Elacell - Instrukcja obsługi

Transkrypt

Elacell - Instrukcja obsługi
Instrukcja montażu i obsługi
Elacell
Elektryczny podgrzewacz pojemnościowy c.w.u.
6720810959-00.1V
6 720 812 393 (2015/07) PL
ES 030/050/075/100-5 . 0 WIV-B
Spis treści
Spis treści
1
Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
1.1
Objaśnienie symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2
Zalecenia bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Dane techniczne i wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.1
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem . . . . 4
2.2
Opis podgrzewacza c.w.u. . . . . . . . . . . . . . . 4
2.3
Zabezpieczenie antykorozyjne . . . . . . . . . . . 4
2.4
Osprzęt (wchodzi w skład kompletu dostawy
podgrzewacza c.w.u) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
2.5
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.6
Dane dotyczące zużycia energii . . . . . . . . . . 6
2.7
Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.8
Budowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.9
Schemat elektryczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3
Przepisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4
Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4.1
Transport, składowanie i recykling . . . . . . . 8
5
Montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5.1
Ważne wskazówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5.2
Miejsce montażu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5.3
Przyłącze wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5.4
Podłączenie elektryczne . . . . . . . . . . . . . . . 11
5.5
Uruchomienie elektrycznego podgrzewacza
pojemnościowego c.w.u. . . . . . . . . . . . . . . 11
6
Obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
6.1
Włączanie/wyłączanie podgrzewacza
pojemnościowego c.w.u. . . . . . . . . . . . . . . 11
6.2
Ustawienie temperatury c.w.u. . . . . . . . . . 12
6.3
Opróżnianie zasobnikowego podgrzewacza
c.w.u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
7
Ochrona środowiska/utylizacja . . . . . . . . . . . . . . . . 13
8
Przegląd/konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
8.1
Wskazówki dla użytkownika . . . . . . . . . . . . 13
8.1.1
Czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
Sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa . . . . 13
Zawór bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Konserwacja i naprawy . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Regularne konserwacje . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Sprawdzenie działania . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Anoda magnezowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Regularne czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Dłuższy okres nieużytkowania (ponad 3
miesiące) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Termostat bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . 14
Po wykonaniu prac konserwacyjnych . . . . 15
9
Usterki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
9.1
Usterka/przyczyna/pomoc . . . . . . . . . . . . . 16
10
Karta gwarancyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Elacell – 6 720 812 393 (2015/07)
Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
1
Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
1.1
Objaśnienie symboli
Wskazówki ostrzegawcze
Wskazówki ostrzegawcze oznaczono
w tekście trójkątem ostrzegawczym.
Dodatkowo wyrazy te oznaczają rodzaj
i ciężar gatunkowy następstw zaniechania
działań zmierzających do uniknięcia
zagrożenia.
Zdefiniowane zostały następujące wyrazy ostrzegawcze
używane w niniejszym dokumencie:
• WSKAZÓWKA oznacza ryzyko wystąpienia szkód
materialnych.
• OSTROŻNOŚĆ oznacza ryzyko wystąpienia obrażeń ciała
o stopniu lekkim lub średnim.
• OSTRZEŻENIE oznacza ryzyko wystąpienia ciężkich
obrażeń ciała lub nawet zagrożenie życia.
• NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza ryzyko wystąpienia
obrażeń ciała zagrażających życiu.
Ważne informacje
Ważne informacje, które nie zawierają
ostrzeżeń przed zagrożeniami dotyczącymi
osób lub mienia, oznaczono symbolem
znajdującym się obok.
Inne symbole
Symbol
Znaczenie
▶
Czynność

Odsyłacz do innych fragmentów dokumentu
•
Pozycja/wpis na liście
–
Pozycja/wpis na liście (2. poziom)
Tab. 1
1.2
Zalecenia bezpieczeństwa
Instalacja
▶ Montaż może być wykonany tylko przez uprawnionego
instalatora.
▶ Montaż podgrzewacza c.w.u. i/lub osprzętu elektrycznego
musi być zgodny z normą IEC 60364-7-701.
▶ Podgrzewacz c.w.u. należy zamontować w pomieszczeniu
zabezpieczonym przed mrozem.
▶ Przed wykonaniem przyłączy elektrycznych należy
wykonać podłączenie hydrauliczne i sprawdzić szczelność.
Elacell – 6 720 812 393 (2015/07)
▶ Przed instalacją odłączyć podgrzewacz pojemnościowy
c.w.u. od sieci elektrycznej.
Zainstalowanie, przebudowa
▶ Podgrzewacz c.w.u. może być zainstalowany lub
przebudowany tylko przez uprawnioną firmę instalacyjną.
▶ Nigdy nie blokować wylotu zaworu bezpieczeństwa.
▶ Podczas nagrzewania może wyciekać woda z wylotu
zaworu bezpieczeństwa.
Konserwacja
▶ Konserwację może przeprowadzić tylko uprawniony
instalator.
▶ Przed przystąpieniem do wszelkich konserwacji należy
odłączyć podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. od sieci
elektrycznej.
▶ Podczas instalacji i prac konserwacyjnych użytkownik jest
odpowiedzialny za zachowanie bezpieczeństwa oraz
kwestie związane z ochroną środowiska.
▶ Stosować tylko oryginalne części zamienne.
▶ Ze wzglądów bezpieczeństwa uszkodzony kabel sieciowy
może zostać wymieniony tylko przez producenta, jego
serwis techniczny lub osoby o porównywalnych
kwalifikacjach.
Odbiór przez użytkownika
Użytkownikowi należy udzielić informacji na temat obsługi
i warunków eksploatacji części.
▶ Należy objaśnić mu sposób obsługi, podkreślając
w szczególności znaczenie wszelkich środków
bezpieczeństwa.
▶ Zwrócić uwagę na fakt, że prace związane z przebudową
lub naprawami mogą być wykonywane wyłącznie przez
firmę specjalistyczną posiadającą odpowiednie
uprawnienia.
▶ Zwrócić uwagę na konieczność wykonywania regularnych
przeglądów i konserwacji celem zapewnienia
bezpieczeństwa eksploatacji i wyeliminowania jej
uciążliwości dla środowiska.
▶ Przekazać użytkownikowi instrukcje montażu i konserwacji
do przechowywania.
Bezpieczeństwo elektrycznych urządzeń
do użytku domowego itp.
Aby uniknąć zagrożeń powodowanych przez
urządzenia elektryczne, należy przestrzegać
3
Dane techniczne i wymiary
następujących przepisów normy EN
60335-1:
„Urządzenie może być używane przez dzieci
od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych lub osoby niemające
odpowiedniego doświadczenia i wiedzy,
jeśli są one pod nadzorem i zostały
poinstruowane pod kątem bezpiecznego
użycia urządzenia oraz znają wynikające z
tego niebezpieczeństwa. Urządzenie nie
może być używane przez dzieci do zabawy.
Czyszczenie i konserwacja wykonywana
przez użytkownika nie mogą być
przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.“
„Aby uniknąć zagrożeń, uszkodzony
przewód zasilania sieciowego musi być
wymieniony przez producenta, serwis
techniczny lub wykwalifikowanego
specjalistę.“
2
2.1
2.2
•
Opis podgrzewacza c.w.u.
Emaliowany zbiornik podgrzewacza ze stali zgodny
z europejskimi normami
Wysoka stabilność ciśnieniowa
Obudowa ściany zewnętrznej: blacha stalowa i/lub
tworzywo sztuczne
Łatwa obsługa
Materiał izolacyjny, poliuretan niezawierający freonów
Magnezowa anoda ochronna.
•
•
•
•
•
2.3
Zabezpieczenie antykorozyjne
Ściana wewnętrzna podgrzewacza pojemnościowego c.w.u.
jest emaliowana. Gwarantuje to całkowicie neutralny
i odpowiedni kontakt z wodą pitną. W celu dodatkowej ochrony
przed korozją wbudowana jest anoda magnezowa.
2.4
Osprzęt (wchodzi w skład kompletu dostawy
podgrzewacza c.w.u)
2
1
4
3
Dane techniczne i wymiary
6720801526-01.2V
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Elektryczne podgrzewacze pojemnościowe c.w.u.
przeznaczone są do podgrzewania i magazynowania wody
użytkowej. Przestrzegać krajowych przepisów, norm
i wytycznych dotyczących wody użytkowej.
Rys. 1
[1]
[2]
[3]
[4]
Śruby (2x)
Kołki (2x)
Zawór bezpieczeństwa (8 bar)
Izolujący śrubunek oddzielający (2x)
Instalować podgrzewacz tylko w układach zamkniętych.
Inne użycie jest niezgodne z przeznaczeniem. Szkody powstałe
w wyniku takiego stosowania są wyłączone
z odpowiedzialności producenta.
Wymagania dot. wody
użytkowej
Twardość wody, min.
Jednostka
ppm
°n
pH, min. – maks.
Przewodność, min. – maks.
Tab. 2
4
36
2
6.5 – 9.5
μS/cm
130 – 1500
Wymagania dot. wody użytkowej
Elacell – 6 720 812 393 (2015/07)
Dane techniczne i wymiary
2.5
Dane techniczne
Część spełnia wymogi dyrektyw europejskich 2014/35/WE
i 2014/30/WE.
Dane techniczne
Jednostka
ES 030
ES 050
ES 075
ES 100
Informacje ogólne
Pojemność
l
28
50
77
95
Masa pustego podgrzewacza
kg
11,8
17,6
21,4
24,0
Masa napełnionego podgrzewacza
kg
39,8
67,6
98,4
119,0
Woda
Maks. dopuszczalne ciśnienie na wejściu
bar
8
Przyłącza wody
cale
1/2
Elektryka
Moc
W
Czas nagrzewania (T – 50 °C)
Napięcie zasilania
1200
1500
2000
2000
1 h 27 min
1 h 56 min
2 h 10 min
2 h 55 min
8,7
8,7
V AC
Częstotliwość
Hz
Natężenie prądu elektrycznego (jedna faza)
A
230
50
5,2
6,5
H05VV - F 3G1.5 mm2 lub H05VV - F 3G1.0 mm2
Kabel sieciowy z wtyczką (typ)
Klasa ochrony
I
Stopień ochrony
IPX2
Temperatura wody
Zakres temperatury
Tab. 3
°C
do 70 °C
Dane techniczne
Elacell – 6 720 812 393 (2015/07)
5
Dane techniczne i wymiary
2.6
Dane dotyczące zużycia energii
Poniższe dane produktu spełniają wymagania rozporządzeń UE 811/2013, 812/2013, 813/2013 i 814/2013 uzupełniających
dyrektywę 2010/30/UE.
Dane produktu
Symbol Jednostka 7736502808 7736502809 7736502810 7736502811
Typ produktu
–
–
Emisja tlenków azotu
NOx
mg/kWh
0
0
0
0
Poziom mocy akustycznej w
pomieszczeniu
LWA
dB(A)
15
15
15
15
Deklarowany profil obciążeń
–
–
S
M
M
L
Klasa efektywności energetycznej
podgrzewania wody
–
–
D
D
D
D
wh
%
31
34
34
36
Roczne zużycie energii elektrycznej
AEC
kWh
605
1 543
1 511
2 811
Dzienne zużycie energii elektrycznej
(warunki klimatu umiarkowanego)
Qelec
kWh
2,950
7,382
7,188
13,144
0
Efektywność energetyczna
podgrzewania wody
ES 030-5M
0 WIV-B
ES 050-5M
0 WIVS-B
ES 075-5M
0 WIV-B
ES 100-5M
0 WIV-B
Roczne zużycie paliwa
AFC
GJ
0
0
0
Dzienne zużycie paliwa
Qfuel
kWh
0
0
0
0
–
–
Nie
Nie
Nie
Nie
V40
l
25
85
111
131
V
l
28
50
77
95
Tset
°C
60
70
60
70
–
–
Nie
Nie
Nie
Nie
Cyfrowe sterowanie włączone!
Woda zmieszana przy temp. 40°C
Pojemność magazynowa
Ustawienie regulatora temperatury
(stan dostawy)
Informacje dot. zdolności do
eksploatacji poza godzinami
największego obciążenia
Tab. 4
6
Dane produktu dot. zużycia energii
Elacell – 6 720 812 393 (2015/07)
Dane techniczne i wymiary
Wymiary
185
2.7
D
C
F
E
min. 220
max. 300
G
B
100
A
6720810314-01.2V
Rys. 2
Część
ES030...
ES050...
ES075...
ES100...
Wymiary w mm
A
B
C
D
E
F
G
353
440
440
440
368
455
455
455
24,5
27,5
27,5
27,5
465
506
730
876
520
561
785
931
335
376
600
746
½"
½"
½"
½"
Tab. 5
Elacell – 6 720 812 393 (2015/07)
7
Przepisy
2.8
Budowa
2.9
Schemat elektryczny
L
KL
TR+TS
S
L(A)
R
N(B)
N
1
2
NL
6
3
7
8
4
Rys. 3
6720643873-03.2V
5
Konstrukcja podgrzewacza
[1] Zbiornik podgrzewacza
[2] Warstwa izolacyjna z poliuretanu niezawierającego
freonów
[3] Wkład grzewczy (grzałka elektryczna)
[4] Wypływ ciepłej wody ½ "
[5] Dopływ zimnej wody ½ "
[6] Anoda magnezowa
[7] Zabezpieczający ogranicznik temperatury i regulacja
[8] Izolujący śrubunek oddzielający
F
M.S.
6720810470-05.1V
Rys. 4
Schemat połączeń
L
N
KL
S
TR+TS
IL
R
Przewód fazowy
Przewód neutralny
Połączenie wtykowe
Włącznik / wyłącznik
Regulator temperatury
Lampka sygnalizacyjna
Element grzewczy
3
Przepisy
Należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących
montażu oraz obsługi podgrzewaczy c.w.u.
4
Transport
▶ Nie dopuścić do upadku części.
▶ Część transportować w oryginalnym opakowaniu stosując
odpowiednie środki transportowe.
4.1
•
•
8
Transport, składowanie i recykling
Część należy składować w suchym, zabezpieczonym przed
mrozem miejscu.
Należy przestrzegać dyrektywy EU 2002/96/WE
dotyczącej utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.
Elacell – 6 720 812 393 (2015/07)
Montaż
Montaż
Instalacja, podłączenie elektryczne oraz
uruchomienie urządzenia mogą być
wykonywane wyłącznie przez uprawniony
zakład instalacyjny.
5.1
▶ Podgrzewacz c.w.u. zamontować w pomieszczeniu
pozwalającym na demontaż anody magnezowej
i wykonanie potrzebnych prac konserwacyjnych.
Strefy ochronne 1 i 2
▶ Nie montować podgrzewacza w strefach ochronnych 1 i 2.
▶ Podgrzewacz c.w.u zamontować poza strefami
ochronnymi, zachowując odstęp od wanny min. 60 cm.
Ważne wskazówki
OSTROŻNOŚĆ:
▶ Zapewnić, aby podgrzewacz
pojemnościowy c.w.u. był połączony
z instalacją (skrzynka bezpiecznikowa)
przewodem ochronnym.
OSTROŻNOŚĆ:
▶ Nie dopuścić do upadku podgrzewacza.
▶ Podgrzewacz wyjąć z opakowania
dopiero w pomieszczeniu, w którym
będzie instalowany.
▶ Montaż podgrzewacza c.w.u. i/lub
osprzętu elektrycznego musi być zgodny
z normą IEC 60364-7-701.
▶ Do zamocowania wybrać ścianę
o dostatecznej nośności dla
napełnionego podgrzewacza
pojemnościowego c.w.u.,  strona 5.
OSTROŻNOŚĆ: Niebezpieczeństwo
uszkodzenia grzałek elektrycznych!
▶ Najpierw podłączyć przyłącza wody
i napełnić podgrzewacz c.w.u.
▶ Następnie podłączyć podgrzewacz
c.w.u. do sieci elektrycznej
z wykorzystaniem gniazdka
przyłączeniowego z uziemieniem.
5.2
Miejsce montażu
OSTROŻNOŚĆ:
▶ Do zamocowania wybrać ścianę
o dostatecznej nośności dla
napełnionego podgrzewacza
pojemnościowego c.w.u.,  strona 5.
Przepisy dotyczące pomieszczenia zainstalowania kotła
▶ Aktualne normy i obowiązujące przepisy.
▶ Podgrzewacz c.w.u. zamontować w bezpiecznej odległości
od źródeł ciepła.
▶ Podgrzewacz c.w.u. zamontować w pomieszczeniu
zabezpieczonym przed mrozem.
▶ Podgrzewacz c.w.u. zamontować w pobliżu najczęściej
używanego zaworu ciepłej wody, aby zmniejszyć straty
ciepła i skrócić czas oczekiwania.
Elacell – 6 720 812 393 (2015/07)
60 cm
2
60 cm
1
1
2
225 cm
5
6 720 612 659-13.3TT
Rys. 5
5.3
Strefy ochronne
Przyłącze wody
WSKAZÓWKA: Uszkodzenia przez korozję
na przyłączach podgrzewacza
pojemnościowego c.w.u.!
▶ Przyłącza wody wyposażyć w izolujące
śrubunki oddzielające. Zapobiega to
przepływowi prądu (współprądu)
między metalowymi przyłączami
hydraulicznymi i w ten sposób nie
dopuszcza do korozji.
WSKAZÓWKA: Niebezpieczeństwo szkód
materialnych!
▶ Jeżeli w wodzie występują zawiesiny,
należy zamontować filtr na jej dopływie.
9
Montaż
Zalecenie:
▶ Instalacja powinna zostać uprzednio
przepłukana, ponieważ cząstki brudu
powodują ograniczenie przepływu wody,
a przy silnym zanieczyszczeniu może
dojść do jego całkowitego zatrzymania.
▶ Odpowiednio oznakować przewody zimnej i ciepłej wody,
aby uniknąć ich pomylenia (rys. 6).
W celu uniknięcia usterek spowodowanych
nagłymi wahaniami ciśnienia w sieci
wodociągowej zaleca się zamontowanie
przed podgrzewaczem zaworu zwrotnego
(rys. 7, [7]).
W przypadku niebezpieczeństwa zamarznięcia:
▶ Wyłączyć podgrzewacz pojemnościowy c.w.u.
▶ Opróżnić podgrzewacz c.w.u. ( rozdział 6.3).
Zawór bezpieczeństwa
NIEBEZPIECZEŃSTWO:
▶ Zamontować zawór bezpieczeństwa na
przyłączu zimnej wody podgrzewacza
pojemnościowego c.w.u. (rys. 7).
2
1
6720810314-02.1V
Rys. 6
[1] Dopływ wody zimnej (z prawej)
[2] Wypływ wody ciepłej (z lewej)
▶ Do wykonania przyłącza hydraulicznego zastosować
dołączony osprzęt.
5
6
7
8
WSKAZÓWKA:
NIGDY NIE BLOKOWAĆ WYLOTU ZAWORU
BEZPIECZEŃSTWA.
W żadnym wypadku nie montować osprzętu
pomiędzy zaworem bezpieczeństwa
a wejściem zimnej wody (z prawej) do
elektrycznego podgrzewacza c.w.u.
Jeżeli ciśnienie wody przekracza 80%
maksymalnego ciśnienia podgrzewacza
pojemnościowego c.w.u. (6,4 bar), należy
zainstalować zawór redukujący ciśnienie
(rys. 7).
Jeżeli ciśnienie wody przy podgrzewaczu
pojemnościowym c.w.u. wzrasta powyżej
8,0 bar, uruchamia się zawór
bezpieczeństwa. Wyciekającą wodę należy
odprowadzić.
1
2
Rys. 7
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
10
1
3
4
6720643873-05.1V
Przyłącze wody
Izolujący śrubunek oddzielający
Wypływ ciepłej wody
Zawór bezpieczeństwa
Odpływ do syfonu lejkowego
Zawór odcinający
Zawór redukujący ciśnienie
Zawór klapowy zwrotny
Podłączenie do wodociągu
Elacell – 6 720 812 393 (2015/07)
Obsługa
5.4
Podłączenie elektryczne
6
Obsługa
NIEBEZPIECZEŃSTWO:
Porażenie prądem!
▶ Przed przystąpieniem do prac przy
instalacji elektrycznej odłączyć
podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. od
sieci (bezpiecznikiem lub innym
wyłącznikiem).
1
Wszystkie elementy regulacyjne, nadzorujące
i zabezpieczające podgrzewacza pojemnościowego c.w.u.
zostały dokładnie sprawdzone i są gotowe do eksploatacji.
OSTROŻNOŚĆ:
Zabezpieczenie elektryczne!
▶ Projektując podłączenie elektryczne,
należy przewidzieć oddzielne przyłącze
dla podgrzewacza pojemnościowego
c.w.u., zabezpieczone wyłącznikiem
ochronnym 30 mA i uziemieniem.
2
6720643873-07.1V
Rys. 8
OSTROŻNOŚĆ: Pierwsze uruchomienie
podgrzewacza c.w.u. musi zostać
przeprowadzone przez uprawnionego
instalatora. Instalator powinien udzielić
klientowi wszelkich informacji niezbędnych
do właściwej eksploatacji podgrzewacza
pojemnościowego c.w.u.
Przyłącze elektryczne musi spełniać
wymagania zawarte w krajowych przepisach
dotyczących instalacji elektrycznych.
▶ Podgrzewacz c.w.u. podłączyć do sieci elektrycznej
z wykorzystaniem gniazdka przyłączeniowego
z uziemieniem.
5.5
Uruchomienie elektrycznego podgrzewacza
pojemnościowego c.w.u.
▶ Sprawdzić, czy podgrzewacz c.w.u. jest prawidłowo
zamontowany.
▶ Otworzyć zawory wody przed urządzeniem.
▶ Otworzyć wszystkie zawory czerpalne ciepłej wody
i całkowicie odpowietrzyć instalację wodną.
▶ Sprawdzić szczelność wszystkich połączeń po całkowitym
napełnieniu podgrzewacza.
▶ Podłączyć podgrzewacz c.w.u. do sieci elektrycznej.
▶ Objaśnić klientowi zasadę działania podgrzewacza c.w.u.
i pouczyć go w zakresie obsługi urządzenia.
Elacell – 6 720 812 393 (2015/07)
Elementy obsługowe
[1] Kontrolka robocza
[2] Regulator temperatury
6.1
Włączanie/wyłączanie podgrzewacza
pojemnościowego c.w.u.
Włączenie
▶ Podgrzewacz c.w.u. podłączyć do sieci elektrycznej
z wykorzystaniem gniazdka przyłączeniowego
z uziemieniem.
Wyłączenie
▶ Odłączyć podgrzewacz od sieci elektrycznej.
11
Obsługa
6.2
Ustawienie temperatury c.w.u.
Gdy temperatura wody osiągnie żądaną
wartość, podgrzewacz pojemnościowy
c.w.u. przerywa proces podgrzewania
(kontrolka robocza gaśnie). Jeżeli
temperatura wody spadnie poniżej
ustawionej wartości, podgrzewacz
pojemnościowy c.w.u. kontynuuje proces
podgrzewania (kontrolka robocza świeci się)
do momentu osiągnięcia ustawionej
temperatury.
Temperaturę wody na wypływie można ustawiać do 70 °C za
pomocą regulatora temperatury.
Zwiększanie temperatury
▶ Obrócić pokrętło regulatora temperatury w lewo.
+
6.3
Opróżnianie zasobnikowego podgrzewacza
c.w.u.
▶ Odłączyć podgrzewacz c.w.u. od sieci elektrycznej.
NIEBEZPIECZEŃSTWO:
Niebezpieczeństwo poparzenia!
Przed otwarciem zaworu bezpieczeństwa
otworzyć zawór czerpalny ciepłej wody
i sprawdzić temperaturę wody
w podgrzewaczu pojemnościowym c.w.u.
▶ Odczekać, aż spadnie temperatura
wody, by uniknąć oparzeń i innych
szkód.
▶ Zamknąć zawór odcinający dopływ wody i otworzyć zawór
czerpalny ciepłej wody.
▶ Otworzyć zawór bezpieczeństwa (rys. 11).
▶ Odczekać, aż podgrzewacz c.w.u. zostanie całkowicie
opróżniony.
6720810314-03.1V
Rys. 9
Zwiększanie temperatury
Zmniejszanie temperatury
▶ Obrócić pokrętło regulatora temperatury w prawo.
-
6720643873-06.1V
Rys. 11
Ręczne otwieranie zaworu bezpieczeństwa
6720810314-04.1V
Rys. 10
12
Zmniejszanie temperatury
Elacell – 6 720 812 393 (2015/07)
Ochrona środowiska/utylizacja
7
Ochrona środowiska jest podstawą działania firm należących
do grupy Bosch.
Jakość produktów, ich ekonomiczność i ekologiczność są dla
nas celami równorzędnymi. Ustawy i przepisy o ochronie
środowiska są ściśle przestrzegane.
Do zagadnień ochrony środowiska dodajemy najlepsze
rozwiązania techniczne i materiały z uwzględnieniem
zagadnień ekonomicznych.
Opakowanie
Wszystkie opakowania są ekologiczne i można je ponownie
wykorzystać.
Stare urządzenia elektryczne i elektroniczne
Wyeksploatowane urządzenia elektryczne
i elektroniczne muszą być gromadzone
oddzielnie i poddawane recyklingowi
w sposób zgodny z przepisami o ochronie
środowiska (europejska dyrektywa w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego).
W celu utylizacji starych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych należy
skorzystać z systemu zbiórki tego typu
odpadów obowiązującego w danym kraju.
8
Przegląd/konserwacja
Konserwację może przeprowadzić tylko
uprawniony instalator.
8.1
OSTRZEŻENIE:
Należy uważać, aby wypływająca woda nie
spowodowała obrażeń lub szkód
materialnych.
Ochrona środowiska/utylizacja
Wskazówki dla użytkownika
8.1.1 Czyszczenie
▶ Nigdy nie stosować środków czystości do szorowania,
drażniących lub zawierających rozpuszczalnik.
▶ W razie potrzeby obudowę podgrzewacza c.w.u. oczyścić
miękką ściereczką.
8.1.2 Sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa
▶ Sprawdzić, czy w trakcie nagrzewania z wylotu zaworu
bezpieczeństwa wycieka woda.
▶ Nigdy nie blokować wylotu zaworu bezpieczeństwa.
8.1.3 Zawór bezpieczeństwa
▶ Zawór bezpieczeństwa należy co najmniej raz w miesiącu
otworzyć ręcznie (rys. 11).
Elacell – 6 720 812 393 (2015/07)
8.1.4 Konserwacja i naprawy
▶ Klient odpowiedzialny jest za regularne wykonywanie
konserwacji i kontroli przez serwis techniczny lub
uprawnioną firmę instalacyjną.
8.2
Regularne konserwacje
OSTRZEŻENIE:
Przed wykonaniem prac konserwacyjnych:
▶ Odłączyć podgrzewacz c.w.u. od sieci
elektrycznej.
▶ Zamknąć zawór odcinający dopływ
wody ( rys. 7).
▶ Stosować tylko oryginalne części zamienne.
▶ Zamówić części zamienne, korzystając z katalogu części
zamiennych do podgrzewacza c.w.u.
▶ Uszczelki wymontowane w trakcie prac konserwacyjnych
wymienić na nowe.
8.2.1 Sprawdzenie działania
▶ Sprawdzić prawidłowość działania wszystkich elementów.
OSTROŻNOŚĆ: Niebezpieczeństwo
uszkodzenia powłoki emaliowanej!
Do czyszczenia wewnętrznej ściany
podgrzewacza z powłoką emaliowaną nigdy
nie używać odkamieniaczy. Nie trzeba
stosować dodatkowych produktów w celu
ochrony powłoki emaliowanej.
8.2.2 Anoda magnezowa
Podgrzewacz c.w.u. jest zabezpieczony
przed korozją dzięki anodzie magnezowej
znajdującej się w zbiorniku podgrzewacza.
OSTRZEŻENIE:
Uruchomienie podgrzewacza jest
dozwolone tylko wtedy, gdy anoda
magnezowa jest założona.
13
Przegląd/konserwacja
OSTRZEŻENIE:
Anodę magnezową trzeba co roku
sprawdzać i w razie potrzeby wymieniać.
Użytkowanie podgrzewacza c.w.u. bez tej
ochrony powoduje unieważnienie gwarancji
producenta.
▶ Odłączyć wyłącznik ochronny podgrzewacza c.w.u.
▶ Przed rozpoczęciem prac upewnić się, że podgrzewacz jest
odłączony od sieci elektrycznej.
▶ Całkowicie opróżnić podgrzewacz pojemnościowy c.w.u.
( rozdział 6.3).
▶ Odkręcić śruby pokrywy podgrzewacza i zdjąć pokrywę.
▶ Odłączyć kabel przyłączeniowy ogranicznika temperatury.
▶ Odkręcić śruby mocujące kołnierza (rys. 12, [1]).
▶ Zdjąć kołnierz (rys. 12, [2]).
▶ Sprawdzić anodę magnezową i w razie potrzeby wymienić.
▶ Zamknąć wszystkie zawory ciepłej wody.
▶ Zwrócić wszystkim mieszkańcom uwagę na
niebezpieczeństwo poparzenia.
▶ Ustawić ogranicznik temperatury na temperaturę
maksymalną. W tym celu obrócić pokrętło regulatora
temperatury do oporu w lewo ( rys. 9).
▶ Odczekać, aż kontrolka robocza zgaśnie.
▶ Otworzyć wszystkie zawory ciepłej wody. Rozpocząć od
zaworu wody znajdującego się najbliżej podgrzewacza
c.w.u. Pozwolić, aby ciepła woda całkowicie wypłynęła
z podgrzewacza (co najmniej 3 minuty).
▶ Zamknąć zawory ciepłej wody i ustawić ogranicznik
temperatury na zwykłą temperaturę roboczą.
8.2.4 Dłuższy okres nieużytkowania (ponad 3 miesiące)
Jeżeli podgrzewacz pojemnościowy c.w.u.
nie był używany przez dłuższy okres (ponad
3 miesiące), konieczna jest wymiana wody
w podgrzewaczu.
▶ Odłączyć podgrzewacz c.w.u. od sieci elektrycznej.
▶ Całkowicie opróżnić podgrzewacz c.w.u.
▶ Napełnić podgrzewacz, aż woda będzie wypływać ze
wszystkich zaworów czerpalnych ciepłej wody.
▶ Podłączyć podgrzewacz c.w.u. do sieci elektrycznej.
3
8.3
2
1
6720810887-02.1V
Rys. 12
Termostat bezpieczeństwa
Podgrzewacz c.w.u. wyposażony jest w zabezpieczenie
automatyczne. Jeżeli temperatura wody w podgrzewaczu
c.w.u. przekroczy określoną wartość graniczną, to
zabezpieczenie odłącza podgrzewacz c.w.u. od sieci
elektrycznej, aby uniknąć wypadku.
Dostęp do wnętrza urządzenia i oznaczenie
elementów
[1] Śruby mocujące
[2] Kołnierz
[3] Anoda magnezowa
8.2.3 Regularne czyszczenie
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ogranicznik
temperatury może odblokować wyłącznie
uprawniony instalator!
Zabezpieczający ogranicznik temperatury
można odblokować dopiero po usunięciu
przyczyny usterki. W celu odblokowania
zabezpieczającego ogranicznika
temperatury:
▶ Całkowicie wcisnąć przycisk reset
(rys. 13).
NIEBEZPIECZEŃSTWO:
Niebezpieczeństwo poparzenia!
Podczas regularnego czyszczenia gorąca
woda może spowodować ciężkie oparzenia.
▶ Czyszczenie wykonywać poza zwykłym
czasem eksploatacji.
14
Elacell – 6 720 812 393 (2015/07)
Przegląd/konserwacja
6720810887-01.1V
Rys. 13
8.4
Przycisk reset (Tronic 1000T/2000T)
Po wykonaniu prac konserwacyjnych
▶ Dokręcić wszystkie przyłącza wody i sprawdzić ich
szczelność.
▶ Podłączyć podgrzewacz c.w.u.
Elacell – 6 720 812 393 (2015/07)
15
Usterki
9
Usterki
9.1
Usterka/przyczyna/pomoc
NIEBEZPIECZEŃSTWO:
Montaż, konserwację i naprawę mogą
wykonywać tylko uprawnione firmy
instalacyjne
▶ Ustawić ogranicznik temperatury.
X
Uaktywniony ogranicznik
temperatury maksymalnej.
▶ Wymienić ogranicznik temperatury lub zamontować
ponownie.
X
Uszkodzony element grzewczy.
▶ Wymienić element grzewczy.
X
Nieprawidłowe działanie
ogranicznika temperatury.
▶ Wymienić ogranicznik temperatury lub zamontować
ponownie.
Osady na podgrzewaczu
pojemnościowym c.w.u. i/lub na
zespole bezpieczeństwa.
▶ Usunąć osady.
▶ W razie potrzeby wymienić zespół bezpieczeństwa.
X
Ciśnienie wody w instalacji.
▶ Sprawdzić ciśnienie wody w instalacji.
▶ W razie potrzeby zamontować reduktor ciśnienia.
X
Możliwość poboru wody z sieci
wodociągowej.
▶ Sprawdzić przewody rurowe.
Korozja podgrzewacza c.w.u.
▶ Opróżnić podgrzewacz c.w.u. i sprawdzić wewnętrzną
ścianę pod kątem korozji.
▶ Wymienić anodę magnezową.
▶ Spuścić wodę z podgrzewacza pojemnościowego
c.w.u. i wyczyścić go.
▶ Zdezynfekować podgrzewacz c.w.u.
▶ Wymienić podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. na
inny, o odpowiedniej możliwości poboru wody.
Szmery w podgrzewaczu c.w.u.
Źle ustawiona temperatura na
ograniczniku temperatury.
Woda o nieprzyjemnym zapachu
▶ Sprawdzić, czy przewód elektryczny podgrzewacza
pojemnościowego c.w.u. może być wykorzystywany
do zasilania prądem o potrzebnym natężeniu.
Ciągły wypływ wody z zaworu
bezpieczeństwa
Rdzawa woda
Zadziałał bezpiecznik lub
wyłącznik ochronny (moc została
przekroczona).
Zbyt mały pobór wody
Usunięcie usterki
Bardzo gorąca woda
Przyczyna
Zimna woda
Opis usterki
W poniższej tabeli opisano sposoby usuwania możliwych
usterek.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Zanieczyszczenie bakteriami.
Pojemność podgrzewacza
pojemnościowego c.w.u. jest zbyt
mała w stosunku do potrzeb.
Tab. 6
16
Elacell – 6 720 812 393 (2015/07)
Karta gwarancyjna
10
Karta gwarancyjna
KARTA GWARANCYJNA
Karta gwarancyjna waĪna tylko z dowodem zakupu
2. Dane urządzenia
1. Dane sprzedawcy
Ŋŏŏŏŏŏŏŏŏŏŏŏŏŏŏŏŏŏŋ
symbol urządzenia
Ŋŏŏŏŏŏŏŏŏŏŏŏŏŏŏŏŏŏŋ
pieczątka sprzedawcy
numer katalogowy
Ŋŏŏŋ Ŋŏŏŏŏŋ
Data sprzedaĪy
kod FD
numer seryjny
Ŋŏŏŏŏŏŏŋ
rok
mies. dzieĔ
3. Dane Instalatora
pieczątka lub imiĊ, nazwisko, adres i nr uprawnieĔ gazowych
Data instalacji
Ŋŏŏŏŏŏŏŏŋ
rok
mies. dzieĔ
WARUNKI GWARANCJI
1) Firma Robert Bosch Sp. z o.o., dalej zwana
gwarantem, udziela gwarancji na sprawne
dziaáanie urządzenia grzewczego na 60
miesiĊcy na zasobnik emaliowany oraz 24
miesiące na pozostaáe czĊĞci podgrzewacza od
dnia zakupu.
2)
Warunki
realizacji
ĞwiadczeĔ
gwarancyjnych:
a) posiadanie dowodu zakupu urządzenia,
b) posiadanie prawidáowo wypeánionych i
ostemplowanych przez SprzedawcĊ: karty
gwarancyjnej i kuponów gwarancyjnych,
c) montaĪ i eksploatacja zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami
producenta zawartymi w instrukcji obsáugi,
która jest integralną czĊĞcią warunków
gwarancji.
3) W okresie gwarancji gwarant zobowiązuje
siĊ do bezpáatnego usuniĊcia wszelkich usterek
wynikających z ukrytych wad materiaáowych
lub konstrukcyjnych urządzenia.
4) Gwarant zobowiązuje siĊ do usuniĊcia
wszelkich usterek w pracy urządzenia
niezwáocznie po ich zgáoszeniu na numer
Junkers-Serwis 801 300 810 lub do
najbliĪszego Autoryzowanego Serwisu*.
5)
Gwarancja
nie
obejmuje
usterek
wynikających z:
a) uszkodzeĔ wynikających z uĪytkowania
niezgodnego z ogólnie przyjĊtymi zasadami
tego
typu
urządzeĔ,
niezgodnego
z
przeznaczeniem i zaleceniami Producenta
zawartymi w Instrukcji montaĪu i obsáugi,
b) uszkodzeĔ powstaáych z winy UĪytkownika,
c)
ingerencji
osób
nieupowaĪnionych,
polegającej na przeróbkach urządzenia,
samodzielnych naprawach lub
zmianach
konstrukcyjnych,
d) uszkodzeĔ powstaáych na skutek braku
zasilania energii elektrycznej,
e) uszkodzeĔ powstaáych na skutek przepiĊü,
burz, powodzi, poĪarów i podobnych zdarzeĔ
losowych,
f) uszkodzeĔ powstaáych wskutek niewáaĞciwej
instalacji i montaĪu,
g) eksploatacji ogrzewacza bez zaworu
bezpieczeĔstwa lub z niesprawnym zaworem
bezpieczeĔstwa,
h) braku anody magnezowej lub uĪytkowania
urządzenia ze zuĪytą anodą magnezową,
i) braku udokumentowania wymiany anody
magnezowej,
j) elementów eksploatacyjnych lub zuĪytych w
sposób naturalny.
6. Gwarant moĪe odmówiü wykonania
naprawy, gdy:
a) nie jest zapewniony dostĊp montaĪowy do
urządzenia,
b) do wymiany ogrzewacza konieczny jest
demontaĪ innych urządzeĔ, Ğcian dziaáowych,
itp.
c) zbiornik przyáączony jest do instalacji
wodociągowej na staáe za pomocą
nierozáącznych
poáączeĔ.
7) Prace serwisowe związane z czyszczeniem,
konserwacją, wymianą anody realizowane są
na koszt uĪytkownika.
8) Gwarant nie odpowiada za straty i szkody
powstaáe w wyniku uĪytkowania niesprawnego
urządzenia.
9) W przypadku nieuzasadnionego wezwania
serwisu, koszty jego przyjazdu pokrywa klient.
10) Sposób naprawy urządzenia okreĞla
producent.
11) PodstawĊ realizacji napraw z tytuáu
udzielonej gwarancji stanowi poprawnie
wypeániona,
kompletna i nie zawierająca Īadnych poprawek
Karta Gwarancyjna.
12) Zaleca siĊ przechowywanie karty
gwarancyjnej przez caáy okres eksploatacji
ogrzewacza.
13) Gwarancja obejmuje urządzenie zakupione
i uĪytkowane na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.
14) Niniejsza gwarancja nie wyáącza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnieĔ
kupującego wynikających z przepisów o
rĊkojmi oraz o niezgodnoĞci towaru z umową.
* Lista Autoryzowanych Serwisów dostĊpna pod nr 0 801 300 810 lub na stronie www.junkers.pl
UWAGA:
Regularna kontrola i wymiana anody magnezowej jest warunkiem utrzymania gwarancji na zbiornik. PoĞwiadczenia wymiany anody
wraz z dowodem zakupu nowych anod, naleĪy zachowaü do wglądu dla serwisu producenta w przypadku awarii zbiornika.
Nie naleĪy demontowaü urządzenia.
Elacell – 6 720 812 393 (2015/07)
17
Karta gwarancyjna
KUPON GWARANCYJNY nr 2
ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ
1. Dane sprzedawcy
Data sprzedaĪy
Ŋŏŏŏŏŏŏŏŋ
rok
1. Dane sprzedawcy
Data sprzedaĪy
Ŋŏŏŏŏŏŏŏŋ
rok
mies. dzieĔ
KUPON GWARANCYJNY nr 4
ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ
KUPON GWARANCYJNY nr 3
ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ
1. Dane sprzedawcy
1. Dane sprzedawcy
Data sprzedaĪy
Data sprzedaĪy
Ŋŏŏŏŏŏŏŏŋ
Ŋŏŏŏŏŏŏŏŋ
KUPON GWARANCYJNY nr 6
ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ
KUPON GWARANCYJNY nr 5
ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ
1. Dane sprzedawcy
1. Dane sprzedawcy
Data sprzedaĪy
Data sprzedaĪy
Ŋŏŏŏŏŏŏŏŋ
Ŋŏŏŏŏŏŏŏŋ
rok
rok
18
mies. dzieĔ
KUPON GWARANCYJNY nr 1
ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ
mies. dzieĔ
mies. dzieĔ
rok
rok
mies. dzieĔ
mies. dzieĔ
Elacell – 6 720 812 393 (2015/07)
Karta gwarancyjna
2. Dane instalatora / Autoryzowanego Instalatora
pieczątka lub imiĊ, nazwisko, adres
Ŋŏŏŏŏŋ
nr Autoryzowanego Instalatora
2. Dane instalatora / Autoryzowanego Instalatora
pieczątka lub imiĊ, nazwisko, adres
Elacell – 6 720 812 393 (2015/07)
pieczątka lub imiĊ, nazwisko, adres
Ŋŏŏŏŏŋ
nr Autoryzowanego Instalatora
Ŋŏŏŏŏŋ
nr Autoryzowanego Instalatora
2. Dane instalatora / Autoryzowanego Instalatora
Ŋŏŏŏŏŋ
nr Autoryzowanego Instalatora
2. Dane instalatora / Autoryzowanego Instalatora
pieczątka lub imiĊ, nazwisko, adres
2. Dane instalatora / Autoryzowanego Instalatora
pieczątka lub imiĊ, nazwisko, adres
Ŋŏŏŏŏŋ
nr Autoryzowanego Instalatora
2. Dane instalatora / Autoryzowanego Instalatora
pieczątka lub imiĊ, nazwisko, adres
Ŋŏŏŏŏŋ
nr Autoryzowanego Instalatora
19

Podobne dokumenty

INSTANT 3U/6P Vortex

INSTANT 3U/6P Vortex 10. Dane techniczne...............................8

Bardziej szczegółowo