ECO MPG-P -39 (HTL)

Transkrypt

ECO MPG-P -39 (HTL)
Płyn ECO MPG-P -39 (HTL)
Płyn z przeznaczeniem do napełniania instalacji
rurowych (próżniowych)
ECO MPG-P -39 (HTL) - Płyn w wersji eksploatacyjnej
Niskokrzepnący roztwór glikolu propylenowego z inhibitorami korozji do napełniania
układów transportu i wymiany ciepła z uwzględnieniem przemysłu spożywczego, do
urządzeń chłodniczych i grzewczych, w tym stosowanych w zamrażaniu żywności,
klimatyzacji, kolektorach słonecznych, pompach ciepła.
Płyn ECO MPG-P -39 (HTL) jest wodnym roztworem zawierającym praktycznie
nietoksyczny czysty glikol propylenowy, inhibitory korozji, dodatki stabilizujące
i zielony barwnik.
Płyny ECO MPG-P -39 (HTL) chronią instalacje przed niskimi temperaturami, procesami
korozji metali, odkładaniem się osadów, rozwojem życia biologicznego.
Są neutralne wobec większości stosowanych w instalacjach i pompach tworzyw sztucznych
i uszczelnień.
Płyn ECO MPG-P -39 (HTL) zapewniają skuteczną ochronę antykorozyjną przez okres
min. 3 lat. Przy właściwym stężeniu płynu ECO MPG-P -39 (HTL) okres eksploatacyjny
może być znacznie wydłużony.
Płyn ECO MPG-P -39 (HTL) ulegają biodegradacji, posiadają znacznie obniżoną toksyczność,
nie ulegają rozdziałowi faz.
Płyn ECO MPG-P -39 (HTL)
Płyn zawiera około 60% czystego glikolu propylenowego z inhibitorami zapewniającymi
prawidłową ochronę antykorozyjną metali stosowanych w instalacjach.
Temperatura krystalizacji płynu ECO MPEG-P -39 wynosi -39oC.
Charakteryzują się dobrymi właściwościami termodynamicznymi, a niska lepkość płynu w
wersji eksploatacyjnej pozwala na obniżenie oporów przepływu i lepszą pracę pomp.
Płyn ECO MPG-P -39 (HTL) posiada podwyższoną temperaturę wrzenia rosnącą wraz ze
wzrostem ciśnienia w układzie. Płyn może pracować krótkotrwale w temperaturze około
300oC w warunkach eksploatacyjnych; nie jest zalecane przekraczanie takich temperatur
w układzie, prowadzić to może do zmian chemicznych płynu.
Płyn ECO MPG-P -39 (HTL) standardowo jest produkowany w kolorze zielonym.
Na zapytanie klienta możliwe jest wytworzenie płynu w innych kolorach.
Własności fizykochemiczne
Wygląd
Barwa
Zapach
pH
Temperatura wrzenia dla wersji -39°
C
Temperatura samozapłonu (glikol)
Temperatura krytyczna (glikol)
Temperatura krystalizacji
Granice wybuchowości (glikol)
Gęstość (20°
C)
Rozpuszczalność w wodzie
°
Lepkość (20 C)
Klarowna ciecz
Zielona
Bez zapachu
7,5¸
9,5
ok.109,0 °
C
> 370 °
C
500-600 °
C
- 39°
C
Dolna: 2,4% , górna: 17,4%
1.042 ±
0,005 g/cm3
Całkowita
2
ok.12,00 mm /s
Lepkosc kinematyczna (mm 2/s)
1000
100
10
1
176
160
140
130
120
110
105
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
0,1
Temparatura (oC)
1,1
Gęstość (g/cm3)
1,08
1,06
1,04
1,02
1
0,98
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
0,96
Temparatura (oC)
Ubytki płynów w instalacjach należy uzupełniać wyłącznie płynami ECO MPEG-P -39 (HTL).
Karta charakterystyki płynu ECO MPEG-P -39 (HTL) jest integralną częścią niniejszego opisu.
Zawarte są tam wszystkie niezbędne dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania
płynów ECO MPEG-P -39 (HTL) i postępowania w razie awarii i wycieku płynu.
Płyn ECO MPEG-P -39 (HTL) posiada atest higieniczny PZH.
Zużyte płyny ECO MPEG-P -39 (HTL) mogą być utylizowane zgodnie z lokalnie obowiązującym
prawem w spalarniach odpadów lub oczyszczalniach biologicznych.
Płyny ECO MPEG-P -39 (HTL) nie są objęte przepisami: RID, ADR, ADNR, IMDG i DGR.
Obecnie płyny oferowane są w opakowaniach bezzwrotnych o wadze produktu 10kg, 20kg, 30kg,
120kg i w zwrotnych opakowaniach 1000kg.

Podobne dokumenty