Erőmű-beruházási hatástanulmány

Transkrypt

Erőmű-beruházási hatástanulmány
Projekty inwestycyjne w energetyce
jądrowej.
Perspektywy i wyzwania w analizie firmy Accenture.
Warszawa, 25 stycznia 2010
Copyright © 2010 Accenture All Rights Reserved.
Odnowienie majątku wytwórczego
jest wspólnym tematem
energetyki europejskiej
Struktura wiekowa elektrowni w Europie w 2007 (GW)
Węgiel (131 GW)
W. Brunatny ( 60 GW)
Wiek (w latach)
~70% w 2. części
cyklu życia
Copyright © 2010 Accenture All Rights Reserved.
Wiek (w latach)
~60% w 2. części
cyklu życia
Ropa / Gaz (201 GW)
Wiek (w latach)
~50% w 2. części
cyklu życia
Połowa okresu
eksploatacji
E Jądrowa (136 GW)
Wiek (w latach)
~70% w 2. części
cyklu życia
2
Inwestycje zmienią strukturę paliw, jej
kształt będzie zależeć od czynników
zewnętrznych oraz technologii
Ewolucja zainstalowanej mocy
źródeł jądrowych
Wybrane tematy mające wpływ na decyzje:
Wydłużenie
okresu
Polityka klimatyczna i „podatek” CO2
NOWA
MOC
Moc zainstalowana
Moc zainstalowana
Wyłączenia
- Ceny certyfikatów emisyjnych
Podejście społeczne do energetyki jądrowej
- Uda się rozwiązać „problem składowania odpadów”?
Potencjał technologiczny
- W jakim tempie dostawcy dostarczą urządzenia?
- Cena? Jakość?
- Motywacja do budowy różnych standardów Europejskich?
Rozwiązania finansowe
- Czy banki podejmą się takiego ryzyka?
- Wpływ otwarcia rynku na ryzyko inwestycyjne?
- Zachowanie inwestorów finansowych?
Copyright © 2010 Accenture All Rights Reserved.
3
Energia atomowa jest częścią planu
rozwoju energetyki niskowęglowej
Podejście do energetyki jądrowej najbardziej różnicuje strategie osiągnięcia
celu stawianego przez pakiet klimatyczno-energetyczny
100 – maksymalne zaangażowanie, 0 - brak zainteresowania
Poziom zaangażowania
Mniej niż połowa uczestników
badania posiadających
strategię rozwoju energetyki
atomowej potwierdza zawarcie
długoterminowych umów z
dostawcami.
E. Odnawialna
Kogeneracja
E. Jądrowa
CCS
Źródło: Badanie Accenture oraz Delta EE 2009 “Utility strategies for low carbon future”
Copyright © 2010 Accenture All Rights Reserved.
4
Pomimo przewidywanego deficytu,
znaczące inwestycje w Europie
dopiero przed nami
Z 35 budowanych w marcu
2008 reaktorów tylko 4
były w Europie
W latach 2008-2009 powstały konsorcja międzynarodowe:
Moc w budowie: 29.3 GWe
(2008)
Źródło: Platt’s World Electric Power Database – Marzec 2009
Copyright © 2010 Accenture All Rights Reserved.
•
•
•
•
•
RWE AG and E.ON AG (Wielka Brytania)
Scottish and Southern Energy and Iberdrola (WB)
EdF and Centrica (WB)
Enel and EdF (Włochy)
PGE and EdF (Polska)
5
Budowa elektrowni jądrowej
kumuluje wyjątkowo
dużą liczbę wyzwań
Accenture jest zaangażowane w przygotowanie i realizację projektów jądrowych.
Pomagamy w znalezieniu odpowiedzi na kluczowe pytania i niepewności.
Przykłady zaangażowania:
• zarządzanie kompleksowością prac
Czy elektrownia uzyska
niezbędne uzasadnienie
ekonomiczne?
• wsparcie utrzymania wysokiego
poziomu akceptacji społecznej
Czy części i urządzenia
zostaną wyprodukowane i
dostarczone na czas?
Jakie inwestycje są
wymagane w infrastrukturę
przesyłową?
Czy wykonawcy „pod klucz”
(EPC) mogą prowadzić
równolegle wiele projektów?
Copyright © 2010 Accenture All Rights Reserved.
Czy poziom wiedzy
techniczne wśród partnerów
JV jest wystarczający?
Jak wygląda proces
uzyskiwania licencji na
budowę i uruchomienie?
Czy firma posiada zdolności
zarządzania budową
elektrowni?
Jaki będzie poziom
akceptacji społecznej dla
elektrowni atomowej?
6
Niezależne analizy potwierdzają, że
niektóre projekty cierpią ze względu
na brak umiejętnego zarządzania
Według IPA, co 8.projekt jest klęską ze względu na:
• 30% wzrost w kosztach w stosunku do założeń
• 38% przekroczenie harmonogramu
Źródło: Independent Project Analysis www.ipaglobal.com/index.asp)
• 39% planowej zdolności produkcyjnej w
pierwszym roku
KOSZTY
TERMINY
EFEKTYWNOŚĆ
PRODUKCYJNA
Najlepsza
praktyka
Najlepsza
Najlepsza
praktyka
praktyka
Średnia
Średnia
Program AGR
(WB)
Platorma BP
Thunderhorse
Stadion Wembley
• Poważne techniczne
problemy i
opóźnienia
• Wysokie koszty i
niska efektywność
opóźnienie o 18
miesięcy ze
względu na
słabość konstrukcji
• > 1 rok opóźnienia.
• 33% przekroczenie
budżetu
Inne projekty potwierdzają skuteczność dobrze
zorganizowanego PMO
Średnia
Klęska
Klęska
Copyright © 2010 Accenture All Rights Reserved.
Klęska
Elektrownia DRAX
Exxon Sakhalin-1
• Najbardziej
efektywna
elektrownia węglowa
w Wlk. Brytanii
• Budowa zakończona
na czas i zgodnie z
budżetem.
• Najgłębszy odwiert
na świecie
• >15 dni przed
terminem
• poniżej budżetu
kosztowego
Heathrow
Terminal 5
Oczekiwane
otwarcie 11
miesięcy przed
terminem
7
Jednym z czynników sukcesu jest
dostępność w strukturach projektu
kompetencji z różnych dziedzin
Obszary objęte zintegrowanym zarządzaniem projektem
Dostęp do informacji
Komunikacja
 Efektywne i szybkie
rozwiązywanie problemów
oraz podejmowanie decyzji
Projektintern
Sonstige
Dokumente
 Dostępność aktualnych
danych i raportów w
prostych narzędziach
PRZYKŁAD
Zarządzanie czasem
 Kontrola postępu oraz
szybka identyfikacja
potencjalnych opóźnień
Zarządzanie kosztami
 Planowanie zasobów,
szacowanie kosztów,
budżetowanie i controling
Kommentare
BImSchGLieferanten
zu
Genehmiguns-
Technische
Dokumente
technischen
Dokumenten
Schriftwechsel
mit
Lieferanten
dokumente
Dokumentenliste
PKM-Server
Lieferantendokument
e
Externe Zugriffe:
ED-Sharpoint
TP-Ordner
Externe Zugriffe:
Zakupy
 Prosty zakup materiałów
bieżące wsparcie i kontrola
realizacji kontraktów
Reklamacje i roszczenia
 Standaryzacja procesu
analizy reklamacji, śledzenie
i rozwiązywanie problemów
Zarządzanie ryzykiem
 Identyfikacja i klasyfikacja
ryzyka, działania
prewencyjne
Zakres prac
 Standaryzacja procesu
zarządzania zakresem i
zmianą
MOC PROCESS
Identify cost (+/50%), schedule,
technical impact
and interfaces
Identify
potential
change
Contractor (s)
PMT / SMT
Start
Raise MOC
Form
CHANGE REQUEST PROCESS
A
• SMT submit to SMT PC Representative
Develop Change
Request (CR)
Supply Start
additional
information
• Contractor Initiated or
Implement
Change
• PMT submit to KL PCT
• COMPANY-instructed (from MOC Process)
• EPCIC-contractors submit to SMT PC Rep
KL/SMT PCT
KL/SMT PCT
• D&C contractors submit to KL PCT
File additional
information
Document MOC
in MOC Master
Document CR
in and
Log
Master Log and
distribute to
distribute toTeam
Team
Request
additional
information
• Interface Mgr
Site Manager (s)/D&C Lead (s)
MOC Review
Committee
• Facilities Mgr
Project
ReportUpdate
latest MOC
Master Baseline
Log to
Team
(note 2)
Closeout and
Communicate to
Impacted Parties
(note 1)
No
• Project Mgr
Update status in
Master LogRaise
and
notify decision
to
Change
Team
Order (s)
Sufficient
information ?
Yes
Is MOC
“Mandatory”?
(note 1)
Is CR valid?
(note 2)
(meet as required)
End
Yes
No
Approve
CR?
Review CR
• Discipline Manager (as needed)
Monitor progress
and update
status in Master
Log
Yes
Determine which
Contractors are
impacted
No
No
Yes
Yes
Yes
Does CR have
external
interface(s)?
No
Within
Approve
SMT
MOC?
DOA?
No
No
- PLM Platform
Submit
Reject MOC
recommendation
- Outside PLM
Int Mgmt
Team (IMT)
Conduct External
Interface Impact
Analysis
- Outside PLM
CR
Review
Committee
Site Manager (s)
/D&C Lead (s)
Yes
- PLM Platform
Instruct Contractor (s) to
raise Change Request
(if MOC approved)
(note 3)
• Project Mgr
Yes
• Facilities Mgr
Note 1: “Mandatory” : To meet HSE, Regulatory standards and/or other technical codes
Note 2: During the weekly meeting
• Interface Mgr
• Project Controls Manager
A
Review CR
Approve
CR?
No
• Relevant Site Mgr (s) /D&C Lead (s)
Note 1: Interface Management Team (IMT) wil be copied on all CRs
Note 2: Negotiations will likely take place between SMT/D&CLead (s) and the Contractor (s) prior to determining if the CR is valid
Note 3: Additional Contractors may be requested to provide CRs. Decision can be made to either progress with one Contractor or wait for all CRs to be received before approving/rejecting the CRs.
Copyright © 2010 Accenture All Rights Reserved.
8
Przykład zaangażowania:
Wykorzystanie platformy Galaxy
na potrzeby UniStar w USA
UniStar jest spółką joint venture pomiędzy
Constellation oraz EdF i została utworzona na
potrzeby licencjonowania, zaprojektowania,
budowy i uruchomienia elektrowni atomowej w
USA
STRUKTURA
PARTNERÓW
Accenture wspiera UniStar w rozwoju
infrastruktury IT poprzez wykorzystanie
pakietu Galaxy. Kluczowe elementy prac:
•
•
•
•
Definicja modelu biznesowego funkcjonowania IT
Określenie poziomu niezbędnych kompetencji
Budowa architektury informatycznej
Zaplanowanie modelu świadczenia usług
Oczekiwane korzyści (w odniesieniu do tradycyjnego podejścia)
Większa niezawodność
Copyright © 2010 Accenture All Rights Reserved.
Oszczędność
kosztów
Przejrzystość
informacji
standaryzacja
IT
9
Budowa elektrowni jądrowej
kumuluje wyjątkowo
dużą liczbę wyzwań
Accenture jest zaangażowane w przygotowanie i realizację projektów jądrowych.
Pomagamy w znalezieniu odpowiedzi na kluczowe pytania i niepewności.
Przykłady zaangażowania:
• zarządzanie kompleksowością prac
Czy elektrownia uzyska
niezbędne uzasadnienie
ekonomiczne?
• wsparcie utrzymania wysokiego
poziomu akceptacji społecznej
Czy części i urządzenia
zostaną wyprodukowane i
dostarczone na czas?
Jakie inwestycje są
wymagane w infrastrukturę
przesyłową?
Czy wykonawcy „pod klucz”
(EPC) mogą prowadzić
równolegle wiele projektów?
Copyright © 2010 Accenture All Rights Reserved.
Czy poziom wiedzy
techniczne wśród partnerów
JV jest wystarczający?
Jak wygląda proces
uzyskiwania licencji na
budowę i uruchomienie?
Czy firma posiada zdolności
zarządzania budową
elektrowni?
Jaki będzie poziom
akceptacji społecznej dla
elektrowni atomowej?
10
Opinia publiczna zaczyna
akceptować potrzebę zmniejszenia
wagi energetyki ze źródeł
nieodnawialnych
Badanie Accenture potwierdza, iż oprócz źródeł odnawialnych energetyka
jądrowa jest jedyną alternatywą
Pytanie: Jakie działania powinny być podjęte w Twoim
kraju aby zmniejszyć zależność od energetyki opartej
na węglu, ropie naftowej i gazie?
Rozwój energetyki odnawialnej
Rozwój energetyki jądrowej
57%
9%
43%
Łączy rozwój energetyki odnawialnej i jądrowej
34%
Źródło: Badanie Accenture „Multinational Nuclear Power Pulse Survey 2009”,
przygotowane na próbce 10,000 osób w 20 krajach.
Copyright © 2010 Accenture All Rights Reserved.
11
Jednak zgoda na budowę
elektrowni jądrowych
jest ograniczona i warunkowa
Uczestnicy badania wspierają energetykę jądrową pod warunkiem podjęcia
dyskusji nad rozwiązaniem kluczowych problemów: składowanie odpadów,
bezpieczeństwo oraz zakończenie użytkowania
96%
91%
Pytanie: Czy Twój kraj powinien rozwijać moce elektrowni jądrowych lub
rozpocząć wykorzystanie tego źródła energii?
88%
81% 79%
% Zdecydowanie tak
76% 75% 75%
60%
54%
% Tak, pod warunkiem znalezienia rozwiązania
dla moich wątpliwości
70%
12%
66%
42%
37%
31%
35%
42%
35%
26%
62% 62% 62% 61% 60%
20%
23%
21%
27%
21%
57% 56%
50% 49% 49%
17%
8%
23%
18%
22%
67%
46%
36%
IN
44%
CN
44%
41%
37%
35%
33%
ZA
US
JP
UK
SK
RU
IT
40%
BR
42%
FR
39%
NL
41%
34%
AU
SE
39%
HU
41%
40%
BE
33%
32%
CA
DE
27%
GR
ES
Źródło: Badanie Accenture „Multinational Nuclear Power Pulse Survey 2009”,
12
Copyright © 2010 Accenture All Rights Reserved. przygotowane na próbce 10,000 osób w 20 krajach.
Przykład zaangażowania:
budowa nowej elektrowni
na Węgrzech
Projekt „Teller” został przeprowadzony w roku 2007 w celu przygotowania się do debaty
parlamentarnej na temat nowej elektrowni atomowej
Struktura projektu:
Zarząd MVM
Kierownictwo projektu
Wytwarzanie i
sieć
Strategia i
planowanie
Ekonomika i
rynek
Komunikacja
Wspracie projektu przez Accenture:
• Prowadzenie komunikacji
• Koordynacja zespołów fachowych
• Zarządzanie ryzykiem i problemami
• Wsparcie podejmowania decyzji
• Monitorowanie poziomu akceptacji dla
projektu
Zaangażowanie w następujące podzespoły:
• Analiza ekonomiczno-społeczna
• Ocena ryzyk inwestycyjnych
• Całościowa weryfikacja analizy korzyści
Energetyka
jądrowa i
środowisko
Rozwiązania
prawne
30 marca 2009 parlament węgierski zatwierdził 95,4% liczbą głosów (330 za, 6 przeciw i 10
wstrzymujących się,) uruchomienie działań zmierzających do budowy nowych bloków przy elektrowni Paks
Copyright © 2010 Accenture All Rights Reserved.
13
Kompleksowość i zakres działań
będzie postępować w przyszłości
Projekty są coraz większe: ~3 miliardów USD dziennie
Zakres korzyści rośnie : ~80% wzrost popytu na elektryczność
Rośnie również ryzyko: ~50% projektów jest opóźnionych lub
upada
Źródło: International Energy Agency: World Energy Outlook 2008, Reference Scenario
Copyright © 2010 Accenture All Rights Reserved.
14

Podobne dokumenty

PDF do pobrania - Fundacja im. Heinricha Bölla

PDF do pobrania - Fundacja im. Heinricha Bölla Agencji Energii Atomowej (MAEA). Najświeższy przykład to Iran. Jeżeli ktoś nie chce poddać się kontroli, nie można go do tego zmusić. Wraz z  rozwojem energetyki jądrowej rośnie konieczność budowy ...

Bardziej szczegółowo