bude automaticky uveden do provozu po delší časové období za účelem udržení
nastavené teploty ve vnitřním prostoru.
Nevelké změny teploty
Nevelké změny teploty jsou normálním jevem a mohou se vyskytovat například během uchovávání velkého množství čerstvých výrobků v chladničce anebo když dveře zůstaly otevřené po delší dobu. Toto
nebude mít vliv na potravinářské výrobky a teplota se rychle vrátí na úroveň nastavení.
Výměna osvětlení *
● Otáčecí kolečko nastavte na polohu „OFF”, následovně zástrčku ze síťové zásuvky.
● Demontujte kryt žárovky a sejměte ho (Výkr. 18).
● Vyměňte žárovku na fungující s identickými parametry, jako továrensky namontovanou do spotřebiče
(220-240V, max. 10W, E14, maximálně rozměry baňky: průměr - 26 mm, délka 55 mm).
● Zamontujte kryt žárovky.
Nepoužívejte žárovky s větším anebo menším výkonem, používejte pouze žárovky s výše uvedenými parametry.
Použité osvětlení nemůže být používané k osvětlování domácích místností.
*
Týká se spotřebičů vybavených žárovkovým osvětlením a vybraných spotřebičů vybavených
osvětlením LED v podobě žárovky se závitem E14.
27
CZ
1. Kryt žárovky
2. Ovládání
OBSLUHA A FUNKCE
Uchovávání potravin v chladničce a mrazničce
Během uchovávání potravin v tomto spotřebiči
postupujte podle níže uvedených doporučení.
CZ
● Výrobky je třeba vkládat na talířcích, v nádobách nebo zabalené do alobalu.
Rovnoměrně rozložit na plochách polic.
● Je třeba si všimnout, zda se potraviny nedotýkají zadní stěny, pokud ano, tehdy to může způsobit usazení námrazy nebo navlhnutí potravin.
● Do chladničky se nemají vkládat nádoby s
horkým obsahem.
● Potraviny snadno přijímající cizí pachy, takové
jako máslo, mléko, tvaroh a také takové, které
mají intenzívní vůni např. ryby, uzeniny, sýry – je
třeba ukládat na police zabalené do fólie nebo v
hermeticky uzavřených nádobách.
● Uchovávání zeleniny obsahující velké množství vody způsobuje osazování vodní páry nad
nádobami na zeleninu; toto nevadí správnému
fungování chladničky.
● Před vložením zeleniny do chladničky je třeba ji
dobře osušit.
● Přílišná vlhkost zkracuje dobu uchovávání zeleniny, zejména listnaté.
● Zeleninu je třeba uchovávat nemytou. Mytí
odstraňuje přirozenou ochranu a proto je lépe
umýt zeleninu těsně před požitím.
● Doporučuje se vkládání výrobků do přirozené
hranice naplnění (obr. 11a / 11b).**
●
●
●
●
nacházející se ve střední části mrazničky tak,
aby se nedotýkaly výrobků, které ještě nejsou
zmrazené.
Doporučujeme zmrazené porce přesunout na
jednu stranu mrazicího prostoru a čerstvé porce
ke zmrazení uložit na opačné straně a maximálně
přisunout k zadní a boční stěně.
Do zmrazování výrobků používejte prostoru,
který je označen (*/***).
Je třeba pamatovat, že na teplotu mrazicího
prostoru mrazničky mají vliv mimo jiné: okolní
teplota, stupeň naplnění potravinářskými
výrobky, četnost otevírání dveří, tloušťka
námrazy v mrazničce, nastavení termostatu.
Kdyby po zavření dveří mrazicího prostoru
mrazničky nešly dveře ihned zpět otevřít,
doporučujeme počkat 1 až 2 minuty, až bude
vzniklý podtlak vyrovnán.
Doba uchovávání zmrazených výrobků je závislá
na jejich kvalitě v čerstvém stavu před zmrazením
a také na teplotě uchovávání. Při zachování teploty
-18°C nebo nižší jsou doporučeny následující doby
uchovávání:
Výrobky
Měsíce
Hovězí
6-8
Telecí
3-6
Drůbky
1-2
1. Balené výrobky
2. Polička
3. Přirozená hranice naplnění
4. (*/***)
Vepřové
3-6
Drůbež
6-8
Vejce
3-6
● Připouští se ukládání výrobků na drátěných policích mrazničky.*
● Připouští se vysunutí výrobků na polici o 20-30
mm od přirozené hranice naplnění.**
● Pro zvýšení naplňovacího prostoru a uložení
produktů v komoře na dně do maximální výšky
je možné odstranit dolní koš.*
Ryby
3-6
Zelenina
10-12
Ovoce
10-12
Zmrazování výrobků**
● Zmrazovat je možno prakticky všechny potravinářské výrobky s výjimkou zeleniny konzumované v syrovém stavu, např. zelený salát.
● Ke zmrazování se používají pouze potravinářské
výrobky nejvyšší kvality, rozdělené na porce
určené pro jednorázovou spotřebu.
● Produkty je nutné balit do materiálů bez zápachu,
odolné vůči vnikání vzduchu a vlhkosti a nereagující na tuky. Nejlepšími materiály jsou: sáčky
nebo archy z polyetylenové a hliníkové folie.
● Obal musí být těsný a těsně přiléhat k zmrazeným
výrobkům. Nepoužívejte skleněné nádoby.
● Čerstvé a teplé potravinářské výrobky (při okolní
teplotě) vložené za účelem zmrazení se nemají
dotýkat již zmrazených potravin.
● Doporučuje se, aby se během 24 hodin do
mrazničky nevkládalo najednou více čerstvých
potravin, než je uvedeno v tabulce.
● Pro zachování dobré kvality zmrazovaných výrobků se doporučuje přeskupit zmrazené výrobky
Komora rychlého chlazení neslouží k přechovávání chlazených pokrmů. V této komoře je
možné vyrábět a přechovávat kostky ledu.***
* Týká se spotřebičů s komorou mrazničky v
dolní části spotřebiče
** Týká se spotřebičů majících komoru mrazení
(*/***)
*** Netýká se spotřebičů vybavených komorami
zmrazování označených (*/***)
28
Praktické porady
Zóny v chladničce
●Neumisťujte chladničku ani mrazničku poblíž
ohřívačů, sporáků anebo je nevystavujte na
bezprostřední působení slunečních paprsků.
●Přesvědčte se, že ventilační otvory nejsou zakryté. Jednou anebo dvakrát ročně z nich odstraňte
prach a očistěte je.
●Zvolte příslušnou teplotu: teplota 6 až 8°C v
chladničce jak rovněž -18°C v mrazničce je
postačující
●Při výjezdu na dovolenou, náleží zvýšit teplotu
v chladničce.
●Dvířka chladničky anebo mrazničky otevírejte
pouze tehdy, pokud to je nutné. Je dobré mít
informace, jaké potraviny jsou přechovávané v
chladničce a kde přesně se nacházejí. Nespotřebované potraviny je zapotřebí co nejrychleji
schovat zpátky do chladničky anebo mrazničky,
dokud se nezahřejí.
●Pravidelně vytírejte vnitřek chladničky hadříkem
navlhčeným jemným detergentem. Spotřebič
bez funkce automatického rozmrazování, pravidelně rozmrazujte. Nedovolte vytvoření se vrstvy
jinovatky hrubší jak 10 mm.
●Těsnění kolem dvířek udržujte v čistotě, v opačném případě se dvířka nebudou úplně zavírat.
Poškozené těsnění musíte vždy vyměnit.
●S ohledem na přirozenou cirkulaci vzduchu, se
v komoře chladničky nacházejí různé teplotní
zóny.
●Nejchladnější prostor se nachází bezprostředně
nad zásuvkami se zeleninou. V tomto prostoru
přechovávejte choulostivé a snadno kazící se
produkty jako
- ryby, maso, drůbež,
- uzeniny, uvařené pokrmy,
- pokrmy anebo upečené produkty obsahující
vejce anebo smetanu,
- čerstvé zákusky, směsi zákusků,
- balenou zeleninu a jiné čerstvé potraviny s
etiketou přikazující přechovávání v teplotě cca
4°C.
●Nejtepleji je v horní části dvířek. Zde se nejlépe
přechovávají sýry a máslo.
Co znamenají hvězdičky?
* Teplota nepřekračující -6°C postačí pro přechovávání zmrazených potravin přibližně jeden
týden. Zásuvky anebo komory označené jednou
hvězdičkou jsou (nejčastěji) v lacinějších chladničkách.
** V teplotě nižší než -12°C je možné přechovávat
potraviny v čase 1-2 týdnů bez ztráty chuťových
vlastností. Není postačující pro zmrazování
potravin.
*** Hlavně používané do zmrazování potravin v
teplotě nižší než -18°C. Umožňuje zmrazení
čerstvých potravin hmotnosti do 1 kg.
**** Tak označený spotřebič umožňuje přechovávání potravin v teplotě nižší než -18°C a
zmrazování většího množství potravin.
Produkty, které by neměly být přechovávané v
chladničce
●Ne všechny produkty jsou vhodné do přechovávání v chladničce. Patří k nim:
- ovoce a zelenina citlivá vůči nízkým teplotám,
jako na příklad banány avokádo, papája, marakuja, baklažány, rajčata a okurky,
- nezralé ovoce,
- brambory
29
Příklad rozmístění produktů v spotřebiči
(Obr. 12).
CZ
JAK EKONOMICKY POUŽÍVAT CHLADNIČKU
ODMRAZOVÁNÍ, MYTÍ A ÚDRŽBA
K čištění pláště a umělohmotných částí výrobků
nikdy nepoužívejte rozpouštědel, jak rovněž
ostrých, brusných čistících přípravků (např. prášků
anebo čistících past)! Používejte pouze tekuté
jemné mycí prostředky, jak rovněž měkké hadříky.
Nepoužívejte houbičky.
CZ
Odmrazování chladničky***
● Na zadní straně chladničky vzniká námraza,
která je odstraňována automaticky. Během
odmrazování se mohou spolu s kondenzátem
do otvoru žlábku dostávat nečistoty. Toto může
způsobit ucpání otvoru. V takovém případě je
třeba otvor lehce protlačit čističem trubek (obr.
13)
● Spotřebič pracuje cyklicky: chladí (tehdy se
na zadní stěně tvoří námraza), následovně se
odmrazuje (kondenzát stéká po zadní stěně).
●
●
●
●
Pro odmrazení mrazicího prostoru mrazničky je třeba**:
● Nastavit otočný knoflík termostatu do polohy
”OFF” / „0”, vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
● Otevřít dveře, vyjmout výrobky.
● Asi za půl hodiny je možno z hladkých povrchů
stěn odstranit vrstvu ledu, vody.
● Umýt a vysušit vnitřek mrazničky.
● Zapnout spotřebič podle příslušného bodu v
návodu.
Automatické odmrazování chladničky****
Chladicí prostor chladničky byl vybaven funkcí
automatického odmrazování. Přesto na zadní
stěně chladicího prostoru chladničky může vznikat
námraza. Převážně se takto děje, když se v
chladicím prostoru uchovává mnoho čerstvých
potravinářských výrobků.
Před započetím čištění je třeba bezpodmínečně odpojit spotřebič od napájení
vytažením zástrčky ze síťové zásuvky,
vypnutím nebo vyšroubováním pojistky. Je nepřípustné, aby se voda dostala
do řídícího panelu nebo osvětlení.
K rozmrazování nedoporučujeme používat
prostředky ve spreji. Mohou způsobit vznik
výbušných směsí, obsahovat ředidla, která
mohou poškodit plastové části spotřebiče a
dokonce být nebezpečné pro zdraví.
Je třeba dávat pozor, aby voda používaná k
mytí pokud možno nestékala odtokovým otvorem do odpařovací misky.
Celý spotřebič s výjimkou těsnění dveří je třeba
mýt jemným čisticím prostředkem. Těsnění ve
dveřích je třeba vyčistit čistou vodou a vytřít
dosucha.
Je třeba důkladně umýt všechny součásti
výbavy (nádoby na zeleninu, dveřní regály,
skleněné police atd.).
Odmrazování mrazničky**
● Odmrazování mrazicího prostoru se doporučuje spojit s mytím spotřebiče.
● Větší nahromadění ledu na mrazicích plochách
ztěžuje provozní účinnost spotřebiče a způsobuje větší spotřebu elektrické energie.
● Doporučujeme odmrazovat spotřebič alespoň
jedenkrát nebo dvakrát za rok.
● Pokud se uvnitř nacházejí výrobky, je třeba
nastavit otočný knoflík do polohy max. asi 4
hodiny před plánovaným rozmrazením. Toto
zajistí možnost uchovávání výrobků při okolní
teplotě po delší dobu.
● Po vyjmutí potravin z mrazničky je třeba je
vložit do misky, zabalit do několika vrstev novinového papíru, zavinout do deky a uchovávat
na chladném místě.
● Rozmrazování mrazničky má být provedeno
pokud možno rychle. Delší uchovávání výrobků
při okolní teplotě zkracuje dobu jejich použitelnosti.
Automatické odmrazování mrazničky****
Mrazicí prostor mrazničky byl vybaven funkcí
automatického odmrazování (no-frost). Potraviny
jsou zmrazovány chladicím systémem oběhového
vzduchu a vlhkost z mrazicí komory mrazničky je
odváděna vně. Ve výsledku v mrazničce nevzniká
zbytečná námraza a výrobky k sobě nepřimrzají.
Ruční mytí mrazicího prostoru chladničky
a mrazničky****
Prostor chladničky a mrazničky se doporučuje
umýt přinejmenším jednou za rok. Toto zabraňuje
vzniku bakterií a nepříjemných zápachů. Celý
spotřebič je třeba vypnout tlačítkem (1), vyjmout
výrobky a prostory umýt vodou s přídavkem jemného čisticího prostředku. Nakonec prostory vytřít
hadříkem.
Vytahování a vkládání polic
Vysunout polici a potom vtlačit na doraz tak, aby
západka police zaskočila do výřezu vodící lišty
(obr. 15).
Vytahování a vkládání dveřního regálu
Nadzvednout regál, vytáhnout a nasadit shora
zpět do požadované polohy (obr. 16).
V žádném případě se nesmí dávat do
vnitřku mrazničky elektrický, foukací
ohřívač ani fén na vlasy.
** Týká se spotřebičů majících komoru mrazení
(*/***). Netýká se spotřebičů s beznámrazovým systémem
*** Týká se spotřebičů majících komoru chladničky. Netýká se spotřebičů s beznámrazovým
systémem
****Týká se spotřebičů vybavených beznámrazovým systémem
30
URČOVÁNÍ ZÁVAD
Možné příčiny
Možná řešení
- zkontrolovat, zda je zástrčka správně
- zjistit, zda není poškozen napájecí kabel spotřebiče
Spotřebič nefunguje Přerušený obvod elektrické instala- zjistit, zda je v zásuvce napětí – připojit jiný spoce
třebič např. stolní lampičku
- zjistit, zda je spotřebič zapnutý – nastavit termostat do polohy vyšší než „OFF“.
zkontrolovat předchozí bod “Spotřebič nefunguje" Nefunguje osvětlení Žárovka není dotažená nebo je spálená(Ve -dotáhnout
nebo vyměnit spálenou žárovku (Ve spotřevnitřního prostoru
spotřebičích se žárovkou).
bičích se žárovkou).
Nesprávné nastavení otočného knoflíku
- přetočit otočný knoflík do vyšší polohy
Teplota okolního prostředí je větší anebo
- spotřebič je přizpůsobený do práce v teplotě,
menší od teploty uvedené v tabulce tech- která je uvedená v tabulce s technickou specifikací
nické specifikace spotřebiče.
spotřebiče.
Spotřebič stojí na nasluněném místě nebo - změnit místo ustavení spotřebiče podle návodu k
blízko tepelných zdrojů
obsluze
počkat asi 72 hodin na vychlazení (zmrazení)
Jednorázové naplnění velkým množstvím -výrobků
a dosažení požadované teploty vnitřního
teplých výrobků
prostoru
uložit
potravinářské
výrobky a nádoby tak, aby se
Přístroj je příliš
Ztížená cirkulace vzduchu uvnitř prostoru
nedotýkaly zadní stěny chladničky
nízkáse ochladí a /
nebo zimnice
Ztížená cirkulace vzduchu ze zadní strany - odsunout spotřebič od stěny min. 30 mm
spotřebiče
Dveře chladničky/mrazničky jsou příliš
- omezit četnost otevírání dveří a/nebo zkrátit dobu,
často otevírány a/nebo zůstávají dlouze
po jakou dveře zůstávají otevřené
otevřené
Odváděcí otvor vody je ucpaný
- výrobky a nádoby uložit tak, aby neztěžovaly
zavírání dveří
-zkontrolujte zda teplota okolního prostředí není
menší než rozsah klimatické třídy
- zatlačit těsnění
- přetočit otočný knoflík do nižší polohy
- zkontrolujte podle předcházejícího bodu „Spotřebič příliš málo chladí a/anebo mrazí”
- vyčistit odtokový otvor (viz Návod k obsluze,
kapitola - „Odmrazování chladničky”)
Ztížená cirkulace vzduchu uvnitř prostoru
- uložit potravinářské výrobky a nádoby tak, aby se
nedotýkaly zadní stěny chladničky
Dveře se nedovírají
Kompresor se zřídka zapíná
Nepřetržitý provoz
spotřebiče V dolní části chladničky voda
Špatně vložené těsnění dveří
Nesprávné nastavení otočného knoflíku
Zbývající příčiny jako v bodě „Spotřebič
příliš málo chladí a/nebo mrazí“
- správně ustavit spotřebič
Zvuky nevycházející Spotřebič není správně
z normálního provo- Spotřebič se dotýká nábytku a/nebo jiných - spotřebič postavit volně tak, aby se nedotýkal
zu spotřebiče
předmětů
jiných
Během normálního používání chladícího zařízení mohou vystupovat různé zvuky, které nemají žádný vliv na bezchybnou práci chladničky.
Zvuky, které se lehce odstraňují:
● hluk, kdy chladnička nestojí svisle - usměrněte nastavení pomocí nastavitelných nožiček vpředu. Můžete taktéž
podložit pod rolky zezadu měkkou látku, především v případě, že podlaha je provedená z podlahových dlaždic
● otírá se o sousední nábytek – přesuňte chladničku.
● skřípání zásuvek anebo poliček – vytáhněte a opětovně vložte zásuvku anebo poličku.
● zvuky způsobené dotýkajícími se láhvemi – odsuňte láhve od sebe.
Zvuky, které mohou být slyšitelné během správné exploatace, vyplývají z práce termostatu, kompresoru (připojení),
chladící soustavy (chlazení (smršťování a rozšiřování materiálu vlivem teplotních rozdílů, jak rovněž průtoku chladícího
médium).
31
CZ
Problém
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Ochrana ozonové vrstvy
LIKVIDACE / ZUŽITKOVÁNÍ SPOTŘEBIČE
CZ
K výrobě našeho spotřebiče
byla použita chladicí média
a pěnicí látky 100% bez
FCKW a KW, má příznivý
vliv na ochranu ozonové
vrstvy a zmenšení skleníkového efektu. A právě
použitá moderní technologie a izolace přátelská k
životnímu prostředí způsobuje nízkou spotřebu
elektrické energie.
Recyklace obalu
Naše obaly jsou vyráběny z
materiálů šetrných k životnímu
prostředí, hodících se k opětovnému použití:
l Vnější obal z lepenky / fólie
l Tvar z pěnového polystyrenu (PS) bez FCKW
l Fólie a sáčky z polyetylénu (PE)
Pokud už nebudeme používat spotřebič, tak je třeba opotřebenému zařízení
před zešrotováním uříznout
připojovací kabel.
Výměna napájecího kabelu
– připojení typu Y.
Jestliže připojovací kabel bude poškozen,
tak musí být vyměněn. Neodpojitelný připojovací kabel musí být vyměněn ve specializovaném servisu nebo kvalifikovaným
pracovníkem.
Tento spotřebič je označen podle evropské
směrnice 2002/96/ES. Takovéto označení
nás informuje, že tento spotřebič po období
jeho používání nemůže být vyhozen s jinými
domácími odpady. Uživatel je povinen ho
odevzdat do sítě sběrných míst. Síť sběrných
míst včetně lokálních sběrných dvorů tvoří
vhodný systém umožňující odevzdání těchto
spotřebičů.
Vhodné zacházení s opotřebenými elektrickými a elektronickými spotřebiči přispívá
k zamezení důsledků nepříznivých pro
zdraví lidí a životní prostředí, vyplývajících
z přítomnosti nebezpečných složek a také
nevhodného skladování a zužitkování takovýchto spotřebičů.
KLIMATICKÁ TŘÍDA
Informace o klimatické třídě spotřebiče se nachází na výkonovém štítku. Štítek stanoví, při jaké okolní teplotě (tj.
místnosti, ve které pracuje) spotřebič funguje optimálně (správně).
Klimatická třída
Přípustná okolní teplota
SN
z +10°C na +32°C
N
z +16°C na +32°C
ST
z +16°C na +38°C
T
z +16°C na +43°C
Prohlášení výrobce
Producent tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky níže uvedených evropských
směrnic:
● směrnice pro nízkonapěťová zařízení 2006/95/EC,
● směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/EC,
● směrnice ErP - 2009/125/EC
a proto byl spotřebič označen
a také bylo pro něho vystaveno prohlášení o shodě poskytované
orgánům pro dohled nad trhem.
32
ZÁRUKA
Záruka
CZ
Záruční služby jsou prováděné v souladu se záručním listem.
Výrobce neodpovídá za jakékoliv škody způsobené nesprávným zacházením se spotřebičem.
33
BLAHOPRAJEME K VOĽBE ZNAČKY AMICA
VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!
Tento spotrebič je spojením výnimočnej ľahkosti obsluhy a dokonalej efektivity. Každý výrobok
bol pred opustením továrne dôkladne skontrolovaný z hľadiska bezpečnosti a funkčnosti. Prosíme Vás o pozorné prečítaní návodu na obsluhu pred uvedením spotrebiča do prevádzky.
SK
i
Umývačka riadu je určená výlučne pre
domáce použitie.
Výrobca si vyhradzuje možnosť prevádzania zmien neovplyvňujúcich fungovanie
spotrebiča.
34
Ilustrace v tomto návodu k obsluze mají
názorný charakter. Úplné vybavení spotřebiče se nachází v příslušné kapitole.
Některé zápisy v tomto návodu jsou sjednocené pro
chladicí spotřebiče různých typů, (pro chladničky, chladničky/mrazničky anebo mrazničky. Informácie na tému
druhu Vášho spotrebiča sa nachádzajú v Technickom
liste pripojenému k výrobku.
Výrobca nenesie zodpovednosť za škody vzniklé nedodržiavaním zásad obsiahnutých v tomto návode.
Prosíme o uschovanie tohto návodu v cieli jeho použitia v budúcnu lebo odovzdania eventuálnemu ďalšiemu
používateľovi.
ento spotrebič nie je určený na používanie osobami
(vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, citovými alebo
psychickými schopnosťami ako aj osobami s nedostatkom skúseností a vedomostí o spotrebiči, ledaže, ak to
prebieha pod dohľadom alebo podľa návodu na obsluhu, ktorý im bol poskytnutý osobami odpovedajúcimi za
ich bezpečnosť.
Je potreba venovať zvláštnu pozornosť tomu, aby spotrebič nepoužívali deti ponechané bez dohľadu. Je potreba zakázať im hranie so spotrebičom. Nie je im dovolené sadať si na výsuvné súčasti a zavesovať sa na
dvere.
Chladnička - mraznička funguje správne v teplote okolitého prostredia, ktorá je uvedená v tabuľke s technickou
špecifikáciou. Nemá sa používať v pivnici, predsieni, v
jeseni a v zime v nevykurovanej chate.
Počas umiestňovania, presúvania, dvíhania sa nemá
chytať za madla dverí, ťahať za odparovací kondenzátor na zadnej strane chladničky a aj dotýkať kompresorovej jednotky.
Chladnička s mrazničkou sa nemá nakláňať do uhlu
nad 40° od stredovej osi počas prepravy, prenášania
lebo umiestňovania. Pokým vznikla taká situácia, spotrebič sa môže zapnúť po uplynutí minimálne 2 hodín
od jeho umiestnenia (obr. 2).
Pred každou údržbovou činnosťou je potreba vytiahnuť
zástrčku zo sieťovej zásuvky. Nemá sa ťahať za kábel,
ale chytať za kostru zástrčky. kabel, ale chytat za kostru
zástrčky.
35
SK
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI POUŽÍVÁNÍ
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI POUŽÍVÁNÍ
SK
Počuteľné zvuky ako bublanie alebo praskanie sú
spôsobené rozťahovaním a zmrašťovaním súčastí v
dôsledku teplotných zmien.
S ohľadom na bezpečnosť sa nemá spotrebič opravovať svojpomocou. Opravy prevádzané osobami, ktoré
nemajú požadovanú kvalifikáciu, môžu vytvárať vážne
nebezpečenstvo pre používateľa spotrebiča.
V prípade poškodenia chladiaceho okruhu je potreba
na niekoľko minút vyvetrať miestnosť, v ktorej sa nachádza spotrebič (táto miestnosť musí mať aspoň 4 m³;
pre spotrebič s izobutánom /R600a).
Výrobky, aj keď čiastočne rozmrazené, nie je možné
znovu zmraziť.
Nápoje vo fľašiach a plechovkách, najmä nápoje sýtené oxidom uhličitým, sa nemajú uchovávať v mraziacom priestore mrazničky. Plechovky a fľaše môžu popraskať.
Nemajú sa dávať do úst zmrazené výrobky ihneď po vyňatí z mrazničky (zmrzliny, kocky ladu, atd.), ich nízka
teplota môže spôsobiť bolestivé omrzliny.
Treba dávať pozor, aby nedošlo k poškodeniu chladiaceho okruhu, napr. napichnutiu kanálikov kondenzátu
na výparníku, zalomeniu trúbok. Vstrekované chladiace
médium je horľavé. V prípade vniknutí do očí je potreba
vypláchnuť ich vodou a ihneď privolať lekára.
Ak napájací kábel bude poškodený, to musí byť vymenený v špecializovanom opravárenskom podniku.
Spotřebič slouží k přechovávání potravin, nepoužívejte
ho k jiným cílům.
Spotřebič úplně odpojte od napájení (vytáhnutím
zástrčky ze síťové zásuvky) v případě provádění takových činností, jakými jsou čištění, údržba anebo změna
místa ustavení
36
Toto zariadenie môže byť používané deťmi vo veku 8
rokov a starších, osoby s obmedzenými fyzickými alebo
mentálnymi schopnosťami, ako aj osobami bez skúseností a bez znalostí zariadenia môžu kanvicu používať,
pokiaľ sú dohliadané alebo boli inštruované vzhľadom
obsluhy zariadenia bezpečným spôsobom a znajú ohrozenie spojené s používaním zariadenia. Deti si nemôžu
so zariadením hrať Čistenie a konzervácia zariadenia
nemôže byť vykonávaná deťmi ledaže ukončili 8 rokov
a sú dohliadané zodpovednou osobou.
Anti-bacteria System (vyskytuje sa v závislosti od modelu. Jeho prítomnosť je signalizovaná príslušnou
nálepkou vo vnútri komory spotrebiča) - Špeciálny antibakterický prípravok, ktorý je pridávaný do materiálu,
zo ktorého je vyrobené vnútro chladničky, chráni v nej
prechovávané produkty pred plesňami, baktériami a
mikroorganizmami a taktiež nedovoľuje vznik nepríjemného zápachu. Vďaka tomu produkty dlhšie zachovávajú svoju čerstvosť.
Pre získanie viac miesta v mrazničke, je možné z nej
vybrať zásuvky a umiesťovať produkty bezprostredne
na poličkách. Neovplyvňuje to termickú a mechanickú
charakteristiku výrobku. Určený obsah mrazničky bol
vypočítaný s vybratými zásuvkami.
37
SK
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI POUŽÍVÁNÍ
INŠTALÁCIA A PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY SPOTREBIČA
Inštalácia pred prvým spustením
Pripojenie napájania
SK
● Spotrebič je treba rozbaliť, odstrániť
lepiacu pásku zaisťujúcu dvere a vybavení. Eventuálne zvyšky lepidla je možné
odstrániť jemným čistiacim prostriedkom.
● Polystyrénové časti obalu sa nemajú
vyhadzovať. V nutnom prípade opätovného prevozu je potreba chladničku s
mrazničkou zabaliť do častí polystyrénu
a fólie a tiež zaistiť lepiacou páskou.
● Vnútrajšok chladničky a mrazničky ako aj
súčasti výbavy je treba umyť vlažnou vodou s prídavkom prostriedku na umývanie
riadu a potom vytrieť a vysušiť.
● Chladničku s mrazničkou je treba umiestniť na rovný, vodorovný a stabilný podklad, do suchej, vetranej miestnosti, kde
nesvieti slnko, ďalej od tepelných zdrojov
takých ako kuchyňa, radiátor ústredného
kúrenia, trubka ústredného kúrenia, rozvod teplej vody atd.
● Na vonkajších povrchoch výrobku sa
môže nachádzať ochranná fólia, treba ju
odstrániť.
● Vodorovné osadenie spotrebiča je treba
upraviť zaskrutkovaním 2 nastaviteľných
predných nožičiek (obr. 3)
● Pre zabezpečenie slobodného otvárania
dvierok, je vzdialenosť medzi bočnou stranou výrobku (zo strany závesov dvierok), a
stenou miestnosti predstavená na výkrese
č. 5.*
● Je treba zaistiť vhodnú ventiláciu miestnosti a dostatočnú cirkuláciu vzduchu v
priestoru okolo spotrebiča (obr. 6).*
● Před připojením se doporučuje nastavit
otáčecí kolečko regulátoru teploty do
polohy „OFF” anebo jiné, způsobující
odpojení spotřebiče od napájení (viz
strana s popisem ovládání).
● Spotrebič je treba pripojiť k sieti striedavého prúdu 220-240V/ 50Hz správne
zapojenou elektrickou zásuvkou s uzemnením a istenou 10 A poistkou.
● Uzemnenie spotrebiča je vyžadované
právnymi predpismi. Výrobca sa zrieka
akejkoľvek zodpovedností z titulu eventuálnych škôd, ktoré môžu utrpieť osoby
alebo predmety v dôsledku nesplnenia
povinností stanovených v tomto predpise.
Nemajú sa používať spojovacie články,
nekoľkonásobné zásuvky (rozvádzače),
dvojžilové predĺžovacie káble. Pokým
je nutné použitie predĺžovacieho kábla,
môže to byť iba predĺžovací kábel s
ochranným kolíkom, jednozásuvkový,
ktorý má bezpečnostný atest VDE/GS.
● Pokým bude použitý predĺžovací kábel
(s ochranným kolíkom, ktorý má bezpečnostnú značku), napokon jeho zásuvka
musí byť umiestnená v bezpečnej vzdialenosti od drezov a nemôže byť vystavená na zaliatie vodou a rôznymi odpady.
● Údaje sú uvedené na typovom štítku,
umiestneným naspodku vnútornej steny
chladiaceho priestoru chladničky**.
Minimálne vzdialenosti od tepelných zdrojov:
- od elektrických, plynových sporákov
a iných - 30 mm,
- od plynových alebo uholných kotlov 300 mm,
- od vstavaných trúb - 50 mm
● Je potreba zabezpečiť možnosť odpojenia spotrebiča od elektrickej siete
vytiahnutím zástrčky alebo vypnutím
dvojpólového vypínača (obr. 9).
Odpojenie od napájania
Pokým nie je možné dodržanie vyššie
stanovených vzdialeností, je potreba
použiť vhodnú izolačnú dosku.
●Zadná stena chladničky a najmä kondenzátor a iné súčasti chladiaceho obehu
sa nemôžu dotýkať iných súčastí, ktoré
môžu spôsobiť poškodenie, najmä (s
rúrkou CO a privádzajúcou vodu).
●Nie je prípustná akákoľvek manipulácia so
súčasťami agregátu. Je potreba venovať
mimoriadnu pozornosť tomu, aby nedošlo k
poškodeniu kapilárnej rúrky, ktorá je viditeľná v kompresorovom priestore. Táto rúrka
sa nesmie ohýbať, narovnávať ani krútiť.
●Poškodenie kapilárnej rúrky používateľom
spôsobuje stratu nárokov vyplývajúcich zo
záruky (obr. 8).
● Vo vybraných modeloch sa úchyt dvierok nachádza vo vnútri výrobku a je
nutné ho priskrutkovať vlastným skrutkovačom
38
* Netýka sa spotrebičov do vstavenia
** V závislosti od modelu
OBSLUHA A FUNKCIE
Ovládací panel (Obr. 10).
1. Kryt žiarovky
2. Ovládanie
Regulácia teploty
Zmena nastavení otáčacieho kolieska spôsobuje zmenu teploty w chladničke/mrazničke.
Možné nastavenie otáčacieho kolieska:
- pozícia 0 / OFF
- pozícia 1
- pozícia 2-6
- pozícia 7
SK
spotrebič vypnutý
teplota najvyššia
teplota optimálna
teplota najnižšia
Priestory sa nemajú zaplňovať
pred ich ochladením (min. po 4
hod.) prevádzky spotrebiča.
Teplota vo vnútornom priestore chladničky/mrazničky
Z dôvodu zmeny ročného obdobia sa nemá meniť nastavenie teploty. Zvýšenie teploty okolia bude
zistené snímačom a kompresor bude automaticky uvedený do prevádzky po dlhšie časové obdobie za
účelom udržania nastavenej teploty vo vnútornom priestore.
Neveľké zmeny teploty
Neveľké zmeny teploty sú normálnym javom a môžu sa vyskytovať napríklad behom uchovávania veľkého množstva čerstvých výrobkov v chladničke alebo kedy dvere boli dlhšie otvorené. To nebude mať
vplyv na potravinové výrobky a teplota sa rýchlo vráti na úroveň nastavenia.
Výmena osvetlenia*
● Otáčacie koliesko nastavte na polohu „OFF”, nasledovné zástrčku zo sieťovej zásuvky.
● Demontujte kryt žiarovky a snímte ho (Výkr. 18).
● Vymeňte žiarovku na fungujúcu s identickými parametrami, ako továrensky namontovanou do spotrebiča (220-240V, max. 10W, E14, maximálne rozmery baňky: priemer - 26 mm, dĺžka 55 mm).
● Zamontujte kryt žárovky.
Nepoužívajte žiarovky s väčším alebo menším výkonom, používajte len žiarovky s hore uvedenými parametrami.
Použité osvetlenie nemôže byť používané k osvetľovaniu domácich miestností.
*
Týka sa spotrebičov vybavených žiarovkovým osvetlením a vybraných spotrebičov vybavených
osvetlením LED v podobe žiarovky so závitom E14.
39
OBSLUHA A FUNKCIE
Uchovávanie potravín v chladničke a mrazničke
Behom uchovávania potravín v tomto spotrebiči postupujte podľa nižšie uvedených odporúčaní:
SK
● Výrobky je treba vkladať na tanierikoch, v nádobách lebo zabalené do potravinovej fólie. Rovnomerne rozložiť na plochách políc.
● Je treba si všimnúť, či sa potraviny nedotýkajú
zadnej steny, pokým áno, vtedy to môže spôsobiť tvorenie námrazy alebo navlhnutie potravín.
● Do chladničky sa nemajú vkladať nádoby s horúcim obsahom.
● Potraviny ľahko preberajúce cudzie pachy, také
ako maslo, mlieko, tvaroh a tiež také, ktoré majú
intenzívnu vôňu napr. ryby, údeniny, syry – je
treba ukladať na police zabalené do fólie alebo
v hermeticky uzavretých nádobách.
● Uchovávanie zeleniny obsahujúcej veľké množstvo vody spôsobuje usadzovanie vodnej pary
hore nádob na zeleninu; neprekáža to správnemu fungovaniu chladničky.
● Pred vložením zeleniny do chladničky je treba ju
dobre vysušiť.
● Prílišná vlhkosť skracuje dobu uchovávania
zeleniny, najmä listnatej.
● Zeleninu treba uchovávať neumytú. Umývanie
odstraňuje prirodzenú ochranu a preto je lepšie
umyť zeleninu tesne pred požitím.
● Odporúča sa vkladanie výrobkov v košoch 1, 2,
3* do prirodzenej hranice naplnení (viď: obr. 11a
/ 11b).**
●
●
●
●
●
Doba uchovávania zmrazených výrobkov je závislá
na ich kvalite v čerstvom stave pred zmrazením a
tiež na teplote uchovávania. Pri zachovaní teploty -18°C alebo nižšej sú odporúčané nasledujúce
doby uchovávania:
Výrobky
1. Balené výrobky
2. Polička
3. Normálna hranica naplnenia
4. (*/***)
● Pripúšťa sa ukladanie výrobkov na drôtených
policiach mrazničky.*
● Pripúšťa sa vysunutie výrobkov na polici o 2030 mm od prirodzenej hranice naplnení.**
● Je možné odstránenie dolného koša s cieľom
získania väčšieho úložného priestoru a uloženia
výrobkov komore na dne do maximálnej výšky.*
potravín ako je uvedené v tabuľke s technickou
špecifikáciou spotrebiča.
Pre uchovanie dobrej kvality zmrazovaných
výrobkov sa odporúča preskupiť zmrazené výrobky nachádzajúce sa vo strednej časti mrazničky
tak, aby sa nedotýkali výrobkov ešte nezmrazených.
Odporúčame zmrazené porcie presunúť na jednu
stranu mraziaceho priestoru a čerstvé porcie na
zmrazenie uložiť na opačnej strane a maximálne
prisunúť ku zadnej a bočnej stene.
Do zmrazovania výrobkov používajte priestor,
ktorý je označený (*/***).
Je potreba pamätať, že na teplotu mraziaceho
priestoru mrazničky majú vplyv okrem iného:
teplota okolia, stupeň naplnenia potravinovými výrobkami, četnosť otvárania dverí,
hrúbka námrazy v mrazničke ako aj nastavenie termostatu.
Keby po zavretiu dverí mraziaceho priestoru
mrazničky nešli dvere ihneď späť otvoriť,
odporúčame počkať 1 až 2 minúty, až bude
vzniklý podtlak vyrovnaný.
Mesiace
Hovädzí
6-8
Teľací
3-6
Drobky
1-2
Bravčové
3-6
Hydina
6-8
Vajca
3-6
Ryby
3-6
Zelenina
10-12
Ovocie
10-12
Zmrazovanie výrobkov**
● Zmrazovať je možné prakticky všetky potravinové
výrobky, s výnimkou zeleniny konzumovanej v
surovom stavu, napr. zelený šalát.
● Na zmrazovanie sa používajú iba potravinové
výrobky najvyššej kvality, rozdelené na porcie
určené pre jednorázovú spotrebu.
● Výrobky je treba zabaliť do obalov bez zápachu,
odolných voči prenikaniu vzduchu a vlhkosti a tiež
odolných voči tuku. Najlepšími obalmi sú: sáčky,
archy z polyetylénovej a hliníkovej fólie.
● Obal má byť nepriepustný a tesne priliehať ku
zmrazeným výrobkom. Nemajú sa používať
sklenené obaly.
● Čerstvé a teplé potravinové výrobky (pri teplote
okolia) vložené za účelom zmrazenia nemajú
prísť do styku s už zmrazenými potravinami.
● Odporúča sa, aby v priebehu 24 hodín nevkladať do mrazničky jednorazovo viac čerstvých
Komora rýchleho chladenia neslúži k prechovávaniu chladených pokrmov. V tejto komore je možné
vyrábať a prechovávať kocky ľadu.***
* Týka sa spotrebičov s komorou mrazničky v
dolnej časti spotrebiča
** Týka sa spotrebičov majúcich komoru mrazenia (*/***)
*** Netýka sa spotrebičov vybavených komorami
zmrazovania označených (*/***)
40
Praktické porady
Zóny v chladničke
●Neumiesťujte chladničku ani mrazničku v blízkosti ohrievačov, šporákov alebo nevystavujte
na bezprostredné pôsobenie slnečných lúčov.
●Presvedčte sa, že ventilačné otvory nie sú zakryté. Jednou alebo dvakrát ročne z nich odstráňte
prach a očistite ich.
●Zvoľte príslušnú teplotu: teplota 6 až 8°C v chladničke ako aj -18°C v mrazničke je postačujúca
●Pri výjazdu na dovolenku, náleží zvýšiť teplotu
v chladničke.
●Dvierka chladničky alebo mrazničky otvárajte
len vtedy, pokiaľ je to nutné. Je dobré mať informácie, aké potraviny sú prechovávané v chladničke a kde sa presne nachádzajú. Nepoužité
potraviny je potrebné čo najrýchlejšie schovať
späť do chladničky alebo mrazničky, pokiaľ sa
nezohrejú.
●Pravidelne vytierajte vnútro chladničky handričkou navlhčenou jemným detergentom. Spotrebič bez funkcie automatického rozmrazovania,
pravidelne rozmrazujte. Nedovoľte vytvorenie
sa vrstvy inovati hrubšej ako 10 mm.
●Tesnenie kolem dvierok udržujte v čistote, v opačnom prípade sa dvierka nebudú úplne zatvárať.
Poškodené tesnenie musíte vždy vymeniť.
●S ohľadom na prirodzenú cirkuláciu vzduchu, sa
v komore chladničky nachádzajú rôzne teplotné
zóny.
●Najchladnejší priestor sa nachádza bezprostredne nad zásuvkami so zeleninou. V tomto priestore prechovávajte chúlostivé a ľahko kaziace
sa produkty ako
- ryby, mäso, hydina,
- údeniny, uvarené pokrmy,
- pokrmy alebo upečené produkty obsahujúce
vajcia alebo smotanu,
- čerstvé zákusky, zmesi zákuskov
- balenú zeleninu a iné čerstvé potraviny s etiketou prikazujúcou prechovávanie v teplote cca
4°C.
●Najteplejšie je v hornej časti dvierok. Tu sa
najlepšie prechovávajú syry a maslo.
Čo znamenajú hviezdičky?
*Teplota neprekračujúca -6°C postačí pre
prechovávanie zmrazených potravín približne
jeden týždeň. Zásuvky alebo komory označené
jednou hviezdičkou sú (najčastejšie) v lacnejších chladničkách.
** V teplote nižšej ako -12°C je možné prechovávať potraviny v čase 1-2 týždňov bez straty
chuťových vlastností. Nie je postačujúca pre
zmrazovanie potravín.
*** Hlavne používané pre zmrazovanie potravín v
teplote nižšej ako -18°C. Umožňuje zmrazení
čerstvých potravín hmotnosti do 1 kg.
****Tak označený spotrebič umožňuje prechovávanie potravín v teplote nižšej než -18°C a
zmrazovanie väčšieho množstvá potravín.
Produkty, ktoré by nemali byť prechovávané v
chladničke
●Nie všetky produkty sú vhodné k prechovávaniu
v chladničke. Patria k nim:
- ovocie a zelenina citlivá voči nízkym teplotám,
ako na príklad banány avokádo, papája, marakuja, baklažány, rajčiaky a uhorky,
- nezrelé ovocie,
- zemiaky
Príklad rozmiestenia produktov
v spotrebiču (Výkr. 12).
41
SK
AKO EKONOMICKY POUŽÍVAŤ CHLADNIČKU
ODMRAZOVANIE, UMÝVANIE A ÚDRŽBA
K čištění pláště a umělohmotných částí výrobků nikdy nepoužívejte rozpouštědel, jak rovněž
ostrých, brusných čistících přípravků (např. prášků
anebo čistících past)! Používejte pouze tekuté jemné mycí prostředky, jak rovněž měkké hadříky. Nepoužívejte houbičky.
Odmrazovanie chladničky***
SK
● Na zadnej strane chladničky vzniká námraza,
ktorá je odstraňovaná automaticky. Behom odmrazovania sa môžu spolu s kondenzátom do
otvoru žliabku dostávať nečistoty. Môže to spôsobiť
upchatie otvoru. V takom prípade je potreba otvor
ľahko pretlačiť čističom trubiek (obr. 13).
● Spotrebič pracuje cyklicky: chladí (vtedy sa na
zadnej stene tvorí námraza), následovne sa odmrazuje (kondenzát steká po zadnej stene).
Pred započatím čistenia je treba bezpodmienečne odpojiť spotrebič od napájania
vytiahnutím zástrčky zo sieťovej zásuvky,
vypnutím lebo vyskrutkovaním poistky.
Nie je prípustné, aby sa voda dostala do
riadiaceho panelu lebo osvetlenia.
●Ku rozmrazovaniu neodporúčame používať
prostriedky v spreji. Môžu spôsobiť vznik výbušných zmesí, obsahovať riedidla, ktoré môžu
poškodiť plastové časti spotrebiča a dokonca
byť nebezpečné pre zdravie.
●Je potreba dávať pozor, aby voda používaná na
mytie, pokým je to možné nestekala odtokovým
otvorom do odparovacej misky.
●Celý spotrebič s výnimkou tesnenia dverí je treba
umyť jemným čistiacim prostriedkom. Tesnenie
vo dverách je treba vyčistiť čistou vodou a vytrieť
dosucha.
●Je treba dôkladne umyť všetky súčasti výbavy
(nádoby na zeleninu, dverné priehradky, sklenené police atd.).
Odmrazovanie mrazničky**
●Odmrazovanie mraziaceho priestoru sa odporúča spojiť s mytím spotrebiča.
●Väčšie nahromadenie ľadu na mraziacich plochách sťažuje prevádzkovú účinnosť spotrebiča
a spôsobuje väčšiu spotrebu elektrickej energie.
●Odporúčame odmrazovať spotrebič aspoň
jedenkrát alebo dvakrát do roka. V případě
většího nahromadění se ledu, rozmrazování,
vykonávejte častěji.
●Pokým sa vo vnútri nachádzajú výrobky, je potreba nastaviť otočný gombík do polohy max. asi 4
hodiny pred naplánovaným odmrazením. Zaistí
to možnosť uchovávania výrobkov pri teplote
okolia po dlhšiu dobu.
●Po vytiahnutí potravín z mrazničky je potreba
vložiť ich do misky, zabaliť do niekoľká vrstiev
novinového papieru, zavinúť do deky a uchovávať na chladnom mieste.
●Odmrazovanie mrazničky musí byť prevedené,
pokým je to možné, rýchlo. Dlhšie uchovávanie
výrobkov pri teplote okolia skracuje dobu ich
použiteľnosti.
Przed przystąpieniem do czysz­cze­nia
należy bezwzględnie odłączyć urzą­dze­
nie od zasilania, poprzez wyjęcie wtyczki
z gniazdka sie­cio­we­go, wy­łą­cze­nie lub
wykręcenie bezpiecznika. Nie wolno
dopuścić do tego, aby woda dostała się
do panelu ste­ro­wa­nia lub oświetlenia.
Pre odmrazenie mraziaceho priestoru mrazničky je potreba**:
● Nastaviť otočný gombík termostatu do polohy
”0”, vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.
● Otvoriť dvere, vytiahnuť výrobky.
● Asi za půl hodiny je možno z hladkých povrchů
stěn odstranit vrstvu ledu, vody.
● Umýt a vysušit vnitřek mrazničky.
● Zapnout spotřebič podle příslušného bodu v
návodu.
Vyťahovanie a vkladanie políc
Vysunúť policu a potom vtlačiť na doraz tak, aby
zátrepka police zaskočila do výrezu vodiacej lišty
(obr. 15)
Vyťahovanie a vkladanie priehradky
Nadvihnúť priehradku, vytiahnuť a nasadiť odhora
späť do požadovanej polohy (obr. 16).
Automatické odmrazovanie chladničky****
Chladiaci priestor chladničky bol vybavený funkciou automatického odmrazovania. Predsa však
na zadnej stene chladiaceho priestoru chladničky
môže vznikať námraza. Takto sa prevažne deje,
keď sa v chladiacom priestore uchováva veľa
čerstvých potravinových výrobkov.
Automatické odmrazovanie mrazničky****
Mraziaci priestor mrazničky bol vybavený funkciou
automatického odmrazovania (no-frost). Potraviny
sú zmrazované chladiacim systémom obehového
vzduchu a vlhkosť z mraziaceho priestoru mrazničky je odvádzaná von. Vo výsledku nevzniká
v mrazničke zbytočná námraza a výrobky k sebe
neprimŕzajú.
Ručné mytie mraziaceho priestoru chladničky
a mrazničky****
Priestor chladničky a mrazničky sa odporúča umyť
najmenej jedenkrát za rok. Zabraňuje to vzniku
baktérií a nepríjemných zápachov. Celý spotrebič
je treba vypnúť tlačidlom (1), vytiahnuť výrobky
a priestory umyť vodou s prídavkom jemného
čistiaceho prostriedku. Napokon priestory vytrieť
handričkou.
** Týka sa spotrebičov majúcich komoru mrazenia (*/***). Netýka sa spotrebičov s beznámrazovým systémom
*** Týka sa spotrebičov majúcich komoru chladničky. Netýka sa spotrebičov s beznámrazovým
systémom
****Týka sa spotrebičov vybavených beznámrazovým systémom
42
LOKALIZÁCIA ZÁVAD
Možné príčiny
Možné riešenia
Spotrebič nefunguje Prerušený obvod elektrickej inštalácie
- skontrolovať, či je zástrčka správne vložená do
zásuvky sieťového napájania
- zistiť, či nie je poškodený napájací kábel spotrebiča
- zistiť, či je v zásuvke napätie – pripojiť druhý
spotrebič napr. stolnú lampičku
- zistiť, či je spotrebič zapnutý – nastaviť termostat
do polohy vyššej než „0“ / "OFF".
Nefunguje osvetlenie vnútorného
priestoru
skontrolovať predchádzajúci bod “Spotrebič nefunŽiarovka nie je dotiahnutá alebo je vypále- -guje"
- dotiahnuť alebo vymeniť vypálenú žiarovku (V
ná (V spotrebičoch so žiarovkou).
spotrebičoch so žiarovkou).
Nesprávne nastavenie otočného gombíka - pretočiť otočný gombík do vyššej polohy
Teplota okolitého prostredia je vyššia alebo - Spotrebič je prispôsobený do prace v teplote, ktonižšia od teploty uvedenej v tabuľke s
rá je uvedená v tabuľke s technickou špecifikáciou
technickou špecifikáciou spotrebiča
spotrebiča.
Spotrebič stojí na naslnočnenom mieste
- zmeniť miesto ustavenia spotrebiča podľa návodu
lebo blízko tepelných zdrojov
na obsluhu
Jednorázové naplnenie veľkým množstvom - počkať asi 72 hodín na vychladnutie (zmrazenie)
teplých výrobkov
výrobkov a dosiahnutie žiadanej teploty vnútorného
priestoru
Spotrebič príliš málo Sťažená cirkulácia vzduchu vo vnútri priestoru - uložiť potravinové výrobky a nádoby tak, aby sa
nedotykali zadnej steny chladničky
chladí a/nebo mrazí
Sťažená cirkulácia vzduchu zo zadnej
- odsunúť spotrebič od steny min. 30 mm
strany spotrebiča
Dvere chladničky/mrazničky sú príliš často - obmedziť frekvenciu otvárania dverí a/lebo skrátiť
otvárané a/lebo ostávajú dlho otvorené
dobu, po akú dvere ostávajú otvorené
Dvere sa nedotvárajú
- výrobky a nádoby uložiť tak, aby nesťažovali
zatváranie dverí
-zkontrolujte, či teplota okolitého prostredia nie je
Kompresor sa zriedka zapína
menšia ako rozsah klimatickej triedy.
Zle vloženie tesnenia dverí
- zatlačiť tesnenie
Nepretržitá prevádz- Nesprávne nastavenie otočného gombíka - pretočiť otočný gombík do nižšej polohy
ka spotrebiča
Ostatné príčiny ako v bode „Spotrebič príliš - zistiť podľa predchádzajúceho bodu „Spotrebič
málo chladí a/lebo mrazí“
príliš málo chladí a/lebo mrazí ”
Odtokový otvor vody je upchatý (týka sa
- vyčistiť odtokový otvor (viď Návod na obsluhu,
spotrebičov s otvorom do odvádzania
kapitola - „Odmrazovanie chladničky”)
kondenzátu)
V dolnej časti chladSťažená cirkulácia vzduchu vo vnútri
- uložiť potravinové výrobky a nádoby tak, aby sa
ničky voda
priestoru
nedotýkali zadnej steny chladničky
Zvuky nevychádza- Spotrebič nie je správne
júce z normálnej
Spotrebič sa dotýka nábytku a/lebo iných
prevádzky spotrepredmetov
biča
- správne ustaviť spotrebič
- spotrebič postaviť volne tak, aby sa nedotýkal
iných
Počas normálneho používania chladiaceho zariadenia môžu vystupovať rôzne zvuky, ktoré nemajú žiaden vplyv na
bezchybnú prácu chladničky.
Zvuky, ktoré sa ľahko odstraňujú:
l lhluk, keď chladnička nestojí zvisle- usmernite nastavenia pomocou nastaviteľných nožičiek spredu. Môžete takisto
podložiť pod rolky zozadu mäkkú látku, najmä ak dlážka je vykonaná z podlahových dlaždíc
l lotiera sa o susedný nábytok – presuňte chladničku.
l lškrípanie zásuviek alebo poličiek – vytiahnite a opätovne vložte zásuvku alebo poličku.
l lzvuky spôsobené dotýkajúcimi sa fľašami – odsuňte fľaše od seba.
Zvuky, ktoré môžu byť počuteľné počas správnej exploatácie vyplývajú z práce termostatu, kompresora (pripojenie),
chladiacej sústavy (scvrkávanie a rozširovanie materiálu vplyvom teplotných rozdielov, ako aj prietoku chladiaceho
médium).
43
SK
Problém
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
OCHRANA OZÓNOVEJ VRSTVY
LIKVIDÁCIA / ZUŽITKOVANIE SPOTREBIČA
SK
Pri výrobe nášho spotrebiča
boli použité chladiace
média a peniace látky 100%
bez FCKW a KW, čo má
priaznivý vplyv na ochranu
ozónovej vrstvy a zmenšenie skleníkového efektu.
A práve použitá moderná
technológia a izolácia priateľská k životnému prostrediu spôsobuje nízku
spotrebu elektrickej energie.
RECYKLÁCIA OBALU
Naše obaly sú vyrábané z materiálov šetrných k životnému
prostrediu, hodiacich sa na
opätovné použitie:
l Vonkajší obal z lepenky / fólie
l Tvar z penového polystyrénu (PS) bez
FCKW
l Fólie a sáčky z polyetylénu (PE)
Pokým už nebudeme
používať spotrebič, tak je
potreba opotrebenému
zariadeniu pred zošrotovaním odrezať pripojujúci
kábel.
Výmena napájacieho
kabelu – pripojenie typu Y.
Akže pripojujúci kábel bude poškodený,
tak musí byť vymenený. Neodpojiteľný
pripojujúci kábel môže byť vymenený v
špecializovanom servise alebo kvalifikovaným pracovníkom. Je treba tiež odstrániť
lebo spraviť nepoužiteľným zámok opotrebeného zariadenia, aby sa deti nemohli
samé zatvoriť v starom spotrebiči.
Tento spotrebič je označený podľa
európskej smernice 2002/96/ES. Takéto
označenie nás informuje, že tento spotrebič po obdobiu jeho používania nemôže
byť vyhodený s iným domácim odpadom.
Používateľ je povinný odovzdať ho v sieti
zberných miest. Sieť zberných miest vrátane lokálnych zberných dvorov vytvárajú
vhodný systém umožňujúci odovzdanie
týchto spotrebičov.
Vhodné zachádzanie s opotrebenými
elektrickými a elektronickými spotrebičmi
prispieva k zamedzeniu nepriaznivých
dôsledkov pre zdravie ľudí a životné
prostredie, vyplývajúcich z prítomnosti
nebezpečných zložiek ako aj nevhodného skladovania a zužitkovania takýchto
spotrebičov.
KLIMATICKÁ TRIEDA
Informácia o klimatickej triede spotrebiča sa nachádza na výkonovom štítku. Štítok stanoví, pri akej teplote okolia (tzn.
miestnosti, v ktorej pracuje) spotrebič funguje optimálne (správne).
Klimatická trieda
Prípustná teplota okolia
SN
z +10°C na +32°C
N
z +16°C na +32°C
ST
z +16°C na +38°C
T
z +16°C na +43°C
Vyhlásenie výrobcu
Výrobca týmto vyhlasuje, že výrobok spĺňa dôležité požiadavky nasledujúcich európskych smerníc:
l smernica pre nízke napätie 2006/95/EC
l smernica elektromagnetickej kompatibility 2004/108/EC,
l smernica ErP - 2009/125/EC
a preto výrobok získal označenie
a bolo preň vydané Vyhlásenie o zhode, a toto vyhlásenie bolo
sprístupnené orgánom obchodnej inšpekcie.
44
ZÁRUKA
Záruka
SK
Záručné služby sú vykonávané v súlade so záručným listom.
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za eventuálne škody alebo požiare spôsobené spotrebičom a
vyplývajúce z nedodržíavania pokynov uvedených v toto návode.
45
WIR GRATULIEREN IHNEN ZUM KAUF DES GERÄTES DER MARKE AMICA
SEHR GEEHRTER KUNDE!
Dieses Gerät gilt als Verbindung einer außergewöhnlich leichten Bedienung und einer perfekten
Effektivität. Jedes Gerät wurde gründlich auf dessen Sicherheit und Funktionalitäten überprüft,
bevor es das Produktionswerk verlassen hat. Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
DE
i
Das Gerät ist ausschließlich für den
Einsatz im Haushalt bestimmt.
Der Hersteller behält sich das Recht
vor, Änderungen vorzunehmen, die die
Gerätefunktion nicht beeinträchtigen.
46
Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur der Orientierung.
Volle Ausstattung des Gerätes ist in dem
entsprechenden Kapitel enthalten.
Manche Bestimmungen dieser Bedienungsanleitung
wurden für die Kühlgeräte verschiedener Art (für den
Kühlschrank, Kühl-Gefriergerät oder Gefriergerät) vereinheitlicht. Die Information über die Art Ihres Gerätes ist
dem Produktdatenblatt, das dem Gerät beigelegt wurde, zu entnehmen.
Der Hersteller haftet nicht für die Schäden, die Folge
der Nichteinhaltung inder vorliegenden Gebrauchsanweisung angeführten Prinzipien sind.
Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung auf, um sie
in Zukunft auszunutzenoder einem eventuellen Nachbesitzer übergeben zu können.
Das Gerät darf nicht durch Personen (darunter auch
Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sinnlichen
oder psychischen Fähigkeiten sowie durch unerfahrene sowie solche Personen, die das Gerät nicht kennen,
bedient werden, es sei denn, es geschieht unter Aufsicht oder gemäß der Anweisungen der für ihre Sicherheit verantwortlichen Personen.
Erlauben Sie nicht den Kindern das Gerät ohne Aufsicht
zu bedienen. Erlauben Sie den Kinder nicht mit dem
Gerät zu spielen. Lassen Sie die Kinder nicht sich auf
die aufschiebbaren Bestandteile des Kühlschranks zu
setzen oder auf der Kühlschranktür zu hängen.
Das Kühl-Gefriergerät arbeitet ordnungsgemäß bei
einer Raumtemperatur, die in der Tabelle mit der technischen Spezifikation angegeben ist. Das Gerät ist nur
für den Gebrauch in Innenräumen geeignet, allerdings
nicht in unbeheizten Kellerräumen, Hausfluren oder
Sommerhäusern.
Zum Aufstellen und Verschieben des Gerätes dürfen
nie die Türgriffe, die Kondensatorröhrchen oder die
Kompressoreinheit benutzt werden.
Das Kühl- und Gefriergerät sollte während des Transports oder der Aufstellung nur bis zu 40° geneigt werden. Ist der Winkel größer, darf das Gerät erst nach 2
Stunden eingeschaltet werden. (Abb. 2).
47
DE
SICHERHEITSHINWEISE
SICHERHEITSHINWEISE
DE
Vor jeder Wartungsarbeit ist der Netzstecker aus der
Steckdose zu entfernen. (Nicht am Kabel, sondern immer am Netzstecker ziehen).
Knackende Geräusche sind eine Folge der Materialausdehnung bzw. –zusammenziehung einzelner Bauelemente, die durch Temperaturschwankungen des
Kühlmittels hervorgerufen werden.
Aus Sicherheitsgründen ist das Gerät niemals selbständig zu reparieren , sondern nur durch Mitarbeiter einer
autorisierten Fachwerkstatt. Nur so bleibt die vom Hersteller gewährte Garantie erhalten.
Im Falle einer Beschädigung des Kühlkreislaufs muss
der Raum, in dem das Gerät aufgestellt wurde, einige
Minuten gut durchgelüftet werden (Das Gerät mit Isobutan R600a benötigt einen Raum von mindestens 4
qm Fläche.)
Angetaute Lebensmittel dürfen auf keinen Fall wieder
eingefroren werden
Getränke in Flaschen und Dosen, dürfen nicht im Tiefkühlbereich aufbewahrt werden. Die Flaschen und Dosen platzen!
Das aus dem Gefrierraum her- ausgenommene Gefriergut (Eis, Eiswürfel usw.) darf nicht direkt in den Mund
genommen werden, es könnte schmerzhafte Erfrierungen verursachen.
Das Kühlsystem niemals beschädigen. Das Kältemittel
ist leicht entflammbar. Bei Kontakt mit den Augen sofort
gründlich mit Wasser spülen und einen Arzt konsultieren.
Ist die Anschlussleitung beschädigt, muss sie ersetzt
werden. Diese darf nur von einer autorisierten Fachwerkstatt ausgewechselt werden.
Das Gerät dient zur Aufbewahrung von Nahrungsmitteln, zu anderen Zwecken nicht verwenden.
Das Gerät ist für die Dauer solcher Handlungen wie Reinigung, Wartung oder Änderung des Aufstellungsstandortes von der Stromversorgung ganz (durch Ziehen
des Netzsteckers aus der Steckdose) zu trennen.
48
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen
mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und
Unkenntnis verwendet werden, wenn sie in die sichere
Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sie
die mit ihm verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen von Kindern
nicht erfolgen, es sei denn, dass sie das 8. Lebensjahr
vollendet haben und von einer zuständigen Person beaufsichtigt wurden.
Anti-bacteria System (Kommt je nach dem Modell vor.
Auf das Vorhandensein wird mit einem entsprechenden
Aufkleber im Inneren des Gerätes hingewiesen) - Die
spezielle antibakterielle Silberionen-Beschichtung im
Innen- raum des Kühlschrankes verhindert aktiv die
Vermehrung unerwünschter Bakterien und die Entstehung des Schimmels. Sie sorgt auf diese Weise für
entschieden mehr Hygiene. Dank der antibakteriellen
Silberionen- Beschichtung entsteht kein unerwünschter Geruch und die Produkte bleiben länger frisch
Um mehr Platz im Gefriergerät zu bekommen, können
die Schubladen herausgenommen und die Produkte direkt in die einzelnen Fächer gelegt werden. Die thermischen und mechanischen Eigenschaften des Gerätes
werden hiervon nicht betroffen. Der deklarierte Nutzinhalt des Gefriergerätes wurde bei herausgenommenen
Schubladen ermittelt.
49
DE
SICHERHEITSHINWEISE
INBETRIEBNAHME UND BETRIEBSBEDINGUNGEN DES GERÄTES
Vorbereitung für den ersten Berieb
DE
l Das Gerät auspacken. Klebebänder
ent- fernen. Eventuell verbliebene
Kleberreste können mit einem milden
Reinigungsmittel beseitigt werden.
l Die aus geschäumtem Polystyrol hergestellten Verpackungsteile nicht wegwerfen. Falls sich ein erneuter Gerätetransport als notwendig erweist, ist das Gerät
mit Hilfe dieser Polystyrolelemente und
der Folie einzupacken und mit einem
Klebeband zu sichern.
l Das Innere des Gerätes und seine
Aus- stattungselemente mit lauwarmem
Wasser unter Zusatz eines Geschirrspülmittels abwaschen und trocknen lassen.
l Das Gerät auf einem ebenen, horizontalen und stabilen Grund in einem trockenen und belüftbaren Raum aufstellen.
Nicht di- rekter Sonnenbestrahlung
aussetzen. Nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Herde Heizkörper, Zentralheizung oder Heisswasser- Anlagen
aufstellen.
l Entfernen Sie vor Inbetriebnahme des
Geräts die Schutzfolie.
l Das Gerät sollte möglichst eben aufgestellt werden – Unterschiede können
dank der höhenverstellbaren Füße
ausgeglichen werden (Abb. 3).
l Damit freies Öffnen der Tür sichergestellt
werden kann, wurde die Entfernung
zwischen der Seitenwand des Gerätes
(auf der Seite der Scharniere) und der
Raumwand in der Abbildung 5 dargestellt.*
l Der Aufstellungsraum muss stets gut
belüftet sein. (Abb. 6).*
Mindestabstände zu Wärmequel- len:
l Der Türgriff befindet sich bei einigen
Modellen im Innern des Geräts und
muss noch montiert werden.
Elektrischer Anschluss
l Vor Inbetriebnahme des Geräts stellen
Sie die Temperaturregelung auf „OFF“
oder in eine Position, die das Gerät vom
Stromnetz trennt ( s. Steuerungsbeschreibung)
l Das Gerät ist an eine 230V / 50 Hz
Wechselstromleitung über eine vorschriftsmäßig installierte, geerdete und
durch eine 10A –Sicherung geschützte
Steckdose anzuschließen.
l Das Gerät erfüllt die VDE – Norm. Der
Hersteller lehnt jede Haftung für eventuell entstandene Schäden ab, deren
Ursachen auf das Nichtbefolgen dieser
Vorschrift zurückzuführen sind.
l Keine Adapter, Mehrfachstecker oder
zweiadrige Verlängerungskabel ohne
Nullleiter verwenden. Sollte ein Verlängerungskabel nötig sein, muss es der
VDE/GS – Norm entsprechen.
l Verlängerungsschnur verwendet wird,
muss sich die Steckdose in einem
sicheren Abstand zu Amarturen mit
fliessendem Wasser befinden.
l Die Daten auf dem Typenschild, das im
Inneren des Kühlschranks angebracht
ist, sind unbedingt zu beachten**.
Gerät vom Stromnetz trennen
l Das Gerät muss problemlos vom Stromnetz zu trennen sein, indem man den
Stecker herauszieht oder den zweipoligen Schalter betätigt. (Abb. 9).
- zu Elektro- oder Gasherde u.ä. : 3 cm,
- zu Öl- oder Kohlebeistellherde : 30 cm,
- zu Einbaubacköfen - 5 cm
Wenn die oben genannten Mindestabstände nicht eingehalten werden können, muss eine geeignete Isolierplatte
zur Reflexion der Wärmestrahlung verwendet werden.
l Die hintere Kühlschrankwand, ins- besondere der Verdampfer und die Kühlsystembaugruppe, dürfen nicht mit den
Rohren der Zentralheizung und eines
Abflusssystems in Berührung kommen.
l Eine Manipulation des Kältemittelkreislaufs ist verboten.. Es ist darauf
zu achten, dass das Kapillarrohr, das
sich im Hohlraum der Kältemaschine
befindet, nicht beschädigt wird. Dieses
Rohr darf weder gebogen noch geknickt
werden.
l Falls der Benutzer das Kapillarrohr
beschädigt, verliert er seine Garantieansprüche. (Abb. 8).
50
* Gilt nicht für Einbau-Geräte
** Modell abhängig
BEDIENUNG UND FUNKTIONEN
Bedienfeld (Abb. 10).
1. Cover Glühbirnen
2. Temperaturregelung
Temperaturregelung
Die Einstellung der Kühlschranktemperatur erfolgt durch Drehung des Temperaturreglers.
Mögliche Positionen:
DE
Gerät ausschalten - Position OFF/0
Maximaltemperatur - Position 1
Normaltemperatur - Position 2-6
Minimaltemperatur - Position 7
Den Kühl-und Gefrierraum frühestens 4 Stunden nach Inbetriebnahme des Gerätes füllen.
Kühlschranktemperatur
Eine manuelle Änderung der Innentemperatur auf Grund der Jahreszeit ist nicht nötig. Die Erhöhung
der Umgebungstemperatur wird durch den Temperaturfühler erkannt, was eine automatische Inbetriebnahme des Verdichters auslöst und damit die Betriebstemperatur langfristig stabil hält.
Temperaturschwankungen
Geringe Temperaturschwankungen sind eine normale Erscheinung die beispielsweise durch die Einlagerung vieler frischer Lebensmittel oder zu langes Öffnen der Tür auftreten können. Der eingestellte
Temperaturwert wird üblicherweise schnell wieder erreicht.
Wechsel der Beleuchtung*
l Den Drehregler auf „OFF” stellen und anschließend den Stecker aus der Steckdose ziehen.
l Die Abdeckung der Leuchte ausbauen und herausnehmen (Abb. 18).
l Die Leuchte durch eine funktionierende Leuchte mit identischen Parametern wie die werkseitig im
Gerät eingesetzte Leuchte ersetzen (220-240V, max. 10W, E14, maximale Größe der Leuchte:
Innendurchmesser - 26 mm, Länge 55 mm).
l Die Abdeckung wieder einsetzen.
Keine Leuchten mit höherer oder niedrigerer Leistung einsetzen, geeignet sind nur Leuchten mit
den vorstehend angegebenen Parametern.
Das eingesetzte Leuchtmittel ist für die Beleuchtung von Räumen nicht geeignet.
*
Gilt für Geräte, die werkseitig mit Glühlampen ausgestattet sind und für ausgewählte Geräte, die mit
LED-Leuchten in Form eines Leuchtmittels mit dem E14-Gewinde ausgestattet sind.
51
BEDIENUNG UND FUNKTIONEN
Aufbewahren der Lebensmittel im Kühl- und
Gefrierraum
Beim Aufbewahren von Lebensmitteln in
diesem Gerät sollten folgende Empfehlun- gen
eingehalten werden:
DE
lDie Lebensmittel sollten auf Tellern, in Behältern oder in für Lebensmittel bestimmte Folie
verpackt aufbewahrt werden. Sie sind gleichmäßig auf den Abstellflächen zu verteilen.
lEs ist zu beachten, dass die Lebensmittel die
hintere Kühlraumwand nicht berüh- ren, da es
sonst zur Reif- oder Feuch- tigkeitsbildung auf
dem Gefriergut kommen kann.
lKeine heissen Speisen in den Kühlschrank legen.
lLebensmittel, die leicht fremde Gerüchen annehmen, und solche mit einem starken Eigengeruch sind in den Kühlfächern in Folienverpackung oder festverschliessbaren Gefässen
aufzubewahren.
lGemüse mit einem hohen Wassergehalt kann
die Freisetzung von Wasserdampf verursachen,
der jedoch die Kühlfunktion nicht beeinträchtigt.
lVor dem Einlegen in den Kühlraum muss das
Gemüse gut abgetrocknet werden.
lEin übermäßiger Wassergehalt im Kühlgut
(Blattgemüse) verkürzt die Aufbewahrungszeit.
lVor dem Einlegen in den Kühlraum darf das
Gemüse nicht gewaschen werden, da das Waschen einen natürlichen Schutz beseitigt. Deswegen empfiehlt es sich, das Gemüse erst vor
dem Verzehr zu waschen.
lDie Produkte sind in die Körbe 1, 2 und 3* zu legen, bis die natürliche Befüllungsgrenze erreicht
ist. (Abb. 11a / 11b).**
Gefriergut fest anliegen. Glasbehälter sind nicht
zu verwenden.
lEs wird empfohlen, bereits eingefrorene Produkte so zu lagern, dass sie mit den einzufrierenden,
frischen Lebensmitteln keine Berührung haben.
lEs wird empfohlen, die Menge der zum Einfrieren
vorgesehenen Frischprodukte entsprechend
der technischen Gegebenheiten des Geräts (s.
Tabelle) zu berechnen.
lWir empfehlen, die gefrorenen Portionen auf eine
Seite der Gefrierkammer zu schieben und die
frischen Portionen auf die andere Seite zu legen.
lZum Einfrieren der Produkte den mit diesen
Zeichen markierten Raum (*/***) benut- zen.
lDie Temperatur im Gefrierraum ist von folgenden
Faktoren abhängig: Aussentemperatur, Befüllung des Kühlschrankes, häufiges Türenöffnen,
Menge des abgelagerten Reifbeschlags und die
Einstellung des Thermostaten.
lLässt sich die Tür nicht sofort nach dem Schliessen wieder öffnen , empfiehlt es sich, 1 bis 2
Minuten zu warten, bis sich der entstandene
Unterdruck ausgeglichen hat.
Die Aufbewahrungszeit der tiefgekühlten Produkte
ist von ihrer Qualität sowie der Aufbewahrungstemperatur abhängig.
Bei einer Temperatur von -18°C oder niedriger
sollte folgende Aufbewahrungsdauer eingehalten
werden:
1. VerpackteProdukte
2. Flaschenablage
3. Natürliche Befüllungsgrenze
4. (*/***)
lDie Lagerung von Produkten in den Drahtfächern des Kühlschrank-Verdampfers ist zulässig.*
lProdukte in den einzelnen Fächern dürfen 2 –
3 cm über der Befüllungsgrenze gelagert werden.**
lUm mehr Lagerungsraum im Gefrierfach zu erhalten, kann man die Schubfächer 1 und 2 entfernen und die Produkte in die Metallregale des
Verdampfers legen.*
Produkte
Monate
Rindfleisch
6-8
Kalbsfleisch
3-6
Innereien
1-2
Schweinefleisch
3-6
Geflügel
6-8
Eier
3-6
Fisch
3-6
Gemüse
10-12
Obst
10-12
Tiefkühlung der Lebensmittel**
lFast alle Lebensmittel eignen sich zum Einfrieren,
ausgenommen roh zu verzehrendes Gemüse,
z.B. Blattsalat.
lNur hochqualitative Lebensmittel sind zum
Einfrieren geeignet. Das Gefriergut sollte kleinportioniert sein.
lLebensmittel sind in geruchfreies, luft- und feuchtigkeitsdichtes, sowie fett- und- laugenunempfindliches Material zu verpacken. Polyethylen- und
Aluminiumfolie sind am besten geeignet.
lDie Verpackung muss dicht sein und an dem
Das Schnellgefrierfach ist fürs Aufbewahren tiefgefrorener Lebensmittel nicht geeignet. In diesem
Fach können Eiswürfel hergestellt und aufbewahrt
werden.***
* Gilt für Geräte mit einem Gefrierfach im unteren Bereich des Gerätes.
** Gilt für Geräte mit einem Gefrierfach (*/***)
*** Gilt nicht für Geräte mit einem Gefrierfach
gekennzeichnet mit (*/***)
52
Praktische Ratschläge
Zonen im Kühlschrank
lTiefkühltruhe nicht in der Nähe von Heiz- körpern
oder Backöfen aufstellen und nicht direkter
Sonneneinstrahlung aussetzen.
lSicherstellen, dass die Belüftungsöffnun- gen
nicht verdeckt sind. Ein- bis zweimal pro Jahr
sind die Belüftungsöffnungen von Staub zu
reinigen.
lDie richtige Temperatur einstellen: Eine Temperatur von 6 bis 8°C im Kühlschrank und -18°C
im Tiefkühlfach sind ausrei- chend.
lBei längerer Abwesenheit, z.B. im Urlaub, ist die
Temperatur im Kühlschrank zu er- höhen.
lEin unnötiges Öffnen der Tür des Kühl- oder Tiefkühlschranks ist zu vermeiden. Unverbrauchte
Produkte sind so schnell wie möglich wieder in
den Kühl- oder Tiefkühlschrank zurückzulegen,
bevor sie sich erwärmen.
lDas Innere des Kühlschranks ist regelmäßig
mit einem in Reinigungsmittel getränkten Lappen auszuwischen. Geräte ohne automatische
Abtaufunktion müssen regelmäßig abgetaut
werden. Die Entste- hung einer Eisschicht von
mehr als 10 mm muss vermieden werden.
lDie Türdichtung ist sauberzuhalten, ansonsten schließt die Tür nicht vollständig. Eine
beschädigte Dichtung muss ausgewechselt
werden.
lAufgrund der natürlichen Luftzirkulation entstehen im Kühlschrank unterschiedliche Temperaturzonen.
lDer kühlste Bereich befindet sich direkt oberhalb
der Gemüsefächer. In dieser Zone sind empfindliche und leicht verderbliche Lebensmittel
aufzubewahren, wie
- Fisch, Fleisch, Geflügel
- Aufschnitt, Fertiggerichte
- ei- oder sahnehaltige Gerichte
- frischer Kuchen, verschiedene
Kuchen- sorten,
- verpacktes Gemüse und andere
frische Lebensmittel, deren Etikett
eine Lage- rung bei einer Temperatur
von ca. 4°C vorschreibt.
Was bedeuten die Sterne?
* Bei einer Temperatur von -6°C können tiefegekühlte Lebensmittel ungefähr eine Woche
lang aufbewahrt werden. Mit einem Stern
gekennzeichnete Schu- bladen oder Fächer
sind (meistens) in preiswerteren Noname-Kühlschränken zu finden.
** Bei einer Temperatur von -12°C können Lebensmittel für 1-2
Wochen ohne Geschmacksverlust gela- gert
werden. Diese Temperatur ist jedoch für das
Einfrieren von Lebensmitteln nicht ausreichend.
*** Zum Einfrieren von Lebensmitteln werden
hauptsächlich Temperaturen unter -18°C verwendet. Dies ermöglicht das Einfrieren von
frischen Lebensmitteln mit einem Gewicht bis
zu 1 kg.
**** So gekennzeichnete Geräte ermögli- chen die
Aufbewahrung von Lebensmit- teln bei einer
Temperatur von unter -18°C und das Einfrieren
größerer Mengen an Lebensmitteln.
l
l
Im oberen Teil der Tür herrscht die höchste
Temperatur.
Hier sollte am besten Butter und Käse
aufbewahrt werden.
Produkte, die nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden sollten.
lNicht alle Produkte eignen sich zur Aufbewahrung im Kühlschrank. Zu ihnen gehören:
- Gegen tiefe Temperaturen empfindliches Obst
und Gemüse, wie zum Beispiel Bananen, Avocados, Papayas, Maracujas, Zucchinis, Paprika,
Tomaten und Gurken.
- Unreife Früchte
-Kartoffeln.
53
Beispiel für die Lagerung von Lebensmitteln
im Gerät (Abb. 12)
DE
ENERGIESPARENDE NUTZUNG DES KÜHLSCHRANKS
ABTAUEN, REINIGEN UND PFLEGEN
Zum Reinigen des Gehäuses und der Kunststoffteile
des Erzeugnisses keine Lösungsmittel sowie scharfe
und Scheuerreinigungsmittel anwenden (z.B. Reinigungsmittel- bzw. –milch)! Nur delikate flüssige Mittel
und weiche Tücher verwenden. Keine Schwämme
verwenden.
Abtauen des Kühlraumes***
l An der hinteren Kühl- raumwand lagert sich Reif
DE
ab, der automatisch abgetaut wird. Beim Abtauen
können mit den Kondensattropfen auch Verunreinigungen in die Trichteröffnung der Rinne gelangen und dadurch die Ablassöffnung verstopfen.
Um dies zu verhindern, sollte diese mit Hilfe des
mitgelieferten Reinigungsinstruments vorsichtig
durchstochen werden (Abb.13)
l Das Gerät arbeitet zyklisch: Während des Kühlprozesses lagert sich an der hinteren Wand ein
Reifbeschlag ab. Dieser wird abgetaut, das Wasser
sammelt sich in der Auffangvorrichtung.
Vor dem Reinigen sollte das Gerät durch
das Herausziehen des Steckers aus der
Steckdose,durch das Ausschalten oder
durch das Herausnehmen der Sicherung
vom Stromnetz getrennt werden. Nicht
zulassen, dass das Wasser in die Bedienblende oder Beleuchtung gelangt.
l Wir empfehlen, keine Auftaumittel in Sprayform
zu verwenden. Sie können die Entstehung von
explosiven Aerosolen verursachen. Lösungsmittel, die die Plastikteile des Gerätes schädigen,
enthalten oft auch gesundheitsgefährdende
Substanzen.
l Kein Reinigungswasser darf durch die Ablassöffnung in den Abdampfbehälter gelangen.
l Das gesamte Gerät, ausgenommen die Türdichtung, sollte mit einem milden Reinigungsmittel
gereinigt werden. Die Türdichtung nur mit klarem Wasser abwischen und trocknen lassen.
l Alle Ausstattungselemente sollen sorgfältig gereinigt werden (Obst­und Gemüsefach, Türfächer,
Glasplatten, usw.).
Abtauen des Gefrierraumes**
l Es wird empfohlen, das Gerät regelmäßig abzutauen und zu reinigen.
l Eisablagerungen an den Gefrierflächen vermindern die Effizienz des Gerätes und bewirken eine
Steigerung des Energieverbrauchs.
l Es empfiehlt sich, das Gefriergerät minde- stens
ein- oder zweimal im Jahr abzutau- en. Sollte
sich mehr Eis bilden, sollte man das Auftauen
öfter durchführen.
l Befinden sich Lebensmittel im Gefrierraum, so
ist der Temperaturregler 4 Stunden vor dem
geplanten Abtauen auf „max.” zu stellen. Dadurch wird die Aufbewahrung des Gefrierguts
bei Raumtemperatur während einer längeren
Zeit möglich.
l Das Gefriergut aus dem Gefrierraum he- rausnehmen, in eine Schüssel legen, mit einigen
Schichten Zeitungspapier und einer Wolldecke
umwickeln und an einer kühlen Stelle aufbewahren.
l Das Abtauen sollte möglichst schnell erfolgen.
Wenn die Lebensmittel über einen längeren Zeitraum bei Raumtemperatur aufbewahrt werden,
verkürzt sich ihre Haltbarkeite
Abtauendes Gefrierraumes:**
l Schalten Sie das Gerät mit dem Steuerungspaneel ab und anschließend ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
l DieTür öffnen, die Produkte herausnehmen.
l Je nach dem Modell ziehen Sie den Abflusskanal im hinteren Bereich des Kühlgerätes und
stellen Sie ein Gefäß darunter.
l Lassen Sie die Tür offen, dadurch erfolgt
das Auftauen schneller. In die Kammer des
Gefriergerätes kann zusätzlich ein Gefäß
mit heißem (aber nicht kochendem) Wasser
gestellt werden.
l Das Geräte innere auswischen und trocknen
lassen.
l Das Gerät gemäß entsprechendem Kapitel der
Gebrauchsanweisung wieder einschalten.
Automatische Abtauung des Kühlraumes****
Der Kühlraum ist mit einer automatischen Abtaufunktion ausgestattet. An der hinteren Kühlraumwand
kann sich jedoch ein Reifbeschlag
ablagern. Es kommt vor allem vor, wenn im Kühlraum viele frische lebensmittel aufbewahrt werden.
Automatische Abtauung des Gefrierraumes****
Der Kühlraum ist mit einer automatischen No-FrostAbtaufunktion ausgestattet. Die Lebensmittel
werden durch die gekühlte Umluft eingefroren,
die Feuchtigkeit wird aus dem Gefrierraum nach
Außen abgeführt. Im Gefrierraum entsteht daher
kein Eis- und Reifbeschlag und die Lebensmittel
frieren nicht fest.
Reinigen des Kühl- und Gefrierraumes****
Es empfiehlt sich das Kühl- und Gefrierraum mindestens einmal im Jahr zu waschen.
Es wirkt vorbeugend gegen die Entstehung
unangenehmer Gerüche sowie der Bak- terien.
Das Gerät durch das drücken des Knopfes „1“
ausschalten, die Lebensmittel herausnehmen und
das Gerät mit einem milden
Reinigungsmittel waschen und trocknen lassen.
Einbau und Ausbau der Abstellplatten
Abstellplatte herausnehmen und an- schließend an
der gewünschten Stelle bis zum Widerstand einschieben, so dass sich der Schnappverschluss in
der Füh- rungsleiste befindet (Abb. 15).
Einbau und Ausbau der Türfächer
Türfach anheben, herausziehen und von oben in
die gewünschte Position einlegen (Abb. 16).
Auf keinen Fall dürfen im Inneren des
Gefrierraumes elektrische Heizkörper,
Heißluftgebläse oder Haartrockner eingesetzt werden.
** Gilt für Geräte mit einem Gefrierfach (*/***).
Gilt nicht für Geräte mit dem Frostfrei-System
*** Gilt für Geräte mit einem Kühlbereich. Gilt
nicht für Geräte mit dem Frostfrei-System
****Gilt für Geräte mit dem Frostfrei-System
54
LOKALISIERUNG VON STÖRUNGEN
Mögliche Ursachen
Behebung
Das Gerät funktioniert nicht
Unterbrechung im Stromkreis
Innenbeleuchtung
funktioniert nicht
Die Glühlampe ist gelöst oder durchgebrannt (in Geräten mit Glühlampen)
Falsche Temperatur-einstellung
Höhere oder niedrigere Umgebungstemperatur als in den technischen Daten
(s.Tabelle) angegeben
Das Gerät steht an einer direkt von der
Sonne bestrahlten Stelle oder neben einer
Wärmequelle
Die Temperatur
in den Räumenist
nicht niedrig genug
Es wurde eine zu große Menge von warmen Lebensmitteln auf einmal eingelagert
Keine freie Luftzirkulation im Kühlraum
Der Luftfluß hinter dem Gerät ist blockiert
Die Kühlraum-/ Gefrierraumtür wird zu oft
geöffnet und/oder bleibt zu lange offen
Die Tür lässt sich nicht schließen
Der Verdichter schaltet selten an
- Überprüfen, ob der Netzstecker gut in
der Steckdose des Speisenetzes sitzt.
- Überprüfen, ob das Anschlußkabel nicht beschädigt ist.
- Durch Anschließen eines anderen elektrischen
Verbrauchers (z.B. einer Nachttischlampe) überprüfen, ob die Steckdose unter Spannung steht.
- Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist
(Thermostat in Betriebsstellung).
- Vorerst den vorherigen Punkt überprüfen (das Gerät
funktioniert nicht - die Glühlampe festdrehen oder
auswechsen (in Geräten mit Glühlampen)
-Einen höheren Wert einstellen
- Das Gerät ist angepasst an die Temperatur, die in
den technischen Daten (s.Tabelle) angegeben ist
- Das Gerät an einer anderen Stelle gemäß Gebrauchsanweisung aufstellen.
- Warten Sie bis zu 72 Stunden , bis die Lebensmittel eingefroren sind und die erwünschte Temperatur
im Kühlraum erreicht ist.
- Die Lebensmittel und Behälter von der Hinterwand
abrücken
- Das Gerät mindestens 3 cm von der Wand wegrücken.
Beides muss unbedingt vermieden werden
Die Lebensmittel und Behälter anders platziern
- prüfen, ob die Umgebungstemperatur nicht niedriger ist als der Klimaklasse des Gerätes entspricht
- Die Türdichtung einpressen
- einen niedriegeren Wert einstellen
Die Türdichtung wurde falsch angebracht
Falsche Temperatureinstellng
Andere Ursachen wie unter Punkt ”Die
befolgen Sie die Anweisungen unter Punkt ”Die
Temperatur in den Räumen ist nicht niedrig -Temperatur
in den Räumen ist nicht niedrig genug“
genug“
Mit
Hilfe
des
Räumwerkinstru-ments die AblaßöfDie Ablaßöffnung ist verstopft (betrifft
fnung durchstechen (siehe Gebrauchsanweisung,
Geräte
mit
Entwässerungsöffnung)
Im unterem Teil des
Kapite
Kühlraumes sammelt sich Wasser
Eine freie Luftzirkulation im Kühlraum ist
- Die Lebensmittel und Behälter von der Hinterwand
nicht möglich
wegrücken.
Das Gerät ist
ununterbrochen in
Betrieb
Es treten für das
Gerät ungewöhnliche Geräusche auf
Das Gerät ist nicht eben ausgerichtet
- Das Gerät ausrichten.
Das Gerät kommt mit Möbeln oder anderen - Das Gerät frei aufstellen, so daß es keine andere
Gegenständen in Berührung
Gegenstände berührt.
Beim normalen Betreiben der Kälteanlagen können Geräusche unterschiedlicher Art auftreten, die keinen Einfluss auf
den Betrieb des Kühlschranks haben.
Geräusche, die leicht zu beheben sind:
l Lautes Betriebsgeräusch , wenn der Kühlschrank nicht senkrecht steht – Stellung durch die Stellschrauben vorne
verändern. Eventuell unter die Rollen hinten weichen Stoff legen, vor allem, wenn das Gerät auf einem Fliesenboden steht.
l Reibung an benachbarte Möbel – Kühlschrank abrücken, so dass er frei steht.
l Quietschen von Fächern und Schubladen – Fach oder Schublade herausnehmen und wieder einschieben.
l Geräusche von sich berührenden Flaschen – Flaschen voneinander verschieben.
Geräusche, die bei normalem Betrieb zu hören sind, entstehen durch den Thermostaten, wenn sich der Kompressor
einschaltet, sich das Kühlsystem zusammenzieht oder ausdehnt und wenn Temperaturschwankungen aufgrund des
Durchflusses von Kühlmittel in den Röhrchen entstehen.
55
DE
Störung
UMWELTSCHUTZ
Ozonschichtschutz
ENTSORGUNG DES ALTGERÄTES
Unser Gerät wurde unter
Verwendung von 100%
FCKW- und FKW-freien
Kälte- und Schaummitteln
herge- stellt, was den
Schutz der Ozonschicht
und die Verringerung des
Treibhauseffektes positiv
beeinflusst. Die eingesetzte
moderne Technologie und die umweltfreundliche
Isolation garantieren einen geringeren Energiev
erbrauch.
Schnapp- oder Riegelschlösser entfernen oder
unbrauchbar machen – So
verhindern Sie , dass sich
spielende Kinder im Gerät
selbst einsperren können
Der Versorgungleitungsaustausch- der Y-TypAnschluß Wenn die Versorgungsleitung
beschädigt wird, muss sie ausgetauscht
werden Der Austausch darf nur in einer
autoriesierten Werkstatt von einem
Fachmann vorgenommen werden. Dieses
Gerät wurde gemäß der EU-Richtlinie
2002/96/ EG über Elektro- und Elektro- nikaltgeräte mit dem Symbol einer durchgekreuzten Müll- tonne gekennzeichnet.
Dieses Produkt darf am Ende seiner
Lebensdauer nicht über den normalen
Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern
muss bei einer Recycling-Sammelstelle
für elektrische und elektro- nische Geräte
abgegeben werden. Das Symbol weist
auf die ordnungsgemäße Entsorgung hin.
Sammelstellen, Elektrogeschäfte und
Gemein- deeinrichtungen garantieren die
Abgabe des Altgerätes.
Entsorgung der Neugeräte-Verpa- ckung
DE
Unsere Verpackungen werden aus umweltfreundlichen
Materialien hergestellt, die
wiederverwertbar sind:
l Außenverpackung aus Pappe/Folie
l Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem
Polystyrol (PS)
l Folien und Säcke aus Polyethylen (PE)
Eine fachgerechte Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgeräten
verhin- dert eventuelle Gesundheitsschäden und Umweltbelastungen, die aus
dem Kontakt mit gefährlichen Stoffen und
falscher Depo- nierung und Verarbeitung
solcher Geräte resultieren.
KLIMAKLASSE
Die Information über die Klimaklasse des Gerätes befindet sich auf dem Typenschild. Sie zeigt, in welcher Umgebungstemperatur (d.h. Temperatur des Raumes, in dem das Gerät betrieben wird) das Gerät optimal funktioniert.
Klimaklasse
Zugelassene
Umgebungstemperatur
SN
von +10°C bis +32°C
N
von +16°C bis +32°C
ST
von +16°C bis +38°C
T
von +16°C bis +43°C
CE-Konformitätserklärung
Der Hersteller dieses Produktes erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt den
einschlägigen, grundlegenden Anforderungen der nachfolgenden EU-Richtlinien entspricht:
l Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG,
l Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG,
l ErP – Richtlinie 2009/125/EG
Das Gerät ist mit dem
Zeichen gekennzeichnet und verfügt über eine Konformitätserklärung zur
Einsichtnahme durch die zuständigen Marktüberwachungsbehörden
56
GARANTIE
Garantie
DE
Garantieleistung entsprechend der Garantiekarte.
Der Hersteller lehnt jede Haftung ab, die aus unsachgemäßem Gebrauch der Mikrowelle resultiert.
57
THANK YOU FOR PURCHASING AN AMICA APPLIANCE
DEAR CUSTOMER!
Your appliance is exceptionally easy to use and extremely efficient. Before being packaged
and leaving the manufacturer, the appliance was thoroughly checked with regard to safety and
functionality. Before using the appliance, please carefully read these Operating Instructions
EN
i
The appliance is intended for household
use only.
The manufacturer reserves the right to
introduce changes which do not affect the
operation of the appliance.
58
Figures in this user manual are for illustrative purposes only. Full appliance fittings
are listed in a relevant section.
Some provisions in this user manual are unified for refrigerating products of different types (for a refrigerator,
refrigerator-freezer or freezer)
The Manufacturer shall not be held liable for damage
arising from the failure to observe the instructions contained in this manual.
Keep this manual for future re- ference, or to pass it
over to the next user.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with limited physical or mental capabilities and persons who lack experience or familiarity with
the appliance.
Do not allow una tte nde d children to use the appliance. Do not allow them to play with the appliance. They
must not climb inside the drawers and swing on the doors.
The appliance operates properly at the ambient temperature (see product fiche). Do not use it in the cellar,
unheated summer cottage during autumn and winter.
When placing, moving, lifting the appliance, do not hold
the door han- dles, do not pull the condenser at the rear
part of the refrigerator and do not touch the compressor
unit.
When transporting, moving or positioning the fridge-freezer do not tilt it by more than 40° from the vertical
position. Should such a situation occur, the appliance
should be switched on after minimum 2 hours from its
re-placement in the right position (fig.2).
Pull the plug out from the mains socket before each maintenance activity. Do not pull on the cord, but hold the
body of the plug instead.
The “cracking” sound, which the appliance may emit is
caused by the expansion and contraction of parts as a
result of temperature variations.
For safety reasons do not repair the appliance yourself.
Repairs car- ried out by persons who do not have the
required qualifications may result in serious danger for
the user of the appliance.
59
EN
GUIDELINES CONCERNING THE SAFETY OF USE
GUIDELINES CONCERNING THE SAFETY OF USE
EN
Air the room in which the appliance is placed for a few
minutes (the size of the room for a product containing
isobuthane/R600a must be at least 4m3) to avoid damage to the cooling system.
Do not refreeze partly thawed products.
Do not store beverages in bottles and cans, especially
carbonated be- verages, in the freezer chamber. The
cans and the bottles may explode.
Do not put frozen products, taken out directly from the
freezer (lollies, ice cubes, etc.) into your mouth, their
low temperature may cause severe frost-bite.
Make sure you do not damage the cooling system, by
puncturing the refrigerant pipes in the evaporator or
breaking the pipes. The refrige- rant is flammable. If
the refrigerant makes contact with the eyes, rinse them
with clean water and call for medical assistance immediately.
If the power wire gets broken, it should be replaced with
a new one in a specialist repair shop.
This appliance is intended for food storage, do not use
it for other purposes.
When performing activities, such as cleaning, maintenance or moving, the appliance must be completely disconnected from power supply (by pulling the plug out
from the socket)
This appliance can be used by children aged 8 years
and older or by persons with physical, mental or sensory handicaps, or by those who are inexperienced or
unfamiliar with the appliance, provided they are supervised or have been instructed how to safely use the appliance and are familiar with risks associated with the
use of the appliance. Ensure that children do not play
with the appliance. Cleaning and maintenance of the
appliance should not be performed by children unless
they are 8 years or older and are supervised by a competent person.
60
Anti-bacteria System (varies depending on the model.
Its presence is indicated by the label inside the appliance chamber) - The Antibacteria System protects foods
and products inside the- refrigerator from bacteria and
mould which may cause unpleasant smells and shorten
storage time. The Antibacteria System prolongs the freshness of food. The special material used to construct
the fridge liner prevents bacterial, microorganism and
mould growth.
In order to obtain more space in the freezer, you can
remove the drawers and place the food directly on the
shelves. This has no effect on the product mechanical
properties and cooling performance. Declared freezer
capacity was calculated with the drawers removed.
61
EN
GUIDELINES CONCERNING THE SAFETY OF USE
INSTALLATION AND OPERATING CONDITIONS OF THE APPLIANCE
Installation before using the appliance for the first time
EN
●Take the product out of the package,
re- move the scotch tape protecting the
door and the equipment. Any remaining
adhesive stains may be removed with a
mild washing agent.
●Do not throw away the polystyrene elements of the packaging. If it is necessary
to transport the fridge-freezer, pack it in
the polystyrene elements and film as well
as protect ing it with scotch tape
●Clean the interior surface of the fridgefreezer and the elements of the equipment with a washing agent dissolved in
lukewarm water, then wipe it dry.
●Place the fridge-freezer on an even, flat
and stable surface, in dry, aired and
shaded room, far from the heat sources
such as: oven, hob, central heating radiators, central heating pipes, hot water
installation, etc.
●On the exterior surface of the product
may be a protective foil, this foils should
be removed.
●Make sure the appliance is placed in a
horizontal position by screwing in the 2
adju- stable front legs (fig. 3)
●To ensure that the door opens freely, the
distance between the side of the appliance (on door hinges side) and the wall is
shown on figure 5.*
●Ensure adequate ventilation of the room
and free air circulation from all sides of
the appliance (fig. 6).*
Minimum distances from the heat
sources
- from the electric gas and other ovens 30 mm,
- from oil or coal fired ovens - 300 mm,
- from built-in ovens - 50 mm
Mains connection
●Prior to connection, it is recommended
to set the temperature control knob to an
„OFF” or other position that disconnects
the appliance from the power supply
(See page with the control description).
●This appliance should be connected to
AC 220-240V 50Hz supply socket. The
socket must be fitted properly, and must
be supplied with an earthing conduit and
a 10A fuse.
●It is a legal requirement that the appliance is properly earthed. The manufacturer
will not be held liable for any damage or
injury which may result from the failure
to fulfil this requirement.
●Do not use adapters, multiple sockets
and two-wire extension leads. If it is
necessary to use the extension lead, it
must be equipped with a protection ring
and a single socket and must have a
VDE/GS safety certificate.
●If an extension lead is used (with a
protection ring and safety certificate), its
socket must be located at a safe distance, away from the sinks, and must not
be in a place where it could be flooded
by water or waste water.
●See the type plate at the lower part of the
internal wall of the appliance for detailed
specifications**.
Disconnecting the mains
●Make sure the appliance can be easily
disconnected from the mains, either by
pulling the plug out of the mains socket,
or by switching the two-pole switch off
(fig. 9).
If there is no possibility of ensuring the
above- mentioned distances, provide an
appropriate insulation board.
●The rear wall of the refrigerator, in particular, the condenser and other elements
of the cooling system must not contact
other elements, which may damage
them, (e.g. central heating pipes and the
water supply pipes).
●It is forbidden to readjust or modify
any parts of the unit. It is crucial not to
damage the capillary tube visible in the
compressor recess. The tube may not
be bent, straightened or wound.
●If the capillary tube is damaged by the
user the guarantee will be void (fig. 8).
● In some models the handle is put into
the appliance, You should screw it with
Your own screwdriver,
* Only free- standing appliances
** According to the model
62
OPERATION AND FUNCTIONS
Control panel (Fig. 10).
1. Bulb cover
2. Temperature knob (thermostat)
Temperature adjustment
Turning the knob to a different setting changes the temperature in the fridge-freezer.
Available knob settings:
• appliance switched off
• maximum temperature
• optimal temperature
• minimum temperature
- OFF/0 setting
- 1 setting
- 2-6 setting
- 7 setting
Temperature inside the fridge / freezer chamber
Do not change the temperature settings due to the change in the season of the year. The ambient temperature increase will be detected by the sensor and the compressor will be switched on automatically
for a longer period of time in order to maintain the temperature set inside the chambers.
Minor changes in temperature
The slight changes in temperature are perfectly normal and may occur, for instance during the storage
of great quantities of fresh products in the fridge, or when the door is open for a longer period of time.
This will not affect the condition of the stored foodstuff, and the temperature will quickly return to its set
value.
Replace the light bulb*
● Set the knob to „OFF”, then unplug the appliance.
● Remove the bulb cover (Fig. 18).
● Replace the bulb with one having identical parameters as the bulb factory pre-installed in the appliance (E14 thread, 220-240V, max 10W, maximum dimensions: diameter 26 mm, length 55 mm).
● Replace the bulb cover.
Bulbs of a higher or lower power should not be used, only use bulbs of the specification given
above.
The light bulb must not be used for room illumination.
*
Applicable to appliances factory designed for incandescent lighting, and selected appliances equipped with LED lighting in the form of a E14 thread light bulb.
63
EN
Do not put food into the fridge freezer before it has reached its operating temperature,
which takes minimum 4 hours.
OPERATION AND FUNCTIONS
Storage of food in the fridge-freezer
Observe the following recommen- dations to
ensure the food remains fresh.
EN
● The products should be placed on plates, in
containers or packed in food wrap. Di- stribute
them evenly l over the shelves.
● If the food contacts the rear wall, it may cause
frosting or wetting of the products.
● Do not put dishes with hot food t into the fridge
● Products which absorb flavours easily such as
butter, milk, white cheese and products with intense flavour, such as fish, smoked meat, hard
cheese must be placed on shelves, packed in
food wrap or in tightly sealed containers.
● The storage of vegetables containing significant
quantities of water will cause the deposition of
condensation on the vegetable containers, it
does not impact on the proper functioning of the
fridge.
● Before putting the vegetables into the fridge, dry
them well.
● Excessive moisture shortens the shelf life of vegetables, especially the leafed vegeta- bles.
● Do not wash the vegetables before storing in the
refrigerator. Washing removes the natural protection, therefore it is better to wash the vegetables directly before con- sumption.
● It is recommended to place the products in freezer drawers 1, 2, 3* up to natural loading capacity (Fig. 11a / 11b).**
● We advise you not to place more of fresh food
at a time to the freezer per day (see table witch
technical specification).
● In order to maintain optimum quality of the frozen
food, reorganise the food that is in the middle of
the freezer, so that it does not touch the products
that are not yet frozen.
● It is recommended that you move the already
frozen products to one side and place the fresh
products that are to be frozen on the opposite
side, as close to the rear and side walls as possible.
● To freezing products, use space marked (*/***).
● Bear in mind that the temperature in the freezer is affected by several factors, including
the ambient temperature and the quantity of
food products in the chamber, the frequency
of opening the door, the amount of frost in the
freezer, and the thermostat setting.
● If you cannot open the freezer door immediately after closing it, allow 1-2 minutes for the
negative pressure to com- pensate, and try
again to open the door.
The storage time for frozen products depends on
their quality before freezing when fresh, and on the
storage temperature. The following storage periods
are recommended when the temperature of -18°C
or lower is maintained::
1. Packed products
2. Shelf
3. Natural loading capacity
4. (*/***)
● Stacking of products on the freezer shelves is
acceptable.*
● It is acceptable to place products beyond the
natural loading capacity by 20-30 mm.**
● In order to increase the loading capacity of the
freezer chamber and allow the stacking of products on the freezer evaporator wire shelves up
to maximum height it is possi- ble to remove drawers 1 and 2.*
Products
Months
Beef
6-8
Veal
3-6
Giblets
1-2
Pork
3-6
Poultry
6-8
Eggs
3-6
Fish
3-6
Vegetables
10-12
Fruit
10-12
Freezing food**
● Practically all the food products, except for vegetables consumed raw, such as lettuce can be
frozen.
● Only food products of the highest quality, divided
into small portions for single use, should be frozen.
● Products should be packed in materials that are
odourless, resistant to air and moisture penetration, and not susceptible to fat. Plastic bags,
polyethylene and aluminium sheets are the best
wrapping materials.
● The packaging should be tight and should stick to
the frozen products. Do not use glass containers.
● Keep fresh and warm foodstuff at am- bient
temperature away from the products, which have
already been frozen.
Do not store frozen food in rapid cooling chamber. Ice cubes can be prepared and stored in this
chamber.***
* Applicable to appliances with a freezer compartment at the bottom of the appliance.
** Applicable to appliances with a freezer compartment (*/***)
*** Not applicable to appliances with a freezer
compartment marked (*/***)
64
USING THE REFRIGERATOR EFFICIENTLY
Practical everyday tips
Storage zones in the refrigerator
●Do not place fridges or freezers next to radiators,
heaters, stoves or in direct sunlight.
●Make sure that air vents are not covered up and
clean the dust off them once or twice a year.
●Select the right temperature: 6 to 8°C in your
refrigerator and -18°C in your freezer is sufficient.
●When on holiday, turn up the temperature in your
fridge.
●Only open your fridge or freezer when necessary.
It helps if you know what food each contains and
where it is located. Return food to the fridge or
freezer as soon as possible after you have used
it so that it does not warm up too much.
●Wipe the inside of your fridge regularly with a
cloth soaked in a mild detergent. Appliances
which are not self-defrosting will require regular
defrosting. Do not allow frost layers thicker than
10 mm to form.
●Keep the seal around the door clean, otherwise
it will not shut properly. Always replace broken
seals.
●Due to the natural circulation of the air in the
appliance, there are different temperature zones
in the refrigerator chamber.
●The coldest area is directly above the vegetables
drawers. Use this area for all delicate and highly
perishable food e.g.
- Fish, meat, poultry
- Sausage products, ready meals
- Dishes or baked goods containing eggs or
cream
- Fresh dough, cake mixtures
- Pre-packed vegetable and other fresh food with
a label stating it should be kept at a temperature
of approx 4oC.
●The warmest area is in the top section of the
door. Use this for storing butter and cheese.
* Temperature is at least -6°C; sufficient to store
frozen food for about a week. Drawers or compartments marked with one star used to be a
feature of (mostly) cheaper fridges.
** Food can be stored at -12°C or below for 1-2
weeks without losing its taste. Not suitable for
freezing food.
*** This rating is mainly used to store foods at -18°C
or below. Can also be used to freeze up to 1
kilogram of fresh food.
**** This appliance is suitable for storing foods at
-18°C or below and freezing larger quantities of
fresh foods.
●Not all food is suitable for storing in the refrigerator, particularly:
- Fruit and vegetables which are sensitive to
cold, such as bananas, avocado, papaya, passion fruit, aubergines, peppers, tomatoes and
cucumbers.
- Fruit which is not yet ripe
- Potatoes
Example of storing the food - see figure 12.
65
EN
Understanding the stars
Food that should not be stored in a refrigerator
DEFROSTING, WASHING AND MAINTENANCE
Never clean the product’s casing or plastic parts
using solvents or strong, abrasive detergents (e.g.
washing powders or creams)! Use mild liquid detergents and soft cloths only. Do not use sponges.
Defrosting the fridge***
● Frost settles on the rear wall of the fridge chamber.
It is removed automatically. During the defrosting,
the condensate, which contains contaminants may
clog the opening in the through. Should it occur,
carefully unclog the opening with the cleaning plug
(fig. 13).
● The appliance operates in cycles: it refrigerates
(then the frost settles on the rear wall), and defrosts
(water flows down the rear wall)
EN
Disconnect the appliance from the mains
before cleaning by removing the plug
from the mains socket or switching off
the fuse. Prevent water from penetrating
the control panel or the light.
●Do not use defrosting aerosols. They may cause
the formation of an explosive mixture, or contain
solvents which may damage the plastic components of the appliance and even be harmful to
health.
●Make sure the water used for cleaning does not
flow into the evaporation container through the
discharge opening.
●The whole appliance, except for the door gasket
must be cleaned with a mild cleaning detergent.
The door gasket should be cleaned with water
and wiped dry.
●Wash all the accessories (vegetable containers,
door shelves, glass shelves, etc.).
● Depending on the model, pull out the drainage
tube located in the bottom of the freezer compartment and place a suitable vessel underneath.
● Leave the door open, this will speed up the defrost process. Additionally, a pot with hot water
(not boiling) may be placed inside the freezer
compartment.
● Wash the interior of the freezer and wipe it dry.
● Switch on the appliance as per the relevant
point in the manual.
Automatic fridge defrosting****
The fridge chamber has been equipped with an
automatic defrosting function. However, frost may
settle on the rear wall of the fridge chamber. This
happens usually, when large quantities of fresh
food products are stored in the fridge.
Automatic fridge defrosting****
The freezer chamber has been equipped with
an automatic defrosting function (no-frost). The
food is frozen in the cooled circulation air, and the
moisture from the freezer chamber is discharged
outside. As a result, no ice and frost is produced
in the freezer and the products do not freeze on
each other.
Washing the fridge and freezer chambers
manually****
It is recommended to wash the fridge and freezer
chambers at least once a year. This prevents the
formation of bacteria and bad odours. Switch off
the appliance, using button (1), remove the food
from the chambers and wash them using water
with a mild detergent. Then, wipe the chambers
dry with a cloth.
Defrosting the freezer**
Taking out and putting in the shelves
●It is recommended to combine defrosting the
appliance with washing it.
●Excessive accumulation of ice on the freezing
areas impairs the appliance’s freezing capacity
and increases the energy consumption.
●Defrost the appliance at least once or twice a
year. In case of a higher ice build-up, defrosting
must be carried out more frequently.
●If there is food in the freezer, set the knob to the
max. position about 4 hours before the planned
defrosting. This will ensure the possibility of
storing the food at the ambient temperature for
a longer time.
●After taking the food out of the freezer, put it in
a container, wrap it with several layers of paper,
a blanket and store it at a cool place.
●The defrosting operation should last as short as
possible. Long storage of food at the ambient
temperature shortens their shelf life.
Slide the shelf out, then slide it in as much as possible so that its clamp could fit the guide groove
(fig. 15).
In order to defrost the freezer chamber, you
must take the following steps:**
** Applicable to appliances with a freezer compartment (*/***) Not applicable to appliances
with a Frost-free System.
*** Applicable to appliances with a refrigerator
compartment Not applicable to appliances with
a Frost-free System.
****Applicable to appliances with a Frost-free
System.
● Switch of the appliance using the control panel
and pull the plug out from the socket..
● Open the door and remove the food from the
freezer.
Taking out and putting in the door shelf
Lift the door shelf, remove it and put it back from
the top into its required position (fig. 16).
You must not put an electric heater,
a heating fan or a hair dryer into the
freezer by any means.
66
TROUBLE-SHOOTING
Possible causes
Remedies
- check whether the plug is properly inserted into
the socket
- check whether the power cable of the appliance is
not damaged
- check whether there is voltage in the socket, by
plugging another appliance, e.g. a night lamp
- check whether the appliance is switched on by
setting the thermostat to a position above 0.
The appliance does
The electric circuit is disrupted
not work
The lighting inside
the chamber does
not work
The bulb is loose or fused (only appliances - fit the bulb correctly or replace it (see section above
with bulb lightning type)
“Replacing the interior light bulb)
Incorrect setting of the adjustment knob
The ambient temperature is higher or lower
than the climate range from table with
technical specification
The appliance is located in a sunlit place or
near heat sources
Too much warm food loaded at a time
Temperature inside
the appliance is not Internal air circulation obstructed
low enough or too
high
The air circulation at the back of the appliance is obstructed
The door of the frid- ge/freezer is opened
too often and/or remains open for too long
The door does not close completely
The compressor is switched on too rarely
The appliance
works continuously
Door gasket inserted incorrectly
Incorrect setting of the adjustment knob
See. ”Temperature inside the appliance
is not low enough for description of other
possible causes
The water discharge opening is clogged
(depending on the model)
Water collects in
the lower part of the
appliance
Internal air circulation obstructed
The appliance
generates unusual
noise
- reset the knob to a higher position
- the appliance is adapted to operation in the climate range from table with technical specification.
- move the appliance to another place. Observe the
guidelines contained in the manual
- wait 72 hours until the food becomes cool (freezes) and the required temperature is reached
inside the chamber
- place the food and containers in such a way that
they do not touch the rear wall of the fridge
- move the appliance min. 30 mm away from the
wall
- reduce the frequency of opening the door and/or
shorten the time when door remains open
- place the food and containers so that they would
not interfere with door closed
- check whether the ambient temperature is not
lower than climate class
- press the gasket in
- reset the knob to a lower position
See. ”Temperature inside the appliance is not low
enough for description of other possible remedies
- clean the discharge opening (see the operating
manual – chapter entitled ”Defrosting the fridge”)
- place the food and containers in such a way as
that they do not touch the rear wall of the fridge
Incorrect levelling of the appliance
The appliance is touching furniture and/or
other objects
- level the appliance properly
- place the appliance at a location that ensures
proper clearances around it
Certain sounds can be heard during normal use of the refrigerator, which do not affect its correct operation.
Sounds, which can be easily prevented:
●
●
●
●
noise caused by the appliance which is not level - adjust the position with the adjustable turn-in front feet. Alternatively, place pads made of soft material under the rear rollers, especially when the appliance is placed on tiles.
touching the adjacent piece of furniture - move the refrigerator away.
creaking of the drawers or shelves - take out and put back the drawer or shelf.
sounds of clinking bottles - move bottles apart.
Sounds heard during normal use are mainly due to operation of the thermostat, compressor (switching on) and cooling
system (thermal expansion and contraction of the radiator caused by flow of the cooling agent).
67
EN
Problems
ENVIRONMENTAL PROTECTION
ELIMINATION / DISPOSAL OF THE EQUIPMENT
Ozone layer protection
The refrigerants and
foaming agents, which are
100% free of FCKW and
FKW have been used for
manufacturing our product.
Therefore we are helping
to protect the ozone layer
and prevent the increase of
greenhouse effects. Also,
the innovative technology and environmentally friendly insulation help in reducing energy
consumption.
If the appliance is no
longer in use, cut the
connecting cable off the
used equipment before its
scrapping. Also, remove
the appliance lock or
render it useless so that
the appliance presents no
danger to children while being stored for
di- sposal. This appliance is marked with a
symbol of the crossed out waste container
in conformance with the European Directive 2002/96/EC. Such marking informs that
the equipment may not be kept together
with other waste coming from the household after the period of its use. The user
is obliged to dispose of the appliance at
the waste collection point. The local waste
collection points, shops and communal
units form an appropriate system enabling
the disposal of the equipment.
Recycling of the packaging
Our packaging are made of
environmentally friendly materials, which can be reused:
EN
Handling the used electrical and electronic equipment properly contributes to the
avoidance of consequences harmful to the
human health and natural environment,
resulting from the presence of hazardous
substances and improper storage and
processing of such equipment.
● The external packaging is made of cardbo●
●
ard/foil
The FCKW free shape of foamed polystyrene (PS)
Polyethylene (PE) foils and bags
CLIMATE RANGE
The information about the climate range of the appliance is provided on the rated plate. It indicates at which ambient
temperature (that is, room temperature, in which the appliance is working) the operation of the appliance is optimal
(proper).
Permissible ambient
temperature
Climate range
SN
from +10°C to +32°C
N
from +16°C to +32°C
ST
from +16°C to +38°C
T
from +16°C to +43°C
Manufacturer’s Declaration
The manufacturer hereby declares that this product meets the requirements of the following European
directives:
● Low Voltage Directive 2006/95/EC,
● Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2004/108/EC,
● ErP Directive 2009/125/EC
and has thus been marked with the
symbol and been issued with a declaration of compliance made
available to market regulators.
68
WARRANTY AND AFTER-SALE SERVICES
Warranty
EN
Warranty service as stated on the warranty card
The manufacturer shall not be held liable for any damage caused by improper use of the product.
69
GRATULÁLUNK AZ AMICA MÁRKÁJÚ KÉSZÜLÉK KIVÁLASZTÁSÁHOZ
TISZTELT ÜGYFELÜNK!
Ez a készülék ötvözi a kimagaslóan egyszerű használatot és a kiváló teljesítményt. Minden
termék, mielőtt elhagyta volna a gyárat, alapos átvizsgáláson esett át a biztonság és a
funkcionalitás szempontjából. Kérjük Önöket, hogy a készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassák el a használati
utasítást.
HU
i
A készüléket csakis háztartásbeli
használatra tervezték.
A gyártó fenntartja magának a jogot
olyan újítások bevezetésére, melyek nem
lesznek hatással a készülék használatára.
70
A használati utasításban található illusztrációk csak tájékoztató jellegűek. A készülék
teljes felszerelésének leírása a megfelelő
fejezetben található.
A jelen használati utasítás néhány részlete vonatkozik
az összes típusú hűtőkészülékre, (hűtő, hűtő-mélyhűtő
illetve mélyhűtő). Az Ön készüléktípusára vonatkozó információk a készülékhez mellékelt adatlapon találhatóak.
A gyártó nem vállal felelősséget az alábbi útmutatóban
található szabályok be nem tartása okozta károkért.
Kérjük az alábbi útmutató megőrzését a későbbi felhasználás vagy az esetleges következő felhasználónak
történő átadása céljából.
Az alábbi készüléket fizikálisan, érzékileg vagy pszichésen sérült személyek (köztük gyermekek), valamint
tapasztalatlan, vagy a készüléket nem ismerő személyek nem használhatják, kivéve, ha ez felügyelet mellett
történik, illetve biztonságért felelő személy által átadott
készülék használati útmutatójának megfelelően.
Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a berendezést
nélkül hagyott gyermekek ne használhassák felügyelet.
Nem szabad megengedni a gyermekeknek, hogy játszanak a készülékkel. Nem szabad a gyermekeknek a
kitolható elemekre ülniük és az ajtóra kapaszkodniuk.
A hűtő-fagyasztó a készülék műszaki specifikációjában
megadott hőmérsékleten működik megfelelően. Nem
szabad pincében, bejáróban, nem fűtött nyaralóban ősszel és télen használni.
A berendezést beállítás, mozgatás, megemelés során
nem szabad az ajtó fogantyúnál fogva mozgatni, a hűtő
hátulján található kondenzátornál fogva húzni, illetve a
kompresszor egységet megérinteni.
A hűtő-fagyasztót szállítás, mozgatás vagy megemelés
során nem szabad függőleges vonalban több, mint 40°ban megdönteni. Amennyiben ez bekövetkezik, a berendezést a beállítás után leghamarabb 2 óra elteltével
szabad bekapcsolni (2. rajz).
Minden karbantartási művelet előtt ki kell húzni a dugaszt a hálózati aljzatból. Nem szabad a vezetéknél fogva húzni, hanem a dugaszt a törzsénél kell fogni.
71
HU
BIZTONSÁGOS HASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÚTMUTATÓK
BIZTONSÁGOS HASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÚTMUTATÓK
HU
Kattanásként vagy törésként hallható hangok az elemek hőmérséklet változás következtében bekövetkező
tágulásának vagy zsugorodásának az eredménye.
Biztonsági okoknál fogva a berendezést nem szabad
önállóan megjavítani. A szakképesítéssel nem rendelkező személyek által végrehajtott javítások súlyos veszélyhelyzetet teremthetnek a berendezés felhasználója számára.
Amennyiben megsérül a hűtőrendszer, néhány percen
keresztül át kell szellőztetni a helyiséget, ahol a berendezés található (a helyiség területének izobután/R600a
termék esetén legalább 4 m3 kell lennie).
A már akár részben felengedett termékeket nem szabad újra lefagyasztani.
Az üveges vagy dobozos italokat, különösen a szén-dioxiddal dúsított italokat nem szabad a fagyasztóban
tárolni. A dobozok és az üvegek megrepedhetnek.
Nem szabad a lefagyasztott termékeket közvetlenül a
fagyasztóból való kivételük után szájba venni (fagylaltok, jégkockák, stb.), azok alacsony hőmérséklete kellemetlen fagyást okozhatnak.
Vigyázni kell, hogy ne károsítsa meg a hűtőrendszert, pl.
a párologtató hűtővezetékeinek a megszúrásával, cső
eltörésével. A kifröccsenő hűtőközeg éghető. Amennyiben szembe jut, tiszta vízben ki kell öblíteni és azonnal
orvoshoz kell fordulni.
Ha a csatlakozó kábel megsérül, ki kell cserélni egy
erre hivatott szakszervizben.
A készülék élelmiszer tárolására szolgál, más célra ne
használja.
A készüléket áramtalanítani kell (kihúzva a dugót a konnektorból) az olyan típusú feladatok elvégzése során,
mint a tisztítás, karbantartás, vagy az elhelyezés helyének megváltoztatása.
72
Ezt a készüléket a nyolc éves korú illetve annál idősebb
gyerekek, csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi
képességekkel rendelkező személyek, olyan személyek, akiknek a szükséges tapasztalatuk, tudásuk hiányzik, csak akkor használhatják, ha egy, az ő biztonságukért felelős személy felvilágosította őket a készülék
biztonságos használatáról illetve felügyeli őket a
készülék használata során, s ők tisztában vannak az
esetleges veszélytípusokkal. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék karbantartását és tisztítását nem végezhetik el gyerekek, kivéve, ha betöltötték nyolcadik életévüket, s felnőtt felügyeli őket.
Anti-bacteria System (modelltől függően fordul elő.
Jelenlétét a készülék kamrájának belsejében elhelyezett címke jelzi) - Egy speciális antibakteriális szer,
amely hozzá lett adva ahhoz az anyaghoz, amelyből a
hűtőszekrény belseje készült, s mely védelmet nyújt a
tárolt termékeknél a penész, baktériumok és mikroorganizmusok ellen, illetve megakadályozza kellemetlen
szagok kialakulását. Hála neki a termékek hosszabb
ideig frissek maradnak.
Annak érdekében, hogy több hely legyen a fagyasztóban, ki lehet venni a fiókokat s a termékeket közvetlenül a polcokon lehet tárolni. Ez nem befolyásolja a
készülék termikus és mechanikai tulajdonságait. A fagyasztórekesz hasznos térfogata a kivett fiókokkal lett
kiszámítva.
73
HU
BIZTONSÁGOS HASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÚTMUTATÓK
A BERENDEZÉS BETELEPÍTÉSE ÉS MUNKAFELTÉTELEI
Telepítés az első elindítás előtt
Tápellátás csatlakoztatása
HU
l Csomagolja ki a terméket, távolítsa el
az ajtót és a felszerelést biztosító ragasztószalagot. Az esetleges maradék
ragasztószalagot lágy mosószerrel lehet
eltávolítani.
l A csomagolás hungarocell elemeit nem
szabad kidobni. Újra történő szállítás
esetén a hűtőt-fagyasztót a hungarocell
és a fólia elemekbe kell visszacsomagolni, valamint ragasztószalaggal
bebiztosítani.
l A hűtő-fagyasztó belsejét, valamint a
felszerelés elemeit langyos, mosószeres
vízben át kell mosni, majd megtörölni és
hagyni megszáradni.
l A hűtő-fagyasztót egyenletes, vízszintes
és stabil aljzatra kell állítani, száraz,
szellőzött és naptól védett helyiségben,
távol olyan meleg forrástól, mint a konyha, központi fűtés fűtőteste, központi
fűtőcső, meleg víz tároló stb.
l A termék külső részein védőfólia található, ezt el kell távolítani.
l Biztosítani kell a termék vízszintben
való beállítását 2 szabályozható első láb
becsavarásával (3. rajz ).
l Az ajtó akadálymentes kinyitásának érdekében a termék oldalfala (az ajtópántok
oldalán) és a fal közötti távolságot az 5.
számú illusztráció ábrázolja.*
l Biztosítani kell a helyiség megfelelő szellőzését és a levegő szabad mozgását a
készülék mind a négy oldalán (6. rajz).*
l Mielőtt csatlakoztatná a készüléket,
állítsa a hőmérséklet szabályzó gombot
az „OFF” állásba illetve egyéb állásba,
ami a készülék áramtalanítását vonja
maga után (lásd az irányítópanel leírását
tartalmazó lapot).
l A berendezést 230V, 50 Hz váltakozó
áramú hálózatra kell csatlakoztatni,
megfelelően feltelepített, földelt és 10A
biztosítékkal bebiztosított elektromos
aljzatra.
l A berendezés földelését jogszabályok
írják elő. Az alábbi jogszabályban előírt
kötelezettség be nem tartásából eredő
minden, személyeken vagy tárgyakon
okozott esetleges sérülésekért és károkért a gyártó nem vállal felelősséget.
l Nem szabad adaptációs kapcsolókat,
többszörös aljzatokat (elosztókat),
kéteres hosszabbító kábelt használni.
Amennyiben szükség lenne hosszabbító használatára, az csak védőkörrel,
egyaljzatos VDE/GS tanúsítvánnyal
rendelkező hosszabbító lehet.
l Amennyiben hosszabbítót használ
(védőkörrel, biztonsági jellel rendelkezőt), aljzatának biztonságos távolságra
kell lennie a mosogatótól és vízzel,
valamint egyéb folyadékokkal nem
érintkezhet.
l Az adatok a kamra belsejében az alsó
falon lévő adattáblán találhatóak**.
Hőforrástól való minimális távolság:
- elektromos, gáz és egyéb tűzhelytől - 30
mm,
- olaj vagy szénfűtésű kazánoktól - 300
mm,
- beépített tűzhelyektől - 50 mm
l Biztosítani kell a berendezés tápellátástól való lekapcsolás lehetőségét a
dugasz kihúzásával vagy a kétpólusú
kapcsoló kikapcsolásával (9. rajz ).
Tápellátás lekapcsolása
Amennyiben a fent meghatározott távolságok betartása nem lehetséges, megfelelő szigetelő lemezt kell használni.
l A hűtő hátsó fala, különösen a kondenzátor és a hűtőrendszer egyéb elemei
nem érintkezhetnek a többi elemmel,
amelyek sérülést okozhatnak, különösen
(központi fűtőcsővel és a víz bevezető
csővel).
l Megengedhetetlen az aggregát elemeinek bármilyen módosítása. Különös
figyelmet kell fordítani arra, hogy ne
károsítsa meg a kapilláris csövet, amely
a kompresszor belsején látható. Ezt a
csövet nem lehet megnyomni, kiegyenesíteni vagy csavarni.
l A kapilláris cső felhasználó okozta
sérülése a garanciális jogok elvesztésével jár (8. rajz ).
l A kiválasztott modellekben az ajtófogantyú a készülék belsejében található
s saját csavarhúzó segítségével kell
azt felerősíteni.
74
* Nem vonatkozik a beépítésre szánt
készülékekre.
** Modelltől függően
KEZELÉS ÉS FUNKCIÓK
Vezérlőpanel (10. rajz).
1. Az izzó takaró fedele
2. Hőmérséklet szabályozó csavarógomb
Hőmérséklet szabályozás
A csavarógomb elcsavarása a hűtőgép hőmérsékletének megváltoztatását okozza.
A csavarógomb lehetséges beállításai:
A készülék ki van kapcsolva A legmagasabb hőmérséklet
Az optimális hőmérséklet
A legalacsonyabb hőmérséklet
- 0 / OFF pozíció
- 1 pozíció / min
- 2-6 pozíció / normal
- 7 pozíció / max
Nem szabad megtölteni a kamrákat a berendezés
lehűtése előtt (min. 4 óra után).
Hőmérséklet a hűtő-fagyasztó tér belsejében
Nem szabad megváltoztatni a hőmérséklet beállítást az évszak változásától függően. A környezeti
hőmérséklet növekedését érzékeli érzékelő és a kompresszor automatikusan hosszabb időre bekapcsol
a tér belsejében beállított hőmérséklet megőrzésére.
Kisebb hőmérséklet változás
HU
A kisebb hőmérséklet változás normális jelenség és például akkor léphet fel, amennyiben a hűtőben nagy
mennyiségű friss terméket tárol, vagy ha az ajtó hosszabb ideig nyitva marad. Ez nem lesz hatással az
élelmiszerekre, a hőmérséklet pedig gyorsan visszatér a beállítási szintre.
Égőcsere*
l A forgatógombot állítsa „OFF” helyzetbe, majd pedig húzza ki a dugót a konnektorból.
l Vegye le az égő fedőjét és húzza ki az égőt (18 rajz).
l Cserélje ki az égőt egy ugyanolyan paraméterűre mint az eredeti gyári égő (220-240V, max. 10W,
E14, az izzó maximális mérete: átmérő - 26 mm, hosszúság 55 mm).
l Tegye fel az égő fedőjét.
Ne használjon kisebb illetve nagyobb teljesítményű égőket, csak a fenti paraméterekkel megegyezőket.
A készülék világítását nem szabad használni a helyiség megvilágítására.
*
Csak a gyárilag izzóval illetve néhány hűtőtípusnál LED típusú, E14-es izzóval felszerelt készülékekre vonatkozó információ.
75
KEZELÉS ÉS FUNKCIÓK
A termékek hűtőben és fagyasztóban való
tárolása
Az ételek alábbi berendezésben való tárolása
során a következő utasításoknak megfelelően
kell eljárni:
lA termékeket tálcákra, tárolódobozokba kell helyezni vagy élelmiszer tárolására alkalmas fóliába kell csomagolni. A termékeket egyenletesen
kell elosztani a polcokon.
lFordítson figyelmet arra, hogy az élelmiszer
nem érintkezik a hátsó fallal, ha igen, az a termékek deresedését vagy nedvesedését okozhatja.
lNem szabad a hűtőbe forró ételt tartalmazó
edényt helyezni.
lAz idegen szagokat könnyen átvevő termékeket, mint amilyen a vaj, a tej, a túró, valamint
azon ételeket, amelyek intenzív szagot bocsátanak ki, mint pl. a halak, felvágottak, sajtok – a
polcokra fóliába csomagoltan vagy zárt tárolódobozokban tárolva kell helyezni.
lMagas víztartalommal rendelkező zöldségek
tárolása vízpára keletkezését okozza a zöldségtartó dobozon; ez nem zavarja a hűtő megfelelő
működését.
lMielőtt behelyezné a zöldségeket a hűtőbe, jól
meg kell szárítani azokat.
lA túl nagy vízmennyiség csökkenti a zöldségek
tárolási idejét, különösen a leveles zöldségekét.
lA zöldségeket mosatlan állapotban kell tárolni.
A zöldségek megmosása eltávolítja azok természetes védelmét, ezért a zöldségeket jobb
közvetlenül a fogyasztás előtt megmosni.
lAz élelmiszer termékeket a természetes tárolási
szint felső határáig ajánlatos elrendezni az 1, 2,
3* kosárban (11a/11b. Rajz).**
lA friss és meleg élelmiszernek (környezeti hőmérsékletben), amelyeket fagyasztás céljából helyez
be, nem szabad érintkezniük a már lefagyasztott
élelmiszerrel.
lJavasoljuk, hogy egy nap alatt ne helyezzen a
mélyhűtőbe több friss élelmiszerterméket, mint
azt a készülék műszaki specifikációja előírja.
lA fagyasztott élelmiszerek jó minősége megőrzése céljából ajánlott a fagyasztó középső
részén lévő fagyasztott termékeket úgy csoportosítani, hogy ne érintkezzenek a még nem
lefagyasztott termékkel.
lAjánlatos a fagyasztott adagokat a fagyasztó
terének egyik oldalára helyezni, míg a friss, fagyasztandó adagokat a másik oldalra maximálisan
a hátsó és oldalsó falhoz tolni.
lAz élelmiszer fagyasztásához használjuk a (*/***)
jellel jelölt részleget.
lEmlékezni kell rá, hogy a fagyasztótérben
uralkodó hőmérsékletre hatással van többek
között: a környezeti hőmérséklet, az élelmiszer
termékekkel való feltöltési szint, az ajtónyitás
gyakorisága, a fagyasztó eljegesedésének a
szintje, a termosztát beállítása.­
A lefagyasztott termékek tárolási ideje függ azok
fagyasztás előtti friss állapotban való minőségétől,
valamint a tárolási hőmérséklettől. -18°C vagy
alacsonyabb hőmérsékleten való tárolás esetén az
alábbi tárolási idők ajánlottak:
HU
1. Csomagolt termékek
2. Elpárologtató polc / polc
3. A természetes tárolási szint
4. (*/***)
lA fagyasztó szellőzőrácsára élelmiszert elhelyezni szabad.*
lA polcokon az élelmiszer kilóghat 20-30 mm-rel
a természetes tároló határhoz képest.**
lLehetőség van kivenni az alsó kosarat növelve
ezzel a tároló térfogatot, és a hűtőt a maximális
magasságig élelmiszerrel feltölteni.*
Termékek
Hónap
Marhahús
6-8
Borjúhús
3-6
Belsőségek
1-2
Sertés
3-6
Szárnyas
6-8
Tojások
3-6
Halak
3-6
Zöldségek
10-12
Gyümölcsök
10-12
Termékek fagyasztása**
lSzinte minden élelmiszert le lehet fagyasztani,
kivéve a nyers állapotban fogyasztott zöldségeket, pl. zöld saláta.
lA fagyasztáshoz csak a legjobb minőségű élelmiszert szabad használni, egyszeri fogyasztásra
kialakított adagokba osztva.
lA termékeket szagmentes, légzáró és nedvességnek ellenálló, zsírra nem érzékeny anyagokba
kell csomagolni. A legjobb anyagok: polietilén,
alumínium fóliatasakok, ívek.
l A csomagolásnak hézagmentesnek kell lennie és
szorosan tapadniuk kell a fagyasztott termékekre.
Nem szabad üveg csomagolást használni.
A gyorsfagyasztó kamra nem használható fagyasztott élelmiszer tárolására. Ebben a kamrában
jégkockát lehet előállítani és tárolni.***
* Az alul mélyhűtő kamrával felszerelt
készülékekre vonatkozik
** Mélyhűtő kamrával felszerelt készülékekre
vonatkozik (*/***)
*** Nem vonatkozik a (*/***) jellel ellátott mélyhűtő kamrával felszerelt készülékekre
76
A HŰTŐSZEKRÉNY GAZDASÁGOS HASZNÁLATA
Praktikus tippek
lNe helyezzük a hűtőt illetve mélyhűtőt radiátorok,
sütők közelébe illetve védjük a tűző napfénytől
lBizonyosodjunk meg arról, hogy a szellőzőnyílások nincsenek eltakarva. Évente egyszer-kétszer tisztítsuk meg őket.
lVálasszuk ki a megfelelő hőmérsékletet: A 6
- 8°C a hűtőben és a -18°C a mélyhűtőben az
optimális hőmérséklet.
lAmikor nyaralni megyünk, vegyük nagyobbra a
hőmérsékletet.
lA hűtő illetve mélyhűtő ajtaját csak akkor nyissuk
ki, amikor szükséges. Jó tudni, hogy milyen
élelmiszert tárolunk a hűtőben s hogy pontosan
melyik részében. A fel nem használt élelmiszert
minél hamarabb vissza kell rakni a hűtőbe illetve
mélyhűtőbe, mielőtt felmelegedne.
lTörölje meg rendszeresen a hűtő belsejét egy
enyhe mosószerbe áztatott ronggyal. A készülék
nincs felszerelve automatikus leolvasztás funkcióval, ezért időközönként le kell olvasztani. Ne
engedjük, hogy 10 mm-nél vastagabb zúzmara
réteg formázódjon.
lAz ajtó szigetelését tartsuk tisztán, különben
az ajtó nem fog jól becsukódni. Ha a szigetelés
megsérül, mindig ki kell cserélni.
Azok a termékek, amelyeket nem ajánlatos
hűtőben tartani.
lNem minden élelmiszer tartható hűtőben. Ezek
többek között a:
- Gyümölcs-és zöldségfélék, amelyek érzékenyek a hidegre, mint a banán, avokádó, papaya,
marakuja, padlizsán, paprika, paradicsom és
uborka,
- Éretlen gyümölcsök,
- Burgonya
Az élelmiszerek példaképpeni elrendezése a
készülékben (12. rajz).
* A -6°C foknál nem magasabb hőmérséklet
elégséges a mélyhűtött élelmiszer egy hétig
tartó tárolására. Az egycsillagos szekrények
illetve rekeszek (általában) az olcsóbb hűtőszekrényekben találhatóak.
** A -12°C foknál nem magasabb hőmérsékleten
az élelmiszert 1-2 hétig lehet eltartani az íz
tulajdonságok megváltoztatása nélkül. Nem
elégséges az élelmiszer fagyasztására.
*** Főleg a -18°C alatti hőmérsékleten történő fagyasztásra alkalmas. Lehetővé teszi 1 kg friss
élelmiszer lefagyasztását.
**** E jel azt jelenti, hogy a készülék alkalmas -18°C
foknál alacsonyabb hőmérsékleten történő nagyobb mennyiségű élelmiszerek fagyasztására.
Tárolási zónák a hűtőben
lA természetes légáramlás miatt a hűtőben
különböző hőmérsékletű zónák találhatóak.
lA leghidegebb rész a zöldségtárolásra szolgáló
rekeszek felett van. Ezen a részen a finom és
gyorsan romló élelmiszereket ajánlatos tárolni,
mint például
- Halak, hús, szárnyasok,
- Felvágottak, kész ételek
- Tojást illetve tejszínt tartalmazó kész ételek és
sütemények
- Friss tészta, sütemény keverékek
- Előre csomagolt zöldségek és más friss ételek,
melyek címkéje szerint kb. 4°C fok hőmérsékleten kell őket tartani. .
lAz ajtó felső része a legmelegebb. Itt ajánlatos
a vajat és sajtot tárolni.
77
HU
Mit jelentenek a csillagok?
LEOLVASZTÁS, MOSÁS ÉS KARBANTARTÁS
A hűtőház és a műanyag elemek tisztításához ne
használjon oldószereket illetve karcoló tisztítószereket (pl. súrolóporokat illetve súrolókrémeket)!
Csak folyékony, lágy hatású tisztítószereket és
puha ruhákat használjon. Ne használjon szivacsot.
Hűtő leolvasztása***
l A hűtőtér hátsó falán dér keletkezik, amely automatikusan kerül eltávolításra. A leolvasztás során,
a kondenzvízzel együtt az elvezetőcső nyílásába
szennyeződések is kerülhetnek. Ez a nyílás elzáródását okozhatja. Ilyen esetben a nyílást óvatosan
át kell szúrni a szúróval (13. rajz).
l A berendezés ciklikusan működik: hűt (ekkor a
hátsó falon lerakódik a dér) majd leolvaszt (a
vízcseppek lecsurognak a hátsó falon).
HU
A tisztítás megkezdése előtt feltétlenül
le kell kapcsolni a tápellátást a dugasz
hálózati aljzatból történő kihúzásával,
vagy a biztosíték kikapcsolásával vagy
kicsavarásával. Nem szabad megengedni, hogy a víz a vezérlőpanelre vagy a
világításba kerüljön.
l Nem ajánljuk az aerosolba kiszerelt olvasztószert használatát. Ezek robbanókeverékek létrejöttét okozhatják, valamint olyan oldószereket
tartalmazhatnak, amelyek sérülést okozhatnak
a berendezés műanyag részein, akár az egészségre is káros lehet.
l Ügyelni kell rá, hogy a lehetőségek szerint a
mosáshoz használt víz ne folyjon az elvezető
nyíláson át a párologtató tartályba.
l Az egész berendezést az ajtó tömítésén kívül
lágy mosószerrel kell mosni. Az ajtó tömítését
tiszta vízzel kell megtisztítani és szárazra törölni.
l A berendezés összes elemét alaposan meg kell
mosni (zöldségtartók, ajtópolcok, üvegpolcok
stb.).
Fagyasztó felolvasztása**
l A fagyasztó kamrájának a leolvasztását a termék
megmosásával ajánlatos összekapcsolni.
l A jég nagyobb felgyülemlése a fagyasztó felületeken megnehezíti a berendezés működésének
a hatékonyságát és nagyobb elektromos áram
fogyasztást eredményez.
l Ajánlatos a berendezést legalább évente egyszer vagy kétszer leolvasztani.
l Amennyiben a berendezésben élelmiszer
termékek találhatóak, akkor a forgatógombot
körülbelül 4 órával a tervezett felolvasztás előtt
max pozícióra kell állítani. Ez lehetővé teszi
a termékek környezeti hőmérsékleten történő
hosszabb ideig tartó tárolását.
l Miután kivette az élelmiszert a fagyasztóból,
azokat egy tálba kell helyezni és néhány réteg
újságpapírral be kell csomagolni, majd pokrócba
tekerni és hűvös helyen tárolni.
l A fagyasztó leolvasztását lehetőleg gyorsan kell
végrehajtani. A termékek hosszabb ideig való
tárolása környezeti hőmérsékleten rövidíti azok
szavatossági idejét.
A kamra dérmentesítése céljából a következők
a teendők**:
l Kapcsolja ki a készüléket a vezérlőpanel
segítségével majd pedig húzza ki a dugót a
konnektorból.
l Nyissa ki az ajtót és vegye ki termékeket.
l Modelltől függően húzza ki az elvezető
csatornát, mely a mélyhűtőkamra alsó részén
található, és tegyen alá egy edényt.
l Hagyja nyitva az ajtót, ez felgyorsítja a leolvasztás folyamatát. Ezenfelül a mélyhűtőkamrába be lehet tenni egy forró (de nem forrásban lévő) vízzel teli edényt.
l Mossa meg és szárítsa meg a mélyhűtő belsejét.
l Indítsa el a készüléket a használati utasításban
foglaltak szerint.
Hűtő automatikus leolvasztása
A hűtőtér automatikus leolvasztás funkcióval
rendelkezik. Ennek ellenére a hűtőtérnek a hátsó
falán dér keletkezhet. Ez általában akkor történik,
amikor sok friss élelmiszer terméket tárol a
hűtőtérben.
Fagyasztó automatikus leolvasztása
A fagyasztótér automatikus leolvasztás funkcióval
rendelkezik (no-frost). Az élelmiszer lefagyasztása
hűtött keringési levegővel történik, míg a nedvesség a fagyasztótérből kerül kivezetésre. Ennek
eredményeképpen a fagyasztóban nem keletkezik
fölösleges jegesedés és dér, míg a termékek nem
fagynak egymáshoz.
Hűtő és fagyasztóterek kézi megmosása
Ajánlatos, hogy legalább évente egyszer mossa
meg a hűtő és a fagyasztóteret. Ez megelőzi a
baktériumok és a kellemetlen szagok keletkezését.
Az egész berendezést ki kell kapcsolni a gombbal
(1), ki kell venni a kamrából a termékeket és enyhén mosószeres vízzel meg kell mosni. A végén
törlőkendővel szárazra kell törölni.
Polcok kivétele és behelyezése
Tolja ki a polcot, majd tolja be ellenállásig, hogy a
polc kattanója a vezetőre kerüljön (15. rajz).
Ajtópolc kivétele és behelyezése
Emelje fel az ajtópolcot, vegye ki és helyezze vissza felülről a megfelelő helyre (16. rajz ).
Semmilyen esetben sem szabad a
fagyasztó belsejébe elektromos vagy
légfúvó fűtőtestet, hajszárítót helyezni
a leolvasztás meggyorsítása céljából.
** Mélyhűtő kamrával felszerelt készülékekre vonatkozik (*/***). Nem vonatkozik a Dérmentes
rendszerű készülékekre.
*** Mélyhűtő kamrával felszerelt készülékekre
vonatkozik. Nem vonatkozik a Dérmentes
rendszerű készülékekre.
****Dérmentes rendszerű készülékekre vonatkozik
78
HIBÁK LOKALIZÁCIÓJA
Zavarok
Lehetséges okok
Eljárás módja
- ellenőrizze, hogy a dugasz megfelelően van a
hálózati aljzatba csatlakoztatva
- ellenőrizze, hogy a berendezés tápellátó kábele
nem sérült
A készülék nem
Szünet az áramellátásban
- ellenőrizze, hogy van feszültség az aljzatban más
működik
berendezéssel, pl. éjjeli lámpa csatlakoztatásával
- ellenőrizze, hogy bekapcsolta a berendezést a
termosztát 0-nál nagyobb pozícióra történő beállításával
Nem működik a
- ellenőrizze az előző „Nem működik a berendezés”
működik a hűtőtér belsejében a
hűtőtér belsejében a Nem
pontot – csavarja be vagy cserélje ki a kiégett izzót (Az
világítás
világítás
izzó világítású készülékekben).
Rosszul beállított szabályozó forgatógomb - állítsa a forgatógombot magasabb pozícióra
A környezet hőmérséklete magasabb vagy - a készüléket a műszaki specifikációban megadott
alacsonyabb a műszaki specifikációban
hőmérsékleten történő üzemeltetésre tervezték.
megadott hőmérsékletnél.
Nagy mennyiségű meleg termékkel egyszerre történő feltöltés
A berendezés túl
gyengén hűt és/
vagy fagyaszt
Berendezés folyamatos munkája
A hűtő alsó részén
összegyűl a víz
Megnehezített levegő áramlás a berendezés
belsejében
Megnehezített levegő áramlás a berendezés hátulján
Túl nagy mennyiségű dér gyűlt össze a
fagyasztó elemeken
A hűtő/fagyasztó ajtaját túl gyakran nyitja ki
és/vagy túl sokáig van nyitva
- változtassa meg a berendezés helyét a használati
útmutatónak megfelelően
- várjon 72 órát a termékek lehűlésére (megfagyására) és a kamra belsejében várt hőmérséklet
elérésére
- helyezze az élelmiszer termékeket és a tárolódobozokat úgy, hogy ne érintkezzenek a hűtő hátsó
falával
- tolja el a berendezést a faltól legalább 30 mm-re
– olvassza fel a fagyasztótért
- csökkentse az ajtónyitás gyakoriságát és/vagy
rövidítse le az időt, ameddig nyitva van az ajtó
- a termékeket és a tárolódobozokat úgy helyezze
Az ajtók nem záródnak pontosan
el, hogy azok ne akadályozzák az ajtó bezárását
- ellenőrizze, hogy a környezet hőmérséklete
A kompresszor ritkán kapcsol be
nem alacsonyabb-e mint a klimatikus osztálybeli
besorolása
Rosszul behelyezett ajtó tömítés
- nyomja meg a tömítést
Rosszul beállított szabályozó forgatógomb - állítsa a forgatógombot alacsonyabb pozícióra
További okok, mint az előző ”A berende- ellenőrizze az előző ”A berendezés túl lassan hűt
zés túl lassan hűt és/vagy fagyaszt” pont
és/vagy fagyaszt” pont szerint
szerint
A víz elvezető nyílása el van dugulva (csak - tisztítsa meg az elvezető nyílást (lásd a használati
a csepegtető nyílással ellátott készülékek- útmutató – „hűtő leolvasztása” fejezetet)
nél)
Megnehezített levegő keringés a kamra
belsejében
- helyezze úgy el az élelmiszer termékeket és a
tárolódobozokat, hogy azok ne érintkezzenek a
hűtő hátsó falával
A berendezés
A berendezés nincs kiszintezve
- szintezze ki a berendezést
normális munkájától
A
berendezés
érintkezik
a
bútorral
és/vagy
- állítsa szabadon a berendezést úgy, hogy ne
eltérő hangok
egyéb tárgyakkal
érintkezzen egyéb tárggyal
A hűtőkészülékek működése közben különféle hangok hallhatóak, melyek nem befolyásolják negatívan a hűtőkészülék
működését.
Azok a hangok, melyeket könnyen el lehet hárítani:
l zaj, mely akkor keletkezik, amikor a hűtőszekrény nem áll vízszintesen – szabályozzuk a hűtő beállítását az elülső, csavarható lábak segítségével. Esetleg a hátsó kerekek alá rakjunk puha anyagot, főleg akkor, amikor a padló
csempézett.
l Amikor a hűtő súrolja a szomszéd bútort – toljuk arrébb a hűtőt.
l A fiókok illetve szekrények nyikorgása – vegyük ki és ismét helyezzük a helyére a fiókot illetve szekrényt.
l Az egymáshoz ütődő üvegek zaja – toljuk el egymástól az üvegeket.
Azokat a jellegzetes hangokat, melyek a készülék üzemeltetése közben keletkeznek, a termosztát, a kompresszor
(bekapcsolás), a hűtőrendszer (a hőmérsékletkülönbség okozta anyag méretváltozása és a hűtőközeg áramlása)
működése okozza.
79
HU
A berendezés napsütött helyen vagy hőforrás közelében áll
KÖRNYEZETVÉDELEM
K É S Z Ü L É K E LT Á V O LÍTÁSA /ÚJRAHASZNOSÍTÁSA
Ózonréteg védelme
A termékünk gyártásához
100%-ban FCKW és FKW
mentes hűtőanyagokat és
habzó anyagokat használtunk, ami előnyösen hat
az ózonréteg védelmére
és csökkenti az üvegházhatást. Az alkalmazott
legkorszerűbb technológia
és a környezetbarát szigetelés pedig alacsony
áramfogyasztást eredményez.
Csomagolás újrahasznosítása
Csomagolásaink környezetbarát természetes anyagokból
készültek, amelyeket újra lehet
hasznosítani:
Amennyiben többet nem
fogjuk használni a terméket, akkor az elhasznált
készülék eltávolítása előtt
el kell vágni az elektromos vezetéket.
Ez a berendezés a 2002/96/ES. Törvénynek megfelelően áthúzott hulladéktároló
konténerrel van megjelölve. Az ilyen
jelölés arról értesít, hogy ezt a készüléket
használat után nem lehet egyéb, háztartási hulladékokkal együtt eltávolítani. A
felhasználó köteles átadni az elhasznált
elektromos és elektronikus készülékeket
azok begyűjtő helyére. A begyűjtő hely,
köztük a helyi gyűjtőpontok, üzletek, valamint a járási egységek megfelelő rendszert
alkotnak, ahová vissza lehet szolgáltatni a
készüléket.
Az elhasznált elektromos és elektronikus
készülékkel való megfelelő eljárás segít
elkerülni az emberi egészségre és a
természetes környezetre káros hatásokat,
mint amilyen a veszélyes anyagok jelenlétéből és az ilyen készülékek helytelen
tárolásából és feldolgozásából ered.
l Külső karton / fóliacsomagolás
l FCKW, habzó polisztiroltól mentes forma
(PS)
l Polietilén (PE) fóliák és tasakok
HU
KLÍMAOSZTÁLY
A berendezés klímaosztályáról szóló információ az adattáblán található. Azt jelzi, hogy a termék milyen környezeti
hőmérsékleten (úm. a helyiségben, ahol működik) működik optimálisan (megfelelően).
Klímaosztály
Megengedett környezeti
hőmérséklet
SN
+10°C és +32°C között
N
+16°C és +32°C között
ST
+16°C és +38°C között
T
+16°C és +43°C között
A gyártó nyilatkozata
A gyártó ezennel kijelenti, hogy a termék megfelel a következő EU direktíváknak:
l 2006/95/EC Alacsony feszültségű direktíva,
l 2004/108/EC Elektromágneses kompatibilitás direktíva
l 2009/125/EC
Ezért is a terméket
jellel látta el és egy megfelelőségi nyilatkozatot adott ki hozzá, amelyet a tagországok piacfelügyelő hatóságai rendelkezésére bocsátott.
80
GARANCIA
Garancia
HU
A garanciális szolgáltatások a garanciajegyen feltüntetettek szerint történnek.
A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használat okozta károkért.
81
FELICITAMOS LA ELECCIÓN DEL EQUIPO DE LA MARCA AMICA
ESTIMADO CLIENTE,
El aparato es unión de una excepcional facilidad de uso y perfecta eficacia. Todos los aparatos
antes de abandonar la fábrica fueron comprobados minuciosamente en cuanto a la seguridad y
funcionalidad. Les rogamos lean con atención este manual de uso antes de encender el aparato.
i
ES
El aparato está destinado solamente para
uso doméstico.
El fabricante se reserva el derecho a
realizar cambios que no influyan en la
forma de funcionamiento del aparato.
82
Las figuras del presente manual de uso
son a modo de ejemplo. La descripción de
los elementos de su aparato se encuentran en el respectivo capítulo.
Algunos fragmentos del presente manual son iguales
para los produc- tos frigoríficos de varios tipos, (para
frigorífico, frigorífico-congelador o para congelador). La
informa- ción sobre el tipo de su aparato se encuentra
en la Tarjeta de Pro- ducto que acompaña al mismo.
El fabricante no se responsabili- za de los daños que
puedan re- sultar de no seguir las indicaciones incluidas en el presente manual.
Rogamos guarde este manual que le puede ser útil en
el futuro o para transferir al eventual usuario futuro.
El presente aparato no debe ser usado por personas
(incluyendo niños) con capacidad física, sensual o psíquica limitada y por las personas que no tengan experiencia o conocimientos del empleo del aparato con tal
de que se encuentren bajo vigilancia o sigan las instrucciones de uso del aparato por la persona responsable de su seguridad.
Hay que fijarse en que los niños sin tu- tela no usen ni
jueguen con el aparato. No está permitido sentarse ni
colgarse en los elementos salientes o puerta.
El aparato funciona correctamente a la temperatura de
ambiente que se da en la tabla con especificaciones
técnicas
Durante el uso, movimiento, elevación no se debe coger de los mandriles de puerta, tirar del condensador
en la parte trasera de la nevera o tocar la compresora.
Durante el transporte, elevación o posicionamiento no
se debe inclinar el aparato más de 40° de la posición
vertical. En otro caso, se puede encender el aparato 2
horas des- pués de su posicionamiento (fig. 2).
Antes de todas las actividades de mantenimiento hay
que sacar el en- chufe de la toma de alimentación. No
se debe tirar del cable sino del enchufe.
Los sonidos que suenan a crujido o chas- quidos son
ocasionados por la extensión y encogimiento de las
partes a conse- cuencia de los cambios de temperatura.
83
ES
IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
ES
Por cuestiones de seguridad no se debe reparar el aparato por su propia cuenta. La realización de reparaciones por las personas que no tengan la adecuada cualificación puede ser seriamente peligrosa para el usuario
de aparato.
En caso de dañar el sistema de refrige- ración es necesario ventilar la habitación donde se encuentre el aparato (la habi- tación tiene que tener al menos 4 m3; para
el producto con isobutano/R600a)
No se puede volver a congelar los productos solamente
parcialmente descongelados.
En la cámara de congelador no se de- ben almacenar
bebidas embotelladas o enlatadas, en especial, las bebidas gasificadas con dióxido de carbóno. Las botellas
y las latas pueden romperse.
No consumir directamente los pro- ductos congelados
que sacamos del congelador (helados, cubitos de hielo,
etc.), su baja temperatura puede ocasionar congelaciones dolorosas.
Hay que tener cuidado para no dañar el circuito refrigerador, por ejemplo, al picar el agente refrigerador en el
eva- porador o al romper tubos. El agente refrigerante
que puede liberar es inflamable. En caso de que llegue
a los ojos enjuagar con mucha agua e inmediatamente
llamar al médico.
Cuando el cable de alimentación esté dañado, deberá
ser reemplazado en un servicio de asistencia técnica
especializado.
El aparato sirve para almacenar comida, no lo use para
otros fines.
Hay que desconectar completamente el aparato de la
alimentación, desenchufándolo para actividades como
limpieza, mantenimiento o cambio de posición.
84
IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
ES
El dispositivo puede ser empleado por niños de 8 años
o mayores, por personas con capacidad física, sensorial o psíquica reducida y por personas que no tengan
experiencia o conocimientos del empleo del aparato,
en caso de estar vigiladas o cuando hayan sido instruidas sobre el uso del aparato de forma segura y conozcan los peligros relacionados con el uso del aparato.
Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y
el mantenimiento del aparato no debe ser realizado por
los niños a menos que tengan cumplidos los 8 años y
se encuentren bajo vigilancia de persona adecuada.
Anti-bacteria System (en función del modelo. Su presencia es señalada con el respectivo rótulo pegado
dentro de la cámara del aparato) - Es un agente antibacterias especial que se añade al material del que se
hace el in- terior del frigorífico, proteger los productos
almacenados allí contra mohos, bacterias y microorganismos así como no admite la existencia de malos
olores. Gracias a ello los productos se mantienen más
tiempo frescos.
Para conseguir mayor espacio en el congelador se
puede eliminar los cajones y situar los productos directamente en los estantes. No influye en la característica
térmica y mecánica de producto. La capacidad declarada de congelador fue calculada sin los cajones dentro.
85
INSTALACIÓN Y CONDICIONES DE TRABAJO DEL APARATO
Instalación antes de primer uso
l Primero, hay que desembalar el producto, eliminar las cintas adhesivas que
protegen la puerta y el interior (Fig. 4).
Los eventuales residuos de cola deben
ser eliminados con un agente de limpieza delicado.
l Los elementos de embalaje de poliuretano no deben tirarse fuera. En caso
cuando sea necesario volver a transportar, hay que embalar el frigorífico­congelador en los elementos de poliuretano y
película y proteger con cinta adhesiva.
l Hay que lavar el interior del frigorífico y
del congelador así como los elementos
internos con agua tibia y detergente
lavavajillas y, luego, ventilar y secar.
l Hay que situar el frigorífico­congelador
en un suelo horizontal y estable, en una
habitación seca, ventilada y no expuesta
al sol, lejos de las fuentes de calor, tales
como la cocina, radiador de calefacción,
tubo de calefacción, instalación de agua
caliente, etc.
l En las superficies externas del productos
puede haber película protectora, hay que
eliminarla.
l Hay que garantizar la posición horizontal
ajustando las dos patas regulables (Fig.
3).
l Para garantizar la apertura libre de la
puerta, la distancia entre la pared lateral
de producto (por el lado de las bisagras
de la puerta) y la pared de la habitación
está presentada en la figura 5.*
l Hay que cuidar de la respectiva ventilación de la habitación y libre circulación
de aire por todos los lados del aparato
(Fig. 6).*
Distancias mínimas de las fuentes de
calor:
- de cocinas eléctricas, de gas y otras - 30
mm,
- de las estufas de aceite o carbón - 300
mm,
- de los hornos de empotrar - 50 mm
Cuando no sea posible mantener las
distancias dichas arriba hay que usar
algún panel de aislamiento.
ES
l La pared posterior del frigorífico, en especial, el condensador y otros elementos
del sistema refrigerador no deben tocar
otros elementos que pueden ocasionar
sus daños, en especial (con tubo CO y
agua de alimentación).
l No se pueden manipular las partes del
compresor. Hay que prestar especial
atención en no dañar el tubo capilar
que se puede ver en la cavidad del compresor. Este tubo no debe ser doblado,
estirado ni enrollado.
86
l En caso de dañar el tubo capilar, el
usuario pierde el derecho resultante de
la garantía (fig. 8).
l En los modelos seleccionados el tirador
de la puerta se encuentra dentro del
producto y hay que atornillarlo con su
propio destornillador.
Conexión de alimentación
l Antes de conectar, se recomienda poner
el regulador de temperatura en la posición “OFF” o en otra que desconecte
el aparato de la alimentación (Véase la
página con la descripción de control).
l Hay que conectar el aparato a la red de
corriente alterna 230V, 50Hz, por medio
de la correctamente instalada caja eléctrica, con toma a tierra y protegida con
fusible de 10 A.
l La conexión a toma de tierra del aparato
es requerida por las leyes. El fabricante
renuncia a cualquier responsabilidad
a título de los eventuales daños que
puedan sufrir las personas u objetos a
consecuencia de incumplimiento de la
obligación impuesta por estas leyes.
l No se debe usar conectores de adaptación, tomas múltiples (regletas), cables
de extensión de dos cables. En caso de
que sea necesario emplear un cable de
extensión, podrá ser solamente el cable
de extensión con toma a tierra que tenga
certificado de seguridad de VDE/GS.
l En caso de usar el cable de extensión
(con toma a tierra y con marca de seguridad), su toma deberá encontrarse en
la distancia segura de lavavajillas y no
deberá estar expuesta a agua de entrada o desagüe.
l Los datos de la tabla nominal se encuentran en la parte inferior de la pared
dentro de la cámara del frigorífico**.
Desconexión de la alimentación
l Hay que garantizar la posibilidad de
desconectar el aparato de la red eléctrica, por medio de la desconexión del
interruptor bipolar (fig. 9).
* No se refiere a los aparatos de empotrar
** Dependiendo del modelo
USO Y FUNCIONES
Panel de control (Fig. 10)
A) Mando de regulación de temperatura
B) Interruptor de luz
Regulación de temperatura
El cambio de la posición del mando hace que cambie la temperatura en el frigorífico-congelador. Posibles
posiciones del mando:
Aparato apagado Temperatura máxima
Temperatura óptima
Temperatura mínima
- posición 0 / OFF
- posición 1
- posición 2-6
- posición 7
No se deben llenar el interior antes de enfriarlo (mín. después de 4 horas) de funcionamiento del aparato.
Temperatura interior del frigorífico/congelador
No se debe cambiar el ajuste de temperatura al cambiar la estación del año. El sensor descubrirá el aumento de la temperatura ambiente y el compresor se pondrá en marcha automáticamente durante cierto
tiempo para mantener la temperatura ajustada dentro de las cámaras.
Pequeños cambios de temperatura
Los pequeños cambios de temperatura son un fenómeno normal y pueden producirse, por ejemplo,
cuando hay muchos productos frescos en el frigorífico o cuando la puerta permanece abierta durante
mucho tiempo. Esto no tendrá influencia sobre los alimentos y la temperatura volverá rápidamente al
nivel ajustado.
l Poner el mando en la posición "OFF", luego sacar el enchufe de la toma de corriente.
l Desmontar la caja de la bombilla y sacarla (Fig. 18).
l Reemplazar la bombilla con una que funcione con idénticos parámetros como de fábrica montada
en el aparato (220-240V, como máximo 10W, E14, dimensiones máximas: diámetro - 26 mm, largo
55 mm).
l Fijar la caja de la bombilla.
No se debe emplear bombillas de potencia menor o mayor, emplear solamente bombillas especificadas.
La iluminación usada no debe ser empleada para iluminar las habitaciones de casa.
*
Esto se refiere a los aparatos dotados en fábrica de iluminación de bombillas y a los aparatos
seleccionados dotados de la iluminación LED en forma de bombilla con la rosca E14.
87
ES
Reemplazo de iluminación*
MANTENIMIENTO Y FUNCIONES
Almacenamiento de productos en el frigorífico
y en el congelador
A la hora de guardar la comida en el frigorífico,
siga las siguientes recomendaciones:
lHay que colocar los productos en platos, en recipientes o embalados en un producto adecuado para alimentación. Colocar de forma regular
en la superficie de los estantes.
lHay que fijarse en que los alimentos no toquen
la pared frontal, en cuyo caso puede ocasionar
escarcha o humedecer los mismos.
lNo se deben meter recipientes con comida caliente en el frigorífico.
lHay que situar los productos que absorben fácil- mente los olores ajenos, como mantequilla,
leche, requesón o los que emiten olor intenso,
como, por ejemplo quesos, en los estantes embalados o en recipientes cerrados herméticamente.
lEl almacenamiento de verduras que tienen mucha cantidade de agua ocasionará la sedi- mentación de vapor por encima de los recipientes
para verduras; esto no impide el funcionamiento
correcto de frigorífico.
lAntes de meter frutas y verduras en el frigorífico
hay que secarlos bien.
lDemasiada humedad reduce el tiempo de almacenamiento de frutas y verduras.
lHay que guardar las frutas y verduras sin lavar.
El lavado elimina la protección natural, por lo
tanto es mejor lavarlas directamente antes de
consumir.
lSe recomienda colocar productos en cestas 1,
2, 3* hasta el límite natural de la carga (Fig. 11a/
11b).**
1. Productos embalados
2. Estante de evaporador / estante
3. Límite natural de la carga
4. (*/***)
se debe emplear embalajes de vidrio.
l Los artículos frescos y calientes (en la temperatura de ambiente) que se meten para congelar
no deben tocar la alimentación ya congelada.
l Se recomienda durante el día no meter en el
congelador, de una vez más alimentación fresca
de la indicada en la tabla con la especificación
técnica del aparato.
lPara mantener buena calidad de productos congelados se recomienda reagrupar los productos
congelados que ya se encuentren en el cajón
central de congelador tal que no toquen los
productos que aún no se congelaron.
l Recomendamos mover las porciones congeladas en un lado de la congelación y las
porciones frescas para congelar colocar al lado
contrario como máximo hacia la pared posterior del cajón lateral.
l Para congelar productos usar el espacio marcado con (*/***).
l Hay que recordar que en la temperatura del
congelador influyen, entre otros: temperatura de ambiente, nivel de carga de alimentos,
frecuencia de apertura de la puerta, configuración del termostato
l Después de cerrar la puerta del congelador,
posiblemente no se pueda abrir de inmediato, les aconsejamos esperar de 1 a 2 minutos hasta que se compense la subpresión
existente.
El tiempo de almacenamiento de productos
congelados depende de su calidad en estado
fresco antes de congelar y de la temperatura de
almacenamiento.
Manteniendo la temperatura en ­18°C o menos, se
recomiendan los siguientes periodos de almacenamiento:
Productos
Carne de vaca
Carne de ternera
Visceras
Carne de cerdo
Carne de pollos
Huevos
Pescado
Verduras
Frutas
lSe puede colocar productos en los estantes de
alambre del evaporador del congelador.*
lSe recomienda hacer salir los productos en el
estante a los 20­30 mm desde el límite natural
de la carga.**
lEs posible eliminar la cesta inferior para aumentar el espacio de almacenamiento y colocar productos en el fondo hasta el alto máximo.*
Meses
6-8
3-6
1-2
3-6
6-8
3-6
3-6
10-12
10-12
Congelación de productos**
ES
lSe puede congelar prácticamente todos los
productos alimenticios, excepto los legumbres
comidos en estado crudo, por ejemplo, lechuga
verde.
l Para congelar se usa solamente los artículos de
calidad superior, divididos en porciones destinadas para consumo único.
l Hay que embalar losproductos en materiales
sin olor, resistentes a la penetración de aire y
humedad. Los mejores materiales son: bolsas,
lámina de polietileno, aluminio.
l El embalaje debe ser hermético y adherido
apretadamente a los productos congelados. No
La zona para refrigeración rápida no sirve para
almacenar comida congelada. En esta zona se
pueden fabricar y almacenar cubitos de hielo.***
* Esto se refiere a los aparatos del congelador
ubicado en la parte inferior de equipo
** Se refiere a los aparatos que tienen de congelador
*** No se refiere a los aparatos dotados de congeladores marcados con (*/***)
88
AHORRO Y MEDIO AMBIENTE
Consejos prácticos
Zonas de temperaturas en el refrigerador
lLe recomendamos no colocar el frigorífico ni el
congelador cerca de radiadores, hornos o exponer a la radiación directa de los rayos solares.
lAsegúrese de que los orificios de ventilación no
están cubiertos. Una o dos veces al año deben
limpiarse y aspirarse.
lSeleccione la temperatura adecuada:
lde 6 a 8°C en el refrigerador y -18°C en el congelador, son suficiente.
lDurante las vacaciones hay que aumentar la
temperatura de consigna del frigorífico.
lAbra la puerta del refrigerador o del congelador
solamente cuando sea necesario y durante el
menor tiempo posible, para ello le ayudará saber
la comida que está almacenada en el frigorífico
y donde ese encuentra exactamente.
lLimpiar el interior de la nevera con regularidad
con un trapo impregnado con un detergente
suave. El aparato sin función de descongelación automática debe ser descongelado con
regularidad. No permita que se formen capas
de escarcha de un espesor superior a 10 mm.
lMantener limpia la junta alrededor de la puer- ta,
en caso contrario la puerta no cerrará completamente. Siempre hay que reemplazar una junta
de puerta dañada.
lTeniendo en cuenta al circulación natural de aire,
dentro del refrigerador, existen varias zonas de
temperaturas.
lEl área más frío se encuentra directamente
por encima de los cajones para para frutas y
verduras. En esta zona hay que almacenar los
productos delicados y que se deterioran más
fácilmente como:
- pescado, carne, pollos,
- embutidos, platos preparados,
- platos o pasteles que contienen
huevos o nata,
- pasteles frescos, mezclas de pasteles,
Verduras embaladas y otros productos
frescos y comida con indicación de man
tenerse a temperatura de unos 4°C.
lEl lugar menos frio se encuentra en la parte
superior de la puerta. Aquí es mejor almacenar
la mantequilla, quesos y huevos.
¿Qué significan las estrellas?
lTodos aquellos sensibles a las bajas temperaturas, como por ejemplo la patata
- frutas y legumbres sensibles a la bajas temperaturas, como plátanos, aguacate, papaya, maracuyá, berenjena, pimiento, tomates y pepinos,
- frutas no maduras,
- patatas.
Distribución ejemplar de productos en el
aparato (Fig. 12).
ES
* Temperatura que no sea superior que -6°C es
suficiente para almacenar la comida congelada
durante más de una semana. Los cajones o
congeladores marcados con una estrella se
encuentran (con más frecuencia) en frigoríficos
más básicos y económicos.
** Temperatura por debajo de los -12°C se puede
almacenar la comida durante 1­2 semanas, sin
pérdida de sabor. No es suficiente para congelar comida.
*** Se usa principalmente para congelar comida
en la temperatura de -18°C. Permite congelar
comida fresca de masa de 1 kg
**** El aparato tal marcado permite almacenar la
comida a la temperatura de -18°C y congelar
mayores cantidades de comida
Productos que no deben ser almacenados en
el refrigerador
89
DESCONGELACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
¡Para limpiar el exterior y las partes de plástico del
producto no use nunca disolventes, abrasivos u
otros productos de limpieza (por ejemplo, polvos
o emulsión para limpiar)! Emplee solamente detergentes delicados y trapos suaves. No use esponjas.
Descongelación y lavado de frigorífico ***
l En la pared trasera ineterior del frigorífico se
genera escarcha que se elimina automáticamente. A la hora de desescarchar, junto con el
condensado, en el orificio de la canaleta pueden
entrar impurezas. Esto puede tapar el orificio. En
tal caso hay que desatascarlo con el accsesorio
creado para ello (Fig. 13)
l El aparato funciona en ciclos: enfría (entonces
en la pared trasera se acumula la escarcha)
luego se desecarcha (las gotas se caen por la
pared trasera).
control, luego sacar el enchufe de la toma.
l Abrir la puerta, sacar productos.
l En función del modelo saque la canaleta de
evacuación que se encuentra en la parte inferior de la cámara de congelador y coloque el
recipiente.
l Deje la puerta abierta, esto acelerará el proceso de descongelación. Además, se puede
colocar un recipiente con agua caliente (no
hirviente) en la cámara de congelador.
l Limpiar y secar el interior del congelador.
l Enciende el aparato conforme con el respectivo punto del manual.
Descongelación automática del frigorífico****
La cámara del frigorífico está equipada con la función de desescarche automático. Sin embargo, en
la pared trasera de la cámara de frigorífico puede
crearse la escarcha. Esto sucede cuando muchos
productos frescos se almacenan en el frigorífico.
ES
Antes de empezar a limpiar hay que
desconectar el aparato de la corriente
eléctrica sacando el enchufe de la toma
de corriente o desconectando el interruptor correspondiente. Hay que evitar que
el agua pueda llegar al panel de control
o a la iluminación.
l No recomendamos emplear aerosoles u otros
medios químicos para descongelar. Pueden
ocasionar la creación de mezclas explosivas,
contener disolventes que puedan dañar las partes de plástico del aparato e incluso ser nocivos
para la salud.
l Hay que prestar atención a queen la medida de
lo posible, el agua usada para lavar no caiga
por el orificio de evacuación al recipiente de
evaporación.
l El aparato entero excepto las juntas de la puerta
debe lavarse con un detergente delicado. La
junta de la puerta debe limpiarse con agua limpia
y secarse con un trapo.
l Hay que limpiar a mano exactamente todos
los elementos (cajones para frutas y verduras,
estantes de la puerta, estantes de vidrio, etc.).
Descongelación automática del congelador****
El congelador está dotada de la función de descongelación automática (no­frost).
Los alimentos son congelados con el aire frio generado en el circuito y la humedad del congelador
se evacúa hacia afuera. Como consecuencia, en
el congelador no se crea congelación excesiva y
la escarcha y los productos no se adhieren.
Descongelación y lavado de congelador**
Desmontaje y montaje de estantes de la puerta
l Se recomienda organizar a la vez la descongelación del congelador y el lavado de producto.
l Una excesiva acumulación de hielo en las
superficies de congelación, dificulta la eficacia
de trabajo del aparato, ocasionando un mayor
consumo de energía eléctrica.
l Les recomendamos la descongelación del
aparato al menos una o dos veces al año. En
caso de acumular hielo, la descongelación debe
realizarse con más frecuencia
l Cuando dentro se encuentran productos hay que
poner el mando en la posición máximo a unas
4 horas antes de la descongelación planificada.
Esto garantizará la posibilidad de almacenar productos en la temperatura de ambiente durante
más tiempo.
l Después de sacar la comida del congelador hay
que meterla en una escudilla, envolver con unas
capas de papel de periódicos, envolver en una
manta y almacenar en un lugar frío.
l La descongelación del congelador deberá ser
realizada lo más pronto posible. Al almacenar
más tiempo productos en la temperatura de
ambiente reducimos su tiempo de caducidad.
Eleve el estante de la puerta, saque e introduzca
de nuevo en la posición deseada (Fig. 16).
Para descongelar, es necesario:
l Apagar el aparato por medio del panel de
Limpieza manual del refrigerador y el congelador.****
Se recomienda al menos una vez al año limpiar el
refrigerador y el congelador.
Esto prevendrá la posible creación de bacterias y
malos olores.
Hay que desconectar el aparato entero, sacar los
productos y limpiar con agua y
un poco de detergente delicado. Secandolo finalmente con un paño suave.
Desmontaje y montaje de estantes
Eleve y saque el estante y, luego, apriete hasta
sentir resistencia tal que la grapa del estante se
encuentre en la guía (Fig. 15).
En ningún caso en el centro del
congelador no se puede introducir un
calentador eléctrico, de ventilación ni
secador para pelo.
** Se refiere a los aparatos que tienen cámara
de congelador (*/***). No se refiere a los aparatos con el Sistema Non-Frost
*** Se refiere a los aparatos que tienen cámara
de congelador. No se refiere a los aparatos
con el Sistema Non-Frost
****No se refiere a los aparatos dotados del Sistema Non-Frost
90
LOCALIZACIÓN DE ANOMALIAS
Síntomas
El dispositivo no
funciona
No funciona la
iluminación del
interior de la cámara
Posibles causas
Corte en el circuito de la instalación
eléctrica
Forma de reparación
- compruebe que el enchufe está introducido
correctamente en la toma de electricidad
- compruebe que el cable de alimentación de
aparato no está dañado
- compruebe que existe la tensión en la toma
conectando otro aparato, por ejemplo, lámpara
de noche
- compruebe que el aparato está encendido por
medio de fijar el termostato en la posición mayor que "OFF" ó "0".
La bombilla se ha aflojado o fundido (En - compruebe el punto anterior “Aparato no funcio- na” ­apretar o reemplazar la bombilla fundiaparatos con bombillas tradicionales).
da (En aparatos con bombillas tradicionales).
Mala posición del mando
La temperatura de ambiente es superior o inferior que la temperatura de la
tabla con la especificación técnica del
aparato.
El aparato se encuentra en un lugar
soleado o cerca de las fuentes de calor
- mover el mando a la posición superior
- el aparato está ajustado para trabajar a la
temperatura indicada en la tabla con la especificación técnica del aparato.
- cambie la ubicación del aparato, según el
manual de uso
espere hasta 72 horas para enfriar (congelar)
Carga única con gran cantidad de pro- -productos
y conseguir la temperatura deseada
ductos calientes
dentro de la cámara
El aparato congela Dificultada circulación de aire dentro del - coloque los productos alimenticios y recipientes tal que no toquen la pared trasera del
refrigera y/o con- aparato
frigorífico
gela poco
El circuito de aire dificultado en la parte - dejar como mínimo 30 mm de distancia entre
trasera del aparato
la pared y el aparato
La puerta del frigorífico/congelador se
- reduzca la frecuencia de apertura de la puerta
abren con demasiada frecuencia y/o
y/o reduzca el tiempo que permanece abierta
demasiado tiempo permanece abierta
- coloque los productos y recipientes tal que no
La puerta no cierra bien
dificulten el cierre de la puerta
- compruebe que la temperatura de ambiente no
El compresor se activa pocas veces
es inferior que el alcance de la clase climática
La junta está mal colocada
- Verifique la junta
Mala posición del mando
- mover el mando en la posición inferior
Trabajo continuo
Las demás causas como en el punto "El - compruebe según el punto anterior "El aparato
de aparato aparato congela refrigera y/o congela
congela refrigera y/o congela poco"
poco"
El orificio de la evacuación de agua está - limpiar el orificio de evacuación (véase el
obstruido (se refiere a los dispositivos
En la parte inferior con el orificio para evacuar condensa- manual de uso capítulo - "Desescarche de
frigorífico")
del frigorífico
do)
se acumula el
coloque los productos alimenticios y reciagua
Dificultada circulación de aire dentro de -pientes
tal que no toquen la pared trasera del
la cámara
frigorífico
El aparato no está nivelado
- nivele el aparato
El aparato toca muebles y/o otros
objetos
- coloque el aparato tal que no toque otros
objetos
ES
Los sonidos no
proceden del
trabajo normal de
aparato
Durante el uso normal del aparato pueden oírse diferentes sonidos que no son habituales
Sonidos fáciles de eliminar:
l ruido cuando la nevera no está nivelada ­ajuste la posición por medio de las patas delanteras.Even tualmente
meter un trapo blando por debajo de las patas, en especial cuando el suelo es de gres.
l Contacto con el mueble de al lado ­mover la nevera.
l rechinamiento de cajones o estantes ­sacar y volver a meter el cajón o el estante.
l sonidos de las botellas que tocan una a la otra ­separar las botellas.
Los sonidos que se pueden oír durante el correcto funcionamiento, resultan del trabajo del termostato, compresor
(activación), sistema de refrigeración (encogimiento y extensión del material bajo influencia de las diferencias de
temperatu ras y del flujo del elemento refrigerador).
91
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Protección de la capa de ozono
FIN DE LA VIDA ÚTIL
Para la fabricación de
nuestro producto se usaron
agentes refrigeradores y
espumantes en un 100%
libres de FCKW y FKW, lo
cual influye favorablemente
en la protección de la capa
de ozono y en la reducción
del efecto invernadero. En
cambio, la tecnología de aislamiento empleada que es moderna y amigable ocasiona bajo
consumo de energía.
Cuando no usemos más
el producto, antes de
deshechar para la chatarra
el aparato gastado hay
que cortar el cable de
conexión.
Este aparato está marcado con símbolo de contenedor para desechos tachado de acuerdo
con la Directiva Europea 2002/96/CE y la
ley española sobre el reciclaje de aparatos
eléctricos y electrónicos.
Este símbolo informa que este aparato,
pasado el periodo de su uso, no debe ser
situado junto con los demás desechos
procedentes de casa.
El usuario está obligado a devolverlo a
un lugar destinado para recoger el equipo
eléctrico y electrónico gastado. Las entidades que realizan la recogida, incluyendo
los puntos locales de recogida, tiendas, y
entidades municipales crean el respectivo
sistema que permite la devolución de este
equipo.
El adecuado uso del equipo eléctrico y
electrónico gastado ayuda a evitar las
consecuencias que son nocivas para
humanos y para el medio ambiente procedentes de la presencia de componentes
peligrosos e inadecuado almacenamiento
y procesamiento de estos dispositivos.
Reciclaje de embalaje
Nuestros embalajes se fabrican de materiales amigables
para el medio ambiente
que pueden servir para uso
reiterado:
l Embalaje externo de cartón / película
l Forma de cualquier poliestireno espumado
(PS) libre de FCKW
l Películas y sacos de polietileno (PE)
CLASE CLIMÁTICA
La información sobre la clase climática del aparato se encuentra en la tabla nominal. Indica la temperatura de ambiente (es decir, habitación donde funciona) en el que el producto funciona de forma óptima (correctamente).
Clase climática
Temperatura de ambiente permitida
SN
de +10°C a +32°C
N
de +16°C a +32°C
ST
de +16°C a +38°C
T
de +16°C a +43°C
ES
Declaración del fabricante
El fabricante declara con la presente que el producto cumple los requisitos esenciales de las siguientes
directivas europeas:
l directiva de baja tensión 2006/95/CE,
l directiva de compatibilidad electromagnética 2004/108/CE,
l directiva de diseño ecológico 2009/125/CE
y por lo tanto el producto fue marcado
y tiene declaración de conformidad compartida a las entidades que supervisan el mercado.
92
GARANTÍA, ATENCIÓN DE POST VENTA
Garantía
ES
Las prestaciones de garantía según la tarjeta de garantía.
El fabricante no se responsabilizará de los daños que resulten del inadecuado uso del producto.
93
WYPOSAŻENIE URZĄDZENIA
PL
CZ
1
Pokrętło regulacji temperatury
6
Balkonik duży
2
Półka druciana
7
Balkonik średni
3
Półka szklana
8
Pojemnik na jajka
4
Półka nad pojemnikiem na warzywa
9
Przepychacz
5
Pojemnik na warzywa
10
Pojemnik na kostki lodu
FD225.4
Półka druciana
Półka szklana
Półka nad pojemnikiem na warzywa
Pojemnik na warzywa
Balkonik duży
Balkonik średni
Pojemnik na jajka
Przepychacz
Typ oświetlenia
Pojemnik na kostki lodu
1
3
1
1
1
3
1
1
żarowe
1
SOUČÁSTI VYBAVENÍ
1
Ovládací panel
6
Přihrádka velká
2
drátěná polička
7
přihrádka střední
3
skleněná polička
8
držák na vejce
4
skleněná polička nad zásobníkem na zeleninu
9
protlačovák
5
zásobník na zeleninu
10
Miska na ledové kostky
FD225.4
drátěná polička
skleněná polička
skleněná polička nad zásobníkem na
zeleninu
zásobník na zeleninu
Přihrádka velká
přihrádka střední
držák na vejce
protlačovák
Druh osvětlení
Miska na ledové kostky
1
3
1
1
1
3
1
1
žárové
1
94
ELEMENTY VYBAVENIA
ovládací panel
6
Priehradka veľká
2
drôtená polička
7
priehradka stredná
3
sklenená polička
8
držiak na vajcia
4
sklenená polička nad zásobníkom na zeleninu
9
nástroj na prepchávanie
5
zásobník na zeleninu
10
Miska na ľadové kocky
SK
1
FD225.4
sklenená polička
sklenená polička nad zásobníkom na
zeleninu
zásobník na zeleninu
Priehradka veľká
priehradka stredná
držiak na vajcia
nástroj na prepchávanie
Druh osvetlenia
Miska na ľadové kocky
1
3
DE
drôtená polička
1
1
1
3
1
1
žiarové
1
AUSSTATTUNG
1
Bedienfunktionen
6
großes Türfach
2
Flaschenablage
7
mittleres Türfach
3
Glasplatte
8
Eiereinsatz
4
Glassplatte über dem Obst- und Gemüsefach
9
Reinigungsinstrument
5
Obst- und Gemüsefach
10
Eiswürfelschale
FD225.4
Flaschenablage
1
Glasplatte
3
Glassplatte über dem Obst- und Ge1
müsefach
Obst- und Gemüsefach
1
großes Türfach
1
mittleres Türfach
3
Eiereinsatz
1
Reinigungsinstrument
1
Beleuchtungsmittel
Glühbirne
Eiswürfelschale
1
95
A KÉSZÜLÉK STANDARD FELSZERELTSÉGE
1
irányítópanel
6
Nagy erkély
2
drótpolc
7
Közepes erkély
3
Üvegpolc
8
Tojástároló
4
zöldségtároló konténer
9
tisztítórúd
5
a zöldségtároló konténer feletti üvegpolc
10
Jégkocka tál
FD225.4
drótpolc
Üvegpolc
a zöldségtároló konténer feletti üvegpolc
zöldségtároló konténer
Nagy erkély
Közepes erkély
Tojástároló
tisztítórúd
Világítás típus
Jégkocka tál
1
3
1
1
1
3
1
1
izzó
1
HU
EN
ITEMS OF EQUIPMENT
1
Control panel
6
Large door shelf
2
Wireshelf
7
Medium door shelf
3
Glass shelf
8
Egg tray
4
Shelf over the vegetable container
9
Pusher
5
Vegetable container
10
Icecube tray
FD225.4
Wire shelf
Glass shelf
Shelf over the vegetable container
Vegetable container
Large door shelf
Medium door shelf
Egg tray
Pusher
Type of lighting
Ice cube tray
1
3
1
1
1
3
1
1
Bulb
1
96
ACCESORIOS DEL APARATO
1
Mando de regulación de temperatura
6
Estante grande
2
Estante de rejilla
7
Estante medio
3
Estante de vidrio
8
Recipiente para huevos
4
Estante por encima del recipiente para legumbres
9
Desatascador
5
Recipiente para fruta y verdura
10
Cubitera
FD225.4
1
3
1
1
1
3
1
1
bombilla
1
ES
Estante de rejilla
Estante de vidrio
Estante por encima del recipiente para
legumbres
Recipiente para fruta y verdura
Estante grande
Estante medio
Recipiente para huevos
Empujador
Tipo de iluminación
Cubitera
97
98
99
Amica Wronki S.A.
ul.Mickiewicza 52
64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100
fax 67 25 40 320
www.amica.com.pl
IO-REF-0072
(05.2015)

Podobne dokumenty